RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011"

Transkrypt

1 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011

2 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument jest podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera oraz głównego księgowego/ skarbnika/osobę odpowiedzialną za finanse partnera. Podpisany formularz jest składany przez Partnera w Urzędzie Wojewódzkim wraz z wersją elektroniczną. Cały Raport Partnera jest wypełniany w złotówkach, przeliczenia na euro dokonuje Partner wiodący składając wniosek o płatność.

3

4

5

6

7

8 Instrukcja wypełniania Raportu partnera

9 Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków Umowa/zlecenie/zamówienie Potwierdzenie realizacji zamówienia/protokół odbioru Faktura/rachunek/inny dokument o równoważnej wartości dowodowej, posiadający wszystkie niezbędne elementy dowodu księgowego Potwierdzenie zapłaty (np. wyciąg z rachunku bankowego Partnera, potwierdzenie dokonania przelewu, KW)

10 Wymagany opis na oryginale dokumentu 1. Adnotacja (na pierwszej stronie o dofinansowanie projektu z dnia. dokumentu) Decyzja/ umowa 2. Numer i nazwa projektu. 3. Opis związku wydatku z projektem należy zaznaczyć w opisie faktury, do której kategorii wydatku przedstawionej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu odnosi się wydatek opisany fakturą (np. koszty osobowe, koszty rzeczowe, koszty usług zewnętrznych, koszty inwestycyjne). 4. Informację o poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej (data i podpis). 5. Podstawę prawną zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655, z późniejszymi zmianami); należy podać zapis na podstawie którego do projektu (wydatku) nie stosuje się trybów ww. ustawy (nie wymagane w przypadku delegacji). 6. Adnotacja: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz ze środków budżetu państwa...%* - * jeśli dotyczy) w ramach Programu (pełna nazwa programu). 7. Nr księgowy bądź ewidencyjny, pod którym dana faktura/dokument o równoważnej wartości księgowej został zaksięgowany. 8. W przypadku braku protokołu odbioru adnotacja Towar/ usługę odebrano/ wykonano zgodnie z zamówieniem/ zleceniem numer, z dnia.

11 Wyciągi / potwierdzenia dokonania przelewu 1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów z rachunku bankowego Beneficjenta (wskazanego w umowie/ decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu) przedstawiające dokonane operacje bankowe lub kopie przelewów bankowych potwierdzających poniesienie poszczególnych wydatków. 2. W przypadku zbiorczych wyciągów bankowych (zapłata za kilka faktur, bez wyodrębnienia w treści nr dokumentu i kwoty), należy opisać dokument poprzez wskazanie numeru faktury dotyczącej projektu wraz z jej kwotą. 3. Błąd w treści przelewu (błędny/ niepełny nr faktury, rachunku, błąd w nazwie kontrahenta) należy dołączyć do wyciągu/ przelewu wyjaśnienie ze wskazaniem prawidłowych danych.

12 Cel prowadzenia wyodrębnionej księgowości - zapewnienie utrzymania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu odrębnego systemu księgowego lub kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem; - zagwarantowanie rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowalnych; - ułatwienie kontroli prawidłowości wykorzystania środków unijnych (dla Kontrolera I stopnia).

13 Podstawy prawne - Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r.; - ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r.; - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej; - ustawy systemowe regulujące zasady tworzenia poszczególnych jednostek (np. kultura, oświata itp.); - umowy o dofinansowanie/ decyzje o otrzymaniu wsparcia; - regulacje wewnętrzne jednostki (polityka rachunkowości).

14 Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości Polityka rachunkowości powinna być wprowadzona odpowiednim aktem prawnym (np. uchwałą, zarządzeniem) funkcjonującym u beneficjenta. Jednym z integralnych elementów polityki rachunkowości jest Zakładowy Plan Kont, który obejmuje: wykaz kont księgi głównej (konta syntetyczne), opis przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń oraz zasady prowadzenia kont pomocniczych (konta analityczne) i ich powiązania z kontami księgi głównej. Spełnienie warunku wyodrębnienia rachunkowości dla projektów unijnych odbywa się przede wszystkim w momencie definiowania wykazu kont księgi głównej (kont syntetycznych) oraz kont pomocniczych (kont analitycznych).

15 Wyodrębniona ewidencja to: - wprowadzenie dodatkowych kont syntetycznych; - wprowadzenie dodatkowych poziomów analityki; - metoda mieszana; - zastosowanie kodu księgowego (litery, cyfry, ikony itp.). Kod księgowy służy do wyodrębnienia operacji mających miejsce przed podpisaniem umowy. Beneficjent może zastosować kod księgowy, czyli odpowiednio oznaczyć dokumenty oraz sporządzić ich zestawienie. Fakturę należy oznaczyć wówczas dodatkowo kodem oraz numerem z zestawienia.

16 Wyodrębniona ewidencja w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu - W trakcie realizacji: może powstać potrzeba wyksięgowania (gdy wydatek zostanie uznany przez kontrolera za niekwalifikowalny) lub potrzeba doksięgowania (stwierdzenie braku wydatku w systemie); - Na zakończenie projektu: należy przeanalizować możliwość dokonania zmian: a) lata już zatwierdzone: zastosowanie kodu księgowego; b) rok bieżący lub niezatwierdzony (sprawozdanie finansowe): stosowne przeksięgowanie.

17 Konto bankowe projektu Kwota dofinasowania z EFRR przekazywana jest Partnerowi Wiodącemu w euro, dlatego PW w celu przyjmowania dofinansowania z EFRR i przekazywania odpowiednich części dofinansowania na rzecz Partnerów projektu, zobowiązany jest do posiadania konta w walucie EUR. Ryzyko kursu walutowego ponoszą polscy partnerzy.

18 Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego - stosowanie wyodrębnionych kont księgowych bez odpowiednich zapisów w zakładowym planie kont; - brak aktualnego planu kont (polityki rachunkowości); - stosowanie wyodrębnionej ewidencji tylko dla kont kosztów; - pomyłki w księgowaniach; - brak wyodrębnienia środków trwałych w ewidencji środków trwałych; - brak jakiegokolwiek wyodrębnienia operacji w przypadku kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie/ decyzji o otrzymaniu wsparcia (w tym wydatków niekwalifikowalnych); - brak wyodrębnienia kosztów niekwalifikowalnych.

19 Dziękujemy za uwagę

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA SZKOLENIU Z ZAKRESU:

WITAMY NA SZKOLENIU Z ZAKRESU: WITAMY NA SZKOLENIU Z ZAKRESU: Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności, z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz planu kont dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów: INFORMACJA dla Wnioskodawców działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.2 Instrukcje wypełniania formularzy 8.2.1 Instrukcja wypełniania wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba II. Wykaz dokumentów stosowanych do rozliczania projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych 1. Formularz zgłoszeniowy projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Załącznik do Uchwały nr 733/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Dotyczy Osi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatnośd w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwojumałe. objęty PROW 2007-2013. Październik 2013r.

Wniosek o płatnośd w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwojumałe. objęty PROW 2007-2013. Październik 2013r. Wniosek o płatnośd w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwojumałe projekty objęty PROW 2007-2013 Październik 2013r. Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013?

Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013? Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013? Piotr Jaworski 2 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Załącznik nr II.7.1a Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach RPOWP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I VI

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2009 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 5 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2009 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 5 lutego 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2009 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 5 lutego 2009 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów i dowodów księgowych oraz zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa dla

Bardziej szczegółowo