Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20"

Transkrypt

1 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.20 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan autmat umŝliwiający skjarzenie transakcji wczytanych z plików wyciągów z istniejącymi peracjami bankwymi w mdule Hmebanking. Pdczas autmatyczneg skjarzania brane są pd uwagę: typ transakcji, waluta, kwta raz rachunek kntrahenta. Ddan autmatyzację prcesu generwania i wysyłania deklaracji elektrnicznej. Wywłanie tej pcji skutkuje klejn wygenerwaniem deklaracji elektrnicznej, wywłaniem prcedury składania pdpisu elektrniczneg, wysłaniem pdpisanej deklaracji i próbą debrania ptwierdzenia. W przypadku niepwdzenia któregś z etapów zaznaczna zstaje pcja brazująca ten etap. Ddan mŝliwść sadzania własnych rzwiązań wczytywania wyciągów bankwych w mdule Hmebanking. Ddan mŝliwść wczytywania wyciągów MT940 z róŝnych banków: BZ WBK, Raiffeisen Bank, Millennium, Peka SA, ING Bank Śląski w mdule Hmebanking. Wydzieln równieŝ Parser gólny wczytujący pdstawwe dane transakcji (typ, datę raz kwtę) raz Parser BRE Banku. Ddan mŝliwść wyliczenia zaliczki na pdatek VAT (przy metdzie rzliczania pdatku deklaracją VAT-7D) za pierwszy i drugi miesiąc kwartału z faktycznej wartści bciąŝenia pdatkweg daneg miesiąca. Spsób bliczania zaliczki na pdatek VAT kreśla się w zaliczce miesięcznej dla VAT-7D. Ddan mŝliwść złŝenia pdpisu elektrniczneg w wygenerwanych deklaracjach elektrnicznych, wyświetlenia infrmacji certyfikacie raz sprawdzenia pprawnści pdpisanych danych. W pdpisie elektrnicznym wykrzystane są frmaty wymienine w specyfikacji wejścia-wyjścia systemu e-deklaracje: PKCS#7, XAdES BES. Wybór frmatu dbywa się pprzez dknanie dpwiednieg wpisu w rejestrze systemwym Windws. Ddan bsługę załączników d deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D: VAT-ZT (wnisek przyspieszny zwrt pdatku), VAT-ZZ (wnisek zwrt pdatku VAT), ORD-ZU (uzasadnienie przyczyn krekty), NAD-ZP (wnisek zaliczenie nadpłaty na pczet przyszłych zbwiązań pdatkwych - dtyczy VAT-7D). Ddan pcję kntekstweg wywłania zbirczeg wezwania d zapłaty raz nty dsetkwej w mdułach Rzrachunki z kntrahentem raz Rzrachunki wg kntrahentów. Ddan pełną bsługę krekty deklaracji VAT-7/7K raz VAT-7D. MŜliwe jest becnie wystawienie krekty (wiele krekt) d istniejącej deklaracji (d krekty deklaracji równieŝ), generwanie niezbędnych załączników z pzimu edycji deklaracji raz złŝenie ich drgą elektrniczną d serwisu e-deklaracje. Dstswan równieŝ mechanizm wydruku, w którym mŝna kreślić niezaleŝnie, czy ma być drukwana deklaracja czy któryś z załączników. Ddan słwnik BranŜe, który słuŝyć mŝe d uszczegółwienia danych kntrahentów (zakładka Grupy w danych kntrahenta) i wprwadzenia w nich dpwiednich pdziałów. Ddan słwnik Reginy, który bejmuje wprwadzne d systemu nazwy reginów - mŝliwy d wykrzystania m.in. przy wpisywaniu danych adreswych kntrahenta. Ddan słwnik Źródł pzyskania kntrahenta, pzwalający pgrupwać kntrahentów (zakładka Grupy w danych kntrahenta) ze względu na źródł ich pzyskania. Ddan w danych kntrahenta nwe pla GaduGadu, Skype z hiperlinkami wywłującymi dany kmunikatr raz dla pla mŝliwść zdefiniwania ddatkwych adresów. Pla GaduGadu raz Skype zstały równieŝ ujęte w InsTYNKcie kntrahentów. Ddan w edycji deklaracji skarbwych dla pól tekstwych mŝliwść wprwadzenia tekstu w spsób sfrmatwany. Opcja dstępna jest z pzimu menu kntekstweg edytwaneg pla deklaracji i pprzez wywłanie skrótu Ctrl+T. Ddan blkadę ddania dkumentu zmiany amrtyzacji dla śrdków trwałych, które w dkumencie przyjęcia psiadały niezaznaczny przełącznik Śrdek umarzany. Ddan blkadę realizacji kmpensaty w przypadku, gdy c najmniej jeden z rzrachunków birących udział w kmpensacie psiada datę pwstania późniejszą d daty realizacji. Ddan dla zestawień Pdliczenie dnia - finanse i Pdliczenie kresu - finanse wzrce wydruku z wyłącznym pdsumwaniem dla dkumentów kaswych i bankwych. Ddan d lgu z knwersji bazy danych infrmację czasie trwania pszczególnych etapów aktualizacji. Ddan klumny Data utwrzenia wyciągu raz Numer wyciągu w tabelach transakcji wczytanych z pliku wyciągów (klumny dmyślnie są ukryte) w mdule Hmebanking. Ddan mŝliwść eksprtu wydruku schematu imprtu. Ddan mŝliwść prfilwania dstępu d kasy dcelwej dla peracji transferu gtówki pprzez mdyfikację zawartści tabeli dks_kasatransferprfil. 1/6

2 Ddan mŝliwść rzszerzenia w pinie wierszy w tabelach mdułu Hmebanking. Ddan mŝliwść wykaswania listy wyknanych czynnści (lgu) w tabeli wysyłki elektrnicznej deklaracji skarbwych (dstępna z menu kntekstweg tabeli). Ddan mŝliwść wykrzystania we wzrcach wydruku Crystal Reprts funkcji generującej napis Słwnie raz wartści wyraŝnej słwnie. SłuŜy d teg funkcja InsCR_Slwnie() znajdująca się w biblitece U2LInsCR.dll. Ddan mŝliwść wywłania parametrów drukarki przy wydruku deklaracji skarbwych. Ddan mŝliwść zmiany nazwy banku w słwniku rachunków bankwych pdmitu - wcześniej edycja nazwy była blkwana w przypadku występwania dwlnej peracji bankwej związanej z tym rachunkiem. Ddan na liście kntrahentów klumnę (dmyślnie ukrytą) uwidaczniającą istnienie ntatek dla daneg kntrahenta. Ddan nwą schemę weryfikującą przed wysłaniem dane deklaracji elektrnicznej PIT-11 (wersja 17). Ddan nwą wartść składki na ubezpieczenie wypadkwe (1,67%) bwiązującą d 1 kwietnia 2009 r. Wartść ta widczna jest w nw załŝnych pdmitach. Ddan bsługę flag własnych pprzez Sferę (twarty interfejs prgramistyczny). Ddan uprawnienie Kartteki, Kntrahenci-Edytuj płatnści, które blkuje edycję frm płatnści w danych kntrahenta. Ddan usuwanie pświadczenia dbiru deklaracji elektrnicznej ( ile był pbrane wcześniej) w przypadku pnwneg wysłania pdpisanej deklaracji elektrnicznej (i pbrania numeru referencyjneg) bądź w przypadku pdania nweg numeru referencyjneg. Ddan w interfejsie prgramistycznym Sfera bsługę pól własnych dla biektów: Dekret, VatDkument, UmwaOPrace, UmwaCP. Ddan w mdule Hmebanking mŝliwść usuwania transakcji wczytanych z plików wyciągów. Ddan w mdule Hmebanking pdgląd szczegółów transakcji i peracji bankwej, które zstały wstępnie uzgdnine. Wykrzystan d teg kn szczegółów na zakładce Uzgadnianie, które wcześniej pkazywał infrmacje niepwiązanych transakcjach i peracjach. Obecnie kn t pracuje w trybie kntekstwym - w zaleŝnści d wskazania elementu (niepwiązanej transakcji bądź peracji czy teŝ transakcji pwiązanej z peracją). Ddan w parametrach funduszy i ubezpieczeń ZUS nwą wartść limitu pdstawy dbrwlneg ubezpieczenia chrbweg bwiązująceg d 1 kwietnia 2009 r. w wyskści 7 741,38 zł. Ddan w parametrach funduszy i ubezpieczeń ZUS nwą wartść pdstawy ubezpieczenia zdrwtneg bwiązującą d 1 marca 2009 r wynszącą 2 491,57 zł. Ddan w parametrach przelewów d ZUS pcję W numerze rach, bank. ZUS drukuj tylk cyfry kreślające rdzaj składek. Zaznaczenie tej pcji pwduje sprawdzenie przed wydrukiem przelewu czy nr rachunku jest zgdny z wzrcem i pmijane są w rachunku pzycje pza cyframi kreślającymi rdzaj składki. Ddan w schemacie imprtu mŝliwść wybrania knta pwiązaneg z kartteką dbirców dla dkumentów przyjęć zewnętrznych (dstępne są wówczas d wybru kartteki nabywca na dkumencie raz dbirca twaru) raz wybrania knta pwiązaneg z kartteką dstawców dla dkumentów wydań zewnętrznych (dstępne są wówczas kartteki sprzedawca raz "dstawca). Ddan w zestawieniach własnych SQL dla kntrlek typu checklista (lista elementów z mŝliwścią ich zaznaczania) CHL i CHL_DB mŝliwść zaznaczenia wszystkich elementów, dznaczenia wszystkich raz dwrócenia zaznaczenia. Ddan w zestawieniach własnych SQL kntrlkę bsługującą zakres dat DR. Spsób uŝycia kntrlki raz przykłady zawarte są w pmcy d prgramu, rzdział Zestawienia własne SQL. Ddan zabezpieczenia przed uŝyciem znaku apstrfu w nazwie sprawzdania własneg. Ddan zabezpieczenie przed awaryjnym zakńczeniem działania prgramu w mdule Hmebanking - prblem mógł wystąpić w przypadku naciśnięcia klawisza Ins zaraz p uruchmieniu mdułu. Ddan zabezpieczenie przed edycją raz krygwaniem bilansu twarcia, a takŝe przed przenszeniem bilansu zamknięcia jak bilans twarcia w zamkniętym rku brtwym. Ddan zabezpieczenie przed ewentualnym awaryjnym zamknięciem prgramu w przypadku braku pwdzenia przy wysyłce elektrnicznej deklaracji. Ddan zabezpieczenie przed ewentualnym awaryjnym zamknięciem prgramu w przypadku imprtu dkumentów z plików XML, gdy wskazany zstał katalg źródłwy, w którym znajdwał się plik przedrstku nierzpznawalnym przez prgram. Ddan zabezpieczenie przed ewentualnym awaryjnym zamknięciem prgramu w przypadku, gdy ddan dekret z pzimu menu główneg Ddaj (a nie z pzimu mdułu Dekretacja i księgwanie). Ddan zabezpieczenie przed ewentualnym zamknięciem awaryjnym prgramu w przypadku próby zmiany pcji w zestawieniach ZSO. Ddan zabezpieczenie przed ewentualnym awaryjnym zamknięciem prgramu w sytuacji ddawania kategrii w słwniku. Ddan zabezpieczenie przed jednczesną próbą skjarzenia i rzliczenia transakcji wczytanej z wyciągu MT940 w mdule Hmebanking z dwóch róŝnych instancji prgramu. 2/6

3 Ddan zabezpieczenie przed mŝliwym awaryjnym zamknięciem prgramu w przypadku dknywania peracji na pasku narzędzi. Ddan zabezpieczenie przed mŝliwym zamknięciem awaryjnym prgramu w mmencie wykrzystania pcji usuwania danych Rewizra GT z pzimu prgramu serwisweg. Ddan zabezpieczenie przed ptencjalnym awaryjnym zamknięciem prgramu w przypadku dbierania nwych wiadmści InsMAIL. Ddan zabezpieczenie przed rzliczeniem rzrachunku bądź usunięciem takieg rzliczenia z pzimu tabeli Lista rzliczeń na zakładce Rzliczanie rzrachunków w mdule Hmebanking - wciśnięcie klawisza Enter bądź dwukrtne kliknięcie nieptrzebnie wywływał akcję edycji rzliczenia. Ddan zapytanie pdczas usuwania pzycji autmatu przeksięgwań. Ddan zestawienie Rzszerzenia partnerów pkazujące własne rzszerzenia bazdanwe nie wchdzące dmyślnie w skład systemu. Oddzieln frmę płatnści Zapłacn przelewem d kredytu kupieckieg i udstępnin ją dla wszystkich dkumentów handlwych, z mŝliwścią kreślania prcentweg jak równieŝ kwtweg udziału w zapłacie gółem. Ddan w edycji dkumentu handlweg zakładkę Bank pzwalającą kreślić dane generwanej autmatycznie peracji bankwej (m.in.: rachunki bankwe, datę peracji, kurs waluty dla peracji w walutach bcych). Ddan parametryzację tej frmy płatnści w ustawieniach prgramu, dkumentów handlwych, jak i w danych kntrahenta. Dstswan bsługę tej frmy płatnści w schematach imprtu raz w twartym interfejsie prgramistycznym Sfera. Pprawin działanie kntrlek pdczas pracy na rzszerznym pulpicie, gdy aplikacja uruchmina zstała w pza częścią pdstawwą pulpitu. Pprawin działanie pcji Rzkjarz wywływanej z pzimu Histrii rzliczenia dla rzrachunku, który nie był jeszcze rzliczany - pjawiał się wówczas kmunikat niewłaściwym argumencie. Pprawin działanie skrótu klawiszweg Ctrl+D (słuŝąceg d pwielania) na wywływanej liście kntrahentów (F2). Pprawin działanie skrótu klawiszweg Ctrl+D w mdule Autmaty przeksięgwań. Pprawin działanie uprawnienia Kntrahenci-Dpisz ntatkę. Obecnie jest n sprawdzane przed uruchmieniem kna umŝliwiająceg dpisanie ntatki. Pprawin działanie uprawnienia Księgwść-Zestawienia, któreg ustawienie blkwał widk strny głównej prgramu. Pprawin działanie uprawnienia System-Ppraw/usuń dkument przekazany d księgwści w kntekście nalicznych i zaksięgwanych składek na ubezpieczenia dla wspólników. Pprawin działanie uprawnień Dkumenty kaswe-dekretuj/wycfaj dekretację raz Operacje bankwe- Dekretuj/wycfaj dekretację - uprawnienia te dtyczą mdułów Dkumenty kaswe raz Operacje bankwe, stąd nie są uwzględniane w mdule Dkumenty d dekretacji. Pprawin działanie uprawnień: Mała księgwść-zestawienia, Małe płace-zestawienia, Księgwść- Zestawienia raz Kadry/płace-Zestawienia, działających becnie dla zestawień wspólnych w kntekście prgramu, który jest pisany danym uprawnieniem. Pprawin edycję dekretu psiadająceg pwiązany rzrachunek, d któreg wystawin ntę dsetkwą. P usunięciu nty, przy próbie usunięcia dekretu pjawiał się błąd zapisu d bazy danych. Pprawin edycję pla Data przekazania zaliczki dla wypłat wygenerwanych w mikrgratyfikancie GT. Pprawin edycję treści peracji dknywanej z pzimu kna wywływaneg skrótem Ctrl+T pdczas dekretacji dkumentu. Pprawin eksprt d pliku wielczęściwych wydruków tekstwych. Pprawin eksprt wydruków d pliku - prblem pjawiał się najczęściej dla tych wydruków, dla których nie był wybrany nagłówek bądź stpka. Pprawin filtrwanie p kategriach na tabelach transakcji wczytanych z pliku wyciągów w mdule Hmebanking. Pprawin frmatwanie numeru rachunku bankweg na wydrukach przelewów d ZUS, które (z pminięciem parametrów wydruku przelewu) drukwane becnie jest zawsze w kratkach, natmiast rachunek płatnika, w przypadku wyłączenia pcji drukwania w kratkach, frmatwany jest w grupy: dwie cyfry kntrlne, a następnie grupy p cztery cyfry ddzielne znakiem spacji. Pprawin frmatwanie numeru rachunku bankweg na wydruku przelewu d urzędu skarbweg przy włącznej pcji drukwania w kratkach. Pprawin frmatwanie kresu na wydruku sprawzdania finansweg. Ddan równieŝ weryfikację zgdnści kresu z aktualnie wybranym rkiem brtwym. Pprawin frmatwanie pla Na pdstawie dla transakcji wczytanych z pliku wyciągów, na zakładce Rzliczanie rzrachunków, w mdule Hmebanking. Pprawin frmatwanie rachunku bankweg na wydrukach przelewów krajwych i d urzędów skarbwych (dzielenie na grupy ddzielne spacjami). Pprawin generwanie deklaracji elektrnicznej CIT-8 - pla 27 i 31 nieptrzebnie zakrąglane były d pełnych złtych. 3/6

4 Pprawin imprt dkumentów handlwych płatnych kartą d księgi handlwej, pdczas któreg dla ddawaneg zapisu na kncie, twrzny był nwy rzrachunek zamiast pdłączenia istniejąceg. Pprawin imprt kńcwej, zaliczkwej faktury sprzedaŝy (FSzk) - prblem pjawiał się jedynie w przypadku gdy nie były wystawine dla tej sprzedaŝy Ŝadne faktury zaliczkwe cząstkwe. Pprawin imprt wyciągów MT940 w mdule Hmebanking - nie były rzpznawane transakcje, które w kwcie psiadały spacje. Pprawin infrmwanie wskazaniu niepprawnej ścieŝki d archiwum pdczas próby dearchiwizacji danych. Pprawin instalatr systemu InsERT GT, który pdczas ulepszania prgramu usuwał plik Interp.InsERT, c pwdwał brak mŝliwści uruchmienia Sfery. Pprawin kmunikwanie braku mŝliwści rzkjarzenia rzrachunku (z pzimu histrii rzliczenia) w przypadku, gdy na uruchminej drugiej instancji edytwany jest zapis na kncie, z którym pwiązany jest rzrachunek birący udział w rzliczeniu. Pprawin kmunikwanie braku uprawnień Kntrahenci-Ddaj/pwiel raz Kntrahenci-Infrmatr w przypadku, gdy uŝytkwnik bez ustawinych tych uprawnień, na liście kntrahentów wywływanej klawiszem F2 próbwał ddać/pwielić kntrahenta bądź twrzyć jeg infrmatr. Pprawin kmunikwanie w mdule Hmebanking braku uprawnienia System-Ppraw/usuń dkument przekazany d księgwści pdczas próby wyknania uzgdnienia bądź usunięcia uzgdnienia peracji bankwej przekazanej d księgwści z transakcją wczytaną w wyciągu. Pprawin kntrlę numeracji dkumentu pdczas ddawania, edycji zapisów w ewidencji VAT sprzedaŝy (kntrla unikalnści numeru w zakresie rku brtweg) raz w ewidencji VAT zakupu (kntrla w zakresie rku brtweg i kntrahenta). Pprawin księgwanie dekretów utwrznych p imprcie z pdmitu faktur zaliczkwych cząstkwych, faktur zaliczkwych kńcwych bądź krekt faktur zaliczkwych cząstkwych. Pprawin mechanizm cfania wstępneg kjarzenia w mdule Hmebanking - nie mŝna był pnwnie wstępnie uzgdnić danej transakcji wczytanej z pliku wyciągów z daną peracją bankwą d mment dświeŝenia widku listy (skrót klawiszwy F5). Pprawin mechanizm dearchiwizacji danych w przypadku, gdy archiwum zabezpieczne zstał hasłem. Pprawin mechanizm dtwarzania własnych biektów bazdanwych (np. trigger, widk) pdczas knwersji bazy danych. W specyficznych sytuacjach prcedura dtwarzająca biekty mgła wygenerwać błąd c pwdwał niedtwrzenie pzstałych biektów. Pprawin mechanizm twrzenia strna niezrealizwanych róŝnic kurswych d rzrachunków. W przypadku, gdy w dekrecie niezrealizwanych róŝnic kurswych ustawin kntrlę bilanswania całści dekretu, t mgły być prblemy z utwrzeniem strna tych róŝnic. Pprawin mechanizm uzgadniania autmatycznych peracji bankwych z transakcjami wczytanymi z pliku wyciągów w mdule Hmebanking. Pprawin menu kntekstwe w prgramach Archiwizatr raz Prgram serwiswy - znajdwała się tam zbędna pcja Drukuj CR. Pprawin dświeŝanie infrmacji w tabeli Uzgadnianie w zaleŝnści d ustawień filtra Z kresu w mdule Hmebanking. Pprawin dświeŝanie tabeli bilansu twarcia p wyknaniu pcji Wczytaj knta bilanswe w przypadku, gdy knta w planie knt wprwadzne zstały ręcznie. Pprawin dświeŝanie tabeli transakcji przy wyknywaniu cfania wstępneg uzgdnienia w mdule Hmebanking. Pprawin dświeŝanie w edycji danych kntrahenta tabelki z cechami p wywłaniu kna Ddaj cechę. Pprawin dświeŝanie widku listy peracji bankwych w mdule Hmebanking, na zakładce Uzgadnianie w przypadku cfnięcia wstępneg uzgdnienia transakcji z peracją. Pprawin dświeŝanie widku listy w pcjach Histria rzliczenia raz Histria windykacji. Pprawin kreślanie dat dekretacji składek ZUS wspólników - dmyślnie pdpwiadane są daty wynikające z miesiąca, za który naliczn składki (przy braku wskazania składek pdpwiadana jest data wynikająca z miesiąca bieŝąceg). Pprawin pcję Wyślij d hmebankingu dla BRE Banku - niepprawnie zapisywany był d pliku przelew d urzędu skarbweg. Pprawin znaczenie skrótu klawiszweg dla peracji Usuń flagę w menu Operacje mdułu Dekretacja i księgwanie. Pprawin pdgląd wydruków tekstwych dwuczęściwych - wcześniej pdgląd generwany był tylk dla pierwszej części. Pprawin pdpwiadanie kntrahenta na zakładce Rzliczanie rzrachunków w mdule Hmebanking na pdstawie rachunku bankweg zawarteg w pbranej z wyciągu transakcji. Pprawin pdpwiadanie terminu płatnści rzrachunków generwanych z pzimu bilansu twarcia - w przypadku zmiany w trakcie edycji rzrachunku jeg typu (np. ze spłaty naleŝnści na naleŝnść) pdpwiadała się niepprawna (wsteczna) data terminu płatnści. 4/6

5 Pprawin prblem braku kwty wyraŝnej słwnie przy wydruku wpłaty gtówkwej na rachunek bankwy urzędu skarbweg bądź zakładu ubezpieczeń spłecznych. Pprawin prblem z aktualizacją pdsumwania bilansu twarcia - jeŝeli zatwierdzenie kwty zapisu na kncie był dknane pprzez kliknięcie bądź przejściem kursrem, wówczas nie następwał dświeŝenie. Pprawin prblem z dekretwaniem róŝnic kurswych d śrdków pienięŝnych w przypadku, gdy symbl rejestru księgweg psiadał mniej niŝ 3 znaki. Pprawin prblem z ddawaniem nweg knta syntetyczneg d planu knt z pzimu edycji schematu imprtu. Pprawin prblem z pdglądem wydruku Infrmacji kntrahencie w przypadku, gdy w danych kntrahenta zaznaczny był Adres d krespndencji, lecz dane pla nie były wypełnine. Pprawin prblem z pwielaniem wydruku naklejek z danymi kntrahentów - pjawiał się n w przypadku wypełnienia danych numerach telefnów i numerach faksów. Pprawin prblem z przenszeniem bilansu zamknięcia jak bilans twarcia - występwał n w przypadku, gdy parametr serwera SQL kreślający spsób prównywania danych tekstwych (COLLATION) był ustawiny na wartść inną niŝ Plish_CI_AS. Pprawin prblem z rzliczaniem rzrachunku w walucie z kursem ilści jednstek róŝnej d 1 z pzimu mdułu Hmebanking - rzliczenie nie następwał, a wygenerwana peracja bankwa mnŝna była przez ilść jednstek. Pprawin prblem z usunięciem śrdka trwałeg, dla któreg dkument przyjęcia d uŝytkwania wystawiny zstał z datą statnieg dnia miesiąca przyjęcia raz naliczanie amrtyzacji zstał rzpczęte d miesiąca przyjęcia. Pprawin prblem z widcznścią klumn Kategria raz Zmdyfikwał flagę w mdule Operacje bankwe p knwersji danych z wersji 1.18 bądź 1.18 SP1. Pprawin prblem z włączeniem klumn Ntatki i Liczba dkumentów w biblitece w mdule Kntrahenci w przypadku ustawienia parametru Wspólna analityka dla dbirców i dstawców w Analitykach kntrahentów. Pprawin prblem z wyświetlaniem zawartści mdułu Kmpensaty, który pjawiał się p włączeniu klumny Wystawił. Pprawin przeniesienie danych z Rewizra 3 EURO w przypadku braku zaznaczenia przenszenia pracwników - w sytuacji, gdy istniał rzrachunek na pracwnika, prgram zamykał się awaryjnie. Pprawin przenszenie definicji sprawzdań własnych raz definicji deklaracji pdczas przenszenia danych z Rewizra 3 EURO. Pprawin przepisywanie sby wystawiającej z dkumentu handlweg na rzrachunek generwany przez ten dkument. Ddan równieŝ klumnę Wystawił w mdule Spłaty rzrachunków. Pprawin stabilnść prgramu w mmencie wystawiania przelewu d ZUS, w którym nie wypełnin danych przelewu. Pprawin treść kmunikatu w przypadku próby wyknania autmatu przeksięgwań przez uŝytkwnika niepsiadająceg uprawnienia Dekretacja i księgwanie-ddaj. Pprawin twrzenie ptwierdzeń sald dla instytucji - nie były uwzględniane salda knt pwiązanych z instytucjami typu Inne. Pprawin tytuł wydruku zaliczki miesięcznej liniwej PIT, w którym był kreślenie nieaktualnej stawki pdatku liniweg. Pprawin umiejscwienie w planie kt dmyślneg knta przychdów przyszłych kresów (knt 840) w danych przykładwych. Pprawin ustawianie w parametrach wydruku przelewów przesunięcia tekstu, umŝliwiając wprwadzanie wartści większych niŝ 50 mm. Pprawin ustawienie wartści dmyślnej w parametrach ewidencji VAT na zakładce Ddatkwe, grupa Przeliczanie dkumentów pdczas imprtu d ewidencji VAT pla Z dnia na Dzień pprzedzający datę wystawienia. Pprawin w deklaracji VAT-7D (wersja 1) prblemy: z wykazywaniem: pla 68 (kwty d przeniesienia na następny kres rzliczeniwy), pla 79 (telefn) raz numeracją pól 79 i 80. Pprawin w dekrecie edycję knta rzrachunkweg psiadająceg pwiązany rzrachunek, d któreg wystawin ntę dsetkwą. Przy próbie zmiany teg knta na inne występwał błąd zapisu d bazy danych. Pprawin w interfejsie prgramistycznym Sfera błąd plegający na tym, Ŝe jeśli w Planie knt załŝn ddzielne analityki dstawcy i dbircy, t uŝycie metdy AnalitykaNadaj wywłanej dla kntrahenta, który jest tylk dbircą, kńczył się błędem 0x800411B9 (Nie mŝna nadać dbircy analityki dstawcy). Pprawin w interfejsie prgramistycznym Sfera błąd plegający na tym, Ŝe metda AnalitykaNadaj wywłana dla kntrahenta inneg typu niŝ Dstawca/Odbirca (typ 0) zwracała wyjątek. Pprawin w interfejsie prgramistycznym Sfera błąd plegający na tym, Ŝe p wyknaniu w Sferze pewnych peracji system przy zamknięciu zgłaszał błędy. Pprawin w interfejsie prgramistycznym Sfera działanie atrybutów VatDkument.RdzajZakupu i VatDkument.SpsbOdliczenia. Wcześniej ich uŝycie kńczył się wyjątkiem: Wielkrkwa peracja wygenerwała błędy. Sprawdź wszystkie wartści stanu. 5/6

6 Pprawin w interfejsie prgramistycznym Sfera mechanizm synchrnizacji biektu sferyczneg raz kna dialgweg dkumentu. Pprawin w mikrgratyfikancie GT wyznaczanie limitu naliczania składek ZUS dla wypłat dtyczących grudnia zeszłeg rku, a wypłacnych w styczniu rku następneg. Pprawin w mdule Hmebanking znaczanie pzycji d uzgdnienia w przypadku, gdy nie jest mŝliwe ich uzgdnienie, wraz z bsługą kmunikatów pdających teg przyczynę. Pprawin w mdule Hmebanking srtwanie transakcji wczytanych z plików wyciągów na zakładce Rzliczanie rzrachunków - pdczas próby przesrtwania pjawiał się zbędny kmunikat próbie zaznaczenia transakcji d edycji rzliczenia. Pprawin w mdule Hmebanking wczytywanie wyciągów bankwych w frmacie MT940 pchdzących z Nrdea Bank. Pprawin w mdułach finanswych i rzrachunkwych filtrwanie (skrót klawiszwy F8) raz wyszukiwanie (skrót klawiszwy F7) według nazwiska sby wprwadzającej - wskazywana była sba pierwtnie wystawiająca, mim iŝ pdczas edycji zmienin ją na inną. Pprawin równieŝ nazwę teg filtra na według sby wystawiającej. Pprawin w słwniku treści umów pracę kntrlkę typu "cmb" pzwalającą przypisać d danej umwy treść. Pprawin w wydruku bilansu twarcia drukwanie numeru analityki maksymalnej dstępnej długści raz ddan zawijanie d klejneg wiersza nazwy knta w przypadku, gdy długść nazwy wykraczała pza szerkść klumny. Pprawin walidację znacznika Śrdek umarzany w dkumencie przyjęcia śrdka trwałeg d uŝytkwania. Mim braku ustawienia teg przełącznika prgram wymagał pdania wartści pczątkwej śrdka trwałeg. Pprawin wczytywanie wyciągów zawierających błędne transakcje (bądź transakcje, które nie są rzpznawane). Wyciąg taki becnie jest wczytywany z pminięciem nierzpznanych transakcji. Pprawin we wzrcwym planie knt dmyślne ustawienie typu knta 230 (rzrachunki z tytułu wynagrdzeń) - becnie nie jest n kntem rzrachunkwym. Pprawin wydajnść nadawania numerów nwym dekretm. Pprawin wydajnść wyliczania zestawienia Pdsumwanie kas gtówkwych. Pprawin wydruk Infrmacje kntrahencie, na którym wykazywane były równieŝ usunięte wcześniej rachunki bankwe. Pprawin wydruk histrii rzliczenia rzrachunku - wcześniej prezentwana była data spłaty rzrachunku zamiast daty rzliczenia. Pprawin wydruk histrii śrdka trwałeg - niepprawnie wykazywana była wartść nett sprzedaŝy śrdka. Pprawin wykazywanie na tabeli deklaracji skarbwych kwtę d zapłaty dla deklaracji PIT-37. Niepprawna kwta była równieŝ pbierana d danych przelewu dla tej deklaracji. Pprawin wykazywanie kreślenia DłuŜnik bądź Wierzyciel na wydruku histrii rzliczenia w zaleŝnści d typu rzrachunku. Pprawin wykazywanie pdsumwania strn (dla strny drugiej i klejnych) w wydruku zestawienia Pdsumwanie rejestrów VAT zakupu w rzbiciu na grupy. Pprawin wykazywanie statusu śrdka trwałeg w zestawieniu Raprt śrdkach trwałych. Pprawin wykazywanie typu transakcji na zakładce Uzgadnianie peracji w przypadku wczytania nweg wyciągu na rachunek bankwy pdmitu, w kntekście któreg działał mduł Hmebanking. Wcześniej naleŝał wcisnąć klawisz F5, by typ transakcji był dpwiedni wyświetlany. Pprawin wyliczanie sald w zestawieniu Analiza spójnści w przypadku, gdy w BO knta rzrachunkweg wprwadzn dwustrnnie zapisy raz jeden z zapisów był ujemny. Pprawin wypełniane pla 34 w deklaracji elektrnicznej PIT-36L (wersja 5). Pprawin wypełnianie klumn zawierających iknę brazującą status daneg zapisu w pcji Kpiuj listę. Pprawin wystawianie dkumentu NP (niedpłatne przekazanie dla śrdka trwałeg) w miesiącu przyjęcia, dla któreg kreśln naliczanie amrtyzacji w miesiącu przyjęcia. Pprawin zapamiętywanie rzmiaru kna ddawania kmpensaty. Pprawin zapamiętywanie ustawień knfiguracji list w słwnikach. Rzszerzn filtr rdzaju kntrahentów w parametrach InsTYNKTu. Usunięt uprawnienie Rzrachunki-Zmiana flagi własnej, które był zdublwane przez uprawnienie gólne System-Zmiana flagi własnej. W interfejsie prgramistycznym Sfera pprawin bsługę nadawania numerów dkumentm kaswym. Wcześniej pwtórzenie numeru sprawdzane był w kntekście wszystkich kas występujących w systemie, zamiast w kntekście kasy, w której znajduje się dkument. W zestawieniach własnych SQL usunięt graniczenie plegające na tym, Ŝe w zapytaniu SELECT definiującym kntrlkę listy kmbi BD mŝliwe był zwracanie jedynie wartści ddatnich. Zmienin dmyślne ustawienie rdzaju kntrahenta na dstawca/dbirca. 6/6

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo