Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres Główna siedziba: Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Biuro sprzedaży PARK CHOPINA: Mysłowice Ul. Szopena (plac budowy) (adres lokalu przedsiębiorstwa) Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) Nr telefonu Główna siedziba: Biuro sprzedaży PARK CHOPINA: lub Adres poczty elektronicznej Główna siedziba: Biuro sprzedaży PARK CHOPINA: Nr faksu

2 Adres strony internetowej dewelopera Strona główna: Strona inwestycji PARK CHOPINA: II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Nie dotyczy PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Nie dotyczy Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres

3 Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł NIE

4 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Mysłowice Ul. Szopena Nr działki ewidencyjnej: 7799/348 z której, w wyniku podziału powstała działka o nr 9077/348, na której jest prowadzony I ETAP INWESTYCJI oraz działka o nr 9075/348, na której jest prowadzony II ETAP INWESTYCJI, a także działki o nr 9071/348, 9072/348, 9076/348. Nr księgi wieczystej KA1L/ /6 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 2 Hipoteka umowna zwykła na sumę ,00zł zabezpieczająca spłatę kredytu. Hipoteka umowna kaucyjna na sumę ,00zł zabezpieczająca spłatę odsetek Hipoteka umowna na sumę ,00zł zabezpieczająca spłatę kredytu NIE DOTYCZY Plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie w planie Zabudowa niska wielorodzinna, dla sąsiadujących działek 3 zabudowa jednorodzinna dopuszczalna wysokość zabudowy 13,5m dopuszczalny procent zabudowy działki 60% Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU - Inwestycja deweloperska na ul. Janowskiej Osiedle Prezydenckie, gdzie powstaje kompleks budynków wielorodzinnych. - Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Bytomskiej w Mysłowicach. 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu.

5 Czy jest pozwolenie na budowę tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone tak* tak* nie* nie* Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych 159/2011 wydane przez Prezydenta Miasta Mysłowice oraz decyzja o zmianie wyżej wymienionego pozwolenia wydanej do projektu zamiennego o nr 515/2012 ( I ETAP INWESTYCJI) oraz o nr 510/2012 ( II ETAP INWESTYCJI) Etap I inwestycji (budynki oznaczone symbolem A G): Prace rozpocząte , zakończenie prac Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Etap II inwestycji (budynek oznaczony symbolem H): Prace rozpocząte , planowane zakończenie Etap I inwestycji (budynki oznaczone symbolem A G): do Etap II inwestycji (budynek oznaczony symbolem H): Do Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego liczba budynków 2 rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) 36m Zgodny z normą PN-ISO 9836:1997 Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego (forma posiadanych środków kredyt, środki własne, inne) Realizowana inwestycja współfinansowana jest w ramach uzyskanego kredytu inwestycyjnego. Planowana struktura finansowania: Kredyt inwestycyjny 32% Środki własne 23% Uzyskane w trakcie trwania inwestycji wpływy od klientów nabywających lokale na przedmiotowej inwestycji 45% w następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu) Bank Spółdzieczy w Tychach Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy otwarty* zamknięty* gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* NIE DOTYCZY zgodnie z art.37 i 38 Ustawy o ochronie praw * Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst).

6 nabywców lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy NIE DOTYCZY zgodnie z art.37 i 38 Ustawy o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy NIE DOTYCZY zgodnie z art.37 i 38 Ustawy o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Etap I inwestycji (budynki oznaczone symbolem A G): 5 000,00zł - kaucja wpłacana przy zawarciu umowy rezerwacyjnej 25% - kaucja - po wykonaniu stanu surowego otwartego inwestycji 25% - po wykonaniu stanu surowego zamkniętego inwestycji 15% - po wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, tynków, instalacji elektrycznej w przedmiotowym lokalu mieszkalnym 15% - po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i wylewek 20% - na 7 (siedem) dni przed przekazaniem kluczy do przedmiotowego lokalu mieszkalnego Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Etap II inwestycji (budynek oznaczony symbolem H): 5 000,00zł - kaucja wpłacana przy zawarciu umowy rezerwacyjnej 20% - po wykonaniu płyty fundamentowej 25% - po wykonaniu stanu surowego otwartego przedmiotowego lokalu mieszkalnego 10% - po wykonaniu stanu surowego zamkniętego przedmiotowego lokalu mieszkalnego 15% - po wykonaniu instalacji elektrycznej, tynków i instalacji wodnokanalizacyjnej w przedmiotowym lokalu mieszkalnym 10% - po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i wylewek w przedmiotowym lokalu mieszkalnym 20% na 7 (siedem) dni przed przekazaniem kluczy do przedmiotowego lokalu mieszkalnego W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, odnośnie wysokości stawek podatku od towarów i usług, w trakcie obowiązywania umowy, cena ustalona w umowie ulegnie odpowiedniej zmianie z tego wynikającej. W wypadku, gdy cena ulegnie zwiększeniu w związku ze zmianą stawki VAT Nabywcy będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go przez Dewelopera o zmianie stawki podatku od towarów i usług, jednak nie później niż do dnia roku. Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej 1. NABYWCA ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia, jeżeli: 1) umowa niniejsza nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 2) informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach,

7 3) DEWELOPER nie doręczył NABYWCY prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, 4) informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawartą niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy, 5) prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W wypadku odstąpienia przez NABYWCĘ od niniejszej umowy z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie, DEWELOPER zwróci NABYWCY dokonane wpłaty w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, oraz oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. 2. NABYWCA może odstąpić od niniejszej umowy w terminie określonym w umowie deweloperskiej w wypadku gdy DEWELOPER nie przekaże NABYWCY lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, chyba że powodem nie przekazania będzie zaleganie przez NABYWCĘ we wnoszeniu wpłat, o których mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy ( 6 pkt 1). W wypadku odstąpienia przez NABYWCĘ od niniejszej umowy z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie, DEWELOPER zwróci NABYWCY dokonane wpłaty w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, oraz oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. W wypadku nie skorzystania przez NABYWCĘ z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, DEWELOPER zapłaci NABYWCY za okres opóźnienia karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość odsetek umownych w wysokości 6% w stosunku rocznym liczonych od sumy wpłat dokonanych przez NABYWCĘ. 3. NABYWCA może odstąpić od niniejszej umowy w terminie określonym w umowie deweloperskiej w wypadku gdy DEWELOPER nie przeniesie na NABYWCĘ w terminie do dnia określonego w umowie deweloperskiej., własności lokalu mieszkalnego, z którym związany będzie udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności gruntu powstałej w wyniku podziału działki 7799/348, pomimo braku zobowiązań finansowych NABYWCY wynikających z niniejszej umowy, a także braku zobowiązań NABYWCY z tytułu opłat, o których mowa w 8 ust. 1 niniejszej umowy ( 6 pkt 2). Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy NABYWCA wyznaczy DEWELOPEROWI 120 (stu dwudziesto) dniowy termin do zawarcia umowy odrębnej własności lokalu i sprzedaży. W wypadku odstąpienia przez NABYWCĘ od niniejszej umowy z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie DEWELOPER zwróci NABYWCY dokonane wpłaty wraz z karą umowną w wysokości 6% (sześć procent) ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego

8 przedmiotem niniejszej umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, oraz oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. 4. DEWELOPER może odstąpić od niniejszej umowy, gdy NABYWCA pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części ceny określonej w 4 ust. 1 niniejszej umowy, jednakże po uprzednim wezwaniu przez DEWELOPERA o zapłatę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zwłoka NABYWCY jest spowodowana działaniem siły wyższej. W takim wypadku DEWELOPER zwróci NABYWCY dokonane wpłaty po potrąceniu kary umownej w wysokości 6% (sześć procent) ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia NABYWCY o odstąpieniu od umowy przez DEWELOPERA, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia DEWELOPEROWI oświadczenia NABYWCY w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. 5. DEWELOPER ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, gdy NABYWCA lub jego pełnomocnik nie stawi się do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na NABYWCĘ własność lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, z którym związany będzie udział w częściach wspólnych budynków mieszkalnych nie służących do wyłącznego użytku przez pozostałych właścicieli lokali mieszkalnych i udział we współwłasności działki gruntu powstałej w wyniku podziału działki 7799/348, pomimo dwukrotnego doręczenia NABYWCY wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się NABYWCY jest spowodowane działaniem siły wyższej. W wypadku odstąpienia przez DEWELOPERA od niniejszej umowy z przyczyny wskazanej w niniejszym ustępie DEWELOPER zwróci NABYCY dokonane wpłaty po potrąceniu kary umownej w wysokości 3% (trzy procent) ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia NABYWCY o odstąpieniu od umowy przez DEWELOPERA, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia DEWELOPEROWI oświadczenia NABYWCY w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży, z działu III księgi wieczystej KA1L/ /6. 6. W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, DEWELOPER w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, albo od dnia zawiadomienia NABYWCY o odstąpieniu od umowy przez DEWELOPERA, wystawi faktury VAT korekty dotyczące faktur VAT wystawionych w związku z wpłatami dokonanymi przez NABYWCĘ. Faktury VAT korekty powinny zostać podpisane przez NABYWCĘ przed zwrotem NABYWCY dokonanych wpłat, na zasadach określonych w 9 ust DEWELOPER ma prawo wstrzymać się ze zwrotem NABYWCY dokonanych wpłat do momentu podpisania przez NABYWCĘ faktur VAT korekt, o

9 których mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli NABYWCA podpisze faktury VAT korekty po upływie terminu 30 (trzydziestu) dni, o którym mowa w 9 ust. 1 5, DEWELOPER zwróci NABWCY dokonane wpłaty na zasadach określonych w 9 ust. 1 5, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania faktur VAT korekt podpisanych przez NABYWCĘ. 7. NABYWCA może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią. Przeniesienie przez NABYWCĘ praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody DEWELOPERA. W wypadku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, NABYWCA będzie zobowiązany do podpisania faktur VAT korekt dotyczących faktur VAT wystawionych w związku z wpłatami dokonanymi przez NABWCĘ. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Bank Spółdzieczy wydaje promesę o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości po zapłacie przez kupujących całości ceny przedmiotu umowy. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym:

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo