INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2009 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2009 ROK"

Transkrypt

1 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2009 ROK Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr XXVI/259/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2009 w wysokości: - dochody zł - wydatki zł w tym: - na finansowanie zadań własnych zł - na finansowanie zadań zleconych zł - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień zł Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania. Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania. W świetle obowiązujących przepisów mogą wystąpić następujące zmiany w budżecie w toku jego realizacji : 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych, 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych. Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania wiąże się z kompetencjami organów gminy w tym zakresie. Uprawnienia do stosowania o przeznaczeniu środków budżetu gminy przysługują wyłącznie Radzie Miejskiej na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

2 Jednakże ustawa o finansach publicznych pozwala na realizowanie przez Burmistrza niektórych uprawnień Rady. Na mocy art. 188 ustawy o finansach publicznych Burmistrz w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na: - zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, - przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków - zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziałów rezerw. Dokonywanie innych zmian w budżecie przez Burmistrza może nastąpić wyłącznie z upoważnienia Rady Miejskiej w określonym przez nią zakresie. Takie upoważnienie daje 12 pkt 3, 4, 5 uchwały Nr XXVI/259/2008 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2009 roku kształtuje się w sposób następujący: Dochody zł w tym: - w finansowaniu zadań własnych zmalał do kwoty zł - w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty zł - w finansowaniu zadań na podstawie porozumień zł Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę zł. Wydatki zł w tym: - na finansowanie zadań własnych zł - na finansowanie zadań zleconych zł - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień zł 2

3 DOCHODY BIEŻĄCE Lp. Dział klasyfikacji budżetowej Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa , ,09 100,00 Wpływy z tytułu podłaczenia do sieci wodociągowej , ,60 140,64 RAZEM , ,69 102, Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 2 000, ,42 115,17 RAZEM 2 000, ,42 115, Dotacja z FOGR , ,00 100,00 RAZEM , ,00 100, Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe 2 684, ,64 535,87 Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 9 352, ,89 106,21 Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości , ,89 86,04 Odsetki - 603,74 - RAZEM , ,16 123, Dotacja na cmentarnictwo 3 000, ,00 100,00 RAZEM 3 000, ,00 100, Dotacja na realizację zadań zleconych , ,00 100,00 Wpływy z tytułu czynszów , ,17 134,28 Wpływy z tytułu usług (ksero, sprzedaż gazety, specyfikacje) 2 500, ,91 216,96 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) 2 200,00 883,50 40,16 Odsetki otrzymane 100,00 734,13 734,13 Pozostałe dochody , ,83 155,72 Wpłaty za reklamę 4 200, ,44 288,18 Darowizny na promocje , ,00 100,00 Zwrot z PUP za prac. interwenc , ,17 100,89 RAZEM , ,15 108, Dotacja na wybory , ,89 100,00 Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 2 234, ,00 100,00 RAZEM , ,89 100, Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej , ,78 89,45 Wpływy z tyt. odsetek - 215,59-3

4 Podatek od nieruchomości od osób prawnych , ,57 99,02 Podatek rolny od osób prawnych , ,15 101,63 Podatek leśny od osób prawnych , ,00 101,77 Podatek od środków transportowych osób prawnych 6 406, ,00 75,27 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych , ,00 112,64 Odsetki od podatków i opłat osób prawnych 1 000, ,00 286,70 RAZEM , ,09 99, Podatek od nieruchomości od osób fizycznych , ,01 97,27 Podatek rolny od osób fizycznych , ,32 95,39 Podatek leśny od osób fizycznych , ,02 97,80 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych , ,90 111,69 Podatek od spadków i darowizn , ,10 51,43 Opłata od posiadania psów 3 000, ,40 214,38 Opłaty lokalne (targowa, rezerwacja) , ,53 141,32 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych , ,98 139,47 Wpływy z innych opłat 0,00 62,00 - Odsetki od podatku osób fizycznych 3 000, ,58 195,89 Wpływy z opłaty skarbowej , ,40 103,59 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,39 71,75 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,25 132,99 Wpływy za wpis do ewid. dział. gospodarczej 5 000, ,00 41,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 90,90 Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych , ,60 143,78 RAZEM , ,48 96, Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00 Odsetki od środ. na r-kach bankowych i lokat , ,93 116,13 Wpływy z różnych dochodów 0, ,52 - Odsetki od udzielonych pożyczek , ,07 67,18 Różne rozliczenia finansowe 0, ,59 - Wpływy z różnych dochodów - 66,25 - RAZEM , ,36 100,09 4

5 Wpływy z tytułu czynszów , ,41 132,18 Wpływy z tytułu wynajmu (autobusów, sal) 3 500, ,35 201,35 Wpływy ze sprzedaż skład. majątkowych 1 792, ,50 100,03 Dotacja celowa , ,00 100,00 Wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat i za wyżywienie w przedszkolu , ,70 160,75 Dotacje na zadania własne , ,96 99,97 Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn , ,00 100,00 Odsetki 0,00 301,60 - Pozostałe dochody ,82 - RAZEM , ,34 142, Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS , ,00 100,00 Dotacja na zadania zlecone (wypłata świadczeń rodzinnych) , ,00 100,00 Dotacja na zadania zlecone (składki na ubezp. zdrowotne) 7 917, ,00 100,00 Dotacja na wypłatę stałych zasiłków oraz składek na ubezp. społeczne , ,05 100,00 Dotacja na zadania własne 5 000, ,00 100,00 Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych , ,00 100,00 Dochody z tyt. odsetek od r-ku bankowego 4 000, ,98 56,20 Dotacja na zadania własne - koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej , ,00 100,00 Otrzymane darowizny 6 000, ,00 100,00 Zwrot dopłaty za pobyt w Domu opieki społecznej 0, ,62 - Wpływy z tytułu usług opiekuńczych 4 000, ,97 357,75 Odpłatność za wynajem samochodu 0, ,31 - Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 - Dotacja celowa na zadania zlecone - usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze , ,00 100,00 Pozostałe dochody 4 404, ,50 77,28 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,00 Refundacja PUP - społecznie użyteczni , ,54 94,66 Dochody za wynajem pomieszczeń 0, ,00 - Dochody za realizację zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentac.) , ,96 174,60 5

6 Dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 300,00 411,78 137,26 Dotacja na zadania własne (dożywianie dzieci w ramach programu posiłek dla potrzebujących) , ,00 100,00 Odpłatność za dożywianie 1 000, ,00 350,60 RAZEM , ,51 100, Dotacje rozwojowe (Kap. ludzki) środki Unii Europejskiej , ,54 85,81 Dotacje rozwojowe (Kap. ludzki) środki z Budżetu Państwa , ,15 80,47 RAZEM , ,69 85, Dotacje na pokrycie kosztów udzielenia pomocy dla najuboższych uczniów , ,72 95,40 RAZEM , ,72 95, Dotacje otrzymane z funduszy celowych (PFOŚ) 1 000,00 999,81 99,98 Refundacja czynszu , ,03 100,00 RAZEM , ,84 100, Wpływy z tytułu dzierżawy terenu na Bazie TKR 4 312, ,84 117,92 Odpłatność za korzystanie z Bazy TKR 4 000, ,23 115,18 Odsetki 0,00 32,10 - RAZEM 8 312, ,17 116,99 OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,51 99,36 6

7 DOCHODY MAJĄTKOWE Lp. Dział klasyfikacji budżetowej Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dotacje rozwojowe do dróg , ,19 47,58 RAZEM , ,19 47, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5 600, ,57 91,92 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów) , ,27 177,84 Sprzedaż majątku (sprzed. sam. pożarniczego) 0,00 491,80 - RAZEM , ,64 175, Dotacja Rozwojowa (Kapitał ludzki) , ,00 100,00 Dotacja Rozwojowa (Kapitał ludzki) - Budżet Państwa 2 025, ,00 100,00 RAZEM , ,00 100, Dotacje rozwojowe - dofinansow. własnych inwestycji (kanalizacji) ,00 0,00 0,00 RAZEM ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe - budowa kompleksu rehab. - edukac. - sport. (basen, hala) , ,48 73,03 Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , ,75 97,04 RAZEM , ,23 80,33 OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU , ,06 58, , ,57 85,40 7

8 W pozycji Część oświatowa subwencji ogólnej w otrzymanej kwocie mieszczą się środki pieniężne, które Ministerstwo Finansów przekazało w grudniu 2009 roku na m-c styczeń 2010 i jest to kwota zł. Należy nadmienić, że stroną realizującą dochody naszego budżetu jest tutejszy wydział finansowy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów, dlatego ustosunkujemy się do wykonania dochodów gdzie windykacja spoczywa na Burmistrzu i gdzie występują zaległości. I tak: W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły: ,27 zł z czego faktyczne zaległości to ,27 zł. i dotyczą Gminnej Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Sędziszowie. Pozostała kwota to należności przyszłych okresów nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 r. należności w wysokości ,00 zł dotyczą Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie i zostały odroczone do 31 marca 2010 r., oraz należności w wysokości ,00 zł dotyczą EKO POL WOS Sp. z o.o. zostały odroczone do 30 września 2010 r. W sprawie dotyczącej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o ujawnienie własności Skarbu Państwa na działkę w Boleścicach. Dokument jest niezbędny do przejęcia nieruchomości przez gminę za długi. W 2009 roku wobec osób prawnych wystawiono 8 upomnień na kwotę ,00 zł z tytułu niezapłaconego w ustawowym terminie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych. Należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą ,30 zł /słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt 30/100 zł/ na co składa się należność dotycząca: podatku od nieruchomości w wysokości ,69 zł, podatku rolnego w wysokości ,42 zł, oraz podatku leśnego w wysokości 1.640,19 zł. Z tego zaległości faktyczne to ,70 zł, pozostała kwota to należności przyszłych okresów niewymagalne w dniu r. 8

9 Jest to zaległość dotycząca 224 podatników i obejmuje lata W 2009 roku wystawiono 305 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę ,58 zł dotyczącą zaległości IV raty 2008 roku oraz I III raty 2009 r. W roku 2010 wystawiono 134 tytuły wykonawcze na kwotę 9.967,14 zł, a dotyczących zaległości IV raty 2009 roku. Na pozostałe zaległości wystawiono tytuły wykonawcze w latach poprzednich. W przeważającej części osób zalegających są to pozycje gdzie właściciel nie żyje, a brak jest spadkobierców, lub zostały wystawione tytuły wykonawcze i zwrócone przez urząd skarbowy wraz z protokołami nieściągalności. Do dnia 3 marca 2010 roku dokonano wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych w wysokości ,31 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczące osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły: 7.972,10 zł W 2009 roku wobec osób fizycznych - podatników podatku od środków transportowych wystawiono 19 upomnień na ogólną kwotę ,00 zł z tytułu niezapłaconych w ustawowym terminie należności podatkowych. W 2009 r. sporządzono 11 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę ,00 zł i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji. Część zaległości została ściągnięta przez poborcę skarbowego lub zapłacona w kasie urzędu. W opłatach czynszowych zaległości wynoszą ,10 zł Z tego: ADMINISTRACJA- zaległość w tym dziale stanowi kwotę 9.391,57 zł. Z tego na poczet zaległości w miesiącu styczniu 2010 roku wpłacono 200,03 zł. Wobec dwóch osób komornik sądowy ściąga należności. Pozostałym dłużnikom wystawiono wezwania do zapłaty. OŚWIATA- zaległość w tym dziale stanowi kwota ,93 zł. Na poczet zaległości w miesiącu styczniu 2010 roku wpłacono 150,80 zł. Wobec dwóch osób kompletowane są dokumenty do sądu celem ściągnięcia zadłużenia. Pozostałym wysłano wezwania do zapłaty. LOKALE UŻYTKOWE Zaległość w tym dziale stanowi kwota 924,67 zł. 9

10 Jest to zaległość jednego najemcy, wysłano wezwanie do zapłaty. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU - zadłużenie stanowi kwotę 8.839,87 zł. Zaległość obejmuje trzech dłużników, z których wobec jednego staramy się o przejęcie gruntu w zamian za zadłużenie, a wobec dwóch pozostałych kompletujemy dokumentację do sądu. DZIERŻAWA GRUNTU zaległość stanowi kwotę ,43 zł. Na poczet zaległości w roku bieżącym wpłynęło 994,59 zł. Jednemu z dłużników po uwzględnieniu trudnej sytuacji finansowej jego rodziny zaległość rozłożono do spłaty w ratach. Pozostałym wysłano wezwania do zapłaty. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU 2.441,63 zł. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu br. Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za I półrocze 2009 roku stanowią kwotę ,87 zł Z tego: 1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków ,76 zł w tym: a) w podatku rolnym ,73 zł b) w podatku od nieruchomości ,12 zł c) w podatku od środków transportu ,91 zł 2) z tytułu udzielonych umorzeń ,83 zł w tym: a) osoby prawne ,40 zł w podatku od nieruchomości ,40 zł odsetki 3.859,00 zł b) osoby fizyczne ,43 zł - podatek rolny 5.222,57 zł - podatek od nieruchomości ,86 zł 10

11 - podatek leśny 107,50 zł - podatek od spadków i darowizn 5.725,00 zł - odsetki ,00 zł 3) z tytułu udzielonych odroczeń ,00 zł w tym: a) osoby prawne ,00 zł b) osoby fizyczne 5.029,00 zł 4) z tytułu udzielonych zwolnień ,28 zł w tym: a) w podatku od nieruchomości (strażnice, ZUK, SCK) ,28 zł b) od środków transportowych (samochody urzędu, ZUK) 9.434,00 zł 11

12 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2009 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY WYDATKI DZIAŁ NAZWA DZIAŁU plan na 2009 wykonanie za % plan na 2009 wykonanie % rok 2009 rok wyk. rok za 2009 rok wyk. 010 Rolnictwo i Łowiectwo , ,69 102, , ,06 87, Leśnictwo 2 000, ,42 115,17 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w 0,00 0,00 0, , ,27 87,95 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i Łączność , ,19 48, , ,45 94, Gospodarka mieszkaniowa , ,80 164,73 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 3 000, ,00 100, , ,20 97, Administracja Publiczna , ,15 108, , ,02 93, Urzędy Naczelnych Organów , ,89 100, , ,89 100,00 Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 0,00 0, , ,06 80,57 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,57 97,03 0,00 0,00 0,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0, , ,80 36, Różne rozliczenia , ,36 100, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,34 142, , ,24 94, Ochrona Zdrowia 0,00 0,00 0, , ,16 87, Pomoc Społeczna , ,51 100, , ,68 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,69 85, , ,07 96,89 społecznej 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , ,72 95, , ,21 95, Gospodarka Komunalna i Ochrona , ,84 0, , ,26 59,00 Środowiska 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa 0,00 0,00 0, , ,98 100,00 Narodowego 926 Kultura Fizyczna i Sport , ,40 80, , ,48 88,90 Razem , ,57 85, , ,83 86,82 12

13 Wydatki za 2009 rok Nazwa działu Plan w tym: Wykonanie w tym: ogółem bieżące inwestycje zlecone ogółem bieżące inwestycje Zlecone % Rolnictwo i Łowiectwo , , , , , , , ,09 87,33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 87,95 Transport i Łączność , , ,00 0, , , ,05 0,00 94,45 Działalność usługowa , ,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 97,80 Administracja Publiczna , , , , , , , ,00 93,53 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa ,00 0,00 0, , ,89 0,00 0, ,89 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, , , ,97 0,00 80,57 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 36,02 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , , ,00 0, , , ,95 0,00 94,13 Ochrona Zdrowia , , ,00 0, , , ,00 0,00 87,63 Pomoc Społeczna , ,00 0, , , ,63 0, ,05 98,25 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 96,89 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , ,00 0,00 0, , ,21 0,00 0,00 95,18 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska , , ,00 0, , , ,96 0,00 59,00 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego , , ,00 0, , , ,00 0,00 100,00 Kultura Fizyczna i Sport , , ,00 0, , , ,77 0,00 88,90 Razem , , , , , , , ,03 86,82 13

14 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Nazwa zadania Plan Wykonanie % Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,58 86,9 inwestycje - wodociąg Podsadek - Mstyczów ,00 0,00 0,00 - wodociąg Swaryszów (łącznie z Przemysłowa - Tarnawa) 1 000,00 0,00 0,00 - wodociąg Szałas , ,58 95, Izby Rolnicze , ,63 89,67 - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,63 89, Pozostała działalność , ,85 87,34 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącychdofinansowanie X Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich-Jędrzejów ,00 600,00 100,00 - wynagrodzenia bezosobowe finansowane z zadania "wykonanie tablic z numerami porządkowymi ulic" 2 500,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia bezosobowe finansowane z zadania "dożynki 2009, Dzień Kobiet, Festiwal Ludowy" 6 001, ,00 100,00 - zakupy związane z organizowanym Dniem Kobiet oraz Festiwalem Ludowym , ,49 96,19 - zakup materiałów biurowych niezbędnych przy realizacji zadania "zwrot podatku akcyzowego" 620,00 619,86 99,98 - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej (rozgraniczenie, podziały działek gminnych) , ,95 90,00 - ogłoszenia zamieszczane w prasie lokalnej 9 000, ,70 64,75 - opłaty za wywóz odpadów do punktów zbiórki padliny przez Zakład Utylizacji SARIA 2 847, ,24 38,79 - koszty związane z nabyciem gruntów na rzecz gminy (opłaty notarialne, sądowe) oraz opłaty za założenie ksiąg wieczystych lub dokonanie wpisów do ewidencji , ,38 57,53 - wykonanie 9 tablic informacyjnych dwustronnych z numerami porządkowymi miejscowości:sędziszów, Sosnowiec, Aleksandrów, Boleścice 2 153, ,08 99,96 - opłata za usługi pocztowe (wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego) 5 000, ,00 100,00 - stałe opłaty roczne za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym 2 000, ,40 57,62 - usługi związane z organizowanym Dniem Kobiet oraz Festiwalem Ludowym , ,33 100,00 14

15 - opłata za dzierżawę gruntu 1 200, ,14 83,76 - opinie szacunkowe gruntów- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii , ,00 93,15 - składki na związki i organizacje do których przynależy gmina , ,85 35,20 w tym: w tym: w tym: - składka na Stowarzyszenia Gmin Świętokrzyskich 3 000, ,00 50,00 - składka na Stowarzyszenie Miast i Gmin Małopolskich 2 067, ,85 99,99 - składka na Związek Międzygminny Ekologia 5 433,00 0,00 0,00 - składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska-Gryf" 200,00 200,00 100,00 - wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , ,23 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego niezbędnych do realizacji zadania "zwrot podatku akcyzowego" 420,00 420,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych (tonerów) niezbędnych do realizacji zadania "zwrot podatku akcyzowego" 1 034, ,00 100,00 - zakup aktualnych wersji programów EWMAPA i EWOPIS 3 500, ,20 90,98 - wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kupno działki przeznaczonej na urządzenie placu targowego przy obwodnicy) - inwestycja , ,00 73,54 Razem , ,06 87,33 Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w rozdziale zaplanowano na lata W rozdziale zaplanowano środki na wykup gruntów.z uwagi na długotrwałe negocjacie z Zarządem Świętokrzyskim Polskiego Związku Działkowców nie doszło do wykupu gruntu. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Nazwa zadania Plan Wykonanie % Dostarczanie wody , ,27 87,95 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie jako dopłata do m 3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych miejskich i wiejskich na cele socjalno - bytowe , ,27 87,95 Razem , ,27 87,95 Po przedstawieniu przez ZUK dokumentacji za sprzedaną wodę następuje rozliczenie i przekazanie dotacji. 15

16 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nazwa zadania Plan Wykonanie % Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 - partycypacja w kosztach odnowy i modernizacji dróg powiatowych - dotacja , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,45 93,73 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na bieżące utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta , ,03 99,65 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na remont ulic i chodników na terenie miasta , ,84 99,61 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy 8 442, ,37 99,89 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia inspektora nadzoru , ,66 100,00 - zakup sprzętu do remontu i bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy 2 359, ,41 99,97 - remont ulic i chodników na terenie miasta , ,23 100,00 - remont dróg na terenie gminy , ,36 100,00 w tym: w tym: w tym: -usługi remontowe , ,36 100,00 - bieżące utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta , ,42 100,00 w tym: w tym: w tym: - zakup kruszywa , ,39 99,99 - usługi remontowe , ,32 100,00 - usługi transportowe 7 096, ,71 100,00 - bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy , ,03 100,00 w tym: w tym: w tym: - zakup kruszywa , ,21 100,00 - usługi remontowe , ,49 100,00 - usługi transportowe , ,33 100,00 - ewidencja i znaki drogowe 6 084, ,23 99,99 w tym: w tym: w tym: - zakup znaków 6 069, ,43 99,99 - transport zakupionych znaków 15,00 14,80 98,67 - wypłata odszkodowaniana osobie fizycznej za uszkodzenie samochodu na drodze w miejscowości Przełaj Czepiecki 770,00 770,00 100,00 - wypłata odszkodowaniana rzecz Firmy PZU SA Oddział Poznań 211,00 210,82 99,91 16

17 - wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową od ulicy Dworcowej do terenu znajdujacego się pomiędzy Kompleksem Sportowo-Rehabilitacyjno- Eedykacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie ( ) - inwestycja , ,00 99,39 - budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap I- inwestycja , ,05 91,41 w tym: w tym: w tym: - przebudowa drogi gminnej Nr T Wojciechowice-Deszno długości 1,306 km ( ) -środki RPOWŚ ,90 -środki własne , , ,16 100,00 - budowa drogi gminnej Nr T Czekaj - Wydanka-Tarnawa na długości 1,730km ( ) - środki RPOWŚ ,79 - środki własne , , ,63 96,69 - budowa drogi gminnej w Sędziszowie Nr T- ul.marianowska na długości 1390m ( ) - środki RPOWŚ ,72 - środki własne , , ,46 81,78 - nadzór inwestorski ( ) -środki RPOWŚ ,07 -środki własne , , ,80 88,62 - zakup zagęszczarki wibracyjnej - inwestycja 5 673, ,00 100, Drogi wewnętrzne , ,00 100,00 - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych , ,00 100,00 Razem , ,45 94,45 Faktura za wykonane roboty na kwotę ,88 została uregulowana w miesiącu styczniu 2010 roku zgodnie z terminem płaności.kwota ta była zobowiązaniem roku

18 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nazwa zadania Plan Wykonanie % Cmentarze , ,20 97,80 - modernizacja mogił oraz porządkowanie cmentarzy na terenie gminy , ,20 97,80 w tym: w tym: w tym: - zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych, kwiatów 2 350, ,00 100,00 - prace porządkowe (wywóz nieczystości) 800,00 796,99 99,62 - remont ogrodzenia na cmentarzu ofiar egzekucji z 1944 r w Swaryszowie (w tym dotacja celowej w wysokości 3.000,00 zł z budżetu Wojewody) , ,21 97,49 Razem , ,20 97,80 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Nazwa zadania Plan Wykonanie % Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 008, ,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00 - składki na Fundusz Pracy 1 679, ,00 100,00 - zakup sprzętu komputerowego 3 450, ,00 100,00 - remont pomieszczenia 5 500, ,00 100,00 - zakup usług pozostałych 150,00 150,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, ,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 900,00 900,00 100, Rady gmin , ,27 94,78 - ryczałt dla przewodniczącego Rady Miejskiej , ,00 91,67 - diety dla radnych , ,68 97,27 - zakup materiałów dla potrzeb Rady 4 300, ,16 66,65 - zakup nagród i pucharów na konkursy w szkołach 1 000,00 997,54 99,75 - koszty związane ze szkoleniami radnych 2 000,00 817,99 40,90 - podróże służbowe krajowe 2 000,00 525,90 26,30 18

19 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,27 92,88 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3 800, ,69 55,28 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 99,64 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 100,00 - prowizja dla sołtysów , ,00 99,98 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 94,55 - składki na Fundusz Pracy , ,86 83,81 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 839,00 84,00 1,44 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia , ,00 93,04 - zakupy , ,58 69,68 w tym: w tym: w tym: 1. zakup drzwi wejściowych antywłamaniowych do budynku, materiałów do modernizacji pomieszczeń oraz nieprzewidziane zakupy wynikające z bieżącego utrzymania budynku i funkcjonowania Urzędu , ,86 28,84 2. zakup paliwa do samochodów służbowych:peugeot Partner, Skoda Octavia,Volkswagen oraz części do wymienionych samochodów , ,39 79,60 3. zakup materiałów biurowych, druków do Urzędu na poszczególne stanowiska, książek, czasopism, opłata za prenumeratę Dzielnników Ustaw, Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego , ,77 99,66 4. zakup środków czystości do Urzędu oraz niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania budynku i funkcjonowania Urzędu, czterech sztuk klimatyzatorów, dwóch motoroli do wyposażenia kancelarji tajnej , ,52 39,35 5. zakup zestawów komputerowych oraz drukarek , ,04 46,37 - zapłata za zużytą energię elektryczną,co oraz wodę , ,60 73,60 - usługi remontowe , ,45 87,16 w tym: w tym: w tym: 1. malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu oraz wykonywanie posadzki, remont archiwum oraz dokończenie remontu piwnic, medernizacja sieci elektrycznej , ,00 96,32 2. naprawy i konserwacja: centrali telefonicznej, ksera, systemu alarmowego, samochodów oraz inne nieprzewidziane naprawy , ,45 69,88 19

20 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników) 8 500, ,00 44,66 - usługi , ,07 85,03 w tym: w tym: w tym: 1. usługi pocztowe oraz opłaty zryczałtowane za przesyłki pocztowe , ,30 87,14 2. ZETO S.A. nadzór autorski, aktualizacja i wprowadzanie danych, szkolenia w nowych programach , ,36 93,56 3. koszty egzekucyjne płacone do Urzędów Skarbowych 4 805, ,33 41,05 4. usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, opłaty ogłoszeniowe o przetargach , ,32 65,98 5. usługi w zakresie prac redakcyjnych, technicznych, graficznych w wydziałach, studium wykonalności w zakresie informatyzacji , ,76 82,64 6. obsługa bankowa , ,00 88,92 7. obsługa prawna , ,00 100,00 - opłata za usługi dostępu do sieci Internet 6 800, ,60 91,29 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000, ,07 87,60 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,60 44,63 - podróże służbowe krajowe pracowników , ,50 61,09 - różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodów, sprzętu, budynku , ,00 50,54 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku i usług (VAT) 10,00 10,00 100,00 - szkolenia dla pracowników, szkolenia BHP , ,59 66,89 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,86 78,08 - zakup akcesoriów komputerowych (min.tonerów,tuszu,programów i licencji) , ,97 79,90 - zakup zintegrowanego systemu zarządzania informacją i elektronicznym obiegiem dokumentów oraz legalizacja oprogramowania - inwestycja , ,79 86,03 - urządzenie serwerowni -inwestycja , ,90 95, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 88,06 - wynagrodzenia bezosobowe - promocja gminy,dni Sędziszowa , ,00 82,74 - zakupy - promocja gminy, Dni Sędziszowa , ,91 69,08 - zakup energii - promocja gminy, Dni Sędziszowa 1 039, ,70 99,97 - usługi - koszty związane z wydrukiem gazety , ,33 89,16 20

21 - usługi - koszty związane z obchodami Dni Sędziszowa oraz promocją gminy , ,06 100, Pozostała działalność , ,48 97,03 - wsparcie finansowe dla pogorzelców z Gminy Klimontów 1 000, ,00 100,00 - diety dla sołtysów , ,00 88,85 - dopłata dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy , ,58 98,58 w tym: w tym: w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 99,14 -dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 100,00 -składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 95,01 -składki na Fundusz Pracy 8 610, ,29 93,51 -opłata za badania lekarskie 1 679, ,00 91,36 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - zakupy związane z organizowaniem uroczystości 50-lecia pożycia par małżeńskich 5 000,00 0,00 0,00 - zakupy związane z posiedzeniami Zarządu Miejsko - Gminnego OSP 439,00 164,76 37,53 - zakup nagród za gminne zawody sportowopożarnicze i turniej wiedzy o pożarnictwie 3 050, ,09 99,74 - zakup nagród za powiatowe zawody sportowopożarnicze i turmiej wiedzy o pożarnictwie 600,00 599,81 99,97 - zakupy związane z organizowanymi spotkaniami Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu gminy 1 150,00 641,30 55,77 - zakupy związane z organizacją gminnego Dnia Strażaka 2 871, ,54 99,53 - usługi związane z organizacją gminnego Dnia Strażaka 129,00 128,40 99,53 - usługi związane z organizowaniem uroczystości 50- lecia pożycia par małżeńskich 1 000,00 0,00 0,00 - usługi związane z organizowanymi spotkaniami Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu gminy 3 850, ,00 98,70 - zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu - inwestycja , ,00 100,00 Razem , ,02 93,53 W rozdziale częściowo odstąpiono od zakupu sprzętu komputerowego uwzględniając potrzeby w projekcie budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla zadania"informatyzacja Urzędu Miejskiego".Poczyniono oszczędności w zakupach bieżących, w korzystaniu z energii elektrycznej i CO, w usługach telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.w rozdziale wystąpiły oszczędności ponieważ sponsorzy przekazali środki na publikację książki "Spaleni" oraz folder Gminy i Miasta Sędziszów. 21

22 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Nazwa zadania Plan Wykonanie % Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 2 234, ,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 634,00 634,00 100,00 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 600, ,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,89 100,00 - diety wypłacone dla członków obwodowych komisji wyborczych , ,00 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone od wypłacony umów zleceń 518,00 518,29 100,06 - składki na Fundusz Pracy odprowadzone od wypłacony umów zleceń 84,00 83,59 99,51 - wynagrodzenia bezosobowe -umowy o dzieło oraz umowy zlecenia 3 923, ,50 99,99 - zakup materiałów niezbędnych do prac komisji oraz wyposażenia lokali wyborczych 4 316, ,69 99,99 - podróże służbowe krajowe 505,00 505,49 100,10 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 402, ,33 100,02 Razem , ,89 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Nazwa zadania Plan Wykonanie % Jednostki terenowe Policji , ,00 100,00 z tego - wsparcie finansowe na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Policji , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,81 89,42 z tego - dotacja podmiotowa dla jednostek OSP w terenu gminy , ,54 83,73 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 581,00 774,75 30,02 - składki na Fundusz Pracy 500,00 125,01 25,00 - ryczałt dla Komendanta Gminnego - umowa zlecenie 5 300, ,00 100,00 - ryczałt dla 5 kierowców - umowy zlecenia , ,00 96,30 22

23 - zakupy , ,17 87,92 w tym: w tym: w tym: - zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, zakup sprzętu pożarniczego, zakup węży gaśniczych,zakup umundurowania,zapłata za prenumeratę czasopisma STRAŻAK , ,00 84,92 - zakupy związane z obchodami jubileuszu 80 - lecia OSP Zielonki 1 162, ,17 99,93 - zakupy związane z wymianą stolarki okiennej w OSP:Przełaj, Piołunka 5 605, ,00 100,00 - zapłata za energię elektryczną wykorzystaną w garażach OSP Przełaj, Sędziszów, Krzcięcice, Zielonki, Swaryszów 9 000, ,85 64,87 - remont samochodów, motopomp i urządzeń selektywnych , ,00 79,15 - naprawa blacharska, lakierowanie i zabezpieczenie antykorozyjne samochodu strażackiego w OSP Gniewięcin 2 800, ,00 100,00 - wymiana stolarki okiennej OSP: Przełaj, Piołunka 1 098, ,00 100,00 - badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych 2 000,00 564,00 28,20 - szkolenia strażaków, ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym, przeglądy techniczne 15 samochodów pożarniczych, badania okresowe 30 strażaków, obóz szkoleniowo-pożarniczy dla członków MDP 8 226, ,02 85,97 - wypłata za pełnione dyżury przez ochotników OSP w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w PSP w Sędziszowie , ,40 91,51 - zwrot kosztów podróży 200,00 137,10 68,55 - ubezpieczenie 15 samochodów, grupowe ubezpieczenie 14 jednostek OSP i 3 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ubezpieczenie indywidualne 30 strażaków z OSP Sędziszów, Przełaj, Krzcięcice, Swaryszów i Zielonki, ubezpieczenie 14 budynków (strażnic) , ,00 96,83 - OSP Przełaj - budowa budynku gospodarczego - inwestycja 6 210, ,92 99,93 - OSP Zielonki - budowa pomieszczenia higienicznosanitarnego wraz z przyłączem wodnokanalizacyjnym - inwestycja , ,05 89,68 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Sędziszów - inwestycja , ,00 99,86 23

24 Obrona cywilna , ,25 44,43 z tego - zakup zakup paliwa i oleju do łodzi motorowej, zakup strojów sportowych, nagród 9 138, ,95 25,43 - konserwacja i uwierzytelnienie sprzętu, remont i malowanie magazynu 5 431,00 0,00 0,00 - utylizacja wycofanego z użytkowania sprzętu ochronnego V kategorii po przekroczeniu czasookresu magazynowania, aprowizacja drużyn podczas ćwiczeń 8 965, ,50 99,98 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 500, ,80 45,71 - szkolenia systemowe - podstawowe i doskonalące prowadzone przez trenerów szkół wyższych w Krakowie i Częstochowie 2 000,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00 z tego - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0,00 0,00 Razem , ,06 80,57 W rozdziale planowano środki na zapłatę za zużytą energię w garażach OSP jak również przyznano dotacje na pokrycie kosztów związanych z poborem energii w strażnicach.ponieważ było mniejsze zużycie energii jest niższe wykonanie. W rozdziale ponieważ w 2009 roku nie zakończono budowy kontenera przy kąpielisku nie wykorzystano środków zabezpieczonych na urządzenie i wyposażenie pomieszczenia, remont i malowanie magazynu nastąpi po wcześniejszym remoncie budynku, nie delegowano kierowników grup funkcjonalnych z Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na szkolenia systemowe.w rozdziale nie było konieczności uruchamiania pozostałej rezerwy celowej. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Nazwa zadania Plan Wykonanie % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,80 78,47 z tego - opłaty i prowizje 9 500, ,60 78,43 - spłata odsetek , ,20 78, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 z tego - spłata za poręczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o ,00 0,00 0,00 Razem , ,80 36,02 24

25 Zgodnie z uchwałą nr XXVI/259/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Europejskiej.Od wyemitowanych obligacji oraz od zaciągniętego kredytu zapłacono odsetki oraz za obsługę na łączną kwotę ,80 zł.w rozdziale zaplanowano kwotę ,00zł jako zabezpieczenie na spłatę poręczeń.ponieważ Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.wywiązuje się ze swoich zobowiązań, po stronie wydatków nie występuje wykonanie. RÓŻNE ROZLICZENIA Nazwa zadania Plan Wykonanie % Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 z tego - rezerwa budżetowa ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 W uzasadnionych zgłoszeniach o braku środków na danym zadaniu wykorzystuje się środki rezerwy budżetowej OŚWIATA I WYCHOWANIE Nazwa zadania Plan Wykonanie % Szkoły Podstawowe , ,15 93,43 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli , ,54 55,79 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup odzieży ochronnej 4 645, ,00 25,10 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 97,51 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 97,03 - składki na Fundusz Pracy , ,00 93,92 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło 7 962, ,04 95,77 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów bieżących , ,37 92,46 - zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,76 99,26 - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody , ,93 97,90 - zakup usług remontowych, budowlano montażowych, konserwacji pomieszczeń i budynków w: Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie , ,81 87,13 25

26 Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie , ,66 100,00 Szkole Podstawowej w Tarnawie 1 146, ,58 99,96 Szkole Podstawowej w Krzcięcicach 4 120, ,86 99,58 Szkole Podstawowej w Zielonkach 2 000,00 447,74 22,39 Szkole Podstawowej w Pawłowicach , ,67 99,95 Szkole Podstawowej w Mstyczowie 1 130, ,82 99,19 Szkole Filialnej w Klimontowie 97,00 96,38 99,36 remont CO ,00 0,00 0,00 - zakup usług zdrowotnych 6 560, ,60 84,61 - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci oraz usługi różne , ,44 96,85 - opłata za nauczanie języka angielskiego , ,00 100,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4 450, ,26 87,98 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 770,00 769,65 99,95 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,66 95,51 - zakup usług za wykonanie ekspertyz i analiz 2 568, ,40 76,18 - podróże służbowe krajowe 7 583, ,62 67,33 - różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe 4 926, ,00 87,17 - pozostałe odsetki 101,00 101,00 100,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - szkolenie pracowników 2 273, ,00 95,60 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu 2 286,00 846,97 37,05 - zakup akcesoriów komputerowych w tym 8 430, ,81 89,27 - rezerwa ,00 0,00 0,00 - zakupy inwestycyjne -wymiana kotła grzewczego w SP Mstyczów 9 100, ,00 100,00 - zakupy inwestycyjne - urządzenia zabawowe SP Krzcięcice , ,00 99,23 - wydatki inwestycyjne - montaż pieca CO w SF Klimontów 3 440, ,00 100,00 - zakupy inwestycyjne - zakup pieca CO w SF Klimontów , ,00 100,00 - wydatki inwestycyjne - termomodernizacja oraz ogrodzenie od strony ulicy SP w Tarnawie , ,96 77,46 Finansowanie ze środków otrzymanych w formie darowizny i wypracowanych przez szkoły - zakup materiałów i wyposażenia , ,90 97,81 - zakup pomocy naukowych 1 600, ,60 85,41 - usługi pozostałe 600,00 540,50 90,08 - podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100,00 - zakup energii elektrycznej 1 000, ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,11 92,19 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3 247, ,12 94,34 26

27 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 92,89 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 906, ,28 99,98 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 84,24 - składki na Fundusz Pracy 2 582, ,35 84,44 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 583, ,00 100, Przedszkola , ,16 95,67 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 928,00 928,00 100,00 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup odzieży ochronnej 1 270, ,72 99,27 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 99,02 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 90,02 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 97,56 - składki na Fundusz Pracy , ,05 92,06 - zakup materiałów i wyposażenia: opału, środków czystości, materiałów do remontów bieżących , ,73 99,97 - zakup pomocy naukowych i książek 1 170, ,76 99,89 - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody , ,97 98,79 - zakup usług remontowych, budowlano montażowych, konserwacji pomieszczeń 233,00 232,98 99,99 - zakup usług zdrowotnych 866,00 858,50 99,13 - zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci 4 312, ,27 99,73 - zakup usług dostępu do sieci Internet 2 230, ,14 97,45 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 040, ,92 97,40 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 135,00 134,20 99,41 - podróże służbowe krajowe 238,00 236,90 99,54 - różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe 917,00 723,00 78,84 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - szkolenia pracowników 800,00 778,00 97,25 - zakup artykułów żywieniowych (z odpłatności rodziców) , ,45 74,44 - zakup środków czystości, materiałów i wyposażenie do kuchni - finansowane z środków wypracowanych 3 325, ,00 100,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 122,00 120,78 99,00 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 445,63 89,13 - wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń zabawowych , ,99 100,00 27

28 Gimnazja , ,30 96,18 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli , ,49 95,79 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - zakup odzieży ochronnej 2 200, ,00 74,14 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 99,10 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 100,00 - wynagrodzenia osobowe pracownikow 2 520, ,55 99,98 - dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 92,74 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 96,74 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 169, ,54 91,63 - składki na ubezpieczenia społeczne 382,00 350,74 91,82 - składki na Fundusz Pracy , ,73 95,64 - składki na Fundusz Pracy 350,00 328,56 93,87 - składki na Fundusz Pracy 62,00 57,98 93,52 - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 124,00 41,33 - wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91,91 - wynagrodzenia bezosobowe 6 176, ,00 91,90 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, opału, materiałów do remontów, druków , ,84 94,45 - zakup materiałów i wyposażenia 8 389, ,27 80,37 - zakup materiałów i wyposażenia 1 481, ,81 80,34 - zakup pomocy naukowych i książek 7 088, ,11 88,98 - zakup pomocy naukowych i książek , ,97 86,00 - zakup pomocy naukowych i książek 8 482, ,29 86,01 - zakup energii elektrycznej, co, wody , ,88 91,95 - zakup usług remontowych Gimnazjum Sędziszów , ,55 100,00 - zakup usług remontowych Gimnazjum Boleścice , ,14 99,86 - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości , ,42 98,28 - zakup usług pozostałych , ,80 16,18 - zakup usług pozostałuch 4 860,00 786,14 16,18 - zakup usług zdrowotnych 3 550, ,80 98,47 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 250, ,00 99,84 - zakup usług telefonii stacjonarnej 3 400, ,00 93,65 - zakup usług za wykonanie ekspertyz i analiz 712,00 711,50 99,93 - zakup usług za wykonanie ekspertyz i analiz , ,90 90,03 - zakup usług za wykonanie ekspertyz i analiz 3 331, ,10 90,04 - podróże służbowe krajowe 1 650, ,43 91,06 - podróże służbowe krajowe 1 071,00 254,07 23,72 - podróże służbowe krajowe 189,00 44,83 23,72 - różne opłaty i składki, ubezpieczenia rzeczowe 2 410, ,00 93,82 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 - szkolenia pracowników 700,00 575,00 82,14 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 1 775, ,19 87,67 - zakup akcesoriów komputerowych 3 810, ,13 55,57 28

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r.

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA ZA ROK 2012r Budżet Gminy Łukta na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XV/76/2011 w kwotach: - dochody

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo