TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/7/727/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia (obowiązuję od ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014

2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych... 4 TAB. IA Rachunek lokacyjny... TAB IB Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy (OMRP) TAB. II Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych... LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE... TAB. III Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych... TAB. IV Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych... TAB. V Wspólne czynności związane z obsługą rachunków i lokat... KARTY BANKOWE... 7 TAB. VI Karty płatnicze... 7 TAB. VII Karty kredytowe... 8 KREDYTY... 8 TAB. VIII Kredyty komercyjne... 9 TAB. IX Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR TAB. X Gwarancje, poręczenia, awale OPERACJE DEWIZOWE TAB. XI Czeki w obrocie dewizowym TAB. XII Przekaz w obrocie dewizowym INNE USŁUGI TAB. XIII Inkaso importowe w obrocie krajowym TAB. XIV Wrzutnia TAB. XV Depozyty wartościowe i rzeczowe TAB. XVI Czynności kasowe w złotych TAB. XVII Usługi różne

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Hexa Banku Spółdzielczego. dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Hexa Banku Spółdzielczego, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 00) i inkas (Publikacja URC nr 22) Hexa Bank Spółdzielczy niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Nie pobiera się prowizji i opłat od/za: 1) wpłat na poczet spłat kredytów w rachunku kredytowym zaciągniętych w Hexa Banku Spółdzielczym; 2) wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych; 3) otwarcie i prowadzenie rachunków, na których gromadzone są środki na cele dobroczynne oraz organizacji pomocy humanitarnej finansowane z dobrowolnych wpłat; 4) prowadzenie rachunku w okresie wypowiedzenia umowy rachunku przez Bank. 14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 1. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. I Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Rolnicy Podmioty instytucjonalne 1 Otwarcie rachunku bieżącego 1.2 pomocniczego 2 Prowadzenie rachunku (chyba, że umowa stanowi inaczej) 12 miesięcznie,00 zł 1,00 zł 2 3 Zamknięcie rachunku na wniosek posiadacza 2,00 zł 2 4 Wpłata gotówkowa 4.1 w placówce Banku 3 0,22% nie mniej niż za wpłatę 3,00 zł i nie więcej niż 0,00zł we wpłatomacie 0,10 % nie mniej niż 3,00 zł Wypłata gotówkowa 4 za wypłatę 0,22% nie mniej niż 0,22% nie mniej niż 2,00 zł 3,00 zł i nie więcej niż i nie więcej niż Przeksięgowanie środków między rachunkami gdy jedną ze stron jest rachunek instytucjonalny a właścicielem lub współwłaścicielem rachunków jest ta sama osoba za transakcję 0,1% nie mniej niż 3,00 zł i nie więcej niż 3 0,1% nie mniej niż 3,00 zł i nie więcej niż 3 7 Przelewy krajowe na rachunek w Banku: 7.1 w placówce Banku za przelew 7.2 w systemie bankowości elektronicznej 8 Przelewy krajowe na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku 3,0 zł 3,0 zł 8.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,70 zł 1,20 zł za przelew 8.3 w systemie Przelewy 2,0 zł 2,0 zł 8.4 w systemie Home Banking 2,00 zł 2,00 zł 9 Przelewy krajowe na rachunek w innym banku w systemie SORBNET za przelew Dokonanie przelewu w terminie przyszłym wskazanym przez Klienta, złożonego w formie papierowej w placówce 1,0 zł 1,0 zł Banku (pobiera się niezależnie od opłaty za przelew) 11 Zlecenie stałe 11.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 1,0 zł 1,0 zł 11.2 Zmiana/odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku 1,0 zł 1,0 zł za zlecenie w systemie bankowości elektronicznej 12 Realizacja zlecenia stałego 12.1 na rachunek w Banku w placówce Banku za zlecenie w systemie bankowości elektronicznej 12.2 na rachunek w innym banku w placówce Banku 2,0 zł 2,0 zł za zlecenie w systemie bankowości elektronicznej 13 Polecenie zapłaty: realizacja z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w 13.1 innym banku 1,00 zł 1,00 zł za zlecenie przyjęcie, odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia ,0 zł 1,0 zł zapłaty 14 Odrzucenie pobrania z rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty (z powodu braku środków na rachunku) za transakcję 2,00 zł 2,00 zł 1 Korzystanie z następujących kanałów dostępu do rachunku: 1.1 system Przelewy system Home Banking miesięcznie system Internet Banking 2 1 System bankowości elektronicznej: 1.1 aktywacja dostępu 1.2 dostęp do systemu miesięcznie 1.3 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę 1.4 wysłanie jednorazowego hasła sms 0,10 zł 0,10 zł 1. wygenerowanie nowego hasła do usługi Internet (po za hasło Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym konto zostało złożone 2 Nie pobiera się od parafii rzymskokatolickich, OSP, związków i klubów: sportowych, działkowców; wspólnot mieszkaniowych i gruntowych, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych, towarzystw, kół i związków: hodowców gołębi, działkowców, wędkarskich i łowieckich; społecznych komitetów, gminne spółki. 3 Dla podmiotów wymienionych w przypisie 2 opłata wynosi 1,00 zł. 4 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. Opłata pobierana z rachunku dłużnika. 4

5 utracie obowiązującego) 1. zmiana limitu jednorazowego i dziennego w usłudze Internet, odblokowanie użytkownika za operację 3,00 zł 3,00 zł 1.7 Wydanie potwierdzenia transakcji realizowanej przy pomocy zdalnych kanałów dostępu odbierane w siedzibie Banku za potwierdzenie 1,00 zł wysyłane pocztą za potwierdzenie 2,0 zł 2,0 zł 1.8 uruchomienie usługi Internet Banking dla firm dla każdego użytkownika (za token) Każda kolejna instalacja systemu Przelewy i Home Banking (nie dotyczy pierwszej instalacji) Wyciąg z konta bankowego: 18.1 miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 18.2 wysyłany przez bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 7,00 zł,00 zł 18.3 Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym,00 zł,00 zł za przesyłkę listem poleconym Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego za odpis,00 zł,00 zł 20 Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument,00 zł,00 zł 21 Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 21.1 telefonicznie na hasło 8 miesięcznie 2,00 zł,00 zł 21.2 przekazywane w formie komunikatu SMS za 1 SMS 0,80 zł 0,80 zł 22 Potwierdzenie czeku za czek,00 zł,00 zł 23 Wydanie blankietów czeków posiadaczom rachunków bankowych za blankiet 0,0 zł 0,0 zł 24 Inkaso czeków za czek,00 zł,00 zł 2 Zmiana karty wzorów podpisów,00 zł 1 2 Usługa Masowe Płatności Przychodzące MPP 2.1 udostępnienie usługi opłata za korzystanie z usługi miesięcznie - 0,30zł za każdy rachunek MPP TAB. I A. Rachunek lokacyjny 1 Otwarcie rachunku lokacyjnego nie dotyczy 2 Prowadzenie rachunku nie dotyczy 3 Wpłata gotówkowa 3.1 w kasie Banku za wpłatę nie dotyczy 0,22% nie mniej niż 3,00 zł i nie więcej niż 2 4 Wypłata gotówkowa 9 za wypłatę nie dotyczy 0,22% nie mniej niż 3,00 zł i nie więcej niż Przelew na rachunek w Banku oraz w innym banku krajowym w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego.1 pierwszy przelew za przelew nie dotyczy.2 kolejne przelewy Za przelew nie dotyczy 1 Likwidacja rachunku nie dotyczy 1,00 zł TAB. I B. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy (OMRP) 10 1 Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku Otwarcie rachunku W przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy rachunek powierniczy, jest współfinansowane kredytem w Hexa ,00 00 Banku Spółdzielczym W przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla 2.2 którego otwierany jest mieszkaniowy rachunek powierniczy, nie jest współfinansowane kredytem w Hexa - 000, Banku Spółdzielczym 3 Prowadzenie rachunku miesięcznie Wpłata/wypłata gotówkowa od wartości każdej - 0,1% nie mniej niż 1 7 Na życzenie Klienta. 8 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 9 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. 10 Wszystkie prowizje, opłaty pobierane są w ciężar wskazanego przez posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego, innego jego rachunku prowadzonego w Hexa Banku Spółdzielczym. 11 W poczet opłaty za otwarcie rachunku zalicza się zapłaconą opłatę za rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku.

6 operacji Wypłata nabywcy środków z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania.1 w formie gotówkowej - 0,% nie mniej niż 10 od kwoty operacji.2 w formie bezgotówkowej - 0,0% nie mniej niż Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:.1 w placówce Banku za przelew - 3,0 zł.2 w systemie bankowości elektronicznej - 1,20 zł.3 w systemie Przelewy - 2,0 zł.4 w systemie Home Banking - 2,00 zł 7 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET za przelew Kontrole doradcy technicznego za kontrolę - wg. kosztów rzeczywistych TAB. II Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych 1 Otwarcie rachunku walutowego 2 Prowadzenie rachunku walutowego 1 miesięcznie 1,00 zł 3 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,22% nie mniej niż 3,00 i nie więcej niż 4 Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych 12 za wypłatę 0,22% nie mniej niż 3,00 i nie więcej niż Przelew na rachunek:.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku.2 złotowy w innym banku krajowym za przelew 3,0 zł.3 walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB. XII Wyciąg z konta bankowego:.1 miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:.2.1 raz w miesiącu za przesyłkę.2.2 częściej niż raz w miesiącu,00 zł.3 wysyłany na życzenie Klienta poza granice kraju:.3.1 listem zwykłym,00 zł za przesyłkę.3.2 listem poleconym 1 7 Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument,00 zł 8 Likwidacja rachunku walutowego 9 Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych 1,00 zł LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE TAB. III Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych 1 Otwarcie rachunku lokaty 2 Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3 Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 4 Wypłata gotówki z rachunku 13 za wypłatę Przelew na rachunek:.1 w Banku za przelew.2 w innych bankach 3,0 zł Likwidacja lokaty 14 1,00 zł TAB. IV Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty od usługi 2 Wpłata lub wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku 1 3 Przelew na rachunek: 3.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 3.2 złotowy w innym banku krajowym 3,0 zł 3.3 walutowy prowadzony w innym banku Zgodnie z TAB. XII TAB. V Wspólne czynności związane z obsługą rachunków i lokat 12 Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 13 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. 14 Nie pobiera się prowizji od likwidacji lokaty w sytuacji, gdy suma odsetek naliczonych od momentu założenia lokaty jest niższa niż stawka za likwidację. 1 Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty.

7 1 Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 3,00 zł 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego max. 2 za cały rok za dokument,00 zł 1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 3 za cały rok Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z 2 tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 2.1 z Bankiem 2.2 z innymi bankami 3 Zmiana karty wzorów podpisów (nie pobiera się przy zakładaniu rachunku) 1 4 Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku 2 Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku, obrotach itp. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zadłużenia wymagalnego z tytułu kredytu udzielonego na rachunku, 3 debetu, realizacji czeku bez pokrycia lub pobrania kartą 7 Przeprowadzenie interwencyjnej rozmowy telefonicznej w sprawie opóźnienia w spłacie,00 zł 8 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w Hexa Banku Spółdzielczym, jako zabezpieczenie należności 10 innego banku 9 Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji,00 zł 9.2 za poprzednie lata za każde rozpoczęte 10 pozycji 7,0 zł 10 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i/lub blankietów czekowych i dokonania zastrzeżenia 1,00 zł 11 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 17 za każdą wyegzekwowaną kwotę KARTY BANKOWE 0,% min. 1 zł max. 100 zł TAB. VI Karty płatnicze Stawka Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania VISA Business Debetowa Karta bankomatowa własna dla Rolników 1 Wydanie nowej karty 1 2 Wznowienie karty 1 3 Opłata za użytkowanie karty 18 miesięcznie 2,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty 2 1 Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek użytkownika 1,00 zł Zastrzeżenie karty Zmiana limitu karty,00 zł,00 zł Transakcje bezgotówkowe 8 Transakcje gotówkowe: 9.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju 2% min.,00 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą od kwoty wypłaty 2% min w punktach akceptujących kartę w kraju 2% min.,00 zł - 9. w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min w placówkach Poczty Polskiej,00 zł w bankomatach Hexa Banku Spółdzielczego (karty własne) - 1,00 zł 9.8 w bankomatach Hexa Banku Spółdzielczego (karty obce),00 zł - 10 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w innym bankomacie w kraju 2,00 zł - 12 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków we wskazanych bankomatach na podstawie Porozumienia i Hexa Banku Spółdzielczego 13 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres 3,00 zł 3,00 zł 14 Prowizja za transakcje Cashback obowiązuje od ,00 zł - 1 Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku jedyną operacją było dopisanie odsetek. 17 Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 18 Za każdą kartę wydaną do rachunku. 19 Lista bankomatów dostępna w placówce Banku i na stronie internetowej Banku. 7

8 TAB. VII Karty kredytowe Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka VISA Business Credit VISA Business Credit Gold 1 Wydanie nowej karty 2 Wznowienie karty 3 Obsługa karty kredytowej: 3.1 w 1 roku użytkowania 3.2 Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż 000 zł 7,00 zł co najmniej 000 zł rocznie mniej niż zł co najmniej zł - 4 Wydanie karty dodatkowej Obsługa karty dodatkowej rocznie 2,00 zł Wydanie duplikatu karty Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty,00 zł,00 zł 8 Transakcje bezgotówkowe 20 9 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 9.1 w kraju 3% min.,00 zł 3% min.,00 zł 9.2 za granicą 3% min. 1 3% min Przelew z karty za przelew 3% min.,00 zł 3% min.,00 zł 11 Sprawdzenie salda w bankomacie 12 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 14 Zmiana danych Użytkownika karty 1 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 1 Obsługa nieterminowej spłaty Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu % min. 10 % min. 10 rozliczeniowego KREDYTY TAB. VIII Kredyty komercyjne Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka Rolnik Przedsiębiorca 1 od Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja 0,10% nie mniej niż 0,10% nie mniej niż przygotowawcza 22 wnioskowanej i nie więcej niż 0 i nie więcej niż 0 kwoty 2 Przyznanie/odnowienie 23 /podwyższenie kwoty kredytu oraz prolongata terminu spłaty kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym od 2,30 % do 2,80 % od 1,7 % do 2,2% 2.2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (w tym kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji od 2,30 % do 2,80 % od 1,7 % do 2,2% rolnej) 2.3 Kredyt płatniczy od 1,0 % do 2,00 % od 1,0 % do 2,00 % 2.4 Kredyt inwestycyjny od 2,30 % do 2,80 % od 1,7 % do 2,2% 2. Kredytowa Linia Hipoteczna od 2,30 % do 2,80 % od 1,7 % do 2,2% od kwoty Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub 2. kredytu/kwoty nie dotyczy od 1,7 % do 2,2% kompensacyjną podwyższenia/ 2.7 Kredyt technologiczny nie dotyczy od 1,7 % do 2,2% kwoty prolongaty 2.8 Kredyty pomostowe: Unia Biznes od 1,7 % do 2,2 % od 1,7 % do 2,2% Unia Super Biznes od 1,7 % do 2,2 % od 1,7 % do 2,2% 2.9 Kredyt rewolwingowy nie dotyczy od 1,2 % do 2,00 % 2.10 Wspólny Remont - 1, % 2.11 Z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych - od 2,00 % do 2,0% 3 Prowizja za gotowość finansową 24 miesięcznie 0,00 % 0,00 % 4 Prowizja za zaangażowanie kredytowe 2 rocznie 0,00 % 0,00 % Prowizja rekompensacyjna za wypłatę kredytu przed 0,20 % od wypłaconej kwoty 0,20 % od wypłaconej kwoty 20 Dotyczy płatności w kraju i za granicą. 21 Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. 22 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku lub najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/transzy kredytu łącznie z prowizją za przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. Dotyczy również zmian warunków kredytowania. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 23 Dotyczy odnowienia kwoty kredytu w rachunku bieżącym na kolejny 12 miesięczny okres. 24 W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 2 Naliczania od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień 31 grudnia. Płatna do 1 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 8

9 uprawomocnieniem się zabezpieczenia 2 Spłata całości lub części kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna 27 od wypłaconej kwoty kredytu / transzy kredytu od kwoty wcześniejszej spłaty 7 Wydanie promesy udzielenia kredytu 28 od kwoty przyrzeczonej 8 Prolongowanie terminu spłaty kapitału w okresie kredytowania 9 Zmiana na wniosek kredytobiorcy: -Wysokości oprocentowania kredytu -Terminu i/lub warunków uruchomienia kredytu/transz 9.1 kredytu -Obniżenie kwoty kredytu 9.2 Innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 29 od kwoty prolongowanej 0,00 % 0,00 % 0,10% nie mniej niż 10 i nie więcej niż 100 0,0% nie mniej niż 10 i nie więcej niż 10 0,10% nie mniej niż 30 i nie więcej niż 100 0,0% nie mniej niż 20 i nie więcej niż 10 za aneks za aneks od kwoty zaangażowania 0,10 % nie mniej niż 20 0,10 % nie mniej niż Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy: 10.1 zaświadczenia 10.2 opinii Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy za każdy dokument Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) 30 oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie za monit 3 3 kredytowej dokumentów 1 Badanie wpisów w księgach wieczystych za jedną księgę wieczystą Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w formie zastawu 1,00 zł 1,00 zł rejestrowego 17 Opłata za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu od wniosku 2 2 TAB. IX Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR 31 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza Kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z 1.2 częściową spłatą kapitału kredytu przez ARMiR symbol CSK 2 Przyznanie/podwyższenie kwoty kredytu Kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARMiR symbol CSK od wnioskowanej kwoty od kwoty przyznanego kredytu 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 3 Prowizja za gotowość finansową 33 miesięcznie 0,00 % 0,00 % 4 Prowizja za zaangażowanie kredytowe dla kredytów udzielonych od do Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj.: hipoteki i/lub zastawu rejestrowego. 27 Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłaty kredytu. Nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym. 28 W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 29 Opłata dotyczy m.in. zmiany zabezpieczenia kredytu; umów przejęcia długu, restrukturyzacji, ugody bankowej itp. 30 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikiem Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 31 W przypadku kredytów z dopłatą ARMIR do oprocentowania suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji przygotowawczej i prowizji za wydanie promesy oraz prowizji za gotowość i rekompensacyjnej nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu. 32 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku lub najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/transzy kredytu łącznie z prowizją za przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. Dotyczy również zmian warunków kredytowania. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 33 W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 34 Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania według stanu zaangażowania na 3 dzień każdego miesiąca, płatna do 30 dnia danego miesiąca. Prowizji nie pobiera się w miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 9

10 4.1.1 Kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARMiR symbol CSK 4.2 dla kredytów udzielonych od miesięcznie od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARMiR symbol CSK Prowizja rekompensacyjna za wypłatę kredytu przed uprawomocnieniem się zabezpieczenia 3 Spłata całości lub części kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna 3 miesięcznie od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania od wypłaconej kwoty kredytu / transzy kredytu od kwoty wcześniejszej spłaty 7 Wydanie promesy udzielenia kredytu 37 od kwoty przyrzeczonej 8 9 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,20 % od wypłaconej kwoty 0,20 % od wypłaconej kwoty 0,00 % 0,00 % 0,10% nie mniej niż 10 i nie więcej niż 100 0,10% nie mniej niż 30 i nie więcej niż 100 Administrowanie rachunkiem kredytu preferencyjnego z 38 miesięcznie 3,0 zł 3,0 zł dopłatą ARiMR do oprocentowania Prolongowanie terminu spłaty kapitału w okresie kredytowania 10 Zmiana na wniosek kredytobiorcy: Terminu i/lub warunków uruchomienia kredytu/transz kredytu -Obniżenie kwoty kredytu Innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 39 od kwoty prolongowanej 0,% nie mniej niż 10 i nie więcej niż 10 0,% nie mniej niż 20 i nie więcej niż 10 za aneks za aneks od kwoty zaangażowania 0,10 % nie mniej niż 20 0,10 % nie mniej niż Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy: 11.1 zaświadczenia 11.2 opinii Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy za każdy dokument Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) 40 oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie za monit 3 3 kredytowej dokumentów 1 Badanie wpisów w księgach wieczystych za jedną księgę 3 3 wieczystą 17 Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego. 1,00 zł 1,00 zł 18 Opłata za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu od wniosku 2 2 TAB. X Gwarancje, poręczenia, awale 1 Wystawienie promesy gwarancji/poręczenia/awalu od kwoty 0,10 % nie mniej niż 10 przyrzeczonej 2 Przyznanie gwarancji/poręczenia/awalu prowizja od kwoty przygotowawcza zobowiązania 0,0 % 3 Przyznanie limitu od kwoty limitu 0,0 % 3 Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj.: hipoteki i/lub zastawu rejestrowego. 3 Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłaty kredytu. Nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym. 37 W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 38 Opłata jest pobierana przy spłacie raty kapitałowej, bądź odsetek, dla kredytów udzielonych do r. 39 Opłata dotyczy m.in. zmiany zabezpieczenia kredytu; umów przejęcia długu, restrukturyzacji, ugody bankowej itp. 40 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikiem Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 10

11 4 Korzystanie z gwarancji/poręczenia/awalu za każdy rozpoczęty miesiąc 0,30 % Zmiana warunków gwarancji/poręczenia/awalu:.1 przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenia kwoty od kwoty objętej gwarancji/awalu/poręczenia zmianą 1,00 %.2 Jednorazowo od zmiana innych postanowień umowy o udzielenie kwoty objętej gwarancji/poręczenia/awalu zmianą 0,10 % nie mniej niż 20 Wypłata z gwarancji/poręczenia/awalu Jednorazowo od kwoty roszczenia 0,10 % 7 Awizowanie treści gwarancji obcej od kwoty gwarancji 0,10 % min. 8 Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/poręczenia/awalu za czynność 10 OPERACJE DEWIZOWE TAB. XI Czeki w obrocie dewizowym 1 Skup czeków podróżnych: od łącznej wartości czeków w jednej 1% min. 4 walucie 41 od łącznej wartości 2 Warunkowy skup czeków czeków 1,% min. 2 3 Inkaso czeków 42 od łącznej wartości czeków w jednej walucie 4 Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:.1 czeki opiewające na euro EUR:.1.1 płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 0,2% min. 28,00 zł, max koszty rzeczywiste banków trzecich.1.2 płatne w pozostałych krajach 10EUR.2 czeki opiewające na funty brytyjskie GBP płatne w Wielkie Brytanii za czek 4 GBP.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: płatne w USA w przypadku składania przez jednego USD podawcę jednego czeku za czek płatne w USA w przypadku składania przez jednego USD podawcę więcej niż jednego czeku.4 Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii za czek 1 AUD. Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii za czek 0 DKK 4 EUR Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki 43 1,00 zł przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego TAB. XII Przekaz w obrocie dewizowym 1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 44, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 8,00 zł 1.2 przelewy SEPA przelewy regulowane polecenia wypłaty 47 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 2 41 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 42 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 43 Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 44 Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 4 Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku). 4 Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 0000; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA. 11

12 2 Zwroty nie podjętej kwoty przekazu 0,1% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na za zlecenie 7,00 zł + koszty banków trzecich zlecenie Klienta 48 4 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS przelewy SEPA przelewy regulowane polecenia wypłaty 49 0,2% min. 3, max 30 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 0 :.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 10.2 w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 7,00 zł + koszty banków trzecich 7 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 1 : przy kwotach nie przekraczających EUR 000 lub jej 7.1 równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach przekraczających EUR 000 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 8 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 9 Opłata Non-STP 2 3 INNE USŁUGI TAB. XIII Inkaso importowe w obrocie krajowym 1 Prowizja za akcept weksla od weksla 2 2 Przechowywanie weksla od weksla 2 3 Prowizja za zapłatę weksla od weksla 2 4 Odmowa zapłaty weksla 2 Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku krajowego 1 TAB. XIV Wrzutnia 1 Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za 1 pośrednictwem wrzutni 2 Wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz klucza do drzwiczek wrzutni wg ceny zakupu + 30% marży 3 Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni za wpłatę wg umowy z Klientem TAB. XV Depozyty wartościowe i rzeczowe 1 Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 2 2 Przechowywanie depozytu 3 : 2.1 duplikatów kluczy miesięcznie bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych miesięcznie za każdy dokument papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie 1% wartości, min.,00 zł, max innych rzeczy ruchomych miesięcznie TAB. XVI Czynności kasowe w złotych 1 Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 4 : 1.1 osób prywatnych i rolników prowadzone w Banku 1.2 podmiotów instytucjonalnych prowadzone w Banku 0,22% nie mniej niż 3,00 zł 47 Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 48 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 49 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 0 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 2 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 3 Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. 4 Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taka możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. Dotyczy również wpłat dokonywanych we wpłatomatach. 12

13 i nie więcej niż prowadzone w innych bankach krajowych 0,% nie mniej niż 2,70 zł i nie więcej niż 2 Wpłaty kasowe 2.1 na rachunki Starostwa Powiatowego w Łomży i jednostek podległych 0,22% nie mniej niż 2,70 zł i nie więcej niż 2.2 na rachunki jednostek samorządu terytorialnego prowadzone w Banku (nie dotyczy wpłat własnych na 1,00 zł rachunek) 2.3 na rachunki MPWiK (nie dotyczy wpłat własnych na 7 rachunek) 1,00 zł 2.4 czynsz dla Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność 2. za energię elektryczną, telefony, telewizję kablową 8 2,20 zł 2. na rachunek KRUS 0,% nie mniej niż 2,70 zł i nie więcej niż 2.7 na rachunek Urzędu Skarbowego 0,% nie mniej niż 3,0 zł i nie więcej niż 2.8 na rachunek ZUS 3,00 zł 3 Przyjęcie opłaty skarbowej 3.1 do 3 1,00 zł 3.2 od 31,00 zł do 1,0 zł 3.3 powyżej 2,0 zł 4 Wypłata gotówkowa z rachunku bankowego prowadzonego w innym banku (obciąża się rachunek 0,% nie mniej niż,00 zł i nie więcej niż wystawcy dyspozycji) TAB. XVII Usługi różne 1 Wydanie kserokopii umowy 2 2 Potwierdzenie klucza telegraficznego 2 3 Wydanie opinii o Kliencie Banku (na wniosek Klienta) 7 4 Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia od rachunku 10 wydanego przez posiadacza rachunku Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 10 Prawa 2 lub na zasadach wzajemności bankowego 9 Realizacja weksla pocztowego inkasa wekslowego od weksla,00 zł 7 Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla od sumy wekslowej 0,2% 8 Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 8.1 krajowego,00 zł za stronę 8.2 zagranicznego 1 9 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem): 9.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 9.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 10 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika): 10.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 10.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 11 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem): 11.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 11.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 12 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika): 12.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 12.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 13 Odnowienie certyfikatu: 13.1 kolejny 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 13.2 kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR Dla parafii rzymskokatolickich, OSP, związków i klubów: sportowych, działkowców; wspólnot mieszkaniowych i gruntowych, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych, towarzystw, kół i związków: hodowców gołębi, działkowców, wędkarskich i łowieckich; społecznych komitetów, gminnych spółek opłata wynosi 1,00 zł. 7 Dotyczy tylko wpłacających z terenu gminy Piątnica. 8 Dotyczy tylko telewizji kablowej Vectra i Multimedia. 9 Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty. 13

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/44/794/201 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.0.201 (obowiązuję od 22.0.201) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/8/808/201 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 19.08.201 (obowiązuję od 01.09.201) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie walutowy Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr ///20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 2.0.20 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica, 20 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /6/2/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia..20 (obowiązuję od..20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica, 20

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 27.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/27/4/201 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 12.0.201 obowiązuje od 01.0.201 r. a w części dot. Przekazów w obrocie dewizowym od 1.0.201 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr 2/9/69/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.0.20 (obowiązuję od 0.0.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 114/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 25.11.2015 r. Obowiązuje od: 01.12.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /6//20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 0..20 obowiązuje od..20 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica, 20

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 70/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 17.05.2016r. obowiązuje od dnia 01.06.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. (I zmiana Uchwała Nr 111/2015 z dnia 29.12.2015r.) (II zmiana Uchwała Nr 12/2016 z dnia 10.03.2016 r.)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2016r.

Katowice, styczeń 2016r. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 5/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych Katowice, styczeń 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo