AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/ UMOWA DEWELOPERSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA"

Transkrypt

1 REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku ( r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się: / - działająca jako pełnomocnik w imieniu Spółki pod firmą: GANT PMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bochenka Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: Wrocław, ulica Szewska nr 74, REGON Spółki , NIP Spółki , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem), zgodnie z odpisem aktualnym z tego rejestru wydanym przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu dnia 26 kwietnia 2012 roku, CODo WR/26.04/156/2012, na podstawie pełnomocnictwa objętego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza, dnia roku, Rep. A nr /2012, Spółka pod firmą: GANT PMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bochenka Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwana jest w dalszej części tego aktu także Spółką, /, używający imienia, syn, PESEL, zamieszkały:, zwany w dalszej części tego aktu także Nabywcą Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/ UMOWA DEWELOPERSKA 1. OŚWIADCZENIA SPÓŁKI 1. Pełnomocnik Spółki oświadcza, że:

2 na podstawie umowy sprzedaży objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza we Wrocławiu Tomasza Kalinowskiego, dnia 28 października 2011 roku, Rep. A 12953/2011, Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, dzielnicy Podgórze, gminie Kraków Miasto, powiecie miejskim Kraków, województwie małopolskim, objętej księgą wieczystą Kw nr KR1P/ /6 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt łamane przez sześć) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działkę nr 575/2 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez dwa) w obrębie 61 (sześćdziesiąt jeden) o powierzchni 1,0384 ha (dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe), zwanej dalej także "Nieruchomością", w księdze wieczystej Kw nr KR1P/ /6, na dzień dzisiejszy: ) w dziale I Sp wpisane są: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej o treści: nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie prowadzenia sieci wodociągowej niezbędnej dla potrzeb realizacji inwestycji planowanej na działce 575/2 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez dwa) (zgodnie z załącznikiem graficznym do umowy ustanowienia służebności gruntowych z dnia r. Rep. A nr 16972/2010 sporządzonej przed not. Tomaszem Zięciną w Krakowie) po terenie działki nr 575/4 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez cztery) objętej księgą wieczystą nr KR1P/ /6 (czterysta trzy tysiące sto pięć łamane przez sześć), z tym zastrzeżeniem, że projektowane sieci infrastruktury technicznej nie mogą kolidować z budynkami, które znajdować się będą na działce 575/4 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez cztery), a których projekty zatwierdzone zostały stosownymi decyzjami - na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 575/2 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez dwa) (objętej księgą wieczystą nr KR1P/ /6 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt łamane przez sześć)), uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej o treści: odpłatne jednorazowym wynagrodzeniem, nieograniczone w czasie uprawnienie polegające na prawie przeprowadzenia po nieruchomości stanowiącej działki nr 15/15 (piętnaście łamane przez piętnaście) i 15/17 (piętnaście łamane przez siedemnaście), pod powierzchnią ziemi, pasem o szerokości 3 (trzy) metrów, biegnącym pod powierzchnią planowanej utwardzonej drogi

3 3 transportowej dla działek, które powstaną w wyniku podziału działki nr 15/17 (piętnaście łamane przez siedemnaście), możliwie najbliżej granicy z działką nr 575/3 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez trzy), w sposób zaznaczony kolorem różowym na załączniku graficznym, dwóch rur ciepłego ogrzewania ("ciepłociągu") oraz prawie swobodnego dostępu do przedmiotowego ciepłociągu, celem wykonania wszelkich prac związanych z jego eksploatacją, konserwacją, prowadzeniem prac remontowo-modernizacyjnych, z zastrzeżeniem, iż na każdoczesnych właścicielach nieruchomości uprawnionej, ciąży obowiązek niezwłocznego usuwania wszelkich awarii w/w ciepłociągu i przywrócenia nieruchomości obciążonej do stanu poprzedniego, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 575/2 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez dwa), objętej księgą wieczystą Kw nr KR1P/ /6 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt łamane przez sześć), ) w dziale III wpisane są: nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie prowadzenia sieci elektroenergetycznej niezbędnej dla potrzeb realizacji inwestycji planowanej na działkach 576/3 (pięćset siedemdziesiąt sześć łamane przez trzy) i 576/6 (pięćset siedemdziesiąt sześć łamane przez sześć) (zgodnie z załącznikiem graficznym do umowy ustanowienia służebności gruntowych z dnia r. Rep. A nr 16972/2010 sporządzonej przed not. Tomaszem Zięciną w Krakowie) po terenie działki nr 575/2 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez dwa) objętej księgą wieczystą KR1P/ /6 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt łamane przez sześć), z tym zastrzeżeniem, że projektowane sieci infrastruktury technicznej nie mogą kolidować z budynkami, które znajdować się będą na działce 575/2 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez dwa), a które zostały oznaczone w załączniku graficznym do w/w umowy - na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 576/3 (pięćset siedemdziesiąt sześć łamane przez trzy) i 576/6 (pięćset siedemdziesiąt sześć łamane przez sześć) (objętych księgą wieczystą nr KR1P/ /8 (trzysta pięćdziesiąt cztery sto trzydzieści jeden łamane przez osiem)), roszczenia o zawarcie umów sprzedaży lokali mieszkalnych, innych niż lokal będący przedmiotem niniejszej Umowy oraz udziałów w lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garażu wielostanowiskowym, innych niż będący przedmiotem niniejszej Umowy, wynikające z przedwstępnych umów sprzedaży,

4 4 - roszczenia o zawarcie umów przenoszących własność lokali, innych niż lokal będący przedmiotem niniejszej Umowy oraz udziałów w lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garażu wielostanowiskowym, innych niż będący przedmiotem niniejszej Umowy, wynikające z umów deweloperskich, wzmianki o wnioskach dotyczących wpisu roszczeń o zawarcie umów przenoszących własność w wykonaniu umów deweloperskich w zakresie lokali mieszkalnych, innych niż będący przedmiotem niniejszej Umowy oraz udziałów w lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garażu wielostanowiskowym, innych niż będący przedmiotem niniejszej Umowy; ) w dziale IV tej księgi wieczystej ujawnione są: wzmianka o wniosku Dz.Kw./KR1P/38672/12/1, która jak oświadcza dotyczy wniosku Spółki o wpis hipoteki umownej do kwoty ,00 zł (sto dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, celem zabezpieczenia kredytu budowlanego udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytu z dnia 22 czerwca 2012 roku; Pełnomocnik Spółki oświadcza, że na Nieruchomości Spółka realizuje przedsięwzięcie deweloperskie polegające na budowie zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 5 (pięć) budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi (budynek B1, B2, B3, B4, B5), zwane dalej także Przedsięwzięciem deweloperskim", w ramach którego zamierza zrealizować m.in. budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego numerem B ( B ),, kondygnacyjnego wraz z garażem wielostanowiskowym w kondygnacji podziemnej, wykonanego w technologii mieszanej, o projektowanej powierzchni użytkowej lokali m2, w którym znajdować się lokali mieszkalnych, o standardzie wykończenia określonym we Wstępnym standardzie wykończenia Lokalu i części wspólnych Budynku, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego aktu, wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodnokanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, c.o., wraz z wymiennikowniami), stacją transformatorową, małą architekturą i infrastrukturą techniczną (kable energetyczne i oświetlenie terenu) oraz infrastrukturą drogową, naziemnymi miejscami postojowymi wraz z wjazdem, zwanego dalej także Budynkiem", w oparciu o: ostateczną decyzję Nr 1990/2011 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 12 września 2011 roku, znak AU GBE zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą

5 5 pozwolenia na budowę dla MK INVEST Sp. z o.o. Sp. Jawna, ul. Poznańska 6/1, Kraków, zamierzenia budowlanego: Budowa zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 5 (pięć) budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi (budynek B1, B2, B3, B4, B5), z instalacjami wewnętrznymi (wodno-kanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, c.o., wraz z wymiennikowniami), stacją transformatorową, małą architekturą i infrastrukturą techniczną (kable energetyczne i oświetlenie terenu) oraz rozbiórką istniejących budynków na działce 575/2 obr Podgórze; infrastrukturą drogową, naziemnymi miejscami postojowymi wraz z wjazdem, adres zamierzenia budowlanego - ul. Bochenka w Krakowie, zlokalizowanego na działkach nr: 575/2, 69/34, 69/35 obr. 61 Podgórze; autor projektu budowlanego: mgr inż. arch. Lubomir Książek (nr uprawnień RP Upr. 375/93, nr ewidencyjny MP- 0324), ostateczną decyzję Nr 282/5/2011 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 16 listopada 2011 roku, znak AU GBE przenoszącą, za zgodą dotychczasowego inwestora: MK INVEST Sp. z o.o. Sp. Jawna, ul. Poznańska 6/1, Kraków, opisaną wyżej decyzję Nr 1990/2011 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 12 września 2011 roku, znak AU GBE zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, na rzecz GANT PMK Sp. z o.o. BOCHENKA s.k.a, ul. Szewska 74, Wrocław Pełnomocnik Spółki oświadcza, że: w Budynku znajdować się będą m.in.: lokal mieszkalny oznaczony w dokumentacji budowlanej numerem, położony na piętrze ( kondygnacji) Budynku, szczegółowo opisany w 4. pkt 1.2. poniżej, zwany dalej także Lokalem ; Lokal stanowić będzie samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami), a z jego własnością związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowić będą: działka nr 575/2 lub działka (działki) powstałe z podziału tej działki oraz części wspólne Budynku (budynków) i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zgodnie z art. 3 ustawy o własności lokali odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do

6 6 łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garaż wielostanowiskowy położony na kondygnacji podziemnej Budynku, zwany dalej także Garażem, Garaż stanowić będzie samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami), a z jego własnością związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowić będą: działka nr 575/2 lub działka (działki) powstałe z podziału tej działki oraz części wspólne Budynku (budynków) i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zgodnie z art. 3 ustawy o własności lokali odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, komórki lokatorskie położone na kondygnacji podziemnej (poza powierzchnią Garażu), które stanowić będą pomieszczenia przynależne do lokali, w skład nieruchomości wspólnej wejdą między innymi: ogródki znajdujące się na stropie Garażu oraz na działce nr 575/2 z bezpośrednim dostępem od strony niektórych lokali usytuowanych na parterze Budynku i tarasy z bezpośrednim dostępem od strony niektórych lokali, miejsca postojowe dla samochodów osobowych znajdujące się na działce nr 575/2, które w wyniku podziału do korzystania nieruchomości wspólnej mogą być przeznaczone do wyłącznego korzystania przez każdoczesnych właścicieli lokali wskazanych przez Spółkę, w Garażu znajdować się będą miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz komórki lokatorskie, które w wyniku podziału do korzystania nieruchomości lokalowej będą przeznaczone do wyłącznego korzystania przez Nabywców udziałów w Garażu, a wskazanych przez Spółkę Pełnomocnik Spółki oświadcza, że: wyżej opisany stan prawny Nieruchomości do chwili obecnej nie uległ zmianie, Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem ujawnionych w księdze wieczystej oraz opisanych w niniejszej Umowie 4.2. w stosunku do Nieruchomości nie toczy się żadne postępowania zmierzające do pozbawienia lub ograniczenia prawa

7 7 własności, ani też naruszenia lub przywrócenia posiadania, nie zostały wszczęte w stosunku do niej żadne postępowania egzekucyjne, nie jest także przedmiotem sporu, Spółka nie zawierała żadnych umów zobowiązujących, jak i rozporządzających, nie składała żadnych jednostronnych oświadczeń woli, nie zostały wydane żadne decyzje administracyjne, jak i orzeczenia sądowe, z których wynikałyby roszczenia i prawa obdarzone pierwszeństwem względem niniejszej Umowy, bądź takie, które czyniłyby zawieraną Umowę bezskuteczną, przedmiotowa Nieruchomość nie została nabyta ani od Skarbu Państwa, ani od jednostek samorządu terytorialnego oraz nie jest położona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, Nieruchomość położona jest w obszarze nie objętym ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, Nieruchomość obecnie posiada dostęp do drogi publicznej - ulicy Adama Bochenka w Krakowie, niniejsza Umowa zawierana jest w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nie posiada zaległości podatkowych ani wobec Skarbu Państwa, ani wobec jednostek samorządu terytorialnego, a Nieruchomość nie jest obciążona długami i należnościami, do których stosuje się przepisy ustawy ordynacja podatkowa, w stosunku do Spółki nie toczy się ani postępowanie upadłościowe, ani postępowanie naprawcze, nie została postawiona w stan likwidacji, wpisy w powołanym w komparycji tego aktu rejestrze przedsiębiorców nie uległy zmianie, a udzielone pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało odwołane i nie zostało zmienione, w związku z czym nadal jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, zgodnie ze statutem spółki komandytowo-akcyjnej, który okazuje, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa w tym względzie obowiązującymi, do dokonania objętych tym aktem czynności prawnych, nie jest wymagana żadna zgoda organów Spółki, jak również jakakolwiek inna zgoda DOKUMENTY Pełnomocnik Spółki: powołuje się na przedłożony do przedwstępnej umowy sprzedaży, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Krakowie Dariusza Kota, dnia 20 marca 2012 roku, Rep. A 1475/2012,

8 8 wypis z rejestru gruntów wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 20 marca 2012 roku, znak GD dla położonej w obrębie nr 61, jedn. ewid. Podgórze, miejscowości Kraków, gminie Miasto Kraków, powiecie Miasto Kraków, województwie małopolskim działki oznaczonej numerem 575/2 o powierzchni 1,0384 ha, przy ulicy Adama Bochenka, która zgodnie z opisem użytków stanowi inne tereny zabudowane (Bi), okazuje: odbitkę z mapy ewidencyjnej dla obrębu nr 61, jednostka ewidencyjna Podgórze, sporządzoną przez Inspektora w Urzędzie Miasta Krakowa dnia 09 lutego 2012 roku, decyzję Nr 1990/2011 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 12 września 2011 roku, znak AU GBE, z klauzulą ostateczności z dniem 10 października 2011 roku, nadaną dnia 10 października 2011 roku, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, wyżej szczegółowo opisaną, decyzję Nr 282/5/2011 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 16 listopada 2011 roku, znak AU GBE, z klauzulą ostateczności z dniem 01 grudnia 2011 roku, nadaną dnia 02 grudnia 2011 roku, przenoszącą opisaną wyżej decyzję Nr 1990/2011 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 12 września 2011 roku, znak AU GBE zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, na rzecz Spółki, wyżej szczegółowo opisaną, przedkłada: prospekt informacyjny wraz z załącznikami sporządzony dla przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w niniejszej Umowie, dnia, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego aktu, rzut kondygnacji Budynku z zaznaczeniem Lokalu Załącznik Nr 2 do niniejszego aktu, stanowiący jednocześnie poglądowy plan sytuacyjny Lokalu, rzut kondygnacji podziemnej Budynku z zaznaczeniem Garażu Załącznik Nr 3 do niniejszego aktu OŚWIADCZENIA NABYWCY 1. Nabywca oświadcza, że: odebrał od Spółki prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego aktu, w dniu, tj. w czasie

9 9 umożliwiającym mu zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem niniejszej Umowy oraz zapoznał się z treścią tych dokumentów, akceptuje je i nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń, a nadto Spółka poinformowała go o możliwości zapoznania się z: aktualnym stanem księgi wieczystej Kw nr KR1P/ /6 (wydruk księgi wieczystej Kw nr KR1P/ /6 z Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego aktu), kopią aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS , stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego aktu, kopiami decyzji, o których mowa w 2 pkt 2.2. i 2.3. powyżej, stanowiącymi Załącznik nr 7 do niniejszego aktu, sprawozdaniem spółki dominującej pod firmą: GANT Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, za ostanie dwa lata, projektem architektoniczno budowlanym, znany mu jest stan prawny Nieruchomości, w tym treść wpisów w księdze wieczystej, a także akceptuje fakt, iż Nieruchomość jest obciążona ujawnionymi w niej wpisami, Spółka umożliwiła mu zapoznanie się z lokalizacją Budynku, w którym znajdować się będzie przedmiot Umowy, dokumentacją budowlaną i projektową w zakresie Przedsięwzięcia deweloperskiego, zagospodarowaniem terenu, standardem wykończenia, oraz innymi dokumentami powołanymi w treści niniejszej Umowy oraz oświadcza, że nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do przyjętych rozwiązań architektonicznych oraz przyjętych funkcji użytkowych poszczególnych lokali i pomieszczeń w obrębie Przedsięwzięcia deweloperskiego, został poinformowany przez Spółkę, że Przedsięwzięcie deweloperskie może zostać zrealizowane przez Spółkę etapowo co będzie się wiązać z wyodrębnieniem z Przedsięwzięcia deweloperskiego zadania lub zadań inwestycyjnych, co może spowodować, iż każdorazowe zakończenie prac budowlanych związanych z realizacją poszczególnych budynków, w tym Budynku lub zadań inwestycyjnych (etapów) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla każdego budynku lub zadania inwestycyjnego (etapu) może nastąpić w różnym czasie, co niniejszym akceptuje i na co wyraża zgodę,

10 w przypadku gdy do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na potrzeby realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych (etapów) w obrębie Przedsięwzięcia deweloperskiego niezbędny okaże się podział Nieruchomości, wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę podziału Nieruchomości, celem wydzielenia działek niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w obrębie Przedsięwzięcia deweloperskiego i założenie dla nich odrębnych ksiąg wieczystych oraz na odpowiednie ustalenie (w tym zmniejszenie) jego udziału w nieruchomości wspólnej w tym zakresie, a w związku z powyższym wyraża także zgodę na ustanawianie niezbędnych służebności i praw użytkowania, został poinformowany przez Spółkę o możliwości wprowadzenia przez Spółkę zmian w dokumentacji, o której mowa w pkt 1.3. powyżej, co może spowodować odstępstwo od projektu budowlanego, w tym wynikające z opracowania projektu wykonawczego lub nadzoru autorskiego projektanta w takim zakresie, w jakim nie ma to wpływu na Lokal, co niniejszym akceptuje, a nadto niniejszym akceptuje, że zmiany dokumentacji, o której mowa powyżej, mogą spowodować w szczególności zmianę liczby lokali lub zmianę liczby miejsc postojowych i komórek lokatorskich w Garażu oraz miejsc postojowych naziemnych usytuowanych na terenie Nieruchomości, zaś zmiany powyższe nie będą miały wpływu na ostateczną cenę przedmiotu Umowy i nie będą wymagały akceptacji z jego strony Nabywca oświadcza, że jest stanu wolnego/pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej/ustrój rozdzielności majątkowej, a nabycie przedmiotu Umowy niniejszej nastąpi do majątku wspólnego/majątku osobistego PRZEDMIOT UMOWY 1. Pełnomocnik Spółki zobowiązuje się: wybudować w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w 1. pkt 2. powyżej, na Nieruchomości - Budynek, w oparciu o decyzje powołane w 1. pkt 2.1. i 2.2. powyżej, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją, o której mowa w 1. pkt 2.1. powyżej, wiedzą techniczną oraz standardem wykończenia określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego aktu, ustanowić odrębną własność lokalu mieszkalnego oznaczonego w dokumentacji budowlanej numerem,

11 11 położonego na piętrze ( kondygnacji) Budynku, składającego się z, o powierzchni użytkowej m2 ( setne metra kwadratowego) i powierzchni wewnętrznej m2 ( setne metra kwadratowego), zwanego dalej także Lokalem, wraz z przylegającym do niego balkonem, z własnością którego to Lokalu będzie związany odpowiedni udział w nieruchomości wspólnej, to jest działce nr 575/2 lub działce (działkach) powstałych z podziału tej działki oraz częściach wspólnych Budynku (budynków) i urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali, obliczony w sposób wskazany w 1. pkt powyżej, zgodnie z art. 3 ustawy o własności lokali, zaznaczonego na rzucie kondygnacji Budynku stanowiącym Załączniku nr 2 do niniejszego aktu stanowiącym jednocześnie Wstępny i poglądowy plan sytuacyjny Lokalu, przenieść na rzecz Nabywcy, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem służebności i praw użytkowania obciążających nieruchomość wspólną, o których mowa w niniejszym akcie, własność szczegółowo opisanego w pkt 1.2. powyżej Lokalu wraz ze związanymi z nim prawami, za cenę określoną w 5. pkt 1 3 poniżej, przenieść na rzecz Nabywcy, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem służebności i praw użytkowania, o których mowa w niniejszym akcie, udział we współwłasności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garaż wielostanowiskowy znajdujący się na kondygnacji podziemnej Budynku, zaznaczony na rzucie kondygnacji podziemnej Budynku stanowiącym Załączniku nr 3 do niniejszego aktu, zwany dalej także Garażem, z własnością którego to Garażu będzie związany odpowiedni udział w nieruchomości wspólnej, to jest działce nr 575/2 lub działce (działkach) powstałych z podziału tej działki oraz częściach wspólnych Budynku (budynków) i urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali, obliczony w sposób wskazany w 1. pkt powyżej, zgodnie z art. 3 ustawy o własności lokali, w ramach którego to udziału w Garażu Nabywcy przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego dla samochodu osobowego oznaczonego numerem i/lub prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej oznaczonej numerem, za cenę określoną w 5. pkt 1 3 poniżej, a Nabywca zobowiązuje się:

12 nabyć, w drodze umowy przenoszącej własność, zawartej w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, własność lokalu mieszkalnego wraz ze związanymi z nim prawami, szczegółowo opisanego w pkt 1.2. powyżej, po uprzednim dokonaniu protokolarnego odbioru Lokalu oraz zapłacić cenę za Lokal określoną w 5. pkt 1 3 poniżej, nabyć, w drodze umowy przenoszącej własność, zawartej w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, udział we współwłasności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garaż wielostanowiskowy, szczegółowo opisany w pkt 1.4. powyżej, po uprzednim dokonaniu protokolarnego odbioru miejsca postojowego oznaczonego numerem i/lub komórki lokatorskiej oznaczonej numerem oraz zapłacić cenę za udział w Garażu określoną w 5. pkt 1 3 poniżej Przeniesienie przez Spółkę na rzecz Nabywcy praw wskazanych powyżej, a mianowicie przeniesienie własności Lokalu i udziału w Garażu, w wykonaniu niniejszej Umowy, nastąpi w ramach umowy przenoszącej własność, zwanej dalej także Umową Ostateczną Strony oświadczają, że w Umowie Ostatecznej ustalą, że: Każdoczesny właściciel Lokalu w ramach związanego z jego własnością udziału w nieruchomości wspólnej nie będzie uprawniony do korzystania z tarasów, ogródków i miejsc postojowych lub uprawniony będzie do korzystania, z wyłączeniem innych osób, z przylegającego do Lokalu tarasu/ogródka o powierzchni około m2 ( setnych metra kwadratowego) lub/i miejsca postojowego oznaczonego numerem Nabywca zrzeknie się uprawnienia do korzystania z innych, niż opisany wyżej taras/ogródek/miejsce postojowe, ogródków, tarasów, miejsc postojowych, wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, a także zrzeknie się wszelkich roszczeń finansowych wobec Spółki z tym związanych, przy czym Nabywca zobowiązuje się do złożenia w Umowie Ostatecznej oświadczenia o treści umożliwiającej uzyskanie skutku prawnego opisanego w zdaniu poprzednim, Nabywca wyrazi nieodwołalną zgodę, aby przy zbywaniu pozostałych lokali w obrębie Przedsięwzięcia deweloperskiego, w ramach podziału do korzystania nieruchomości wspólnej, Spółka wskazywała jako osoby uprawnione do wyłącznego korzystania z pozostałych ogródków, tarasów i miejsc postojowych, wchodzących w skład nieruchomości

13 13 wspólnej, każdoczesnych właścicieli innych wskazanych przez Spółkę lokali oraz wyrazi nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Spółkę zmiany ustalonego sposobu podziału do korzystania, w takim zakresie w jakim to nie będzie miało wpływu na jego uprawnienie do wyłącznego korzystania z tarasu/ogródka/miejsca postojowego, przy czym Nabywca zobowiązuje się do złożenia w Umowie Ostatecznej oświadczenia o treści umożliwiającej uzyskanie skutku prawnego opisanego w zdaniu poprzednim Strony oświadczają, że w Umowie Ostatecznej ustalą, że: Nabywca w ramach nabytego udziału w Garażu uprawniony będzie do korzystania, z wyłączeniem innych osób, z miejsca postojowego dla samochodu osobowego oznaczonego numerem lub/i komórki lokatorskiej oznaczonej numerem, zaznaczonego/ej na rzucie Garażu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego aktu, Nabywca zrzeknie się uprawnienia do korzystania z innych, niż opisane wyżej miejsce postojowe/komórka lokatorska, miejsc postojowych i komórek lokatorskich w Garażu, a także zrzeknie się wszelkich roszczeń finansowych wobec Spółki z tym związanych, przy czym Nabywca zobowiązuje się do złożenia w Umowie Ostatecznej oświadczenia o treści umożliwiającej uzyskanie skutku prawnego opisanego w zdaniu poprzednim, Nabywca wyrazi nieodwołalną zgodę, aby przy zbywaniu pozostałych udziałów w Garażu, w ramach podziału do korzystania nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garaż wielostanowiskowy, Spółka wskazywała jako osoby uprawnione do wyłącznego korzystania z pozostałych miejsc postojowych i komórek lokatorskich nabywców pozostałych udziałów w Garażu, oraz wyrazi nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Spółkę zmiany ustalonego sposobu podziału do korzystania, w takim zakresie w jakim to nie będzie miało wpływu na jego uprawnienie do wyłącznego korzystania, ze wskazanego powyżej miejsca postojowego/komórki lokatorskiej, przy czym Nabywca zobowiązuje się do złożenia w Umowie Ostatecznej oświadczenia o treści umożliwiającej uzyskanie skutku prawnego opisanego w zdaniu poprzednim Nabywca oświadcza, że będzie w pełni respektował zasady podziału nieruchomości do korzystania dokonanego przez Spółkę i pozostałych nabywców, zgodnie z powyższymi ustaleniami, i nie będzie rościł sobie praw do współposiadania i współkorzystania z niżej

14 14 wymienionych części nieruchomości wspólnej lub części lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garażu wielostanowiskowego, a to z ogródków, tarasów i miejsc postojowych znajdujących się na działce nr 575/2 oraz z miejsc postojowych i komórek lokatorskich w Garażu, które nie zostaną Nabywcy przekazane do jego wyłącznego posiadania lub korzystania, a które zostaną przekazane do wyłącznego posiadania lub korzystania na rzecz innych nabywców, jak również nie będzie wysuwał żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu w przyszłości Pełnomocnik Spółki oświadcza, że: Lokal zostanie wykończony wg standardu określonego we Wstępnym standardzie wykończenia Lokalu i części wspólnych Budynku, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego aktu, zarówno precyzyjne określenie każdej z powierzchni Lokalu oraz każdej z powierzchni Garażu, a także dokładne określenie wysokości udziałów związanych z Lokalem i Garażem we współwłasności nieruchomości wspólnej, zostaną ustalone po zakończeniu prac budowlanych na podstawie obmiaru powykonawczego wykonanego przez Spółkę i zostaną wskazane w Umowie Ostatecznej, ostateczna wysokość nabywanego udziału w Garażu będzie zależna m.in. od ilości miejsc postojowych i komórek lokatorskich w obrębie Garażu i zostanie określona najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Ostatecznej, określona w 5. poniżej cena zostanie skorygowana o wyniki obmiaru, o którym mowa w pkt 5.2. powyżej, z zachowaniem ustalonych w niniejszej Umowie stawek za 1 m 2 (jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej. Korekty wynikające z obmiaru powykonawczego nie mogą przekroczyć 3 % (trzy procent) ustalonej, w pkt 1.2. powyżej, powierzchni użytkowej Lokalu i pomieszczeń przynależnych, Strony ustalają, że w przypadku, gdy korekta wynikająca z obmiaru powykonawczego przekroczy 3% (trzy procent) ustalonej w pkt 1.2. powyżej powierzchni użytkowej Lokalu, Nabywcy przysługuje umowne prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania od Spółki wyników obmiaru powykonawczego lub w terminie 14 (czternastu) dni od dokonania przekazania Lokalu w ramach Odbioru technicznego zgodnie z zapisami 7 ust. 6 tego aktu, przy czym Nabywca może skorzystać z umownego prawa do odstąpienia nie później niż w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku ( r.) włącznie

15 15 Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy Lokal został wybudowany zgodnie z dokumentacją budowlaną, a korekta wynikająca z obmiaru powykonawczego przekroczy 3% (trzy procent) ustalonej w pkt 1.2. powyżej powierzchni użytkowej Lokalu w wyniku wprowadzenia zmian aranżacyjnych w Lokalu W przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt 6. powyżej, Spółka zobowiązana jest zwrócić Nabywcy kwotę zapłaconą przez niego na poczet ceny brutto i wynagrodzenia brutto, określonych w Umowie, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania pisemnej informacji o rachunku bankowym, na który Spółka ma dokonać przelewu. Nabywcy nie będzie wówczas przysługiwać prawo do odsetek za okres uprawnionego dysponowania przez Spółkę środkami pieniężnymi Nabywcy Nabywca oświadcza, że akceptuje fakt, iż ostateczna wielkość udziału w nieruchomości wspólnej uzależniona jest między innymi od wyników obmiaru, o którym mowa w pkt 5.2. powyżej w lub zmian aranżacyjnych wprowadzonych na wniosek innych nabywców lokali w obrębie Budynku zgodnie z 6 tego aktu. Jednocześnie Nabywca zobowiązuje się do złożenia w Umowie Ostatecznej oświadczenia o treści umożliwiającej uzyskanie skutku prawnego opisanego w zdaniu poprzednim w zakresie stworzenia możliwości wpływu na ostateczną wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, w tym w szczególności do udzielenia Spółce pełnomocnictwa do dokonania zmiany w zakresie wielkości udziału w nieruchomości wspólnej związanego z przedmiotowym Lokalem w sytuacji wystąpienia ewentualnych zmian powierzchni użytkowej lokali wydzielanych z przedmiotowego Budynku, które to zmiany spowodują bezpośredni wpływ na wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej związanego z tymi lokalami CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Strony ustalają następujący sposób wyliczenia ceny za Lokal i ceny za udział w Garażu oraz zasady wzajemnych rozliczeń: cena za Lokal wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej stanowi iloczyn powierzchni użytkowej Lokalu oraz ceny netto za jeden metr kwadratowy wynoszącej dla Lokalu zł ( ), a zatem cena za Lokal zostaje ustalona na kwotę zł ( ) netto,

16 cena za udział w Garażu wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach którego Nabywcy będzie przysługiwało prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego/ komórki lokatorskiej, o którym mowa w 4. pkt 1.4. powyżej, zostaje ustalona na kwotę zł ( ) netto, wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o którym mowa w 4. pkt 2.1. powyżej, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, zostaje ustalone na kwotę zł ( złotych) netto Pełnomocnik Spółki oświadcza, że Lokal i Garaż zostaną wybudowane w ramach prowadzonej przez reprezentowaną Spółkę działalności gospodarczej, w celu przeniesienia własności na rzecz Nabywcy, z tytułu przeniesienia własności Lokalu oraz przeniesienia udziału we współwłasności Garażu Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem, przeniesienia praw, o których wyżej mowa, w całości podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, a zatem: do ceny za Lokal, wyliczonej w sposób określony w pkt powyżej, zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 8 % (osiem procent), a zatem cena za Lokal brutto, na dzień dzisiejszy wynosi zł ( ), do ceny za udział w Garażu, wyliczonej w sposób określony w pkt powyżej, zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% (dwadzieścia trzy procent), a zatem cena za udział w Garażu brutto, na dzień dzisiejszy wynosi zł ( ), do wynagrodzenia za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, wskazanego w pkt powyżej, zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 8% (osiem procent) a zatem wynagrodzenie to brutto, na dzień dzisiejszy wynosi zł ( złotych), z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej Strony oświadczają, że: suma cen przedmiotów Umowy netto i wynagrodzenia za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego netto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, tj. bez podatku od towarów i usług VAT, wynosi zł ( ),

17 suma cen przedmiotów Umowy brutto i wynagrodzenia za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, tj. z podatkiem od towarów i usług VAT, wynosi zł ( ) Strony postanawiają, że: w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT po dacie zawarcia niniejszej Umowy (z zastrzeżeniem, że zmiana taka będzie się wiązać ze zmianą ceny i wynagrodzenia za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, określonych w pkt 2. i 3. powyżej), cena brutto za przedmiot Umowy i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, określone w pkt 2. i 3. powyżej, zostaną skorygowane o kwoty wynikające z tej zmiany, o czym Spółka pisemnie powiadomi Nabywcę, wskazując jednocześnie nową cenę za przedmiot Umowy i nowe wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, jeżeli wzrost stawki podatku od towarów i usług VAT spowoduje zmianę ceny brutto za przedmiot Umowy i wynagrodzenia za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, Nabywcy przysługuje umowne prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie ceny i wynagrodzenia, przy czym Nabywca może skorzystać z prawa do odstąpienia nie później niż w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku ( r.), w przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt 4.2. powyżej, Spółka zobowiązana jest zwrócić Nabywcy kwotę zapłaconą przez niego na poczet ceny brutto i wynagrodzenia brutto, określonych w Umowie, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania pisemnej informacji o rachunku bankowym, na który Spółka ma dokonać przelewu; Nabywcy nie będzie wówczas przysługiwać prawo do odsetek za okres uprawnionego dysponowania przez Spółkę środkami pieniężnymi Nabywcy, jeżeli w terminie określonym w pkt powyżej Nabywca nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, będzie zobowiązany do uregulowania różnicy w cenie brutto za przedmiot Umowy

18 18 i w wynagrodzeniu brutto za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt 4.1. powyżej, z zastrzeżeniem postanowień 5 pkt 8.3. i 7 pkt 3. poniżej, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn opisanych w pkt powyżej Nabywcy nie będzie przysługiwało do Spółki roszczenie o zwrot kosztów adaptacji przedmiotu Umowy wykonanej przez Nabywcę, a w razie wprowadzenia w przedmiocie Umowy zmian na wniosek Nabywcy Spółka ma prawo potrącić z kwoty zwracanej Nabywcy kwotę stanowiącą równowartość kosztów prac niezbędnych do przywrócenia przedmiotu Umowy do stanu poprzedniego, tj. do stanu zgodnego z projektem przed wprowadzeniem zmian przez Nabywcę Cena za przedmiot Umowy i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, obejmują infrastrukturę towarzyszącą wykonaną zgodnie z projektem budowlanym oraz Wstępnym standardem wykończenia Lokalu i części wspólnych Budynku, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego aktu Podstawą ustalenia powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi jest definicja powierzchni użytkowej oraz zasady wykonywania pomiarów z natury zawarte w Polskiej Normie PN-ISO 9836 z 1997 roku. Normę tę stosuje się bez jakichkolwiek odstępstw i wyjątków Obmiaru powykonawczego Budynku, o którym mowa w ramach zapisów niniejszej Umowy dokona Spółka. Obmiar zostanie wykonany według zasad zawartych w normie wskazanej w pkt. 6 powyżej. Nabywca może w terminie 14 (czternastu) dni od daty protokolarnego Odbioru technicznego Lokalu zakwestionować wyniki obmiaru, powołując uprawnionego biegłego rzeczoznawcę, który wraz z rzeczoznawcą powołanym przez Spółkę dokonają ostatecznego ustalenia obmiaru. Jeżeli rezultat ponownych obmiarów nie będzie odbiegał więcej niż 1% (jeden procent) od obmiaru podanego przez Spółkę, koszty dodatkowej wspólnej opinii ponosi Nabywca, w przeciwnym wypadku Spółka Strony postanawiają, że zapłata kwoty zł ( ) mającej stanowić cenę brutto i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca

19 19 postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, nastąpi w podanych niżej ratach i terminach: kwota 5.000,00 zł w terminie do jednego dnia, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, % (dwadzieścia procent) kwoty, mającej stanowić cenę brutto i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, zostanie przez Nabywcę zapłacona w następujący sposób: % (dziesięć procent) kwoty, mającej stanowić cenę brutto i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy), tj. kwota zł ( ), pomniejszona o kwotę, o której mowa w pkt 8.1. powyżej, zostanie przez Nabywcę zapłacona na rachunek bankowy Spółki w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy tj. do dnia, z tym, że 10% (dziesięć procent) kwoty mającej stanowić cenę brutto i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, tj. kwota zł ( ), stanowić będzie, z chwilą jej zapłaty zadatek, ze skutkami określony w art. 394 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, % (dziesięć procent) kwoty, mającej stanowić cenę brutto i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, tj. kwota zł ( ) zostanie przez Nabywcę zapłacona na rachunek bankowy Spółki w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia, % (osiemdziesiąt procent) kwoty, mającej stanowić cenę brutto i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, ustalonej z ewentualną korektą dokonaną na podstawie ostatecznego obmiaru po zakończeniu prac budowlanych, zgodnie z postanowieniami 4 pkt 5.4. oraz 5 pkt 6 i 7 tego aktu oraz ustalonej z ewentualną korektą wynikającą ze zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z postanowieniami pkt 4. powyżej, zostanie

20 20 przez Nabywcę uregulowana w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty doręczenia Nabywcy wezwania, o którym mowa w 7 pkt 3. tego aktu Powyższe kwoty płatne będą na rachunek Spółki wskazany w 14 pkt 9. tego aktu, a za dzień zapłaty uważa się dzień uznania tego rachunku bankowego, kwotami podanymi w pkt 8. powyżej W przypadku nieterminowej zapłaty podanych wyżej kwot Spółka jest uprawniona do zaliczenia wpłacanych kwot w pierwszej kolejności na odsetki przysługujące jej z tytułu opóźnienia w zapłacie, a w dalszej kolejności na poczet należności głównej Dokonywane przez Nabywcę wpłaty należności na poczet ceny za przedmiot Umowy i wynagrodzenia za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, będą każdorazowo dokumentowane wystawioną fakturą VAT. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek Spółki Nabywca wyraża zgodę na to, by Spółka wystawiała mu i przesyłała w formie elektronicznej, na podany w niniejszej Umowie adres mailowy Nabywcy: faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią Spółce wystawienie i przesłanie ww. faktur w formie elektronicznej, a także w przypadku cofnięcia zgody przez Nabywcę, o której mowa powyżej, faktury te zostaną przesłane w formie papierowej Strony postanawiają, że cofnięcie przez Nabywcę akceptacji, o której mowa powyżej może nastąpić poprzez złożenie Spółce odpowiedniego oświadczenia w tym przedmiocie w formie pisemnej lub elektronicznej. Wówczas Spółka utraci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej po upływie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o cofnięciu akceptacji W związku z zastrzeżonym zadatkiem Strony postanawiają, że: Spółka będzie uprawniona do skorzystania z uprawnień przysługujących jej w związku z otrzymaniem zadatku, o którym mowa w pkt powyżej, tj. z uprawnienia do odstąpienia od niniejszej Umowy i zachowania otrzymanego zadatku wyłącznie w przypadku: nieuiszczenia lub nienależytego uiszczenia przez Nabywcę brakującej części ceny, po uprzednim wyznaczeniu Nabywcy na

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się:

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt został już wykupiony od Gminy Kraków. Klauzule dodatkowe (zależne od konkretnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU I. PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonych we Wrocławiu, obręb Partynice.

Bardziej szczegółowo

A KT N O T A R I A L N Y

A KT N O T A R I A L N Y WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer: /2014 A KT N O T A R I A L N Y Dnia... dwa tysiące czternastego(...2014) roku ------------ przed...- notariuszem w Toruniu, w kancelarii notarialnej w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia roku pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul.

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4919,elektrownia-chorzow-sa-oglaszaprzetarg-ustny-publiczna-licytacja-na-sprzedaz-ni.html Wygenerowano: Sobota,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Panią Urszulą Pędziwilk i Panem Pawłem Ciechanowskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI

AKT NOTARIALNY UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI Projekt z zamazanymi inf. id. Repertorium A nr 7814/2008 AKT NOTARIALNY Dnia szesnastego października dwa tysiące ósmego roku (16-10-2008) w Gdańsku przy ulicy Targ Drzewny nr 3/7, przede mną Jerzym Ciszewskim

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2015 roku pomiędzy: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY (PROJEKT)

AKT NOTARIALNY (PROJEKT) AKT NOTARIALNY (PROJEKT) Dnia roku w Kancelarii Notarialnej w, przed notariuszem, stawili się: ----------------------------------------------------------- 1., zamieszkała pod adresem:, ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

(1) Data: 28 kwietnia 2016 r.

(1) Data: 28 kwietnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C RONSON EUROPE N.V. ( Emitent ) WYEMITOWANYCH W DNIU 14 CZERWCA 2013 R. ( Obligacje ) ( Ogłoszenie ) Data: 28 kwietnia 2016 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokali położonych w budynku N2 oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer AKT NOTARIALNY K Repertorium A numer AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku (..2015r.), przede mną, Mariuszem ŁUKASIKIEM, notariuszem w Krakowie, w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 33/2016 data dodania 2016-10-25 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROJEKT

AKT NOTARIALNY PROJEKT PROJEKT [niniejszy PROJEKT jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka, Jakuba Biernata s. c.] Repertorium A numer /2014 AKT NOTARIALNY Dnia????????????????????

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Numer Repertorium A. /2016 AKT NOTARIALNY Dnia. (..) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy., przed notariuszem, stawił się -------------------------------------------., syn., według oświadczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Repertorium A nr /2011 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem Konradem Wygoną, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Placu Na Groblach nr 21, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Kopalnia Soli Wieliczka S.A. ogłasza publiczną licytację na sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie-Podgórzu przy ul. Krzemienieckiej oraz w Wieliczce przy ul. Górsko

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość 1. Informacja o organizatorze przetargu POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem PROJEKT Dnia UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia... 2015 r. 1/6 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1. Krajowa Spółka Cukrowa Źródło: http://polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/przetargi/przetargi-2013/3551,2013-01-21-przetarg-na-sprzedaz-nieruchomosci-za budowanych-i-niezabudowanych-ora.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Uwaga: kursywą zaznaczono klauzule nienegocjowalne Repertorium A numer [*]/2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia [*] 2009 r. ([*] roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem [*], w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt nie został jeszcze wykupiony od Gminy Kraków (użytkowanie wieczyste). Klauzule dodatkowe

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ``````````````````````````````````````````````````````````` ZARZĄDZENIE Nr 3594/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.12.2015 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim

Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim w sprawie wprowadzenia procedury rozłożenia na raty płatności za wykonanie przyłącza wod-kan

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY zawarta w Łodzi, w dniu. 2014 r. pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, wpisaną

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR /2016 zawarta w Warszawie w dniu 2016 roku pomiędzy: spółką pod firmą Oaza przy Włościańskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [adres spółki:

Bardziej szczegółowo

WZÓR AKTU NOTARIALNEGO AKT NOTARIALNY

WZÓR AKTU NOTARIALNEGO AKT NOTARIALNY WZÓR AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A numer /2016 AKT NOTARIALNY Dnia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, w Kancelarii Notarialnej w,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,przy ulicy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo