ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy: postępowania nr 330/2013/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Nr umowy UDA- POKL / Zamawiający Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane pytania. Pytanie nr 1 Zgodnie z SIWZ 3) Analiza przedwdrożeniowa i szkolenia a. Termin rozpoczęcia 2 tygodnie od daty zawarcia umowy b. Czas trwania nie późnij niż do rozpoczęcia wdrożenia odpowiedniego zakresu zgodnie z harmonogramem określonym w pkt. 4. 4) Realizacja konfiguracji, modernizacji, wdrożenia i integracji ZSI a. Termin rozpoczęcia nie później niż r. b. Czas trwania w rozbiciu na obszary zakresy funkcjonalne Mając na uwadze nasze doświadczenie w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego okres 1,5 miesiąca od zawarcia umowy na przygotowanie analizy przedwdrożeniowej jest zbyt krótki. Analiza stanu i potrzeb to najważniejszy etap wdrożenia systemu informatycznego, dlatego należy poświecić mu odpowiednią ilość czasu i zasobów po obu stronach (Wykonawca / Zamawiający). W związku z powyższym wnioskujemy o wydłużenie okresu przygotowania analizy przedwdrożeniowej do 3 m- cy od podpisania umowy. Z uwagi na istniejące ograniczenia czasowe wynikające z terminu zakończenia projektu ( ), Zamawiający nie przewiduje zmiany terminów. 1

2 Pytanie nr 2 Zgodnie z SIWZ oraz [zgodnie z umową] Start Produkcyjny - Uruchomienie części lub całego ZSI objętego Umową, w środowisku produkcyjnym i przekazanym użytkownikom do obsługi rzeczywistych procesów Zamawiającego Opierając się na naszym doświadczeniu w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego termin ( r.), na Start Produkcyjny jest zbyt krótki. Przedstawione przez Zamawiającego terminy realizacji w Tabeli 1. Proponowany harmonogram realizacji wdrożenia w rozbiciu na wdrażane obszary i zakresy funkcjonalne są w naszej ocenie nierealne, nawet w przypadku zastosowania rozwiązania prekonfigurowanego. Elementem kluczowym procesu wdrożeniowego jest analiza przedwdrożeniowa, w tym uzgodnienie specyfiki procesów Zamawiającego, uzgodnienie danych podstawowych oraz ich konfiguracja w systemie. Do powyższych prac należy dodać pracochłonność związaną z migracją danych z przejmowanych systemów, integracją, testami oraz szkoleniami użytkowników końcowych i administratorów. Przy tak znaczącej ilości zadań wdrożeniowych niezbędnych do realizacji projektu po obu stronach, Wykonawcy i Zamawiającego, w naszej ocenie wdrożenie Systemu w terminach zakreślonych w Tabeli 1. Proponowany harmonogram realizacji wdrożenia w rozbiciu na wdrażane obszary i zakresy funkcjonalne jest zadaniem niewykonalnym. Prosimy zatem o zmianę terminu uruchomienia Start Produkcyjnego na r. i stosowne wydłużenie pozostałych etapów projektu o 2 miesiące, czyli Zakończenie wdrożenia produkcyjnego r. i Termin odbioru końcowego (po etapie weryfikacji) r. Z uwagi na istniejące ograniczenia czasowe wynikające z terminu zakończenia projektu ( ), Zamawiający nie przewiduje zmiany terminów. Pytanie nr 3 Prosimy o informację, czy system będzie wdrażany w kilku lokalizacjach (np. filiach)? - a jeśli tak, prosimy o podanie: a) liczby lokalizacji objętych wdrożeniem, b) liczby Użytkowników w poszczególnych lokalizacjach, c) średniego opóźnienia w transmisji pakietów (latency) pomiędzy centralą a przedmiotowymi lokalizacjami. System będzie wdrażany w jednej lokalizacji. 2

3 Pytanie nr 4 Prosimy o wyjaśnienie czy system [w zakresie ERP] będzie wykorzystywany w wielu samodzielnych podmiotach prawnych (odrębny NIP, REGON, itp.) - a jeśli tak, prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich podmiotów prawnych objętych wdrożeniem wraz ze wskazaniem liczby Użytkowników w poszczególnych podmiotach prawnych. System będzie wykorzystywany w jednym podmiocie prawnym., należy jednak zapewnić możliwość odrębności księgowej dla poszczególnych jednostek. Pytanie nr 5 Prosimy o wyjaśnienie czy system [w zakresie ERP] będzie pracował wyłącznie w sieci LAN? System będzie pracował w sieci LAN, część klientów będzie posiadała zdalny dostęp VPN. Pytanie nr 6 Zgodnie z SIWZ Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy ( ) 6) W przypadku konieczności przeprowadzenia migracji danych, opracowanie Planu Migracji Danych, przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych do nowego zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią. oraz zgodnie z Załącznikiem nr 9 I. Systemy zastępowane Są to systemy, których funkcjonalność jest implementowana (ZSI zastępuje te systemy). 1. Kadry 2. Płace 3. PKZP (Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa) 4. Rozliczenie pożyczek PZFŚS 5. FK z modułami: finanse i księgowość, fakturowanie, majątek trwały, podział struktury wynagrodzeń, pomoc materialna, sprawozdania z projektów badawczych obsługa kas Wykonawca jest zobowiązany do wykonania migracji danych z tych systemów w trakcie wdrożenia. Zakres danych do migracji zostanie ustalony w czasie Analizy Przedwdrożeniowej. Prosimy o: 1. wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wyróżnionymi w/w fragmentami z SIWZ i z Załącznika nr 9 2. szczegółowe wyspecyfikowanie systemów, z których będą migrowane dane [w tym nazwy systemów i wskazanie producentów systemów] 3. wyjaśnienie jaki będzie zakres migracji? [np. Kontrahenci i adresy, Nierozliczone płatności - Bilans otwarcia, Plan Kont, Środki Trwałe - Bilans otwarcia, Dane kadrowe pracowników, Dane płacowe pracowników] 4. wskazanie czy migracja będzie obejmować wyłącznie dane niezbędne do rozpoczęcia pracy w nowym systemie [bilanse otwarcia] czy również dane historyczne? 5. wyjaśnienie czy możliwie jest dostarczenie danych do migracji z aktualnie używanych systemów w uzgodnionym formacie? 6. wyjaśnienie czy dokumentacja techniczna opisująca struktury danych w aktualnie użytkowanych systemach jest dostępna? 7. wyjaśnienie czy posiadają Państwo wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji? 3

4 a) Brak rozbieżności. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania migracji danych z opisanych systemów w zakresie który zostanie określony na etapie analizy przedwdrożeniowej. b) I. Zakład Usług Programowania Komputerów READY Irena Poszewiecka 1. System MRÓWKA z podsystemami FK- księga główna Obsługa kas Fakturowanie Podsystem generowania własnych przelewów Podsystem wielowalutowy Podsystem sprawozdań z projektów badawczych Aparatura 2. System Środków Trwałych II. ASSECO POLAND S.A. 1. System Informatyczny Kadry-Płace III. Usługi Komputerowe Dariusz Joniec Obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Pożyczek ZZFŚ c) Szczegółowy zakres migracji zostanie określony w czasie analizy przedwdrożeniowej. d) Zakłada się przeniesienie danych historycznych z modułów takich jak: Środki Trwałe, Kadry, Płace e) Zamawiający oświadcza, że istnieje możliwość dostarczenia danych do migracji w uzgodnionym pomiędzy stronami formacie. f) Nie. Zamawiający nie dysponuje pełną dokumentacją techniczną obecnie eksploatowanych systemów. g) Nie. Zamawiający nie dysponuje wsparciem producentów w zakresie przygotowania danych do migracji. Pytanie nr 7 5 Migracja danych i integracja ZSI 3. Wykonawca dokona integracji ZSI z eksploatowanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi. Prosimy o: a) precyzyjne wyspecyfikowanie systemów dziedzinowych, z którymi ma zostać zintegrowany System b) podanie zakresu integracji. Zakres zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. Pytanie nr 8 6 Szkolenia 1. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia zgodnie z planem przygotowanym podczas Analizy Przedwdrożeniowej. Szkolenia powinny obejmować min. 15 godzin dla użytkownika w danym zakresie merytorycznym w grupach nie większych niż 15 osób Prosimy o wyjaśnienie czy 1 godzina szkolenia oznacza godzinę zegarową [60 min.] czy dydaktyczną [45 min.]? Jedna godzina szkolenia oznacza godzinę zegarową. Pytanie nr 9 6 Szkolenia 4

5 1. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenia zgodnie z planem przygotowanym podczas Analizy Przedwdrożeniowej. Szkolenia powinny obejmować min. 15 godzin dla użytkownika w danym zakresie merytorycznym w grupach nie większych niż 15 osób. Szkolenia na poziomie eksperckim powinny przygotować eksperta do udzielania instruktażu stanowiskowego dla użytkowników systemu. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zapewni: a) sale szkoleniowe, b) stacje robocze dla uczestników szkoleń, c) pozostałą infrastrukturę [rzutnik, sieć, itp.] Zamawiający zapewni: salę szkoleniową, stacje robocze, sieć, rzutnik itp. Pytanie nr 10 Zgodnie z SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usługi Rozszerzonego Serwisu Gwarancyjnego na wykonany przedmiot zamówienia w okresie nie krótszym niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie Prosimy o wyjaśnienie czy oferta ma obejmować również w w/w okresie wsparcie producenta systemu zarządzania bazą danych? Zamawiający nie wymaga objęcia Rozszerzonym Serwisem Gwarancyjnym systemu zarządzania bazą danych. Pytanie nr 11 2 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: A.) Zbudowanie i Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego(ZSI) do zarządzania uczelnią ( ) mając na względzie obecnie posiadane i eksploatowane następujące systemy informatyczne: 1) system finansowo-księgowy wykorzystujący bazę danych Oracle 11g Standard: Edition One z licencją na dwa procesory z modułami: finanse i księgowość, fakturowanie, majątek trwały, podział struktury wynagrodzeń, pomoc materialna badania obsługa kas. oraz f. w przypadku konieczności przeprowadzenia migracji z funkcjonującego systemu, opracowanie Planu Migracji, przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych z obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych do ZSI, Minimalny wymagany zakres będzie dotyczył danych płacowych, kadrowych, majątkowych, materiałowych, finansowych i inwentaryzacyjnych. Szczegółowy zakres zostanie ustalony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej; Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć w/w fragmenty [w szczególności elementy, które zostały wyróżnione]? Czy Zamawiający rozważa rozbudowę posiadanych rozwiązań jako alternatywę dla wdrożenia w pełni nowego systemu ERP? Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego rozwiązania. Podana specyfikacja wykorzystywanych systemów, ma pomóc wykonawcom w wycenie całości zamówienia. 5

6 Pytanie nr 12 Zgodnie z SIWZ [Załącznik nr 6] 1.2 Sposób wypełniania załącznika W przypadku, gdy oferowany system spełnia daną funkcjonalność należy, w kolumnie "STD", wpisać 1. Jeżeli dana funkcjonalność nie jest możliwa do zrealizowania w proponowanym systemie, należy wpisać 0. Każdy inny zapis będzie traktowany jak wartość 0. Jeżeli dana funkcjonalność zostanie dostarczona w wyniku modyfikacji systemu, w kolumnie "MDF" należy wpisać 1 natomiast w kolumnie "STD" wstawić wartość 0. Umieszczenie zapisu 1 w kolumnie "MDF" jest równoznaczne z zapewnieniem Zamawiającemu modyfikacji systemu o daną funkcjonalność w ramach oferty. W przypadku, gdy Wykonawca umieścił, w którymś z wierszy kolumny MDF zapis 1, proszony jest o wypełnienie kolumny Uwagi, informacjami dotyczącymi: Krótkiego opisu zmian dostosowujących lub modyfikacji systemu ( ) Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu. W naszej ocenie, przedstawienie na etapie składania ofert opisu (nawet krótkiego) zmian dostosowujących lub modyfikacji systemu do wymagań, które Wykonawca zamierza zrealizować w toku prac wdrożeniowych - jest nieuzasadnione. Decyzja o sposobie dostosowania/modyfikacji systemu będzie podejmowana i weryfikowana na etapie Analizy Przedwdrożeniowej. Zamawiający podaje nowe brzmienie poniżej: 1.2 Sposób wypełniania załącznika W przypadku, gdy oferowany system spełnia daną funkcjonalność należy, w kolumnie "STD", wpisać 1. Jeżeli dana funkcjonalność nie jest możliwa do zrealizowania w proponowanym systemie, należy wpisać 0. Każdy inny zapis będzie traktowany jak wartość 0. Jeżeli dana funkcjonalność zostanie dostarczona w wyniku modyfikacji systemu, w kolumnie "MDF" należy wpisać 1 natomiast w kolumnie "STD" wstawić wartość 0. Umieszczenie zapisu 1 w kolumnie "MDF" jest równoznaczne z zapewnieniem Zamawiającemu modyfikacji systemu o daną funkcjonalność w ramach oferty. Pytanie nr 13 Zgodnie z SIWZ [Załącznik nr 6] 1.2 Sposób wypełniania załącznika W przypadku, gdy oferowany system spełnia daną funkcjonalność należy, w kolumnie "STD", wpisać 1. Jeżeli dana funkcjonalność nie jest możliwa do zrealizowania w proponowanym systemie, należy wpisać 0. Każdy inny zapis będzie traktowany jak wartość 0. Jeżeli dana funkcjonalność zostanie dostarczona w wyniku modyfikacji systemu, w kolumnie "MDF" należy wpisać 1 natomiast w kolumnie "STD" wstawić wartość 0. Umieszczenie zapisu 1 w kolumnie "MDF" jest równoznaczne z zapewnieniem Zamawiającemu modyfikacji systemu o daną funkcjonalność w ramach oferty. W przypadku, gdy Wykonawca umieścił, w którymś z wierszy kolumny MDF zapis 1, proszony jest o wypełnienie kolumny Uwagi, informacjami dotyczącymi ( ) Szacunkowej przewidywanej pracochłonności (roboczogodzin). Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu. W naszej ocenie przedstawienie w ofercie przedmiotowej pracochłonności w roboczogodzinach jest niezasadne. Dane te nie przedstawiają dla Zamawiającego żadnej wartości, ponieważ Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w zakreślonym umową terminie i budżecie, bez względu na to jakie nakłady wewnętrznie będzie ponosił na realizację projektu. Zamawiający podaje nowe brzmienie poniżej: 1.2 Sposób wypełniania załącznika W przypadku, gdy oferowany system spełnia daną funkcjonalność należy, w kolumnie "STD", wpisać 1. Jeżeli dana funkcjonalność nie jest możliwa do zrealizowania w proponowanym systemie, należy wpisać 0. Każdy inny zapis będzie traktowany jak wartość 0. Jeżeli dana funkcjonalność zostanie dostarczona w wyniku modyfikacji systemu, w kolumnie "MDF" należy wpisać 1 natomiast w kolumnie "STD" wstawić wartość 0. Umieszczenie zapisu 1 w kolumnie "MDF" jest 6

7 równoznaczne z zapewnieniem Zamawiającemu modyfikacji systemu o daną funkcjonalność w ramach oferty. Pytanie nr 14 Zgodnie z SIWZ [Załącznik nr 8] Rozdział musi zawierać w przede wszystkim wstępny szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu Umowy z określeniem kolejności prac poszczególnych elementów oraz proponowanych dat rozpoczęcia i zakończenia prac. Harmonogram powinien zawierać propozycje modyfikacji, rozszerzeń, wdrożenia i integracji części Systemu W naszej ocenie na etapie składania oferty Wykonawca może przedstawić jedynie wstępny ogólny harmonogram realizacji przedmiotu Umowy z określeniem kolejności prac poszczególnych elementów oraz proponowanych dat rozpoczęcia i zakończenia prac, bez ujmowania w nim propozycji modyfikacji, rozszerzeń, wdrożenia i integracji części Systemu które to elementy są przedmiotem pierwszego etapu projektu, czyli Analizy Przedwdrożeniowej. Prosimy zatem o stosowną korektę/modyfikację w/w zapisu. Zamawiający podaje nowe brzmienie poniżej: Rozdział musi zawierać w przede wszystkim wstępny harmonogram realizacji przedmiotu Umowy z określeniem kolejności prac poszczególnych elementów oraz proponowanych dat rozpoczęcia i zakończenia prac. Pytanie nr Warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych do ZSI 1. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne majątkowe prawa autorskie do oferowanego systemu. 2. Wykonawca oświadcza, że w ramach niniejszej umowy i za wynagrodzenie wynikające z niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do oferowanego systemu, jego nowych lub zaktualizowanych wersji, jego kodu źródłowego i pełnej dokumentacji technicznej na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania dowolną techniką, zwielokrotniania dowolną techniką, udostępniania wewnątrz organizacji, modyfikacji i uaktualniania jak również do przekazania kodu źródłowego i dokumentacji osobom lub firmom trzecim w celu ich modyfikacji. 3. Przekazanie kodu źródłowego nastąpi w formie umożliwiającej Zamawiającemu korzystanie z programu na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu. 4. Wykonawca, ma prawo w obecności komisji powołanej przez Zamawiającego oraz w obecności przedstawicieli Wykonawcy dokonania weryfikacji poprawności i kompletności kodu źródłowego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji wszystkich kodów źródłowych i przekazania ich Zamawiającemu w terminie 14 dni od zakończenia kwartału, w którym nastąpiła modyfikacja ZSI. 6. Do kodów źródłowych Oprogramowania aplikacyjnego musi zostać dołączona szczegółowa procedura kompilacji, aktualna dokumentacja techniczna oraz aktualna dokumentacja użytkowa i materiały szkoleniowe. 7. Każdorazowo wraz z przekazaniem kodu źródłowego, Wykonawca złoży oświadczenie o zawartości przedmiotu przekazania oraz dostarczy szczegółową dokumentację zawierającą informacje wystarczające do uzyskania z przekazanego kodu źródłowego wynikowej, działającej wersji ZSI. Pragniemy podkreślić, że MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE są uznawane przez spółki tworzące oraz sprzedające oprogramowanie za wartość firmy, i nie są one udostępniane do sprzedaży. Powszechną praktyką natomiast jest udzielanie przez producenta oprogramowania LICENCJI na korzystanie z oprogramowania na określonych warunkach. Prosimy zatem o stosowną korektę zapisów 14 Warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych do ZSI. Zamawiający wymaga przeniesienia autorskich praw majątkowych do ZSI 7

8 Pytanie nr 16 W Ogłoszeniu w Sekcji II.3) Zamawiający jako Czas trwania zamówienia lub termin realizacji postawił następujące wymagania: Rozpoczęcie Zakończenie W naszej ocenie rozpoczęcie wykonania zamówienia powinno być wskazane jako od dnia zawarcia umowy o przedmiotowe zamówienie, a wskazanie określonej daty kalendarzowej jest niewłaściwe, ponieważ nie można być pewnym zawarcia umowy w tym terminie. Prosimy o wyjaśnienie. Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisów Ogłoszenia, poprzez skreślenie terminu rozpoczęcia lub wskazanie, że rozpoczęcie będzie od dnia zawarcia umowy. Zgodnie ze wzorem ogłoszenia o zamówieniu zamieszczanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający nie ma możliwości wpisania w ogłoszeniu tylko daty zakończenia. Zamawiający bez wpisania daty rozpoczęcia nie może dalej kontynuować wypełnienia formularza ogłoszenia. Podana w ogłoszeniu data rozpoczęcia jest planowanym terminem rozpoczęcia trwania zamówienia. Ponadto pragniemy zauważyć, że Zamawiający podał w rozdz. IV pkt 1 SIWZ Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia r. Pytanie nr 17 1 Definicje Dla potrzeb niniejszej umowy Strony ustalają definicje niżej wymienionych pojęć: Umowa o przeniesieniu majątkowych praw autorskich - Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca, dotycząca przeniesienia majątkowych praw autorskich do ZSI. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zawarcia odrębnej umowy, której przedmiotem będzie przeniesienie majątkowych praw autorskich? Zamawiający nie wymaga zawarcia odrębnej umowy, której przedmiotem będzie przeniesienie majątkowych praw autorskich Pytanie nr Warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych do ZSI 1. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne majątkowe prawa autorskie do oferowanego systemu. 2. Wykonawca oświadcza, że w ramach niniejszej umowy i za wynagrodzenie wynikające z niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do oferowanego systemu, jego nowych lub zaktualizowanych wersji, jego kodu źródłowego i pełnej dokumentacji technicznej na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania dowolną techniką, zwielokrotniania dowolną techniką, udostępniania wewnątrz organizacji, modyfikacji i uaktualniania jak również do przekazania kodu źródłowego i dokumentacji osobom lub firmom trzecim w celu ich modyfikacji. 3. Przekazanie kodu źródłowego nastąpi w formie umożliwiającej Zamawiającemu korzystanie z programu na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu. 4. Wykonawca, ma prawo w obecności komisji powołanej przez Zamawiającego oraz w obecności przedstawicieli Wykonawcy dokonania weryfikacji poprawności i kompletności kodu źródłowego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji wszystkich kodów źródłowych i przekazania ich Zamawiającemu w terminie 14 dni od zakończenia kwartału, w którym nastąpiła modyfikacja ZSI. 6. Do kodów źródłowych Oprogramowania aplikacyjnego musi zostać dołączona szczegółowa procedura kompilacji, aktualna dokumentacja techniczna oraz aktualna dokumentacja użytkowa i materiały szkoleniowe. 7. Każdorazowo wraz z przekazaniem kodu źródłowego, Wykonawca złoży oświadczenie o zawartości przedmiotu przekazania oraz dostarczy szczegółową dokumentację zawierającą informacje wystarczające do uzyskania z przekazanego kodu źródłowego wynikowej, działającej wersji ZSI. Prosimy o wyjaśnienie: 8

9 a) jak należy rozumieć pojęcie system? - jeśli w pojęciu systemu ma się mieścić Oprogramowanie (zdefiniowane jako ZSI wraz z oprogramowaniem narzędziowym, bazodanowym i systemowym), to w praktyce żaden Wykonawca nie może złożyć przedmiotowego oświadczenia, ponieważ nie posiada majątkowych praw autorskich do oprogramowania podmiotów trzecich (np. Oracle, Microsoft). b) jak należy rozumieć pojęcie system w kontekście kodów źródłowych? - jeśli w pojęciu systemu ma się mieścić Oprogramowanie (zdefiniowane jako ZSI wraz z oprogramowaniem narzędziowym, bazodanowym i systemowym), to w praktyce żaden Wykonawca nie może złożyć przedmiotowego oświadczenia ponieważ nie jest w posiadaniu kodów źródłowych oprogramowania podmiotów trzecich (np. Oracle, Microsoft). c) jak należy rozumieć pojęcie oprogramowanie aplikacyjne? Pod pojęciem system należy rozumieć oprogramowanie narzędziowe. Z poważaniem KANCLERZ dr inż. Aleksander Socha 9

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy.

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na System kadrowo-płacowy. DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy. W trakcie prowadzonej procedury wpłynęło następujące

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

I Część pytań i odpowiedzi

I Część pytań i odpowiedzi I Część pytań i odpowiedzi Pytanie 1 Zgodnie z SIWZ [Część I SIWZ]. Finansowanie przedmiotu zamówieniu.1. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/003-II/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo