TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty, 2015

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE SPIS TREŚCI Rozdział I Rachunki dla klientów indywidualnych 4 I Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Junior 4 II Rachunek oszczędnościowy Skarbonka 5 III Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 5 IV Rachunek walutowy 6 V Rachunek dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 6 VI Terminowe lokaty oszczędnościowe 7 VII Lokata terminowa potwierdzona książeczką oszczędnościową 7 VIII Inne czynności związane z obsługą rachunków depozytowych klientów indywidualnych 7 Rozdział II Rachunki dla podmiotów gospodarczych 8 I Rachunek rozliczeniowy bieżący/ pomocniczy w złotych 8 II Rachunek rozliczeniowy bieżący/ pomocniczy w złotych dla rolników 9 III Rachunek rozliczeniowy bieżący/ pomocniczy w walutach wymienialnych 10 IV Lokaty terminowe 10 V Inne czynności związane z obsługą rachunków depozytowych podmiotów gospodarczych 11 Rozdział III Wydawanie i obsługa kart płatniczych 11 I Karty do rachunków klientów indywidualnych 11 II Karty do rachunków podmiotów gospodarczych 13 Rozdział IV Kredyty dla klientów indywidualnych 14 I Kredyty konsumpcyjne 14 II Kredyty hipoteczne 15 III Czynności dodatkowe związane z obsługą kredytów klientów indywidualnych 15 Rozdział V Kredyty, gwarancje i poręczenia bankowe dla podmiotów gospodarczych 16 I Kredyty komercyjne 16 II Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR 16 III Gwarancje i poręczenia bankowe 17 IV Czynności dodatkowe związane z obsługą kredytów podmiotów gospodarczych 17 Rozdział VI Operacje dewizowe 18 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe 18 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 18 Rozdział VII Czeki zagraniczne 19 Rozdział VIII Inne czynności 20 I Obsługa kasowa 20 II Zastrzeżenia dokumentów tożsamości 20 III Przechowywanie depozytów 21 IV Inne 21 2

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Taryfa opłat i prowizji Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie zwana dalej Taryfą definiuje stawki, które są podstawą do określania opłat i prowizji za czynności bankowe zlecone do wykonania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie. 2. Za czynności bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych z klientami mogą być pobierane inne opłaty i prowizje niż określone w Taryfie, ustalane w wysokościach i na zasadach określonych w zawartych umowach. 3. Opłaty i prowizje Bank ustala i pobiera w złotych. 4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 5. W przypadku gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do wysokość pobieranych prowizji i opłat ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 6. Należne Bankowi kwoty opłat i prowizji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku, według następującej zasady: jeżeli cyfra występująca jako trzecia po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w w walucie obcej są zaokrąglone wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe pobiera się dodatkowe opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki i inne podmioty finansowe pośredniczące przy wykonywaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych pobiera się w okresach miesięcznych na koniec miesiąca kalendarzowego. 9. Opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz usług za które opłaty pobierane są miesięcznie, za miesiąc w którym rachunek prowadzony był przez mniej niż 15 dni kalendarzowych, pobiera się w wysokości połowy miesięcznej stawki ustalonej za prowadzenie danego typu rachunku lub usługi. 10. Jeżeli umowa rachunku bankowego została wypowiedziana przez Bank, nie pobiera się prowizji za prowadzenie rachunku począwszy od miesiąca w którym wypowiedzenie zostało wysłane do dnia rozwiązania umowy. 11. Opłaty za polecenia przelewu, wpłaty, wypłaty, zapłaty określone w niniejszej Taryfie, stawką inną niż, pobierane są od każdej prawidłowo zrealizowanej dyspozycji złożonej przez Klienta. 12. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art.110 Prawa bankowego. 13. Wpłacone Bankowi opłaty i prowizje nie ulegają zwrotowi, w przypadku odstąpienia od transakcji lub jej anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych od konsumentów). 14. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat walutowych stosuje się średnie kursy walut Narodowego Banku Polskiego obowiązujące w dniu realizacji dyspozycji. 15. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 16. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 17. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 3

4 ROZDZIAŁ I RACHUNKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka I RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY I RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY JUNIOR 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie a) rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy b) rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Junior 4,00 zł 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Przelewy 1) Przelewy papierowe na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy papierowe na rachunki w innych bankach 4,00 zł 3) Przelewy elektroniczne za pośrednictwem systemu Internet Banking 1,00 zł 4) Przelewy wysokokwotowe w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 30,00 zł 1 5) Przelewy na cele dobroczynne i charytatywne 1 5 Zlecenia stałe, realizowane a) w ramach Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie b) do innego banku 6 Polecenia zapłaty w obrocie krajowym 2,00 zł 1) Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 2) Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 7 Czeki 1) Wydanie blankietu czekowego 2) Realizacja czeku gotówkowego a) w Banku b) w jednostkach banku BPS S.A., zrzeszonych w BPS S.A. bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych 3) Potwierdzenie czeku 20,00 zł 4) Zastrzeżenie czeku 8 System Bankowości Internetowej 1) Aktywacja Bankowości Internetowej 2) Korzystanie z systemu Bankowości Internetowej - miesięcznie 3) Wydanie listy haseł jednorazowych a) w jednostce Banku Uwaga: Zamówienie w jednostce Banku b) wysłanie listy haseł na adres Klienta Uwaga: Zamówienie poprzez Internet Banking 9 Wyciągi 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 1 Darowizny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 4

5 a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 10 Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty za każde wysłane wezwanie. Wezwania wysyłane są nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym 20,00 zł II RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY SKARBONKA 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 3 Wpłata na rachunek 4 Wypłata środków w formie gotówkowej i bezgotówkowej a) pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym b) kolejne wypłaty 0,2% od kwoty wypłaty, min. 5 Automatyczna spłata kredytu zaciągniętego w Banku 6 Wyciągi 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę III RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe a) w Banku b) w jednostkach banku BPS S.A., zrzeszonych w BPS S.A. bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych c) w bankach stronach Porozumienia z r * 4 Przelewy 1) Przelewy na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy na rachunki w innych bankach 4,00 zł 5 Cesja wkładu 20,00 zł 6 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie, jednostkach banku BPS S.A., zrzeszonych w banku BPS S.A. bankach spółdzielczych oraz innych bankach krajowych 7 Zastrzeżenie książeczki oszczędnościowej 8 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej 10,00 zł 9 Umorzenie utraconej książeczki IV RACHUNEK WALUTOWY 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 5

6 4 Przelewy 5 Wyciągi a) Przelewy na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie b) Przelewy na rachunki w innych bankach 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę zgodnie z zapisami niniejszej Taryfy rozdział VII Operacje dewizowe V RACHUNEK DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku - miesięcznie 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Przelewy 1) Przelewy papierowe na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy papierowe na rachunki w innych bankach 4,00 zł 3) Przelewy elektroniczne za pośrednictwem systemu Internet Banking 1,00 zł 4) Przelewy wysokokwotowe w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 5 Czeki 30,00 zł 1 1) Wydanie blankietu czekowego za jeden blankiet 2) Realizacja czeku gotówkowego a) w Banku b) w jednostkach banku BPS S.A., zrzeszonych w BPS S.A. bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych c) w bankach stronach Porozumienia z r* zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w danym banku 3) Potwierdzenie czeku 20,00 zł 4) Zastrzeżenie czeku 6 Wyciągi 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 7 Dokonanie zmiany w Karcie Wzorów Podpisów 8 System Bankowości Internetowej 1) Aktywacja Bankowości Internetowej 2) Korzystanie z systemu Bankowości Internetowej - miesięcznie 3) Wydanie listy haseł jednorazowych a) w jednostce Banku Uwaga: Zamówienie w jednostce Banku b) wysłanie listy haseł na adres klienta 6

7 Uwaga: Zamówienie poprzez Internet Banking VI TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE 1 Otwarcie rachunku lokaty 2 Prowadzenie rachunku lokaty 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Przelewy 1) Przelewy na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy na rachunki w innych bankach 4,00 zł 3) Przelewy wysokokwotowe w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 30,00 zł 1 VII LOKATA TERMINOWA POTWIERDZONA KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1 Otwarcie rachunku lokaty 2 Prowadzenie rachunku lokaty 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Przelewy 1) Przelewy na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy na rachunki w innych bankach 4,00 zł 5 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie, jednostkach banku BPS S.A., zrzeszonych w banku BPS S.A. bankach spółdzielczych oraz innych bankach krajowych 6 Zastrzeżenie książeczki oszczędnościowej 7 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej 10,00 zł 8 Umorzenie utraconej książeczki VIII INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Ustanowienie/ odwołanie pełnomocnika do rachunku 2 Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci a) przyjęcie dyspozycji b) zmiana bądź odwołanie dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 3 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego na wniosek posiadacza rachunku 4 Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku za każde rozpoczęte 10 pozycji 5 Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu 6 Papierowe potwierdzenie transakcji przeprowadzonej za pośrednictwem systemu Internet Banking 7 Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych od każdego wydanego zaświadczenia lub opinii 8 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym - z tytułu 20,00 zł 7

8 zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego klientowi przez inny bank za każdą zawartą umowę 20,00 zł 9 Telefoniczna usługa na hasło Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej I ROZDZIAŁ II RACHUNKI DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY/ POMOCNICZY W ZŁOTYCH Stawka 1 Otwarcie rachunku 10,00 zł 2 Prowadzenie rachunku 20,00 zł 3 Wpłaty a) wpłata gotówkowa b) wpłaty zamknięte 4 Wypłaty gotówkowe Uwaga: Od nieawizowanych wypłat powyżej kwot określonych w regulaminach Banku, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w regulaminie 5 Przelewy 1) Przelewy papierowe na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 0,5% min. 3,00 zł 0,2% min. 3,00 zł 0,5% min. 3,00 zł 2) Przelewy papierowe na rachunki w innych bankach 3) Przelewy elektroniczne za pośrednictwem systemu Internet Banking 1,00 zł 4) Przelewy elektroniczne z wykorzystaniem modułu Home Banking 1,50 zł 5) Przelewy wysokokwotowe w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 30,00 zł 1 6) Przelewy elektroniczne za pośrednictwem systemu 1,20 zł 6 Zlecenia stałe, realizowane a) w ramach Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie b) do innego banku 7 Polecenia zapłaty w obrocie krajowym 2,00 zł 1) Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 2) Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 8 Czeki 1) Wydanie blankietu czekowego za jeden blankiet 1,00 zł 2) Realizacja czeku gotówkowego 0,50% min. 3,00 zł 3) Potwierdzenie czeku 20,00 zł 4) Zastrzeżenie czeku 20,00 zł 9 System Bankowości Internetowej 1) Aktywacja Bankowości Internetowej 2) Korzystanie z systemu Bankowości Internetowej - miesięcznie 3) Wydanie listy haseł jednorazowych a) w jednostce Banku Uwaga: Zamówienie w jednostce Banku b) wysłanie listy haseł na adres klienta 8

9 Uwaga: Zamówienie poprzez Internet Banking 10 System bankowości elektronicznej Home Banking 1) Instalacja w siedzibie klienta 2) Wdrożenie systemu 3) Korzystanie z Home Bankingu - miesięcznie 100,00 zł 11 System bankowości internetowej 1) Korzystanie z systemu - miesięcznie 50,00 zł 2) Opłata za etoken 90,00 zł + VAT 3) Rezygnacja z systemu przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 12 System Identyfikacji Masowych Płatności 200,00 zł 1) Korzystanie z systemu - miesięcznie 2) Prowadzenie rachunku masowego - miesięcznie 3) Opłata za przelew SIMP warunki ustalane indywidualnie w drodze negocjacji 13 Wyciągi 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 14 Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty z tytułu przekroczenia dopuszczalnego salda na rachunku za każdy wysłany monit 2 II RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY/ POMOCNICZY W ZŁOTYCH DLA ROLNIKÓW 1 Otwarcie rachunku 10,00 zł 2 Prowadzenie rachunku 6,00 zł 3 Wpłaty a) wpłata gotówkowa b) wpłaty zamknięte 4 Wypłaty gotówkowe Uwaga: Od nieawizowanych wypłat powyżej kwot określonych w regulaminach Banku, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w regulaminie 5 Przelewy 1) Przelewy papierowe na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 0,3% min. 3,00 zł 0,2% min. 3,00 zł 0,3% min. 3,00 zł 2) Przelewy papierowe na rachunki w innych bankach 4,00 zł 3) Przelewy elektroniczne za pośrednictwem systemu Internet Banking 1,00 zł 4) Przelewy elektroniczne z wykorzystaniem modułu Home Banking 1,50 zł 5) Przelewy wysokokwotowe w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 6 Zlecenia stałe, realizowane a) w ramach Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie b) do innego banku 7 Polecenia zapłaty w obrocie krajowym 30,00 zł 1 2,00 zł 1) Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 9

10 2) Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 8 Czeki 1) Wydanie blankietu czekowego za jeden blankiet 1,00 zł 2) Realizacja czeku gotówkowego 0,50% min. 3,00 zł 3) Potwierdzenie czeku 20,00 zł 4) Zastrzeżenie czeku 20,00 zł 9 System Bankowości Internetowej 1) Aktywacja Bankowości Internetowej 2) Korzystanie z systemu Bankowości Internetowej - miesięcznie 3) Wydanie listy haseł jednorazowych a) w jednostce Banku Uwaga: Zamówienie w jednostce Banku b) wysłanie listy haseł na adres klienta Uwaga: Zamówienie poprzez Internet Banking 10 System bankowości elektronicznej Home Banking 1) Instalacja w siedzibie klienta 2) Wdrożenie systemu 3) Korzystanie z Home Bankingu - miesięcznie 50,00 zł 11 Wyciągi 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 12 Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty z tytułu przekroczenia dopuszczalnego salda na rachunku za każdy wysłany monit 20,00 zł III RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY/ POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1 Otwarcie rachunku 10,00 zł 2 Prowadzenie rachunku 20,00 zł 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 0,5% min. 3,00 zł 4 Przelewy 5 Wyciągi 1) Przelewy na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy na rachunki w innych bankach 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek zgodnie z zapisami niniejszej Taryfy rozdział VII Operacje dewizowe 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju IV OTWARTY MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 1 Prowadzenie i obsługa Otwartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego warunki ustalane indywidualnie 10

11 V LOKATY TERMINOWE 1 Otwarcie rachunku lokaty 2 Prowadzenie rachunku lokaty 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Przelewy 1) Przelewy na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy na rachunki w innych bankach 3) Przelewy wysokokwotowe w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 30,00 zł 1 VI INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1 Ustanowienie/ odwołanie pełnomocnika do rachunku 2 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego na wniosek posiadacza rachunku 3 Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku za każdą rozpoczętą stronę 4 Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu 5 Potwierdzenie wykonania transakcji 6 Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych 30,00 zł 7 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym - z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego klientowi przez inny bank za każdą zawartą umowę 20,00 zł 8 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 10,00 zł Lp ROZDZIAŁ III WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka I KARTY DO RACHUNKÓW KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH VISA Classic Debetowa 1 Wydanie / wznowienie karty debetowej 2 Miesięczna opłata za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 2,50 zł 3 Wydanie duplikatu karty 4 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 5 Transakcje bezgotówkowe Wypłata gotówki od kwoty wypłaty 1) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 2 Dla wszystkich kart VISA, w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, pobierana jest dodatkowa marża Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 3 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 11

12 2) W pozostałych bankomatach w kraju 3) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min.10,00 zł 4) W punktach akceptujących kartę w kraju 10,00 zł 5) W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min.10,00 zł 6) W placówkach Poczty Polskiej 10,00 zł 7 Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 1,00 zł 8 Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 9 Zmiana danych Użytkownika karty 10 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 8,00 zł 11 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty - jednorazowo 1.000,00 zł 12 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taka usługę 13 Cash back od transakcji 2,00 zł 14 Zmiana limitów na karcie KARTY DO RACHUNKÓW KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Wydanie i obsługa nowej oraz wznowionej karty w pierwszym roku użytkowania - jednorazowo KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 5 2 Obsługa karty kredytowej w drugim i trzecim roku użytkowania 4,50 zł (miesięcznie) 3 Wydanie duplikatu karty 4 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 5 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty - jednorazowo 8,00 zł 6 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 7 Transakcje bezgotówkowe 2, 3 8 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 2, od kwoty wypłaty 1) W kraju 3% min. 2) Za granicą 3% min. 10,00 zł 9 Przelew z karty 2% min. 5 zł 10 Sprawdzenie salda w bankomacie 4 1,00 zł 11 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 12 Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnich 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 13 Zmiana danych Użytkownika karty 14 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 15 Obsługa nieterminowej spłaty Uwaga: Opłata za każde wysłane wezwanie do zapłaty. Wezwania wysyłane są nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym. 20,00 zł 16 Zmiana limitów na karcie 4 Usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę. 12

13 II KARTY DO RACHUNKÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH VISA Business Debetowa 1 Wydanie / wznowienie karty do rachunku 2 Miesięczna opłata za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 3,00 zł 3 Wydanie duplikatu karty - jednorazowo 1 4 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 8,00 zł 5 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 6 Transakcje bezgotówkowe 2, 3 7 Wypłata gotówki od kwoty wypłaty 1) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 2) W pozostałych bankomatach w kraju 3) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min.10,00 zł 4) W punktach akceptujących kartę w kraju 10,00 zł 5) W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min.10,00 zł 6) W placówkach Poczty Polskiej 10,00 zł 8 Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga:Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 1,00 zł 9 Czasowa zablokowanie/ odblokowanie karty 10 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (w jednostce Banku) 3,00 zł 11 Zmiana danych Użytkownika karty 12 Awaryjne wydanie karty Visa Business po utracie za granicą - jednorazowo 1.000,00 zł 13 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty - jednorazowo 1.000,00 zł 14 Cash back od transakcji 2,00 zł 15 Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 16 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę ROZDZIAŁ IV KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka I KREDYTY KONSUMPCYJNE 1 Prowizja przygotowawcza - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 1) Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 1,5% min. 30,00 zł 2) Dobry Kredyt 5% min. 50,00 zł 3) Dobrzy Znajomi 4% min. 50,00 zł 4) Kredyt Gotówka a) kredyty z terminem spłaty do 1 roku b) kredyty z terminem spłaty powyżej 1 roku 1,5% min. 30,00 zł 3% min. 30,00 zł 2 Prowizja za przedłużenie kredytu w rachunku oszczędnościowo- 1,5% min. 30,00 zł 13

14 rozliczeniowym Uwaga: Prowizja pobierana jest w dniu odnowienia kredytu 3 Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu 1) Podwyższenie kwoty kredytu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu 1,5% min. 30,00 zł 2) Prolongata terminu spłaty kredytu (lub jego części)/ raty kredytu 1% kwoty objętej prolongatą min. 20,00 zł 3) Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w ust.1 i 2 płatne jednorazowo od każdego aneksu 100 zł 4 Uruchomienie kredytu 1) Na rachunek w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Na rachunek w innym banku w systemie Elixir 3) Na rachunek w innym banku w systemie Sorbnet 30,00 zł II KREDYTY HIPOTECZNE 1 Prowizja przygotowawcza - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu Mój Dom/ Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego/ Mieszkanie dla Młodych a) kredyty z terminem spłaty do 5 lat b) kredyty z terminem spłaty powyżej 5 lat 2 Wystawienie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonego kredytu 2% 3% 1% min. 100,00 zł Uwaga: Prowizja nie ulega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja zaliczana jest w poczet prowizji przygotowawczej od kwoty udzielonego kredytu. 3 Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu 1) Prolongata terminu spłaty kredytu (lub jego części)/ raty kredytu 1% kwoty objętej prolongatą min. 50,00 zł 2) Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w ust.1 płatne jednorazowo od każdego aneksu 150,00 zł 4 Dostarczenie przez Bank opłaconego przez Klienta wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej 5 Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 50,00 zł 100,00 zł Uwaga: Inspekcja przeprowadzana jest w okresie realizacji inwestycji, przed uruchomieniem każdej kolejnej transzy kredytu. Pierwsza inspekcja. 6 Uruchomienie kredytu 1) Na rachunek w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Na rachunek w innym banku w systemie Elixir 3) Na rachunek w innym banku w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 30,00 zł 1 III CZYNNOŚCI DODATKOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 14

15 1 Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł 2 Sporządzenie historii (wydruku) spłat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10,00 zł. 3 Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty za każde wysłane wezwanie. Wezwania wysyłane są nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym 2 4 Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy kopii: a) umowy o kredyt b) innych dokumentów c) wydanie na życzenie klienta informacji o jego sytuacji ekonomicznej 5 Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 20,00 zł za każdy dokument 100,00 zł. według kosztów rzeczywistych Uwaga: Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji ROZDZIAŁ V KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I ROLNIKÓW Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka I KREDYTY KOMERCYJNE 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku Uwaga: Prowizja pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku kredytowego i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja jest zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. 2 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu a) kredyty z terminem spłaty do 30 dni b) kredyty z terminem spłaty powyżej 30 dni do 1 roku c) kredyty z terminem spłaty powyżej 1 roku d) sezonowy kredyt obrotowy - dla Klientów Banku posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy / rachunek bieżący w Banku - dla Klientów nie będących posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego / rachunku bieżącego w Banku 3 Wystawienie promesy udzielenia kredytu Uwaga: Prowizja nie ulega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu opłata za wydanie promesy zaliczona jest w poczet prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanego kredytu 4 Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu 1) Podwyższenie kwoty kredytu - od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu 2) Prolongata terminu spłaty kredytu (lub jego części)/ raty kredytu: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca Od 0 do 0,2% min. 200 zł od 0,5% min. 100,00 zł od 1,0% min. 100,00 zł od 1,5% min. 100,00 zł 2,3% min. 100,00 zł 3,0% min. 100,00 zł 1% min. 100,00 zł od 1% min. 100,00 zł od 0,1% kwoty objętej prolongatą min. 100,00 zł od 1% kwoty objętej prolongatą min. 100,00 zł 3) Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w ust.1 i 2 płatne jednorazowo min. 150,00 zł 5 Uruchomienie kredytu 1) Na rachunek w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 15

16 II 2) Na rachunek w innym banku w systemie Elixir 3) Na rachunek w innym banku w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI Z ARiMR 30,00 zł 1 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu 1% min. 100,00 zł 2 Wystawienie promesy udzielenia kredytu Uwaga: Prowizja nie ulega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu opłata za wydanie promesy zaliczona jest w poczet prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanego kredytu 3 Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu 1% min. 100,00 zł 1) Prolongata terminu spłaty kredytu (lub jego części)/ raty kredytu 2 % kwoty objętej prolongatą min. 30,00 zł 2) Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w ust.1 płatne jednorazowo 4 Od zaangażowania kredytowego Uwaga: Prowizja płatna jest od kwoty zaangażowania na koniec kwartału w 20 dniu miesiąca następującego po kwartale. 5 Uruchomienie kredytu 1) Na rachunek w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie min. 150,00 zł 0,2 % 2) Na rachunek w innym banku w systemie Elixir 3) Na rachunek w innym banku w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 30,00 zł 1 III GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1 Wystawienie promesy udzielenia gwarancji 1% min. 100,00 zł Uwaga: Prowizja nie ulega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z gwarancji. W przypadku udzielenia gwarancji opłata za wydanie promesy zaliczona jest w poczet prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanej gwarancji. 2 Udzielenie gwarancji/poręczenia od 0,5 % do 5% 3 Prowizja za gwarancję Uwaga: Prowizja płatna jest od kwoty gwarancji na koniec kwartału w 20 dniu miesiąca następującego po kwartale. 0,5 % 3 Zwiększenie kwoty gwarancji/ poręczenia od kwoty zwiększenia od 0,5 % do 5% 4 Zmiana innych postanowień umowy gwarancji/ poręczenia niż wymienione w pkt. 3 jednorazowo od każdego aneksu min. 150,00 zł 5 Wypłata z tytułu udzielonej gwarancji od kwoty roszczenia 0,5 % min. 100 zł IV CZYNNOŚCI DODATKOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1 Wydanie opinii zawierającej ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 200,00 zł 2 Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 100,00 zł 3 Sporządzenie historii (wydruku) spłat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20,00 zł 4 Wysłanie do klienta wezwania (monitu) do zapłaty za każdy wysłany 16

17 monit 5 Opłata za monit dotyczący niedostarczenia dokumentów zgodnie z umową kredytu 6 Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy kopii: a) umowy o kredyt b) innych dokumentów ,00 zł za każdy dokument 7 Dostarczenie przez Bank wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów 50,00 zł 8 Dostarczenie wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów 2 9 Dostarczenie przez Bank opłaconego przez Klienta wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej 10 Przeprowadzenie inspekcji 150,00 zł 100,00 zł Uwaga: Inspekcja przeprowadzana jest w okresie realizacji inwestycji, przed uruchomieniem każdej kolejnej transzy kredytu. Pierwsza inspekcja. 11 Dostarczenie wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku 12 Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2 według kosztów rzeczywistych Uwaga: Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji ROZDZIAŁ VI OPERACJE DEWIZOWE Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka REALIZACJA (SKUP) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM 5 OTRZYMYWANYCH Z BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, W TYM ŚWIADCZENIA RENTOWE 1 Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 2 Przelewy SEPA 6 1 od transakcji 3 Przelewy regulowane 7 20,00 zł od transakcji 4 Polecenia wypłaty 8 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% od kwoty transakcji: min. 20,00 zł max. 100,00 zł 5 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 9 0,15% od kwoty transakcji 5 Przekaz w obrocie dewizowym Polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 6 Przelew SEPA Przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 7 Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA 8 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 17

18 6 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonanie zlecenia klienta 10 REALIZACJA (SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM min. 20,00 zł max. 100,00 zł 7 + koszty banków trzecich 7 Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10,00 zł od transakcji 8 Przelewy SEPA 2 1 od transakcji 9 Przelewy regulowane 3 30,00 zł od transakcji 10 Polecenia wypłaty 4,11 0,25% od kwoty transakcji min. 30,00 zł max. 300,00 zł 11 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 12 1) w EUR, USD, i GBP w trybie pilnym 2) w USD, GBP i PLN w trybie przyśpieszonym 12 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 10 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 13 1) Przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 2) Przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialne 3) Przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 11 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 100,00 zł od transakcji 80,00 zł od transakcji od transakcji 7 + koszty banków trzecich 50,00 zł od transakcji 80,00 zł od transakcji 100,00 zł od transakcji 10,00 zł od transakcji 11 Nadanie komunikatu SWIFT 1 12 Opłata Non-STP 14 30,00 zł od transakcji ROZDZIAŁ VII CZEKI ZAGRANICZNE Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka OBSŁUGA CZEKÓW ZAGRANICZNYCH 1 Skup czeków podróżnych - od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1,00% min. 40,00 zł 2 Skup czeków płatnych w Banku BPS SA klienci indywidualni - od łącznej wartości czeków w jednej walucie 0,25% min. 10,00 zł max. 100,00 zł 3 Warunkowy skup czeków 15 - od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1,50% min. 10,00 zł 9 W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 10 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 11 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT (pkt.11 Rozdz. VI) oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 10 Rozdz. VI, w przypadku opcji kosztowej OUR. 12 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 9 i 10 Rozdz. VI 13 Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 14 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4 i 10 Rozdz.VI. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 15 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 18

19 4 Inkaso czeków 16 - od kwoty czeku 0,25% min. 30,00 zł max. 300,00 zł 5 Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata od czeku, pobierana od jego podawcy 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 6 Zryczałtowane koszty banków zagranicznych 1) Czeki opiewające na euro walutę EUR a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową b) płatne w pozostałych krajach 4,00 EUR za 1 czek 10,00 EUR za 1 czek 2) Czeki opiewające na funty brytyjskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii 4,00 GBP za 1 czek 3) Czeki opiewające na dolary amerykańskie USD a) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku b) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 4,00 USD za 1 czek 3,00 USD za 1 czek 4) Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii 15,00 AUD za 1 czek 5) Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50,00 DKK za 1 czek 7 Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 17 1 od transakcji ROZDZIAŁ VIII INNE CZYNNOŚCI Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka I OBSŁUGA KASOWA 1 Wpłaty gotówkowe 1) Na rachunki osób prywatnych prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie Uwaga: W przypadku przedsiębiorców posiadających indywidualne warunki prowadzenia rachunku, opłaty pobiera się zgodnie z zawartymi umowami. 3) Na rachunki w innych bankach Wyłączenia: za energię elektryczną od każdej dyspozycji 0,5% od kwoty wpłaty min. 3,00 zł 0,5% od kwoty wpłaty min. 3,50 zł 2,50 zł 4) Na cele dobroczynne i charytatywne 18 5) Na rachunki a'vista potwierdzone książeczką oszczędnościową klientów Banków będących stronami Porozumienia z 11 lipca 1990r* 2 Wypłaty gotówkowe klientów banków będących stronami Porozumienia z 11 lipca 1990r * a) z rachunków a'vista potwierdzonych książeczką oszczędnościową b) na podstawie czeków wydanych do rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 3 Wymiana pieniędzy: a) banknoty b) bilon 0,5% od kwoty wypłaty min. 0,5% wymienianej kwoty min. 1,00 zł 0,5% wymienianej kwoty 16 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 6 Rozdz. VII lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 17 Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 18 Darowizny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 19

20 min. II ZASTRZEŻENIA DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI 1 Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości w Ogólnopolskim systemie zastrzegania skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości udostępnianym przez Związek Banków Polskich 20,00 zł III PRZECHOWYWANIE DEPOZYTÓW 1 Przyjęcie depozytu 20,00 zł 2 Przechowywanie depozytu - miesięcznie 20,00 zł 3 Depozyty innych banków przechowywane na zasadzie wzajemności IV INNE 1 Wyjaśnianie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych Uwaga: Opłata nie jest pobierana od konsumentów 2 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia którego sporządzenie wymaga sięgania do materiałów zarchiwizowanych Uwaga: Opłata nie jest pobierana od konsumentów 3 Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym 20,00 zł 50,00 zł 10,00 zł Uwaga: Opłatę pobiera się za każde rozpoczęte 10 pozycji. Opłata nie jest pobierana od konsumentów 4 Inne usługi nie przewidziane w Taryfie wg umowy z klientem 5 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w trybie wniosku komornika o udzielenie informacji 50,00 zł. * Porozumienie w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. - aktualny wykaz banków stron Porozumienia dostępny jest w każdej placówce Banku. 20

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 114/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 25.11.2015 r. Obowiązuje od: 01.12.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 156/2016 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 29.12.2016 r. Obowiązuje od: 02.01.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde żądanie potwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 01.10.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo