AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??"

Transkrypt

1 Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem stawili się: Pani Małgorzata Zuzela, córka????? i?????, zamieszkała:??-??? Kraków, ul.????? nr?????, PESEL:?????, jak oświadcza NIP:?????, Pan Mirosław Zuzela, syn????? i?????, zamieszkały:??-??? Kraków, ul.????? nr?????, PESEL:?????, jak oświadcza NIP:?????, działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna, z adresem:??-??? Kraków, ul.????? nr?????, REGON: , NIP: , a to zgodnie z okazaną umową spółki cywilnej zawartą w dniu 14 kwietnia 2003 roku oraz zgodnie z okazanymi wydrukami z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z dnia????? roku, zwani dalej także: zbywcą Pani / Pan, córka / syn????? i?????, zamieszkała/y:??-????????, ul.????? nr?????, PESEL:?????, jak oświadcza NIP:?????, Adres do korespondencji:??-????????, ul.????? nr????? zwana/y dalej także: nabywcą Tożsamość Stawających Notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych serie i numery: ad 1)?????, ad 2)?????, ad 3)????? UMOWA DEWELOPERSKA I. Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna oświadczają, że na podstawie umowy sprzedaży objętej aktem notarialnym sporządzonym w tutejszej kancelarii notarialnej w dniu?????? roku, za numerem Rep. A????/????, są, na prawach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, właścicielami nieruchomości położonej w Krakowie, jedn. ewid.??????, obręb?? (??????), utworzonej z działek nr:????? (?????) o powierzchni?????m² (?????), tj. o łącznej powierzchni?????m² (?????), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie 1

2 IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/??????/? (k r jeden p?????), w której to księdze działy I-Sp., III i IV wolne są od wpisów i wzmianek o wnioskach II. Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela okazują: wydruk księgi wieczystej KR1P/??????/? z Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień?????? 2014 roku, wypis z rejestru gruntów wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia????? roku, według stanu na dzień????? roku, GD-?????, z którego wynika, iż działka nr????? o powierzchni????? ha położona w Krakowie, jedn. ewid.?????, obręb??, oznaczona jest symbolem B - tj. tereny mieszkaniowe, a nadto z dokumentu tego wynika, że działka ta pozostaje we władaniu Małgorzaty i Mirosława Zuzela wspólników spółki cywilnej, ostateczną decyzję nr????/???? wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia????? roku, znak AU-?????, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego?????, umowę otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego zawartą w dniu?????? 2014 roku pomiędzy Bankiem?????? S.A. z siedzibą w??????, a Małgorzatą Zuzela i Mirosławem Zuzela działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna zwanymi deweloperem, z której wynika w szczególności, że bank zobowiązał się do otwarcia na rzecz dewelopera otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego o numerze?????? w celu zapewnienia ochrony wpłat dokonywanych przez nabywców lokali mieszkalnych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego na opisanej wyżej nieruchomości zgodnie w powołaną wyżej decyzją udzielającą pozwolenia na budowę, i oświadczają, że dokument ten złożony został przy akcie notarialnym sporządzonym w tutejszej kancelarii notarialnej w dniu????? roku, za numerem Rep. A????/????, III. Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna oświadczają, że: prowadzą w ramach łączącego ich stosunku spółki cywilnej działalność gospodarczą między innymi w zakresie budownictwa wielomieszkaniowego i w ramach swej działalności realizują na opisanej wyżej nieruchomości, zgodnie z powołaną decyzją, przedsięwzięcie deweloperskie polegające w szczególności na budowie????? kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy 2

3 ul.????? w Krakowie, położonego w????? części opisanych wyżej działek nr?????, z terminem rozpoczęcia prac budowlanych w dniu????? roku i z przewidywanym terminem zakończenia prac budowlanych do dnia????? roku, dla opisanego wyżej przedsięwzięcia deweloperskiego sporządzony został prospekt informacyjny, spośród środków ochrony, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232 poz. 1377), zwanej dalej ustawą, zapewniają środek ochrony w postaci otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, na co nabywca wyraża zgodę, i podają subkonto otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego nr??????, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy nr?????? prowadzony jest w Banku?????? S. A., zwanym dalej bankiem, i służy do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na poszczególne subkonta mieszkaniowego rachunku powierniczego odrębne dla każdego nabywcy, w celu realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia deweloperskiego, na żądanie nabywcy bank będzie informował nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach dotyczących przypisanego danemu nabywcy subkonta mieszkaniowego rachunku powierniczego, będą mogli finansować realizację przedsięwzięcia deweloperskiego za środków nabywcy, z tym, że wypłata środków z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz zbywcy dokonywana będzie sukcesywnie w trackie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, pod warunkiem stwierdzenia przez bank zakończenia przez zbywcę danego etapu przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonych w harmonogramie objętym prospektem informacyjnym, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz zbywcy, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, kwoty środków pieniężnych wypłacanych zbywcy z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego nie mogą stosunkowo przekroczyć wskazanych procentowo etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonych w harmonogramie objętym prospektem informacyjnym,

4 - mają prawo dysponować środkami wypłaconymi z rachunku powierniczego wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek, koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku powierniczego obciążają zbywcę,-- - opisana wyżej decyzja nr?????/????? wydana z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia????? roku jest ostateczna i nie została zaskarżona, opisana wyżej nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, w tym od takich, które mogą obciążać nieruchomość z mocy samego prawa, a nie są wpisane do księgi wieczystej, poza roszczeniami wynikającymi z umów deweloperskich dotyczących innych lokali, w stosunku do nich jako właścicieli nieruchomości nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani administracyjne, w tym egzekucyjne, które mogłoby być podstawą do odjęcia prawa własności lub posiadania, zaś nieruchomość znajduje się w ich posiadaniu, nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, granice nieruchomości są ustalone, nie były przedmiotem sporu, a ich stan prawny zgodny jest z ostatnim spokojnym stanem posiadania, są jedynymi wspólnikami spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela, żaden ze wspólników nie jest podmiotem toczącego się postępowania upadłościowego ani naprawczego, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie mają żadnych zaległości podatkowych względem Skarbu Państwa ani jednostek samorządu terytorialnego, jak również nie mają żadnych zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu zawarcia umowy zawieranej w wykonaniu niniejszej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), nie korzystającymi ze zwolnienia z tego podatku Nabywca oświadcza, że: został mu nieodpłatnie doręczony na trwałym nośniku informacji prospekt informacyjny dotyczący wskazanego przedsięwzięcia deweloperskiego i opisanego niżej lokalu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 (jeden) do niniejszej umowy, zapoznał się z treścią doręczonego mu prospektu informacyjnego wraz z załącznikami,

5 - informacje zawarte w doręczonym prospekcie informacyjnym i załącznikach nie uległy zmianie, zbywca przekazał mu szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawnofinansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym opisanego niżej lokalu mieszkalnego, został poinformowany o możliwości zapoznania się w lokalu zbywcy z aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, aktualnymi wydrukami z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, kopią pozwolenia na budowę oraz projektem architektoniczno-budowlanym i oświadcza, iż nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń IV. Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna oświadczają, iż w ramach wskazanego przedsięwzięcia deweloperskiego wybudowany zostanie między innymi lokal mieszkalny oznaczony numerem roboczym M-?? (m??????) znajdujący się na?????? (??????) piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Raciborskiej w Krakowie, składający się z?????? o łącznej powierzchni użytkowej??????m 2 (?????? metra kwadratowego), a to zgodnie z rzutem lokalu i kondygnacji budynku, objętym prospektem informacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy V. Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna oraz nabywcy oświadczają, iż zawierają, w trybie przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, umowę deweloperską, na mocy której Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna zobowiązują się do wybudowania opisanego wyżej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Raciborskiej w Krakowie, ustanowienia odrębnej własności opisanego wyżej lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem roboczym M-?? położonego na?????? piętrze budynku, składającego się z?????? o łącznej powierzchni użytkowej??????m 2 i przeniesienia prawa własności tego lokalu, wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej, na nabywców, zaś nabywcy zobowiązują się do spełnienia na rzecz zbywcy świadczenia pieniężnego z tytułu nabycia lokalu opiewającego na cenę w kwocie???.000 zł (?????? tysięcy złotych) brutto, oświadczając, że nabycie nastąpi za środki objęte ustawową wspólnością majątkową małżeńską

6 Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna oświadczają, iż opisany wyżej lokal mieszkalny zostanie zbyty na rzecz nabywcy w stanie wolnym od wszelkich obciążeń VI. Stawający oświadczają, że wskazane wyżej świadczenie pieniężne nabywcy obejmuje świadczenie z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej, składającej się z części budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z opisanych wyżej działek oraz należny podatek od towarów i usług, którego stawka na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 8% (osiem procent). Jego wysokość jest ostateczna, nie podlega waloryzacji i może ulec zmianie jedynie wskutek: zmiany stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w punkcie VII niniejszej umowy, zmiany powierzchni lokalu mieszkalnego, o której mowa w punkcie VIII niniejszej umowy VII. Nabywcy zobowiązują się zapłacić na rzecz zbywcy wskazane świadczenie pieniężne przelewem na subkonto otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego nr??????, w następujących ratach i terminach, zgodnych z harmonogramem oraz procentowym zaawansowaniem inwestycji, zatwierdzonym w Banku?????? S.A. prowadzącym rachunek powierniczy dla przedsięwzięcia deweloperskiego: rata pierwsza w wysokości (55% ceny stan surowy otwarty) zł płatna w terminie do dnia 30 października 2014 roku, rata trzecia w wysokości (10% ceny) zł płatna w terminie do dnia 15 marca 2015 roku, rata czwarta w wysokości (15% ceny) zł płatna w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 roku, rata piąta w wysokości (10% ceny) zł płatna w terminie do dnia 15 czerwca 2015 roku, rata szósta w wysokości (10% ceny) zł płatna w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku, na co zbywca wyraża zgodę Nabywca zobowiązany jest do dokonywania wpłat we wskazanych terminach i kwotach określonych powyżej bez dodatkowego wezwania. W razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat, zbywca uprawniony jest do żądania zapłaty od nabywcy odsetek ustawowych za opóźnienie

7 Strony postanawiają, iż w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy, określona wyżej wysokość świadczenia pieniężnego nabywcy ulegnie modyfikacji w zakresie odpowiadającym zmianie stawki podatku Nadto, strony postanawiają, iż w razie, gdy na skutek zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy, określona wyżej wysokość świadczenia pieniężnego nabywcy ulegnie zmianie, zbywca niezwłocznie zawiadomi nabywcę o aktualnej wysokości świadczenia i poszczególnych zaliczek oraz terminach ich płatności VIII. Strony umowy ustalają, że udziały w nieruchomości wspólnej zostaną określone po zakończeniu budowy, zgodnie z ustawą o własności lokali. Ustalenie wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej nie powoduje zmiany wysokości świadczenia pieniężnego nabywcy Strony postanawiają, że faktyczna powierzchnia lokalu mieszkalnego może różnić się od powierzchni lokalu określonej wyżej i zostanie ustalona w drodze obmiaru dokonanego po zakończeniu budowy zgodnie z Polską Normą PN - 70/B Różnica ta zostanie odpowiednio skorygowana w umowie zawieranej w wykonaniu niniejszej umowy i nie powoduje zmiany wysokości świadczenia pieniężnego nabywcy w przypadku zmiany powierzchni lokalu do 2 % (dwóch procent) Jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu będzie różnić się od powierzchni określonej wyżej o więcej niż 2 %, to wysokość świadczenia pieniężnego nabywcy zostanie odpowiednio skorygowana o powierzchnię różnicy powyżej 2 % przy przyjęciu wartości jednego metra kwadratowego na kwotę?????? zł brutto, a zbywca bądź nabywca dokona wpłaty kwoty należnej z tytułu powstałej różnicy na rachunek drugiej strony w terminie do dnia zawarcia umowy zawieranej w wykonaniu niniejszej umowy W razie, gdy powierzchnia użytkowa lokalu ulegnie zmianie na skutek wprowadzenia przez nabywcę indywidualnych zmian w aranżacji lokalu, wówczas przedstawione wyżej zasady korekty wysokości świadczenia pieniężnego nabywcy nie będą miały zastosowania. W takim przypadku wysokość świadczenia nie ulegnie zmianie bez względu na ewentualną zmianę powierzchni lokalu IX. Strony postanawiają, iż umowa, na mocy której dojdzie do ustanowienia odrębnej własności opisanego wyżej lokalu i przeniesienia prawa własności tego lokalu na nabywcę, zawierana w wykonaniu niniejszej umowy, zostanie zawarta w terminie do dnia?????? 2016 roku

8 X. Lokal mieszkalny zostanie zbyty na rzecz nabywcy bez wykończenia, a jego standard oraz standard wykonania budynku wraz z infrastrukturą określa prospekt informacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Stawający ustalają, że wszelkie roboty dodatkowe i zamienne nie objęte projektem budowlanym, zbywca wykona wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia nabywcy w oparciu o dostarczony przez nabywcę i zatwierdzony przez strony oraz projektanta budynku projekt wykonawczy Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zamiennych nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, uzgodnionego przez obie strony, zaś ich odbiór na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w obecności obu stron, natomiast zapłata za te roboty nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich odbioru.--- XI. Strony postanawiają, iż zbywca wyda nabywcy lokal mieszkalny, w terminie do dnia?????? roku (odbiór lokalu mieszkalnego), na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w obecności obu stron. O planowanym odbiorze lokalu zbywca zawiadomi nabywcę listem poleconym, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem W przypadku opóźnienia w zapłacie przez nabywcę którejkolwiek z wymagalnych rat określonych w niniejszej umowie odbiór lokalu ulegnie przesunięciu do czasu ich uiszczenia. Dopiero po ich uiszczeniu zbywca dokona zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu XII. Nabywca oświadcza, iż zapoznał się z planem zagospodarowania terenu obejmującego nieruchomość wspólną, składającą się z części budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i z opisanych wyżej działek oraz planowanymi technologiami wykonania budynku i w związku z tym nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Nadto, nabywca przyjmuje do wiadomości, iż ze względów bezpieczeństwa do momentu odbioru lokalu wstęp na teren budowy możliwy jest wyłącznie w obecności kierownika budowy lub upoważnionego pracownika przy zachowaniu stosownych przepisów XIII. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie, gdyby:- a) niniejsza umowa nie zawierała elementów, o których mowa w art. 22 powołanej wyżej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, b) informacje zawarte w niniejszej umowie nie były zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach do tego prospektu, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 powołanej wyżej o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

9 c) zbywca nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 powołanej wyżej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, d) informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach do tego prospektu, na podstawie których zawarto niniejszą umowę, były niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień zawarcia niniejszej umowy, e) prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, nie zawierał informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do powołanej wyżej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Nadto, nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie, gdyby nie doszło do zawarcia umowy, na mocy której dojdzie do ustanowienia odrębnej własności opisanego wyżej lokalu i przeniesienia prawa własności tego lokalu na nabywcę w terminie do dnia?????? roku, po bezskutecznym upływie uprzednio wyznaczonego zbywcy przez nabywcę 120-dniowego, dodatkowego terminu do zawarcia wskazanej umowy Oświadczenie nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy będzie skuteczne, jeżeli zawierać będzie zgodę na wykreślenie ujawnionego w księdze wieczystej roszczenia z niej wynikającego i złożone będzie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym Zbywcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie, gdyby:-- a) nabywca nie spełnił świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszej umowie, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot, w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej,---- b) nabywca nie odebrał lokalu mieszkalnego albo nie zawarł umowy, na mocy której dojdzie do ustanowienia odrębnej własności opisanego wyżej lokalu i przeniesienia prawa własności tego lokalu na nabywcę, mimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie, co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej Strony postanawiają, iż w razie odstąpienia dokonanego przez zbywcę, nabywca zobowiązany będzie do przedłożenia zbywcy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zgody na wykreślenie ujawnionego na jego 9

10 rzecz w księdze wieczystej roszczenia wynikającego z niniejszej umowy w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym W razie odstąpienia od niniejszej umowy: a) bank wypłaci nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym w wysokości nominalnej po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, z zastrzeżeniem akapitu poniżej, b) zbywca zwróci nabywcy wpłacone kwoty pomniejszone o kwotę zwróconą przez bank wskazaną wyżej pod lit a) - w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odstąpienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez nabywcę, z tym zastrzeżeniem, iż: w razie gdy dojdzie do odstąpienia z przyczyn leżących po stronie zbywcy, powyższa kwota powiększona będzie o karę umowną stanowiącą 10 % (dziesięć procent) ceny, w razie gdy dojdzie do odstąpienia z przyczyn leżących po stronie nabywcy, powyższa kwota pomniejszona będzie o karę umowną stanowiącą 10 % (dziesięć procent) ceny.--- W przypadku, gdy środki przypadające nabywcy pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym będą równe wpłaconym przez nabywcę kwotom (tj. w przypadku, gdy bank nie wypłaci zbywcy żadnych środków zgromadzonych na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym) i: dojdzie do odstąpienia z przyczyn leżących po stronie zbywcy, zbywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz nabywcy kary umownej stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny, dojdzie do odstąpienia z przyczyn leżących po stronie nabywcy, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz zbywcy kary umownej stanowiącej 10 % (dziesięć procent) ceny Nadto, strony postanawiają, że w razie zawarcia umowy rozwiązującej umowę deweloperską bank wypłaci środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym na podstawie zgodnego oświadczenia zbywcy i nabywcy o podziale środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym, które to oświadczenie złożone zostanie w treści aktu notarialnego obejmującego umowę rozwiązującą umowę deweloperską XIV. Strony postanawiają, że z dniem odbioru lokalu mieszkalnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną na rzecz wskazanego przez zbywcę zarządcy, a także wszelkich kosztów związanych z korzystaniem z wydanego lokalu, w szczególności zaś będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów dostawy i zużycia wszelkich mediów do lokalu, jak również do nieruchomości wspólnej w części przypadającej na dany lokal, a nadto koszt opłaty 10

11 przyłączeniowej według obowiązujących stawek za przydział mocy elektrycznej dla przedmiotowego lokalu, według wyliczenia: moc przydzielona do lokalu mieszkalnego razy stawka brutto za jeden kw Strony postanawiają nadto, iż w pierwszej umowie dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokalu w ramach wskazanej inwestycji zarząd nieruchomością wspólną powierzony zostanie na okres nie dłuższy niż do dnia?????? roku na rzecz wskazanego przez zbywcę zarządcy XV. Do zawiadomień związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy strony przyjmują formę pisemną - list polecony, doręczenie będzie dokonywane na adresy stron wskazane w tym akcie ze skutkiem doręczenia w razie nie zawiadomienia na piśmie drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń XVI. Nabywca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych należących do zbywcy oraz na wykorzystywanie ich we wszystkich celach niezbędnych dla realizacji postanowień niniejszej umowy, a to zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Nadto, zarówno zbywca, jak i nabywca wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych należących do Banku?????? S.A. oraz na wykorzystywanie ich przez bank we wszystkich celach niezbędnych do wykonywania powołanej wyżej umowy o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego zawartej pomiędzy zbywcą a bankiem, a to zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) XVII. Nabywca wnosi, aby na podstawie tej umowy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisał: w dziale III księgi wieczystej KR1P/??????/? na rzecz?????, córki / syna????? i?????, PESEL:?????, roszczenie o wybudowanie budynku, o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem M-??, położonego na????? piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.????? w Krakowie Zbywca oświadcza, że wyraża zgodę na ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia wynikającego z niniejszej umowy XVIII. Notariusz poinformował o skutkach prawnych zawarcia niniejszej umowy, o skutkach prawnych ujawnienia roszczenia z niej wynikającego w księdze wieczystej, jak również o stosownych przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach 11

12 cywilnych, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego XIX. Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą strony po połowie, zaś koszty związane z zawarciem umowy zawieranej w wykonaniu niniejszej umowy ponosić będzie nabywca Pobrano: opłatę sądową zgodnie z art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167 poz. 1398) w związku z art. 7 2 ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz. U. nr 22 poz. 91 z późn. zm.), zarejestrowaną za numerem Repertorium A niniejszego aktu wniesioną gotówką przez nabywcę w kwocie: 75 zł, przelewem na rachunek bankowy tutejszej kancelarii przez zbywcę w kwocie: 75 zł, to jest łącznie w kwocie:????? zł, wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie 2, 3 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz z późn. zm.) w kwocie:????? zł, podatek od towarów i usług (VAT) od tego wynagrodzenia w stawce 23% zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie:????? zł Ogółem pobrano:????? zł (?????) Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano Nabywca ponosi połowę opłat związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego w kwocie????? zł oraz połowę opłat za wypisy aktu notarialnego w kwocie????? zł, a zatem łącznie kwotę:????? zł. 12

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

A KT N O T A R I A L N Y

A KT N O T A R I A L N Y WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer: /2014 A KT N O T A R I A L N Y Dnia... dwa tysiące czternastego(...2014) roku ------------ przed...- notariuszem w Toruniu, w kancelarii notarialnej w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dziennik Ustaw z 2011 roku poz.232 nr 1377 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Numer Repertorium A. /2016 AKT NOTARIALNY Dnia. (..) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy., przed notariuszem, stawił się -------------------------------------------., syn., według oświadczenia

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa z 16.09.2011, Dziennik Ustaw z 20011 nr 232 poz. 1377, obowiązuje od 29 kwietnia 2012) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROJEKT

AKT NOTARIALNY PROJEKT PROJEKT [niniejszy PROJEKT jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka, Jakuba Biernata s. c.] Repertorium A numer /2014 AKT NOTARIALNY Dnia????????????????????

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Zał. Nr 4: Wzór umowy deweloperskiej REPERTORIUM A Nr.../... AKT NOTARIALNY WZÓR Dnia... roku dwa tysiące... (...) przede mną... notariuszem w... w Kancelarii mojej przy ul...., stawili się: 1...., używająca

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

Index Rzeczowy. Index

Index Rzeczowy. Index Index Rzeczowy Index Akt notarialny forma 1008-1012 str. 301-302 odpis a wypis 427-432 str. 147-149 wynagrodzenie notariusza 1013-1016 str. 302 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 385-397 str. 135-140 Budowa informacje

Bardziej szczegółowo

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się:

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt został już wykupiony od Gminy Kraków. Klauzule dodatkowe (zależne od konkretnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y - PROJEKT

N O T A R I A L N Y - PROJEKT Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y - PROJEKT Dnia roku ( r.) przed Notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy numer, w siedzibie kancelarii stawili się: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR / 2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR / 2015 REPERTORIUM A NR / 2015 AKT NOTARIALNY Dnia [ ] roku dwa tysiące piętnastego ([ ]-[ ]-2015) przede mną, [ ] - notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy [ ], w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Data sporządzenia prospektu: 28.07.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA ll I. DANE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2014. Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- -

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2014. Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- - REPERTORIUM A NR /2014 AKT NOTARIALNY Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- - 1.,,- - - - - - - - - - - - - - - - - - działający za spółkę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ AKT NOTARIALNY

WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ AKT NOTARIALNY WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A Nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia...dwa tysiące piętnastego roku ( - -2015 r.) przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 Mieszkaniowy rachunek powierniczy Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 1. Definicje produktów 2. Struktura Mieszkaniowych rachunków powierniczych

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 22 kwietnia 2015 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer AKT NOTARIALNY Repertorium A numer AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące szesnastego roku (..2016r.), przede mną, Mariuszem ŁUKASIKIEM, notariuszem w Krakowie, w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Krakowie, położonej

Bardziej szczegółowo

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr.../... WZÓR N O T A R I A L N Y

REPERTORIUM A Nr.../... WZÓR N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A Nr.../... WZÓR A K T N O T A R I A L N Y Dnia... roku dwa tysiące... (...) przede mną... notariuszem w... w Kancelarii mojej przy ul...., stawili się: ------------------ 1...., używająca

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami

OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami sporządzone w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2012 roku SPIS TREŚCI I. Podstawa przygotowania opracowania...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: Pożyczkodawca: Imię i nazwisko lub nazwa firmy:.. Adres zamieszkania lub siedziba:.. Numer dowodu osobistego (tylko os. fiz.):.. PESEL (tylko os.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.03.2017 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000061695

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR AKTU NOTARIALNEGO

WZÓR AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia,,,,,,,,,,,,,,,,,, w Kancelarii Notarialnej w,,,,,,,,,,,,,,, przed notariuszem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, stawili się: -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 8 w Czerwionce Leszczynach

Bardziej szczegółowo