ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SP ZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim nr sprawy: 21/ W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) W Rozdziale 2 w rubryce ostatniej o nazwie Program w ramach, którego realizowane jest zamówienie i źródło finansowania wpisuje się: Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim w ramach umowy RPMA /12-00 ze zm. 2) Rozdział 4 pkt 4.1. ppkt g i g otrzymują brzmienie: g) Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczania, użyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie Oprogramowania Aplikacyjnego, a także wykorzystywania w inny sposób niżeli związany z działalnością Zamawiającego lub działalnością o charakterze wyłącznie promocyjnym i marketingowym poprzez publiczne wyświetlanie. Jednakże w ramach udzielonej na czas nieokreślony licencji w wypadkach określonych w pkt g' Zamawiającemu przysługuje prawo do kompilacji i modyfikacji Oprogramowania HIS i ERP wyłącznie na polu eksploatacji związanym z utrzymaniem i adaptacją oprogramowania oraz jego poprawną funkcjonalnością. g') Wykonawca zdeponuje kody źródłowe oprogramowania HIS i ERP wraz z niezbędnymi modułami i bibliotekami niezbędnymi do jego prawidłowego utrzymania i adaptacji. Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z zdeponowanych kodów źródłowych wyłącznie na wypadek ogłoszenia upadłości, likwidacji lub zaprzestania działalności przez Wykonawcę. Warunki i zakres tego obowiązku określono w załączniku nr 16. 3) W rozdziale 4 pkt 4.2 lit. a kropka 4 (czwarta) w miejsce wpisanego: Integracja ZSI z systemami i urządzeniami posiadanymi przez, wpisuje się: Integracja ZSI z systemem RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego. Specyfikacja techniczna dotycząca integracji oraz zakres czynności do wykonania po stronie Wykonawcy w celu spełnienia wymagań integracji określa załącznik Nr 17. 4)W rozdziale 4 pkt 4.2 ppkt a kropkę 5 (piątą) skreśla się, tj. skreśla się zapis: Zamawiający zapewnia dostęp do danych do migracji. Uzyskanie opisu struktur i formatów w jakich te dane są przechowywane jest obowiązkiem 1

2 5)W rozdziale 4 pkt 4.2 ppkt b kropka 1( pierwsza) w miejsce wpisanego: (według załącznika nr 9 wpisuje się: (według załącznika nr 13) 6) W rozdziale IV w pkt 4.2 ppkt b kropkę 10 ( dziesiątą) skreśla się, tj. skreśla się zapis: zasady przeprowadzenia migracji danych z posiadanego przez Zamawiającego systemu, ; 7) W rozdziale 4 pkt 4.6 skreśla się ppkt b, c oraz e ; 8) W rozdziale 5 pkt 1 ppkt b kropka 1 (pierwsza) otrzymuje brzmienie: dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie Hospital Information System (HIS) obejmującego część medyczną w konfiguracji obejmującej minimum: Ruchu Chorych- Izba Przyjęć, Ruch Chorych-Oddział, Statystyka, Zlecenia, Rozliczenia z płatnikiem, Kolejka oczekujących, Apteka, Blok operacyjny 9) W rozdziale 5 pkt 1 ppkt c kropka 1 (pierwsza) otrzymuje brzmienie: Co najmniej 1 kierownik projektu, posiadający: - co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu w projektach dotyczących wdrożeń oraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych w służbie zdrowia, - co najmniej jeden z certyfikatów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne zarządzania projektami IT: PRINCE2, PMA, PMP lub certyfikat równoważny. 2. W załączniku Nr 1 1) w pkt 1 skreśla się kropkę 6 (szóstą) tj. skreśla się zapis: zamawiający dokona weryfikacji wybranych funkcjonalności w oparciu o dostarczone próbki oraz instrukcje obsługi ; 2) w pkt 2.25 Lp. 1 w miejsce wpisanego: Integracja pozwoli na wymianę danych pomiędzy Systemem i systemami Diagnostyki Obrazowej oraz Diagnostyki Laboratoryjnej w czasie rzeczywistym (w tym automatyczna aktualizacja stanu realizacji badania)., wpisuje się: Integracja pozwoli na wymianę danych pomiędzy Systemem HIS Zamawiającego a Systemem Diagnostyki Obrazowej RIS/PACS Zamawiającego w czasie rzeczywistym (w tym automatyczna aktualizacja stanu realizacji badania). 3) w pkt 2.25 Lp. 2 w miejsce wpisanego: Integracja umożliwi wymianę komunikatów Systemu w zakresie: wystawiania skierowań z jednostek szpitalnych do systemów diagnostycznych., wpisuje się: Integracja umożliwi wymianę komunikatów Systemu HIS Zamawiającego w zakresie: wystawiania skierowań z jednostek szpitalnych do Systemu RIS/PACS 4)w pkt 2.25 Lp. 3 w miejsce wpisanego: Integracja umożliwi wymianę komunikatów w zakresie: odbieranie wyników dla jednostek szpitalnych z systemów diagnostycznych., wpisuje się: 2

3 Integracja umożliwi wymianę komunikatów Systemu HIS Zamawiającego w zakresie: odbierania wyników dla jednostek szpitalnych z Systemu RIS/PACS 5) w pkt 2.25 Lp. 4 w miejsce wpisanego: Wymiana danych musi być realizowana z wykorzystaniem protokołu HL7 oraz musi obejmować w minimalnym zakresie następującą komunikację: nowe zlecenie generowane przez System, anulowanie zlecenia generowane przez System, wynik generowane przez systemy Diagnostyki Obrazowej oraz Diagnostyki Laboratoryjnej, aktualizacja wyniku generowane przez systemy Diagnostyki Obrazowej oraz Diagnostyki Laboratoryjnej., wpisuje się: Wymiana danych musi być realizowana z wykorzystaniem protokołu HL7 oraz musi obejmować w minimalnym zakresie następującą komunikację: nowe zlecenie generowane przez System HIS Zamawiającego, anulowanie zlecenia generowane przez System HIS Zamawiającego, wynik generowane przez System RIS/PACS Zamawiającego, aktualizacja wyniku generowane przez System RIS/PACS 6) W pkt 2.25 Lp. 5 w miejsce wpisanego: System umożliwia automatyczną aktualizację wyniku badania po zmianie w systemach Diagnostyki Obrazowej oraz Diagnostyki Laboratoryjnej (bez możliwości zatarcia poprzedniego zapisu w bazie danych Systemu)., wpisuje się: System HIS Zamawiającego umożliwia automatyczną aktualizację wyniku badania po zmianie w Systemie RIS/PACS Zamawiającego (bez możliwości zatarcia poprzedniego zapisu w bazie danych Systemu HIS Zamawiającego). 7) w pkt 2.25 Lp.6 w miejsce wpisanego: Całość rozliczeń z NFZ odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem Systemu. W Systemie gromadzone są wszystkie dane rozliczeniowe, jak również wyłącznie z tego systemu będą wykonywane transmisje danych do NFZ w ramach tzw. formatu otwartego, określonego przez NFZ., wpisuje się: Całość rozliczeń z NFZ odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem Systemu HIS Zamawiającego. W Systemie HIS Zamawiającego gromadzone są wszystkie dane rozliczeniowe, jak również wyłącznie z tego systemu będą wykonywane transmisje danych do NFZ w ramach tzw. formatu otwartego, określonego przez NFZ. 8) pkt 2.25 Lp. 7 skreśla się; 9)w pkt 2.25 Lp. 8 w miejsce wpisanego: Moduł pozwala na zlecanie pacjentowi badań do pracowni diagnostycznych, zlecenie przejmuje elektronicznie system Diagnostyki Obrazowej firmy zewnętrznej (outsourcingowej): zlecenie badania na różnych płatników i umowy, zlecenie badania do różnych pracowni diagnostycznych, 3

4 możliwość wpisania dodatkowych uwag do zlecenia, imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć adres zamieszkania, ubezpieczyciel, jednostka zlecająca, wpisanie terminu wykonania badania, zlecenie serii tych samych badań, zlecenia zestawu różnych badań na podstawie wzorców, przejrzenia badań przyjętych do wykonania przez laboratorium i przeglądu badań, wykonanych, tryb realizacji zlecenia (CITO / planowy), przegląd stanu realizacji zlecenia, możliwość wydruku skierowania., wpisuje się: Moduł pozwala na zlecanie pacjentowi badań do pracowni diagnostycznych, zlecenie przejmuje elektronicznie System RIS/PACS: zlecenie badania na różnych płatników i umowy, zlecenie badania do różnych pracowni diagnostycznych, możliwość wpisania dodatkowych uwag do zlecenia, imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć adres zamieszkania, ubezpieczyciel, jednostka zlecająca, wpisanie terminu wykonania badania, zlecenie serii tych samych badań, zlecenia zestawu różnych badań na podstawie wzorców, przejrzenia badań przyjętych do wykonania przez laboratorium i przeglądu badań, wykonanych, tryb realizacji zlecenia (CITO / planowy), przegląd stanu realizacji zlecenia, możliwość wydruku skierowania. 10) w pkt 2.25 Lp.9 w miejsce wpisanego: System umożliwia zlecanie serii tych samych badań., wpisuje się: System HIS Zamawiającego umożliwia zlecenie serii tych samych badań. 11) w pkt 2.25 Lp. 10 w miejsce wpisanego: System umożliwia przegląd stanu realizacji zlecenia., wpisuje się: System HIS Zamawiającego umożliwia przegląd stanu realizacji zlecenia 12) w pkt 2.25 Lp. 11 w miejsce wpisanego: System umożliwia obsługę zleceń zrealizowanych częściowo., wpisuje się: 4

5 System HIS Zamawiającego umożliwia obsługę zleceń zrealizowanych częściowo. 13)w pkt 2.25 Lp. 12 w miejsce wpisanego: System umożliwia odwołanie badania zarejestrowanego., wpisuje się: System HIS Zamawiającego umożliwia odwołanie badania zarejestrowanego. 3. W załączniku Nr 13 skreśla się kropkę 9 (dziewiątą) tj. skreśla się zapis: zasady przeprowadzenia migracji danych z posiadanego przez Zamawiającego systemu. 4. W załączniku Nr 16 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 7 : a/ ust. 6 otrzymuje brzmienie: Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczania, użyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie Oprogramowania Aplikacyjnego, a także wykorzystywania w inny sposób niżeli związany z działalnością Zamawiającego lub działalnością o charakterze wyłącznie promocyjnym i marketingowym poprzez publiczne wyświetlanie. Jednakże w ramach udzielonej na czas nieokreślony licencji w wypadkach określonych w ust. 7 Zamawiającemu przysługuje prawo do kompilacji i modyfikacji Oprogramowania HIS i ERP wyłącznie na polu eksploatacji związanym z utrzymaniem i adaptacją oprogramowania oraz jego poprawną funkcjonalnością b/ ust. 7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zdeponuje kody źródłowe oprogramowania HIS i ERP wraz z niezbędnymi modułami i bibliotekami niezbędnymi do jego prawidłowego utrzymania i adaptacji. Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z zdeponowanych kodów źródłowych wyłącznie na wypadek ogłoszenia upadłości, likwidacji lub zaprzestania działalności przez Wykonawcę. c/ ust. 8 w miejsce wpisanego pkt 7 wpisuje się: ust. 7; d/ ust. 10 otrzymuje brzmienie: Kod źródłowy zdeponowany będzie u notariusza wybranego przez strony umowy, a w przypadku nie dojścia do porozumienia u notariusza wybranego przez Zamawiającego kancelarii notarialnej znajdującej się w Makowie Mazowieckim. Koszt depozytu notarialnego ponosi Zamawiający. e/ w ust. 11 w miejsce wpisanego pkt 7 wpisuje się: ust.7 ; 2) w 8 ust. 2 w miejsce wpisanego pkt 1 wpisuje się ust Dodaje się załącznik Nr 17 w brzmieniu określonym w załączniku do tej zmiany SIWZ. Podpis... 5

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 32 349 29 89, fax.+48 32 349

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233155-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 12.09.2011r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Górno, dn. 29.03.2013 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno Tel. (17) 77-15-300, Fax (17) 77-28-968,

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 lipca 2014 r.

z dnia 7 lipca 2014 r. Sygn. akt KIO 1293/14 POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: członek Krajowej Izby Odwoławczej - Barbara Bettman Po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (1) Znak sprawy: SZP-333-10/2010 Data: 26.03.2010

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (1) Znak sprawy: SZP-333-10/2010 Data: 26.03.2010 SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-66 /fax. (089) 532 29 79 e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl www.pulmonologia.olsztyn.pl ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DZP-380-26/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 22,

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421836-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo