PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701"

Transkrypt

1 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grenadierów 3, Osoba do kontaktów: Maria Gomółka, Lublin20-331, POLSKA. Tel.: Faks: (, , 2013/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , Systemy informacji medycznej Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: I. Przedmiot zamówienia: Zamawiający wymaga dostarczenia zintegrowanego rozwiązania, na które składa się: 1. Dostawa modułów części medycznej oraz administracyjnej Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej ZSI lub Systemem) 2. Dostawa oprogramowania bazodanowego dedykowanego pod to oprogramowanie. 3. Instalacja i konfiguracja ZSI. 4. Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczanego ZSI. 5. Integracja dostarczonego ZSI z pozostałymi systemami informatycznymi Zamawiającego we wskazanym w SIWZ zakresie. 6. Objęcie gwarancyjnym nadzorem autorskim i serwisem dostarczonego ZSI przez okres 12 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. II. Wykaz modułów ZSI Zaproponowany podział na moduły jest umowny i zgodny z logiką funkcjonalną obszarów objętych Systemem. Zamawiający dopuszcza inny podział funkcjonalny pomiędzy modułami oprogramowania Wykonawcy. Wykaz modułów ZSI w podziale na miejsca użytkowania i obszary funkcjonalne: Część medyczna ZSI: - Administracja systemu, Izba przyjęć planowych, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Stacjonarny, Blok operacyjny, Oddział intensywnej opieki medycznej, Zakażenia oddziałowe, Zlecenia (podanie leków, diagnostyka, konsultacje), Apteka szpitalna, Apteczki oddziałowe, Moduł wyznaczania, symulacji, optymalizacji Jednorodnych Grup Pacjenta, Moduł tworzenia własnych formularzy bez ograniczenia ich liczby, Moduł tworzenia własnych zestawień, wydruków i zestawień bez ograniczenia ich liczby, Moduł obsługujący dotykowe urządzenia mobilne, Moduł zarządzający archiwum dokumentacji medycznej, Moduł przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej, Przychodnia Rejestracja (POZ 1, Specjalistyczna 4, PZP - 1), Przychodnia Gabinet lekarski (POZ 6, Specjalistyczne 17), Przychodnia Medycyna Pracy, Przychodnia Wojewódzka Komisja Lekarska, Przychodnia Poradnia rehabilitacyjna (rejestracja i gabinet), Gabinet zabiegowy, Pracownia diagnostyczna, Statystyka medyczna szpitala i przychodni, Obsługa sprzedaży usług komercyjnych, Portal rejestracji elektronicznej przez Internet zintegrowany z ZSI, Rozliczenia z NFZ; 1/8

2 2/8 Część administracyjna ZSI: Finanse Księgowość, Kasa, Zamówienia Publiczne i zamówienia wewnętrzne, Rejestr sprzedaży, Ewidencja aparatury medycznej, Kadry, Płace, Ewidencja czasu pracy grafiki pracy, Środki trwałe, Kalkulacja kosztów, Koszty, Gospodarka magazynowa. III. Ogólne warunki udzielonych licencji 1. Wykonawca z chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru ZSI udzieli Zamawiającemu bezterminowe prawo (licencję) na korzystanie z oprogramowania komputerowego składającego się na ZSI przez liczbę jednocześnie zalogowanych użytkowników danego modułu. 2. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji bezterminowych na każdy z elementów oferowanego systemu informatycznego, tzn. wszystkie funkcjonalności systemu informatycznego muszą być dostępne przez cały okres użytkowania ZSI przez Zamawiającego, także w przypadku wygaśnięcia umów gwarancyjnych i serwisowych. 3. Warunki licencji Zamawiający określi w projekcie Umowy zamieszczonym w SIWZ. IV. Wymagania dotyczące integracji i przeniesienia zbiorów danych a. Przeniesienie danych z systemu administracyjnego W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeniesienia danych zawartych w aktualnie pracującym Systemie administracyjnym firmy Macrologic (Fix, Kali, Estra), w zakresie opisanym szczegółowo w SIWZ. b. Integracja ZSI z innymi systemami Zamawiającego W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni trwałą wymianę danych pomiędzy: 1. Systemem medycznym i Systemem administracyjnym oferowanego ZSI 2. Systemem medycznym oferowanego ZSI i użytkowanym przez Zamawiającego systemem laboratoryjnym LIS (Roche wersja aktualna). 3. Systemem medycznym oferowanego ZSI i posiadanym przez Zamawiającego Systemem radiologicznym (Alteris RIS i PACS wersja aktualna) 4. Systemem medycznym oferowanego ZSI i posiadanym przez Zamawiającego systemem obsługującym część medyczną przychodni (Hipokrates, Asseco wersja aktualna). Przychodnia obsługiwana przez system Hipokrates położona jest w osobnej lokalizacji i spięta łączem światłowodowym o przepustowości 20 Mb/s. 5. Warunki organizacyjne przeprowadzenia integracji: a. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami posiadanych systemów informatycznych, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych modułów tych systemów. b. Koszty integracji z systemami posiadanymi przez Zamawiającego będą obowiązkiem Wykonawcy. V. Wymagania ogólne - techniczne 1. System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów. 2. System działa w architekturze trójwarstwowej. 3. System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników, co najmniej w środowiskach MS Windows XP/Vista/7. 4. Wszystkie moduły systemu części medycznej działają w oparciu o jeden motor bazy danych. 5. Wszystkie moduły części administracyjnej działają w oparciu o jeden motor bazy danych. 6. System, co najmniej w zakresie funkcjonalności ruchu chorych, apteki szpitalnej, apteczki oddziałowej i rozliczeń NFZ, pracuje w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w w/w zakresach. 7. System w części administracyjnej pracuje w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w w/w zakresach. 8. System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych dopuszczalna jest częściowa komunikacja w języku angielskim. 2/8

3 3/8 9. System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. 10. Interfejs użytkownika, co najmniej w zakresie obsługi funkcjonalności: ruchu chorych, apteki szpitalnej, apteczki oddziałowej i rozliczeń NFZ, medycznych zleceń wewnętrznych (leki, diagnostyka, zabiegi, konsultacje) wraz z potwierdzeniem wykonania; jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowaniach na stacjach klienckich oraz użycia emulatorów. System umożliwia pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome wersje aktualne. 11. System w zakresie bazy danych oraz modułów funkcjonuje w oparciu o platformę serwerową MS Windows 2008 lub System obsługuje, w zakresie opisanym w SIWZ, urządzenia mobilne tablety 7'' i 10 '. Rozwiązanie musi być dedykowane, wykorzystujące ergonomię ekranów dotykowych tych urządzeń. VI. Próbka ZSI. Celem potwierdzenia, że oferowany ZSI odpowiada wymaganiom opisanym w SIWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy próbki oferowanego systemu w postaci prezentacji systemu na komputerze przenośnym (laptop) z zainstalowanymi wszystkimi modułami przedstawionymi w ofercie, wraz z działającą testową bazą danych oraz wszelkimi niezbędnymi do prawidłowego działania systemu elementami umożliwiającymi prawidłowe działanie systemu, takimi jak zmienne środowiskowe, biblioteki systemowe, serwery WWW, komponenty systemu operacyjnego itp. Próbka ma na celu umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia weryfikacji oferowanego ZSI z wymaganiami funkcjonalnymi dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego postawionymi w SIWZ, bez żadnej ingerencji w jego konfigurację lub integralność. Szczegółowe wymagania względem próbki określone zostaną w SIWZ. Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli oferty, na prezentację oferowanego ZSI (próbki), na jednakowych zasadach opisanym szczegółowo w SIWZ. Podczas prezentacji Zamawiający dokona weryfikacji wybranych przez siebie funkcjonalności/wymagań oraz parametrów wyszczególnionych w SIWZ. W trakcie prezentacji Komisja Przetargowa oceni zgodność z SIWZ zamieszczonych w ofercie informacji. W każdej ofercie zostanie sprawdzona ta sama funkcjonalność, wymagania i parametry. Stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności z deklarowaną przez Wykonawców w ofercie odpowiedzią TAK, w zakresie wymagań i parametrów, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Prezentacja zostanie przeprowadzona zgodnie zasadami opisanymi w SIWZ. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Zamawiający uzna warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli: 1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienie i wykaże się realizacją, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a. dwóch dostaw zrealizowanych dla jednostek służby zdrowia, o wartości minimum zł brutto (słownie: jeden milion złotych), których przedmiotem były dostawy, wraz z wdrożeniem, systemu informatycznego obsługującego część medyczną działalności szpitala (Systemem medyczny/his), opartego na wielowarstwowej architekturze aplikacji i działającego z użyciem przeglądarki internetowej, obejmującego swoim zakresem m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ), ruch chorych, przychodnię, zlecenia, obrót lekami, apteczki oddziałowe, dokumentację medyczną, zintegrowanego z systemem administracyjnym; b. dwóch zamówień, zrealizowanych dla jednostek służby zdrowia, o wartości minimum ,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) polegających na dostawie i wdrożeniu oprogramowania, odsługującego część administracyjną działalności szpitala (System administracyjny/erp), w tym dział księgowości, dział kosztów, dział kadr i płac oraz obsługującego środki trwałe i magazyny, zintegrowanego z systemem medycznym, 3/8

4 4/8 c. dwóch zamówień, zrealizowanych dla jednostek służby zdrowia, polegających na dostawie i wdrożeniu oprogramowania w zakresie zintegrowanego z Systemem medycznym interaktywnego portalu internetowego obejmującego usługi on-line dla pacjentów, d. jedno zamówienie związane z integracją Systemu medycznego z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS/ System laboratoryjny), e. jedno zamówienie związane z integracją ZSI z radiologicznym systemem informatycznym (RIS i PACS/System diagnostyczny). Zamawiający dopuszcza realizację w/w zamówień w ramach jednego zamówienia. W tym celu wykonawca składa wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów potwierdzających czy dostawy te zostały wykonane należycie. 2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 8 osobami tworzącymi zespół projektowo wdrożeniowy, zdolnymi do wykonania zamówienia (lub przedstawi pisemne zobowiązanie do udostępnienia takich osób), w tym: a. minimum jednym kierownikiem projektu z wykształceniem wyższym magisterskim i posiadającym certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny, lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności: zarządzanie projektami oraz biorącym udział w minimum 3 wdrożeniach systemu informatycznego, w zakresie części medycznej dla zakładu opieki zdrowotnej, na stanowisku kierownika projektu; b. minimum czterema specjalistami, w zakresie wdrażania systemów medycznych, z wykształceniem wyższym magisterskim, którzy brali udział w minimum 3 wdrożeniach na stanowisku wdrożeniowca; c. minimum trzema specjalistami, w zakresie wdrażania systemów administracyjnych, którzy brali udział w minimum 3 wdrożeniach na stanowisku wdrożeniowca; W tym celu Wykonawca składa wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (12:00) Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: I. Przedmiot zamówienia: Zamawiający wymaga dostarczenia zintegrowanego rozwiązania, na które składa się: 1. Dostawa modułów części medycznej oraz administracyjnej Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej ZSI lub Systemem) 2. Dostawa oprogramowania bazodanowego dedykowanego pod to oprogramowanie. 3. Instalacja i konfiguracja ZSI. 4. Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczanego ZSI. 5. Integracja dostarczonego ZSI z pozostałymi systemami informatycznymi Zamawiającego we wskazanym w SIWZ zakresie. 6. Objęcie gwarancyjnym nadzorem autorskim i serwisem dostarczonego ZSI przez okres 12 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. II. Wykaz modułów ZSI. Zaproponowany podział na moduły jest umowny i zgodny z logiką funkcjonalną obszarów objętych Systemem. Zamawiający dopuszcza inny podział funkcjonalny pomiędzy modułami oprogramowania Wykonawcy. Wykaz modułów ZSI w podziale na miejsca użytkowania i obszary funkcjonalne: 4/8

5 5/8 Część medyczna ZSI: Administracja systemu, Izba przyjęć planowych, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział stacjonarny, Blok operacyjny, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Zakażenia oddziałowe, Zlecenia (podanie leków, diagnostyka, konsultacje), Apteka szpitalna, Apteczki oddziałowe, Moduł wyznaczania, symulacji/optymalizacji Jednorodnych Grup Pacjenta, Moduł tworzenia własnych formularzy, Moduł tworzenia własnych zestawień i wydruków, Moduł obsługujący dotykowe urządzenia mobilne, Moduł zarządzający archiwum dokumentacji medycznej, Moduł przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej, Poradnia rehabilitacyjna (rejestracja i gabinet), Gabinet zabiegowy, Pracownia diagnostyczna, Statystyka medyczna szpitala, Obsługa sprzedaży usług komercyjnych, Portal rejestracji elektronicznej przez Internet zintegrowany z ZSI, Rozliczenia z NFZ; Część administracyjna ZSI: Finanse Księgowość, Kasa, Zamówienia Publiczne i zamówienia wewnętrzne, Rejestr sprzedaży, Ewidencja aparatury medycznej, Kadry, Płace, Ewidencja czasu pracy grafiki pracy, Środki trwałe, Kalkulacja kosztów, Gospodarka magazynowa. III. Ogólne warunki udzielonych licencji 1. Wykonawca z chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru ZSI udzieli Zamawiającemu bezterminowe prawo (licencję) na korzystanie z oprogramowania komputerowego składającego się na ZSI przez liczbę jednocześnie zalogowanych użytkowników danego modułu. 2. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji bezterminowych na każdy z elementów oferowanego systemu informatycznego, tzn. wszystkie funkcjonalności systemu informatycznego muszą być dostępne przez cały okres użytkowania ZSI przez Zamawiającego, także w przypadku wygaśnięcia umów gwarancyjnych i serwisowych. 3. Warunki licencji Zamawiający określi w projekcie Umowy zamieszczonym w SIWZ. IV. Wymagania dotyczące integracji i przeniesienia zbiorów danych a. Przeniesienie danych z systemu administracyjnego 5/8

6 6/8 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeniesienia danych zawartych w aktualnie pracującym Systemie administracyjnym firmy Macrologic (Fix, Kali, Estra), w zakresie opisanym szczegółowo w SIWZ. b. Integracja ZSI z innymi systemami Zamawiającego W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni trwałą wymianę danych pomiędzy: 1. Systemem medycznym i Systemem administracyjnym oferowanego ZSI. 2. Systemem medycznym oferowanego ZSI i użytkowanym przez Zamawiającego systemem laboratoryjnym LIS (Roche wersja aktualna). 3. Systemem medycznym oferowanego ZSI i posiadanym przez Zamawiającego Systemem radiologicznym (Alteris RIS i PACS wersja aktualna). 4. Systemem medycznym oferowanego ZSI i posiadanym przez Zamawiającego systemem obsługującym część medyczną przychodni (Hipokrates, Asseco wersja aktualna). Przychodnia obsługiwana przez system Hipokrates położona jest w osobnej lokalizacji i spięta łączem światłowodowym o przepustowości 20 Mbps. 5. Warunki organizacyjne przeprowadzenia integracji: a. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami posiadanych systemów informatycznych, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych modułów tych systemów. b. Koszty integracji z systemami posiadanymi przez Zamawiającego będą kosztem Wykonawcy. V. Wymagania ogólne - techniczne 1. System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów. 2. System działa w architekturze trójwarstwowej (co najmniej w części medycznej). 3. System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników, co najmniej w środowiskach MS Windows XP/Vista/7. 4. Wszystkie moduły systemu części medycznej działają w oparciu o jeden motor bazy danych. 5. Wszystkie moduły części administracyjnej działają w oparciu o jeden motor bazy danych. 6. System, co najmniej w zakresie funkcjonalności ruchu chorych, apteki szpitalnej, apteczki oddziałowej i rozliczeń NFZ, pracuje w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w w/w zakresach. 7. System w części administracyjnej pracuje w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w w/w zakresach. 8. System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych dopuszczalna jest częściowa komunikacja w języku angielskim. 9. System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. 10. Interfejs użytkownika, co najmniej w zakresie obsługi funkcjonalności: ruchu chorych, apteki szpitalnej, apteczki oddziałowej i rozliczeń NFZ, medycznych zleceń wewnętrznych (leki, diagnostyka, zabiegi, konsultacje) wraz z potwierdzeniem wykonania; jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowaniach na stacjach klienckich oraz użycia emulatorów. System umożliwia pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 11. System w zakresie bazy danych oraz modułów funkcjonuje w oparciu o platformę serwerową MS Windows 2008 lub System obsługuje, w zakresie opisanym w SIWZ, urządzenia mobilne tablety 7'' i 10''. Rozwiązanie musi być dedykowane, wykorzystujące ergonomię ekranów dotykowych tych urządzeń. VI. Próbka ZSI. Celem potwierdzenia, że oferowany ZSI odpowiada wymaganiom opisanym w SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy próbki oferowanego systemu w postaci prezentacji systemu na komputerze przenośnym (laptop) z zainstalowanymi 6/8

7 7/8 wszystkimi modułami przedstawionymi w ofercie, wraz z działającą testową bazą danych oraz wszelkimi niezbędnymi do prawidłowego działania systemu elementami umożliwiającymi prawidłowe działanie systemu, takimi jak zmienne środowiskowe, biblioteki systemowe, serwery WWW, komponenty systemu operacyjnego itp. Próbka ma na celu umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia weryfikacji oferowanego ZSI z wymaganiami funkcjonalnymi dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego postawionymi w SIWZ, bez żadnej ingerencji w jego konfigurację lub integralność. Szczegółowe wymagania względem próbki określone zostaną w SIWZ. Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli oferty, na prezentację oferowanego ZSI (próbki), na jednakowych zasadach opisanym szczegółowo w SIWZ. Podczas prezentacji Zamawiający dokona weryfikacji wybranych przez siebie funkcjonalności/wymagań oraz parametrów wyszczególnionych w SIWZ. W trakcie prezentacji Komisja Przetargowa oceni zgodność z SIWZ zamieszczonych w ofercie informacji. W każdej ofercie zostanie sprawdzona ta sama funkcjonalność, wymagania i parametry. Stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności z deklarowaną przez Wykonawców w ofercie odpowiedzią tak, w zakresie wymagań i parametrów, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Prezentacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Zamawiający uzna warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli: 1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienie i wykaże się realizacją, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a. jednej dostawy zrealizowanej dla jednostki służby zdrowia, o wartości minimum zł brutto (słownie: jeden milion złotych), której przedmiotem były dostawy, wraz z wdrożeniem, systemu informatycznego obsługującego część medyczną działalności szpitala (Systemem medyczny/his), opartego na wielowarstwowej architekturze aplikacji i działającego z użyciem przeglądarki internetowej, obejmującego swoim zakresem m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ), ruch chorych, przychodnię, zlecenia, obrót lekami, apteczki oddziałowe, dokumentację medyczną, zintegrowanego z systemem administracyjnym; b. jednego zamówienia, zrealizowanego dla jednostki służby zdrowia, o wartości minimum ,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) polegającego na dostawie i wdrożeniu oprogramowania, odsługującego część administracyjną działalności szpitala (System administracyjny/erp), w tym dział księgowości, dział kosztów, dział kadr i płac oraz obsługującego środki trwałe i magazyny, zintegrowanego z systemem medycznym, c. jednego zamówienia, zrealizowanego dla jednostki służby zdrowia, polegających na dostawie i wdrożeniu oprogramowania w zakresie zintegrowanego z Systemem medycznym interaktywnego portalu internetowego obejmującego usługi on-line dla pacjentów, d. jedno zamówienie związane z integracją Systemu medycznego z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS/ System laboratoryjny), e. jedno zamówienie związane z integracją ZSI z radiologicznym systemem informatycznym (RIS i PACS/System diagnostyczny). Zamawiający dopuszcza realizację w/w zamówień w ramach jednego zamówienia. W tym celu wykonawca składa wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów potwierdzających czy dostawy te zostały wykonane należycie. 2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 8 osobami tworzącymi zespół projektowo wdrożeniowy, zdolnymi do wykonania zamówienia (lub przedstawi pisemne zobowiązanie do udostępnienia takich osób), w tym: 7/8

8 8/8 a. minimum jednym kierownikiem projektu z wykształceniem wyższym magisterskim i posiadającym certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny, lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności: zarządzanie projektami oraz biorącym udział w minimum 3 wdrożeniach systemu informatycznego, w zakresie części medycznej dla zakładu opieki zdrowotnej, na stanowisku kierownika projektu; b. minimum czterema specjalistami, w zakresie wdrażania systemów medycznych, z wykształceniem wyższym magisterskim, którzy brali udział w minimum 3 wdrożeniach na stanowisku wdrożeniowca; c. minimum trzema specjalistami, w zakresie wdrażania systemów administracyjnych, którzy brali udział w minimum 3 wdrożeniach na stanowisku wdrożeniowca; W tym celu Wykonawca składa wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (12:00) Inne dodatkowe informacje Warunki otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbędzie się w SP ZOZ MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3, Lublin, budynek C, pok. 203 (sala konferencyjna) dnia r. godz. 12:15. 8/8

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118403)

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-118403) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146978-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 083-146978 IPCON Sp. z o.o., ul. Jastrzębia 23/1, Osoba do kontaktów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4947-2013:text:pl:html PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Błonie: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Błonie: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424093-2016:text:pl:html -Błonie: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 233-424093 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383810-2016:text:pl:html -: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 211-383810 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2009/S 190-273415 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2009/S 190-273415 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/9 PL-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2009/S 190-273415 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

Informatyzacja Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Wałbrzych: Informatyzacja Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 82922-2009; data zamieszczenia: 30.03.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad zintegrowanym systemem informatycznym obejmującym oprogramowanie Eskulap i Impuls 5 dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczym im. E.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235474-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2013/S 136-235474 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233155-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup instalacja i wdrożenie systemu HIS wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. 1. Zakup bezterminowych licencji oprogramowania dla części medycznej wraz z kodami źródłowymi

Bardziej szczegółowo

Polska-Leszno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 151-271052. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Leszno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 151-271052. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271052-2014:text:pl:html Polska-Leszno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 151-271052 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Dostawa oprogramowania - elektronicznego obiegu dokumentów medycznych,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40 Tel. (77) 43 91 614, 40 80 123; Fax (77) 43 93 861 e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl

Bardziej szczegółowo

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Narzędzia klasy Business Intelligence wspomagające zarządzanie na poziomie szpitala i regionu Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Pion Ochrony Zdrowia rozwiązania dla Sektora Opieki

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy 1 z 6 2011-09-23 15:15 Nowy Targ: Usługa polegająca na dostawie, instalacji, wdrożeniu i serwisie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Numer ogłoszenia: 253983-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup instalacja i wdrożenie systemu HIS wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym. 1. Zakup bezterminowych licencji oprogramowania dla części medycznej wraz z kodami źródłowymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: Zakup oprogramowania oraz aparatury medycznej dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Głuchołazy, dn. 20.08.2014 r. W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.08.2014r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:403708-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy edukacyjnej UPRP zawierającej kurs e-learningowy oraz wyszukiwarkę Numer ogłoszenia: 232158-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków: Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland Numer ogłoszenia: 194262-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dostawa systemu e-urząd oraz sprzętu w ramach Projektu e-myślenice wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice

Dostawa systemu e-urząd oraz sprzętu w ramach Projektu e-myślenice wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice Załącznik nr 7 do SIWZ PROCEDURA WERYFIKACJI PRÓBKI ORAZ PRZEPROWADZENIA DEMONSTRACJI W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Dostawa systemu e-urząd oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343380-2017:text:pl:html Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2017/S 167-343380 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie projektowania stron WWW 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie projektowania stron WWW 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335556-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie projektowania stron WWW 2016/S 187-335556 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Warszawa, dnia 08.11.2013r. Warszawa: rozbudowa posiadanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu objętego umową RPMA.02.01.00-14-026/11-00

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 lipca 2014 r.

z dnia 7 lipca 2014 r. Sygn. akt KIO 1293/14 POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: członek Krajowej Izby Odwoławczej - Barbara Bettman Po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału

Bardziej szczegółowo

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Rejestr zbiorów przetwarzanych w: Opieki Zdrowotnej w u ul. Nazwa przetwarzania data zgłoszenia ostatniej y/ rodzaj y podstawa prawna przetwarzania przetwarzanych w do ze przekazywaniu lub kategorii Izba

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków: Objęcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_prochniak 25/05/2011- ID:2011-072907 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.gorlice.pl Gorlice: Dostawa serwera, dostawa, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.gda.pl Gdańsk: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 (Portal Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 (Portal Pacjenta) Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 (Portal Pacjenta) Spis treści SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 3 (Portal Pacjenta)...1 Wymagania...2 e-informacje:...2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2014/S 219-387407

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2014/S 219-387407 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387407-2014:text:pl:html Polska-Sokołów Podlaski: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255258-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 141-255258 Resortowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa Rejestr zbiorów przetwarzanych w: Opieki Zdrowotnej w u ul. Nazwa data zgłoszenia ostatniej y/ rodzaj y przetwarzanych w do ze przekazywaniu lub kategorii Izba Przyjęć, Oddziały, 1 System szpitalny (HIS)

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Polska-Mrozy: Systemy informacji medycznej 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Mrozy: Systemy informacji medycznej 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189272-2017:text:pl:html -Mrozy: Systemy informacji medycznej 2017/S 096-189272 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w SPDSK

Serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.10.2015 pn. Dostawa licencji oprogramowania i wymaganej infrastruktury teletechnicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:...

NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:... Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NAZWA WYKONAWCY:.. ADRES:.. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na dostawę zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015.12.10 15:03 Szczecin: Usługa nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad systemem RIS i PACS Alteris oraz dostawę sprzętu serwerowego do SPSK Nr 1 PUM. OS ZP 96 15 Numer ogłoszenia: 338234-2015;

Bardziej szczegółowo

Poznań: Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Infomedica Numer ogłoszenia: 92441-2015; data zamieszczenia: 23.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Infomedica Numer ogłoszenia: 92441-2015; data zamieszczenia: 23.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Infomedica Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe.

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Opis wymagań i specyfikacja oprogramowania branżowego do przychodni specjalistycznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia P1/CMWUM/2016 Załącznik nr 3.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia I. INFORMACJE OGÓLNE: Zamierzeniem Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Elbląg: Przetarg nieograniczony pn. E-rehabilitacja - informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno - Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:27785-2017:text:pl:html -Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Rozszerzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Kompleksowa obsługa systemu informatycznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Udzielenie wsparcia w czynnościach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w obszarach HR Kadry i HR Płace dla pracowników jednostek sądownictwa. Numer ogłoszenia: 521992-2013;

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo