MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ /JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego instalacja, uruchomienie, integracja, migracja danych i dostosowanie do obsługi serwisów internetowych, zgodnie z wymaganiami zamawiającego przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ /JP/12 wpłynęły zapytania Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), podaję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 1. Ad. 2 ust. 1 lit. b) Umowy proszę o określenie, co oznaczają w rozumieniu projektu umowy określenia: tajemnica państwowa i tajemnica służbowa. Wyjaśnienie to jest niezbędne, ponieważ nie istnieją legalne definicje tego rodzaju tajemnic, obecnie obowiązująca ustawa o ochronie informacji niejawnych nie posługuje się takimi pojęciami. Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy dokonujemy zmiany 2 ust. 1 lit. b) wzoru Umowy załącznik Nr 6 do SIWZ, polegającej na wykreśleniu zapisu oraz poszanowania tajemnicy służbowej i państwowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba. i wpisaniu w to miejsce oraz innych tajemnic prawnie chronionych, jeśli zajdzie taka potrzeba. 2. Proszę o wyjaśnienie i odpowiednią korektę zapisu, czego dotyczy pojęcie projekt, o którym mowa w 2 ust. 2 lit. c), pierwsze tiret, a nadto proszę o określenie, z jakich minimalnie elementów ma składać się dokument, o którym mowa w tym zapisie? Zamawiający nie określa szczegółowo formy przygotowania dokumentu określającego zasady realizacji projektu. Dokument powinien zawierać co najmniej:

2 skład zespołu przewidzianego do realizacji projektu, zakres kompetencji i odpowiedzialności jego członków; zasady i sposób raportowania postępów pracy; zasady i sposoby komunikacji pomiędzy stronami Projektu; opis procedur odbiorów. 3. Proszę o wyjaśnienie treści zapisu o którym mowa w 2 ust. 2 lit. c), czwarte tiret i jego odpowiednią korektę. Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze Umowy załącznik nr 6 do SIWZ, polegającej na wykreśleniu w 2 ust. 2 lit. c), czwarty tiret zapisu "opracowanie projektu graficznego wyglądów serwisu internetowych Ministerstwa Zdrowia" i wpisaniu w to miejsce opracowanie projektu graficznego wyglądu serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia. 4. Proszę o określenie w 2 ust. 2 lit. f) oraz litera g), od jakiej daty będą liczone okresy realizacji poszczególnych zadań wymienionych w tych zapisach. Podstawą do wyliczenia tych okresów będzie data odbioru Etapu II. 5. Proszę o precyzyjne sformułowanie treści zapisu w 2 ust. 2 litera g), z którego jednoznacznie będzie wynikać, że sprzęt i infrastruktura sieciowa stanowią własność wykonawcy i nie stanowią przedmiotu umowy. Użyte określenie dostarczony nie jest pojęciem klarownym i może sugerować, że przedmiot umowy stanowi także dostawa sprzętu. Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze Umowy załącznik nr 6 do SIWZ, polegającej na polegającej na wykreśleniu w 2 ust. 2 litera g) zapisu Hosting odebranego serwisu internetowego na sprzęcie i infrastrukturze sieciowej dostarczonej przez Wykonawcę i wpisaniu w to miejsce Hosting odebranego serwisu internetowego na sprzęcie i infrastrukturze sieciowej Wykonawcy. 6. Proszę o określenie w 2 ust. 3 lit. b), co oznacza wyraz: sprzęt użyty w tym zapisie. Wobec braku słownika pojęć w umowie określenie to jest niezbędne w tym wypadku. Wykonawca nie narzuca szczegółowej listy sprzętu i dokładnej konfiguracji infrastruktury. Wymogiem jest, aby użyte rozwiązania spełniały zapisy SIWZ.

3 7. W 4 ust. 1 przeniesienie praw autorskich powinno dotyczyć jedynie tej części przedmiotu umowy, który stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Nie można bowiem przenieść praw autorskich do większości elementów przedmiotu umowy, ponieważ nie mają one żadnego związku z prawem autorskim i nie są przedmiotem ochrony tego prawa. Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze Umowy załącznik nr 6 do SIWZ, polegającej na wykreśleniu w 4 treści ust. 1 i wpisaniu w to miejsce: 1. Wykonawca z dniem dokonania zapłaty przez Zamawiającego za Etap II przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyłącznego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania wytworzonym dla Zamawiającego przez Wykonawcę oprogramowania systemu zarządzania treścią (CMS) w całości i we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. oraz dopisaniu w ust. 2 po wyrazach o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrazów: (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 8. Proszę o wpisanie odniesienia, z którego będzie wynikać, co należy rozumieć przez błąd krytyczny, błąd i usterkę oraz czas podjęcia interwencji, o których mowa w 6 ust. 3 i 4 umowy. Opis jest zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Proszę o sprecyzowanie określeń: naruszenie bezpieczeństwa, naruszenie integralności Serwisu, atak hakerski które zostały użyte w 6 ust. 8. Takie zdarzenia powodują obowiązek zapłaty bardzo wysokiej kary umownej, którą można określić jako nadmierną, wobec tego, że z przepisów umowy nie wynika, w jakich okolicznościach może dojść do takich zdarzeń, czym są takie zdarzenia, jakie skutki w działaniu Serwisu mają powodować takie zdarzenia?. Czy jeśli do ataku bez skutków naruszających działanie Serwisu (czy raczej Systemu?), dojdzie w wyniku zawinionego działania Zamawiającego lub jego pracowników, kara ma także odnosić się do Wykonawcy. Zwrócić uwagę należy na to, że żaden Wykonawca nie może gwarantować tego, że nie będą zdarzać się ataki hackerskie, bo jest to niemożliwe. Same zaś ataki nie muszą wywoływać żadnych negatywnych odczuwalnych dla systemu skutków. Proszę o precyzyjne i racjonalne zredagowanie tego zapisu lub jego usunięcie. Obecna jego treść uniemożliwia złożenie oferty.

4 W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Serwisu przez osoby trzecie niezwiązanego z działaniami lub zaniechaniami Zamawiającego, skutkującego niedostępnością Serwisu lub niepożądaną przez Zamawiającego zmianą treści publikowanej przez Serwis, niezależnie od czasu trwania takiego naruszenia, wynagrodzenie miesięczne o którym mowa w 5 ust. 2 pkt. d, zatrzymuje Zamawiający tytułem kary umownej z zachowaniem prawa do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 10. Proszę o wykreślenie ustępu 1 w 13 wobec istnienia zapisu 14 określającego właściwe prawo. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonujemy zmiany 13 polegającej na wykreśleniu treści ust otrzymuje brzmienie: Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową Strony będą rozwiązywać polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 11. Prosimy o podanie aktualnego rozmiaru danych (GB), który zajmuje obecny portal wraz z bazą danych oraz podanie Państwa oczekiwań w tym zakresie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Portal Ministerstwa Zdrowia wraz z baza danych zajmuje ok. 22 GB. Zamawiający przewiduje, że będzie potrzeba co najmniej dwukrotnie większego wolumenu danych. 12. W celu określenia wymaganego rozmiaru danych przeznaczonego na backup proszę o sprecyzowanie oczekiwanej polityki wykonywania kopii zapasowych (ilość danych w GB, częstotliwość wykonywania kopii zapasowych). Kopie zapasowe: pełna raz na miesiąc, przyrostowa codziennie. 13. W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ /JP/12, którego przedmiotem jest: Dostawę systemu zarzadzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego instalacja, uruchomienie, integracja, migracja danych i dostosowanie do obsługi serwisów internetowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. proszę o uwzględnienie odnośnie pkt Dostępność w przeglądarkach internetowych Serwis musi poprawnie realizować założone funkcjonalności co najmniej w następujących przeglądarkach: Microsoft Internet Explorer 6 i nowszych, Mozilla FireFox 2.0 i nowszych, Opera 9 i nowszych oraz Chrom 3.0 i nowszych. W przypadku korzystania ze starszych wersji przeglądarek niż wyżej wymienione lub innych przeglądarek,

5 do których serwis nie jest dostosowany, zostanie wyświetlony komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania serwisu. 2. Moduł redakcyjno-administracyjny musi prawidłowo działać co najmniej w przeglądarkach: Internet Explorer 6 i nowszych, Mozilla FireFox 2.0 i nowszych 3. Jeśli w CMS wykorzystany będzie kod JavaScript, on tak e musi prawidłowo działać w wymienionych w pkt.1 przeglądarkach. Z aktualnego rankingu przeglądarek internetowych dostępnego na: wynika, że z wersji Internet Explorer 6.0 obecnie korzysta 0.4% rynku, przeglądarka FireFox 2.0 ma jeszcze mniej użytkowników, stąd nawet nie jest uwzględniona w tych rankingu. Dostosowanie serwisu internetowego do tych wcześniejszych wersji przeglądarek IE 6.0 i FF 2.0 obecnie wymaga dodatkowej pracy i znacznie zwiększa koszty realizacji. Proponujemy zatem zastąpić je nowszymi, bardziej popularnymi wersjami przeglądarek np. Internet Explorer 7.0, FireFox 3.0. Proszę o uwzględnienie powyższej sugestii i zmianę w zapisie w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, polegającej na wykreśleniu dotychczasowej treści punkt 6.4. podpunkty 1 i 2 i wpisuje w te miejsca: "1. Serwis musi poprawnie realizować założone funkcjonalności co najmniej w następujących przeglądarkach: Microsoft Internet Explorer 7 i nowszych, Mozilla FireFox 4 i nowszych, Opera 10 i nowszych oraz Chrom 10 i nowszych. W przypadku korzystania ze starszych wersji przeglądarek niż wyżej wymienione lub innych przeglądarek, do których serwis nie jest dostosowany, zostanie wyświetlony komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania serwisu. 2. Moduł redakcyjno-administracyjny musi prawidłowo działać co najmniej w przeglądarkach: Internet Explorer 7 i nowszych, Mozilla FireFox 4 i nowszych.". 14. Zamawiający w SIWZ oczekuje przygotowania systemu do wysyłki komunikatów SMS. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty wysyłki komunikatów? Jeżeli nie prosimy o określenie sumarycznej ilości komunikatów do przeprowadzenia wysyłki w okresie obowiązywania umowy wartość ta niezbędna jest do określenia kosztów realizacji usługi.

6 Zamawiający dokonuje zmiany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ, polegającej na dopisaniu w pkt Powiadamianie o nowościach na stronie, newslettery, przesyłanie wiadomości SMS ppkt. 15 w brzmieniu 15. Zamawiający będzie samodzielnie ponosił koszty wysyłki wiadomości SMS. Rozwiązanie wysyłki powinno bazować na zewnętrznej płatnej usłudze bramki SMS zintegrowanej z systemem CMS poprzez interfejs API. Usługa taka zostanie wskazana przez Zamawiającego w trakcie realizacji projektu. Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, w celu umożliwienia wprowadzenia zmian do oferty Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 26 września 2012 r. godz. 10:00 Na podstawie art. 38 ust. 4 zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu wszystkich dat 24 września 2012 r. i wpisaniu w te miejsca daty 26 września 2012 r.

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e-mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-2/2012 Warszawa, 2012-05-29 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Elektronicznego Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 14.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www.

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo