Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr postępowania: BG -II/211/31/2013) Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szanowni Państwo, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 1. Pytanie dotyczy: VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW punkt 1. 2). Posiadania wiedzy i doświadczenia wymaganego do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia wymaganego do realizacji zamówienia jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje (przy czym część zrealizowana obejmuje) usługi (w liczbie wymienionej poniżej), polegające na zaprojektowaniu, zaimplementowaniu i produkcyjnym wdrożeniu rozwiązań informatycznych, spełniających następujące założenia: Pytanie: Czy za rozwiązanie internetowe rozumiane jest rozwiązanie w którym użytkownik łączy się z systemem poprzez Internet i zestawione połączenie VPN? Odp: Za rozwiązanie internetowe Zamawiający rozumie rozwiązanie dostępne przez standardowe przeglądarki internetowe. 2. Pytanie dotyczy: VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW punkt 1. 3) Warszawa, Skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192; tel. (+4822) , fax (+4822)

2 5. Analityka biznesowego 1 (pierwszy analityk) osoba spełnia następujące wymagania: - posiada doświadczenie, w roli analityka wiodącego, potwierdzone udziałem w tej roli co najmniej w trzech różnych projektach opartych o oferowaną platformę internetową, w tym co najmniej w jednym z projektów, - w ciągu ostatnich trzech lat, w co najmniej dwóch projektach, modelowała procesy biznesowe z zastosowaniem języka UML 2.0, - w ciągu ostatnich trzech lat, przez okres co najmniej dwunastu miesięcy, zarządzała zespołem zadaniowym. Pytanie: Czy określenie oferowana platforma internetowa oznacza platformę wskazaną jako platforma oferowana w niniejszym postępowaniu czy oznaczać może także inną platformę internetową oferowaną przez Wykonawcę? Odp: Przez zwrot oferowana platforma internetowa Zamawiający rozumie platformę, na której Oferent zrealizuje witrynę Mój profil, wyspecyfikowaną w formularzu cenowym. 3. Pytanie dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia punkty Wnioski użytkownika, Pytanie: Czy procesy przepływu pracy dla akceptacji wniosków są zdefiniowane? Odp: Procesy przepływu pracy zostaną zdefiniowane z Wykonawcą na etapie analizy. 4. Pytanie dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna. Pytanie: Czy sposób integracji z systemem potrzeb własnych jest określone? Jakie sposoby integracji ten system oferuje? Odp: Zakres współpracy z systemem gospodarki własnej opisany został w punkcie 3.4. System gospodarki własnej Zamawiającego. System Gospodarki własnej oparty jest na relacyjnej bazie danych Oracle Enterprise Edition w wersji 64 bitowej. Widoki opisane w punkcie 3.4 są widokami (perspektywami) przygotowanymi na bazie Oracle. 5. Pytanie dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia Zarządzanie uprawnieniami pracowników do zasobów h. umożliwiać synchronizację haseł pracowników w systemach Zamawiającego z hasłami MS Active Directory; Pytanie: Usługa katalogowa Active Directory nie przechowuje haseł w formie jawnej jak więc należy zrealizować wymóg synchronizacji tych haseł z innymi systemami Zamawiającego? Odp: Określenie wymogu synchronizacji haseł z usługami katalogowymi należy rozumieć jako konieczność wsparcia funkcji autoryzacji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory Services za pośrednictwem dodatkowego modułu. 6. Pytanie dotyczy: Zarządzanie informacjami o podpisach cyfrowych. 1. Wszystkie procesy przygotowywane w niniejszej analizie, w których występuje element akceptacji, muszą wymuszać używanie podpisu elektronicznego przez wszystkich pracowników, którzy posiadają aktywny podpis cyfrowy. Dla pracowników nieposiadających aktywnego podpisu cyfrowego, do czynności akceptacji, muszą zostać zastosowane mechanizmy ponownego uwierzytelnienia MS Active Directory. 2

3 Pytanie: Podpisy elektroniczne wykorzystywane są do podpisywania dokumentów/plików, jak Zamawiający chciałby zrealizować funkcjonalność akceptacji podpisem cyfrowym na formularzach akceptacji? Czy podpis elektroniczny ma być wykorzystywany jako element uwierzytelniania użytkownika? Odp: W procesach podpis elektroniczny ma być wykorzystywany jako element ponownego uwierzytelniania użytkownika, pomimo uprzedniej autoryzacji użytkownika na stacji roboczej. 7. Pytanie dotyczy: XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY; VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA; XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Pytanie: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ dotyczących terminu wykonania przedmiotu zamówienia z konkretnej daty kalendarzowej na określenie terminu w miesiącach od daty zawarcia umowy? Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego termin składania ofert został wyznaczony na dzień 9 września 2013 r. Uwzględniając fakt, iż przedmiot zamówienia należy wykonać najpóźniej do 6 grudnia 2013 r., należy w tym miejscu zauważyć, iż pomiędzy terminem składania ofert, a wspomnianym maksymalnym terminem wykonania zamówienia pozostaje jedynie 3 miesięczny odstęp czasu. W tym jakże krótkim okresie dokonany musi zostać szereg czynności, w tym dokonanie oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej. Nie można również zapominać, iż w okresie tym, wykonawcy mogą skorzystać z przysługujących im środków ochrony prawnej, co może dodatkowo prowadzić do wydłużenia terminu podpisania umowy, bowiem zgodnie z przepisem art. 183 ust. 1 pzp, w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, w której umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana dopiero 6 grudnia 2013 r. lub już po terminie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, jako maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać postawiony w sytuacji, w której nie będzie w stanie wykonać przedmiotu zamówienia, tak by nie przekroczyć ustalonego przez Zamawiającego terminu. Odp: Ze względu na uwarunkowania związane z finansowaniem i dostępnością środków Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji zapisów SIWZ dotyczących terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 8. Dotyczy: zapisu z Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt 1 przeprowadzenie analizy oraz przygotowanie koncepcji i projektu graficznego systemu intranetowego Zamawiającego składającego się z witryny startowej i witryny Mój Profil obejmującej obsługę procesów pracy (workflow) i współpracującej z systemem zarządzania tożsamością IM: oraz pkt. 4 skonfigurowanie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania tożsamością IM, zgodnie z przeprowadzoną analizą i zintegrowanie jej z witryną Mój Profil, na sprzęcie i w środowisku Zamawiającego wraz z dokumentacją powykonawczą Pytanie: Czy procesy workflow do zarządzania tożsamością muszą zostać zaimplementowane na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 lub równoważnej? Odp. Tak, wszystkie procesy należy zaimplementować na serwerze gromadzenia dokumentów i obsługi przepływów pracy. 3

4 9. Dotyczy: zapisu z Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt Zarządzanie uprawnieniami pracowników do zasobów, ppkt l umożliwiać budowanie połączeń (interfejsów) z systemami Zamawiającego przy użyciu kreatorów; Pytanie: Czy dopuszczalne jest wykorzystanie szablonów takich połączeń które z wykorzystaniem środowiska SDK są w pełni modyfikowalne? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza to rozwiązanie. 10. Dotyczy: zapisu z Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt Zarządzanie uprawnieniami pracowników do zasobów, ppkt jj System zarządzania uprawnieniami musi także posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności raportującej o moduł analityczny umożliwiający wykonywanie raportów na żądanie, aktywnych raportów oraz tworzenie obiegów typu dashboard dla kadry kierowniczej; Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez pojęcie aktywne raporty? Odp. Przez pojęcie aktywne raporty Zamawiający rozumie funkcjonalność typu Drill down, Slice&Dice. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie technologii Business Inteligence. 11. Dotyczy: zapisu z Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt Zarządzanie uprawnieniami pracowników do zasobów, ppkt h umożliwiać synchronizację haseł pracowników w systemach Zamawiającego z hasłami MS Active Directory 12. Dotyczy: zapisu z Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt Zarządzanie uprawnieniami pracowników do zasobów, ppkt i umożliwiać tworzenie zaplanowanych harmonogramów synchronizacyjnych 13. Dotyczy: zapisu z Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt Zarządzanie uprawnieniami pracowników do zasobów, ppkt m - posiadać możliwość budowania połączeń (wbudowane interfejsy), przeprowadzać synchronizację kont użytkowników MS Active Directory i innych obiektów z: innymi MS Active Directory; Microsoft SharePoint 2013 Server; LDAP; Microsoft SQL Server; Oracle; DB2; 4

5 Novell IDM; AD LDS (ADAM); Microsoft FIM/ILM; OLE DB; plikami płaskimi Odp. System musi posiadać możliwość dodania interfejsów do posiadanych systemów. Nie jest wymagane dostarczenie tych konektorów w bieżącym postępowaniu. 14. Dotyczy: zapisu z Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt Zarządzanie uprawnieniami pracowników do zasobów, ppkt u - umożliwiać tworzenie automatycznie wykonywanych raportów, w szczególności raportów z historii przeprowadzonych synchronizacji i zmian Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl (podpis na oryginale) 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów . Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/2/15/VAD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Sygn. akt: KIO 2826/14 WYROK z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1982/13 WYROK z dnia 4 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego. znak p ostęp owania: 68/ 12/ PN ZATWIERDZAM Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2015-08-10 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łódź: Budowa portalu internetowego w ramach projektu systemowego pt: Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Numer ogłoszenia: 253282-2010; data zamieszczenia: 17.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287293-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI WYDATKÓW W IPN

WYKONANIE I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI WYDATKÓW W IPN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/22/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie dokumentacji dla

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo