Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik, styczeń 2014 r.

2 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. 1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 TAB. 2 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 5 TAB. 3 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 KARTY BANKOWE... 5 TAB. 4 KARTY PŁATNICZE... 6 TAB. 5 KARTY KREDYTOWE... 6 KREDYTY... 7 TAB. 6 KREDYTY OBROTOWE... 7 TAB. 7 KREDYTY INWESTYCYJNE... 7 TAB. 8 KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARIMR... 8 TAB. 9 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM... 9 TAB. 10 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM... 9 INNE USŁUGI TAB. 11 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE TAB. 12 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE TAB. 13 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH TAB. 14 USŁUGI RÓŻNE Strona 2 z 11

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku BSZK dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku BSZK, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 8. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 9. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Strona 3 z 11

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 1) dodatkowego na wyodrębnienie środków pieniężnych na określony cel 1) 1 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 bieżącego 1) 1 miesięcznie 2.2 pomocniczego 1)6) dodatkowego na wyodrębnienie środków pieniężnych na określony cel 1) 1 3. System bankowości internetowej 3.1 dostęp do systemu miesięcznie 3.2 wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej 7) za kartę wydanie dodatkowego czytnika kart 7) za czytnik konsultacje u Klienta 7) za rozpoczętą godzinę 3.5 instalacja systemu u Klienta przez pracownika Banku 7) 3.6 wydanie tokena 3.7 wydanie dodatkowego tokena, nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta lub rozwiązanie 13 umowy o świadczenie usługi SBI przed upływem 12 miesięcy 4. Wpłata gotówkowa 2) 4.1 na rachunki oprocentowane 3) 0,5% min. 2,4 max. 20, 4.2 na rachunki nieoprocentowane 3) 0,2% min. 2,4 max. 20, 5. Wypłata gotówkowa 2) 0,5% 5.1 z rachunków oprocentowanych min. 3 zł, max. 10, 0,3% 5.2 z rachunków nieoprocentowanych min. 3 zł, max. 10, 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 8) 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 w placówce Banku za przelew 7.1 w systemie bankowości internetowej 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku 4)5) 4 zł za przelew 8.2 w systemie bankowości internetowej 1, 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 w placówce Banku za przelew Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 11. Zlecenie stałe-realizacja zlecenia stałego za zlecenie 4,5 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 12) za zlecenie 1 zł 12.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 13. Czeki krajowe: 13.1 wydanie czeków 0, potwierdzenie czeku za czek 13.3 inkaso czeku przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Udzielenie informacji o rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło 9) 14.2 przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS 10) (automatycznie) miesięcznie przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS 10) (na żądanie Klienta) 7 zł Strona 4 z 11

5 15. Likwidacja rachunku 16. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 11) miesięcznie zgodnie z umową z Klientem 17. Inne czynności - zgodnie z TAB. 3 1) Dla Klientów prowadzących działalność rolniczą stawka wynosi. 2) Chyba że umowa stanowi inaczej. 3) Dla wspólnot mieszkaniowych stawka wynosi min. 2 zł. 4) W Oddziałach Annopol i Zaklików stawka wynosi 3 zł. ( dotyczy umów zawartych do 14 stycznia 2014 roku ) 5) W ramach programu ubezpieczeniowego PZU Życie S.A. dla posiadaczy kont BSZK stawka wynosi 1 zł. 6) Od rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Świadczeń Specjalnego Przeznaczenia, pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki. 7) Dotyczy systemu CorpoInterCOMP. 8) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 9) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 10) Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 11) Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. 12) Zawiesza się pobieranie opłaty do dnia 31 marca 2014 r. TAB. 2 Rachunek lokaty terminowej w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej 2. Przelew na rachunek: 2.1 w Banku 2.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew 2.3 w innym banku krajowym w systemie SORBNET 1 3. Wypłata gotówki TAB. 3 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 2 zł 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 1 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym 1 za przesyłkę 2.2 listem poleconym 2 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 4. Duplikat wyciągu za wyciąg 5. Historia rachunku 2) 5.1 za bieżący rok za stronę 5.2 za każdy poprzedni rok 7 zł 6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 4 zł 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp za zaświadczenie 2 8. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 1 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1) 10. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 10.1 z Bankiem za przelew za każdą zawartą umowę 0,5% kwoty przelewu nie mniej niż 10,0 i nie więcej niż 100, z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków 2 1) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 2) Uwaga! Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek KARTY BANKOWE Strona 5 z 11

6 TAB. 4 Karty debetowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Debetowa 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku 3 2. Wznowienie pierwszej karty do rachunku 3 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 3 4. Wydanie duplikatu karty 1 5. Transakcje bezgotówkowe 6. Transakcje gotówkowe: 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 6.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min w punktach akceptujących kartę w kraju 6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min w placówkach Poczty Polskiej 7. Sprawdzenie salda w bankomacie 2) 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) 3 zł 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 11. Zmiana danych Użytkownika karty 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 15. Cash back 1 zł 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. TAB. 5 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Visa Business Credit Credit Gold 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty głównej. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosiła: 3.1. mniej niż co najmniej rocznie 3.3. mniej niż co najmniej Obsługa Karty dodatkowej rocznie Wydanie duplikatu karty Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 7. Transakcje bezgotówkowe 1) 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 3 % 3 % 8.1 w kraju min. min. 3 % 3 % 8.2 za granicą min. 1 min Przelew z karty za przelew 3 % 3 % min. min. 10. Sprawdzenie salda w bankomacie 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres Zmiana danych Użytkownika karty 13. Obsługa nieterminowej spłaty 2) 2 2 Strona 6 z 11

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) 14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie Tryb pobierania miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego Visa Business Visa Business Credit Credit Gold 5% min. 10 5% min. 10 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. KREDYTY TAB. 6 Kredyty obrotowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 1.1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza, od: Kredytu na dobry początek, Szybkiej Gotówki dla Firm, Szybkiej Linii Kredytowej od Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: w pozostałych wnioskowanej kwoty przypadkach 5 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym 2,5% min Kredyt obrotowy 2,5% min Na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku 3,5% min dla pozostałych Klientów 4% min Kredyt rewolwingowy 2,5% kredytu / 2.4 Kredyt płatniczy 2,5% kwoty podwyższenia 2.5 Pożyczka 2,5% 2.6 Kredyt na dobry początek 2,5% 2.7 Debet Dopuszczalny 2,5% 2.8 Szybka Gotówka dla Firm 3,00% 2.9 Szybka Linia Kredytowa 3,00% 3. Gotowość finansowa miesięcznie 0% 4. Zaangażowanie kredytowe rocznie 0% 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna wcześniejszej spłaty 0% 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 2) 0,5% min. 10 przyrzeczonej max Prolongowanie terminu spłaty kredytu 2 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 9. Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 10.1 kredyt o wartości do kredyt o wartości powyżej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit Wydanie opinii o kredycie na wniosek Klienta od opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 10 1) Z wyłączeniem rolników oraz Debetu Dopuszczalnego, dla których stawka wynosi. 2) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. TAB. 7 Kredyty inwestycyjne 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 1.1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza od: Szybka Inwestycja 1.2 Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: w pozostałych przypadkach od wnioskowanej kwoty 10 5 Strona 7 z 11

8 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt inwestycyjny 2,5% min Kredytowa Linia Hipoteczna kredytu / kwoty 2,5% min.5 podwyższenia 2.4 Kredyty pomostowe 2,5% min Szybka Inwestycja 2% kredytu 2.6 Szybka Inwestycja AGRO 2% 3. Gotowość finansowa miesięcznie 0% 4. Zaangażowanie kredytowe rocznie 0% 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna od kwoty wcześniejszej 0% spłaty 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 2) 0,5% min 50 przyrzeczonej 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu: 2 prolongowanej 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 9. Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 10.1 kredyt o wartości do kredyt o wartości powyżej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit Wydanie opinii o kredycie na wniosek Klienta od opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 100 1) Z wyłączeniem rolników, dla których stawka wynosi, 2) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. TAB. 8 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza od wnioskowanej kwoty 2. Przyznanie kredytu kredytu 1,85% 3. Gotowość finansowa miesięcznie 0% 4. Zaangażowanie kredytowe 1) rocznie 0,4% 4.1 Zaangażowanie kredytowe w przypadku kredytów z częściową spłatą kapitałusymbol CSK 1) 0,4% 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem wcześniejszej spłaty 0% 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 2) 0,5% min 100 zł,max.100 przyrzeczonej 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 2 prolongowanej 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 9. Wystawienie zaświadczenia na żądanie Klienta Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 10.1 kredyt o wartości do kredyt o wartości powyżej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit Wydanie opinii o kredycie na wniosek Klienta od opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 10 Strona 8 z 11

9 1) Obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia r. do dnia r.. Naliczania zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 2) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej. TAB. 9 Czeki w obrocie dewizowym 1. Inkaso czeków 2) od łącznej wartości czeków 0,25% w jednej walucie min. 2, max koszty Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od od czeku rzeczywiste banków podawcy czeku trzecich 3. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 3.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR płatne w pozostałych krajach 10 EUR 3.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 3.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę jednego USD czeku za czek płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż USD jednego czeku 3.4 czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 3.5 czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 4. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) 1 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 2) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. TAB. 10 Przekaz w obrocie dewizowym 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 1.2 przelewy SEPA 2) przelewy regulowane 3) polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,1% min.2, max Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na 7 zlecenie Klienta 6) za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przelewy SEPA 2) przelewy regulowane 3) polecenia wypłaty 4)7) 0,25% min. 3, max Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 8 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 7 + koszty banków Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : 7.1 przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 10 Strona 9 z 11

10 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 1 9. Nadanie komunikatu SWIFT 1 10 Opłata Non-STP 10) 3 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. INNE USŁUGI TAB. 11 Gwarancje, poręczenia, awale 1. Wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia/ awalu zobowiązania 2. Przyznanie gwarancji/ poręczenia/ awalu - prowizja przygotowawcza zobowiązania 1% min Przyznanie limitu limitu 1% min Korzystanie z gwarancji/ poręczenia/ awalu za każdy rozpoczęty okres trzymiesięczny 0,7% 5. Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu: przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji/ awalu/ 5.1 objętej 1% poręczenia zmianą 5.2 zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia/ awalu Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu roszczenia 0,25% 7. Awizowanie treści gwarancji obcej gwarancji 0,2% min Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia/ awalu za czynność 20 TAB. 12 Depozyty wartościowe i rzeczowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 2. Przechowywanie depozytu 1) : 2.1 duplikatów kluczy miesięcznie bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych miesięcznie za każdy dokument 2 Strona 10 z 11

11 1) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB. 13 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki: 1.1 prowadzone w Banku Tryb pobierania oprocentowane 1) 0,5% min. 2,4, max nieoprocentowane 1) 0,2% min. 2,4, max. 20 0,5% 1.2 prowadzone w innych bankach krajowych min. 2,4 max. 20 1) Dla wspólnot mieszkaniowych stawka wynosi min. 2 zł. TAB. 14 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wydanie kserokopii umowy 2 2. Wydanie opinii o Kliencie Banku (na wniosek Klienta) Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie od rachunku 10 upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę 5 lub na zasadach bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 1) wzajemności 5. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 5.1 krajowego za stronę 5.2 zagranicznego 1 6. Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu od wniosku 5 7. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem): 7.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 7.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 8. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika): 9.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 9.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 10. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem): 10.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 10.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 11. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika): 11.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 11.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 12. Odnowienie certyfikatu: 12.1 kolejny 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 12.2 kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec oddziału Banku BSZK. zasadę wzajemności bez opłaty. Strona 11 z 11

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo