AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/ UMOWA DEWELOPERSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA"

Transkrypt

1 REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku ( r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się: / - działająca jako pełnomocnik w imieniu Spółki pod firmą: GANT PMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bochenka Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: Wrocław, ulica Szewska nr 74, REGON Spółki , NIP Spółki , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem), zgodnie z odpisem aktualnym z tego rejestru wydanym przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu dnia 26 kwietnia 2012 roku, CODo WR/26.04/156/2012, na podstawie pełnomocnictwa objętego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza, dnia roku, Rep. A nr /2012, Spółka pod firmą: GANT PMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bochenka Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwana jest w dalszej części tego aktu także Spółką, /, używający imienia, syn, PESEL, zamieszkały:, zwany w dalszej części tego aktu także Nabywcą Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/ UMOWA DEWELOPERSKA 1. OŚWIADCZENIA SPÓŁKI 1. Pełnomocnik Spółki oświadcza, że:

2 na podstawie umowy sprzedaży objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza we Wrocławiu Tomasza Kalinowskiego, dnia 28 października 2011 roku, Rep. A 12953/2011, Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, dzielnicy Podgórze, gminie Kraków Miasto, powiecie miejskim Kraków, województwie małopolskim, objętej księgą wieczystą Kw nr KR1P/ /6 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt łamane przez sześć) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej działkę nr 575/2 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez dwa) w obrębie 61 (sześćdziesiąt jeden) o powierzchni 1,0384 ha (dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe), zwanej dalej także "Nieruchomością", w księdze wieczystej Kw nr KR1P/ /6, na dzień dzisiejszy: ) w dziale I Sp wpisane są: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej o treści: nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie prowadzenia sieci wodociągowej niezbędnej dla potrzeb realizacji inwestycji planowanej na działce 575/2 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez dwa) (zgodnie z załącznikiem graficznym do umowy ustanowienia służebności gruntowych z dnia r. Rep. A nr 16972/2010 sporządzonej przed not. Tomaszem Zięciną w Krakowie) po terenie działki nr 575/4 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez cztery) objętej księgą wieczystą nr KR1P/ /6 (czterysta trzy tysiące sto pięć łamane przez sześć), z tym zastrzeżeniem, że projektowane sieci infrastruktury technicznej nie mogą kolidować z budynkami, które znajdować się będą na działce 575/4 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez cztery), a których projekty zatwierdzone zostały stosownymi decyzjami - na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 575/2 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez dwa) (objętej księgą wieczystą nr KR1P/ /6 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt łamane przez sześć)), uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej o treści: odpłatne jednorazowym wynagrodzeniem, nieograniczone w czasie uprawnienie polegające na prawie przeprowadzenia po nieruchomości stanowiącej działki nr 15/15 (piętnaście łamane przez piętnaście) i 15/17 (piętnaście łamane przez siedemnaście), pod powierzchnią ziemi, pasem o szerokości 3 (trzy) metrów, biegnącym pod powierzchnią planowanej utwardzonej drogi

3 3 transportowej dla działek, które powstaną w wyniku podziału działki nr 15/17 (piętnaście łamane przez siedemnaście), możliwie najbliżej granicy z działką nr 575/3 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez trzy), w sposób zaznaczony kolorem różowym na załączniku graficznym, dwóch rur ciepłego ogrzewania ("ciepłociągu") oraz prawie swobodnego dostępu do przedmiotowego ciepłociągu, celem wykonania wszelkich prac związanych z jego eksploatacją, konserwacją, prowadzeniem prac remontowo-modernizacyjnych, z zastrzeżeniem, iż na każdoczesnych właścicielach nieruchomości uprawnionej, ciąży obowiązek niezwłocznego usuwania wszelkich awarii w/w ciepłociągu i przywrócenia nieruchomości obciążonej do stanu poprzedniego, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 575/2 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez dwa), objętej księgą wieczystą Kw nr KR1P/ /6 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt łamane przez sześć), ) w dziale III wpisane są: nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie prowadzenia sieci elektroenergetycznej niezbędnej dla potrzeb realizacji inwestycji planowanej na działkach 576/3 (pięćset siedemdziesiąt sześć łamane przez trzy) i 576/6 (pięćset siedemdziesiąt sześć łamane przez sześć) (zgodnie z załącznikiem graficznym do umowy ustanowienia służebności gruntowych z dnia r. Rep. A nr 16972/2010 sporządzonej przed not. Tomaszem Zięciną w Krakowie) po terenie działki nr 575/2 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez dwa) objętej księgą wieczystą KR1P/ /6 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt łamane przez sześć), z tym zastrzeżeniem, że projektowane sieci infrastruktury technicznej nie mogą kolidować z budynkami, które znajdować się będą na działce 575/2 (pięćset siedemdziesiąt pięć łamane przez dwa), a które zostały oznaczone w załączniku graficznym do w/w umowy - na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 576/3 (pięćset siedemdziesiąt sześć łamane przez trzy) i 576/6 (pięćset siedemdziesiąt sześć łamane przez sześć) (objętych księgą wieczystą nr KR1P/ /8 (trzysta pięćdziesiąt cztery sto trzydzieści jeden łamane przez osiem)), roszczenia o zawarcie umów sprzedaży lokali mieszkalnych, innych niż lokal będący przedmiotem niniejszej Umowy oraz udziałów w lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garażu wielostanowiskowym, innych niż będący przedmiotem niniejszej Umowy, wynikające z przedwstępnych umów sprzedaży,

4 4 - roszczenia o zawarcie umów przenoszących własność lokali, innych niż lokal będący przedmiotem niniejszej Umowy oraz udziałów w lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garażu wielostanowiskowym, innych niż będący przedmiotem niniejszej Umowy, wynikające z umów deweloperskich, wzmianki o wnioskach dotyczących wpisu roszczeń o zawarcie umów przenoszących własność w wykonaniu umów deweloperskich w zakresie lokali mieszkalnych, innych niż będący przedmiotem niniejszej Umowy oraz udziałów w lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garażu wielostanowiskowym, innych niż będący przedmiotem niniejszej Umowy; ) w dziale IV tej księgi wieczystej ujawnione są: wzmianka o wniosku Dz.Kw./KR1P/38672/12/1, która jak oświadcza dotyczy wniosku Spółki o wpis hipoteki umownej do kwoty ,00 zł (sto dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, celem zabezpieczenia kredytu budowlanego udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytu z dnia 22 czerwca 2012 roku; Pełnomocnik Spółki oświadcza, że na Nieruchomości Spółka realizuje przedsięwzięcie deweloperskie polegające na budowie zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 5 (pięć) budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi (budynek B1, B2, B3, B4, B5), zwane dalej także Przedsięwzięciem deweloperskim", w ramach którego zamierza zrealizować m.in. budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego numerem B ( B ),, kondygnacyjnego wraz z garażem wielostanowiskowym w kondygnacji podziemnej, wykonanego w technologii mieszanej, o projektowanej powierzchni użytkowej lokali m2, w którym znajdować się lokali mieszkalnych, o standardzie wykończenia określonym we Wstępnym standardzie wykończenia Lokalu i części wspólnych Budynku, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego aktu, wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodnokanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, c.o., wraz z wymiennikowniami), stacją transformatorową, małą architekturą i infrastrukturą techniczną (kable energetyczne i oświetlenie terenu) oraz infrastrukturą drogową, naziemnymi miejscami postojowymi wraz z wjazdem, zwanego dalej także Budynkiem", w oparciu o: ostateczną decyzję Nr 1990/2011 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 12 września 2011 roku, znak AU GBE zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą

5 5 pozwolenia na budowę dla MK INVEST Sp. z o.o. Sp. Jawna, ul. Poznańska 6/1, Kraków, zamierzenia budowlanego: Budowa zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 5 (pięć) budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi (budynek B1, B2, B3, B4, B5), z instalacjami wewnętrznymi (wodno-kanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, c.o., wraz z wymiennikowniami), stacją transformatorową, małą architekturą i infrastrukturą techniczną (kable energetyczne i oświetlenie terenu) oraz rozbiórką istniejących budynków na działce 575/2 obr Podgórze; infrastrukturą drogową, naziemnymi miejscami postojowymi wraz z wjazdem, adres zamierzenia budowlanego - ul. Bochenka w Krakowie, zlokalizowanego na działkach nr: 575/2, 69/34, 69/35 obr. 61 Podgórze; autor projektu budowlanego: mgr inż. arch. Lubomir Książek (nr uprawnień RP Upr. 375/93, nr ewidencyjny MP- 0324), ostateczną decyzję Nr 282/5/2011 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 16 listopada 2011 roku, znak AU GBE przenoszącą, za zgodą dotychczasowego inwestora: MK INVEST Sp. z o.o. Sp. Jawna, ul. Poznańska 6/1, Kraków, opisaną wyżej decyzję Nr 1990/2011 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 12 września 2011 roku, znak AU GBE zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, na rzecz GANT PMK Sp. z o.o. BOCHENKA s.k.a, ul. Szewska 74, Wrocław Pełnomocnik Spółki oświadcza, że: w Budynku znajdować się będą m.in.: lokal mieszkalny oznaczony w dokumentacji budowlanej numerem, położony na piętrze ( kondygnacji) Budynku, szczegółowo opisany w 4. pkt 1.2. poniżej, zwany dalej także Lokalem ; Lokal stanowić będzie samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami), a z jego własnością związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowić będą: działka nr 575/2 lub działka (działki) powstałe z podziału tej działki oraz części wspólne Budynku (budynków) i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zgodnie z art. 3 ustawy o własności lokali odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do

6 6 łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garaż wielostanowiskowy położony na kondygnacji podziemnej Budynku, zwany dalej także Garażem, Garaż stanowić będzie samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami), a z jego własnością związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowić będą: działka nr 575/2 lub działka (działki) powstałe z podziału tej działki oraz części wspólne Budynku (budynków) i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zgodnie z art. 3 ustawy o własności lokali odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, komórki lokatorskie położone na kondygnacji podziemnej (poza powierzchnią Garażu), które stanowić będą pomieszczenia przynależne do lokali, w skład nieruchomości wspólnej wejdą między innymi: ogródki znajdujące się na stropie Garażu oraz na działce nr 575/2 z bezpośrednim dostępem od strony niektórych lokali usytuowanych na parterze Budynku i tarasy z bezpośrednim dostępem od strony niektórych lokali, miejsca postojowe dla samochodów osobowych znajdujące się na działce nr 575/2, które w wyniku podziału do korzystania nieruchomości wspólnej mogą być przeznaczone do wyłącznego korzystania przez każdoczesnych właścicieli lokali wskazanych przez Spółkę, w Garażu znajdować się będą miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz komórki lokatorskie, które w wyniku podziału do korzystania nieruchomości lokalowej będą przeznaczone do wyłącznego korzystania przez Nabywców udziałów w Garażu, a wskazanych przez Spółkę Pełnomocnik Spółki oświadcza, że: wyżej opisany stan prawny Nieruchomości do chwili obecnej nie uległ zmianie, Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem ujawnionych w księdze wieczystej oraz opisanych w niniejszej Umowie 4.2. w stosunku do Nieruchomości nie toczy się żadne postępowania zmierzające do pozbawienia lub ograniczenia prawa

7 7 własności, ani też naruszenia lub przywrócenia posiadania, nie zostały wszczęte w stosunku do niej żadne postępowania egzekucyjne, nie jest także przedmiotem sporu, Spółka nie zawierała żadnych umów zobowiązujących, jak i rozporządzających, nie składała żadnych jednostronnych oświadczeń woli, nie zostały wydane żadne decyzje administracyjne, jak i orzeczenia sądowe, z których wynikałyby roszczenia i prawa obdarzone pierwszeństwem względem niniejszej Umowy, bądź takie, które czyniłyby zawieraną Umowę bezskuteczną, przedmiotowa Nieruchomość nie została nabyta ani od Skarbu Państwa, ani od jednostek samorządu terytorialnego oraz nie jest położona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, Nieruchomość położona jest w obszarze nie objętym ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, Nieruchomość obecnie posiada dostęp do drogi publicznej - ulicy Adama Bochenka w Krakowie, niniejsza Umowa zawierana jest w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nie posiada zaległości podatkowych ani wobec Skarbu Państwa, ani wobec jednostek samorządu terytorialnego, a Nieruchomość nie jest obciążona długami i należnościami, do których stosuje się przepisy ustawy ordynacja podatkowa, w stosunku do Spółki nie toczy się ani postępowanie upadłościowe, ani postępowanie naprawcze, nie została postawiona w stan likwidacji, wpisy w powołanym w komparycji tego aktu rejestrze przedsiębiorców nie uległy zmianie, a udzielone pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało odwołane i nie zostało zmienione, w związku z czym nadal jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, zgodnie ze statutem spółki komandytowo-akcyjnej, który okazuje, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa w tym względzie obowiązującymi, do dokonania objętych tym aktem czynności prawnych, nie jest wymagana żadna zgoda organów Spółki, jak również jakakolwiek inna zgoda DOKUMENTY Pełnomocnik Spółki: powołuje się na przedłożony do przedwstępnej umowy sprzedaży, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Krakowie Dariusza Kota, dnia 20 marca 2012 roku, Rep. A 1475/2012,

8 8 wypis z rejestru gruntów wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 20 marca 2012 roku, znak GD dla położonej w obrębie nr 61, jedn. ewid. Podgórze, miejscowości Kraków, gminie Miasto Kraków, powiecie Miasto Kraków, województwie małopolskim działki oznaczonej numerem 575/2 o powierzchni 1,0384 ha, przy ulicy Adama Bochenka, która zgodnie z opisem użytków stanowi inne tereny zabudowane (Bi), okazuje: odbitkę z mapy ewidencyjnej dla obrębu nr 61, jednostka ewidencyjna Podgórze, sporządzoną przez Inspektora w Urzędzie Miasta Krakowa dnia 09 lutego 2012 roku, decyzję Nr 1990/2011 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 12 września 2011 roku, znak AU GBE, z klauzulą ostateczności z dniem 10 października 2011 roku, nadaną dnia 10 października 2011 roku, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, wyżej szczegółowo opisaną, decyzję Nr 282/5/2011 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 16 listopada 2011 roku, znak AU GBE, z klauzulą ostateczności z dniem 01 grudnia 2011 roku, nadaną dnia 02 grudnia 2011 roku, przenoszącą opisaną wyżej decyzję Nr 1990/2011 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 12 września 2011 roku, znak AU GBE zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, na rzecz Spółki, wyżej szczegółowo opisaną, przedkłada: prospekt informacyjny wraz z załącznikami sporządzony dla przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w niniejszej Umowie, dnia, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego aktu, rzut kondygnacji Budynku z zaznaczeniem Lokalu Załącznik Nr 2 do niniejszego aktu, stanowiący jednocześnie poglądowy plan sytuacyjny Lokalu, rzut kondygnacji podziemnej Budynku z zaznaczeniem Garażu Załącznik Nr 3 do niniejszego aktu OŚWIADCZENIA NABYWCY 1. Nabywca oświadcza, że: odebrał od Spółki prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego aktu, w dniu, tj. w czasie

9 9 umożliwiającym mu zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem niniejszej Umowy oraz zapoznał się z treścią tych dokumentów, akceptuje je i nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń, a nadto Spółka poinformowała go o możliwości zapoznania się z: aktualnym stanem księgi wieczystej Kw nr KR1P/ /6 (wydruk księgi wieczystej Kw nr KR1P/ /6 z Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego aktu), kopią aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS , stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego aktu, kopiami decyzji, o których mowa w 2 pkt 2.2. i 2.3. powyżej, stanowiącymi Załącznik nr 7 do niniejszego aktu, sprawozdaniem spółki dominującej pod firmą: GANT Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, za ostanie dwa lata, projektem architektoniczno budowlanym, znany mu jest stan prawny Nieruchomości, w tym treść wpisów w księdze wieczystej, a także akceptuje fakt, iż Nieruchomość jest obciążona ujawnionymi w niej wpisami, Spółka umożliwiła mu zapoznanie się z lokalizacją Budynku, w którym znajdować się będzie przedmiot Umowy, dokumentacją budowlaną i projektową w zakresie Przedsięwzięcia deweloperskiego, zagospodarowaniem terenu, standardem wykończenia, oraz innymi dokumentami powołanymi w treści niniejszej Umowy oraz oświadcza, że nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do przyjętych rozwiązań architektonicznych oraz przyjętych funkcji użytkowych poszczególnych lokali i pomieszczeń w obrębie Przedsięwzięcia deweloperskiego, został poinformowany przez Spółkę, że Przedsięwzięcie deweloperskie może zostać zrealizowane przez Spółkę etapowo co będzie się wiązać z wyodrębnieniem z Przedsięwzięcia deweloperskiego zadania lub zadań inwestycyjnych, co może spowodować, iż każdorazowe zakończenie prac budowlanych związanych z realizacją poszczególnych budynków, w tym Budynku lub zadań inwestycyjnych (etapów) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla każdego budynku lub zadania inwestycyjnego (etapu) może nastąpić w różnym czasie, co niniejszym akceptuje i na co wyraża zgodę,

10 w przypadku gdy do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na potrzeby realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych (etapów) w obrębie Przedsięwzięcia deweloperskiego niezbędny okaże się podział Nieruchomości, wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę podziału Nieruchomości, celem wydzielenia działek niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w obrębie Przedsięwzięcia deweloperskiego i założenie dla nich odrębnych ksiąg wieczystych oraz na odpowiednie ustalenie (w tym zmniejszenie) jego udziału w nieruchomości wspólnej w tym zakresie, a w związku z powyższym wyraża także zgodę na ustanawianie niezbędnych służebności i praw użytkowania, został poinformowany przez Spółkę o możliwości wprowadzenia przez Spółkę zmian w dokumentacji, o której mowa w pkt 1.3. powyżej, co może spowodować odstępstwo od projektu budowlanego, w tym wynikające z opracowania projektu wykonawczego lub nadzoru autorskiego projektanta w takim zakresie, w jakim nie ma to wpływu na Lokal, co niniejszym akceptuje, a nadto niniejszym akceptuje, że zmiany dokumentacji, o której mowa powyżej, mogą spowodować w szczególności zmianę liczby lokali lub zmianę liczby miejsc postojowych i komórek lokatorskich w Garażu oraz miejsc postojowych naziemnych usytuowanych na terenie Nieruchomości, zaś zmiany powyższe nie będą miały wpływu na ostateczną cenę przedmiotu Umowy i nie będą wymagały akceptacji z jego strony Nabywca oświadcza, że jest stanu wolnego/pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej/ustrój rozdzielności majątkowej, a nabycie przedmiotu Umowy niniejszej nastąpi do majątku wspólnego/majątku osobistego PRZEDMIOT UMOWY 1. Pełnomocnik Spółki zobowiązuje się: wybudować w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w 1. pkt 2. powyżej, na Nieruchomości - Budynek, w oparciu o decyzje powołane w 1. pkt 2.1. i 2.2. powyżej, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją, o której mowa w 1. pkt 2.1. powyżej, wiedzą techniczną oraz standardem wykończenia określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego aktu, ustanowić odrębną własność lokalu mieszkalnego oznaczonego w dokumentacji budowlanej numerem,

11 11 położonego na piętrze ( kondygnacji) Budynku, składającego się z, o powierzchni użytkowej m2 ( setne metra kwadratowego) i powierzchni wewnętrznej m2 ( setne metra kwadratowego), zwanego dalej także Lokalem, wraz z przylegającym do niego balkonem, z własnością którego to Lokalu będzie związany odpowiedni udział w nieruchomości wspólnej, to jest działce nr 575/2 lub działce (działkach) powstałych z podziału tej działki oraz częściach wspólnych Budynku (budynków) i urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali, obliczony w sposób wskazany w 1. pkt powyżej, zgodnie z art. 3 ustawy o własności lokali, zaznaczonego na rzucie kondygnacji Budynku stanowiącym Załączniku nr 2 do niniejszego aktu stanowiącym jednocześnie Wstępny i poglądowy plan sytuacyjny Lokalu, przenieść na rzecz Nabywcy, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem służebności i praw użytkowania obciążających nieruchomość wspólną, o których mowa w niniejszym akcie, własność szczegółowo opisanego w pkt 1.2. powyżej Lokalu wraz ze związanymi z nim prawami, za cenę określoną w 5. pkt 1 3 poniżej, przenieść na rzecz Nabywcy, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem służebności i praw użytkowania, o których mowa w niniejszym akcie, udział we współwłasności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garaż wielostanowiskowy znajdujący się na kondygnacji podziemnej Budynku, zaznaczony na rzucie kondygnacji podziemnej Budynku stanowiącym Załączniku nr 3 do niniejszego aktu, zwany dalej także Garażem, z własnością którego to Garażu będzie związany odpowiedni udział w nieruchomości wspólnej, to jest działce nr 575/2 lub działce (działkach) powstałych z podziału tej działki oraz częściach wspólnych Budynku (budynków) i urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali, obliczony w sposób wskazany w 1. pkt powyżej, zgodnie z art. 3 ustawy o własności lokali, w ramach którego to udziału w Garażu Nabywcy przysługiwać będzie prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego dla samochodu osobowego oznaczonego numerem i/lub prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej oznaczonej numerem, za cenę określoną w 5. pkt 1 3 poniżej, a Nabywca zobowiązuje się:

12 nabyć, w drodze umowy przenoszącej własność, zawartej w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, własność lokalu mieszkalnego wraz ze związanymi z nim prawami, szczegółowo opisanego w pkt 1.2. powyżej, po uprzednim dokonaniu protokolarnego odbioru Lokalu oraz zapłacić cenę za Lokal określoną w 5. pkt 1 3 poniżej, nabyć, w drodze umowy przenoszącej własność, zawartej w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, udział we współwłasności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garaż wielostanowiskowy, szczegółowo opisany w pkt 1.4. powyżej, po uprzednim dokonaniu protokolarnego odbioru miejsca postojowego oznaczonego numerem i/lub komórki lokatorskiej oznaczonej numerem oraz zapłacić cenę za udział w Garażu określoną w 5. pkt 1 3 poniżej Przeniesienie przez Spółkę na rzecz Nabywcy praw wskazanych powyżej, a mianowicie przeniesienie własności Lokalu i udziału w Garażu, w wykonaniu niniejszej Umowy, nastąpi w ramach umowy przenoszącej własność, zwanej dalej także Umową Ostateczną Strony oświadczają, że w Umowie Ostatecznej ustalą, że: Każdoczesny właściciel Lokalu w ramach związanego z jego własnością udziału w nieruchomości wspólnej nie będzie uprawniony do korzystania z tarasów, ogródków i miejsc postojowych lub uprawniony będzie do korzystania, z wyłączeniem innych osób, z przylegającego do Lokalu tarasu/ogródka o powierzchni około m2 ( setnych metra kwadratowego) lub/i miejsca postojowego oznaczonego numerem Nabywca zrzeknie się uprawnienia do korzystania z innych, niż opisany wyżej taras/ogródek/miejsce postojowe, ogródków, tarasów, miejsc postojowych, wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, a także zrzeknie się wszelkich roszczeń finansowych wobec Spółki z tym związanych, przy czym Nabywca zobowiązuje się do złożenia w Umowie Ostatecznej oświadczenia o treści umożliwiającej uzyskanie skutku prawnego opisanego w zdaniu poprzednim, Nabywca wyrazi nieodwołalną zgodę, aby przy zbywaniu pozostałych lokali w obrębie Przedsięwzięcia deweloperskiego, w ramach podziału do korzystania nieruchomości wspólnej, Spółka wskazywała jako osoby uprawnione do wyłącznego korzystania z pozostałych ogródków, tarasów i miejsc postojowych, wchodzących w skład nieruchomości

13 13 wspólnej, każdoczesnych właścicieli innych wskazanych przez Spółkę lokali oraz wyrazi nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Spółkę zmiany ustalonego sposobu podziału do korzystania, w takim zakresie w jakim to nie będzie miało wpływu na jego uprawnienie do wyłącznego korzystania z tarasu/ogródka/miejsca postojowego, przy czym Nabywca zobowiązuje się do złożenia w Umowie Ostatecznej oświadczenia o treści umożliwiającej uzyskanie skutku prawnego opisanego w zdaniu poprzednim Strony oświadczają, że w Umowie Ostatecznej ustalą, że: Nabywca w ramach nabytego udziału w Garażu uprawniony będzie do korzystania, z wyłączeniem innych osób, z miejsca postojowego dla samochodu osobowego oznaczonego numerem lub/i komórki lokatorskiej oznaczonej numerem, zaznaczonego/ej na rzucie Garażu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego aktu, Nabywca zrzeknie się uprawnienia do korzystania z innych, niż opisane wyżej miejsce postojowe/komórka lokatorska, miejsc postojowych i komórek lokatorskich w Garażu, a także zrzeknie się wszelkich roszczeń finansowych wobec Spółki z tym związanych, przy czym Nabywca zobowiązuje się do złożenia w Umowie Ostatecznej oświadczenia o treści umożliwiającej uzyskanie skutku prawnego opisanego w zdaniu poprzednim, Nabywca wyrazi nieodwołalną zgodę, aby przy zbywaniu pozostałych udziałów w Garażu, w ramach podziału do korzystania nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garaż wielostanowiskowy, Spółka wskazywała jako osoby uprawnione do wyłącznego korzystania z pozostałych miejsc postojowych i komórek lokatorskich nabywców pozostałych udziałów w Garażu, oraz wyrazi nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Spółkę zmiany ustalonego sposobu podziału do korzystania, w takim zakresie w jakim to nie będzie miało wpływu na jego uprawnienie do wyłącznego korzystania, ze wskazanego powyżej miejsca postojowego/komórki lokatorskiej, przy czym Nabywca zobowiązuje się do złożenia w Umowie Ostatecznej oświadczenia o treści umożliwiającej uzyskanie skutku prawnego opisanego w zdaniu poprzednim Nabywca oświadcza, że będzie w pełni respektował zasady podziału nieruchomości do korzystania dokonanego przez Spółkę i pozostałych nabywców, zgodnie z powyższymi ustaleniami, i nie będzie rościł sobie praw do współposiadania i współkorzystania z niżej

14 14 wymienionych części nieruchomości wspólnej lub części lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garażu wielostanowiskowego, a to z ogródków, tarasów i miejsc postojowych znajdujących się na działce nr 575/2 oraz z miejsc postojowych i komórek lokatorskich w Garażu, które nie zostaną Nabywcy przekazane do jego wyłącznego posiadania lub korzystania, a które zostaną przekazane do wyłącznego posiadania lub korzystania na rzecz innych nabywców, jak również nie będzie wysuwał żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu w przyszłości Pełnomocnik Spółki oświadcza, że: Lokal zostanie wykończony wg standardu określonego we Wstępnym standardzie wykończenia Lokalu i części wspólnych Budynku, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego aktu, zarówno precyzyjne określenie każdej z powierzchni Lokalu oraz każdej z powierzchni Garażu, a także dokładne określenie wysokości udziałów związanych z Lokalem i Garażem we współwłasności nieruchomości wspólnej, zostaną ustalone po zakończeniu prac budowlanych na podstawie obmiaru powykonawczego wykonanego przez Spółkę i zostaną wskazane w Umowie Ostatecznej, ostateczna wysokość nabywanego udziału w Garażu będzie zależna m.in. od ilości miejsc postojowych i komórek lokatorskich w obrębie Garażu i zostanie określona najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Ostatecznej, określona w 5. poniżej cena zostanie skorygowana o wyniki obmiaru, o którym mowa w pkt 5.2. powyżej, z zachowaniem ustalonych w niniejszej Umowie stawek za 1 m 2 (jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej. Korekty wynikające z obmiaru powykonawczego nie mogą przekroczyć 3 % (trzy procent) ustalonej, w pkt 1.2. powyżej, powierzchni użytkowej Lokalu i pomieszczeń przynależnych, Strony ustalają, że w przypadku, gdy korekta wynikająca z obmiaru powykonawczego przekroczy 3% (trzy procent) ustalonej w pkt 1.2. powyżej powierzchni użytkowej Lokalu, Nabywcy przysługuje umowne prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania od Spółki wyników obmiaru powykonawczego lub w terminie 14 (czternastu) dni od dokonania przekazania Lokalu w ramach Odbioru technicznego zgodnie z zapisami 7 ust. 6 tego aktu, przy czym Nabywca może skorzystać z umownego prawa do odstąpienia nie później niż w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku ( r.) włącznie

15 15 Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy Lokal został wybudowany zgodnie z dokumentacją budowlaną, a korekta wynikająca z obmiaru powykonawczego przekroczy 3% (trzy procent) ustalonej w pkt 1.2. powyżej powierzchni użytkowej Lokalu w wyniku wprowadzenia zmian aranżacyjnych w Lokalu W przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt 6. powyżej, Spółka zobowiązana jest zwrócić Nabywcy kwotę zapłaconą przez niego na poczet ceny brutto i wynagrodzenia brutto, określonych w Umowie, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania pisemnej informacji o rachunku bankowym, na który Spółka ma dokonać przelewu. Nabywcy nie będzie wówczas przysługiwać prawo do odsetek za okres uprawnionego dysponowania przez Spółkę środkami pieniężnymi Nabywcy Nabywca oświadcza, że akceptuje fakt, iż ostateczna wielkość udziału w nieruchomości wspólnej uzależniona jest między innymi od wyników obmiaru, o którym mowa w pkt 5.2. powyżej w lub zmian aranżacyjnych wprowadzonych na wniosek innych nabywców lokali w obrębie Budynku zgodnie z 6 tego aktu. Jednocześnie Nabywca zobowiązuje się do złożenia w Umowie Ostatecznej oświadczenia o treści umożliwiającej uzyskanie skutku prawnego opisanego w zdaniu poprzednim w zakresie stworzenia możliwości wpływu na ostateczną wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, w tym w szczególności do udzielenia Spółce pełnomocnictwa do dokonania zmiany w zakresie wielkości udziału w nieruchomości wspólnej związanego z przedmiotowym Lokalem w sytuacji wystąpienia ewentualnych zmian powierzchni użytkowej lokali wydzielanych z przedmiotowego Budynku, które to zmiany spowodują bezpośredni wpływ na wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej związanego z tymi lokalami CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Strony ustalają następujący sposób wyliczenia ceny za Lokal i ceny za udział w Garażu oraz zasady wzajemnych rozliczeń: cena za Lokal wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej stanowi iloczyn powierzchni użytkowej Lokalu oraz ceny netto za jeden metr kwadratowy wynoszącej dla Lokalu zł ( ), a zatem cena za Lokal zostaje ustalona na kwotę zł ( ) netto,

16 cena za udział w Garażu wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach którego Nabywcy będzie przysługiwało prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego/ komórki lokatorskiej, o którym mowa w 4. pkt 1.4. powyżej, zostaje ustalona na kwotę zł ( ) netto, wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o którym mowa w 4. pkt 2.1. powyżej, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, zostaje ustalone na kwotę zł ( złotych) netto Pełnomocnik Spółki oświadcza, że Lokal i Garaż zostaną wybudowane w ramach prowadzonej przez reprezentowaną Spółkę działalności gospodarczej, w celu przeniesienia własności na rzecz Nabywcy, z tytułu przeniesienia własności Lokalu oraz przeniesienia udziału we współwłasności Garażu Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem, przeniesienia praw, o których wyżej mowa, w całości podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, a zatem: do ceny za Lokal, wyliczonej w sposób określony w pkt powyżej, zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 8 % (osiem procent), a zatem cena za Lokal brutto, na dzień dzisiejszy wynosi zł ( ), do ceny za udział w Garażu, wyliczonej w sposób określony w pkt powyżej, zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% (dwadzieścia trzy procent), a zatem cena za udział w Garażu brutto, na dzień dzisiejszy wynosi zł ( ), do wynagrodzenia za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, wskazanego w pkt powyżej, zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 8% (osiem procent) a zatem wynagrodzenie to brutto, na dzień dzisiejszy wynosi zł ( złotych), z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej Strony oświadczają, że: suma cen przedmiotów Umowy netto i wynagrodzenia za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego netto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, tj. bez podatku od towarów i usług VAT, wynosi zł ( ),

17 suma cen przedmiotów Umowy brutto i wynagrodzenia za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, tj. z podatkiem od towarów i usług VAT, wynosi zł ( ) Strony postanawiają, że: w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT po dacie zawarcia niniejszej Umowy (z zastrzeżeniem, że zmiana taka będzie się wiązać ze zmianą ceny i wynagrodzenia za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, określonych w pkt 2. i 3. powyżej), cena brutto za przedmiot Umowy i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, określone w pkt 2. i 3. powyżej, zostaną skorygowane o kwoty wynikające z tej zmiany, o czym Spółka pisemnie powiadomi Nabywcę, wskazując jednocześnie nową cenę za przedmiot Umowy i nowe wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, jeżeli wzrost stawki podatku od towarów i usług VAT spowoduje zmianę ceny brutto za przedmiot Umowy i wynagrodzenia za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, Nabywcy przysługuje umowne prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie ceny i wynagrodzenia, przy czym Nabywca może skorzystać z prawa do odstąpienia nie później niż w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku ( r.), w przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt 4.2. powyżej, Spółka zobowiązana jest zwrócić Nabywcy kwotę zapłaconą przez niego na poczet ceny brutto i wynagrodzenia brutto, określonych w Umowie, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania pisemnej informacji o rachunku bankowym, na który Spółka ma dokonać przelewu; Nabywcy nie będzie wówczas przysługiwać prawo do odsetek za okres uprawnionego dysponowania przez Spółkę środkami pieniężnymi Nabywcy, jeżeli w terminie określonym w pkt powyżej Nabywca nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, będzie zobowiązany do uregulowania różnicy w cenie brutto za przedmiot Umowy

18 18 i w wynagrodzeniu brutto za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt 4.1. powyżej, z zastrzeżeniem postanowień 5 pkt 8.3. i 7 pkt 3. poniżej, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn opisanych w pkt powyżej Nabywcy nie będzie przysługiwało do Spółki roszczenie o zwrot kosztów adaptacji przedmiotu Umowy wykonanej przez Nabywcę, a w razie wprowadzenia w przedmiocie Umowy zmian na wniosek Nabywcy Spółka ma prawo potrącić z kwoty zwracanej Nabywcy kwotę stanowiącą równowartość kosztów prac niezbędnych do przywrócenia przedmiotu Umowy do stanu poprzedniego, tj. do stanu zgodnego z projektem przed wprowadzeniem zmian przez Nabywcę Cena za przedmiot Umowy i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, obejmują infrastrukturę towarzyszącą wykonaną zgodnie z projektem budowlanym oraz Wstępnym standardem wykończenia Lokalu i części wspólnych Budynku, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego aktu Podstawą ustalenia powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi jest definicja powierzchni użytkowej oraz zasady wykonywania pomiarów z natury zawarte w Polskiej Normie PN-ISO 9836 z 1997 roku. Normę tę stosuje się bez jakichkolwiek odstępstw i wyjątków Obmiaru powykonawczego Budynku, o którym mowa w ramach zapisów niniejszej Umowy dokona Spółka. Obmiar zostanie wykonany według zasad zawartych w normie wskazanej w pkt. 6 powyżej. Nabywca może w terminie 14 (czternastu) dni od daty protokolarnego Odbioru technicznego Lokalu zakwestionować wyniki obmiaru, powołując uprawnionego biegłego rzeczoznawcę, który wraz z rzeczoznawcą powołanym przez Spółkę dokonają ostatecznego ustalenia obmiaru. Jeżeli rezultat ponownych obmiarów nie będzie odbiegał więcej niż 1% (jeden procent) od obmiaru podanego przez Spółkę, koszty dodatkowej wspólnej opinii ponosi Nabywca, w przeciwnym wypadku Spółka Strony postanawiają, że zapłata kwoty zł ( ) mającej stanowić cenę brutto i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca

19 19 postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, nastąpi w podanych niżej ratach i terminach: kwota 5.000,00 zł w terminie do jednego dnia, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, % (dwadzieścia procent) kwoty, mającej stanowić cenę brutto i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, zostanie przez Nabywcę zapłacona w następujący sposób: % (dziesięć procent) kwoty, mającej stanowić cenę brutto i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy), tj. kwota zł ( ), pomniejszona o kwotę, o której mowa w pkt 8.1. powyżej, zostanie przez Nabywcę zapłacona na rachunek bankowy Spółki w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy tj. do dnia, z tym, że 10% (dziesięć procent) kwoty mającej stanowić cenę brutto i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, tj. kwota zł ( ), stanowić będzie, z chwilą jej zapłaty zadatek, ze skutkami określony w art. 394 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, % (dziesięć procent) kwoty, mającej stanowić cenę brutto i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, tj. kwota zł ( ) zostanie przez Nabywcę zapłacona na rachunek bankowy Spółki w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia, % (osiemdziesiąt procent) kwoty, mającej stanowić cenę brutto i wynagrodzenie za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego brutto, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, ustalonej z ewentualną korektą dokonaną na podstawie ostatecznego obmiaru po zakończeniu prac budowlanych, zgodnie z postanowieniami 4 pkt 5.4. oraz 5 pkt 6 i 7 tego aktu oraz ustalonej z ewentualną korektą wynikającą ze zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z postanowieniami pkt 4. powyżej, zostanie

20 20 przez Nabywcę uregulowana w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty doręczenia Nabywcy wezwania, o którym mowa w 7 pkt 3. tego aktu Powyższe kwoty płatne będą na rachunek Spółki wskazany w 14 pkt 9. tego aktu, a za dzień zapłaty uważa się dzień uznania tego rachunku bankowego, kwotami podanymi w pkt 8. powyżej W przypadku nieterminowej zapłaty podanych wyżej kwot Spółka jest uprawniona do zaliczenia wpłacanych kwot w pierwszej kolejności na odsetki przysługujące jej z tytułu opóźnienia w zapłacie, a w dalszej kolejności na poczet należności głównej Dokonywane przez Nabywcę wpłaty należności na poczet ceny za przedmiot Umowy i wynagrodzenia za zapewnienie prawa do wyłącznego korzystania z ogródka/tarasu/miejsca postojowego, o ile takie prawo będzie przysługiwać Nabywcy, będą każdorazowo dokumentowane wystawioną fakturą VAT. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek Spółki Nabywca wyraża zgodę na to, by Spółka wystawiała mu i przesyłała w formie elektronicznej, na podany w niniejszej Umowie adres mailowy Nabywcy: faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią Spółce wystawienie i przesłanie ww. faktur w formie elektronicznej, a także w przypadku cofnięcia zgody przez Nabywcę, o której mowa powyżej, faktury te zostaną przesłane w formie papierowej Strony postanawiają, że cofnięcie przez Nabywcę akceptacji, o której mowa powyżej może nastąpić poprzez złożenie Spółce odpowiedniego oświadczenia w tym przedmiocie w formie pisemnej lub elektronicznej. Wówczas Spółka utraci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej po upływie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o cofnięciu akceptacji W związku z zastrzeżonym zadatkiem Strony postanawiają, że: Spółka będzie uprawniona do skorzystania z uprawnień przysługujących jej w związku z otrzymaniem zadatku, o którym mowa w pkt powyżej, tj. z uprawnienia do odstąpienia od niniejszej Umowy i zachowania otrzymanego zadatku wyłącznie w przypadku: nieuiszczenia lub nienależytego uiszczenia przez Nabywcę brakującej części ceny, po uprzednim wyznaczeniu Nabywcy na

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo