Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy Zarządzenie Nr 26/00 z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy pomocy 1. Załącznik Nr 1do Zarządzenia otrzymuje brzmienie:,,zasady obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy pomocy I. Dokumentacja systemu przetwarzania danych. Wykaz programów komputerowych pracujący w Starostwie Powiatowym w Lubaniu pod systemami operacyjnymi MS-DOS na komputerach typu IMB DC opracowany przez Zakład Systemów Informatycznych SIGID" spółka z o.o. Poznań, ul. Grima 38: 1. Księgowość budżetowa jednostki i zarządu. 2. Ewidencja i rozliczenie podatku VAT. 3. Kadry i płace. 4. Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w ewidencji. 1. Księgowość budżetowa jednostki i zarządu Dostępne dla użytkownika funkcje to: OPIS ORAZ SPOSÓB DZIAŁANIA W/W PROGRAMÓW:

2 obsługa planu kont czyli funkcje umożliwiające założenie w komputerze słownika kont analitycznych do kont syntetycznych, założenie i obsługa kont w ciągu roku, po rozpoczęciu księgowania, bilansu otwarcia, rejestracja dokumentów czyli wprowadzenie do ewidencji komputera danych o dokumentach oraz danych z dokumentów, które to dane będą na poleceniu operatora zaksięgowane na kontach, księgowanie dokumentów czyli funkcje pozwalające operatorowi wydać polecenie wykonania zaksięgowania danych wprowadzonych podczas rejestracji, zamykanie miesiąca, zamykanie roku i automatyczne generowanie bilansu otwarcia na rok następny, wprowadzenie planu wydatków i dochodów budżetowych w przekrojach według jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz klasyfikacji budżetowej, wydawnictwa księgowe czyli funkcje pozwalające na wyświetlanie i wydruk zestawień służących do sporządzania sprawozdań wewnętrznych w Urzędzie, jak i sprawozdań dla jednostek nadrzędnych. Dokumentacja wraz z opisem programów znajduje się na stanowisku pracy. 2. Ewidencja i rozliczenie podatku VAT. Program pozwala na kompleksowe prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT. Zestawienie wykonywane w programie opiera się każdorazowo na komplecie informacji z danego miesiąca, za które jest robione i przedstawia sumaryczne wartości, potrzebna do prawidłowego wypełnienia formularza podatkowego. Każda zarejestrowana sprzedaż bądź zakup, wprowadzona jest w sposób analityczny, z dokładnym podziałem na rodzaj danej pozycji, podatkiem VAT (22, 12, 7 czy 0 %). Dokumentacja wraz ze szczegółowym opisem znajduje się na stanowisku pracy. 3. Kadry i płace. Program ten pozwolił skomputeryzować rozliczanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz osób fizycznych zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Program umożliwia podział pracowników na poszczególne wydziały Starostwa. Również umożliwia naliczanie potrąceń, składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie niezbędnych informacji wprowadzonych do programu naliczane są wszystkie pozycje wchodzące w skład wynagrodzeń. W ramach programu sporządzane są zbiorcze zestawienia wynagrodzeń łącznie z naliczeniem podatku dochodowego i składek ZUS. Program pozwala zliczyć dochody pracowników z dowolnego okresu czasu. Umożliwia drukowanie,,rocznego rozliczenia podatku i drukowanie PIT-ów, przekazywanie danych do programu PŁATNIKA. Dokumentacja wraz ze szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy. 4. Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w ewidencji. Program pozwala na prowadzenie pełnej ewidencji środków trwałych użytkowanych w jednostce budżetowej, zawierającej dla każdego środka trwałego m.in. jego wartość początkową, aktualną, naliczone umorzenie roczne i narastające, miejsce użytkowania oraz na tworzenie dla potrzeb programu księgowości budżetowej jednostki raportów o naliczonych umorzeniach.

3 Ponadto program pozawala na prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych użytkowanych w jednostce budżetowej. System prowadzi ewidencję zmian w rejestrze środków trwałych oraz dla zapisanych zmian, generuje polecenia księgowania dla wskazanych kont w księgowości. Dla każdej z kartotek środków trwałych uzyskać można szereg zestawień, pozwalających w łatwy sposób śledzić ich stan oraz dokonujące się w nich zmiany. Dokumentacja wraz ze szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy. Mając na celu zagwarantowanie nienaruszalności danych i ich zabezpieczenie przed osobami nieuprawnionymi wprowadzone zostały hasła blokujące dostęp do poszczególnych programów oraz identyfikatory. Tym samym nie naruszone zostają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 521). Ochrona zbioru bazy danych w Starostwie prowadzona jest poprzez kopiowanie bazy danych na dyskietkach. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w/w programów komputerowych zobowiązuje się pracowników przed przystąpieniem do pracy do odbycia kursów przygotowawczych organizowanych przez ZSI,,SIGD w Poznaniu lub przez osobę posiadającą odpowiednie przeszkolenie w/w wymienionym zakresie. II. KSIĘGI RAHUNKOW. Księgi rachunkowe obejmują zbiory danych: Ad 1). 1. dziennika, 2. kont księgowości głównej (ewidencja syntetyczna), 3. kont ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna). Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w całości lub w części przy użyciu komputera należy stosować poniższe zasady: a) ujmować w dzienniku wyłącznie zapisy sprawdzone, b) nie udostępniać zbioru dla modyfikacji (czyli dla dokonywania jakichkolwiek zmian) poza wprowadzeniem w razie potrzeby- dowodów korekt księgowych, c. zapewnić automatyczną kontrolę całości zapisów i przenoszenia obrotów, d. dokonywać wydruków dziennika zgodnie z zasadami omówionymi w pkt 3. Zapisy w dzienniku dokonywane są w porządku chronologicznym, dzień po dniu sukcesywnie. Zbiór danych z dziennika jest sprawdzianem z kompletności ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym roku obrotowym. Dziennik powinien zawierać: kolejną numerację dziennika, obroty dziennika miesięczne oraz narastająco w miesiącach i roku obrotowym. Jeżeli jest prowadzonych kila dzienników, wówczas należy sporządzić zestawienie zawierające obroty poszczególnych dzienników oraz ich łączne obroty miesięczne i narastające. Ad 2).

4 Zbiór danych kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) stanowi zbiór zapisów w porządku systematycznym z zachowaniem chronologii, na stronach przewidzianych w zakładowym planie kont. Zapisy na kontach księgi głównej winny być uprzednio lub równolegle dokonane z zapisami w dzienniku. Konta księgi głównej winny być wyróżnione w zakładowym planie kont co najmniej ze szczegółowością z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są w sprawozdawczości. Zbiór danych kont księgi głównej uzgadnia się z zapisami dziennika. Obroty wszystkich kont winny być zgodne z obrotami dziennika. Ad 3). Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) winny być prowadzone co najmniej dla: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów umorzeniowych, rozrachunki z kontrahentami, rozrachunki z pracownikami, operacje sprzedaży i zakupu, kosztów, dochodów i innych istotnych dla jednostki składników majątku, dochodów i wydatków z podziałem na klasyfikację budżetową co najmniej ze szczegółowością z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są w sprawozdawczości. Sumy sald kont pomocniczych winny być zgodne z saldami właściwych kont księgi głównej. Konta ksiąg pomocniczych służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów kont księgi głównej prowadzi się w porządku systematycznym jako wyodrębnione zbiory danych w ramach kont księgi głównej, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi głównej. III. WYDRUKI KOMPUTEROWE. Wydruki komputerowe powinny być: 1. trwale oznakowane nazwą jednostki, której dotyczą oraz zrozumiałą nazwą danego rozdziału księgi rachunkowej, 2. wyraźnie oznakowane co do roku obrotowego, co do miesiąca i co do daty sporządzenia, 3. powinny mieć automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej (,,koniec wydruku ) oraz sumowane w sposób ciągły w miesiącach i w roku obrotowym, oznaczone nazwą programu przetwarzania. Zapisy księgowe powinny być wydrukowane lub przeniesione na inny nośnik danych w niżej wymienionych terminach: 1. na koniec miesiąca sporządzać wydruki: a) zbiorów dziennika, które powinny zawierać: - sumy obrotów za miesiąc oraz narastająco od początku roku, - kolejną numerację stron i poszczególnych pozycji, - datę miesiąca, którego operacje dotyczą,

5 b) zestawienie obrotów i sald sporządzone na podstawie zbiorów danych kont księgi głównej, które powinno zawierać: - symbole lub nazwy poszczególnych kont, - salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i sumę sald, - obroty Wn i Ma miesięcznie oraz sumę obrotów, - obroty Wn i Ma narastająco od początku roku obrotowego oraz ich sumę, - salda kont na koniec miesiąca i łączną sumę sald, c) sprawozdania miesięczne dla wydatków i odpowiednio dochodów. Narastająco od początku roku obrotowego obroty tego zestawienia powinny być zgodne z narastającymi od początku roku obrotowego obrotami dziennika. 2. Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego należy sporządzić wydruki: - kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), - kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej). Powyższe wydruki powinny zawierać: symbole lub nazwy poszczególnych kont, salda kont na początek roku, daty początku i końca okresu, którego dotyczą, nazwę programu sporządzającego wydruk, faktyczną datę sporządzenia wydruku, kolejną numerację stron, zapisy na poszczególnych kontach oznaczone numerem pozycji, pod którą zostały zaksięgowane w dzienniku, obroty Wn i Ma miesięcznie oraz narastająco od początku roku i sumę obrotów, salda kont na koniec okresu na jaki sporządzany jest wydruk oraz sumę ogółem salda Wn i Ma. 3. na dzień zamknięcia ksiąg sporządzić należy zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych zawierających obok danych wymienionych wyżej również: - symbole lub nazwy kart pomocniczych, - symbole lub nazwy kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), której dotyczą poszczególne konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), - salda oraz ich łączne sumy, 4. na dzień inwentaryzacji należy sporządzić zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych. IV. OTWIERANIE I ZAMYKANIE KSIĄG RACHUNKOWYCH. Wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku stosowania komputera następuje wyłącznie,,ręcznie i również w tym przypadku należy sporządzić wydruk zestawienia obrotów i sald wprowadzonego bilansu otwarcia jako sprawdzianu zamknięcia.

6 Bilans otwarcia tworzony jest na podstawie automatycznego przenoszenia na początku roku następnego sald kont figurujących na koniec danego roku obrotowego pod warunkiem, iż jest możliwość stwierdzenia źródła pochodzenia zapisów pierwotnych z roku ubiegłego, a obowiązujący program zapewnia sprawdzenie poprawności przetwarzania danych i kompletności zapisów. Obowiązujące wydruki powinny zawierać zestawienie obrotów i sald bilansu otwarcia, które jednocześnie spełniają rolę sprawdzianu poprawności ciągłości i kompletności zapisów obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów i sald bilansu otwarcia. Zarządzenie Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie: zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy pomocy Na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,poz.578 z późn.zm.),art. 10 ust. 1 o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: Wprowadza się zasady obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, przy pomocy komputera, które stanowią załącznik nr l do niniejszego zarządzenia. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l września 1999r Zał. nr 1 do Zarządzenia Z dnia 31 grudnia 1999 r. Zasady obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy pomocy Dokumentacja systemu przetwarzania danych. Program komputerowy pracujący w Starostwie Powiatowym w Lubaniu pod systemami operacyjnymi MS-DOS 6,20 opracowany przez Zakład Systemów Informatycznych SIGID" spółka z o.o. Poznań, Osiedle Bajkowe ul. Grima 38 -program płacowy. OPIS ORAZ SPOSÓB DZIAŁANIA W/W PROGRAMU: Program ten pozwolił skomputeryzować naliczanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz osób fizycznych zatrudnionych na umowę zlecenia lub umowę o dzieło. Program umożliwia również naliczanie potrąceń, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS. Na podstawie niezbędnych informacji wprowadzonych do programu naliczane są wszystkie pozycje wchodzące w skład wynagrodzeń. W ramach programu sporządzane są zbiorcze zestawienia

7 wynagrodzeń łącznie z naliczeniem podatku dochodowego i składek ZUS. Dokumentacja wraz ze szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy. Mając na celu zagwarantowanie nienaruszalności danych i ich zabezpieczenie przed osobami nieuprawnionymi, wprowadzone zostało hasło blokujące dostęp do programu. Ochrona zbioru bazy danych w Starostwie Powiatowym prowadzona jest poprzez kopiowanie bazy danych na dysku lokalnym i dyskietkach. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wyżej wymienionego programu zobowiązuje się pracowników przed przystąpieniem do pracy do odbycia szkolenia przygotowawczego zorganizowanego przez Zakład Systemów Informatycznych SIGID" w Poznaniu lub przez pracownika Starostwa Powiatowego posiadającego odpowiednie przeszkolenie w wyżej wymienionym zakresie. METRYKA Liczba odwiedzin : 6 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Anna Humen Edyta Tomczyk Czas wytworzenia: :03:35 Czas publikacji: :03:35 Data przeniesienia do archiwum : Brak

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ALBIT Software 25-628 Kielce ul. Naruszewicza 38 FAX/TEL 041-368-02-44; 041-241-36-66; 041-344-50-35 GSM 662-246-800 www.albit.eu ; poczta@albit.eu Dokumentacja techniczna OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości

Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości Potwierdzamy, że moduły o nazwie Księga Handlowa (KH) i Księga Handlowa Plus (KHP) wchodzące w skład

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 1 z 20 1. Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Księgowość w organizacji pozarządowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Księgowość w organizacji pozarządowej Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Księgowość w organizacji pozarządowej Dokumentacja księgowa organizacji pozarządowych podstawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Fakt Finanse i Księgowość

Fakt Finanse i Księgowość Fakt Finanse i Księgowość Spis treści I. WPROWADZENIE...3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. WERSJA CD... 3 2. WERSJA INTERNETOWA... 3 3. PROCES INSTALACJI PROGRAMU... 4 III. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. W celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo