Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla klientów instytucjonalnych Raba Wyżna, maj 2015r.

2 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. 1 PAKIETY... 4 TAB. 2 RACHUNKI BANKOWE... 7 TAB. 3 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH KARTY BANKOWE TAB. 4 KARTY KREDYTOWE KREDYTY...12 TAB. 5 KREDYTY GOSPODARCZE TAB. 6 USŁUGI FACTORINGOWE 1) OPERACJE DEWIZOWE TAB. 7 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB. 8 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE TAB. 9 WRZUTNIA TAB. 10 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 11 USŁUGI RÓŻNE

3 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Bank Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, zwany dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Opłaty za prowadzenie rachunku: 1) pobierane są w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca, dotyczy rachunków bieżących; 2) pobierane są w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca za miesiąc poprzedni, dotyczy pakietów; 3) nie są pobierane w miesiącu, w którym został otwarty rachunek. 4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 10. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS S.A. niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 11. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Pakiety Pakiet NA START Pakiet STANDARD Pakiet PREMIUM 1. Opłata za Pakiet miesięcznie 0 zł 1) 17,90 zł 23,90 zł 2. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 3. Prowadzenie rachunku 3.1 bieżącego w ramach Pakietu 0 zł 0 zł 0 zł 3.2 pomocniczego w ramach Pakietu miesięcznie 15 zł 15 zł 15 zł 3.3 walutowego w ramach Pakietu 20 zł 20 zł 20 zł 4. Likwidacja Pakietu w ciągu 30 dni od otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 5. System bankowości internetowej: 5.1 dostęp do systemu 2) 0 zł 0 zł 0 zł 5.2 wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 2 zł 2 zł 2 zł 5.3 kolejny login powyżej dwóch Użytkowników miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5.4 autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS 6. SMS Banking: miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0 zł 0 zł 0 zł 6.1 ilość darmowych komunikatów SMS w miesiącu kalendarzowym miesięcznie 0 szt. 0 szt. 15 szt. 6.2 udzielenie informacji o rachunku w formie komunikatu SMS 3) 7. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło: miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 7.1 udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na hasło 3) miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 8. Wpłaty i wypłaty gotówkowe:: 8.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 4), min. 3 zł min. 3 zł min. 3 zł 8.2 wypłata gotówkowa w placówce Banku 5), od kwoty 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 8.3 likwidacja rachunku bieżącego w PLN 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 9. Przelewy krajowe: 9.1 Przelewy na rachunek w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej: w placówce Banku 0 zł 0 zł 0 zł za przelew w systemie ebanknet/ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 4

5 Pakiet NA START Pakiet STANDARD Pakiet PREMIUM 9.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3 zł 3 zł 3 zł w systemie ebanknet/ecorponet przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego 0 zł 0 zł 0 zł za przelew pozostałe przelewy 0,60 zł 0,60 zł 0,50 zł 9.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew 20 zł 20 zł 20 zł Przelew EKSPRESOWY na rachunek w innym banku w systemie 9.4 za przelew 5 zł 5 zł 5zł ebanknet/ecorponet 10. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku: 10.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA 6) polecenie wypłaty min. 30 zł, max. 200 zł pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS min. 20 zł, max. 150 zł 10.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 16 zł 16 zł 16 zł regulowany 42 zł 42 zł 42 zł min. 30 zł, max. 200 zł min. 20 zł, max. 150 zł min. 30 zł, max. 200 zł min. 20 zł, max. 150 zł w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 120 zł 120 zł 120 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80 zł 80 zł 80 zł 10.3 Skup przelewów otrzymanych z banków zagranicznych: SEPA 13 zł 13 zł 13 zł regulowany 20 zł 20 zł 20 zł polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 22 zł 22 zł 22 zł 10.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% 0,15% 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł min. 20 zł, max. 100 zł min. 20 zł, max. 100 zł 10.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 7) 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 10.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 8) przy kwotach do 5 000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł 50 zł 50 zł przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80 zł 80 zł 80 zł przy kwotach od ,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 150 zł 150 zł 150 zł 10.7 Opłata NonSTP 9) 35 zł 35 zł 35 zł 10.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 10.9 Wydanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta przekazane w formie elektronicznej 11. Czeki krajowe: za wysłany 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 5 zł 5 zł 5 zł 11.1 wydanie czeków za czek wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu 11.2 potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł 10 zł 5

6 Pakiet NA START Pakiet STANDARD Pakiet PREMIUM 11.3 inkaso czeku za czek 6 zł 6 zł 6 zł 11.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 25 zł 25 zł 25 zł 12. Zlecenie stałe: 12.1 rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku 15 zł 15 zł 15 zł w systemie ebanknet/ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 12.2 modyfikacja zlecenia stałego: w placówce Banku 10 zł 10 zł 10 zł w systemie ebanknet/ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 12.3 realizacja zlecenia stałego: w placówce Banku 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł w systemie ebanknet/ecorponet 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 13. Polecenie zapłaty: 13.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 1 zł 1 zł 1 zł 13.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1 zł 1 zł 1 zł 13.3 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 14. Karty płatnicze 10) 14.1 Wydanie karty Visa Business Debetowa 0 zł 0 zł 0 zł 14.2 Opłata za posiadanie karty miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 14.3 Wznowienie karty Visa Business Debetowa 0 zł 0 zł 0 zł 14.4 Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa 0 zł 0 zł 0 zł 14.5 Transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł 0 zł 14.6 Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 11) 0,1% min. 2 zł 0,1% min. 2 zł 0,1% min. 2 zł w innych bankomatach w kraju 0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 3% min. 12 zł 3% min. 12 zł 3% min. 12 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł w placówkach Poczty Polskiej 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 14.7 Sprawdzanie salda w bankomacie: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 11),12) 0 zł 0 zł 0 zł w innych bankomatach w kraju 12) 2 zł 2 zł 2 zł 14.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 12 zł 12 zł 12 zł 14.9 Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 0 zł 0 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000z ł 1 000z ł 1 000z ł 6

7 Pakiet NA START Pakiet STANDARD Pakiet PREMIUM Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł zł zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 15. Inne czynności wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 1) Przez okres 3 pełnych miesięcy od dnia podpisania Umowy o Pakiet. Następnie według opłat dla Pakietu Standard, albo Pakietu Premium. 2) W ramach dostępu do systemu bankowości internetowej wydawane są: login, hasło aktywacyjne oraz jedna lista haseł jednorazowych dla każdego Użytkownika (jeżeli Klient będzie korzystał z przelewów przez system). 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 5) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości kwoty awizowanej. 6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 10.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 10) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 11) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 12) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. TAB. 2 Rachunki bankowe Rachunek bieżący w PLN Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy Rachunek rolniczy Rachunek lokaty terminowej 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 10 zł 0 zł 2.1 Prowadzenie rachunku 15 zł 15 zł 20 zł 0 zł 0 zł 2.2 Prowadzenie rachunku z dostępem do systemu ebanknet 15 zł 15 zł 20 zł 0 zł 0 zł 2.3 Prowadzenie rachunku z dostępem do systemu ecorponet (do dwóch Użytkowników) miesięcznie 24,90 zł 24,90 zł 24,90 zł 0 zł 2.4 Prowadzenie rachunku dla stowarzyszenie nie prowadzącego działalności zarobkowej z dostępem do systemu ecorponet 5 zł 5 zł 24,90 zł 0 zł 2.5 Prowadzenie rachunku dla wspólnoty mieszkaniowej z dostępem 0 zł 5 zł do systemu ecorponet/ebanknet (na fundusz remontowy) 20 zł 0 zł 3.1 Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 3.2 Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem terminu zapadalności 1 zł 4. System bankowości internetowej: 4.1 ebanknet: dostęp do systemu 1) 20 zł wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł ecorponet: autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS dla usługi uruchomionej od r. miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł dostęp do systemu 1) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7

8 Rachunek bieżący w PLN Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy Rachunek rolniczy Rachunek lokaty terminowej wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł kolejny login powyżej dwóch Użytkowników miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS dla usługi uruchomionej od r. 5. SMS Banking: miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5.1 aktywacja usługi 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł dostęp do systemu oraz udzielenie informacji o rachunku w formie 2) miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł komunikatu SMS dla usługi uruchomionej do r. udzielenie informacji o rachunku w formie komunikatu SMS dla usługi uruchomionej od r. 2) 6. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło: miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 6.1 udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na hasło 2) miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 7. Wpłaty i wypłaty gotówkowe:: 7.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 3), min. 3 zł min. 3 zł min. 10 zł 0 zł. 0 zł wpłata gotówkowa w placówce Banku na rachunek wspólnoty 3), mieszkaniowej od kwoty 0 zł 0 zł min. 10 zł 0 zł 7.2 wypłata gotówkowa w placówce Banku 4), 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 10 zł min. 3 zł 0 zł 7.3 likwidacja rachunku 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 10 zł min. 3 zł 1 zł 8. Przelewy krajowe: 8.1 Przelewy na rachunek w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej: w placówce Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za przelew w systemie ebanknet/ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł za przelew w systemie ebanknet/ecorponet 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 8.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł Przelew EKSPRESOWY na rachunek w innym banku w systemie 8.4 za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł ebanknet/ecorponet 9. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku: 9.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA 5) polecenie wypłaty min. 30 zł, max. 200 zł pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS min. 20 zł, max. 150 zł 9.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 16 zł 16 zł 16 zł 16 zł regulowany 42 zł 42 zł 42 zł 42 zł min. 30 zł, max. 200 zł min. 20 zł, max. 150 zł min. 30 zł, max. 200 zł min. 20 zł, max. 150 zł min. 30 zł, max. 200 zł min. 20 zł, max. 150 zł 8

9 Rachunek bieżący w PLN Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy Rachunek rolniczy Rachunek lokaty terminowej w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 9.3 Skup przelewów otrzymanych z banków zagranicznych: SEPA 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł regulowany 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł SHA 9.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł min. 20 zł, max. 100 zł min. 20 zł, max. 100 zł min. 20 zł, max. 100 zł 9.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 9.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 7) przy kwotach do 5 000,00 EUR lub jej równowartości w innej 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł walucie wymienialnej przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do EUR lub ich 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od ,01 EUR lub ich równowartości w innej 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł walucie wymienialnej 9.7 Opłata NonSTP 8) 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 9.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 9.9 Wydanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta przekazane w formie elektronicznej 10. Czeki krajowe: za wysłany 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10.1 wydanie czeków za czek wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu 10.2 potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10.3 inkaso czeku za czek 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 10.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 11. Zlecenie stałe: 11.1 rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł w systemie ebanknet/ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 11.2 modyfikacja zlecenia stałego: w placówce Banku 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł w systemie ebanknet/ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 11.3 realizacja zlecenia stałego: w placówce Banku 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł w systemie ebanknet/ecorponet 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 12.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 9

10 Rachunek bieżący w PLN Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy Rachunek rolniczy Rachunek lokaty terminowej 12.3 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 13. Karty płatnicze 9) 13.1 Wydanie karty Visa Business Debetowa, dla rachunków rolniczych Visa Debetowa 0 zł 0 zł 0 zł 13.2 Opłata za posiadanie karty miesięcznie 0 zł 0 zł 1,90 zł 13.3 Wznowienie karty Visa Business Debetowa 0 zł 0 zł 0 zł 13.4 Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa 0 zł 0 zł 0 zł 13.5 Transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł 0 zł 13.6 Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10) 0,1% min. 2 zł 0,1% min. 2 zł 0 zł w innych bankomatach w kraju 0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 3% min. 12 zł 3% min. 12 zł 2% min. 6 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł w placówkach Poczty Polskiej 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 13.7 Sprawdzanie salda w bankomacie: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10),11) 0 zł 0 zł 0 zł w innych bankomatach w kraju 11) 2 zł 2 zł 2 zł 13.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 12 zł 12 zł 8 zł 13.9 Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 0 zł 0 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000z ł 1 000z ł 1 000z ł Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł zł zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 14. Inne czynności wg Tab. 2 wg Tab. 2 wg Tab. 2 wg Tab. 2 wg Tab. 2 1) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków, oraz wydaje się bezpłatnie jedną listę haseł jednorazowych dla każdego Użytkownika (jeżeli Klient będzie korzystał z przelewów przez system). 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 3) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 4) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości kwoty awizowanej. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 9) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 10) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 11) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 10

11 TAB. 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych Stawka 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 5 zł 1.3 listem poleconym częściej niż raz w miesiącu 10 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie Klienta poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym 10 zł za przesyłkę 2.2 listem poleconym 20 zł 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 0 zł 4. Historia rachunku na wniosek Klienta za stronę 5 zł 5. Sporządzenie kopii lub wtórników dowodów księgowych/ potwierdzenia realizacji przelewu 1) za dokument 5 zł 6. Wydanie na wniosek Klienta: 6.1 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego lub pomocniczego/wysokość salda/obroty/itp 30 zł 6.2 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku rolniczego/wysokość za zaświadczenie salda/obroty/itp od 10 zł do 15 zł 6.3 opinii o Kliencie 50 zł 7. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 2) wyegzekwowaną za każdą kwotę 10 zł 0,5% min. 15 zł, max. 100 zł 9. Zmiana karty wzorów podpisów 10 zł 1) Na życzenie Klienta. 2) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty kredytowe Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 1) od wnioskowanej 50 zł kwoty 1. Wydanie nowej karty VISA Business Credit 0 zł 2. Wznowienie karty VISA Business Credit 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 mniej niż ,00 zł 69 zł rocznie 3.2 co najmniej ,00 zł 0 zł 4. Wydanie dodatkowej karty 25 zł 5. Wydanie duplikatu karty 30 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taka usługę 0 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty; 0 zł 8. Transakcje bezgotówkowe 2) 0 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków 2) 10.1 w kraju 3% min 5 zł 10.2 za granicą 3% min.10 zł 11. Przelew z karty od przelewu 3% min 5 zł 12. Sprawdzenie salda w bankomacie 3) 0 zł 13. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 0 zł 14. Zmiana danych użytkownika karty 0 zł 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 14. Obsługa nieterminowej spłaty 4) 20 zł 15. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu 5% min 100,00 zł rozliczeniowego 1) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 4) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 11

12 KREDYTY TAB. 5 Kredyty gospodarcze Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 1) od wnioskowanej kwoty 0,2% min 100 zł max. 500 zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym od 0,5% do 2% 2.2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym od 0,5% do 2% 2.3 Kredyt płatniczy od 0,5% do 2% od kwoty kredytu/ 2.4 Kredyt inwestycyjny od 0,5% do 2% podwyższenia 2.5 Kredytowa linia hipoteczna od 0,5% do 2% 2.6 Kredyt Wspólny Remont od 0,5% do 2% 3. Gotowość finansowa 2) miesięcznie 1% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 3) od 0,5% od kwoty min. 100 zł przyrzeczonej 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) od kwoty 0,5% min. 50 zł prolongowanej 6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 0 zł 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Klienta za aneks 0,5% min. 100 zł od kwoty kredytu 8. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości 300 zł 9. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 4) 100 zł 10. Wydanie na wniosek Klienta 10.1 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego brak 30 zł 10.2 opinii o Kliencie 50 zł 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 0 zł 11.2 z innymi bankami 20 zł 12. Wyciągi z rachunku kredytowego miesięcznie 0 zł 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta za każdy rozpoczęty rok 10 zł kalendarzowy 14. Sporządzenie kopi dokumentów na wniosek Klienta 10 zł 15. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 5) za monit 30 zł 16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 6) według kosztów rzeczywistych 1) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) W stosunku rocznym, pobierana w okresach miesięcznych. Prowizja pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 3) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej. 4) Pierwsza inspekcja 0 zł. 5) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 6) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 6 Usługi Factoringowe 1) Stawka 1. Udzielenie limitu factoringu od kwoty przyznanego od 1% do 2% limitu 2. Wykup faktury od wartości każdej faktury od 0,1% do 3. Zwiększenie limitu od kwoty podwyższenia limitu od 1% do 2% 4. Wydłużenie terminu obowiązywania udzielonego limitu od kwoty przyznanego limitu, liczona za w dniu każdy rozpoczęty miesiąc podpisania aneksu od 0,1% do 5. Zmiana innych postanowień umowy o świadczenie usług factoringowych dokonywanych na wniosek Klienta za aneks od 100 zł 1) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Opłaty wyszczególnione w powyższej tabeli ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 23%. 12

13 OPERACJE DEWIZOWE TAB. 7 Czeki w obrocie dewizowym Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla klientów instytucjonalnych Stawka 1. Inkaso czeków 1) od łącznej wartości czeków w jednej walucie 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 3. Wypłata rozliczonego czeku złożonego do inkasa, w kasie Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 1) Jeśli Klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 0,25% min. 35 zł, max. 100 zł 27 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich min. 3 zł INNE USŁUGI TAB. 8 Gwarancje, poręczenia, awale Stawka 1. Udzielenie promesy gwarancji/ poręczenia od kwoty zobowiązania 0,8% 2. Udzielenie gwarancji/ regwarancji/ poręczenia/ awalu wekslowego od kwoty zobowiązania od 1% do 3% 3. Zwiększenie kwoty gwarancji/ regwarancji/ poręczenia/ awalu wekslowego od kwoty zwiększenia 4. Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu od kwoty roszczenia od 0,15% TAB. 9 Wrzutnia Stawka 1. Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni 20 zł TAB. 10 Czynności kasowe w złotych i w walutach wymienialnych Stawka 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki 1) : 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 0 zł 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej od kwoty min. 3 zł 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 3 zł 2. Wpłaty kasowe: 0,5% min. 10 zł, max. 200 zł 2.1 Prowizja od wpłaty w walucie obcej na rachunek w kraju lub za granicą + opłata za przelew zagraniczny/krajowy wg Tab Gaz 3 zł 2.3 Zakład Energetyczny 1,50 zł 2.4 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 1,50 zł 2.5 Zakłady Komunalne w RabceZdroju 1,50 zł 2.6 ZUS 5 zł 2.7 Skup i sprzedaż walut wymienialnych od kwoty 0 zł 2.8 Wpłaty na rzecz instytucji pożytku publicznego 1,50 zł 2.9 Wpłata za śmieci do Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1,50 zł 2.10 Wpłata za śmieci do Urzędu Gminy Raba Wyżna 0 zł 2.11 Wpłata do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Raba Wyżna 1 zł 2.12 ELIXIR NA ŻĄDANIE w kasie w placówce Banku 0,50% min. 3 zł + opłata za przelew ELIXIR NA ŻĄDANIE 5 zł 2.13 SORBNET w kasie w placówce Banku 0,50% min. 3 zł + opłata za przelew SORBNET 20 zł 3. Opłata za pieniądze wysłane do ekspertyzy od banknotu 5 zł 4. Wymiana bilonu 4.1 dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 0,15% min. 5 zł 4.2 dla osób nie będących Klientami Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 0,5% min. 5 zł od kwoty 4.3 rozmiana pieniędzy w kasie 0,5% min.10 zł 5. Wypłata kartą obcą w kasie Banku 0 zł 1) Jeżeli umowa z Klientem przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłaty na rachunek Klienta od Klienta lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 13

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Warszawa, 01 lipca 2015 r. 1 Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE...

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia... Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/7/727/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.10.2014 (obowiązuję od 11.10.2014) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Warszawa, 17 marca 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo