ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (1) Znak sprawy: SZP /2010 Data:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (1) Znak sprawy: SZP-333-10/2010 Data: 26.03.2010"

Transkrypt

1 SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) /fax. (089) ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (1) Znak sprawy: SZP /2010 Data: Dotyczy: dostawa i montaż sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzacje SPZGiChP w Olsztynie Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców: Wykonawca Nr 1: Pyt. 1. SIWZ rozdz. III pkt 4 Zamawiający wymaga: Okres udzielonej gwarancji na sprzęt i oprogramowanie minimum 36 miesięcy. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści skrócenie okresu udzielonej gwarancji na oprogramowanie do minimum 12 miesięcy przy zachowaniu okresu udzielonej gwarancji na sprzęt minimum 36 miesięcy. Pyt. 2 W załączniku nr 5 do SIWZ Część MEDYCZNA informatycznej obsługi Szpitala Moduły Lp. 22 Zamawiający wymaga: Moduł ewidencji aparatury medycznej. Prosimy o wyjaśnienie jakiej liczby licencji ww. modułu wymaga Zamawiający. Odp.: Zamawiający wymaga 2 licencji (dopuszcza się licencję pływającą umożliwiającą korzystanie z jednej licencji na dowolnym komputerze w szpitalu przez jednego użytkownika naraz). Pyt 3 W załączniku nr 16 do SIWZ SERWIS Usługi serwisowe, Lp. 9 - Zamawiający wymaga: Pakiet dodatkowych godzin miesięcznie na dodatkowe usługi serwisowe. Prosimy o wyjaśnienie jaką liczbę godzin Zamawiający przyjął w ww. pakiecie? Standardowo jest to 5 godzin miesięcznie. Odp.: Zamawiający przyjął minimum 10 godzin dodatkowych miesięcznie w pakiecie na dodatkowe usługi serwisowe. Pyt. 4 W załączniku nr 19 do SIWZ Projekt umowy, 1 ust. 2.1 lit. a - Zamawiający wymaga: dostawę, instalację, migrację danych, konfigurację, szkolenie użytkowników i uruchomienie oprogramowania typu HIS (ang. Hospital Information System, część biała ) wraz z niezbędnym dla jego funkcjonowania sprzętem komputerowym (serwery, komputery, terminale) w konfiguracji zapewniającej jego efektywną pracę i krótki czas reakcji. Dostarczony system HIS musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem typu RIS i PACS firmy Fuji Film, tak by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację w obrębie całego Systemu. W przypadku wszelkich połączeń pomiędzy aplikacjami używane będą rozwiązania zgodne z międzynarodowymi standardami tj. HL7, DI- COM, CCOW, IHE itp., w przypadku braku możliwości zastosowania wymienionych standardów lub zbyt wysokich kosztów implementacji rozpatrywane będą rozwiązania dedykowane. W celu redukcji kosztów użytkowania jak i wykorzystania istniejącej bazy sprzętowej preferowana będzie

2 wielowarstwowa architektura aplikacji (ang. n-tier architecture) z użyciem tzw. cienkiego klienta (ang. thin client) np. przeglądarki internetowej, z wykluczeniem interfejsów tekstowych Prosimy o wyjaśnienie określenia spójnej, aktualnej i obiektywnej informacji w ramach Systemu. Jak weryfikować spełnienie tego warunku? Dodatkowo mowa jest w przepisie o rozważeniu rozwiązań dedykowanych. Czy oznacza to, iż Wykonawca w ramach jednego wynagrodzenia miałby wykonywać dodatkowe prace programistyczne? Odp.: Określenia spójna, aktualna i obiektywna informacja w ramach Systemu oznacza jednoznaczną i identyczną informację w obrębie całego systemu informatycznego. Tak, Wykonawca w ramach jednego wynagrodzenia ma wykonywać dodatkowe prace programistyczne w przypadku braku możliwości zastosowania wymienionych standardów lub zbyt wysokich kosztów implementacji. Pyt. 5 W załączniku nr 19 do SIWZ Projekt umowy, 1 ust. 2.2 lit. a - Zamawiający wymaga: dostawę, instalację, migrację danych, konfigurację, szkolenie użytkowników i uruchomienie oprogramowania klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa, część szara ) wraz z niezbędnym dla jego funkcjonowania sprzętem komputerowym (serwery, komputery, terminale) w konfiguracji zapewniającej jego efektywną pracę i krótki czas reakcji. Dostarczony system musi zostać zintegrowany z systemem HIS, tak, by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację pozwalającą na planowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesów ekonomicznych. W przypadku wszelkich połączeń pomiędzy aplikacjami ZSI używane będą rozwiązania zgodne z międzynarodowymi standardami tj. HL7, DICOM, CCOW, IHE itp., w przypadku braku możliwości zastosowania wymienionych standardów lub zbyt wysokich kosztów implementacji rozpatrywane będą rozwiązania dedykowane. Jak w Zadaniu 1, w celu redukcji kosztów użytkowania jak i wykorzystania istniejącej bazy sprzętowej preferowana będzie wielowarstwowa architektura aplikacji (ang. n-tier architecture) z użyciem tzw. cienkiego klienta (ang. thin client) np. przeglądarki internetowej, z wykluczeniem interfejsów tekstowych. Prosimy o wyjaśnienie określenia spójnej, aktualnej i obiektywnej informacji w ramach Systemu. Jak weryfikować spełnienie tego warunku? Dodatkowo mowa jest w przepisie o rozważeniu rozwiązań dedykowanych. Czy oznacza to, iż Wykonawca w ramach jednego wynagrodzenia miałby wykonywać dodatkowe prace programistyczne? Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 4. Pyt. 6 W załączniku nr 19 do SIWZ Projekt umowy, 1 ust. 2.3 lit. b - Zamawiający wymaga: System Laboratoryjny musi być w pełni zintegrowany z ZSI, umożliwiając transparentną dla użytkowników wymianę danych w zakresie zlecania badań i odbierania wyników w ramach jednego interfejsu. Wszystkie urządzenia i analizatory, które posiadają zdolność jedno i dwukierunkowej komunikacji z LIS, muszą zostać podpięte i skonfigurowane, celem uzyskania pełnej automatyki diagnostycznej, zgodnej z przyjętymi międzynarodowymi standardami. Prosimy o wyjaśnienie czym jest transparentna wymiana danych. Odp.: Transparenta wymiana danych oznacza wymianę danych między modułami ZSI, która jest niewidoczna, przezroczysta dla użytkownika Pyt. 7 W załączniku nr 19 do SIWZ Projekt umowy, 1 ust. 2.8 lit. a - Zamawiający wymaga: udzielenie Zamawiającemu nieodpłatnych, wieczystych licencji całości oprogramowania Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga udzielenia nieodpłatnych licencji? W 3 Projektu umowy nie przewidziano płatności z tego tytułu, a jedynie wynagrodzenia za instalację oprogramowania i wdrożenie systemu. Informujemy, iż licencje nie mogą być nieodpłatne. Odp.: Zamawiający przewiduje jednorazową odpłatność za dostarczone licencje wliczoną w koszt całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy podanego w ofercie. Pyt. 8 W załączniku nr 11 do SIWZ Diagnostyka obrazowa Wymagania ogólne wobec oprogramowania aplikacyjnego, pkt 2 Zamawiający wymaga: Wszystkie słowniki systemowe istniejące zarówno w Systemie RIS/PACS jak i w HIS (np. dane demograficzne pacjentów, ośrodki kosztów) muszą być jednolite, wprowadzenie lub modyfikacja danych takich słowników w jednym systemie jest automatycznie widoczne w drugim Prosimy o wyjaśnienie czy system RIS/PACS Zamawiającego posiada funkcjonalność gwarantującą poprawną wymianę danych poprzez HL7. Prosimy o udostępnienie opisu interfejsu HL7 posiadanego rozwiązania. System IntraRIS/IntraPACS posiada moduł HL7. Specyfikacja komunikacji HL7 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych odpowiedzi na zapytania. 2

3 Pyt. 9 W załączniku nr 11 do SIWZ Diagnostyka obrazowa, Lp. 1, Zamawiający wymaga: Integracja z funkcjonującym w Szpitalu Systemem RIS/PACS Fuji Film Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać integracja? Czy Zamawiający dopuszcza wymianę funkcjonującego w Szpitalu Systemu RIS/PACS? Koszty integracji mogą okazać się porównywalne z dostarczeniem nowego rozwiązania. Czy w przypadku braku zgody na dostarczenie nowego rozwiązania w zakresie RIS/PACS Zamawiający zobowiąże się do pokrycia kosztów integracji? Odp.: Patrz Modyfikacja SIWZ z dnia strona 2. Zamawiający nie dopuszcza wymiany funkcjonującego w szpitalu Systemu RIS/PACS. Wszystkie koszty związane z integracją ponosi Wykonawca. Pyt. 10 W załączniku nr 11 do SIWZ Diagnostyka obrazowa, Lp. 2, Zamawiający wymaga: Integracja z modułem zarządzania zakładem diagnostyki (RIS) Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać integracja? Czy Zamawiający dopuszcza wymianę funkcjonującego w Szpitalu modułu zarządzania zakładem diagnostyki (RIS)? Koszty integracji mogą okazać się porównywalne z dostarczeniem nowego rozwiązania. Czy w przypadku braku zgody na dostarczenie nowego rozwiązania w zakresie modułu zarządzania zakładem diagnostyki (RIS) Zamawiający zobowiąże się do pokrycia kosztów integracji? Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 9. Pyt. 11 W załączniku nr 11 do SIWZ Diagnostyka obrazowa Archiwizacja Badań Video Endoskopii i USG, Lp. 1, Zamawiający wymaga: Podłączenie do Szpitalnego Systemu Informacyjnego oraz do archiwum obrazów PACS urządzeń medycznych, które nie są zgodne z protokołem DICOM, ale są wyposażone w wyjście VIDEO. Prosimy o wyjaśnienie ile urządzeń medycznych Zamawiający zamierza podłączyć? Odp.: Zamawiający zamierza podłączyć 2 urządzenia. Pyt. 12 W załączniku nr 11 do SIWZ Diagnostyka obrazowa Archiwizacja Badań Video Endoskopii i USG, Lp. 5, Zamawiający wymaga: Współpraca z innymi systemami informatycznymi. Prosimy o wyjaśnienie jakie inne systemy informatyczne ma na myśli Zamawiający? Odp.: Integracja z systemem IRIS Endoskopia firmy medi.com przy wykorzystaniu standardu HL7. Pyt. 13 W załączniku nr 11 do SIWZ Diagnostyka obrazowa Archiwizacja Badań Video Endoskopii i USG, Lp. 7, Zamawiający wymaga: Zapisanie wyników obrazowych w centralnym archiwum cyfrowych badań obrazowych PACS. Prosimy o wyjaśnienie czy Szpital posiada Centralny PACS? Jeśli tak, to czy archiwum jest przygotowane na przyjmowanie badań w postaci plików AVI? Jeśli nie, kto poniesie koszty dostosowanie systemu PACS celem przyjmowania badań Video? Odp.: Tak, System PACS wymaga przesyłania wszelkich danych przy użyciu protokołu DICOM 3.0, tak jak określa wymóg zawarty w SIWZ: "W przypadku wszelkich połączeń pomiędzy aplikacjami używane będą rozwiązania zgodne z międzynarodowymi standardami tj. HL7, DICOM...". Koszty dostosowania systemu PACS ponosi Wykonawca. Wykonawca Nr 2 Pyt. 1 Załącznik nr 7, str. 1 pkt 5 Oprogramowanie aplikacyjne Jest niezależne od systemu operacyjnego i daje się uruchomić na bezdyskowych terminalach dostępowych w technologii www. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie Odp.: Tak, patrz Modyfikacja z dnai roku strona 2. Pyt. 2 str. 2 pkt 2 Baza danych jest klasy enterprise. Czy Enterprise oznacza wersję serwera bazodanowego? Jakie parametry muszą opisywać bazę danych klasy enterprise? Bazę danych klasy enterprise. winny opisywać parametry określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ ogólne wymogi stawiane systemom. Pyt. 3 Czy określenie Enterprise oznacza wersję serwera bazodanowego czy jest wymaganiem ogólnym? Odp.: Enterprise oznacza wersję serwera bazodanowego. 3

4 Pyt. 4 Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie (z pyt. nr 3) Pyt. 5 str.2 pkt 4 Stale przyporządkowane klawisze służące do przejścia do edycji dokumentu/pozycji dokumentu w całym systemie. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie dotyczyło jedynie Odp.: Stale przyporządkowane klawisze służące do przejścia do edycji dokumentu/pozycji dokumentu dotyczą całego systemu, przyporządkowanie to może być odmienne dla części białej i dla części administracyjnej. Pyt. 6 str. 2 pkt 5 Do wszystkich przycisków widocznych w oknie programu muszą być przypisane skróty klawiszowe. Skróty muszą być stosowane konsekwentnie w całym systemie. Czy do skrótów stworzonych przez użytkownika także trzeba stworzyć skrót klawiszowy? Pyt. 7 str. 4 pkt 2 Moduły oferowanego systemu są zintegrowane - korzystanie z różnych modułów systemu nie wymaga oddzielnej rejestracji (logowania) użytkownika w każdym z modułów z osobna; w szczególności zlecanie leków i usług, przeglądanie dokumentacji medycznej oraz historii choroby pacjenta wraz z wynikami obrazowymi (w szczególności opisy) i laboratoryjnymi zachodzi bez konieczności przelogowywania się (ponownego wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła) pomiędzy modułami systemu. Czy dopuszczacie Państwo aby logowanie do aplikacji części szarej było niezależne od logowania do Pyt. 8 str. 5 pkt 7 W systemie istnieją mechanizmy uniemożliwiające modyfikację zapisów dokonanych przez jednego użytkownika przez kogoś innego, z możliwością definiowania wyjątków i uwzględnieniem struktury hierarchicznej. Wyjątek stanowi administrator systemu, ale informacja o takim zdarzeniu musi byś w systemie odnotowana. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie Pyt. 9 str. 5 pkt 14 Oprogramowanie aplikacyjne posiada zaimplementowane mechanizmy zdalnej identyfikacji, pobierania i automatycznego instalowania uaktualnień oprogramowania stacji roboczych użytkowników, bez manualnej ingerencji Administratorów Zamawiającego w proces aktualizacji stacji roboczych. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie Pyt. 10 str. 7 pkt 5 Praca na bezdyskowych stacjach graficznych, z systemem operacyjnym, uruchamianych bezpośrednio z centralnego serwera terminali z wykorzystaniem protokołu PXE (tzn. uruchamianie systemu operacyjnego przez sieć). Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie dotyczyło jedynie Patrz Modyfikacja z dnia roku. Pyt. 11 str. 8 pkt 10 Obsługa natywnego silnika XML. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie dotyczyło jedynie Pyt. 12 str. 8 pkt 12 Wbudowana maszyna Javy. Obsługa klas javy jako: typy bazodanowe, funkcje użytkownika, procedury składowane. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie dotyczyło jedynie Pyt. 13 str. 8 pkt 14 Obsługa systemów operacyjnych: HP PA-RISC 64, Linux x86-64bit, Windows x86-64bit, Linux Power, Solaris x86-64bit, HP-UX. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie Pyt. 14 str. 9 pkt 20 Obsługa wielu baz tymczasowych. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie dotyczyło jedynie 4

5 Pyt. 15 str. 9 pkt 21 Obsługa przydzielenie określonej wielkości pamięci tylko dla wybranej tabeli. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie Pyt. 16 str. 9 pkt 23 Obsługa wbudowanego mirroringu pojedynczych urządzeń bazodanowych i/lub baz danych. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie Pyt. 17 str. 9 pkt 24 Obsługa automatycznego rozszerzania bazy danych do określonej wartości i w określonej lokalizacji. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie dotyczyło jedynie części białej? Pyt. 18 str. 9 pkt 29 Obsługa przenoszenia binarnych kopii zapasowych pomiędzy platformami (np. Linux- Windows).Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie Pyt. 19 str. 10 pkt 37 Obsługa dostępu do danych zarchiwizowanych w kopii zapasowej bez potrzeby tworzenia bazy danych o rozmiarze przynajmniej takim jak baza źródłowa. Proszę o wyjaśnienie? Odp.: Dostęp do wybranych danych zarchiwizowanych bez potrzeby przywracania każdorazowo całej źródłowej bazy danych. Pyt. 20 str. 10 pkt 38 Możliwość stworzenia architektury stowarzyszonych serwerów w dwuwęzłowej konfiguracji klastrowej. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie Pyt. 21 str. 10 pkt 43 Możliwość partycjonowania tabel. Czy zgadzacie się Państwo, aby to wymaganie dotyczyło jedynie Pyt. 22 Załącznik N r 15, str. 21 pkt 3Możliwość drukowania bezpośrednio z przenośnego terminala etykiet zawierających kod kreskowy dla wybranych środków trwałych na drukarkach termotransferowych interpretujących język EPL 2 lub równoważny. Zapytanie obejmuje oprogramowanie aplikacyjne działający na komputerach PC lub cienkim kliencie. Czy w związku w powyższym wymaganiem Zamawiający wymaga dostarczenia także oprogramowania działającego na terminalach przenośnych oraz samych urządzeń? Ile takich licencji/urządzeń będzie wykorzystywanych? Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na jedno stanowisko (komuter PC) wraz z drukarką termotransferową. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 ze zmianami) Zamawiający udzielił odpowiedzi w terminie.... 5

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/077/13 Załącznik Nr.. do umowy W.Sz.S./DAZ-2411/P-8/077/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo