Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla klientów instytucjonalnych Raba Wyżna, maj 2015r.

2 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. 1 PAKIETY... 4 TAB. 2 RACHUNKI BANKOWE... 7 TAB. 3 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH KARTY BANKOWE TAB. 4 KARTY KREDYTOWE KREDYTY...12 TAB. 5 KREDYTY GOSPODARCZE TAB. 6 USŁUGI FACTORINGOWE 1) OPERACJE DEWIZOWE TAB. 7 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB. 8 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE TAB. 9 WRZUTNIA TAB. 10 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 11 USŁUGI RÓŻNE

3 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Bank Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, zwany dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Opłaty za prowadzenie rachunku: 1) pobierane są w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca, dotyczy rachunków bieżących; 2) pobierane są w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca za miesiąc poprzedni, dotyczy pakietów; 3) nie są pobierane w miesiącu, w którym został otwarty rachunek. 4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 10. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS S.A. niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 11. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Pakiety Pakiet NA START Pakiet STANDARD Pakiet PREMIUM 1. Opłata za Pakiet miesięcznie 0 zł 1) 17,90 zł 23,90 zł 2. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 3. Prowadzenie rachunku 3.1 bieżącego w ramach Pakietu 0 zł 0 zł 0 zł 3.2 pomocniczego w ramach Pakietu miesięcznie 15 zł 15 zł 15 zł 3.3 walutowego w ramach Pakietu 20 zł 20 zł 20 zł 4. Likwidacja Pakietu w ciągu 30 dni od otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 5. System bankowości internetowej: 5.1 dostęp do systemu 2) 0 zł 0 zł 0 zł 5.2 wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 2 zł 2 zł 2 zł 5.3 kolejny login powyżej dwóch Użytkowników miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5.4 autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS 6. SMS Banking: miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0 zł 0 zł 0 zł 6.1 ilość darmowych komunikatów SMS w miesiącu kalendarzowym miesięcznie 0 szt. 0 szt. 15 szt. 6.2 udzielenie informacji o rachunku w formie komunikatu SMS 3) 7. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło: miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 7.1 udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na hasło 3) miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 8. Wpłaty i wypłaty gotówkowe:: 8.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 4), min. 3 zł min. 3 zł min. 3 zł 8.2 wypłata gotówkowa w placówce Banku 5), od kwoty 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 8.3 likwidacja rachunku bieżącego w PLN 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 9. Przelewy krajowe: 9.1 Przelewy na rachunek w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej: w placówce Banku 0 zł 0 zł 0 zł za przelew w systemie ebanknet/ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 4

5 Pakiet NA START Pakiet STANDARD Pakiet PREMIUM 9.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3 zł 3 zł 3 zł w systemie ebanknet/ecorponet przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego 0 zł 0 zł 0 zł za przelew pozostałe przelewy 0,60 zł 0,60 zł 0,50 zł 9.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew 20 zł 20 zł 20 zł Przelew EKSPRESOWY na rachunek w innym banku w systemie 9.4 za przelew 5 zł 5 zł 5zł ebanknet/ecorponet 10. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku: 10.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA 6) polecenie wypłaty min. 30 zł, max. 200 zł pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS min. 20 zł, max. 150 zł 10.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 16 zł 16 zł 16 zł regulowany 42 zł 42 zł 42 zł min. 30 zł, max. 200 zł min. 20 zł, max. 150 zł min. 30 zł, max. 200 zł min. 20 zł, max. 150 zł w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 120 zł 120 zł 120 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80 zł 80 zł 80 zł 10.3 Skup przelewów otrzymanych z banków zagranicznych: SEPA 13 zł 13 zł 13 zł regulowany 20 zł 20 zł 20 zł polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 22 zł 22 zł 22 zł 10.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% 0,15% 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł min. 20 zł, max. 100 zł min. 20 zł, max. 100 zł 10.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 7) 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 10.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 8) przy kwotach do 5 000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł 50 zł 50 zł przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80 zł 80 zł 80 zł przy kwotach od ,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 150 zł 150 zł 150 zł 10.7 Opłata NonSTP 9) 35 zł 35 zł 35 zł 10.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 10.9 Wydanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta przekazane w formie elektronicznej 11. Czeki krajowe: za wysłany 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 5 zł 5 zł 5 zł 11.1 wydanie czeków za czek wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu 11.2 potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł 10 zł 5

6 Pakiet NA START Pakiet STANDARD Pakiet PREMIUM 11.3 inkaso czeku za czek 6 zł 6 zł 6 zł 11.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 25 zł 25 zł 25 zł 12. Zlecenie stałe: 12.1 rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku 15 zł 15 zł 15 zł w systemie ebanknet/ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 12.2 modyfikacja zlecenia stałego: w placówce Banku 10 zł 10 zł 10 zł w systemie ebanknet/ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 12.3 realizacja zlecenia stałego: w placówce Banku 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł w systemie ebanknet/ecorponet 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 13. Polecenie zapłaty: 13.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 1 zł 1 zł 1 zł 13.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1 zł 1 zł 1 zł 13.3 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 14. Karty płatnicze 10) 14.1 Wydanie karty Visa Business Debetowa 0 zł 0 zł 0 zł 14.2 Opłata za posiadanie karty miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 14.3 Wznowienie karty Visa Business Debetowa 0 zł 0 zł 0 zł 14.4 Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa 0 zł 0 zł 0 zł 14.5 Transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł 0 zł 14.6 Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 11) 0,1% min. 2 zł 0,1% min. 2 zł 0,1% min. 2 zł w innych bankomatach w kraju 0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 3% min. 12 zł 3% min. 12 zł 3% min. 12 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł w placówkach Poczty Polskiej 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 14.7 Sprawdzanie salda w bankomacie: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 11),12) 0 zł 0 zł 0 zł w innych bankomatach w kraju 12) 2 zł 2 zł 2 zł 14.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 12 zł 12 zł 12 zł 14.9 Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 0 zł 0 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000z ł 1 000z ł 1 000z ł 6

7 Pakiet NA START Pakiet STANDARD Pakiet PREMIUM Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł zł zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 15. Inne czynności wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 1) Przez okres 3 pełnych miesięcy od dnia podpisania Umowy o Pakiet. Następnie według opłat dla Pakietu Standard, albo Pakietu Premium. 2) W ramach dostępu do systemu bankowości internetowej wydawane są: login, hasło aktywacyjne oraz jedna lista haseł jednorazowych dla każdego Użytkownika (jeżeli Klient będzie korzystał z przelewów przez system). 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 5) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości kwoty awizowanej. 6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 10.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 10) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 11) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 12) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. TAB. 2 Rachunki bankowe Rachunek bieżący w PLN Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy Rachunek rolniczy Rachunek lokaty terminowej 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 10 zł 0 zł 2.1 Prowadzenie rachunku 15 zł 15 zł 20 zł 0 zł 0 zł 2.2 Prowadzenie rachunku z dostępem do systemu ebanknet 15 zł 15 zł 20 zł 0 zł 0 zł 2.3 Prowadzenie rachunku z dostępem do systemu ecorponet (do dwóch Użytkowników) miesięcznie 24,90 zł 24,90 zł 24,90 zł 0 zł 2.4 Prowadzenie rachunku dla stowarzyszenie nie prowadzącego działalności zarobkowej z dostępem do systemu ecorponet 5 zł 5 zł 24,90 zł 0 zł 2.5 Prowadzenie rachunku dla wspólnoty mieszkaniowej z dostępem 0 zł 5 zł do systemu ecorponet/ebanknet (na fundusz remontowy) 20 zł 0 zł 3.1 Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 3.2 Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem terminu zapadalności 1 zł 4. System bankowości internetowej: 4.1 ebanknet: dostęp do systemu 1) 20 zł wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł ecorponet: autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS dla usługi uruchomionej od r. miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł dostęp do systemu 1) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7

8 Rachunek bieżący w PLN Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy Rachunek rolniczy Rachunek lokaty terminowej wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł kolejny login powyżej dwóch Użytkowników miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS dla usługi uruchomionej od r. 5. SMS Banking: miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5.1 aktywacja usługi 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł dostęp do systemu oraz udzielenie informacji o rachunku w formie 2) miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł komunikatu SMS dla usługi uruchomionej do r. udzielenie informacji o rachunku w formie komunikatu SMS dla usługi uruchomionej od r. 2) 6. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło: miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 6.1 udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na hasło 2) miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 7. Wpłaty i wypłaty gotówkowe:: 7.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 3), min. 3 zł min. 3 zł min. 10 zł 0 zł. 0 zł wpłata gotówkowa w placówce Banku na rachunek wspólnoty 3), mieszkaniowej od kwoty 0 zł 0 zł min. 10 zł 0 zł 7.2 wypłata gotówkowa w placówce Banku 4), 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 10 zł min. 3 zł 0 zł 7.3 likwidacja rachunku 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 3 zł 0,5% min. 10 zł min. 3 zł 1 zł 8. Przelewy krajowe: 8.1 Przelewy na rachunek w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej: w placówce Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za przelew w systemie ebanknet/ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł za przelew w systemie ebanknet/ecorponet 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 8.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł Przelew EKSPRESOWY na rachunek w innym banku w systemie 8.4 za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł ebanknet/ecorponet 9. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku: 9.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA 5) polecenie wypłaty min. 30 zł, max. 200 zł pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS min. 20 zł, max. 150 zł 9.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 16 zł 16 zł 16 zł 16 zł regulowany 42 zł 42 zł 42 zł 42 zł min. 30 zł, max. 200 zł min. 20 zł, max. 150 zł min. 30 zł, max. 200 zł min. 20 zł, max. 150 zł min. 30 zł, max. 200 zł min. 20 zł, max. 150 zł 8

9 Rachunek bieżący w PLN Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy Rachunek rolniczy Rachunek lokaty terminowej w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 9.3 Skup przelewów otrzymanych z banków zagranicznych: SEPA 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł regulowany 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł SHA 9.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł min. 20 zł, max. 100 zł min. 20 zł, max. 100 zł min. 20 zł, max. 100 zł 9.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 9.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 7) przy kwotach do 5 000,00 EUR lub jej równowartości w innej 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł walucie wymienialnej przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do EUR lub ich 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od ,01 EUR lub ich równowartości w innej 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł walucie wymienialnej 9.7 Opłata NonSTP 8) 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 9.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 9.9 Wydanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta przekazane w formie elektronicznej 10. Czeki krajowe: za wysłany 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10.1 wydanie czeków za czek wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu 10.2 potwierdzenie czeku za czek 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10.3 inkaso czeku za czek 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 10.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 11. Zlecenie stałe: 11.1 rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł w systemie ebanknet/ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 11.2 modyfikacja zlecenia stałego: w placówce Banku 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł w systemie ebanknet/ecorponet 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 11.3 realizacja zlecenia stałego: w placówce Banku 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł w systemie ebanknet/ecorponet 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 12.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 9

10 Rachunek bieżący w PLN Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy Rachunek rolniczy Rachunek lokaty terminowej 12.3 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 13. Karty płatnicze 9) 13.1 Wydanie karty Visa Business Debetowa, dla rachunków rolniczych Visa Debetowa 0 zł 0 zł 0 zł 13.2 Opłata za posiadanie karty miesięcznie 0 zł 0 zł 1,90 zł 13.3 Wznowienie karty Visa Business Debetowa 0 zł 0 zł 0 zł 13.4 Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa 0 zł 0 zł 0 zł 13.5 Transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł 0 zł 13.6 Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10) 0,1% min. 2 zł 0,1% min. 2 zł 0 zł w innych bankomatach w kraju 0,2% min. 4 zł 0,2% min. 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 3% min. 12 zł 3% min. 12 zł 2% min. 6 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł w placówkach Poczty Polskiej 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 13.7 Sprawdzanie salda w bankomacie: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10),11) 0 zł 0 zł 0 zł w innych bankomatach w kraju 11) 2 zł 2 zł 2 zł 13.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 12 zł 12 zł 8 zł 13.9 Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 0 zł 0 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000z ł 1 000z ł 1 000z ł Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł zł zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 14. Inne czynności wg Tab. 2 wg Tab. 2 wg Tab. 2 wg Tab. 2 wg Tab. 2 1) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków, oraz wydaje się bezpłatnie jedną listę haseł jednorazowych dla każdego Użytkownika (jeżeli Klient będzie korzystał z przelewów przez system). 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 3) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 4) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości kwoty awizowanej. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 9) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 10) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 11) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 10

11 TAB. 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych Stawka 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 5 zł 1.3 listem poleconym częściej niż raz w miesiącu 10 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie Klienta poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym 10 zł za przesyłkę 2.2 listem poleconym 20 zł 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 0 zł 4. Historia rachunku na wniosek Klienta za stronę 5 zł 5. Sporządzenie kopii lub wtórników dowodów księgowych/ potwierdzenia realizacji przelewu 1) za dokument 5 zł 6. Wydanie na wniosek Klienta: 6.1 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego lub pomocniczego/wysokość salda/obroty/itp 30 zł 6.2 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku rolniczego/wysokość za zaświadczenie salda/obroty/itp od 10 zł do 15 zł 6.3 opinii o Kliencie 50 zł 7. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 2) wyegzekwowaną za każdą kwotę 10 zł 0,5% min. 15 zł, max. 100 zł 9. Zmiana karty wzorów podpisów 10 zł 1) Na życzenie Klienta. 2) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty kredytowe Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 1) od wnioskowanej 50 zł kwoty 1. Wydanie nowej karty VISA Business Credit 0 zł 2. Wznowienie karty VISA Business Credit 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 mniej niż ,00 zł 69 zł rocznie 3.2 co najmniej ,00 zł 0 zł 4. Wydanie dodatkowej karty 25 zł 5. Wydanie duplikatu karty 30 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taka usługę 0 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty; 0 zł 8. Transakcje bezgotówkowe 2) 0 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków 2) 10.1 w kraju 3% min 5 zł 10.2 za granicą 3% min.10 zł 11. Przelew z karty od przelewu 3% min 5 zł 12. Sprawdzenie salda w bankomacie 3) 0 zł 13. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 0 zł 14. Zmiana danych użytkownika karty 0 zł 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 14. Obsługa nieterminowej spłaty 4) 20 zł 15. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu 5% min 100,00 zł rozliczeniowego 1) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 4) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 11

12 KREDYTY TAB. 5 Kredyty gospodarcze Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 1) od wnioskowanej kwoty 0,2% min 100 zł max. 500 zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym od 0,5% do 2% 2.2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym od 0,5% do 2% 2.3 Kredyt płatniczy od 0,5% do 2% od kwoty kredytu/ 2.4 Kredyt inwestycyjny od 0,5% do 2% podwyższenia 2.5 Kredytowa linia hipoteczna od 0,5% do 2% 2.6 Kredyt Wspólny Remont od 0,5% do 2% 3. Gotowość finansowa 2) miesięcznie 1% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 3) od 0,5% od kwoty min. 100 zł przyrzeczonej 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) od kwoty 0,5% min. 50 zł prolongowanej 6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 0 zł 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Klienta za aneks 0,5% min. 100 zł od kwoty kredytu 8. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości 300 zł 9. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 4) 100 zł 10. Wydanie na wniosek Klienta 10.1 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego brak 30 zł 10.2 opinii o Kliencie 50 zł 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 0 zł 11.2 z innymi bankami 20 zł 12. Wyciągi z rachunku kredytowego miesięcznie 0 zł 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta za każdy rozpoczęty rok 10 zł kalendarzowy 14. Sporządzenie kopi dokumentów na wniosek Klienta 10 zł 15. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 5) za monit 30 zł 16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 6) według kosztów rzeczywistych 1) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) W stosunku rocznym, pobierana w okresach miesięcznych. Prowizja pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 3) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej. 4) Pierwsza inspekcja 0 zł. 5) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 6) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 6 Usługi Factoringowe 1) Stawka 1. Udzielenie limitu factoringu od kwoty przyznanego od 1% do 2% limitu 2. Wykup faktury od wartości każdej faktury od 0,1% do 3. Zwiększenie limitu od kwoty podwyższenia limitu od 1% do 2% 4. Wydłużenie terminu obowiązywania udzielonego limitu od kwoty przyznanego limitu, liczona za w dniu każdy rozpoczęty miesiąc podpisania aneksu od 0,1% do 5. Zmiana innych postanowień umowy o świadczenie usług factoringowych dokonywanych na wniosek Klienta za aneks od 100 zł 1) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Opłaty wyszczególnione w powyższej tabeli ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 23%. 12

13 OPERACJE DEWIZOWE TAB. 7 Czeki w obrocie dewizowym Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla klientów instytucjonalnych Stawka 1. Inkaso czeków 1) od łącznej wartości czeków w jednej walucie 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 3. Wypłata rozliczonego czeku złożonego do inkasa, w kasie Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 1) Jeśli Klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 0,25% min. 35 zł, max. 100 zł 27 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich min. 3 zł INNE USŁUGI TAB. 8 Gwarancje, poręczenia, awale Stawka 1. Udzielenie promesy gwarancji/ poręczenia od kwoty zobowiązania 0,8% 2. Udzielenie gwarancji/ regwarancji/ poręczenia/ awalu wekslowego od kwoty zobowiązania od 1% do 3% 3. Zwiększenie kwoty gwarancji/ regwarancji/ poręczenia/ awalu wekslowego od kwoty zwiększenia 4. Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu od kwoty roszczenia od 0,15% TAB. 9 Wrzutnia Stawka 1. Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni 20 zł TAB. 10 Czynności kasowe w złotych i w walutach wymienialnych Stawka 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki 1) : 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 0 zł 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej od kwoty min. 3 zł 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 3 zł 2. Wpłaty kasowe: 0,5% min. 10 zł, max. 200 zł 2.1 Prowizja od wpłaty w walucie obcej na rachunek w kraju lub za granicą + opłata za przelew zagraniczny/krajowy wg Tab Gaz 3 zł 2.3 Zakład Energetyczny 1,50 zł 2.4 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 1,50 zł 2.5 Zakłady Komunalne w RabceZdroju 1,50 zł 2.6 ZUS 5 zł 2.7 Skup i sprzedaż walut wymienialnych od kwoty 0 zł 2.8 Wpłaty na rzecz instytucji pożytku publicznego 1,50 zł 2.9 Wpłata za śmieci do Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1,50 zł 2.10 Wpłata za śmieci do Urzędu Gminy Raba Wyżna 0 zł 2.11 Wpłata do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Raba Wyżna 1 zł 2.12 ELIXIR NA ŻĄDANIE w kasie w placówce Banku 0,50% min. 3 zł + opłata za przelew ELIXIR NA ŻĄDANIE 5 zł 2.13 SORBNET w kasie w placówce Banku 0,50% min. 3 zł + opłata za przelew SORBNET 20 zł 3. Opłata za pieniądze wysłane do ekspertyzy od banknotu 5 zł 4. Wymiana bilonu 4.1 dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 0,15% min. 5 zł 4.2 dla osób nie będących Klientami Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 0,5% min. 5 zł od kwoty 4.3 rozmiana pieniędzy w kasie 0,5% min.10 zł 5. Wypłata kartą obcą w kasie Banku 0 zł 1) Jeżeli umowa z Klientem przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłaty na rachunek Klienta od Klienta lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 13

14 TAB. 11 Usługi różne Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla klientów instytucjonalnych Stawka 1. Wydanie kserokopii umowy 10 zł 2. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa bankowego 1) 50 zł lub na zasadach wzajemności 3. Zastrzeżenie dokumentu w trybie MIG DZ: 3.1 dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 20 zł 3.2 dla osób nie będących Klientami Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 35 zł 4. Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu od wniosku 20 zł 5. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem): 5.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 5.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 6. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika): 6.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 6.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 7. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem): 7.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 7.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 8. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika): 8.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 8.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 9. Odnowienie certyfikatu: 9.1 kolejny 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 9.2 kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 10. Usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych (IPPM) zgodnie z Umową zgodnie z Umową 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec zrzeszenia Banku BPS S.A. zasadę wzajemności bez opłaty. Taryfę opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla klientów instytucjonalnych znajdą Państwo także na 14

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/25/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 14.11.2016r. obowiązuje od 21 listopad 2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 20-01-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 2016 rok 1 Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 70/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 17.05.2016r. obowiązuje od dnia 01.06.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu 2013 Aktualna na dzień 01.12.2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu 42.8/2013 z dnia 7.11.2013 r. z późn. zmianami Zasady pobierania opłat i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 27.08.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie walutowy Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Białej w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Zarząd Załącznik Banku Nr Spółdzielczego 3 do Uchwały w Nr Białej 102/2012 z dnia Zarząd.. Banku Spółdzielczego w Białej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 141 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 05.04.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo