Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708"

Transkrypt

1 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, Osoba do kontaktów: Aldona Myślińska, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: Faks: (, , 2014/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Komputerowy system sterujący Pakiety oprogramowania medycznego Systemy informacji medycznej System informacji klinicznej System zarządzania na podstawie akt pacjentów Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Roboty w zakresie burzenia Montaż konstrukcji metalowych Kablowe linie nadawcze Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Układanie kabli Instalowanie okablowania komputerowego Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Uruchomienie e-usług w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu na bazie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Sygn. Sprawy DZP/34PN/2014 1/5

2 2/5 Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczenia serwerowni, rozbudowa i modernizacja sieci LAN oraz realizacja sieci bezprzewodowej, dostawa i instalacja sprzętu wymaganego do realizacji projektu, wdrożenie oprogramowania do pracy w wymaganym zakresie oraz testy akceptacyjne. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1. dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania jednostką medyczna wraz z systemem zdalnego dostępu pacjentów i kontrahentów Usługa obejmuje instalację i wdrożenie oprogramowania pozwalającego na cyfryzację procesów medycznych oraz uruchomienie e-usług. Założenia do oprogramowania ilość jednoczenie korzystających z aplikacji użytkowników do 200, ilość zarejestrowanych użytkowników około 200 dotyczy aktywnych kont użytkowników, liczba użytkowników korzystających miesięcznie z e-usług na poziome 100, ilość użytkowników działających w oparciu o podpis elektroniczny na poziomie 1, system zbudowany w oparciu o założenia skalowalności do 200 jednocześnie pracujących użytkowników możliwość zwiększenia maksymalnego obciążenia serwerów aplikacji do 400 sesji aktywnych na serwerach aplikacji poprzez rozbudowę infrastruktury sprzętowej związanej z serwerami aplikacji. Na etapie dostarczania i uruchamiania systemu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń personelu w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. W szkoleniach uczestniczyło będzie 161 osób personelu białego oraz 41 osób personelu szarego. Instalacja i wdrożenie oprogramowania pozwalającego na cyfryzacje procesów medycznych oraz uruchomienie e- usług obejmować będzie następujące moduły: Formularzowa Dokumentacja Medyczna, Ruch Chorych Izba Przyjęć, Ruch Chorych Oddział, Ruch Chorych Statystyka, Rozliczenia z NFZ, Ruch Chorych - Gruper JGP, Ruch Chorych Optymalizator (Symulator) JGP, Ruch Chorych Aplikacja Mobilna, Zlecenia Leków, Badań Diagnostycznych i Laboratoryjnych, Blok Operacyjny, Zakażenia Szpitalne, Przychodnia Rejestracja, Przychodnia - Gabinet Lekarski, Przychodnia Statystyka, Pracownia (RIS), Pracownia PACS Wymagania Ogólne, Pracownia PACS Archiwizacja I Dystrybucja Danych Obrazowych, Pracownia PACS Klient Kliniczny - Przeglądowy / Dystrybucja Sieciowa, Pracownia PACS Klient Diagnostyczny RTG, Pracownia PACS Klient Kardiologiczny, Punkt Pobrań Materiału, Widoki Użytkownika, Szpitalny Portal Www Konfigurator, Szpitalny Portal Www - e-rejestracja, Szpitalny Portal Www e- Kontrahent, Szpitalny Portal Www Administrator, Szpitalny Portal Www - Witryna Internetowa, Apteczka Oddziałowa, Apteka Szpitalna, Ruch Chorych - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Środki Trwałe i Niskocenne, Inwentaryzacja Środków Trwałych, Serwis Aparatury, Kadry, Grafiki, Płace, Koszty i wycena świadczeń, Kalkulacja Kosztów Leczenia, BHP Ochrona Radiologiczna, Rejestr Zakupów, Rejestr Sprzedaży, Finanse i Księgowość, Gospodarka Magazynowa, Integracja z laboratorium, System Informacji Zarządczej. 2. adaptacja pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu zakres adaptacji przewiduje wykonanie podłogi technicznej antystatycznej, uruchomienie systemu klimatyzacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z wykrywaniem pożaru, systemu kontroli dostępu oraz zasilania awaryjnego serwerowni. W ramach adaptacji pomieszczenia serwerowni należy wykonać prace remontowo-adaptacyjne, wydzieloną instalacje elektryczną, dostarczyć i wyposażyć w zestaw szaf RACK (2 szt.), zainstalować klimatyzację, wykonać podłogę techniczną, zainstalować drzwi antywłamaniowe oraz zainstalować system SWiN oraz pożaru wraz z Kontrolą Dostępu. 3. dostawa i instalacja sprzętu komputerowego obejmuje dostawę sprzętu komputerowego; sprzęt do identyfikacji pacjenta; oprogramowanie systemowe; rozbudowa i modernizacja sieci LAN; zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania serwerowego. Zakres zamówienia obejmuje zakup serwerów (2 szt.), macierzy dyskowej (2 szt.), napędu taśmowego (1 szt.), oprogramowania tworzenia kopii zapasowych (1 komplet), zestawów komputerowych wraz z monitorami (50 szt.), laptopów (2 szt.), drukarek (25 szt.), tabletów medycznych (24 szt.), czytników kodów kreskowych (24 szt.), czytników OCR kart identyfikacyjnych (1 szt.), urządzenia UTM (2 szt.), przełączników do serwerowni (2 szt.), skanerów (3 szt.), zestawów do podpisu elektronicznego (1 szt.), licencje serwerowe (3 szt.) - pozwalające na uruchomienie serwerów systemu medycznego w pełnym zakresie (licencje powinny zapewniać możliwość uruchomienia systemów operacyjnych na maszynach wyposażonych w dwa procesory fizyczne lub możliwość w środowisku wirtualnym 2/5

3 3/5 uruchomienia dwóch instancji wirtualnych tego samego systemu), licencje dostępowe dla usługi katalogowej na urządzenie (komputer, serwer) min 145 szt. W ramach dostawy należy skonfigurować system operacyjny Windows Server 2012 Standard dla dwóch serwerów posiadanych przez Zamawiającego (Fujitsu PY TX200S7f/SFF/HotPlug). W ramach wdrożenia Zamawiający zapewni listę użytkowników wraz z danymi takimi jak: , telefon, ew. harmonogram logowania, listę urządzeń logowania (komputery, na których dany użytkownik będzie mógł się logować) oraz listę katalogów lub listę aplikacji, do których użytkownicy mają mieć dostęp wraz z ich uprawnieniami. Docelowo jeden z fizycznych serwerów będzie realizował usługę katalogową, natomiast drugi będzie zapewniał funkcjonalność serwera plików. Serwery powinny być połączone z macierzą AD. Uwaga: Zamawiający zobowiązuje się do wykonania integracji po stronie systemu Laboratoryjnego z dowolnym systemem medycznym typu HIS, z wykorzystaniem protokołu HL7. Integracja pozwoli na swobodną wymianę danych w zakresie zlecania badań oraz zwrotnie otrzymywania wyników do systemu HIS. Koszty związane z pracami integratorskimi po stronie systemu laboratoryjnego zostaną pokryte przez Zamawiającego, natomiast prace integratorskie po stronie HIS zobowiązany będzie pokryć Wykonawca w tym przypadku stanowią one przedmiot postępowania przetargowego. Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy własne produktów i rozwiązań, lub jakiekolwiek inne parametry wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i rozwiązań równoważnych tj. takich, które nie obniżą standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Rozpoczęcie Zakończenie III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia o godz. 10:00. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Obowiązującą forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą. Rozliczenie za przedmiot umowy następowało będzie fakturami częściowymi, wystawianymi po zakończeniu i odbiorze każdego etapu prac uwzględnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości oferty oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż PLN. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (10:15) Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Uruchomienie e-usług w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu na bazie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Sygn. Sprawy DZP/34PN/2014 Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczenia serwerowni, rozbudowa i modernizacja sieci LAN oraz realizacja sieci bezprzewodowej, dostawa i instalacja sprzętu wymaganego do realizacji projektu, wdrożenie oprogramowania do pracy w wymaganym zakresie oraz testy akceptacyjne. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1. dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania jednostką medyczna wraz z systemem zdalnego dostępu pacjentów i kontrahentów Usługa obejmuje instalację i wdrożenie oprogramowania pozwalającego na cyfryzację procesów medycznych oraz uruchomienie e-usług. Założenia do oprogramowania - ilość jednoczenie korzystających z 3/5

4 4/5 aplikacji użytkowników do 200, ilość zarejestrowanych użytkowników około 200 dotyczy aktywnych kont użytkowników, liczba użytkowników korzystających miesięcznie z e-usług na poziome 100, ilość użytkowników działających w oparciu o podpis elektroniczny na poziomie 1, system zbudowany w oparciu o założenia skalowalności do 200 jednocześnie pracujących użytkowników możliwość zwiększenia maksymalnego obciążenia serwerów aplikacji do 400 sesji aktywnych na serwerach aplikacji poprzez rozbudowę infrastruktury sprzętowej związanej z serwerami aplikacji. Na etapie dostarczania i uruchamiania systemu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń personelu w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. W szkoleniach uczestniczyło będzie 161 osób personelu białego oraz 41 osób personelu szarego. Instalacja i wdrożenie oprogramowania pozwalającego na cyfryzacje procesów medycznych oraz uruchomienie e- usług obejmować będzie następujące moduły: Formularzowa Dokumentacja Medyczna, Ruch Chorych Izba Przyjęć, Ruch Chorych Oddział, Ruch Chorych Statystyka, Rozliczenia z NFZ, Ruch Chorych Gruper JGP, Ruch Chorych Optymalizator (Symulator) JGP, Ruch Chorych Aplikacja Mobilna, Zlecenia Leków, Badań Diagnostycznych i Laboratoryjnych, Blok Operacyjny, Zakażenia Szpitalne, Przychodnia Rejestracja, Przychodnia Gabinet Lekarski, Przychodnia Statystyka, Pracownia (RIS), Pracownia PACS Wymagania Ogólne, Pracownia PACS Archiwizacja I Dystrybucja Danych Obrazowych, Pracownia PACS Klient Kliniczny Przeglądowy / Dystrybucja Sieciowa, Pracownia PACS Klient Diagnostyczny RTG, Pracownia PACS Klient Kardiologiczny, Punkt Pobrań Materiału, Widoki Użytkownika, Szpitalny Portal Www Konfigurator, Szpitalny Portal Www e-rejestracja, Szpitalny Portal Www e- Kontrahent, Szpitalny Portal Www Administrator, Szpitalny Portal Www Witryna Internetowa, Apteczka Oddziałowa, Apteka Szpitalna, Ruch Chorych Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Środki Trwałe i Niskocenne, Inwentaryzacja Środków Trwałych, Serwis Aparatury, Kadry, Grafiki, Płace, Koszty i wycena świadczeń, Kalkulacja Kosztów Leczenia, BHP - Ochrona Radiologiczna, Rejestr Zakupów, Rejestr Sprzedaży, Finanse i Księgowość, Gospodarka Magazynowa, Integracja z laboratorium, System Informacji Zarządczej. 2. adaptacja pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu zakres adaptacji przewiduje wykonanie podłogi technicznej antystatycznej, uruchomienie systemu klimatyzacji, systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z wykrywaniem pożaru, systemu kontroli dostępu oraz zasilania awaryjnego serwerowni. W ramach adaptacji pomieszczenia serwerowni należy wykonać prace remontowo-adaptacyjne, wydzieloną instalacje elektryczną, dostarczyć i wyposażyć w zestaw szaf RACK (2 szt.), zainstalować klimatyzację, wykonać podłogę techniczną, zainstalować drzwi antywłamaniowe oraz zainstalować system SWiN oraz pożaru wraz z Kontrolą Dostępu. 3. dostawa i instalacja sprzętu komputerowego obejmuje dostawę sprzętu komputerowego; sprzęt do identyfikacji pacjenta; oprogramowanie systemowe; rozbudowa i modernizacja sieci LAN; zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania serwerowego. Zakres zamówienia obejmuje zakup serwerów (2 szt.), macierzy dyskowej (2 szt.), napędu taśmowego (1 szt.), oprogramowania tworzenia kopii zapasowych (1 komplet), zestawów komputerowych wraz z monitorami (50 szt.), laptopów (2 szt.), drukarek (25 szt.), tabletów medycznych (24 szt.), czytników kodów kreskowych (24 szt.), czytników OCR kart identyfikacyjnych (1 szt.), urządzenia UTM (2 szt.), przełączników do serwerowni (2 szt.), przełączników sieci LAN (18 szt.), skanerów (3 szt.), zestawów do podpisu elektronicznego (1 szt.), licencje serwerowe (3 szt.) - pozwalające na uruchomienie serwerów systemu medycznego w pełnym zakresie (licencje powinny zapewniać możliwość uruchomienia systemów operacyjnych PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 22 na maszynach wyposażonych w dwa procesory fizyczne lub możliwość w środowisku wirtualnym uruchomienia dwóch instancji wirtualnych tego samego systemu), licencje dostępowe dla usługi katalogowej na urządzenie (komputer, serwer) min 145 szt. W ramach dostawy należy skonfigurować system operacyjny Windows Server 2012 Standard dla dwóch serwerów posiadanych przez Zamawiającego (Fujitsu PY TX200S7f/SFF/HotPlug). W ramach wdrożenia Zamawiający zapewni listę użytkowników wraz z danymi takimi jak: , telefon, ew. harmonogram logowania, listę urządzeń logowania 4/5

5 5/5 (komputery, na których dany użytkownik będzie mógł się logować) oraz listę katalogów lub listę aplikacji, do których użytkownicy mają mieć dostęp wraz z ich uprawnieniami. Docelowo jeden z fizycznych serwerów będzie realizował usługę katalogową, natomiast drugi będzie zapewniał funkcjonalność serwera plików. Serwery powinny być połączone z macierzą AD. Uwaga: Zamawiający zobowiązuje się do wykonania integracji po stronie systemu Laboratoryjnego z dowolnym systemem medycznym typu HIS, z wykorzystaniem protokołu HL7. Integracja pozwoli na swobodną wymianę danych w zakresie zlecania badań oraz zwrotnie otrzymywania wyników do systemu HIS. Koszty związane z pracami integratorskimi po stronie systemu laboratoryjnego zostaną pokryte przez Zamawiającego, natomiast prace integratorskie po stronie HIS zobowiązany będzie pokryć Wykonawca w tym przypadku stanowią one przedmiot postępowania przetargowego. Uwaga: jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy własne produktów i rozwiązań, lub jakiekolwiek inne parametry wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i rozwiązań równoważnych tj. takich, które nie obniżą standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Zakończenie III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 3. Termin wniesienia wadium upływa o godz. 10:00. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Obowiązującą forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą. Rozliczenie za przedmiot umowy następowało będzie fakturami częściowymi, wystawianymi po zakończeniu i odbiorze każdego etapu prac uwzględnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości oferty oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż cena oferty. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (10:15) Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, że zmianie uległ Załacznik nr 2 do SIWZ Koncepcja techniczna projektu Uruchomienie e-usług w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu na bazie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz SIWZ. 5/5

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 089-151377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 089-151377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151377-2013:text:pl:html PL-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 089-151377 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233155-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/077/13 Załącznik Nr.. do umowy W.Sz.S./DAZ-2411/P-8/077/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo