Zarządzenie Nr 6 /2010/ stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości"

Transkrypt

1 ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/ stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej i jasnej informacji niezbędnej do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki budżetowej przy zachowaniu zasady ostrożności. Postanowienia szczegółowe: 1. Działając na podstawie: aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz U nr 157, poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września o rachunkowości 1994 r. ( z 2009 r. Dz U nr 152, poz.1223 ), a mianowicie: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( z 2010 r. Dz. U. nr 128, poz.861), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz U nr 107, poz.726 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz U nr 20, poz.103 ) ustalam zakładowy plan kont dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu wyszczególniony w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zakładowy plan kont określa : - wykaz ksiąg rachunkowych, - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. 2. Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych składają się: 1

2 - dziennik, - księga główna, - księgi pomocnicze, - zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych. 3. Dziennik służy do zaksięgowania obrotów zapisów księgowych. Zbiór danych ujętych na nośniku komputerowym stanowi logiczną całość tzn. system nie dopuszcza do sytuacji w której zapis nagłówkowy nie posiadałby odpowiednika w zbiorze do pozycji w postaci przynajmniej jednej kwoty. Wpisywane do zbiorów zapisy otrzymują automatycznie kolejny numer ewidencyjny pozycji wskazanego dziennika obrotów. Uzgadnianie obrotów dziennika z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej odbywa się na bieżąco i automatycznie. Program nie przechowuje zestawień w osobnych plikach w trakcie roku obrotowego, a tworzy je na żądanie na dany dzień na podstawie zapisów dziennika. 4. Księga główna stanowi zbiór kont używany w systemie przetwarzania danych ujętych na kontach syntetycznych i analitycznych. Ustalenie zapisów na określonym koncie odbywa się poprzez zestawienie zapisów z dziennika obrotów dotyczących tego konta. Obowiązuje zasada zgodności sumy sald kont analitycznych z saldem nadrzędnego konta syntetycznego. 5. Konta ksiąg pomocniczych tworzą: konta rozrachunków z kontrahentami, konta rozrachunków z pracownikami i są automatycznie generowane z zapisami ujętymi w dzienniku i na kontach księgi głównej. Zapis jest oznaczony co do źródła jego pochodzenia (numeru dokumentu źródłowego ). 6. Zestawienia obrotów i sald nie są przechowywane w osobnych zbiorach, są prezentowane w formie tabel i czytelnych wydruków. 7. Dowody źródłowe stanowią podstawę wprowadzenia do zbioru bazy danych. Komputerowa informacja zawiera datę operacji, datę dokumentu, kolejny numer operacji, opis treści, datę i godzinę wprowadzenia, informację o dekretach (kwota, konto itd.). Dowód źródłowy zawiera co najmniej dane określone w art.21 ustawy o rachunkowości. 8. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uruchomienie bazy danych powoduje prezentację ksiąg rachunkowych w spójności logicznej i fizycznej. W zakresie programowych zasad ochrony danych program udostępnia następujące mechanizmy: - kopie, - ochronę dostępu do programu tylko użytkownikom znającym hasło, 2

3 - szyfrowanie ważnych dla systemu plików, - rejestracja przebiegu ewidencji : osoby, data i godzina wpisu, - rejestracja osoby wykonującej księgowanie dokumentu. 9. Utrzymywanie zasobów informacyjnych systemu rachunkowości. Ewidencja księgowa umożliwia uzyskiwanie czytelnych informacji z danych przechowywanych w zbiorach. Informacje stanowią zestawienia tabelaryczne i inne które można wydrukować. Możliwe jest przeniesienie kompletu zbiorów na inny nośnik w formie kopii. Każdy wydruk emitowany przez program i zestawienie prezentowane na ekranie są trwale oznaczone w sposób umożliwiający określenie księgi rachunkowej, programu przetwarzania oraz daty i terminu wykonania. Wydruki zestawienia obrotów i sald są automatycznie i ciągle numerowane w trakcie roku obrotowego stronami oznaczonymi w zakresie sum cząstkowych na stronie i do przeniesienia. Kontrola ciągłości zapisów ksiąg rachunkowych jest dokonywana w trakcie sprawdzenia i porządkowania danych. 10. Zakładowy plan kont może być uzupełniony w marę potrzeby o konta syntetyczne i analityczne stosownie do prowadzonych operacji gospodarczych prowadzonych przez jednostkę. Konta księgowe ujęte w załączniku do niniejszej polityki rachunkowości należy traktować jako standardową liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych nie występujących w jednostce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami planu kont które nie mają zastosowania w jednostce. 11. Wszelkie uzupełnienia do zakładowego planu kont zostaną ujęte w aneksach do niniejszego zarządzenia wewnętrznego. 12. Funkcjonowanie kont syntetycznych i analitycznych prowadzonych w jednostce wynikają z zasad rachunkowości powszechnie stosowanych. 13. Zakładowy plan kont zapewnia możliwość sporządzania sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz uzyskiwania informacji również w innych układach niż określone w planie kont. 14. Ustala się, że rokiem obrotowym Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 będzie okres 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym umożliwiając sporządzenie sprawozdań budżetowych. 3

4 15. Ustala się dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy według następujących zasad: - wartość początkową środków trwałych o wartości powyżej 3.500,-zł przyjmuje się do ewidencji według ceny nabycia. Umorzenia i amortyzacji środków trwałych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym przyjęto do użytkowania według stawek podanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w z dnia r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi ( Dz U nr 112, poz.1317 ze zmianami ). - pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ewidencji według ceny nabycia. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu w 100% w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. 16. Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się w księgach inwentarzowych ilościowo-wartościowych w powiązaniu z kontami syntetycznymi księgi głównej 011 i Pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie placówki oraz wartości niematerialne i prawne powyżej wartości jednorazowej 800,00 zł podlegają ewidencji ilościowowartościowej w księdze inwentarzowej w korespondencji z kontami 013 i Wyposażenie placówki /pozostałe środki trwałe/ do wartości jednorazowej 800,00 zł i okresie użytkowania powyżej jednego roku ewidencjonuje się ilościowo w ewidencji materiałowej bez obowiązku ujmowania na koncie syntetycznym Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. 20. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 21. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec każdego kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 22. Na koniec każdego miesiąca na podstawie analityki konta 130 dokonuje się księgowania zaangażowania wydatków nieumownych na kontach pozabilansowych. 23. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 koszty według rodzajów i ich rozliczenie. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Zakupione materiały wycenia się w cenach zakupu. W przypadku gdy ceny zakupu / nabycia/ jednakowych lub uznanych za jednakowe ze względu na podobieństwo ich rodzaj lub przeznaczenie są różne wartość stanu 4

5 końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się według cen przeciętnych w wysokości średnio ważonej cen danego składnika aktywów. 24. Przeksięgowania z kont 222 i 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Zasady ochrony zapisów w księgach. Oprogramowanie zostało wprowadzone do eksploatacji w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 z dniem 1 stycznia 1999 r. System operacyjny zawiera narzędzia i procedury ochrony przed zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, ukryciem zapisu. Procedury porządkowania i weryfikacji danych, ich szyfrowanie, procedury chronionego dostępu do programu mogą być dokonywane tylko przez osoby o znanym programowi identyfikatorze i haśle. Dodatkowo poziom zabezpieczenia i ochronę danych osiąga się poprzez zdefiniowany dostęp do katalogów i plików programu z poziomu systemu operacyjnego znany tylko upoważnionym osobom oraz fizyczną ochronę danych poprzez ograniczenie dostępu do komputera przechowującego bazę danych. Osobami odpowiedzialnymi za zrealizowanie zasad i harmonogramu wykonywania kopii zapasowych na nośniki o wymaganej niezawodności zapisu są pracownicy pionu finansowoksięgowego /główny księgowy i pracownik ds. płac/ Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2. Osoby odpowiedzialne mają dostęp do zbiorów danych w dowolnie wybranym czasie i mają możliwość skorzystania z wybranego zestawienia lub bezpośredni podgląd w zawartości ksiąg rachunkowych za pomocą wyspecjalizowanego modułu. Zestawienia można wykonywać za dowolny okres sprawozdawczy w ramach zakresu dat przechowywanych dokumentów. Oprogramowanie jest odporne na zagrożenia i umożliwia tworzenie kopii rezerwowych, kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych Postanowienia końcowe. 1. Dokumentację finansowo-księgową /księgi rachunkowe zawarte na nośnikach danych elektronicznych, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe/ należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym, rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 5

6 2. Za tworzenie kopii zbiorów danych i archiwum odpowiedzialny jest główny księgowy Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr Zarządzenie wewnętrzne wchodzi w życie z dniem podpisania. Zał. Nr 1 Zakładowy plan kont Przyjęli do wiadomości i stosowania: 6

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY EWIDENCJI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ

I. ZASADY EWIDENCJI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8.14 Wójta Gminy Wólka z dnia 11 lutego 2014 r. I. ZASADY EWIDENCJI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ 1. W instrukcji używa się następujących określeń: a) rok obrotowy to rok kalendarzowy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 listopada 2014 roku Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu CSW Opty Ustka nr 10, z dnia 2 października 2014r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.. r. 2 Polityka Rachunkowości I. Postanowienia ogólne I.1. Podstawy prawne 1.Stowarzyszenie prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki

Szkolenie pt.: Zasady współpracy z księgowością w NGO Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki 1 Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki Trenerki: Barbara Hermak, Joanna Krasnodębska 2 Co powinna zawierać Pięta Achillesowa organizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 34/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Księgi rachunkowe Gminy Skąpe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA INSTRUKCJA Strona/Stron 1/26 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA W GRYFINIE DATA 10-02-2012 NUMER/DATA WYDANIA 1/10-02-2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo