Szczawno-Zdrój, r. Oznaczenie sprawy: ZP/01/ WSZYSCY -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczawno-Zdrój, 29.01.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/01/2013 - WSZYSCY -"

Transkrypt

1 Szczawno-Zdrój, r. Oznaczenie sprawy: ZP/01/ WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający odpowiada jak niżej: Pyt.1 Czy Zamawiający zgadza się na utrzymanie okresu 36 miesięcznego przy 35 ratach leasingowych. Odp. : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości rat leasingowych z 36 na 35 przy zachowaniu 36 miesięcznego okresu trwania umowy. Pyt.2 Czy zamawiający oczekuje ubezpieczenia all risks również dla zadania nr 1? Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie, które nie podlega ubezpieczeniu z racji jego niematerialnego charakteru. Odp. : Zamawiający nie oczekuje ubezpieczenia od Wykonawcy, zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający będzie zawierał umowy ubezpieczenia we własnym zakresie. Aby doprecyzować zapisy SIWZ dotyczące ubezpieczenia Zamawiający dokona zmiany SIWZ. Pyt. 3 W ogłoszeniu do zamówienia publicznego z dnia 21 stycznia 2013 roku, zadanie 2, jest napisane: liczba rat min. 24. W związku z tym, że brak jest sposobu oceniania ofert w zależności od długości rat, proszę o jasne zdefiniowanie na ile rat ma być rozłożona płatność? Płatność ma być rozłożona na 24 raty. Aby doprecyzować zapisy SIWZ dotyczące ilości rat, na które ma być rozłożona płatność za sprzęt komputerowy Zamawiający dokona zmiany SIWZ. Pyt. 4 Czy Zamawiający zgadza się aby czas trwania umowy był liczony od dnia przekazania sprzętu protokołem zdawczo-odbiorczym? Okres umowy 36 miesięczny liczony od dnia podpisania umowy spowoduje iż w przypadku gdy umowa i dostawa nie nastąpią w tym samym dniu umowa leasingu skończy się wcześniej niż wymagalność ostatniej raty. 1

2 Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do r. Zamawiający zmienia zapis SIWZ dotyczący czasu trwania leasingu poprzez wykreślenie słów od dnia zawarcia umowy. Nowy zapis przyjmuje brzmienie: Czas trwania leasingu: 36 miesięcy. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do r. Pyt. 5 Pytanie do pkt. II Zadanie nr 1: ( ) Zainstalowany system musi współpracować z oprogramowaniem do kompleksowej obsługi uzdrowisk KURACJUSZ ( ). Prosimy o uszczegółowienie zakresu współpracy z systemem Kuracjusz: a) Czy współpraca miałaby odbywać się w trybie online? b) Jakiego rodzaju dane mają być wymieniane między Kuracjuszem, a oprogramowaniem? c) Jakimi mechanizmami współpracy z obcym oprogramowaniem dysponuje system Kuracjusz? d) Czy oba systemy miałyby korzystać z tego samego schematu bazy danych? e) Wszelkie inne informacje umożliwiające udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na pytanie dotyczące współpracy zawarte w SIWZ. a) Czy współpraca miałaby odbywać się w trybie online? Nie wykluczamy takiej możliwości. b) Jakiego rodzaju dane mają być wymieniane między Kuracjuszem, a oprogramowaniem? Kontrahenci (Kuracjusz będzie tworzył automatycznie dla każdego nowego klienta/kontrahenta numer konta, który będzie na zawsze przypisany do tej osoby). Oprogramowanie księgowe musi zaczytać te dane tak aby były one identyczne. Jeśli w Kuracjuszu powstaje nowy kontrahent, to w oprogramowaniu księgowym jest on dopisywany z numerem konta powstałym w Kuracjuszu. Jeśli jest to kontrahent stały/powracający, to w oprogramowaniu księgowym korzystamy z już utworzonego kontrahenta, Dane księgowe. Określimy jakie dane księgowe będą przenoszone z Kuracjusza oraz na jakie konta księgowe mają trafiać. Producent Kuracjusza przygotuje "widok" w bazie danych z którego będzie można zaczytać interesujące nas dane. W skład danych księgowych wchodzą: faktury sprzedaży, faktury zakupu, dokumenty magazynowe. c) Jakimi mechanizmami współpracy z obcym oprogramowaniem dysponuje system Kuracjusz? Odpowiedzi udzielone zostały w pkt. a i b oraz dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia w Kuracjusz przycisku Eksport, który będzie eksportował wcześniej zdefiniowane dane. d) Czy oba systemy miałyby korzystać z tego samego schematu bazy danych? Nie. System Kuracjusz posiada swoją bazę danych i system księgowy nie może ingerować w jej strukturę. Nie wykluczamy korzystania przez obydwa systemy z jednego serwera oraz jednej instancji bazodanowej. e) Wszelkie inne informacje umożliwiające udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na pytanie dotyczące współpracy zawarte są w SIWZ. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta systemu Kuracjusz firmy Betasi z Nowego Sącza - Pyt. 6 Pytanie do pkt. II Zadanie nr 1: ( ) zainstalowany system będzie umożliwiał pracę na wspólnej bazie danych jak i na odrębnych bazach dla poszczególnych modułów systemu przy zachowaniu komunikacji z modułem finansowo-księgowym ( ). 2

3 Prosimy o uszczegółowienie tego punktu. Co Zamawiający rozumie pod nazwą, że system musi mieć możliwość pracy na odrębnych bazach dla poszczególnych modułów systemu. Przykład: System umożliwia instalacje każdego z modułów np. kadrowo-płacowy, sprzedażowy, finansowy, na osobnych bazach danych (osobny zbiór tabel powiązanych relacjami = odrębna baza danych dla każdego modułu z zastrzeżeniem zastosowania rozwiązania przesyłającego dane z modułów kadrowopłacowego i sprzedażowego do systemu finansowego) Jednocześnie: System musi umożliwiać w razie potrzeby wykonanie instalacji na jednej bazie danych w rozumieniu: wspólne tabele kontrahentów itp. Pyt. 7 Zwracamy się o dodatkowe informacje dotyczące specyfikacji zamówienia: 1) O sprecyzowanie punktu 1) Moduł Finanse i Księgowość Podpunktu: możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek. 2) O opis szczegółowy punktu1) Moduł Finanse i Księgowość, Podpunkt: zestawienie płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu. Prosimy o sprecyzowanie i opis tego punktu. O jakie informacje chodzi, jak mają być podane informacje z systemu finansowo-księgowego? 3) O podanie obowiązkowych wskaźników wymaganych w systemie FK dot. punktu 1) Moduł Finanse i Księgowość. Pytanie z zakresu analiz: przeprowadzenie różnorodnych analiz w oparciu o typowe wskaźniki finansowe w programie. 4) Pytania z zakresu wymagań 3) Modułu środków trwałych Jakie funkcje ma spełniać opcja rozliczanie ulg inwestycyjnych (w ujęciu historycznym)? 5) Pytania z zakresu wymagań 6) modułu e-deklaracje: Co Państwo rozumieją w podpunkcie proces składania deklaracji przebiega w pełni automatycznie? Proszę o podanie szczegółowego opisu. 6) Pytania z zakresu wymagań 6) modułu e-deklaracje: Proszę sprecyzować podpunkt: elektroniczne archiwum umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniej deklaracji? 7) Pytania z zakresu wymagań 6) modułu e-deklaracje: Co Państwo rozumieją w sformuowaniu: dostęp on-line do urzędów elektronicznych. 1. Sprecyzowanie punktu 1) Moduł finanse i księgowość możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek. Rozliczanie w programie na poszczególnych kontach pracowników z pobranych zaliczek powinno się odbywać zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie o rachunkowości, zakładamy pobranie i zwrot zaliczki przez pracownika, pobranie i częściowy zwrot zaliczki, reszta np. w postaci FV za zakupiony towar, pobranie zaliczki tytułem wynagrodzenia itp. rozliczenie księgowe zgodnie z zasadami ujętymi w ustawie o rachunkowości. Ogólnie chodzi typ dokumentu pozwalający ewidencjonować w księgowości wszystkie operacje rozliczające zaliczkę pracownika np. faktury, diety itp. na jednym dokumencie księgowym. 3

4 2. Opis szczegółowy punktu 1) Moduł finanse i księgowość - zestawienie płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu sprecyzowanie i opis tego punktu, o jakie informacje chodzi, jak mają być podane informacje z systemu finansowo-ksiegowego. Raport ma przedstawiać listę zapłaconych w całości faktur zakupu i dokumentów importowych z podsumowaniem kwot VAT, wyliczając dla użytkownika kwotę odniesienia istotną przy ocenie, czy można wystąpić o zwrot VAT w danym okresie sprawozdawczym. 3. Podanie obowiązkowych wskaźników wymaganych w systemie FK, dot. punktu Moduł Finanse i Księgowość przeprowadzenie różnorodnych analiz w oparciu o typowe wskaźniki finansowe w programie Program powinien umożliwiać robienie dowolnych analiz na podstawie danych księgowych, w standardzie posiadać minimum zdefiniowane wskaźniki: Bieżącej płynności (wskaźnik III stopnia); Gotówki, Kapitałochłonności obrotu, Pokrycia majątku kapitałem własnym, Pokrycia majątku obrotowego stałym, Pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym, Pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym, Pokrycia odsetek, Zadłużenia długoterminowego, Wskaźnik szybki (Quick Ratio), Struktury Pasywów, Struktury aktywów, Rentowności sprzedaży netto, Rentowności kapitału własnego, Relacji należności do zobowiązań. 4. Pytania z zakresu wymagań 3) Moduł Środków Trwałych jakie funkcje ma spełniać opcja rozliczanie ulg inwestycyjnych (w ujęciu historycznym). Wylicza kwoty odpisów amortyzacyjnych zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. System powinien mieć możliwość bieżącego stanu wykorzystania przydzielonej dla środka trwałego kwoty ulgi inwestycyjnej, jeśli takowa zostanie zastosowana. 5. Pytania z zakresu wymagań 6) Moduł e-deklaracje: co Państwo rozumieją w podpunkcie proces składania deklaracji przebiega w pełni automatycznie szczegółowy opis. Deklaracja powinna być wygenerowana na podstawie danych z systemu podpisana podpisem kwalifikowanym jeśli jest to wymagane przez ustawodawcę a następnie przesłana na odpowiedni serwer\stronę w sposób i w formacie jaki zakłada urząd elektroniczny. Zwrotnie automatycznie powinno zostać przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Całość proces wysyłki, podpisu, potwierdzenia powinien być realizowany w systemie gdzie na bieżąco możemy podejrzeć status e-deklaracji. 6. Pytania z zakresu wymagań 6) moduł e-deklaracje: - proszę sprecyzować podpunkt elektroniczne archiwum umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniej deklaracji. Wysłane deklaracje jak i Urzędowe Potwierdzenia Odbioru powinny być przetrzymywane w archiwum w wersji elektronicznej. Musi zostać zastosowany mechanizm umożliwiający szybkie i sprawne odszukanie deklaracji, która nas interesuje a znajduje się w archiwum. Można znaleźć wszystkie zrobione w aplikacji e-deklaracje razem z informacją o ich wysyłce i zwrotnie UPO z US. 7. Pytania z zakresu wymagań 6) moduł e-deklaracje: co Państwo rozumieją w sformułowaniu dostęp on-line do urzędów elektronicznych. 4

5 Przesyłanie w wersji elektronicznej deklaracji wprost z systemu zgodnie z wytycznymi do urzędu elektronicznego bez pośrednio na platformę Ministerstwa Finansów, zwrotnie powinno pobierać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) Kierownik Zamawiającego 5

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

I Część pytań i odpowiedzi

I Część pytań i odpowiedzi I Część pytań i odpowiedzi Pytanie 1 Zgodnie z SIWZ [Część I SIWZ]. Finansowanie przedmiotu zamówieniu.1. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN-385/2015 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy.

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na System kadrowo-płacowy. DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy. W trakcie prowadzonej procedury wpłynęło następujące

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274411-2011:text:pl:html PL-Katowice: Ekrany i konsole komputerowe 2011/S 166-274411 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo