I Część pytań i odpowiedzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Część pytań i odpowiedzi"

Transkrypt

1 I Część pytań i odpowiedzi Pytanie 1 Zgodnie z SIWZ [Część I SIWZ]. Finansowanie przedmiotu zamówieniu.1. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość finansowania zamówienia w formie leasingu. Prosimy o doprecyzowanie zdania Zamawiający przewiduje możliwość finansowania zamówienia w formie leasingu. Czy powyższy zapis oznacza, że: a) Wykonawca będzie leasingodawcą? b) Zamawiający będzie korzystał z usług innego podmiotu będącego leasingodawcą? Ad.1. Zamawiający będzie korzystał z usług innego podmiotu będącego leasingodawcą. Pytanie Zgodnie z SIWZ [Część I SIWZ] 6. Zamówienia uzupełniające 6.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających Prosimy o wyjaśnienie: a) do jakiego procentu (%) wartości zamówienia podstawowego, Zamawiający zamierza udzielić zamówień uzupełniających b) jaki będzie zakres przedmiotowych zamówień? (np. czy zamówienia uzupełniające polegać będą na wdrożeniu dodatkowych funkcjonalności?) Ad.. Ad. a) nie więcej niż 50% zamówienia uzupełniającego Ad. b) zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Pytanie 3 Zgodnie z SIWZ [Część I SIWZ] 13. Opis sposobu przygotowania oferty 13.. Forma oferty Próbka oferowanego systemu (oferowana wersji systemu, na nośniku w postaci notebooka, opakowanego w sposób zapewniający brak możliwości dostępu osób postronnych). Prosimy o wyjaśnienie: a) czy Zamawiający dopuści dostawę próbki oferowanego systemu na innym nośniku niż notebooku (np. w postaci komputera PC)? b) na jakich warunkach przedmiotowy nośnik (notebook) będzie podlegał zwrotowi?

2 Ad. 3a. Zamawiający dopuści dostawę próbki w postaci komputera PC. Wymagane jest by komputer ten posiadał wszystkie elementy niezbędne do obsługi próbki oraz porty I/O pozwalające na podłączenie projektora. Żadne inne urządzenia nie mogą być podpinane do nośnika próbki po jego dostarczeniu (dyski zewnętrzne, nośniki pamięci etc.). Zaleca się zaplombowanie obudowy komputera. Ad. 3b. Nośnik będzie podlegał zwrotowi w terminie zwrotu wadium, do odbioru przez Oferenta w siedzibie Zamawiającego. Pytanie 4 Zgodnie z SIWZ [Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] 6 Odbiór 18. Po zakończeniu każdego z etapów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca będzie świadczył usługę Asysty Personalnej w łącznym wymiarze 54 dni roboczych dla całego Systemu w okresie związania Umową, w godzinach pracy Zamawiającego i w jego siedzibie. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli 54 osobodni robocze? Ad. 4. Tak, chodzi o 54 osobodni W 6 ust. 18 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 18. Po zakończeniu każdego z etapów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca będzie świadczył usługę Asysty Personalnej w łącznym wymiarze 54 osobodni roboczych dla całego Systemu w okresie związania Umową, w godzinach pracy Zamawiającego i w jego siedzibie. Pytanie 5 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] 7. Migracja danych. Prosimy o wyjaśnienie: a) czy możliwie jest dostarczenie danych do migracji z aktualnie używanych systemów w uzgodnionym formacie? b) czy dokumentacja techniczna opisująca struktury danych w aktualnie użytkowanych systemach jest dostępna? c) czy posiadają Państwo wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji? Ad. 5. a) Tak, zgodnie z zapisami SIWZ b) W trybie zgodnym z SIWZ (Ad. 5a) c) W trybie zgodnym z SIWZ (Ad. 5a) Pytanie 6

3 Prosimy o wyjaśnienie czy system będzie wdrażany w kilku lokalizacjach (np. filiach)? - a jeśli tak, prosimy o podanie liczby lokalizacji objętych wdrożeniem i liczby Użytkowników w poszczególnych lokalizacjach. Ad. 6. System będzie wdrażany centralnie Pytanie 7 Prosimy o wyjaśnienie czy system będzie wykorzystywany w wielu samodzielnych podmiotach prawnych (odrębny NIP, REGON, itp.) - a jeśli tak, prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich podmiotów prawnych objętych wdrożeniem wraz ze wskazaniem liczby Użytkowników w poszczególnych podmiotach prawnych. Ad. 7. System będzie wykorzystywany jedynie przez Zamawiającego Pytanie 8 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] 11. Harmonogram realizacji zamówienia 1. Opracowanie Analizy Przedwdrożeniowej i dokumentacji projektowa systemu - 8 tygodni Natomiast w Załączniku nr 1 do umowy - Harmonogram Rzeczowo-Cenowy w zestawieniu tabelarycznym występuje pozycja: 1. analiza przedwdrożeniowa - 1 miesiąc. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności. Ad. 8. Należy przyjąć za obowiązujący zapis z SIWZ (8 tygodni) Załącznik nr 1 do wzoru umowy (Harmonogram Rzeczowo-Cenowy) otrzymuje brzmienie: Lp. Etap realizacji Proponowany termin Procent w stosunku dostawy w miesiącach od do łącznej wartości dnia zawarcia umowy analiza 1 przedwdrożeniowa 5 miesiące sprzęt komputerowy 5 4 miesiące oprogramowanie 3 systemowe 5 4 miesiące oprogramowanie 4 bazodanowe 5 7 miesięcy 5 oprogramowanie ZSI miesięcy 6 wdrożenie 10 1 miesięcy 7 serwis miesięcy RAZEM 100 Uwaga do poz. 7 - serwis - płatność w równych ratach miesięcznych (36 rat). Termin płatności według umowy: 30 dni od dnia otrzymania faktury. Pytanie 9 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia]

4 11. Harmonogram realizacji zamówienia 3. Trzymiesięczna asysta w pierwszym okresie eksploatacji w łącznym wymierzę 7 dniówek Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli 7 osobodni roboczych? Ad. 9. Tak, chodzi o 7 osobodni Pytanie 10 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] 11. Harmonogram realizacji zamówienia 4. Trzymiesięczna asysta w pierwszym okresie eksploatacji w łącznym wymierzę 7 dniówek Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli 7 osobodni roboczych? Ad. 10. Tak, chodzi o 7 osobodni Pytanie 11 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] 4. Licencja Prosimy o wyspecyfikowanie liczby użytkowników nazwanych w podziale na moduły a) Dostawa licencji oprogramowania w obszarze Finanse i rachunkowość b) Dostawa licencji oprogramowania w obszarze Ewidencja środków trwałych c) Dostawa licencji oprogramowania w obszarze Kadry d) Dostawa licencji oprogramowania w obszarze Płace i umowy cywilnoprawne e) Dostawa licencji oprogramowania w obszarze Budżetowanie f) Dostawa licencji oprogramowania w obszarze Controlling Ad. 11. Ze względu na specyfikę pracy i elastyczność takiego rozwiązania, Zamawiający preferuje licencjonowanie ZSI w oparciu o dostępy jednoczesne, bez ograniczania liczby użytkowników w obrębie poszczególnych modułów. Pytanie 1 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] 10. Wymagane funkcje szczegółowe ZSI Funkcjonalności szczegółowe oznaczone symbolem w opisie zakresów funkcjonalnych muszą być zaimplementowane w systemie nie później niż w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, funkcjonalności szczegółowe oznaczone symbolem 1 w opisie zakresów funkcjonalnych muszą być zaimplementowane w systemie nie później niż w dniu zakończenia wdrożenia przez Wykonawcę. Prosimy o zmianę priorytetu wymagania WOG6.1: Wymiana danych z systemem Płatnik, systemem homebanking, systemem HP AM i systemem RCP z priorytetu na 1. W naszej ocenie zapewnienie integracji z systemem HP AM w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę jest nieuzasadnione. Ad. 1. Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ następującej treści: WOG6.1a: Wymiana danych z systemem Płatnik, systemem homebanking; priorytet

5 WOG6.1b: Wymiana danych z systemem HP AM i systemem RCP; priorytet 1 Było WOG6.1 Wymiana danych z systemem Płatnik, systemem homebanking, systemem HP AM i systemem RCP Ma być WOG6.1a Wymiana danych z systemem Płatnik, systemem homebanking WOG6.1b systemem HP AM i systemem RCP 1 Pytanie 13 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] 10. Wymagane funkcje szczegółowe ZSI WOG5.1: Sieć partnerska firm wdrażających oprogramowanie obejmująca przynajmniej 3 firmy wdrożeniowe działające na terytorium RP priorytet Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje załączenia wykazu przedmiotowych firm do oferty? Ad. 13. Tak zamawiający oczekuje takiego wykazu. Pytanie 14 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] 10. Wymagane funkcje szczegółowe ZSI WOG3.10: możliwość tworzenia wykresów liniowych, słupkowych, kołowych, 3-wym. innych priorytet Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie typów wykresów i usunięcie określenia innych. Ad. 14. Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ następującej treści: WOG3.10: Możliwość tworzenia wykresów liniowych, słupkowych, kołowych, 3-wym. i polowych priorytet Było WOG3.10 Ma być możliwość tworzenia wykresów liniowych, słupkowych, kołowych, 3- wym.innych

6 WOG3.10 Możliwość tworzenia wykresów liniowych, słupkowych, kołowych, 3- wym. i polowych Pytanie 15 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] WOG.35: System bazodanowy posiada wbudowane narzędzia do budowy hurtowni danych i kostek OLAP oraz mechanizmy ETL priorytet Powyższy zapis preferuje systemy oferowane wyłącznie w oparciu o system zarządzania bazą danych Microsoft SQL Server. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie powyższego zapisu treścią: System posiada wbudowane narzędzia do budowy hurtowni danych i prowadzenia wielowymiarowej analizy danych (OLAP) oraz mechanizmy ETL? Przedmiotowa zmiana umożliwia zaoferowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (Systemu) złożonego z systemu bazodanowego posiadającego wbudowane narzędzia do budowy hurtowni danych i mechanizmy ETL, oraz z oprogramowania aplikacyjnego wyposażonego w funkcjonalności umożliwiające prowadzenie wielowymiarowej analizy danych (OLAP). Ad. 15. Wymaganie nie preferuje żadnego z dostępnych na rynku produktów. Zamawiający nie dokona zmiany zapisów SIWZ w tym zakresie. Pytanie 16 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] WOG.37: System posiada możliwość podłączenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy danych priorytet 1 Powyższy zapis preferuje systemy oferowane wyłącznie w oparciu o system zarządzania bazą danych Microsoft SQL Server. Zwracamy uwagę, że definicje terminów baza danych i instancja różnią się u poszczególnych producentów systemów zarządzania bazą danych (np. Oracle i MS SQL). Prosimy o wyjaśnienie, czy przez bazę danych Zamawiający rozumie - zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami stanowiący zbiór powiązanych ze sobą logicznie tabel bazodanowych, więzów bazodanowych, indeksów, składowanych procedur, sekwencji (iteratorów), widoków (kwerend). Jeżeli tak to czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli do jednej instancji serwera bazy danych (rozumianej jako struktury pamięciowe i procesy systemu operacyjnego obsługujące bazę danych) można podłączyć wiele baz danych według cytowanej wyżej definicji - w takim przypadku tak rozumiana baza danych będzie miała jednego właściciela obiektów. Ad. 16. Wymaganie nie preferuje żadnego z dostępnych na rynku produktów. Zamawiający nie dokona zmiany zapisów SIWZ w tym zakresie. Pojęcie serwera bazy danych w kontekście powyższego wymagania należy rozumieć jako system zarządzania bazą danych. Baza danych jest zbiorem danych zapisany zgodnie z określonymi regułami stanowiącym logiczną całość. Pytanie 17

7 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] KS.06: Możliwość dokonywania w dowolny sposób kontroli sald debetowych i kredytowych priorytet Prosimy o doprecyzowanie w/w wymagania i usunięcie określenia w dowolny sposób Ad. 17. Zamawiający nie dokona zmiany zapisów SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie wyjaśnia, iż chodzi o możliwość sporządzania wykazu zapisów nierozliczonych w różnych układach. Pytanie 18 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] KS.043: Zamykanie kont: Prosimy o potwierdzenie, że powyższy punkt jako nagłówek dla elementów składowych nie powinien mieć nadanego numeru wymagania. Ad. 18. Punkt KS.043 Zamykanie kont został oznaczony prawidłowo. Jako nagłówek nie posiada natomiast określonego priorytetu. Zamawiający nie dokona zmiany zapisów SIWZ w tym zakresie. Pytanie 19 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] Obsługa Komercyjna Możliwość tworzenia rejestru umów komercyjnych, zawierających: - priorytet 1 Prosimy o potwierdzenie, że powyższy punkt jako nagłówek dla elementów składowych nie powinien mieć nadanego priorytetu. Ad. 19. Zamawiający potwierdza, iż punkt Możliwość tworzenia rejestru umów komercyjnych, zawierających, jako nagłówek nie powinien posiadać określonego priorytetu. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Było Możliwość tworzenia rejestru umów komercyjnych, zawierających: 1 Ma Być Możliwość tworzenia rejestru umów komercyjnych, zawierających: Pytanie 0 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] Obsługa Komercyjna Możliwość tworzenia rejestru zleceń drobnych zawierających: - priorytet 1 Prosimy o potwierdzenie, że powyższy punkt jako nagłówek dla elementów składowych nie powinien mieć nadanego priorytetu.

8 Ad. 0. Zamawiający potwierdza, iż punkt Możliwość tworzenia rejestru zleceń drobnych zawierających, jako nagłówek nie powinien posiadać określonego priorytetu. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Było Możliwość tworzenia rejestru zleceń drobnych zawierających: 1 Ma być Możliwość tworzenia rejestru zleceń drobnych zawierających: Pytanie 1 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] KAD.38: Wykaz umów/aneksów z pracownikami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych Prosimy o wyjaśnienie jaki priorytet jest przypisany do wymagania KAD.38. Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaganie KAD.38 posiada priorytet 1. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Było KAD.38 Wykaz umów/aneksów z pracownikami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych Ma być KAD.38 Wykaz umów/aneksów z pracownikami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 1 Pytanie Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] KAD65: Edycja kalendarzy w układzie 1 miesięcznym i okresu rozliczeniowego z zaznaczonymi sobotami, niedzielami i świętami Prosimy o wyjaśnienie jaki priorytet jest przypisany do wymagania KAD65. Ad.. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaganie KAD65 posiada priorytet. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Było KAD65 Edycja kalendarzy w układzie 1 miesięcznym i okresu rozliczeniowego

9 z zaznaczonymi sobotami, niedzielami i świętami Ma być KAD65 Edycja kalendarzy w układzie 1 miesięcznym i okresu rozliczeniowego z zaznaczonymi sobotami, niedzielami i świętami Pytanie 3 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] KAD14.1: Możliwość wglądu do indywidualnej ewidencji czasu pracy pracownika, miesięcznej, rocznej Prosimy o wyjaśnienie jaki priorytet jest przypisany do wymagania KAD14.1. Ad. 3. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaganie KAD14.1 posiada priorytet 1. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Było KAD14.1 Możliwość wglądu do indywidualnej ewidencji czasu pracy pracownika, miesięcznej, rocznej Ma być KAD14.1 Możliwość wglądu do indywidualnej ewidencji czasu pracy pracownika, miesięcznej, rocznej 1 Pytanie 4 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] KAD14.4: Możliwość podglądu przełożonego pracownika do: Prosimy o potwierdzenie, że powyższy punkt jako nagłówek dla elementów składowych nie powinien mieć nadanego numeru wymagania. Ad. 4. Zamawiający nie dokona zmiany zapisów SIWZ w tym zakresie. Punkt KAD14.4 został oznaczony prawidłowo. Jako nagłówek nie posiada natomiast określonego priorytetu. Pytanie 5 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] Raporty i zestawienia płacowe Możliwość zrobienia raportów z potrąceń Zestawienia osób ubezpieczonych (różne polisy i składki) w foramacie imię nazwisko PESEL

10 Również ustawienie wg płci i wieku Prosimy o wyjaśnienie jaki numer wymagania i jaki priorytet jest przypisany do w/w wymagania? Ad. 5. Zamawiający oświadcza, iż wymagania: Możliwość zrobienia raportów z potrąceń Zestawienia osób ubezpieczonych (różne polisy i składki) w formacie imię nazwisko PESEL Również ustawienie wg płci i wieku z sekcji Raporty i zestawienia płacowe oznaczone są wspólnym numerem PLA3.18b oraz posiadają wspólny priorytet. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Było Ma być Możliwość zrobienia raportów z potrąceń Zestawienia osób ubezpieczonych (różne polisy i składki) w foramacie imię nazwisko PESEL Również ustawienie wg płci i wieku PLA3.18b Możliwość zrobienia raportów z potrąceń Zestawienia osób ubezpieczonych (różne polisy i składki) w foramacie imię nazwisko PESEL Również ustawienie wg płci i wieku Pytanie 6 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] PLA4.1: Pilnowanie przekroczeń wieku pracowników przy naliczaniu składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Pilnowanie wieku pracowników czy naliczaniu wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych Prosimy o wyjaśnienie jaki priorytet jest przypisany do wymagania PLA4.1. Ad. 6. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaganie PLA4.1 posiada priorytet. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Było PLA4.1 Pilnowanie przekroczeń wieku pracowników przy naliczaniu składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Pilnowanie wieku pracowników czy naliczaniu wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych Ma być

11 PLA4.1 Pilnowanie przekroczeń wieku pracowników przy naliczaniu składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Pilnowanie wieku pracowników czy naliczaniu wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych Pytanie 7 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] PLA5.10: Możliwość wstawienia kwoty wyliczonej składników ręcznie, które normalnie naliczane są przez system Prosimy o wyjaśnienie jaki priorytet jest przypisany do wymagania PLA5.10. Ad. 7. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaganie PLA5.10 posiada priorytet. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Było PLA5.10 Możliwość wstawienia kwoty wyliczonej składników ręcznie, które normalnie naliczane są przez system Ma być PLA5.10 Możliwość wstawienia kwoty wyliczonej składników ręcznie, które normalnie naliczane są przez system Pytanie 8 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] WOG1.5: Preferowane oprogramowanie biurowe: MS Office 003/007/010 Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć to wymaganie? Czy elementem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania biurowego? Ad. 8. Dostawa licencji na MS Office nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Wymaganie należy rozumieć łącznie z wymaganiami KAD1.70, WOG1.11 i WOG.1.1. Zamawiający używa obecnie pakietów biurowych MS Office w wersji 003, 007 oraz 010 i chce, aby współptaca z ww pakietami była możliwa przez dostarczany system. Pytanie 9 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia]

12 WOG1.7: Wsparcie dla przeglądarek internetowych: Internet Explorer od wersji 9; Firefox 11 Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć to wymaganie? Czy Zamawiający: a) oczekuje dostawy systemu w architekturze trójwarstwowej, z warstwą prezentacji opartą o przeglądarkę internetową? b) akceptuje system w architekturze dwuwarstwowej [klient-serwer], a wsparcie dla przedmiotowych przeglądarek internetowych odnosi się wyłącznie do elementów wymagających wsparcia przeglądarki [np. portal pracowniczy] Ad. 9. Zamawiający oczekuje, iż w każdym przypadku, gdy dostęp do systemu będzie realizowany przez przeglądarkę internetową, będą wspierane przeglądarki użytkowane przez Zamawiającego wskazane w wymaganiu. Pytanie 30 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] WOG.19: Możliwość podpisywania przy użyciu certyfikatu elektronicznego kwalifikowanego np. e- deklaracji PIT Prosimy o wyjaśnienie, czy należy dostarczyć w ramach zamówienia podpisy kwalifikowane? Ad. 30. Zamawiający nie oczekuje od wykonawców dostarczenia certyfikatów kwalifikowanych. Wymaganie dotyczy zapewnienia możliwości podpisywania wytwarzanych przez oferowany system dokumentów przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Pytanie 31 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] OAD5.11 : Minimalny zakres obsługiwanych dokumentów: Dokumenty składane w Dziale Finansowo- Księgowym (FK) w oryginale Faktury sprzedaży Faktury zakupu wniosek o zaliczkę na zakupy rozliczenie zaliczki polecenie wyjazdu służbowego- zaliczka na delegację Dokumenty składane w Dziale Finansowo- Księgowym (FK) w kopii umowa, protokół odbioru wniosek zakupowy Dokumenty tworzone w Dziale Finansowo- Księgowym

13 polecenie wyjazdu służbowego- rozliczenie kosztów delegacji Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznej faktury, bilety, oświadczenia Pisma wewnętrzne dotyczące zapłaty zaliczki na poczet zakupu towaru lub wykonywanych usług Pisma wewnętrzne dotyczące zapłaty podatków PIT, CIT, VAT, podatku od nieruchomości, ZUS itp.. rachunki z tytułu bezosobowego funduszu wynagrodzeń (do zapłaty) noty księgowe otrzymywane arkusze spisu z natury zestawienie różnic inwentaryzacyjnych protokół komisji inwentaryzacyjnej w sprawie różnic protokół kontroli kasy przyjęcie materiałów do magazynu "PZ" wydanie materiałów z magazynu "RW" likwidacja niskowartościowych składników rzeczowych w użytkowaniu "LT" wniosek o likwidację niskowartościowego składnika majątkowego protokół likwidacji niskowartościowego składnika majątkowego Przyjęcie środka trwałego do użytkowania(dowód OT)

14 Zwiększenie wartości środka trwałego "OTD" Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego "PT" Protokół przyjęcia/przekazania do Oddziałów PT Likwidacja środka trwałego "LT" Przesunięcie środka trwałego "MT" Wniosek o likwidację środka trwałego Protokół przyjęcia aparatury specjalnej wyciągi bankowe generowane z systemów bankowych raporty kasowe dowód KP -Kasa przyjmie dowód KW - kasa wypłaci polecenia przelewu noty księgowe zewnętrzne wystawiane przez FK faktury wewnętrzne polecenie księgowania generowane w systemie zestawienie obrotów i sald generowane przez system wezwania do zapłaty (monity) noty odsetkowe deklaracje CIT deklaracje VAT Bilans Rachunek zysków i strat

15 Rachunek przepływów pieniężnych Zmiany w kapitale Sprawozdania GUS inne sprawozdania resortowe Prosimy o uszczegółowienie zakresu w jakim mają być obsługiwane wyżej wymienione dokumenty w obsłudze poczty . Ad. 31. Zamawiający oczekuje odwzorowania obecnego obiegu papierowego w systemie ZSI. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie 3 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] OAD1.7: śledzenie drogi obiegu dokumentu związanych z konkretną sprawą Wniosek rekrutacyjny Przyjęcie pracownika 1. Karta obiegowa. Oświadczenie - nr konta 3. Skierowanie na badania lekarskie 4. Wniosek o zatrudnienie (podanie) 5. Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu 6. Wniosek o praktykę absolwencką 7. Wniosek o odbycie stażu Przebieg zatrudnienia 1. Wniosek o urlop wypoczynkowy. Wniosek o urlop okolicznościowy 3. Wniosek o urlop szkoleniowy 4. Wniosek urlop macierzyński 5. Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński 6. Wniosek o urlop wychowawczy 7. Wniosek/oświadczenie o wychowywanie dziecka do lat4 i do lat Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach 9. Wniosek o premię uznaniową 10. Informacja/wniosek o nagrodzie jubileuszowej 11. Informacja/wniosek o odprawę emerytalną 1. Zaświadczenie RP Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia ( zmiana wynagrodzenia, zmiana wymiaru etatu, zmiana przynależności czyli komórki organizacyjnej itp.) 14. Karta oceny dorobku naukowego 15. Karta oceny pracownika 16. Wniosek o rozliczenie nadgodzin 17. Wniosek szkoleniowy analiza potrzeb szkoleniowych 18. Podanie o dofinansowanie nauki pracowników

16 19. Wniosek o zorganizowanie wycieczki w IMGW-PIB 0. Listy obecności potwierdzone przez kierownika 1. Plan urlopów potwierdzony przez kierownika. Rejestracja delegacji Zwolnienie pracownika 1. Podanie o rozwiązanie umowy. Karta obiegowa Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie niniejszego wymagania leży funkcjonalność śledzenia dokumentów związanych ze sprawą czy zamawiający oczekuje ponadto przygotowania dedykowanych procesów biznesowych dla każdego z ww dokumentów. Ad. 3. Tak, w zakresie niniejszego wymagania leży funkcjonalność śledzenia dokumentów związanych ze sprawą. Wykonawca powinien przeprowadzić prace analityczne w ramach których nastąpi identyfikacja procesów biznesowych u Zamawiającego w zakresie obiegu wymienionych dokumentów, dokona ich przeglądu, optymalizacji i dostosowania do Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Ponadto Wykonawca zaimplementuje elektroniczną wersję tych procesów w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Pytanie 33 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] OAD1.4: Możliwość utworzenia co najmniej dwóch równorzędnych dzienników głównych Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: a) Prosimy o uszczegółowienie wymagania oraz wyjaśnienie potrzeby (celowości) utworzenia co najmniej dwóch równorzędnych dzienników głównych? b) czy dziennik główny oznacza dziennik korespondencji wpływającej? c) Jakie kryterium będzie obejmował użytkownik wybierając jeden bądź drugi dziennik główny do rejestracji korespondencji? d) Czy stosowanie kilku dzienników głównych jest związane z rejestracją korespondencji dla innej jednostki organizacyjnej? e) Czy stosowanie kilku dzienników głównych jest związane z rejestracją korespondencji odmiennego rodzaju np. odrębny dziennik główny dla korespondencji typu listy, przesyłki, odrębny dziennik dla np. faktur? Ad. 33. a) Funkcjonalność opisana w powyższym wymaganiu obsługiwać będzie dwie równorzędne komórki organizacyjne. b) Dziennik główny w tym kontekście oznacza główny dziennik korespondencji przychodzącej. c) Obowiązywało będzie kryterium lokalizacyjne. d) Nie, nie jest związane z rejestracją korespondencji dla innej jednostki. e) Nie, nie jest związane z odmiennym typem dokumentów. Pytanie 34

17 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] Zarządzanie dokumentami: Możliwość implementacji rozpoznania OCR Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: a) Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje przygotowania systemu do możliwości implementacji rozpoznania OCR, czy też system powinien posiadać mechanizmy rozpoznania OCR w ramach oferty. b) W przypadku gdy system ma posiadać mechanizm OCR prosimy o uszczegółowienie szacowanej liczby stron dokumentów skanowanych dziennie/ miesięcznie. Ad. 34 a) System powinien posiadać mechanizmy OCR w ramach oferty. Mechanizmy OCR powinny umożliwiać przenoszenie z systemu OCR tekstu bezpośrednio do systemu Obiegu dokumentów b) Szacowana liczba skanowanych stron wynosi na miesiąc. Pytanie 35 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] Zarządzanie obiegiem dokumentów OAD3.1: zamodelowanie w systemie obiegu dokumentów związanych z obsługą procesów biznesowych Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: a) Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie dla systemu, który posiada narzędzie tworzenia i modelowania obiegu dokumentów związanych z obsługą procesów biznesowych. b) Czy w ramach oferty Wykonawca ma uwzględnić nakład prac na zamodelowanie w systemie obiegu dokumentów procesów biznesowych (prosimy o wymienienie liczby procesów do implementacji oraz czego dotyczą)? c) Prosimy o wyjaśnienie czy prace związane z modelowaniem procesów biznesowych Zamawiający wykonywać będzie samodzielnie z wykorzystaniem dostarczonych przez Wykonawcę narzedzi? Ad. 35. a) W ramach wdrożenia systemu obiegu dokumentów Zamawiający oczekuje dostawy narzędzia do modelowania procesów biznesowych zgodnego ze standardem BPMN.0 oraz dostawy narzędzia umożlwiającego tworzenia formularzy na potrzeby procesów biznesowych. b) Zamawiający oczekuje zamodelowania procesów biznesowych dla procesów wymienionych w punkcie OAD 1.7 c) Zamawiający przewiduje w przyszłości wykorzystanie dostarczonego narzędzia do zmiany istniejących procesów bądź stworzenia nowych procesów.

18 Pytanie 36 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] Rozdział 4. Licencja, p.4 mówi: Dla zakresów funkcjonalnych oznaczonych w poniższej tabeli kodem bo udzielona licencja nie może wprowadzać ograniczeń co do liczby jednocześnie pracujących osób w tych zakresach, ani wprowadzać innych rodzajów ograniczeń np. ilości urządzeń zewnętrznych możliwych do połączenia z systemem. Dla pozostałych zakresów funkcjonalnych systemu, dla których zostały określone wartości liczbowe, dopuszcza się jedynie wprowadzenie ograniczenia co do liczby jednocześnie pracujących osób w systemie. Jednakże ograniczenie to musi umożliwić jednoczesną pracę wymienionej w tabeli liczbie osób. Liczba osób Zakres funkcjonalny jednocześnie pracujących* Elektroniczny obieg dokumentów bo *bo bez ograniczeń co do ilości jednocześnie pracujących osób w zakresie funkcjonalnym Prosimy o podanie szacunkowej liczby wszystkich użytkowników Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Brak tej informacji uniemożliwia wyskalowanie systemu oraz utrudnia przygotowanie wiążącej oferty. Ad. 36. Zamawiający wyjaśnia, iż do celów wyskalowania systemu należy przyjąć 000 użytkowników Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Zaznacza jednocześnie, iż wciąż obowiązujące jest wymaganie dostarczenia licencji Elektronicznego Obiegu Dokumentów na nieograniczoną liczbę użytkowników. Pytanie 37 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] 5. Dostawa oraz uruchomienie sprzętu informatycznego na potrzeby wdrożenia ZSI Wymagania dotyczące serwerów dla ZSI, pkt.6. Obudowy kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego obudową HP BladeSystem C3000 i HP BladeSystem C7000 Prosimy o wyjaśnienie: a) Czy Wykonawca ma dostarczyć obudowę C3000 lub C7000 do oferowanych serwerów czy też Zamawiający udostępni sloty w posiadanych obudowach HP? b) W przypadku, gdy Wykonawca ma dostarczyć obudowę to prosimy o podanie jej parametrów. c) W przypadku, gdy Zamawiający udostępni posiadane obudowy na serwery typu blade prosimy o podanie ilości wolnych slotów na te serwery. Zamawiający posiada obudowy dla serwerów typu HP Blade i może przeznaczyć pod system ZSI do 8 slotów half-hight (na serwery połówkowe). Zamawiający dopuszcza zastosowanie 4 serwerów typu full-hight lub serwerów typu full-hight/double-wide.

19 Pytanie 38 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] 5. Dostawa oraz uruchomienie sprzętu informatycznego na potrzeby wdrożenia ZSI System kopi zapasowych: 1. Wykonawca skonfiguruje automatyczne wykonywanie kopi zapasowych danych ZSI, w taki sposób aby możliwe było ich zarchiwizowanie na nośnikach taśmowych w środowisku Zamawiającego Prosimy o wyjaśnienie: a) Czy Zamawiający posiada system wykonywania kopii zapasowych, który należy wykorzystać? Jeśli tak to prosimy o podanie producenta, nazwy i ilości posiadanych licencji. b) Jeśli Zamawiający nie posiada systemu backup to jakie elementy tego rozwiązania należy dostarczyć (licencje na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, serwer backup, napęd lub bibliotekę taśmową) oraz jakie są wymagania na ten system? Odpowiedź: Zamawiający posiada System Backupu w którego skład wchodzą: Biblitoeka taśmowa Quantum Scalar i500 wyposażona w 4 napędy taśmowe klasy LTO-4. Obecnie wykorzystane są wszystkie sloty na taśmy. Zasoby systemu wykorzystywane są aktualnie w 95%. Serwer Hp Blade 460c G1 z procesorem E GHz, 1 GB RAM. Oprogramowanie do backup to Symantec Netbackup 7.1.4, zamawiający nie posiada wolnych licencji do wymienionego oprogramowania. Wykonawca powinien wyskalować miejsce w systemie backupowym tak aby zapewnić możliwość realizowania backupów przynajmniej przez okres gwarancji. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że wymienione powyżej zasoby będą niewystarczające dla systemu ZSI jest zobowiązany do rozbudowy systemu backupu obecnie używanego przez Zamawiającego. Pytanie 39 Zgodnie z SIWZ [Część III. Opis przedmiotu zamówienia] 5. Dostawa oraz uruchomienie sprzętu informatycznego na potrzeby wdrożenia ZSI Kluczowe parametry wydajnościowe (KPI) systemu ZSI " Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje i/lub stosowne certyfikaty potwierdzające, iż proponowany przez niego sprzęt posiada opisane powyżej cechy. Przedmiotowe dokumenty powinny posiadać oznakowania pozwalające jednoznacznie ustalić producenta sprzętu oraz model, do którego się odnoszą." a) Które dokładnie cechy mają potwierdzić dołączone do oferty specyfikacje i/lub stosowne certyfikaty?

20 b) Jakie elementy ma zawierać przywołana powyżej specyfikacja potwierdzająca cechy systemu? Ad. 39. Wyrażenie opisane powyżej należy rozumieć dosłownie, czyli znajdujące się powyżej zapisu, którego dotyczy pytanie. Cechy zostały określone w pkt. 1-9 sekcji Kluczowe parametry wydajnościowe (KPI) systemu ZSI. Pytanie 40 Zgodnie z SIWZ [Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.] 9. Warunki gwarancji i wsparcie serwisowe Wykonawca wnioskuje o dodanie do Wzoru umowy paragrafu z definicjami pojęć użytych w ramach Umowy np.: System, oprogramowanie aplikacyjne, Godziny robocze, Dni robocze, Błąd krytyczny, Usterka itp. Ad. 40. Zamawiający nie widzi uzasadnienia do wprowadzenia takich zmian. Pytanie 41 Zgodnie z SIWZ [Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.] 9. Warunki gwarancji i wsparcie serwisowe 7 Gwarancja i wsparcie serwisowe Str. 38 pkt. 1) g. w przypadku gdy informacja o zakończeniu prac naprawczych zostanie przekazana pocztą elektroniczną, godzina otrzymania wiadomości przez Zamawiającego będzie traktowana jako termin zakończenia prac. Przesłana informacja o zakończeniu prac naprawczych musi zawierać informacje o przyczynie (przyczynach) wystąpienia usterki/awarii. Po otrzymaniu informacji od Wykonawcy Zamawiający potwierdzi niezwłocznie fakt usunięcia zgłoszonej awarii/usterki najpóźniej w następnym dniu roboczym. Brak przekazania potwierdzenia w wymaganym terminie będzie traktowy, jako potwierdzenie zakończenia prac naprawczych. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że awaria/usterka w wyniku przeprowadzonych prac nie została usunięta, Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia awarii/usterki, zaś przesłane wcześniej zgłoszenie o zakończeniu prac nie będzie brane pod uwagę; Ze względu na to, że wykonawca nie ma wpływu na czas weryfikacji poprawki przez Zamawiającego wnosimy o dodanie zapisu: Czas naprawy błędu liczony jest, jako czas przebywania zgłoszenia po stronie Wykonawcy. Ad. 41. Zamawiający jasno określił, iż godzina otrzymania wiadomości od Wykonawcy będzie traktowana jako termin zakończenia prac. Termin ten nie zostanie uznany jedynie w przypadku stwierdzenia braku usunięcia awarii/usterki. Zamawiający nie dokona zmian zapisów SIWZ w tym zakresie. Pytanie 4 Zgodnie z SIWZ [Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.] 9. Warunki gwarancji i wsparcie serwisowe 7 Gwarancja i wsparcie serwisowe Str. 38 pkt 3. W ramach wzoru Umowy Zamawiający określa zakres usług jako: 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisowych oprogramowania aplikacyjnego i jego baz danych w okresie 3 lat od dnia dokonania odbioru końcowego Systemu (ZSI)

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ

Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ Centrum Unijnych Warszawa, dn. 7 stycznia 2009 r. Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania. Toruń, dn. 5..06 r. L.dz. SSM.DZP.00.45.06 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania. Na podstawie art. 8 ust. 4 prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Szczecin, 10 czerwca 2016 1 Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 2 Jednolity Plik Kontrolny wprowadzenie Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.)

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.) Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia 10.09.2013 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r.

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ODPOWIEDŹ NA PYTANIA do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Zawód: Technik rachunkowości 431103

Zawód: Technik rachunkowości 431103 Zawód: Technik rachunkowości 431103 Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 Polityka Rachunkowości 1. Księgowość Optivum Opis Systemu Przetwarzania Danych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.gda.pl Gdańsk: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo