Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ"

Transkrypt

1 Centrum Unijnych Warszawa, dn. 7 stycznia 2009 r. Projektów Transportowych ul. Bonifraterska Warszawa Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, instalację oraz wdrożenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo - płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) (Nr 9/2008/ZAM), ogłoszonego w BZP pod nr Stosownie do treści art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu w dniu r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Poniżej przedstawiono treść wniesionych pytań i udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi oraz zmianę treści SIWZ. Pytanie 1: Czy Zamawiający przewiduje integrację oferowanego Systemu z systemem informatycznym dysponenta wyższego rzędu, któremu podlega CUPT? Jeśli tak to na jakim poziomie? Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie przewiduje integracji systemu, będącego przedmiotem zamówienia, z systemem informatycznym dysponenta wyższego rzędu, któremu podlega. Pytanie 2: Dotyczy Załącznik nr 6 punkt 4.1 Zagadnienia podstawowe podpunkt 9c. Proszę o wskazanie usług/produktów, które sprzedaje CUPT i za które wystawia faktury sprzedaży. Odpowiedź na pytanie 2: CUPT nie prowadzi sprzedaży usług/produktów, może jednak sprzedawać majątek własny. Pytanie 3: Dotyczy Załącznik nr 6 punkt 4.4 Ewidencja środków trwałych podpunkt 5. Czy metoda amortyzacji określona jako podstawowa to metoda liniowa wykorzystująca podstawową stawkę amortyzacji? 1

2 Odpowiedź na pytanie 3: Tak, metoda amortyzacji określona jako podstawowa to metoda liniowa o podstawowej składce amortyzacji. Pytanie 4: Dotyczy Załącznik nr 6 punkt 4.4 Ewidencja środków trwałych podpunkt 7. Czy należy rozumieć, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane do migracji w formie Odpowiedź na pytanie 4: Pytanie 5: Dotyczy Załącznik nr 6 punkt 4.4 Ewidencja środków trwałych podpunkt 8. Czy pisząc o rodzaju Zamawiający ma na myśli podział ewidencji na środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne? Proszę o wskazanie roli zespołu przyjmującego w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych. Czy jest on tożsamy z osobami odpowiedzialnymi za element majątku, czy jest może komisją dokonującą technicznego odbioru środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych? Odpowiedź na pytanie 5: Ewidencja środków trwałych wg rodzaju oznacza ich podział na 10 podstawowych grup zgodnie z KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych). Rola zespołu przyjmującego polega na technicznym oraz ilościowo-wartościowym odbiorze środków trwałych i wyposażenia. Pytanie 6: Dotyczy Załącznik nr 6 punkt 4.6 Ewidencja księgowa podpunkt 4. Proszę o podanie przykładu pól zmiennej, o której mowa w powyższym wymaganiu. Odpowiedź na pytanie 6: Pola zmienne we wzorcu to m.in.: kontrahent z rejestru kontrahentów, beneficjent z rejestru beneficjentów, pracownik z rejestru pracowników oraz rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej. Pytanie 7: Dotyczy Załącznik nr 6 punkt 4.6 Ewidencja księgowa podpunkt 8. Czy sugerowanie możliwości wykonania kompensat na wybranych kontach rozrachunkowych należy rozumieć jako udostępnienie przez system informacji o stanie należności i zobowiązań kont rozrachunkowych? Odpowiedź na pytanie 7: System musi informować o możliwości dokonania kompensaty na koncie rozrachunkowym i tym samym po zatwierdzeniu takiej kompensaty informować o bieżącym stanie rozrachunków. 2

3 Pytanie 8: Dotyczy Załącznik nr 6 punkt 4.8 Kadry płace podpunkt 24. Czy należy rozumieć, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane do migracji w formacie Odpowiedź na pytanie 8: Pytanie 9: Czy należy rozumieć, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane do migracji w formacie Odpowiedź na pytanie 9: Pytanie 10: Dotyczy Technologia oprogramowania. Proszę o informację na temat oprogramowania używanego przez Zamawiającego do wirtualizacji. Jeżeli Zamawiający go nie posiada, to czy stanowi ono przedmiot postępowania? Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający wykorzystuje do wirtualizacji oprogramowanie Microsoft Virtual PC 2007 Service Pack 1. Pytanie 11: Dotyczy urządzenia pamięci masowej przeznaczonej do przechowywania danych systemu. Czy powyższa tabela rzeczywiście zawiera opis urządzenia pamięci masowej przeznaczonej do przechowywania danych systemu? Czy urządzenie to stanowi przedmiot postępowania? Odpowiedź na pytanie 11: Urządzenie pamięci masowej przeznaczonej do przechowywania danych systemu nie stanowi przedmiotu postępowania. Tabela zawiera opis urządzenia pamięci masowej przeznaczonej do przechowywania danych systemu. Pytanie 12: Dotyczy Szkolenia Czy liczba użytkowników końcowych zwykłych (14) oraz informatyków (3) zawierają w sobie również pracowników nowo zatrudnionych? Proszę o informację jak należy interpretować powyższy zapis odnośnie terminu przeprowadzania szkoleń w konfrontacji z zapisami: Ramowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) realizacja w połowie czasu realizacji zadania Etap III (30 dni). Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) - 2 ust. 1 Przedmiot umowy, o którym mowa w 1 zostanie zrealizowany w terminach zgodnych z ramowym 3

4 harmonogramem wykonania przedmiotu umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy i nie później niż do dnia 15 czerwca 2009 r. Odpowiedź na pytanie 12: Liczba końcowych użytkowników systemu (14) oraz informatyków (3) zawiera w sobie liczbę pracowników zatrudnionych w CUPT. Zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ szkolenia końcowych użytkowników systemu oraz informatyków powinny być przeprowadzone w terminie wymaganym postanowieniami Ramowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy. Pytanie 14: Dotyczy warunków usług gwarancyjnych i serwisowych. Proszę o wskazanie przewidywanej liczby nowych systemów bankowości elektronicznej (oraz o ile to możliwe ich nazw), które będą podlegać integracji z Systemem w okresie trwania gwarancji. Odpowiedź na pytanie 14: Systemy integralne z programem finansowo-księgowym to: VIDEOTEL NBP oraz Płatnik ZUS. Pytanie 15: Dotyczy warunków usług gwarancyjnych i serwisowych. Proszę o wskazanie przewidywanej liczby nowych systemów bankowości elektronicznej (oraz o ile to możliwe ich nazw), które będą podlegać integracji z Systemem w okresie trwania gwarancji. Odpowiedź na pytanie 15: Systemy integralne z programem finansowo-księgowym to: VIDEOTEL NBP oraz Płatnik ZUS. Pytanie 16: Proszę o informację, przez jaki okres Zamawiający przewiduje korzystać z systemu będącego przedmiotem postępowania. Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający przewiduje korzystanie z systemu będącego przedmiotem zamówienia przez czas nieokreślony. Pytanie 17: Czy Zamawiający rzeczywiście oczekuje bezterminowej aktualizacji systemu? Zazwyczaj stosuje się aktualizacje w ramach okresu gwarancyjnego, po którego zakończeniu Zamawiający podpisuje umowę na świadczenie asysty technicznej obejmującej swym zakresem świadczenie aktualizacji oprogramowania do zmian prawnych. Świadczenie bezterminowej aktualizacji systemu do zmian przepisów prawnych wymusza na Wykonawcy znaczne zwiększenie ceny oferty uwzględniające długoterminowe zmiany w systemie, których nie jest w stanie rzetelnie oszacować na etapie składania oferty. Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający wymaga bezterminowej aktualizacji systemu. 4

5 Pytanie 18: Prosimy o podanie szacunkowej liczby użytkowników obsługujących poszczególne obszary funkcjonalne systemu (załącznik nr 6 do SIWZ punkt 4). Odpowiedź na pytanie 18: Szacunkowa liczba użytkowników obsługujących poszczególne obszary funkcjonalne systemu to: 7 księgowość, 2 płace, 3 kadry, 2 środki trwałe, 3 administratorzy systemu. Zmiana treści SIWZ: Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z Pytaniem 13 o treści W związku z rozbieżnościami pomiędzy terminami szkoleń określonymi w postanowieniach umowy paragraf 2 i 6 a Ramowym harmonogramem wykonania przedmiotu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ prosimy o potwierdzenie informacji w jakim terminie mają być zrealizowane szkolenia? Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez: 1) skreślenie w Załączniku nr 6 do SIWZ w pkt 7 ppkt 2 wyrazów Szkolenia przeprowadzone będą sukcesywnie (dla nowo zatrudnionych pracowników) w trakcie całego roku. 2) skreślenie w 6 Załącznika nr 7 Istotne postanowienia umowy ust. 5 o treści: Szkolenia przeprowadzane będą sukcesywnie (dla nowo zatrudnionych pracowników) w trakcie całego roku Mając na uwadze powyższe, szkolenia końcowych użytkowników systemu oraz informatyków powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Ramowego harmonogramu wykonania przedmiotu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) i odpowiednio do terminu określonego w 2 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). Anna Siejda Dyrektor CUPT 5

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy.

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na System kadrowo-płacowy. DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy. W trakcie prowadzonej procedury wpłynęło następujące

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

I Część pytań i odpowiedzi

I Część pytań i odpowiedzi I Część pytań i odpowiedzi Pytanie 1 Zgodnie z SIWZ [Część I SIWZ]. Finansowanie przedmiotu zamówieniu.1. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-2/2012 Warszawa, 2012-05-29 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Elektronicznego Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 29.01.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/01/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 29.01.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/01/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 29.01.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/01/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN-385/2015 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak.

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak. numer postępowania: RejZamPub/DZP/PN/33/2014 Wrocław, dnia 08.05.2014r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, wdrożenie oraz asysta techniczna Systemu Finansowo-Księgowo-Płacowo-Kadrowego oraz Systemu Obsługi Pożyczek

Zaprojektowanie, wdrożenie oraz asysta techniczna Systemu Finansowo-Księgowo-Płacowo-Kadrowego oraz Systemu Obsługi Pożyczek Olsztyn, dn. 25.06.2013 r. Nr ref.: ZP/RFP.2.28.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - modyfikacja z dnia 25.06.2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05

0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05 Do wykonawców 0712/ZP/4/UDA-POKL.09.02.00-10-019/11-00 Poddębice, 2011-10-05 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług związanych ze stworzeniem i aktualizacją

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy

znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo