INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2009 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2009 ROK"

Transkrypt

1 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2009 ROK Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr XXVI/259/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2009 w wysokości: - dochody zł - wydatki zł w tym: - na finansowanie zadań własnych zł - na finansowanie zadań zleconych zł - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień zł Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania. Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania. W świetle obowiązujących przepisów mogą wystąpić następujące zmiany w budżecie w toku jego realizacji : 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych, 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych. Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania wiąże się z kompetencjami organów gminy w tym zakresie. Uprawnienia do stosowania o przeznaczeniu środków budżetu gminy przysługują wyłącznie Radzie Miejskiej na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

2 Jednakże ustawa o finansach publicznych pozwala na realizowanie przez Burmistrza niektórych uprawnień Rady. Na mocy art. 188 ustawy o finansach publicznych Burmistrz w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na: - zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, - przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków - zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziałów rezerw. Dokonywanie innych zmian w budżecie przez Burmistrza może nastąpić wyłącznie z upoważnienia Rady Miejskiej w określonym przez nią zakresie. Takie upoważnienie daje 12 pkt 3, 4, 5 uchwały Nr XXVI/259/2008 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2009 roku kształtuje się w sposób następujący: Dochody zł w tym: - w finansowaniu zadań własnych zmalał do kwoty zł - w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty zł - w finansowaniu zadań na podstawie porozumień zł Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę zł. Wydatki zł w tym: - na finansowanie zadań własnych zł - na finansowanie zadań zleconych zł - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień zł 2

3 DOCHODY BIEŻĄCE Lp. Dział klasyfikacji budżetowej Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa , ,09 100,00 Wpływy z tytułu podłaczenia do sieci wodociągowej , ,60 140,64 RAZEM , ,69 102, Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 2 000, ,42 115,17 RAZEM 2 000, ,42 115, Dotacja z FOGR , ,00 100,00 RAZEM , ,00 100, Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe 2 684, ,64 535,87 Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 9 352, ,89 106,21 Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości , ,89 86,04 Odsetki - 603,74 - RAZEM , ,16 123, Dotacja na cmentarnictwo 3 000, ,00 100,00 RAZEM 3 000, ,00 100, Dotacja na realizację zadań zleconych , ,00 100,00 Wpływy z tytułu czynszów , ,17 134,28 Wpływy z tytułu usług (ksero, sprzedaż gazety, specyfikacje) 2 500, ,91 216,96 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) 2 200,00 883,50 40,16 Odsetki otrzymane 100,00 734,13 734,13 Pozostałe dochody , ,83 155,72 Wpłaty za reklamę 4 200, ,44 288,18 Darowizny na promocje , ,00 100,00 Zwrot z PUP za prac. interwenc , ,17 100,89 RAZEM , ,15 108, Dotacja na wybory , ,89 100,00 Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 2 234, ,00 100,00 RAZEM , ,89 100, Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej , ,78 89,45 Wpływy z tyt. odsetek - 215,59-3

4 Podatek od nieruchomości od osób prawnych , ,57 99,02 Podatek rolny od osób prawnych , ,15 101,63 Podatek leśny od osób prawnych , ,00 101,77 Podatek od środków transportowych osób prawnych 6 406, ,00 75,27 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych , ,00 112,64 Odsetki od podatków i opłat osób prawnych 1 000, ,00 286,70 RAZEM , ,09 99, Podatek od nieruchomości od osób fizycznych , ,01 97,27 Podatek rolny od osób fizycznych , ,32 95,39 Podatek leśny od osób fizycznych , ,02 97,80 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych , ,90 111,69 Podatek od spadków i darowizn , ,10 51,43 Opłata od posiadania psów 3 000, ,40 214,38 Opłaty lokalne (targowa, rezerwacja) , ,53 141,32 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych , ,98 139,47 Wpływy z innych opłat 0,00 62,00 - Odsetki od podatku osób fizycznych 3 000, ,58 195,89 Wpływy z opłaty skarbowej , ,40 103,59 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,39 71,75 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,25 132,99 Wpływy za wpis do ewid. dział. gospodarczej 5 000, ,00 41,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 90,90 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych , ,60 143,78 RAZEM , ,48 96, Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00 Odsetki od środ. na r-kach bankowych i lokat , ,93 116,13 Wpływy z różnych dochodów 0, ,52 - Odsetki od udzielonych pożyczek , ,07 67,18 Różne rozliczenia finansowe 0, ,59 - Wpływy z różnych dochodów - 66,25 - RAZEM , ,36 100,09 4

5 Wpływy z tytułu czynszów , ,41 132,18 Wpływy z tytułu wynajmu (autobusów, sal) 3 500, ,35 201,35 Wpływy ze sprzedaż skład. majątkowych 1 792, ,50 100,03 Dotacja celowa , ,00 100,00 Wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat i za wyżywienie w przedszkolu , ,70 160,75 Dotacje na zadania własne , ,96 99,97 Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn , ,00 100,00 Odsetki 0,00 301,60 - Pozostałe dochody ,82 - RAZEM , ,34 142, Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS , ,00 100,00 Dotacja na zadania zlecone (wypłata świadczeń rodzinnych) , ,00 100,00 Dotacja na zadania zlecone (składki na ubezp. zdrowotne) 7 917, ,00 100,00 Dotacja na wypłatę stałych zasiłków oraz składek na ubezp. społeczne , ,05 100,00 Dotacja na zadania własne 5 000, ,00 100,00 Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych , ,00 100,00 Dochody z tyt. odsetek od r-ku bankowego 4 000, ,98 56,20 Dotacja na zadania własne - koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej , ,00 100,00 Otrzymane darowizny 6 000, ,00 100,00 Zwrot dopłaty za pobyt w Domu opieki społecznej 0, ,62 - Wpływy z tytułu usług opiekuńczych 4 000, ,97 357,75 Odpłatność za wynajem samochodu 0, ,31 - Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 - Dotacja celowa na zadania zlecone - usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze , ,00 100,00 Pozostałe dochody 4 404, ,50 77,28 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,00 Refundacja PUP - społecznie użyteczni , ,54 94,66 Dochody za wynajem pomieszczeń 0, ,00 - Dochody za realizację zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentac.) , ,96 174,60 5

6 Dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 300,00 411,78 137,26 Dotacja na zadania własne (dożywianie dzieci w ramach programu posiłek dla potrzebujących) , ,00 100,00 Odpłatność za dożywianie 1 000, ,00 350,60 RAZEM , ,51 100, Dotacje rozwojowe (Kap. ludzki) środki Unii Europejskiej , ,54 85,81 Dotacje rozwojowe (Kap. ludzki) środki z Budżetu Państwa , ,15 80,47 RAZEM , ,69 85, Dotacje na pokrycie kosztów udzielenia pomocy dla najuboższych uczniów , ,72 95,40 RAZEM , ,72 95, Dotacje otrzymane z funduszy celowych (PFOŚ) 1 000,00 999,81 99,98 Refundacja czynszu , ,03 100,00 RAZEM , ,84 100, Wpływy z tytułu dzierżawy terenu na Bazie TKR 4 312, ,84 117,92 Odpłatność za korzystanie z Bazy TKR 4 000, ,23 115,18 Odsetki 0,00 32,10 - RAZEM 8 312, ,17 116,99 OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,51 99,36 6

7 DOCHODY MAJĄTKOWE Lp. Dział klasyfikacji budżetowej Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dotacje rozwojowe do dróg , ,19 47,58 RAZEM , ,19 47, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5 600, ,57 91,92 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów) , ,27 177,84 Sprzedaż majątku (sprzed. sam. pożarniczego) 0,00 491,80 - RAZEM , ,64 175, Dotacja Rozwojowa (Kapitał ludzki) , ,00 100,00 Dotacja Rozwojowa (Kapitał ludzki) - Budżet Państwa 2 025, ,00 100,00 RAZEM , ,00 100, Dotacje rozwojowe - dofinansow. własnych inwestycji (kanalizacji) ,00 0,00 0,00 RAZEM ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe - budowa kompleksu rehab. - edukac. - sport. (basen, hala) , ,48 73,03 Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , ,75 97,04 RAZEM , ,23 80,33 OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU , ,06 58, , ,57 85,40 7

8 W pozycji Część oświatowa subwencji ogólnej w otrzymanej kwocie mieszczą się środki pieniężne, które Ministerstwo Finansów przekazało w grudniu 2009 roku na m-c styczeń 2010 i jest to kwota zł. Należy nadmienić, że stroną realizującą dochody naszego budżetu jest tutejszy wydział finansowy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów, dlatego ustosunkujemy się do wykonania dochodów gdzie windykacja spoczywa na Burmistrzu i gdzie występują zaległości. I tak: W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły: ,27 zł z czego faktyczne zaległości to ,27 zł. i dotyczą Gminnej Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Sędziszowie. Pozostała kwota to należności przyszłych okresów nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 r. należności w wysokości ,00 zł dotyczą Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie i zostały odroczone do 31 marca 2010 r., oraz należności w wysokości ,00 zł dotyczą EKO POL WOS Sp. z o.o. zostały odroczone do 30 września 2010 r. W sprawie dotyczącej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o ujawnienie własności Skarbu Państwa na działkę w Boleścicach. Dokument jest niezbędny do przejęcia nieruchomości przez gminę za długi. W 2009 roku wobec osób prawnych wystawiono 8 upomnień na kwotę ,00 zł z tytułu niezapłaconego w ustawowym terminie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych. Należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą ,30 zł /słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt 30/100 zł/ na co składa się należność dotycząca: podatku od nieruchomości w wysokości ,69 zł, podatku rolnego w wysokości ,42 zł, oraz podatku leśnego w wysokości 1.640,19 zł. Z tego zaległości faktyczne to ,70 zł, pozostała kwota to należności przyszłych okresów niewymagalne w dniu r. 8

9 Jest to zaległość dotycząca 224 podatników i obejmuje lata W 2009 roku wystawiono 305 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę ,58 zł dotyczącą zaległości IV raty 2008 roku oraz I III raty 2009 r. W roku 2010 wystawiono 134 tytuły wykonawcze na kwotę 9.967,14 zł, a dotyczących zaległości IV raty 2009 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono tytuły wykonawcze w latach poprzednich. W przeważającej części osób zalegających są to pozycje gdzie właściciel nie żyje, a brak jest spadkobierców, lub zostały wystawione tytuły wykonawcze i zwrócone przez urząd skarbowy wraz z protokołami nieściągalności. Do dnia 3 marca 2010 roku dokonano wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych w wysokości ,31 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczące osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły: 7.972,10 zł W 2009 roku wobec osób fizycznych - podatników podatku od środków transportowych wystawiono 19 upomnień na ogólną kwotę ,00 zł z tytułu niezapłaconych w ustawowym terminie należności podatkowych. W 2009 r. sporządzono 11 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę ,00 zł i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji. Część zaległości została ściągnięta przez poborcę skarbowego lub zapłacona w kasie urzędu. W opłatach czynszowych zaległości wynoszą ,10 zł Z tego: ADMINISTRACJA- zaległość w tym dziale stanowi kwotę 9.391,57 zł. Z tego na poczet zaległości w miesiącu styczniu 2010 roku wpłacono 200,03 zł. Wobec dwóch osób komornik sądowy ściąga należności. Pozostałym dłużnikom wystawiono wezwania do zapłaty. OŚWIATA- zaległość w tym dziale stanowi kwota ,93 zł. Na poczet zaległości w miesiącu styczniu 2010 roku wpłacono 150,80 zł. Wobec dwóch osób kompletowane są dokumenty do sądu celem ściągnięcia zadłużenia. Pozostałym wysłano wezwania do zapłaty. LOKALE UŻYTKOWE Zaległość w tym dziale stanowi kwota 924,67 zł. 9

10 Jest to zaległość jednego najemcy, wysłano wezwanie do zapłaty. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU - zadłużenie stanowi kwotę 8.839,87 zł. Zaległość obejmuje trzech dłużników, z których wobec jednego staramy się o przejęcie gruntu w zamian za zadłużenie, a wobec dwóch pozostałych kompletujemy dokumentację do sądu. DZIERŻAWA GRUNTU zaległość stanowi kwotę ,43 zł. Na poczet zaległości w roku bieżącym wpłynęło 994,59 zł. Jednemu z dłużników po uwzględnieniu trudnej sytuacji finansowej jego rodziny zaległość rozłożono do spłaty w ratach. Pozostałym wysłano wezwania do zapłaty. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU 2.441,63 zł. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu br. Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za I półrocze 2009 roku stanowią kwotę ,87 zł Z tego: 1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków ,76 zł w tym: a) w podatku rolnym ,73 zł b) w podatku od nieruchomości ,12 zł c) w podatku od środków transportu ,91 zł 2) z tytułu udzielonych umorzeń ,83 zł w tym: a) osoby prawne ,40 zł w podatku od nieruchomości ,40 zł odsetki 3.859,00 zł b) osoby fizyczne ,43 zł - podatek rolny 5.222,57 zł - podatek od nieruchomości ,86 zł 10

11 - podatek leśny 107,50 zł - podatek od spadków i darowizn 5.725,00 zł - odsetki ,00 zł 3) z tytułu udzielonych odroczeń ,00 zł w tym: a) osoby prawne ,00 zł b) osoby fizyczne 5.029,00 zł 4) z tytułu udzielonych zwolnień ,28 zł w tym: a) w podatku od nieruchomości (strażnice, ZUK, SCK) ,28 zł b) od środków transportowych (samochody urzędu, ZUK) 9.434,00 zł 11

12 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2009 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY WYDATKI DZIAŁ NAZWA DZIAŁU plan na 2009 wykonanie za % plan na 2009 wykonanie % rok 2009 rok wyk. rok za 2009 rok wyk. 010 Rolnictwo i Łowiectwo , ,69 102, , ,06 87, Leśnictwo 2 000, ,42 115,17 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w 0,00 0,00 0, , ,27 87,95 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i Łączność , ,19 48, , ,45 94, Gospodarka mieszkaniowa , ,80 164,73 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 3 000, ,00 100, , ,20 97, Administracja Publiczna , ,15 108, , ,02 93, Urzędy Naczelnych Organów , ,89 100, , ,89 100,00 Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 0,00 0, , ,06 80,57 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,57 97,03 0,00 0,00 0,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0, , ,80 36, Różne rozliczenia , ,36 100, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,34 142, , ,24 94, Ochrona Zdrowia 0,00 0,00 0, , ,16 87, Pomoc Społeczna , ,51 100, , ,68 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,69 85, , ,07 96,89 społecznej 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , ,72 95, , ,21 95, Gospodarka Komunalna i Ochrona , ,84 0, , ,26 59,00 Środowiska 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa 0,00 0,00 0, , ,98 100,00 Narodowego 926 Kultura Fizyczna i Sport , ,40 80, , ,48 88,90 Razem , ,57 85, , ,83 86,82 12

13 Wydatki za 2009 rok Nazwa działu Plan w tym: Wykonanie w tym: ogółem bieżące inwestycje zlecone ogółem bieżące inwestycje Zlecone % Rolnictwo i Łowiectwo , , , , , , , ,09 87,33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 87,95 Transport i Łączność , , ,00 0, , , ,05 0,00 94,45 Działalność usługowa , ,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 97,80 Administracja Publiczna , , , , , , , ,00 93,53 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa ,00 0,00 0, , ,89 0,00 0, ,89 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, , , ,97 0,00 80,57 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 36,02 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , , ,00 0, , , ,95 0,00 94,13 Ochrona Zdrowia , , ,00 0, , , ,00 0,00 87,63 Pomoc Społeczna , ,00 0, , , ,63 0, ,05 98,25 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 96,89 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , ,00 0,00 0, , ,21 0,00 0,00 95,18 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska , , ,00 0, , , ,96 0,00 59,00 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego , , ,00 0, , , ,00 0,00 100,00 Kultura Fizyczna i Sport , , ,00 0, , , ,77 0,00 88,90 Razem , , , , , , , ,03 86,82 13

14 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Nazwa zadania Plan Wykonanie % Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,58 86,9 inwestycje - wodociąg Podsadek - Mstyczów ,00 0,00 0,00 - wodociąg Swaryszów (łącznie z Przemysłowa - Tarnawa) 1 000,00 0,00 0,00 - wodociąg Szałas , ,58 95, Izby Rolnicze , ,63 89,67 - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,63 89, Pozostała działalność , ,85 87,34 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącychdofinansowanie X Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich-Jędrzejów ,00 600,00 100,00 - wynagrodzenia bezosobowe finansowane z zadania "wykonanie tablic z numerami porządkowymi ulic" 2 500,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia bezosobowe finansowane z zadania "dożynki 2009, Dzień Kobiet, Festiwal Ludowy" 6 001, ,00 100,00 - zakupy związane z organizowanym Dniem Kobiet oraz Festiwalem Ludowym , ,49 96,19 - zakup materiałów biurowych niezbędnych przy realizacji zadania "zwrot podatku akcyzowego" 620,00 619,86 99,98 - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej (rozgraniczenie, podziały działek gminnych) , ,95 90,00 - ogłoszenia zamieszczane w prasie lokalnej 9 000, ,70 64,75 - opłaty za wywóz odpadów do punktów zbiórki padliny przez Zakład Utylizacji SARIA 2 847, ,24 38,79 - koszty związane z nabyciem gruntów na rzecz gminy (opłaty notarialne, sądowe) oraz opłaty za założenie ksiąg wieczystych lub dokonanie wpisów do ewidencji , ,38 57,53 - wykonanie 9 tablic informacyjnych dwustronnych z numerami porządkowymi miejscowości:sędziszów, Sosnowiec, Aleksandrów, Boleścice 2 153, ,08 99,96 - opłata za usługi pocztowe (wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego) 5 000, ,00 100,00 - stałe opłaty roczne za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym 2 000, ,40 57,62 - usługi związane z organizowanym Dniem Kobiet oraz Festiwalem Ludowym , ,33 100,00 14

15 - opłata za dzierżawę gruntu 1 200, ,14 83,76 - opinie szacunkowe gruntów- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii , ,00 93,15 - składki na związki i organizacje do których przynależy gmina , ,85 35,20 w tym: w tym: w tym: - składka na Stowarzyszenia Gmin Świętokrzyskich 3 000, ,00 50,00 - składka na Stowarzyszenie Miast i Gmin Małopolskich 2 067, ,85 99,99 - składka na Związek Międzygminny Ekologia 5 433,00 0,00 0,00 - składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska-Gryf" 200,00 200,00 100,00 - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , ,23 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego niezbędnych do realizacji zadania "zwrot podatku akcyzowego" 420,00 420,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych (tonerów) niezbędnych do realizacji zadania "zwrot podatku akcyzowego" 1 034, ,00 100,00 - zakup aktualnych wersji programów EWMAPA i EWOPIS 3 500, ,20 90,98 - wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kupno działki przeznaczonej na urządzenie placu targowego przy obwodnicy) - inwestycja , ,00 73,54 Razem , ,06 87,33 Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w rozdziale zaplanowano na lata W rozdziale zaplanowano środki na wykup gruntów.z uwagi na długotrwałe negocjacie z Zarządem Świętokrzyskim Polskiego Związku Działkowców nie doszło do wykupu gruntu. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Nazwa zadania Plan Wykonanie % Dostarczanie wody , ,27 87,95 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie jako dopłata do m 3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych miejskich i wiejskich na cele socjalno - bytowe , ,27 87,95 Razem , ,27 87,95 Po przedstawieniu przez ZUK dokumentacji za sprzedaną wodę następuje rozliczenie i przekazanie dotacji. 15

16 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nazwa zadania Plan Wykonanie % Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 - partycypacja w kosztach odnowy i modernizacji dróg powiatowych - dotacja , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,45 93,73 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na bieżące utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta , ,03 99,65 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na remont ulic i chodników na terenie miasta , ,84 99,61 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy 8 442, ,37 99,89 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia inspektora nadzoru , ,66 100,00 - zakup sprzętu do remontu i bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy 2 359, ,41 99,97 - remont ulic i chodników na terenie miasta , ,23 100,00 - remont dróg na terenie gminy , ,36 100,00 w tym: w tym: w tym: -usługi remontowe , ,36 100,00 - bieżące utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta , ,42 100,00 w tym: w tym: w tym: - zakup kruszywa , ,39 99,99 - usługi remontowe , ,32 100,00 - usługi transportowe 7 096, ,71 100,00 - bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy , ,03 100,00 w tym: w tym: w tym: - zakup kruszywa , ,21 100,00 - usługi remontowe , ,49 100,00 - usługi transportowe , ,33 100,00 - ewidencja i znaki drogowe 6 084, ,23 99,99 w tym: w tym: w tym: - zakup znaków 6 069, ,43 99,99 - transport zakupionych znaków 15,00 14,80 98,67 - wypłata odszkodowaniana osobie fizycznej za uszkodzenie samochodu na drodze w miejscowości Przełaj Czepiecki 770,00 770,00 100,00 - wypłata odszkodowaniana rzecz Firmy PZU SA Oddział Poznań 211,00 210,82 99,91 16

17 - wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową od ulicy Dworcowej do terenu znajdujacego się pomiędzy Kompleksem Sportowo-Rehabilitacyjno- Eedykacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie ( ) - inwestycja , ,00 99,39 - budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap I- inwestycja , ,05 91,41 w tym: w tym: w tym: - przebudowa drogi gminnej Nr T Wojciechowice-Deszno długości 1,306 km ( ) -środki RPOWŚ ,90 -środki własne , , ,16 100,00 - budowa drogi gminnej Nr T Czekaj - Wydanka-Tarnawa na długości 1,730km ( ) - środki RPOWŚ ,79 - środki własne , , ,63 96,69 - budowa drogi gminnej w Sędziszowie Nr T- ul.marianowska na długości 1390m ( ) - środki RPOWŚ ,72 - środki własne , , ,46 81,78 - nadzór inwestorski ( ) -środki RPOWŚ ,07 -środki własne , , ,80 88,62 - zakup zagęszczarki wibracyjnej - inwestycja 5 673, ,00 100, Drogi wewnętrzne , ,00 100,00 - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych , ,00 100,00 Razem , ,45 94,45 Faktura za wykonane roboty na kwotę ,88 została uregulowana w miesiącu styczniu 2010 roku zgodnie z terminem płaności.kwota ta była zobowiązaniem roku

18 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nazwa zadania Plan Wykonanie % Cmentarze , ,20 97,80 - modernizacja mogił oraz porządkowanie cmentarzy na terenie gminy , ,20 97,80 w tym: w tym: w tym: - zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych, kwiatów 2 350, ,00 100,00 - prace porządkowe (wywóz nieczystości) 800,00 796,99 99,62 - remont ogrodzenia na cmentarzu ofiar egzekucji z 1944 r w Swaryszowie (w tym dotacja celowej w wysokości 3.000,00 zł z budżetu Wojewody) , ,21 97,49 Razem , ,20 97,80 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Nazwa zadania Plan Wykonanie % Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 008, ,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy 1 679, ,00 100,00 - zakup sprzętu komputerowego 3 450, ,00 100,00 - remont pomieszczenia 5 500, ,00 100,00 - zakup usług pozostałych 150,00 150,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, ,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 900,00 900,00 100, Rady gmin , ,27 94,78 - ryczałt dla przewodniczącego Rady Miejskiej , ,00 91,67 - diety dla radnych , ,68 97,27 - zakup materiałów dla potrzeb Rady 4 300, ,16 66,65 - zakup nagród i pucharów na konkursy w szkołach 1 000,00 997,54 99,75 - koszty związane ze szkoleniami radnych 2 000,00 817,99 40,90 - podróże służbowe krajowe 2 000,00 525,90 26,30 18

19 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,27 92,88 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3 800, ,69 55,28 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 99,64 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100,00 - prowizja dla sołtysów , ,00 99,98 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 94,55 - składki na Fundusz Pracy , ,86 83,81 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 839,00 84,00 1,44 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia , ,00 93,04 - zakupy , ,58 69,68 w tym: w tym: w tym: 1. zakup drzwi wejściowych antywłamaniowych do budynku, materiałów do modernizacji pomieszczeń oraz nieprzewidziane zakupy wynikające z bieżącego utrzymania budynku i funkcjonowania Urzędu , ,86 28,84 2. zakup paliwa do samochodów służbowych:peugeot Partner, Skoda Octavia,Volkswagen oraz części do wymienionych samochodów , ,39 79,60 3. zakup materiałów biurowych, druków do Urzędu na poszczególne stanowiska, książek, czasopism, opłata za prenumeratę Dzielnników Ustaw, Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego , ,77 99,66 4. zakup środków czystości do Urzędu oraz niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania budynku i funkcjonowania Urzędu, czterech sztuk klimatyzatorów, dwóch motoroli do wyposażenia kancelarji tajnej , ,52 39,35 5. zakup zestawów komputerowych oraz drukarek , ,04 46,37 - zapłata za zużytą energię elektryczną,co oraz wodę , ,60 73,60 - usługi remontowe , ,45 87,16 w tym: w tym: w tym: 1. malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu oraz wykonywanie posadzki, remont archiwum oraz dokończenie remontu piwnic, medernizacja sieci elektrycznej , ,00 96,32 2. naprawy i konserwacja: centrali telefonicznej, ksera, systemu alarmowego, samochodów oraz inne nieprzewidziane naprawy , ,45 69,88 19

20 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników) 8 500, ,00 44,66 - usługi , ,07 85,03 w tym: w tym: w tym: 1. usługi pocztowe oraz opłaty zryczałtowane za przesyłki pocztowe , ,30 87,14 2. ZETO S.A. nadzór autorski, aktualizacja i wprowadzanie danych, szkolenia w nowych programach , ,36 93,56 3. koszty egzekucyjne płacone do Urzędów Skarbowych 4 805, ,33 41,05 4. usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, opłaty ogłoszeniowe o przetargach , ,32 65,98 5. usługi w zakresie prac redakcyjnych, technicznych, graficznych w wydziałach, studium wykonalności w zakresie informatyzacji , ,76 82,64 6. obsługa bankowa , ,00 88,92 7. obsługa prawna , ,00 100,00 - opłata za usługi dostępu do sieci Internet 6 800, ,60 91,29 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000, ,07 87,60 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,60 44,63 - podróże służbowe krajowe pracowników , ,50 61,09 - różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodów, sprzętu, budynku , ,00 50,54 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku i usług (VAT) 10,00 10,00 100,00 - szkolenia dla pracowników, szkolenia BHP , ,59 66,89 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,86 78,08 - zakup akcesoriów komputerowych (min.tonerów,tuszu,programów i licencji) , ,97 79,90 - zakup zintegrowanego systemu zarządzania informacją i elektronicznym obiegiem dokumentów oraz legalizacja oprogramowania - inwestycja , ,79 86,03 - urządzenie serwerowni -inwestycja , ,90 95, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 88,06 - wynagrodzenia bezosobowe - promocja gminy,dni Sędziszowa , ,00 82,74 - zakupy - promocja gminy, Dni Sędziszowa , ,91 69,08 - zakup energii - promocja gminy, Dni Sędziszowa 1 039, ,70 99,97 - usługi - koszty związane z wydrukiem gazety , ,33 89,16 20

21 - usługi - koszty związane z obchodami Dni Sędziszowa oraz promocją gminy , ,06 100, Pozostała działalność , ,48 97,03 - wsparcie finansowe dla pogorzelców z Gminy Klimontów 1 000, ,00 100,00 - diety dla sołtysów , ,00 88,85 - dopłata dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy , ,58 98,58 w tym: w tym: w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 99,14 -dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 100,00 -składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 95,01 -składki na Fundusz Pracy 8 610, ,29 93,51 -opłata za badania lekarskie 1 679, ,00 91,36 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - zakupy związane z organizowaniem uroczystości 50-lecia pożycia par małżeńskich 5 000,00 0,00 0,00 - zakupy związane z posiedzeniami Zarządu Miejsko - Gminnego OSP 439,00 164,76 37,53 - zakup nagród za gminne zawody sportowopożarnicze i turniej wiedzy o pożarnictwie 3 050, ,09 99,74 - zakup nagród za powiatowe zawody sportowopożarnicze i turmiej wiedzy o pożarnictwie 600,00 599,81 99,97 - zakupy związane z organizowanymi spotkaniami Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu gminy 1 150,00 641,30 55,77 - zakupy związane z organizacją gminnego Dnia Strażaka 2 871, ,54 99,53 - usługi związane z organizacją gminnego Dnia Strażaka 129,00 128,40 99,53 - usługi związane z organizowaniem uroczystości 50- lecia pożycia par małżeńskich 1 000,00 0,00 0,00 - usługi związane z organizowanymi spotkaniami Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu gminy 3 850, ,00 98,70 - zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu - inwestycja , ,00 100,00 Razem , ,02 93,53 W rozdziale częściowo odstąpiono od zakupu sprzętu komputerowego uwzględniając potrzeby w projekcie budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla zadania"informatyzacja Urzędu Miejskiego".Poczyniono oszczędności w zakupach bieżących, w korzystaniu z energii elektrycznej i CO, w usługach telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.w rozdziale wystąpiły oszczędności ponieważ sponsorzy przekazali środki na publikację książki "Spaleni" oraz folder Gminy i Miasta Sędziszów. 21

22 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Nazwa zadania Plan Wykonanie % Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 2 234, ,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 634,00 634,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 600, ,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,89 100,00 - diety wypłacone dla członków obwodowych komisji wyborczych , ,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone od wypłacony umów zleceń 518,00 518,29 100,06 - składki na Fundusz Pracy odprowadzone od wypłacony umów zleceń 84,00 83,59 99,51 - wynagrodzenia bezosobowe -umowy o dzieło oraz umowy zlecenia 3 923, ,50 99,99 - zakup materiałów niezbędnych do prac komisji oraz wyposażenia lokali wyborczych 4 316, ,69 99,99 - podróże służbowe krajowe 505,00 505,49 100,10 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 402, ,33 100,02 Razem , ,89 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Nazwa zadania Plan Wykonanie % Jednostki terenowe Policji , ,00 100,00 z tego - wsparcie finansowe na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Policji , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,81 89,42 z tego - dotacja podmiotowa dla jednostek OSP w terenu gminy , ,54 83,73 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 581,00 774,75 30,02 - składki na Fundusz Pracy 500,00 125,01 25,00 - ryczałt dla Komendanta Gminnego - umowa zlecenie 5 300, ,00 100,00 - ryczałt dla 5 kierowców - umowy zlecenia , ,00 96,30 22

23 - zakupy , ,17 87,92 w tym: w tym: w tym: - zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, zakup sprzętu pożarniczego, zakup węży gaśniczych,zakup umundurowania,zapłata za prenumeratę czasopisma STRAŻAK , ,00 84,92 - zakupy związane z obchodami jubileuszu 80 - lecia OSP Zielonki 1 162, ,17 99,93 - zakupy związane z wymianą stolarki okiennej w OSP:Przełaj, Piołunka 5 605, ,00 100,00 - zapłata za energię elektryczną wykorzystaną w garażach OSP Przełaj, Sędziszów, Krzcięcice, Zielonki, Swaryszów 9 000, ,85 64,87 - remont samochodów, motopomp i urządzeń selektywnych , ,00 79,15 - naprawa blacharska, lakierowanie i zabezpieczenie antykorozyjne samochodu strażackiego w OSP Gniewięcin 2 800, ,00 100,00 - wymiana stolarki okiennej OSP: Przełaj, Piołunka 1 098, ,00 100,00 - badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych 2 000,00 564,00 28,20 - szkolenia strażaków, ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym, przeglądy techniczne 15 samochodów pożarniczych, badania okresowe 30 strażaków, obóz szkoleniowo-pożarniczy dla członków MDP 8 226, ,02 85,97 - wypłata za pełnione dyżury przez ochotników OSP w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w PSP w Sędziszowie , ,40 91,51 - zwrot kosztów podróży 200,00 137,10 68,55 - ubezpieczenie 15 samochodów, grupowe ubezpieczenie 14 jednostek OSP i 3 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ubezpieczenie indywidualne 30 strażaków z OSP Sędziszów, Przełaj, Krzcięcice, Swaryszów i Zielonki, ubezpieczenie 14 budynków (strażnic) , ,00 96,83 - OSP Przełaj - budowa budynku gospodarczego - inwestycja 6 210, ,92 99,93 - OSP Zielonki - budowa pomieszczenia higienicznosanitarnego wraz z przyłączem wodnokanalizacyjnym - inwestycja , ,05 89,68 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Sędziszów - inwestycja , ,00 99,86 23

24 Obrona cywilna , ,25 44,43 z tego - zakup zakup paliwa i oleju do łodzi motorowej, zakup strojów sportowych, nagród 9 138, ,95 25,43 - konserwacja i uwierzytelnienie sprzętu, remont i malowanie magazynu 5 431,00 0,00 0,00 - utylizacja wycofanego z użytkowania sprzętu ochronnego V kategorii po przekroczeniu czasookresu magazynowania, aprowizacja drużyn podczas ćwiczeń 8 965, ,50 99,98 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 500, ,80 45,71 - szkolenia systemowe - podstawowe i doskonalące prowadzone przez trenerów szkół wyższych w Krakowie i Częstochowie 2 000,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00 z tego - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0,00 0,00 Razem , ,06 80,57 W rozdziale planowano środki na zapłatę za zużytą energię w garażach OSP jak również przyznano dotacje na pokrycie kosztów związanych z poborem energii w strażnicach.ponieważ było mniejsze zużycie energii jest niższe wykonanie. W rozdziale ponieważ w 2009 roku nie zakończono budowy kontenera przy kąpielisku nie wykorzystano środków zabezpieczonych na urządzenie i wyposażenie pomieszczenia, remont i malowanie magazynu nastąpi po wcześniejszym remoncie budynku, nie delegowano kierowników grup funkcjonalnych z Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na szkolenia systemowe.w rozdziale nie było konieczności uruchamiania pozostałej rezerwy celowej. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Nazwa zadania Plan Wykonanie % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,80 78,47 z tego - opłaty i prowizje 9 500, ,60 78,43 - spłata odsetek , ,20 78, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 z tego - spłata za poręczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o ,00 0,00 0,00 Razem , ,80 36,02 24

25 Zgodnie z uchwałą nr XXVI/259/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Europejskiej.Od wyemitowanych obligacji oraz od zaciągniętego kredytu zapłacono odsetki oraz za obsługę na łączną kwotę ,80 zł.w rozdziale zaplanowano kwotę ,00zł jako zabezpieczenie na spłatę poręczeń.ponieważ Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.wywiązuje się ze swoich zobowiązań, po stronie wydatków nie występuje wykonanie. RÓŻNE ROZLICZENIA Nazwa zadania Plan Wykonanie % Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 z tego - rezerwa budżetowa ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 W uzasadnionych zgłoszeniach o braku środków na danym zadaniu wykorzystuje się środki rezerwy budżetowej OŚWIATA I WYCHOWANIE Nazwa zadania Plan Wykonanie % Szkoły Podstawowe , ,15 93,43 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli , ,54 55,79 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup odzieży ochronnej 4 645, ,00 25,10 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 97,51 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 97,03 - składki na Fundusz Pracy , ,00 93,92 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło 7 962, ,04 95,77 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów bieżących , ,37 92,46 - zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,76 99,26 - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody , ,93 97,90 - zakup usług remontowych, budowlano montażowych, konserwacji pomieszczeń i budynków w: Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie , ,81 87,13 25

26 Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie , ,66 100,00 Szkole Podstawowej w Tarnawie 1 146, ,58 99,96 Szkole Podstawowej w Krzcięcicach 4 120, ,86 99,58 Szkole Podstawowej w Zielonkach 2 000,00 447,74 22,39 Szkole Podstawowej w Pawłowicach , ,67 99,95 Szkole Podstawowej w Mstyczowie 1 130, ,82 99,19 Szkole Filialnej w Klimontowie 97,00 96,38 99,36 remont CO ,00 0,00 0,00 - zakup usług zdrowotnych 6 560, ,60 84,61 - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci oraz usługi różne , ,44 96,85 - opłata za nauczanie języka angielskiego , ,00 100,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4 450, ,26 87,98 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 770,00 769,65 99,95 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,66 95,51 - zakup usług za wykonanie ekspertyz i analiz 2 568, ,40 76,18 - podróże służbowe krajowe 7 583, ,62 67,33 - różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe 4 926, ,00 87,17 - pozostałe odsetki 101,00 101,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - szkolenie pracowników 2 273, ,00 95,60 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu 2 286,00 846,97 37,05 - zakup akcesoriów komputerowych w tym 8 430, ,81 89,27 - rezerwa ,00 0,00 0,00 - zakupy inwestycyjne -wymiana kotła grzewczego w SP Mstyczów 9 100, ,00 100,00 - zakupy inwestycyjne - urządzenia zabawowe SP Krzcięcice , ,00 99,23 - wydatki inwestycyjne - montaż pieca CO w SF Klimontów 3 440, ,00 100,00 - zakupy inwestycyjne - zakup pieca CO w SF Klimontów , ,00 100,00 - wydatki inwestycyjne - termomodernizacja oraz ogrodzenie od strony ulicy SP w Tarnawie , ,96 77,46 Finansowanie ze środków otrzymanych w formie darowizny i wypracowanych przez szkoły - zakup materiałów i wyposażenia , ,90 97,81 - zakup pomocy naukowych 1 600, ,60 85,41 - usługi pozostałe 600,00 540,50 90,08 - podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100,00 - zakup energii elektrycznej 1 000, ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,11 92,19 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3 247, ,12 94,34 26

27 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 92,89 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 906, ,28 99,98 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 84,24 - składki na Fundusz Pracy 2 582, ,35 84,44 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 583, ,00 100, Przedszkola , ,16 95,67 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 928,00 928,00 100,00 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup odzieży ochronnej 1 270, ,72 99,27 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 99,02 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 90,02 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 97,56 - składki na Fundusz Pracy , ,05 92,06 - zakup materiałów i wyposażenia: opału, środków czystości, materiałów do remontów bieżących , ,73 99,97 - zakup pomocy naukowych i książek 1 170, ,76 99,89 - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody , ,97 98,79 - zakup usług remontowych, budowlano montażowych, konserwacji pomieszczeń 233,00 232,98 99,99 - zakup usług zdrowotnych 866,00 858,50 99,13 - zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci 4 312, ,27 99,73 - zakup usług dostępu do sieci Internet 2 230, ,14 97,45 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 040, ,92 97,40 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 135,00 134,20 99,41 - podróże służbowe krajowe 238,00 236,90 99,54 - różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe 917,00 723,00 78,84 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - szkolenia pracowników 800,00 778,00 97,25 - zakup artykułów żywieniowych (z odpłatności rodziców) , ,45 74,44 - zakup środków czystości, materiałów i wyposażenie do kuchni - finansowane z środków wypracowanych 3 325, ,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 122,00 120,78 99,00 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 445,63 89,13 - wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń zabawowych , ,99 100,00 27

28 Gimnazja , ,30 96,18 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli , ,49 95,79 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup odzieży ochronnej 2 200, ,00 74,14 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 99,10 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 100,00 - wynagrodzenia osobowe pracownikow 2 520, ,55 99,98 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 92,74 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 96,74 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 169, ,54 91,63 - składki na ubezpieczenia społeczne 382,00 350,74 91,82 - składki na Fundusz Pracy , ,73 95,64 - składki na Fundusz Pracy 350,00 328,56 93,87 - składki na Fundusz Pracy 62,00 57,98 93,52 - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 124,00 41,33 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91,91 - wynagrodzenia bezosobowe 6 176, ,00 91,90 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, opału, materiałów do remontów, druków , ,84 94,45 - zakup materiałów i wyposażenia 8 389, ,27 80,37 - zakup materiałów i wyposażenia 1 481, ,81 80,34 - zakup pomocy naukowych i książek 7 088, ,11 88,98 - zakup pomocy naukowych i książek , ,97 86,00 - zakup pomocy naukowych i książek 8 482, ,29 86,01 - zakup energii elektrycznej, co, wody , ,88 91,95 - zakup usług remontowych Gimnazjum Sędziszów , ,55 100,00 - zakup usług remontowych Gimnazjum Boleścice , ,14 99,86 - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości , ,42 98,28 - zakup usług pozostałych , ,80 16,18 - zakup usług pozostałuch 4 860,00 786,14 16,18 - zakup usług zdrowotnych 3 550, ,80 98,47 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 250, ,00 99,84 - zakup usług telefonii stacjonarnej 3 400, ,00 93,65 - zakup usług za wykonanie ekspertyz i analiz 712,00 711,50 99,93 - zakup usług za wykonanie ekspertyz i analiz , ,90 90,03 - zakup usług za wykonanie ekspertyz i analiz 3 331, ,10 90,04 - podróże służbowe krajowe 1 650, ,43 91,06 - podróże służbowe krajowe 1 071,00 254,07 23,72 - podróże służbowe krajowe 189,00 44,83 23,72 - różne opłaty i składki, ubezpieczenia rzeczowe 2 410, ,00 93,82 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - szkolenia pracowników 700,00 575,00 82,14 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 1 775, ,19 87,67 - zakup akcesoriów komputerowych 3 810, ,13 55,57 28

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące Tabela Nr 2. II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące O10 Rolnictwo i łowiectwo 59 925,62 62 296,82 104,0

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU WÓJT GMINY BARANÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 21.08.2009 r. WÓJT GMINY BARANÓW ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo