UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty..."

Transkrypt

1 UMOWA DEWELOPERSKA Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej w miejscowości...,, stanowiącej działkę nr...obszaru..., oznaczoną symbolem R grunty rolne, zwanej dalej Nieruchomością ; W dziale III księgi wieczystej Kw nr... W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oświadcza, że: a) na nieruchomości Deweloper realizuje przedsięwzięcie deweloperskie pod nazwą..., polegające na budowie zespołu x budynków mieszkalnych wielokondygnacyjnych z garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, b) prace budowlane w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą...zostały rozpoczęte w.. roku, a ich zakończenie jest planowane na., c) w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego na Nieruchomości, Deweloper rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku oznaczonego symbolem budowlanym..., położonego w..., zwanego w umowie Budynkiem, na podstawie ostatecznej decyzji nr...z dnia...wydanej przez Starostę Powiatowego w..., zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr... wraz z układem dróg wewnętrznych i parkingów na działkach xxxx w miejscowości... oraz ostatecznej decyzji zamiennej w zakresie objętym projektem zamiennym nr...z dnia..., wydanej przez Starostę Powiatowego w..., d) Nieruchomość wraz z częściami Budynku oraz częściami budynku oznaczonego symbolem budowlanym x A i B, położonego w..., który zostanie wybudowany na Nieruchomości, na podstawie ostatecznych decyzji opisanych wyżej pod lit c) tego paragrafu, w którym znajdować będą się 33 lokale mieszkalne, nie służącymi wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a ponadto działka obszaru około.. m 2, która powstanie w wyniku podziału działki nr...obszaru m 2, wchodzącej obecnie w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą...prowadzoną przez Sąd Rejonowy xxxx, która

2 zostanie połączona z nieruchomością objętą księgą wieczystą Kw nr... stanowić będą nieruchomość wspólną, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali i będą dalej określane w niniejszej Umowie Deweloperskiej jako Nieruchomość Wspólna; Deweloper nadto wskazuje następujące parametry (cechy) Budynku: Dane dotyczące konstrukcji Budynku: Standard wykończenie elementów zewnętrznych budynku oraz klatki schodowej: e) w Budynku zaprojektowano lokal mieszkalny o numerze budowlanym (numer sprzedażowy.), zwany w umowie Lokalem, usytuowany w budynku na piętrze, w klatce, składający się z. pokoi, aneksu kuchennego / kuchni, łazienki, WC oraz holu, o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej. m 2, do którego to lokalu przynależeć będzie pomieszczenie przynależne: komórka, położona i posiadające oznaczenie...., o projektowanej powierzchni użytkowej.. m 2 /i/lub/ indywidualny garaż podziemny, położony i posiadający oznaczenie...., o projektowanej powierzchni użytkowej.. m 2 których plan i usytuowanie w Budynku przedstawiają rzuty kondygnacji stanowiące integralną część niniejszej umowy, f) Lokal wykonany i wyposażony będzie zgodnie z poniższym opisem określającym jego standard podstawowy: Wykończenie lokalu mieszkalnego: Ostateczna powierzchnia użytkowa Lokalu zostanie zmierzona zgodnie z postanowieniami 4 umowy deweloperskiej. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z powyższym opisem i szkicem Lokalu, g) prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego zostały rozpoczęte w dniu...roku, zaś planowany termin zakończenia tych prac został oznaczony do dnia...roku, h) Deweloper sukcesywnie w aktach notarialnych ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia ich własności wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej określać będzie wraz z nabywcami tych lokali sposób korzystania z Nieruchomości Wspólnej polegający na przyznaniu właścicielom poszczególnych

3 lokali prawa do wyłącznego posiadania i korzystania z określonych w tych aktach zewnętrznych miejsc postojowych, i) Bank..., na rzecz którego ustanowiona została hipoteka, opisana wyżej w ust. 1, oświadczeniem z dnia.. roku między innymi wyraził zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu i przeniesienie jego własności na Nabywcę po wpłacie przez Nabywcę pełnej ceny Lokalu na rachunek nr, j) Deweloper nie stosuje środków ochrony, o których mowa art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011,nr 232 poz. 1377), zwanej w umowie Ustawą to jest zamkniętego bądź otwartego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej na podstawie art. 37 Ustawy albowiem rozpoczęcie sprzedaży dla opisanego w 1 ust. 2 przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło przed dniem wejścia w życie tej ustawy to jest w dniu..., k) pełnomocnictwo powołane w komparycji aktu notarialnego nie wygasło, l) powyższe lokale zostaną wybudowane przez Dewelopera w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a sprzedaż lokali i udziałów w gruncie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper poinformował Nabywcę o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa Dewelopera w..., z aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniami finansowymi Dewelopera za ostatnie dwa lata oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Nabywca potwierdza, iż został poinformowany o powyższej możliwości, z której skorzystał/nie skorzystał Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper, zgodnie z wymogiem art. 18 Ustawy przed zawarciem niniejszej umowy doręczył Nabywcy prospekt informacyjny z załącznikami, których treść jest tożsama z treścią prospektu informacyjnego i jego załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy Deweloper w ramach realizacji zadania inwestycyjnego zobowiązuje się do wybudowania Budynku, a po jego wybudowaniu zobowiązuje się ustanowić odrębną własność Lokalu oraz przenieść na rzecz Nabywcy prawo własności Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej objętej księgą

4 wieczystą Kw nr... prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, wyliczonym zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 ustawy o własności lokali, zaś Nabywca zobowiązuje się spełnić na rzecz Dewelopera świadczenie pieniężne na poczet ceny nabycia prawa własności Lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu, w wysokości określonej w 6 niniejszej umowy Nabywca oświadcza, iż zawiera niniejszą umowę będąc Ostateczna powierzchnia użytkowa Lokalu będzie liczona w stanie surowym, bez uwzględnienia oblicowania (okładziny lub wyprawy) nie stanowiącego części konstrukcyjnej danej przegrody, zgodnie z Polską Normą nr PN-70/B-02365, 2. Deweloper wskazuje, a Nabywca przyjmuje do wiadomości, że powierzchnia użytkowa Lokalu może ulec powykonawczo zmianie o +/- 2% względem powierzchni podanej w 1 ust. 2 lit. e). Powyższe opisane odstępstwa od powierzchni Lokalu nie mają zastosowania do sytuacji, gdy zmiana powierzchni powyżej granicy określonej w zdaniu poprzednim wynika ze Zmian aranżacyjnych wprowadzonych przez Nabywcę w zakresie układu ścianek działowych. W przypadku, gdy powierzchnia powykonawcza Lokalu ulegnie zmianie, Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania mu informacji o wynikach pomiarów powykonawczych Lokalu, chyba że zmiana powierzchni jest spowodowana zmianami aranżacyjnymi zleconymi przez Nabywcę. W przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od umowy, cena Lokalu zostanie odpowiednio skorygowana poprzez dokonanie przez Nabywcę odpowiedniej dopłaty na rzecz Dewelopera lub zwrot na rzecz Nabywcy kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy powierzchnią Lokalu opisaną w ust 1 powyżej, a wskazaną powierzchnią powykonawczą w terminie 7 dni od dnia przekazania Nabywcy informacji o wynikach pomiarów powykonawczych Lokalu. Różnica w powierzchni wyżej opisanej zostanie rozliczona przy zastosowaniu stawki,00 PLN za 1 m² brutto. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia od umowy z przyczyn powyżej wskazanych, wpłacone przez niego kwoty na poczet ceny nabycia zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia doręczenia Deweloperowi oświadczenia o odstąpieniu. Powierzchnia użytkowa lokalu będzie liczona zgodnie z normą opisaną w ust 1. O wyniku pomiarów powykonawczych Nabywca zostanie poinformowany listem poleconym na 30 dni przed wyznaczonym dniem odbioru Lokalu. Nabywcy przysługuje prawo żądania ponownego przeprowadzenia pomiarów powykonawczych w jego obecności Deweloper wskazuje, a Nabywca przyjmuje do wiadomości, że powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego może ulec powykonawczo zmianie o +/- 2 % względem powierzchni podanej w 1 ust. 2 lit. e). W przypadku, gdy

5 powierzchnia powykonawcza pomieszczenia przynależnego ulegnie zmianie, Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania mu informacji o wynikach pomiarów powykonawczych pomieszczenia przynależnego. W przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od umowy, cena pomieszczenia przynależnego zostanie odpowiednio skorygowana poprzez dokonanie przez Nabywcę odpowiedniej dopłaty na rzecz Dewelopera lub zwrot na rzecz Nabywcy kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy powierzchnią pomieszczenia przynależnego opisaną w ust. 1 powyżej, a wskazaną powierzchnią powykonawczą w terminie 7 dni od dnia przekazania Nabywcy informacji o wynikach pomiarów powykonawczych pomieszczenia przynależnego. Różnica w powierzchni wyżej opisanej zostanie rozliczona przy zastosowaniu stawki,00 PLN za 1 m² brutto. Powierzchnia użytkowa będzie liczona zgodnie z normą opisaną w ust 1. O wyniku pomiarów powykonawczych Nabywca zostanie poinformowany listem poleconym na 30 dni przed wyznaczonym dniem odbioru Lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym. Nabywcy przysługuje prawo żądania ponownego przeprowadzenia pomiarów powykonawczych w jego obecności Świadczenie pieniężne na poczet ceny nabycia prawa własności Lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu stanowi kwotę zł... gr ( złotych. groszy) w tym podatek VAT Nabywca zobowiązuje się spełnić na rzecz Dewelopera świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób: a) I rata w kwocie... zł, b) II rata w kwocie... zł w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, c) III rata w kwocie... zł w terminie 3 dni roboczych przed pierwszym wyznaczonym przez Dewelopera terminem odbioru lokalu Za dzień dokonania wpłaty przez Nabywcę przyjmuje się dzień wpływu zapłaconej kwoty na rachunek Dewelopera nr Za ewentualne opóźnienie w płatnościach poszczególnych rat na poczet ceny bądź ich części Nabywca zobowiązany jest uiścić na rzecz Dewelopera odsetki umowne od zaległych kwot w wysokości 6% w skali roku za czas opóźnienia. Zapłata przez Nabywcę ewentualnych odsetek z tytułu opóźnienia w płatności określonych w ust 2 rat nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do ich zapłaty, wysłanego przez Dewelopera nie później niż w terminie 14 dni przed dniem podpisania przez strony umowy ustanowienia odrębnej własności Lokalu i przeniesienia jego własności na rzecz Nabywcy

6 3. Wpłaty dokonywane przez Nabywcę w związku z wykonaniem umowy deweloperskiej będą księgowane w następującej kolejności: na pokrycie należności z tytułu odsetek za opóźnienie w płatności, rat przeterminowanych, rat bieżących Deweloper po zakończeniu budowy Lokalu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, nie później niż w terminie do dnia... roku wezwie Nabywcę do odbioru Lokalu, wysyłając wezwanie w formie pisemnej listem poleconym z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem na adres wskazany w komparycji niniejszego aktu notarialnego. W przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru Lokalu, Deweloper wezwie ponownie Nabywcę do odbioru w odstępie co najmniej 60 dni od daty doręczenia pierwszego wezwania Odbiór dokonywany jest w obecności Nabywcy Z odbioru sporządza się protokół, do którego Nabywca może zgłosić wady Lokalu. 4. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia Wydanie Lokalu Nabywcy może nastąpić jedynie po dokonaniu przez niego zapłaty całości świadczenia pieniężnego na poczet ceny wraz z kosztami prac aranżacyjnych, jeżeli takowe zostaną zlecone Deweloperowi na podstawie odrębnej umowy oraz zapłaty całości kwot dopłat wynikających z różnicy pomiędzy powierzchnią projektową, a powierzchnią powykonawczą, o których mowa w 4 ust 2 i ust W przypadku opóźnienia Dewelopera w wydaniu Nabywcy przedmiotu umowy, Nabywcy przysługuje kara umowna równa odsetkom w wysokości 6% w skali roku, liczonym od świadczenia pieniężnego na poczet ceny określonego w 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia Deweloper ponosi wobec Nabywcy odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne lokalu przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny o rękojmi Deweloper udzieli Nabywcy gwarancji związanej z wykonaniem niniejszej umowy na zasadach opisanych w Załączniku nr 5 do niniejszej umowy

7 8. 1. Strony zawrą umowę ustanowienia odrębnej własności Lokalu i przeniesienia jego własności na rzecz Nabywcy, zwanej w niniejszym paragrafie umową przeniesienia własności, w terminie do dnia...roku Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności, w tym opłaty sądowe i koszty wypisów aktów notarialnych ponosi Nabywca Deweloper ma prawo zarządzać Nieruchomością Wspólną, na której będzie znajdował się Lokal lub powierzyć zarząd tą nieruchomością wybranemu przez siebie zarządcy nieruchomości na okres do czasu wybrania pierwszego zarządu wspólnoty lub jego powierzenia wybranej przez Wspólnotę osobie fizycznej lub prawnej Nabywca wyraża zgodę na zawarcie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przez jej zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną zostanie powierzony, umów obejmujących przyłączenie i dostawy ciepła, wody, energii elektrycznej i innych mediów oraz lub przejęcie praw i obowiązków wynikających z takich umów uprzednio zawartych przez Dewelopera W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu wizytującemu budowę strony ustalają, że: a) odwiedziny na budowie odbywają się raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez Dewelopera, nie wcześniej jednak niż na etapie realizacji stanu surowego zamkniętego budynku. Nabywca może odwiedzić budowę po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Dewelopera. Wstęp na teren budowy, poza wyznaczonym terminem, bez zezwolenia Dewelopera jest zabroniony, b) w czasie odwiedzin na budowie Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów szczegółowych dotyczących bhp i p.poż. wymaganych dla budów Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy deweloperskiej: a) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów wskazanych w art. 22 Ustawy, b) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy, c) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami,

8 d) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w jego załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy, e) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy W powyższych przypadkach Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia zawarcia tej umowy. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. Nabywcy przysługuje zwrot wpłaconych dotąd kwot w terminie 7 dni od otrzymania przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu na rachunek bankowy wskazany w powyższym oświadczeniu Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy deweloperskiej w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu w terminie, o którym mowa w 8 ust. 1 niniejszej umowy. W tym przypadku, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy Nabywca wyznacza Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa własności Lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę na zasadach określonych w niniejszym ustępie, Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej równej odsetkom w wysokości 6% świadczenia pieniężnego na poczet ceny określonego w 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w zawarciu umowy przeniesienia własności. Nabywcy przysługuje zwrot wpłaconych dotąd kwot powiększonych o wysokość kary umownej. Zwrot kwot następuje w terminie 7 dni otrzymania przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu na rachunek bankowy wskazany w powyższym oświadczeniu Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia Nabywcy opisanego w 13 niniejszej umowy deweloperskiej, złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszej umowie, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia

9 wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru Lokalu lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo własności Lokalu, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej listem poleconym, na adres wskazany w komparycji niniejszego aktu notarialnego, w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera, Deweloper będzie uprawniony do żądania kary umownej równej odsetkom w wysokości 6% w skali roku, liczonym od świadczenia pieniężnego na poczet ceny określonego w 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Nabywcy przysługuje zwrot wpłaconych przez niego kwot w ich nominalnej wysokości po potrąceniu kwoty kary umownej, o której mowa wyżej. Zwrot kwot nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Dewelopera. Deweloper może powstrzymać się ze zwrotem kwot do dnia doręczenia Deweloperowi przez Nabywcę oświadczenia w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Lokalu oraz informację o numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot W przypadku, gdy Lokal został już odebrany, Deweloper może powstrzymać się ze zwrotem należnych Nabywcy kwot do dnia zwrotu przez Nabywcę Lokalu Deweloperowi Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej rozwiązanie wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oraz Nabywca oświadczają, iż właściwymi adresami do doręczeń dla stron są adresy wskazane w komparycji niniejszego aktu notarialnego. Oświadczenia woli złożone na podstawie niniejszej umowy drugiej stronie są złożone z chwilą, gdy doszły do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią, zgodnie z wymogiem art Kodeksu cywilnego. Strona, która w przypadku zmiany swojego adresu do doręczeń, nie powiadomiła drugiej strony o zmianie tego adresu, ponosi odpowiedzialność za wynikłą z tego tytułu szkodę na zasadzie art. 471 Kodeksu cywilnego Załącznikami do niniejszej umowy są:

10 12.Koszty zawarcia niniejszej umowy, w tym koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym i koszty wypisów aktów notarialnych obciążają w równych częściach Dewelopera i Nabywcę. Koszty notarialne, wynikające ze zmiany niniejszej umowy deweloperskiej ponosi samodzielnie wnioskująca o te zmiany Strona WNIOSEK WIECZYSTOKSIĘGOWY Nabywca wnosi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku o wpis w dziale III księgi wieczystej Kw nr...tego Sądu roszczenia Nabywcy o wybudowanie Budynku opisanego w 1 ust. 2 lit. c) umowy deweloperskiej, wyodrębnienie Lokalu opisanego w 1 ust. 2 lit. e) i f) umowy deweloperskiej i przeniesienie własności tego Lokalu wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z Lokalu opisanymi w 3 ust. 1 i 2 umowy deweloperskiej to jest udziałem w nieruchomości wspólnej i prawem do korzystania z... na rzecz... na warunkach opisanych w niniejszej umowie, na co Pełnomocnik w imieniu Dewelopera wyraża zgodę

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Data sporządzenia prospektu: 28.07.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA ll I. DANE

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dziennik Ustaw z 2011 roku poz.232 nr 1377 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

Index Rzeczowy. Index

Index Rzeczowy. Index Index Rzeczowy Index Akt notarialny forma 1008-1012 str. 301-302 odpis a wypis 427-432 str. 147-149 wynagrodzenie notariusza 1013-1016 str. 302 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 385-397 str. 135-140 Budowa informacje

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Zał. Nr 4: Wzór umowy deweloperskiej REPERTORIUM A Nr.../... AKT NOTARIALNY WZÓR Dnia... roku dwa tysiące... (...) przede mną... notariuszem w... w Kancelarii mojej przy ul...., stawili się: 1...., używająca

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa z 16.09.2011, Dziennik Ustaw z 20011 nr 232 poz. 1377, obowiązuje od 29 kwietnia 2012) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy : Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76 200 SŁUPSK, ul.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2017 r. Poz. 1468 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami

OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami sporządzone w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2012 roku SPIS TREŚCI I. Podstawa przygotowania opracowania...

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej działalności deweloperskiej w Polsce rys historyczny 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: UMOWA DEWELOPERSKA NR / / zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: (imię/imiona i nazwisko) (adres zamieszkania/zameldowania: ulica, nr/nr, kod, miejscowość) (seria i numer dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

Wydział I Cywilny Al. Wojska Polskiego JELENIA GÓRA. Pozew o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

Wydział I Cywilny Al. Wojska Polskiego JELENIA GÓRA. Pozew o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli Bolesławiec, dnia 24 stycznia 2009 r. sygn. akt: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny Al. Wojska Polskiego 56 58-500 JELENIA GÓRA Powód:... zam.... Pozwany: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławianka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO Materiał na Grupę Roboczą Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Stan na 16 września 2011 r. Warszawa 2012 r. 1 Data aktu: 2011.09.16

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr.../... WZÓR N O T A R I A L N Y

REPERTORIUM A Nr.../... WZÓR N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A Nr.../... WZÓR A K T N O T A R I A L N Y Dnia... roku dwa tysiące... (...) przede mną... notariuszem w... w Kancelarii mojej przy ul...., stawili się: ------------------ 1...., używająca

Bardziej szczegółowo

Nowbud Sp. z o.o. KRS:

Nowbud Sp. z o.o. KRS: Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 04.05.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY - wzór CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nowbud Sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) :

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) : UMOWA PRZEDWSTĘPNA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 555 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND Repertorium A numer /2016 AKT NOTARIALNY Dnia, przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy, stawili się: ---------------- ----------------- 1. Roman Marian Majkut, syn Stanisława i Lucyny,

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

Umowa deweloperska. Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania

Umowa deweloperska. Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania Umowa deweloperska Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania Ustawa z 16.9.2011 r. ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dz.U. Nr 232, poz. 1377 Ustawa weszła

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr./2012 o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego

U M O W A Nr./2012 o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego U M O W A Nr./2012 o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Przodownik w Tomaszowie Maz. reprezentowaną przez : -.. -. zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA Nr... /. / 2012

UMOWA DEWELOPERSKA Nr... /. / 2012 UMOWA DEWELOPERSKA Nr... /. / 2012 zawarta w Łodzi w dniu.. 2012 r. pomiędzy: RD3 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 126 lok. 501, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ...

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ... UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo