SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM"

Transkrypt

1 SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) , fax (0-18) ZP / 30 / 13 pyt. i odp. do SIWZ - Nr 1 Zakopane, dnia 02 grudnia 2013 roku Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy W wyniku otrzymanych pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i wdrożenie Internetowego Portalu Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowanego Systemu Informatycznego ze szkoleniem personelu działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z dnia 09 sierpnia 2013 roku, poz. 907 ze zm.), przesyłam Państwu treść pisemnych pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ: Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym: 1. Pytanie nr 1 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Wymagania Ogólne str. 24: "System, co najmniej w zakresie części aplikacji: Ruchu Chorych, Zleceń, Apteki centralnej, Apteczki Oddziałowej, lecznictwa otwartego(przychodni), Blok Operacyjny i rozliczeń NFZ, powinien umożliwiać pracę w architekturze cienkiego klienta oraz być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (np. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Gogle Chrome i inne) i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Z powyższego zapisu wynika, iż Zamawiający wskazał, że oczekuje rozwiązania w którym dostarczona aplikacja działa w oparciu o przeglądarkę www w pełnym zakresie medycznym. W ocenie Wykonawcy tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia jest Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 1

2 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / naruszeniem art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ narzucenie przez Zamawiającego sposobu w jaki skonstruowany jest interfejs aplikacji jest naruszeniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ponadto zapis ten nie realizuje podstawowego postulatu, jakim jest taki opis przedmiotu zamówienia, który powinien być określony za pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych umożliwiających dostarczenie rozwiązania równoważnego. Opis przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego ogranicza konkurencje poprzez jego zawężenie do firm, które swoje aplikacje oparły na interfejsie dostępnym przez przeglądarkę internetową. Interfejs taki, z pewnością ma wiele zalet ale ma również wiele wad. Niemniej jednak wszystkie cechy tego interfejsu da się w sposób obiektywny i zrozumiały dla Zamawiającego sprecyzować. Do takich cech zaliczyć można m.in.: - brak konieczności dokonywania przez personel Zamawiającego instalacji stanowiskowej aplikacji - brak konieczności dokonywania przez personel Zamawiającego upgrade'owania aplikacji - możliwość pracy zdalnej - przechowywanie danych na zdalnym serwerze - wydajność aplikacji - czas dostępu do danych Dzięki takiemu opisowi przedmiotu zamówienia nie ogranicza się konkurencji i daje możliwość udziału w postępowaniu również producentom oprogramowania, którzy uważają, że interfejs desktopowy jest dużo bardziej funkcjonalny, wydajny i ekonomicznie uzasadniony. W ocenie Wykonawcy, Zamawiający, jako podmiot w sposób profesjonalny zarządzający powierzonymi mu środkami publicznymi, powinien zawsze kierować się ekonomią - co potwierdza jedyne kryterium oceny ofert - 100% cena. Powszechnie wiadome jest, że aplikacje oparte o interfejs www są dużo mniej ekonomiczne i są kosztowniejsze w użytkowaniu niż aplikacje desktop. Również co do bezpieczeństwa danych wiadomym jest, że przeglądarki nie są w stanie zapewnić wszystkich standardowych w dzisiejszych czasach mechanizmów bezpieczeństwa. To oraz wiele innych czynników przemawia za tym, że wybór tej technologii prezentacji danych jest dużo bardziej ryzykowny i nieodpowiedni, niż wybór rozwiązania opartego o aplikację kliencką - desktop. Zamawiający poszedł na skróty w taki sposób opisując przedmiot zamówienia. Tym samym podjął decyzję negatywną ekonomicznie oraz opisał rozwiązanie, które posiada ograniczoną funkcjonalność i bezpieczeństwo danych, co w przypadku rozwiązań dedykowanych dla ZOZ jest złą praktyką. W rozwiązaniach informatycznych dla Szpitali zawsze priorytetem powinny być wydajność i bezpieczeństwo. W związku z powyższym prosimy o : Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 2

3 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / Usunięcie wymogu działania systemu w architekturze cienkiego klienta. Usunięcie wymogu dostępu do systemu w w/w zakresie z poziomu przeglądarki internetowej i braku konieczności instalowanie dodatkowego oprogramowania na stacjach klienckich. Opisanie powyższych wymogów za pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych umożliwiających dostarczenie rozwiązania równoważnego. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozwiązanie technologiczne, zastosowane w części aplikacji służącej do obsługi pacjenta przez personel medyczny w Zintegrowanym Systemie Informatycznym charakteryzują się zastosowaniem nowoczesnych technologiami i łatwością rozbudowy środowiska informatycznego, jak również niezależnością technologiczną od jednego dostawcy (producenta). W chwili obecnej, Zamawiający posiada w naszej ocenie przestarzałe technologicznie rozwiązania informatyczne użytkowane przed ponad 10 lat, wykonane między innymi w architekturze dwuwarstwowej z użyciem tzw. grubego klienta. Wdrażany projekt zakłada zastosowanie nowych technologii informatycznych dotychczas nieużytkowanych przez Zamawiającego, dlatego też Zamawiający motywował swój wniosek składając Studium Wykonalności dla projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e- usługi dla pacjentów rozwiązania technologicznie niezależne i nowoczesne poprawiające dostępność i jakość świadczonych przez nasz Szpital usług medycznych. W związku z powyższym Zamawiający wymaga między innymi dostarczenia rozwiązania technologicznie niezależnego od systemów operacyjnych, które to umożliwia uruchomienie się na różnych systemach operacyjnych, nie narzucając tym samym przez Wykonawcę Zamawiającemu stosowania jedynego systemu operacyjnego, co w przyszłości prowadziłoby do poważnych ograniczeń w korzystaniu z Zintegrowanego Systemu Informatycznego przez użytkowników na różnych urządzeniach oraz w konsekwencji zwiększałoby koszty utrzymania środowiska informatycznego. Przy wykorzystaniu architektury trójwarstwowej z użyciem technologii tzw. cienkiego klienta, np. formy prezentacji danych z poziomu przeglądarki zmniejsza się wymogi wydajnościowe dla stacji roboczych, dodatkowo powyższa część aplikacji do obsługi pacjenta ma możliwość pracy w środowisku terminalowym oraz na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony), ograniczając w ten sposób koszty sprzętowe oraz obsługi informatycznej. System dostępny z poziomu przeglądarki może być uruchamiany przez użytkowników po odpowiedniej autoryzacji w różnych Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 3

4 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / miejscach jednostki i na dowolnym sprzęcie. Natomiast sugerowane przez Wykonawcę w pytaniu aplikacje oparte w technologii grubego klienta muszą być zainstalowane na konkretnym stanowisku z systemem operacyjnym wskazanym przez Wykonawcę, przez co praca personelu medycznego staje się mniej mobilna i mniej wydajna. Ponadto dokonując w przyszłości zakupu sprzętu komputerowago, Zamawiający w takiej sytuacji będzie zmuszony do kupienia konkretnego systemu operacyjnego, czym naruszy zasadę konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w przyszłych zamówieniach. W ocenie Zamawiającego system informatyczny oparty o przeglądarki to również łatwiejszy dostęp do wprowadzania wyników do systemu przez lekarzy, pracowników jak i współpracowników wykonujących pracę zdalnie - to mniejsze ograniczenie możliwości działania podmiotu w modelu telemedycyny i mniejsze koszty działalności podmiotu. Zamawiający patrzy na swoją działalność całościowo, system informatyczny ma być narzędziem i kupowany dziś nie może ograniczać możliwości rozwoju Zamawiającemu w przyszłości. Mając na uwadze powyższe w sposób niebudzący wątpliwości należy stwierdzić, że przyjęte przez Zamawiającego rozwiązania technologiczne są uzasadnione obiektywnymi potrzebami, co więcej w/w rozwiązanie nie ma charakteru dyskryminującego. W ocenie Zamawiającego przedstawione w pytaniu zarzuty są bezpodstawne, ponieważ przytoczone funkcjonalności systemu są jednymi spośród tysięcy opisanych w SIWZ za pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych charakteryzujący przedmiot zamówienia. Zarzucenie Zamawiającemu, iż dokonany opis przedmiotu zamówienia ogranicza konkurencje poprzez jego zawężenie do Wykonawców, które swoje aplikacje oparły na interfejsie dostępnym przez przeglądarkę Internetową, Zamawiający również uważa za bezpodstawny, gdyż według naszej najlepszej wiedzy i dokonanego przed ogłoszenie przetargu rozeznania rynku przez Zamawiającego jest, co najmniej kilku Wykonawców oferujących rozwiązanie oparte o technologii tzw. cienkiego klienta z użyciem przeglądarki, jak również nie ma żadnych przeszkód aby każdy z Wykonawców (producent oprogramowania) dostosował i zaoferował swój produkt zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego w ospie przedmiotu zamówienia. W tym miejscu należy stwierdzić, że stanowisko prezentowane przez Zmawiającego znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej, w tym np. cyt. ( )jeżeli wymogi stawiane przez Zamawiającego są uzasadnione jego rzeczywistymi potrzebami, nie ma znaczenia, że ograniczy krąg dostawców (bądź nawet, w skrajnych przypadkach, tylko jeden dostawca) może zaoferować przedmiot Zamówienia Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 4

5 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / zgodny z opisem w SIWZ ( ) (Wyrok KIO z dnia roku, KIO/UZP 961/09), inny ( ) Wykonawcy nie mogą narzucać zamawiającemu kształtu jego zamówień, czy też decydować, czego zakupić nie może, tylko ze względu na fakt, iż opis przedmiotu Zamówienia jest niedostosowany do specyfiki i rodzaju ich oferty. ( ) (Wyrok KIO z dnia roku, KIO/UZP 695/09). Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: WYMAGANIA OGÓLNE (str. 24 wiersz nr 8), w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego wymagania: "System, co najmniej w zakresie części aplikacji: Ruchu Chorych, Zleceń, Apteki centralnej, Apteczki Oddziałowej, lecznictwa otwartego (przychodni), Bloku Operacyjnego i rozliczeń NFZ, powinien umożliwiać pracę w architekturze cienkiego klienta oraz być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (np. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Gogle Chrome i inne) i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich oraz użycia emulatorów celem uzyskania niezależności technologicznej (możliwy do uruchomienia na różnych systemach operacyjnych). Ponadto mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: Ogólne wymogi z zakresu bezpieczeństwa stawiane dostarczonemu Zintegrowanemu Systemowi Informatycznemu - Powinien być niezależny technologicznie (możliwy do uruchomienia na różnych systemach operacyjnych) (str. 5/6), w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego wymagania: "Powinien być niezależny technologicznie (możliwy do uruchomienia na różnych systemach operacyjnych). Dostarczany system informatyczny powinien móc być zainstalowany i uruchamiany minimum na następujących platformach: Dla serwerów, w tym za pośrednictwem terminali (minimum 2 platformy): Windows, Linux, AIX; Dla stacji roboczej (minimum 2 platformy): Windows, Linux, Mac OS; Dla urządzeń mobilnych (minimum 2 platformy): Android, Windows Phone i Windows Tablet Edition, Apple ios (wybrane wskazane funkcje).. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 5

6 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / Pytanie nr 2 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Wymagania Ogólne str. 24: "System, co najmniej w zakresie części aplikacji: Ruchu Chorych, Zleceń, Apteki centralnej, Apteczki Oddziałowej, lecznictwa otwartego(przychodni), Blok Operacyjny i rozliczeń NFZ, powinien umożliwiać pracę w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów. W ocenie Wykonawcy tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia jest naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ narzucenie przez Zamawiającego sposobu w jaki skonstruowana ma być struktura bazy danych systemów, nie realizuje podstawowego postulatu, jakim jest taki opis przedmiotu zamówienia, który powinien być określony za pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych umożliwiających dostarczenie rozwiązania równoważnego. W wielu sytuacjach dublowanie danych może przyspieszyć pracę aplikacji, a w przypadkach szczególnych ułatwić odzyskanie utraconych lub zniszczonych danych. W związku z powyższym prosimy o: Usunięcie wymogu braku dopuszczenia przekazywania i dublowania danych w zakresie w/w systemów. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że system w zakresie części aplikacji: Ruchu Chorych, Zleceń, Apteki centralnej, Apteczki Oddziałowej, lecznictwa otwartego (przychodni), Blok Operacyjny jest jedynie niewielką częścią funkcjonalną Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi pacjenta, gdzie między innymi znajdują się dane osobowe pacjenta, dane o ubezpieczeniu pacjenta, dane personelu medycznego, wykonane świadczenia i procedury medyczne. Powyższe dane biorą udział przy rozliczaniu świadczeń z NFZ za pomocą funkcjonalności Rozliczenia z NFZ, dlatego też jest niecelowe i bezzasadne, aby niniejsze dane były przekazywane i powielane w ramach logicznie funkcjonującej części medycznej oprogramowania. Nie zachowanie wymogu Zamawiającego, doprowadziłoby do niespójności i nieintegralności danych jak również prowadziłoby do bardzo czasochłonnej synchronizacji danych powyższych części systemu. W opinii Zamawiającego powyższe zarzuty są bezpodstawne, ponieważ przytoczone funkcjonalności systemu są jednymi spośród tysięcy opisanych w SIWZ za pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z ustawą w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto Zamawiający uważa również, że powyższe wymogi mogą być spełnione przez każdego Wykonawcę, poprzez dostosowanie swojego oprogramowania do wymogów Zamawiającego. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 6

7 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / II. 3. Pytanie 1. Pytanie dotyczy punktu V. Elektroniczny Obiego Dokumentów SIWZ i zapisu Wzory częściej wykorzystywanych pism i formularzy : Proszę o podanie szacunkowej liczby wzorców jaka ma być przygotowana przez Oferenta podczas wdrażania systemu elektronicznego obiegu dokumentów? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że Wykonawca ma zaproponować wzory najczęściej wykorzystywanych pism i formularzy, z których Zamawiający dokona wyboru dla siebie najbardziej odpowiednich. Zamawiający zastrzega, że dokona wyboru maksymalnie 10 najczęściej wykorzystywanych pism i formularzy. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia przedstawionych przez Zamawiającego ewentualnych uwag i opracować wzorcowe pisma i formularze zgodnie z propozycjami Zamawiającego. III. 4. Pytanie nr 1 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 11, pkt Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania. Informacje wstępne Projekt wdrożenia i dostawy licencji musi być dostarczony Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do dostawy i wdrożenia w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję Prosimy o doprecyzowanie zapisu: co Zamawiający rozumie poprzez Projekt wdrożenia i dostawy licencji? w jakim terminie Zamawiający odniesie się do przekazanego przez Wykonawcę w/w dokumentu? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że przez pojęcie Projekt wdrożenia i dostawy licencji należy rozumieć harmonogram Wykonawcy, który winien zawierać krótki opis prac w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem opisanych w pkt III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny. Niniejszy dokument musi być dostarczony Zamawiającemu nie później niż 14 dni licząc od dnia podpisania umowy, natomiast Zamawiający ustosunkuje się na piśmie do przedstawionego dokumentu w terminie 7 dni od daty otrzymania. Ponadto mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 7

8 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: 3. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania (str. 11), w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego wymagania: Projekt wdrożenia i dostawy licencji musi być dostarczony Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do dostawy i wdrożenia w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję w terminie nie później niż 14 dni licząc od dnia podpisania umowy, natomiast Zamawiający ustosunkuje się na piśmie do przedstawionego dokumentu w terminie 7 dni od daty otrzymania.. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 5. Pytanie nr 2 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 13 Wymagania systemu: kompleksowy (zapewniający bezpośrednią obsługę wszystkich jednostek działających w ramach struktury organizacyjnej szpitala W punkcie informacje wstępne Zamawiający wymienia listę zakresów funkcjonalnych, które powinien obsługiwać oferowany system. W punkcie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający umieścił wykaz jednostek organizacyjnych szpitala które system ma obsługiwać. W punkcie Wymagania systemu Zamawiający umieścił zastrzeżenie, że system powinien umożliwiać obsługę wszystkich jednostek działających w ramach struktury organizacyjnej szpitala. W/w zapisy są ze sobą sprzeczne. Prosimy o jednoznaczne określenie listy jednostek organizacyjnych szpitala, które obsługiwać ma oferowany system lub też wykreślenie zapisu dot. obsługi wszystkich jednostek działających w strukturze organizacyjnej szpitala. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że według Zamawiającego w/w zapisy nie są sprzeczne. W ogólnych wymaganiach przez słowo kompleksowy Zamawiający rozumie i wymaga obsługi wszystkich jednostek szpitala. Aby przybliżyć Oferentom strukturę organizacyjną jednostek szpitala i przychodni Zamawiający wymienił komórki aktualne na dzień ogłoszenia niniejszego przetargu, natomiast lista zakresów funkcjonalnych wyjaśnia jaki zakres funkcjonalny ma posiadać Zintegrowany System Informatyczny w jednostkach zakładu. W przypadku zmian organizacyjnych zakładu program musi umożliwiać dostosowanie do zmian w tym zapewnienie możliwości skonfigurowania i obsługi wszystkich komórek szpitala. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 8

9 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / Pytanie nr 3 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 13 Wymagania systemu: wielomodułowy (pozwalający na dowolne modelowanie i pełne dostosowanie do aktualnych i przyszłych potrzeb jednostki) W Załącznik nr 7 (projekt umowy) par. 1 punkt 2 podpunkt 10 Zamawiający opisuje wymagania dotyczące zakresu nadzoru autorskiego oraz serwisu oprogramowania przez 60 miesięcy. W punkcie nie został ujęty zapis dot. pełnego dostosowywania systemu do aktualnych i przyszłych potrzeb jednostki, a jedynie zapis dot. dostosowywania systemu do zmian przepisów prawa. Wnosimy o wykreślenie zapisu dot. dowolnego modelowania i pełnego dostosowania do przyszłych potrzeb jednostki. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 7. Pytanie nr 4 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 14 Wdrożenie: W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, wad, uwag bądź rozbieżności pomiędzy przekazanymi do weryfikacji wynikami danego etapu, a założeniami przyjętymi dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania prac protokół rozbieżności Prosimy o doprecyzowanie zapisu: co Zamawiający rozumie poprzez ZASTRZEŻENIE? co Zamawiający rozumie poprzez WADĘ? co Zamawiający rozumie poprzez UWAGĘ? co Zamawiający rozumie poprzez ROZBIEŻNOŚĆ? co Zamawiający rozumie poprzez ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że poprzez sformułowanie ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY rozumie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę i wdrożenie Internetowego Portalu Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowanego Systemu Informatycznego ze szkoleniem personelu. Wszelkie zastrzeżenia, wady, uwagi bądź rozbieżności czyli reasumując niezgodności z szczegółowym opisem zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dokumencie protokołu rozbieżności. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 9

10 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / Pytanie nr 5 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 15, pkt. 1. CYKL A, ppkt. e) e) Wykonawca wyposaży salę wykładową w szpitalu w odpowiedni dla przeprowadzenia szkolenia sprzęt wizualny oraz stanowisko komputerowe dla każdego użytkownika Prosimy o udzielenie informacji dotyczącej tego iloma salami szkoleniowymi na terenie szpitala dysponuje Zamawiający, ile osób mieści konkretna sala i w ilu z nich szkolenia mogą odbywać się jednocześnie. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dysponuje jedną salą szkoleniową, w której pomieści się około 15 stanowisk komputerowych w zależności od wielkości stanowiska komputerowego. 9. Pytanie nr 6 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 19, pkt. 6 Wymagane jest by określone poniżej dane zostały przeniesione przez Wykonawcę do wdrażanego systemu ( ) umożliwienie ciągłe rozliczanie i wstecznych korekt z poprzednich lat w programie rozliczeniowym z NFZ. W załączniku nr 8 Zamawiający opisał następujący wymóg: Zapis: Zamawiający wymaga przeniesienia baz danych obecnie użytkowanego oprogramowania szpitalnego Hipokrates i systemu do rozliczeń z NFZ Asseco RNFZ do nowego dostarczonego oprogramowania bazodanowego przez Wykonawcę. W przypadku braku możliwości przeniesienia do nowego dostarczonego oprogramowania bazodanowego, Wykonawca dostarczy oprogramowanie bazodanowe w odpowiedniej wersji (bez limitów pojemności, okresu trwania licencji) umożliwiające pracę baz danych na nowych serwerach W/w zapis stoi w sprzeczności z zapisem w pkt 6 dotyczącym przeniesienia danych przez Wykonawcę do wdrażanego systemu. Prosimy o wykreślenie zapisu dot. umożliwienia ciągłego rozliczania i wstecznych korekt z poprzednich lat we wdrażanym systemie. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: 6. Częściowe przeniesie danych słownikowych z obecnie używanych systemów: (str. 19), w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego wymagania: Zamawiający wymaga aby w nowym dostarczonym systemie rozliczeniowym z NFZ przez Wykonawcę była możliwość ciągłości rozliczania bieżącego od rozpoczętego miesiąca, przez co należy rozumieć odpowiednie Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 10

11 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / skonfigurowanie i wprowadzenie danych niezbędnych do w/w procesu. Zamawiający wymaga również zachowania możliwości wysłania wstecznych korekt za ubiegłe lata do rozliczeń zgromadzonych w starym programie rozliczeniowym z NFZ. Zamawiający nie dopuszcza takich sytuacji, aby nie mógł się rozliczyć z NFZ Oddział Małopolski. Zamawiający dostarczy dane jakie posiada, tj. pliki umów, pliki wymiany z NFZ. Zamawiający w opisie podał producenta obecnie eksploatowanego programu, wobec czego w razie potrzeby i uznania przez Wykonawcę za konieczne, może podjąć współdziałanie z podanym producentem oprogramowania użytkowanego w jednostce Zamawiającego. Ponadto mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: 3. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania (str. 12), w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego wymagania: "Zamawiający wymaga przeniesienie baz danych użytkowanego oprogramowania szpitalnego Hipokrates i systemu do rozliczeń z NFZ Asseco RNFZ z obecnie użytkowanego oprogramowania bazodanowego na obecnym serwerze (starym) do nowego oprogramowania bazodanowego opisanego na str dostarczonego przez Wykonawcę. W przypadku braku możliwości przeniesienia baz danych do nowego dostarczonego oprogramowania bazodanowego opisanego na str , Wykonawca dostarczy oprogramowanie bazodanowe w odpowiedniej wersji (bez limitów pojemności, okresu trwania licencji) umożliwiające pracę baz danych i oprogramowania szpitalnego Hipokrates i systemu dorozliczeń z NFZ - Asseco na nowych serwerach. Przeniesienie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemie Hipokrates i RNFZ Asseco poprzez pracę w nowym środowisku serwerowym.. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 10. Pytanie nr 7 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 24 Wymagania ogólne System co najmniej w zakresie części aplikacji: ruchu chorych, zleceń, apteki centralnej, apteczki oddziałowej, lecznictwa otwartego (przychodni), blok operacyjny i rozliczeń NFZ powinien umożliwiać pracę w architekturze cienkiego klienta, oraz być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (np. MS Internet Explorer, Mozilla Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 11

12 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / Firefox, Google chrome i inne) i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Czy Zamawiający dopuszcza równorzędne rozwiązanie oparte o infrastrukturę serwerów terminali? Rozwiązanie takie zapewnia: brak konieczności instalowania czegokolwiek na stacjach roboczych aktualizacja aplikacji odbywa się w jednym miejscu wszyscy użytkownicy od razu z niej korzystają, brak konieczności aktualizacji na każdej stacji z osobna Rozwiązanie takie nie jest zależne od jakiejkolwiek przeglądarki na stacji roboczej oraz nie jest w ogóle zależne od systemu operacyjnego na stacji roboczej, ani żadnego jej komponentu (musi być klient terminali). Ponadto, rozwiązanie takie od razu może korzystać z uwierzytelniania w usługach LDAP (Active Directory). Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie Nr 1 niniejszego pisma. Ponadto Zamawiający informuje i wyjaśnia, że opisał wymóg na str. 26 System szpitalny w części medycznej (w tym apteka i apteczki oddziałowe) umożliwia pracę na terminalach graficznych zarządzanych centralnie oraz na tradycyjnych zestawach komputerowych posiadanych przez Zamawiającego oraz dostarczanych w innym postępowaniu, który wymaga aby system w/w zakresie działał na terminalach graficznych jak i na stacjach roboczych, co w rozumieniu Zamawiającego nie jest równoważne ze względu braku spełnienia na stacjach roboczych niezależności technologicznej. 11. Pytanie nr 8 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia System szpitalny ma mieć możliwość odbierania miesięcznych kosztów ośrodków kosztów z podziałem na ich typy z systemu administracyjnego. W jakim celu Zamawiający planuje ewidencjonowanie kosztów ośrodków kosztów po stronie systemu szpitalnego? Pełne informacje dot. kosztów możliwe są do uzyskania jedynie w systemie finansowo księgowym i tam powinny być przechowywane. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dane będą analizowane w zakresie kosztów bezpośrednich np. badań obcych. 12. Pytanie nr 9 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana jest automatyczna synchronizacja słowników kontrahentów, odbiorców, nr ośrodków kosztów pomiędzy systemem Finanse Księgowość a Apteka / Apteczki. Wymagane jest aby: System co najmniej w zakresie części aplikacji: Ruchu chorych, Apteki centralnej, apteczki oddziałowej, lecznictwa otwartego (przychodni), blok operacyjny i rozliczeń z NFZ powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 12

13 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów. Prosimy o doprecyzowanie w/w zapisów, które w naszej ocenie stoją ze sobą w sprzeczności. Jeśli Zamawiający wymaga aby opisane przez niego słowniki posiadały możliwość synchronizacji nie jest możliwe jednoczesne spełnienie warunku dot. pracy w oparciu o te same tabele. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że system co najmniej w zakresie części aplikacji: Ruchu chorych, Apteki centralnej, apteczki oddziałowej, lecznictwa otwartego (przychodni), blok operacyjny i rozliczeń z NFZ jest częścią medyczną (białą) Zintegrowanego Systemu Informatycznego, natomiast system Finanse Księgowość jest częścią administracyjną (szarą) Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Przy tak dużym systemie i podzielonym logicznie oraz ze względu na przechowywane dane Zamawiający dopuszcza osobne bazy danych na tym samym oprogramowaniu bazodanowym. W celu zapewnienia spójności danych wymagana jest automatyczna synchronizacja słowników pomiędzy częścią białą i szarą. 13. Pytanie nr 10 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 28 PULPIT UŻYTKOWNIKA: W systemie powinna istnieć możliwość samodzielnego definiowania pulpitu lub jego modyfikacji przez użytkowników lub administratorów. Jakie elementy pulpitu użytkownika Zamawiający chciałby definiować lub modyfikować? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że wymaga aby użytkownicy lub administrator mogli sami definiować w zakresie: pacjentów, wyników badań, zaplanowane na dziś wizyty, konsultacje, terminarz użytkownika, które to zakresy może wyłączać lub włączać z widoku pulpitu jak również poszczególne kolumny z danymi wchodzące w ramach zakresu. 14. Pytanie nr 11 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 37 System umożliwia tzw. awaryjne przeniesienie pacjenta na oddział Co Zamawiający rozumie poprzez AWARYJNE PRZENIESIENIE? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że użyte sformułowanie Awaryjne przeniesienie jest równoznaczne z zapisem System powinien umożliwiać skierowania pacjenta z SOR na oddział bez konieczności wypełnienia wszystkich danych (w tym wymaganych do zakończenia pobytu na SOR) oraz dokumentów dokumentacji medycznej i wymaganej autoryzacji danych.. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 13

14 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / Pytanie nr 12 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 37 Przegląd danych archiwalnych pacjenta: w zakresie danych osobowych, w zakresie danych z poszczególnych pobytów w szpitalu Potwierdzenie wypisu pacjenta pod kątem kompletności i poprawności dokumentacji. W załączniku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający umieścił zapis: Poza osobami, którymi wprost nadano uprawnienia do przeglądania dokumentacji medycznej w pozostałych modułach rozliczeniowych i statystycznych dane prezentowane są w sposób zdepersonalizowany za pomocą identyfikatorów typu nr księgi głównej lub nr dokumentacji medycznej Cytowany wyżej zapis stoi w sprzeczności z wymaganiami dot. możliwości przeglądu archiwalnych danych osobowych oraz archiwalnych danych hospitalizacji. Wnosimy zatem o wykreślenie w/w zapisu dot. prezentowania danych w sposób zdepersonalizowany. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w związku z założeniem, że Zintegrowany System Informatyczny ma spełniać wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych, Zamawiający podtrzymuje zapis dot. prezentowania danych w sposób zdepersonalizowany. Niniejszy zapis nie odnosi się do powyższych zapisów i został wyrwany z innej części szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Użytkownik mający odpowiednie uprawnienia lub ich brak, będzie widział dokumentację medyczną z danymi osobowymi pacjenta lub bez. 16. Pytanie nr 13 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 39 Przegląd i modyfikacja szczegółów umowy: okres obowiązywania, pozycje planu umowy, miejsca realizacji świadczeń, limity na realizację świadczeń i ceny jednostkowe, słowniki związane z umowami, parametry pozycji pakietów świadczeń. Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu, ponieważ nie jest dopuszczalna modyfikacja przez świadczeniodawcę wymienionych wyżej elementów umowy zawartej przez niego z NFZ. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: II.1. Rozliczenia z NFZ (str. 39), w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego wymagania: " Przegląd szczegółów umowy. ( ). W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 14

15 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / Pytanie nr 14 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 42, 43 Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentów na podstawie danych hospitalizacji za pomocą wbudowanego grupera JGP Symulator dostępny jest przez przeglądarkę WWW. Taki opis przedmiotu zamówienia ogranicza konkurencje poprzez jego zawężenie do firm, które swoje aplikacje oparły na interfejsie dostępnym przez przeglądarkę internetową. Zwracamy ponadto uwagę na fakt, że od 2011 NFZ nie publikuje algorytmu grupera dla producentów oprogramowania w związku z czym nie funkcjonuje pojęcie GRUPER JGP. W związku z powyższym żaden producent oprogramowania nie dysponuje na chwilę obecną możliwością udostępnienia grupera JGP. Możliwe jest jedynie udostępnienie symulatora JGP. Czy Zamawiający dopuszcza zatem rozwiązanie w którym oferowana aplikacja posiada wbudowany i lokalny symulator JGP? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: II.3. Symulator JGP (str. 43), w wyniku czego postanawia się wykreślić dwie pierwsze pozycje tabeli, w brzmieniu: Symulator dostępny w systemie, Symulator dostępny poprzez przeglądarkę WWW. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 18. Pytanie nr 15 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 1, pkt. g g) Przeniesienie danych słownikowych z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania do dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego. Czy Zamawiający dostarczy dane do migracji w formie plików o formacie uzgodnionym między Zamawiającym, a Wykonawcą? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: 6. Częściowe przeniesie danych słownikowych z obecnie używanych systemów (str. 20), w wyniku czego na końcu przedmiotowego punktu dodaje się następującą treść, w brzmieniu: Zamawiający nie zakłada wykonania migracji danych, w tym pełnych danych historycznych co mogłoby przyczynić się do ograniczenia konkurencji wśród potencjalnych Wykonawców jak również tym, że Zmawiający nie Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 15

16 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / dysponuje pełną dokumentacją techniczną i/lub wiedzą wystarczającą do prawidłowego rozpoznania struktur danych i metod ich wyznaczania, jak również nie zna potrzeb Wykonawcy jakie dane są mu potrzebne do zachowania ciągłości pracy w nowym Zintegrowanym Systemie Informatycznym. Zamawiający wymaga jedynie uzupełnienie danych w nowym dostarczonym systemie, które są niezbędne to wdrożenia i kontynuowania pracy w nowym systemie. W tym celu Zamawiający udostępni dane w których jest posiadaniu w formie plików (xls, csv, pdf), wydruków papierowych oraz udostępni dostęp do programów celem weryfikacji danych znajdujących się w obecnie użytkowanych systemach przez Zamawiającego. Zamawiający w opisie podał producentów obecnie eksploatowanych programów, wobec czego w razie potrzeby i uznania przez Wykonawcę za konieczne, może dokonać przeniesienia danych we współpracy z danym producentem oprogramowania użytkowanego w jednostce Zamawiającego.. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 19. Pytanie nr 16 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 12 Zamawiający wymaga przeniesienia baz danych obecnie użytkowanego oprogramowania szpitalnego Hipokrates i systemu do rozliczeń z NFZ Asseco RNFZ do nowego dostarczonego oprogramowania bazodanowego przez Wykonawcę. W przypadku braku możliwości przeniesienia do nowego dostarczonego oprogramowania bazodanowego, Wykonawca dostarczy oprogramowanie bazodanowe w odpowiedniej wersji (bez limitów pojemności, okresu trwania licencji) umożliwiające pracę baz danych na nowych serwerach W celu prawidłowej migracji danych rozliczeniowych niezbędne jest posiadanie informacji jakie znajdują w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy Zamawiający dostarczy wszystkie pliki pierwszej i drugiej fazy rozliczeniowej oraz zwrotki do nich z okresu którego dotyczy migracja czyli trzy lata wstecz? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie Nr 9 niniejszego pisma. 20. Pytanie nr 17 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 52 Możliwość określenie cen widełkowych dla usługi Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby w systemie tworzone było tyle usług ile jest możliwych zmian ceny miedzy dolnymi, a górnymi wartościami ceny? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 16

17 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: VII.1. Rejestracja (str. 52 wiersz 6), w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego wymagania: - możliwość określenia cen widełkowych dla usługi, bądź możliwość aby w systemie tworzone było tyle usług ile jest możliwych zmian ceny miedzy dolnymi, a górnymi wartościami ceny. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 21. Pytanie nr 18 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 53 przyjęcie płatności (gotówka, karta płatnicza, środki na IKP) Co Zamawiający rozumie przez przyjęcie płatności za usługę i pobranie opłaty z konta IKP? Czy pacjent posiada założone indywidualne konto z którego system w momencie pobrania opłaty za usługę ma ściągać środki? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: VII.1. Rejestracja (str. 53), w wyniku czego postanawia się wykreślić słowa, w brzmieniu: środki pacjenta na IKP. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 22. Pytanie nr 19 Załącznik nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, str. 55 system automatycznie nadaje stopień pilności programu na podstawie rozpoznania ze skierowania Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby mógł samodzielnie definiować które rozpoznania mają być traktowane jaki pilne, a które jako zwykłe? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: VII.4. Rehabilitacja (str. 55 wiersz 20), w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego wymagania: system automatycznie nadaje stopień pilności programu na podstawie rozpoznania skierowania, bądź Zamawiający samodzielnie będzie definiować Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 17

18 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / które rozpoznania mają być traktowane jaki pilne, a które jako zwykłe. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. IV. 23. Zamawiający wymaga: 6. Częściowe przeniesie danych słownikowych z obecnie używanych systemów: - firmy Asseco (Ruch Chorych, Apteka, Rozliczenia, Gabinet), - firmy Sage (Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Handel), - firmy TgSoft (Kadry Płace) Wymagane jest by określone poniżej dane zostały przeniesione przez Wykonawcę do wdrażanego systemu: Ruchu chorych: danych osobowych pacjentów (rejestr pacjentów), słownika personelu, słownika instytucji kierujących, słownika lekarzy kierujących, Umożliwienie ciągłe rozliczanie i wstecznych korekt z poprzednich lat w programie rozliczeniowym z NFZ. Zdefiniowane w systemie zestawienia i wydruki wskazane przez Zamawiającego. Pozostałych modułów w części medycznej i szarej: danych słownikowych, rejestru pacjentów, magazynów i stanów magazynowych na wskazany dzień (dot. Apteki), słownika kontrahentów, struktura organizacyjna, rejestr personelu Czy Zamawiający dostarczy dane wyeksportowane zgodnie ze specyfikacją formatu dostarczoną przez Wykonującego? Jeżeli nie prosimy o opisanie dla każdego zakresu struktury danych które zostaną wyeksportowane, co jest konieczne do oszacowania przez Wykonawcę kosztów prac. Czy Zamawiający udostępni bazę danych niezaszyfrowanych? Czy Zamawiający udostępni dokumentację opisującą model bazy danych dla każdego obszaru danych w zakresie wymaganym do przygotowania plików z danymi w formacie uniwersalnym lub stosowanym przez Wykonującego? Czy Zamawiający udostępni podgląd ekranów aplikacji (online lub zrzutów ekranowych) pozwalających na weryfikację sposobu zapisu danych w bazie danych dla każdego z obszarów? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 18 niniejszego pisma. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 18

19 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / Zamawiający wymaga: Oferowany system musi przesyłać zlecenia do systemu laboratoryjnego i odbierać wyniki z systemu laboratoryjnego. Do wymiany danych zostanie wykorzystany interfejs HL7. Wszystkie koszty związane z integracją ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza zamiast integracji z obecnie posiadanym oprogramowaniem dostawę nowego zintegrowanego systemu laboratoryjnego ze szpitalnym systemem HIS o minimalnej funkcjonalności określonej w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Oferowany system musi przesyłać zlecenia do systemu RIS i odbierać wyniki z systemu radiologicznego. Do wymiany danych zostanie wykorzystany interfejs HL7. Wszystkie koszty związane z integracją ponosi Wykonawca, oprócz licencji na integracje po stronie RIS (Szpital ma wykupioną licencję na wymianę danych za pomocą protokołu HL7). Zamawiający dopuszcza zamiast integracji z obecnie posiadanym oprogramowaniem dostawę nowego zintegrowanego Radiologicznego Systemu Informatycznego ze szpitalnym systemem HIS o minimalnej funkcjonalności określonej w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający dopuszczajac wymianę obecnie działajacego systemu na inny równoważny będzie wymagał migracji danych zgromadzonych w systemie? Jeśli tak prosimy o podanie informacj na temat posiadanych baz danyc i podanie: ilość i rodzaju baz danych (proste czy złożone, relacyjne czy obiektowe do impoortu) struktury poszczególnych baz danych(rodzaje i ilość tabel, zakres i opis danych w tabelach, relacje pomiędzy danymi, zainstalowane procedury po stronie serwera baz danych itp.) rozmiaru baz danych wymaganego sposób migracji ze wskazaniem na dane, które maja pierwszeństwo, informacji na temat spójności danych etc. zakresu danych podlegających migracji (dane za jakie lata, dane z jakich obszarów itd.) Odpowiedź: Częściowo odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 18 niniejszego pisma. Ponadto Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w przypadku dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Laboratoryjnego, Zamawiający wymaga dostarczenia bezterminowej licencji płatnej jednorazowo bez żadnych ograniczeń (tj. ilości użytkowników, ilości podłączonych aparatów, ilość badań, wielkość bazy), oprogramowania bazodanowego w razie potrzeby oraz dwukierunkowego podłączenia wszystkich obecnie podłączonych aparatów znajdujących się w laboratorium szpitala. W związku z powyższym, w zakres objęcia nadzorem autorskim i serwisem wchodzi nowy zintegrowany system laboratoryjny (LIS) oraz również każdorazowe podłączenie aparatów z Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 19

20 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 30 / powodu zakupu nowego stanowiska czy wymiany na inny model (aparaty dzierżawione). Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: III. Laboratorium integracja (str. 109), w wyniku czego ulega zmianie punkt 7 i 8 oraz dodaje się punkty 9 i 10 w brzmieniu: 7. Moduł transmisji danych do aparatów (dwukierunkowa) - obecnie jest podłączone 9 aparatów: - Taurus biochemia Werfen - Aries biochemia Werfen - Vidas immunochemia Biomerieux - Vidas Mini immunochemia Biomerieux - Cobas 221 gazometria Roche - Clinitek Adventus analityka ogólna Siemens - Pentra 80 hematologia Horiba - ACL TOP 300 koagulologia Werfen - Vitek 2 bakteriologia Biomerieux 8. Obecnie istnieje 12 stanowisk pracy 9. W przypadku zastąpienia obecnie działającego systemu laboratoryjnego, nowym zintegrowanym systemem laboratoryjnym nie będzie wymagał migracji danych zgromadzonych w obecnym systemie laboratoryjnym. 10. W przypadku dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Laboratoryjnego, Zamawiający wymaga dostarczenia bezterminowej licencji płatnej jednorazowo bez żadnych ograniczeń (tj. ilości użytkowników, ilości podłączonych aparatów, ilość badań, wielkość bazy), oprogramowania bazodanowego w razie potrzeby oraz dwukierunkowego podłączenia wszystkich aparatów znajdujących się w Laboratorium szpitala. W związku powyższym, w zakres objęcia nadzorem autorskim i serwisem wchodzi nowy zintegrowany system laboratoryjny (LIS) oraz również każdorazowe podłączenie aparatów z powodu zakupu nowego stanowiska czy wymiany na inny model (aparaty dzierżawione).. Ponadto Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w przypadku wymiany obecnie użytkowanego oprogramowania RIS/PACS na nowy zintegrowany Radiologiczny System Informatyczny (RIS/PACS) ze szpitalnym systemem HIS, Zamawiający wymaga dostarczenia bezterminowej licencji płatnej jednorazowo bez żadnych ograniczeń (tj. ilości użytkowników, ilości podłączonych aparatów, ilość badań, wielkość bazy), oprogramowania Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 20

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 12 października 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 32 349 29 89, fax.+48 32 349

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 grudnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 5 grudnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2707/13 WYROK z dnia 5 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 marzec 2014 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 323492989, fax.+48 323492988

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy.

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na System kadrowo-płacowy. DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy. W trakcie prowadzonej procedury wpłynęło następujące

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo