Załącznik nr 1 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak również Modyfikacja i utrzymanie Modyfikacji przez okres 24 miesięcy. Oprogramowanie System F-K oraz Modyfikacje powinny posiadać interfejs w języku polskim i zapewniać prowadzenie ewidencji księgowej w pełnej zgodności z Ustawą o rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami regulującymi w/w zakresy. Wykonawca dostarczy nośnik zawierający System F-K w terminach określonych w Umowie oraz udzieli bezterminowej licencji na używanie Systemu F-K na zasadach określonych Umowie. Wymagania funkcjonalne Systemu F-K w obszarze: : finansowo księgowym: Prowadzenie ewidencji z możliwością wyodrębnienia: projektów unijnych, programów operacyjnych, źródeł finansowania, wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na części budżetowe, działy i rozdziały, Rejestracja i dekretowanie dokumentów księgowych, Obsługa stanowisk kasowych-płatności, generowanie : dokumentów KW, KP i raportów kasowych i ich ewidencja na kontach księgowych, Tworzenie przelewów na podstawie zaewidencjonowanych zobowiązań oraz ich eksportowanie do systemów bankowości elektronicznej (NBP i BGK), Importowanie wyciągów bankowych z bankowości elektronicznej i automatyczna ewidencja na kontach księgowych-w tym wynagrodzeń, Współpraca z modułem kadrowo-płacowym. Import danych z list płac do systemu FK i automatyczne tworzenie dokumentów PK w systemie FK, Rozliczanie rozrachunków z odpowiednim podziałem wynikającym z podziału wartości dokumentów wg klasyfikacji budżetowej, Wystawianie upomnień i not odsetkowych, naliczenie odsetek karnych, Generowanie sprawozdań Rb oraz ich eksport do systemu TREZOR, Automatyczne tworzenie bilansu zamknięcia oraz bilansu otwarcia, Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostek, Ewidencja pozabilansowa oraz kontrola kwotowa i procentowa realizacji planu finansowego i zaangażowania, Sporządzanie zestawień kontowych, z wykonania budżetu, dotyczących przelewów i faktur, Obsługa klasyfikacji zadaniowej tj. budżetu zadaniowego, Ewidencja wniosków o zabezpieczenie środków, Ewidencja umów z kontrahentami, Ewidencja dokumentów źródłowych, Automatyczne księgowanie zaangażowania wydatków roku bieżącego i lat przyszłych na koncie księgowym właściwym dla księgowania zaangażowania odpowiedniego rodzaju budżetu, Automatyczne księgowanie dokumentów wg klasyfikacji budżetowych za pomocą zdefiniowanych schematów, 1

2 Powiązanie wykonania w module FK z modułem planowanie w celu rozliczenia wykonania wydatku dotyczącego danej umowy lub wniosku zakupowego, Sygnalizowanie przekroczenia umowy w stosunku do przydzielonego planu finansowego, Analiza: - plan minus zaangażowanie, - plan minus wykonanie, - zaangażowanie minus wykonanie wydatku, - zaangażowanie minus wykonanie minus zobowiązanie, Kontrola z planem finansowym memoriałowym przy księgowaniu dokumentu, Księgowanie zaangażowania wydatków roku bieżącego i lat przyszłych na koncie księgowym, Łączne zestawienie umów według określonych kryteriów szukania np. wg paragrafu, według nr umowy, według nazwy kontrahenta, według nr projektu. kadrowo płacowym: Prowadzenie elektronicznych kartotek kadrowych, Automatyczne wyliczenie stażu pracy pracownika, Automatyczne wyliczenie osób uprawnionych do nagrody jubileuszowej, Automatyczne wyznaczenie osób uprawnionych do emerytury, Obsługa bieżących zadań kadrowych (na przykład kontrola ważności umów o prace, badań okresowych, uprawnień do emerytury czy jubileuszu), Wydruk dowolnych zaświadczeń kadrowych, Rejestracja i ewidencja nieobecności, Rejestracja harmonogramów czasu pracy, Rejestracja dodatkowych obowiązków pracownika, Raporty i zestawienia nieobecności pracowników, Rozliczanie czasu pracy pracowników, Zestawienia stanu zatrudnienia pracowników. W tym stanu zatrudnienia w poszczególnych projektach informatycznych. (dzienne, miesięczne, kwartalne), Automatyczne wyliczanie przysługującego urlopu wypoczynkowego, Automatyczna kontrola zmiany wymiaru urlopu oraz wykorzystania urlopu, Rejestracja planów urlopowych, Rejestracja dowolnych dodatków do płacy, Tworzenie sprawozdań do GUS: Z-02, Z-03, Z-04, Z-05, Z-06, Z-12, Z-13, Ewidencja szkoleń pracowników, Tworzenie deklaracji dla ZUS (współpraca z programem Płatnik), Ewidencja informacji niezbędnych do obliczania wynagrodzeń w programie płacowym (na przykład dodatki do wynagrodzeń), Dane do sprawozdania RB-70, Pełna analiza danych kadrowych, Obliczanie wynagrodzeń z wykorzystaniem dowolnej liczby składników płacowych i ich wypłata, Obliczanie wynagrodzeń z podziałem na projekty informatyczne. Lista płac składa się listy głównej oraz załączników, które pokazują wynagrodzenia w poszczególnych projektach. Rozliczanie wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac, 2

3 Obliczanie składek ubezpieczeniowych i fundusz pracy, Obliczanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy, Obsługa pożyczek mieszkaniowych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej, Ewidencja kadrowo-płacowa w zakresie wymaganym przez rachubę płac, Tworzenie sprawozdań dla ZUS, US, GUS, PFRON, NFZ, Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników, Szczegółowe analizy wynagrodzeń wg. wybranych kryteriów, Automatyczne księgowanie listy płac, Obliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, Wypłacanie wynagrodzeń przelewem, Wypłacanie wynagrodzeń w kasie, Wydruk formularzy PIT, Wykonywanie analiz wynagrodzeń, Obsługa deklaracji PFRON. Ewidencji środków trwałych: Ewidencja ilościowa oraz ilościowo-wartościowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych w formie kartotek, w tym niskocennych środków trwałych, zgodna z klasyfikacją GUS oraz z możliwością wyodrębnienia: projektów unijnych, programów operacyjnych, kilku źródeł finansowania, wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na części budżetowe, działy i rozdziały, Generowanie i rejestracja dokumentów związanych z obrotem w/w środkami i wartościami, Tworzenie planów amortyzacji, Obliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, Automatyczne naliczanie amortyzacji (umorzeń), Automatyczne tworzenie dekretów do Systemu FK, Wykonywanie przeszacowań majątku trwałego, Przygotowanie zestawień dotyczących środków trwałych (stan środków trwałych, zestawienie dokumentów, zestawienie obrotów i sald końcowych środków i umorzeń za dowolny miesiąc), Generowanie danych do sprawozdań GUS, Drukowanie etykiet numerów inwentarzowych z kodem kreskowym, Wykonanie i rozliczenie spisu z natury (z możliwością wykorzystania etykiet z kodem kreskowym i kolektora identyfikującego środek trwały na podstawie kodu), Wymagania techniczne Oprogramowanie powinno funkcjonować na urządzeniach/systemach: Serwer bazy danych MS SQL 2008 posiadany przez Zamawiającego lub serwer bazy danych dostarczony przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy Stanowiska końcowe MS Windows XP, Vista, 7 Ilość stanowisk końcowych: 3

4 Wdrożenie Finanse i księgowość 7 stanowisk Kadry i płace 3 stanowiska Ewidencja środków trwałych 2 stanowiska Zakres prac wdrożeniowych powinien obejmować: 1. Analizę przedwdrożeniową, 2. Implementację i uruchomienie oprogramowania użytkowego i bazodanowego, 3. Migrację danych z systemu wykorzystywanego obecnie przez Zamawiającego: a. Ewidencja środków trwałych przeniesienie danych ewidencyjnych w tym bilansów otwarcia (ok rekordów stan na r.), b. Dane Finansowo Księgowe, c. Dane Kadrowe. 4. Testowanie systemu, 5. Przeprowadzenie szkolenia użytkowników do obsługi systemu oraz 3 (trzech) administratorów do zarządzania systemem w formie kursów grupowych, 6. Przekazanie przygotowanych zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania, następujących rodzajów dokumentacji w j. polskim: dokumentacji technicznej systemu, instrukcji użytkowania systemu i instrukcji administratora systemu zawierającą możliwości konfiguracyjne i zarządcze. W ilości po dwa komplety w wersji papierowej i elektronicznej. Wsparcie techniczne Usługa okresowego 24 miesięcznego utrzymania systemu powinna obejmować: 1. Wykonanie startu produkcyjnego Systemu Finansowo-Księgowego będącego przedmiotem zamówienia w dniu r., 2. Nowelizacje oprogramowania wynikające ze zmian legislacyjnych zaimplementowana najpóźniej w dniu poprzedzającym obowiązywanie zmiany, 3. Nowelizacje oprogramowania wynikające z wprowadzania przez producenta wyższych ulepszonych wersji systemu, 4. Zdalną usługę helpdesk dotyczącą eksploatacji systemu świadczoną poprzez konsultacje telefoniczne lub e-malowe w godzinach od 8:15 do 16:15 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Nadzór autorski Usługa okresowa wykonywanie przez Wykonawcę na zamówienie Zamawiającego czynności związanych z Modyfikacjami lub zmianami konfiguracji Systemu F-K zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz czynności Wykonawcy wykonywane w ramach Zamówień polegające na doradztwie i konsultacjach technicznych 4

5 pozwalających Zamawiającemu na samodzielne usprawnienia oraz zmiany konfiguracji Systemu F-K. Nadzór autorski będzie świadczony przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania 60 roboczogodzin prac programistycznych przystosowujących system do potrzeb Zamawiającego wg przekazanych zleceń. Wykonawca po opracowaniu Modyfikacji przeniesie na Zamawiającego, na zasadach określonych w Umowie, autorskie prawa majątkowe do Modyfikacji i Dokumentacji powstałej w wyniku opracowywania Modyfikacji. Gwarancja Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony System FK, na zasadach określonych w Umowie. 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą Warszawa, dnia 6 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Aston Legal sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Platforma

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY X

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY X OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY Data przygotowania oferty: marzec 2014 Ważność oferty: 30 wrzesień 2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROZDZIAŁ I Informacje o Oferencie... 3 ROZDZIAŁ II Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo