4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi"

Transkrypt

1 Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim ZP -341/36/08 Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim ZP -341/36/08 Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim ZP -341/36/08. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający otrzymał od jednego z wykonawców niżej wymienione pytania: 1. W załączniku nr VIII do SIWZ oraz w SIWZ (pkt 10) zostało wskazane dostarczenie dema systemu lub jego prezentacji oraz zrzutów ekranów poszczególnych funkcjonalności. Stoi to w sprzeczności z zakresem zamówienia ( opracowanie lub dostosowanie posiadanego oprogramowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów..."), który jednoznacznie wskazuje, że oferent nie musi mieć gotowego produktu o wskazanych cechach funkcjonalnych. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie zakresu zamówienia i wymagań co do zakresu dokumentów oferty? 2. Pkt V Załącznika VII do SIWZ zawiera stwierdzenie Dopuszczalne jest by do obsługi skanera, fax-u oraz funkcji administracyjnych, system na czas obsługi funkcji pobierał z serwera aplety Java - uruchamiane w oknie przeglądarki w technologii III warstwowej - bez instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta." Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania o równoważnych cechach funkcjonalnych, w tym wspierające wskazane przeglądarki, ale wykonane w innej technologii, np. ActiveX? 3. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Brak jednoznacznego wskazania ilości poszczególnych rodzajów certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Prosimy o wskazanie liczby certyfikatów kwalifikowanych oraz liczby certyfikatów niekwalifikowanych, które powinny być dostarczone przez Wykonawcę. Prosimy również o wskazanie czy certyfikaty niekwalifikowane mają być dostarczone na tych samych nośnikach co certyfikaty kwalifikowane. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatów niekwalifikowanych, poprzez ich wygenerowanie w module obsługi certyfikatów niekwalifikowanych?

2 4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi niekwalifikowanego podpisu? Taka informacja jest konieczna do jego wyceny (rodzaj i ilość licencji, architektura systemu itp.).. 5 Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o wyjaśnienie poniższego akapitu: System musi wspierać obsługę Biura Obsługi Klienta dla operatorów aplikacji działających w środowisku przeglądarki internetowej oraz zapewniać mechanizmy kontroli dostępu i autoryzacji operatorów poprzez stosowanie kart elektronicznych." C o to jest Biura Obsługi Klienta?. 6 Załącznik nr VII do SIWZ, pkt VI. Wymagania wydajnościowe. Cytat: Odpowiednia wydajność oznacza, że system nie jest uciążliwym dla użytkowników i charakteryzuje się odpowiednio szybką reakcją na działania użytkowników - średni czas odświeżania/odbudowy ekranu po czynności wykonanej przez użytkownika nie może być dłuższy niż 1.5 sek. Przy szyfrowanym połączeniu między przeglądarką a serwerem, w warunkach pełnej przepustowości sieci wewnętrznej Zamawiającego (100Mb/s). Warunek ten nie dotyczy funkcji, które są związane z wykonywaniem globalnych operacji na bazie danych takich jak np. sporządzanie raportów i jednocześnie nie są wykonywane w trakcie codziennej, rutynowej pracy z systemem. Znaki we wprowadzanym tekście w pojedynczym polu muszą ukazywać się na ekranie w czasie poniżej 0.1 sęk. od naciśnięcia klawisza." Powyższe wymagania nie zawierają opisu metodyki pomiaru, a tym samym są niejednoznaczne i nieweryfikowalne. Kwestią sporną jest też sama możliwość ich pełnego spełnienia. Zwracamy uwagę, iż czas reakcji na naciśnięcie klawisza zależy m. in. od aktualnego stanu stacji roboczej (uruchomionych programów i usług systemowych, w tym programów antywirusowych, rodzaju przeglądarki, itp.). Tym bardziej czas przeładowania strony zależy od jej zawartości, infrastruktury sieciowej (urządzeń aktywnych, okablowania itp.) i od aktualnych działań serwera aplikacyjnego. Prosimy o wskazanie jednoznacznych kryteriów pomiaru wymaganych wielkości.. 7 Załącznik nr VII do SIWZ, pkt IX. Uwarunkowania licencyjne", podpunkt 3 muszą umożliwiać rozbudowywanie oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat,". Czy zapis ten wskazuje na konieczność dostarczenia licencji wraz z prawem do wglądu i modyfikacji kodów źródłowych? Czy wszystkie komponenty muszą posiadać taką licencję, w tym motor bazy danych, oprogramowanie modułu obsługi certyfikatów niekwalifikowanych itp.?. 8 Załącznik VII do SIWZ, pkt X. Czy oprogramowanie EOD ma posiadać zintegrowany moduł obsługi wykonywania kopii zapasowych? Brak jest wymagań na ten system, w tym wymaganych cech urządzeń zapisujących kopie zapasowe oraz ich nośników. Prosimy też o określenie czy moduł ten ma obsługiwać inne systemy informatyczne oraz prosimy o ich dokładną specyfikację, w tym wskazanie sposobu i miejsca przechowywania danych. 9. Załącznika VII do SIWZ, pkt X, podpunkt 3. Kto ma zapewnić certyfikaty SSL? Jakie są ich wymagane cechy w tym, czy mają one być automatycznie rozpoznawane w wymaganych przeglądarkach? 10. Załącznik VII do SIWZ pkt XIII, 1.60, 1.61 i Jak należy rozumieć te wymagania? Czy system ma posiadać wbudowany edytor dokumentów? Jakie powinien posiadać cechy funkcjonalne, np. w zakresie formatowania, WYSIWYG itp.?. 11 Załącznik VII do SIWZ pkt XIII, 2.2. Jak należy rozumieć ten zapis? Czy system powinien automatycznie tworzyć sprawy na podstawie dokumentów przesłanych do urzędu przez petenta za pośrednictwem modułu transakcyjnego? 12. Załącznik VII Specyfikacji pkt. XIII, 2.5, ostatni podpunkt. Jak należy rozumieć możliwość zapisu formularza do PDF? Na jakim etapie, przez kogo i w jakim celu. Jakie cechy powinny posiadać te pliki PDF?

3 . 31 Załącznik VII do SIWZ pkt XIII, 2.5, trzeci podpunkt. Prosimy o dokładne wskazanie jakie wytyczne projektu epuap miał na myśli Zamawiający? Zwracamy uwagę, że większość opracowań powstałych w projekcie epuap nie ma charakteru formalnych i nie jest umocowana prawnie. Jedynym dokumentem formalnie opublikowanym jest schemat wyróżnika.. 41 Załącznik VII do SIWZ pkt XIII, podpunkt Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu konieczny jest słownik obywateli i czym on się różni od słownika kontrahentów w zakresie osób fizycznych? 15. Załącznik VII do SIWZ pkt XIII, Jak rozumieć zapis o dostarczonej wraz z system przeglądarce? Czy oferent powinien dostarczyć przeglądarkę WWW? Jak rozumień określenie system"? 16. Załącznik VII do SIWZ pkt XIII, 1.19 Podgląd innych typów dokumentów (.bet,.rtf,.odt,.ods, itd.), za pomocą systemowych lub zewnętrznych, dostarczonych przez Wykonawcę przeglądarek.". Zapis wskazuje na bliżej nieokreśloną liczbę formatów danych i dokumentów, co do których oferent musi dostarczyć oprogramowanie do ich odczytu. Prosimy o wskazanie pełnej listy formatów plików, do których należy dostarczyć oprogramowanie do ich odczytu?. 71 Załącznik VII do SIWZ pkt XIII, Prosimy o wskazanie dokładnej listy typów danych, które mają być walidowane? 18. Analiza SIWZ wskazuje na brak jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia, a tym samym jasnego wskazania jakie elementy systemu Oferent powinien dostarczyć. Dotyczy to głównie fragmentów specyfikacji dotyczących: a. Dostawy modułu obsługi certyfikatów niekwalifikowanych (Centrum certyfikacji).. b Certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, w tym ilości tych certyfikatów.. c Moduły HSM, niezbędnego do generowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. d. Urządzenia i oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych (pkt. X.2). Odpowiedzi: Ad1. Cytowane fragmenty nie stoją ze sobą w sprzeczności ponieważ wymagane jest dostarczenie dema s y s tem u lub jego prezentacji. Natomiast słowo dostosowanie dotyczy drobnych przeróbek w posiadanym przez potencjalnego Wykonawcę systemu, w trakcie trwania postępowania przetargowego. W momencie składania oferty, oferent powinien posiadać system, który posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności. Ad 2. Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ, Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania. Ad 3. W pkt V zał. VII do SIWZ jest wskazana liczba certyfikatów kwalifikowanych: (...) składające się minimum z czytnika kart na port USB, certyfikatu kwalifikowanego (...). Z powyższego wynika, że zamawiający żąda jednego certyfikatu kwalifikowanego. Certyfikaty niekwalifikowane mogą być dostarczone na tych samych nośnikach, co certyfikat kwalifikowany to zależy od Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatów niekwalifikowanych poprzez ich wygenerowanie w module obsługi certyfikatów niekwalifikowanych. Ad 4. Moduł obsługi niekwalifikowanego podpisu to powinno być urządzenie umożliwiające wygenerowanie przynajmniej jednego certyfikatu. Wniosek jeśli będzie umożliwiało wygenerowanie jednego, oznacza to że będzie umożliwiało generowanie dowolnej ilości. Ad 5. Oczekiwane jest, aby system dopuszczał identyfikację operatora poprzez kartę, a nie tylko poprzez wpisywanie hasła z klawiatury.

4 Ad 6. Zamawiający zgadza się, że na cytowane wymaganie nie ma standardów, natomiast w tym miejscu należy powołać tzw. dobre praktyki, które są często stosowane w technice, w przypadku gdy brak jest norm. Ad 7. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć licencje wraz z prawem do wglądu do kodów źródłowych. Natomiast zgodnie pkt. 1 paragraf 5 Załącznika nr III do SIWZ: Prawo do dokonywania zmian w EOD mają jedynie pracownicy Wykonawcy (...) Prawo do modyfikacji kodów źródłowych Zamawiający będzie miał w przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże Umowę na modernizację i konserwację EOD, stanowiącą załącznik nr III do SIWZ. Pkt. IX załącznika nr VII do SIWZ dotyczy jedynie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Wszystko, co nie stanowi Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (to co nie jest zawarte w wymaganiach funkcjonalnych pkt XIII załącznika nr VII do SIWZ) może być licencjonowane inaczej, ale będzie to oceniane w cenie oferty. (Moduł niekwalifikowany musi być licencjonowane razem z EOD. Ad 8. Wykonawca powinien dostarczyć jedynie moduł do obsługi kopii zapasowych, który Zamawiający będzie mógł wykorzystać a nie urządzenia. Ad 9. Protokół SSL (Secure Socket Layer) to protokół służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Dostarczona aplikacja powinna umożliwiać pracę z wykorzystaniem protokołu SSL, a nie posiadać certyfikat. Ad 10. System nie musi mieć wbudowanego edytora. Natomiast edytor, który jest wykorzystywany przez aplikację musi spełniać założenia opisane w podpunktach pkt. XIII załącznika nr VII do SIWZ. Ad 11. Tak, system powinien automatycznie tworzyć sprawy na podstawie dokumentów przesłanych do Urzędu przez petenta za pośrednictwem modułu transakcyjnego. Ad 12. Wymóg aby system miał możliwość zapisu formularza do PDF ma na celu podniesienie wiarygodności składanych dokumentów. Chodzi o to, aby format zapisu był nieedytowalny. Zapis formularza do formatu PDF powinien odbywać się automatycznie przez aplikację. Ad. 13. Zapis, aby formularz był dokumentem w formacie XML, zgodnie z wytycznymi powstałymi przy projekcie e-puap, służy temu, aby formularze były na miarę tej standaryzacji, jak obowiązuje na dzień dzisiejszy. Jeśli natomiast w dobie szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, wytyczne zostaną zmienione zamawiający przewiduje umożliwienie dostosowania sytemu do wymogów. Ponadto podstawy formalne i merytoryczne epuap to: - Ustawa o informatyzacji działania podmiotów realizujących zadania publiczne; - Strategie Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej na lata oraz na lata ; - Program Wrota Polski ; - Plan Informatyzacji Państwa na lata 2006r. i Ad 14. Słownik Obywateli różni się od Słownika Kontrahentów, tym, że Obywateli identyfikuje się poprzez nr PESEL, a Kontrahentów poprze Regon. Ad 15. W punkcie V załącznika nr VII do SIWZ są określone rodzaje przeglądarek WWW, z którymi system musi poprawnie działać. Są to: Firefox od wersji 2.0., Microsoft Internet Explorer od wersji 6.0,. Natomiast przeglądarka systemu musi umożliwiać podgląd wymienionych formatów. Ad 16. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w którym określone są wszystkie formaty danych zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. Natomiast Zamawiający wymaga głównie tych wymienionych literalnie w załączniku VII do SIWZ. Ad 17. Zamawiający wymaga tych typów danych, które są wymienione w załączniku VII do SIWZ, pkt XII, ppkt. 1.32, chyba że System Wykonawcy zawiera inne typy danych, które posiadają swoje standardy zapisów np ilość znaków

5 Ad. 18. Zamawiający nie oczekuje modułu do podpisu elektronicznego, tylko modułu do obsługi podpisu elektronicznego. Zamawiający oczekuje natomiast modułu obsługi niekwalifikowanego podpisu. Jako, że zamawiający niew oczekuje modułu podpisu kwalifikowanego nie oczekuje modułu HSM. Mazowieckiego Odpowiedzi nr2 (Download/get/id,15341.html) Burmistrz Grodziska METRYKA Liczba odwiedzin : 21 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Urząd Administrator Techniczny Osoba odpowiedzialna za informację : Czas wytworzenia: :24:10 Czas publikacji: :22:03 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 145 Spis treści Spis treści... 2 1. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 10: W rozdziale 6.2.21 Oprogramowanie do tworzenia treści szkoleń, Wymagania

Pytanie nr 10: W rozdziale 6.2.21 Oprogramowanie do tworzenia treści szkoleń, Wymagania 1 Czy to oznacza, że na serwerze SEWN mogą być osadzone i wykorzystywane inne aplikacje oprócz systemu LMS? Jeżeli tak, to jaka moc obliczeniowa serwera zostanie zarezerwowana na potrzeby LMS? Czy też

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo