Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania"

Transkrypt

1 Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : 1. Budowa kompletnych przyłączy systemu okablowania strukturalnego oraz Modernizacja Sieci Komputerowej 2. Zakup i uruchomienie sprzętu komputerowego na potrzeby wdrożenia oraz Zakup licencji systemowych Pytanie 1: Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania W związku z warunkiem podmiotowym określonym przez Zamawiającego w pkt III.2.3) Ogłoszenia oraz w rozdziale III. pkt. 1.1) SIWZ: Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie usług przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 1 instalacji o zakresie rodzajowym i wartości odpowiadającej rodzajowi i wartości przedmiotu zamówienia, tj. 1 instalacji zintegrowanej sieci strukturalnej w budynku zakładu opieki zdrowotnej. prosimy o odpowiedź na pytanie: czy Zamawiający dopuszcza możliwość udokumentowania doświadczenia Wykonawcy w realizacji sieci strukturalnych w innych budynkach niż budynek zakładu opieki zdrowotnej? Zamawiający dopuści możliwość udokumentowania doświadczenia Wykonawcy w realizacji usług/dostaw o zakresie rodzajowym i wartości odpowiadającej rodzajowi i wartości przedmiotu zamówienia w budynkach użyteczności publicznej. Pytanie 2: W zestawieniu prac i materiałów nie występują wewnętrzne linie zasilające nowe rozdzielnice elektryczne. Czy zakres ten jest realizowany przez zamawiającego? Zakres ten nie jest realizowany przez Zamawiającego i powinien zostać uwzględniony przy wycenie oferty oraz planowaniu realizacji zamówienia. Pytanie 3: W zestawieniu materiałów użytych do wykonania okablowania szkieletowego FO (międzykondygnacyjnego) w budynku głównym A jest zawarty zapis o redundancji

2 połączeń. Ze specyfikacji ilościowej materiałów nie można zinterpretować sposobu realizacji redundancji. Prosimy o uszczegółowienie zapisu? Zamawiający założył redundancję optycznego okablowania szkieletowego przy pomocy okablowania miedzianego kategorii min. 5e. Pytanie 4: W Załącznikach nr 1 oraz nr 2 do SIWZ Zamawiający wskazał szereg certyfikatów, oświadczeń oraz innych dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymogów określonych w SIWZ. a) W związku z tym, że Zamawiający tylko przy części w/w dokumentów wprost zaznaczył, że wymaga dołączenia dokumentu do oferty, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, które dokumenty Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na etapie składania ofert, ewentualnie które będą wymagane na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, a dla których wymogów wystarczającym będzie ich potwierdzenie przez Wykonawcę w formie oświadczenia lub w specyfikacji technicznej? b) Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczeń wystawionych przez przedstawiciela producenta w Polsce (zamiast oświadczeń producenta)? c) Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, do których z oferowanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną na etapie składania ofert? d) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenie do oferty w/w dokumentów w języku angielskim? a) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty : Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego, opisane w rozdziale IV SIWZ, wykaz oferowanego sprzętu obejmujący co najmniej określenie producenta i modelu danego urządzenia, dowód wniesienia wadium, dla Serwera bazodanowego : o certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, o certyfikat ISO producenta serwera, o oświadczenie producenta serwera dotyczące 36-miesięcznej o oświadczenie producenta, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski,

3 o oświadczenie producenta, że elementy, z których zbudowany jest serwer są produktami producenta lub są przez niego certyfikowane oraz są objęte gwarancją producenta, o szczegółowa specyfikacja techniczna serwera, lat od momentu zakupu serwera, dla Serwera aplikacji : o certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, o oświadczenie producenta serwera dotyczące 36-miesięcznej o oświadczenie producenta, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, o oświadczenie producenta, że elementy, z których zbudowany jest serwer są produktami producenta lub są przez niego certyfikowane oraz są objęte gwarancją producenta, o szczegółowa specyfikacja techniczna serwera, lat od momentu zakupu serwera, dla Stacji roboczej Windows z monitorem LCD 19" i system operacyjnym: o certyfikat producenta ISO 9001, o certyfikat ISO 9001 dla serwisu produktu, o oświadczenie producenta stacji roboczej dotyczące 36-miesięcznej lat od momentu zakupu stacji roboczej, o potwierdzenie kompatybilności komputera z Microsoft Windows Hardware Compatibility List dla danej platformy systemowej (dopuszczalny wydruk ze strony), o oświadczenie producenta o zgodności stacji roboczej z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z Management Instrumentation), dla Monitora LCD 19" : o certyfikat producenta ISO 9001, WMI 1.5 ( Windows b) Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczeń wystawionych przez przedstawiciela producenta w Polsce (zamiast oświadczeń producenta).

4 c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na etapie składania ofert dokumentację techniczną Serwera bazodanowego oraz Serwera aplikacji. d) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów: Pytanie 5: wymienionych w punkcie a) odpowiedzi na powyższe pytanie w języku polskim, dokumentów wymienionych w punkcie c) w języku angielskim. dot. Załącznika nr 5 do SIWZ (Wzór Umowy), 9 ust. 2 - W związku z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z póżn. zm,), czy Zamawiający dopuści możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności: a) zachodzi konieczność zmiany harmonogramu, terminów wykonania etapów lub terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy; b) istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy; c) nastąpiła zmiana producenta lub producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność urządzenia, oprogramowania zaoferowanego przez wykonawcę i zachodzi konieczność zastąpienia urządzenia, oprogramowania innym, pod warunkiem, że spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ; d) gdy zostanie wyprodukowana nowsza wersja urządzenia lub oprogramowania i z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów, zamawiający dopuszcza zmianą tych komponentów na spełniające warunki opisane w SIWZ, e) po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta; f) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; g) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; h) zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie; i) zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ; j) możliwa jest korzystna dla zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia;

5 k) nastąpiła zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych itp. i powyższe okoliczności zamieści w SIWZ? Zamawiający dodaje ust. 2 do 9 Wzoru Umowy (z zachowaniem kolejnej numeracji) [załącznik nr 5 do SIWZ] o następującym brzmieniu: Zamawiający dopuści możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności zawartego za zgodą Zamawiającego w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności: 1) po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta, jeżeli nie wiąże się to ze wzrostem ceny; 2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; 3) gdy zostanie wyprodukowana nowsza wersja urządzenia lub oprogramowania i z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów, zamawiający dopuszcza zmianą tych komponentów na spełniające warunki opisane w SIWZ, jeżeli nie wiąże się to ze wzrostem ceny. Pytanie 6: Zwracamy się z uprzejmą z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego wersji edytowalnej (format MS Word) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności załączników stanowiących wzory dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający wraz z odpowiedziami na pytania w dniu udostępnił SIWZ w formie edytowalnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi dnia roku o godz. 10:30 Zamawiającego w budynku dyrekcji i administracji II piętro, pok. 10. w siedzibie Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązują wszystkich oferentów, którzy pobrali od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.