Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20"

Transkrypt

1 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.20 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan autmat umŝliwiający skjarzenie transakcji wczytanych z plików wyciągów z istniejącymi peracjami bankwymi w mdule Hmebanking. Pdczas autmatyczneg skjarzania brane są pd uwagę: typ transakcji, waluta, kwta raz rachunek kntrahenta. Ddan autmatyzację prcesu generwania i wysyłania deklaracji elektrnicznej. Wywłanie tej pcji skutkuje klejn wygenerwaniem deklaracji elektrnicznej, wywłaniem prcedury składania pdpisu elektrniczneg, wysłaniem pdpisanej deklaracji i próbą debrania ptwierdzenia. W przypadku niepwdzenia któregś z etapów zaznaczna zstaje pcja brazująca ten etap. Ddan mŝliwść sadzania własnych rzwiązań wczytywania wyciągów bankwych w mdule Hmebanking. Ddan mŝliwść wczytywania wyciągów MT940 z róŝnych banków: BZ WBK, Raiffeisen Bank, Millennium, Peka SA, ING Bank Śląski w mdule Hmebanking. Wydzieln równieŝ Parser gólny wczytujący pdstawwe dane transakcji (typ, datę raz kwtę) raz Parser BRE Banku. Ddan mŝliwść wyliczenia zaliczki na pdatek VAT (przy metdzie rzliczania pdatku deklaracją VAT-7D) za pierwszy i drugi miesiąc kwartału z faktycznej wartści bciąŝenia pdatkweg daneg miesiąca. Spsób bliczania zaliczki na pdatek VAT kreśla się w zaliczce miesięcznej dla VAT-7D. Ddan mŝliwść złŝenia pdpisu elektrniczneg w wygenerwanych deklaracjach elektrnicznych, wyświetlenia infrmacji certyfikacie raz sprawdzenia pprawnści pdpisanych danych. W pdpisie elektrnicznym wykrzystane są frmaty wymienine w specyfikacji wejścia-wyjścia systemu e-deklaracje: PKCS#7, XAdES BES. Wybór frmatu dbywa się pprzez dknanie dpwiednieg wpisu w rejestrze systemwym Windws. Ddan bsługę załączników d deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D: VAT-ZT (wnisek przyspieszny zwrt pdatku), VAT-ZZ (wnisek zwrt pdatku VAT), ORD-ZU (uzasadnienie przyczyn krekty), NAD-ZP (wnisek zaliczenie nadpłaty na pczet przyszłych zbwiązań pdatkwych - dtyczy VAT-7D). Ddan pcję kntekstweg wywłania zbirczeg wezwania d zapłaty raz nty dsetkwej w mdułach Rzrachunki z kntrahentem raz Rzrachunki wg kntrahentów. Ddan pełną bsługę krekty deklaracji VAT-7/7K raz VAT-7D. MŜliwe jest becnie wystawienie krekty (wiele krekt) d istniejącej deklaracji (d krekty deklaracji równieŝ), generwanie niezbędnych załączników z pzimu edycji deklaracji raz złŝenie ich drgą elektrniczną d serwisu e-deklaracje. Dstswan równieŝ mechanizm wydruku, w którym mŝna kreślić niezaleŝnie, czy ma być drukwana deklaracja czy któryś z załączników. Ddan słwnik BranŜe, który słuŝyć mŝe d uszczegółwienia danych kntrahentów (zakładka Grupy w danych kntrahenta) i wprwadzenia w nich dpwiednich pdziałów. Ddan słwnik Reginy, który bejmuje wprwadzne d systemu nazwy reginów - mŝliwy d wykrzystania m.in. przy wpisywaniu danych adreswych kntrahenta. Ddan słwnik Źródł pzyskania kntrahenta, pzwalający pgrupwać kntrahentów (zakładka Grupy w danych kntrahenta) ze względu na źródł ich pzyskania. Ddan w danych kntrahenta nwe pla GaduGadu, Skype z hiperlinkami wywłującymi dany kmunikatr raz dla pla mŝliwść zdefiniwania ddatkwych adresów. Pla GaduGadu raz Skype zstały równieŝ ujęte w InsTYNKcie kntrahentów. Ddan w edycji deklaracji skarbwych dla pól tekstwych mŝliwść wprwadzenia tekstu w spsób sfrmatwany. Opcja dstępna jest z pzimu menu kntekstweg edytwaneg pla deklaracji i pprzez wywłanie skrótu Ctrl+T. Ddan blkadę ddania dkumentu zmiany amrtyzacji dla śrdków trwałych, które w dkumencie przyjęcia psiadały niezaznaczny przełącznik Śrdek umarzany. Ddan blkadę realizacji kmpensaty w przypadku, gdy c najmniej jeden z rzrachunków birących udział w kmpensacie psiada datę pwstania późniejszą d daty realizacji. Ddan dla zestawień Pdliczenie dnia - finanse i Pdliczenie kresu - finanse wzrce wydruku z wyłącznym pdsumwaniem dla dkumentów kaswych i bankwych. Ddan d lgu z knwersji bazy danych infrmację czasie trwania pszczególnych etapów aktualizacji. Ddan klumny Data utwrzenia wyciągu raz Numer wyciągu w tabelach transakcji wczytanych z pliku wyciągów (klumny dmyślnie są ukryte) w mdule Hmebanking. Ddan mŝliwść eksprtu wydruku schematu imprtu. Ddan mŝliwść prfilwania dstępu d kasy dcelwej dla peracji transferu gtówki pprzez mdyfikację zawartści tabeli dks_kasatransferprfil. 1/6

2 Ddan mŝliwść rzszerzenia w pinie wierszy w tabelach mdułu Hmebanking. Ddan mŝliwść wykaswania listy wyknanych czynnści (lgu) w tabeli wysyłki elektrnicznej deklaracji skarbwych (dstępna z menu kntekstweg tabeli). Ddan mŝliwść wykrzystania we wzrcach wydruku Crystal Reprts funkcji generującej napis Słwnie raz wartści wyraŝnej słwnie. SłuŜy d teg funkcja InsCR_Slwnie() znajdująca się w biblitece U2LInsCR.dll. Ddan mŝliwść wywłania parametrów drukarki przy wydruku deklaracji skarbwych. Ddan mŝliwść zmiany nazwy banku w słwniku rachunków bankwych pdmitu - wcześniej edycja nazwy była blkwana w przypadku występwania dwlnej peracji bankwej związanej z tym rachunkiem. Ddan na liście kntrahentów klumnę (dmyślnie ukrytą) uwidaczniającą istnienie ntatek dla daneg kntrahenta. Ddan nwą schemę weryfikującą przed wysłaniem dane deklaracji elektrnicznej PIT-11 (wersja 17). Ddan nwą wartść składki na ubezpieczenie wypadkwe (1,67%) bwiązującą d 1 kwietnia 2009 r. Wartść ta widczna jest w nw załŝnych pdmitach. Ddan bsługę flag własnych pprzez Sferę (twarty interfejs prgramistyczny). Ddan uprawnienie Kartteki, Kntrahenci-Edytuj płatnści, które blkuje edycję frm płatnści w danych kntrahenta. Ddan usuwanie pświadczenia dbiru deklaracji elektrnicznej ( ile był pbrane wcześniej) w przypadku pnwneg wysłania pdpisanej deklaracji elektrnicznej (i pbrania numeru referencyjneg) bądź w przypadku pdania nweg numeru referencyjneg. Ddan w interfejsie prgramistycznym Sfera bsługę pól własnych dla biektów: Dekret, VatDkument, UmwaOPrace, UmwaCP. Ddan w mdule Hmebanking mŝliwść usuwania transakcji wczytanych z plików wyciągów. Ddan w mdule Hmebanking pdgląd szczegółów transakcji i peracji bankwej, które zstały wstępnie uzgdnine. Wykrzystan d teg kn szczegółów na zakładce Uzgadnianie, które wcześniej pkazywał infrmacje niepwiązanych transakcjach i peracjach. Obecnie kn t pracuje w trybie kntekstwym - w zaleŝnści d wskazania elementu (niepwiązanej transakcji bądź peracji czy teŝ transakcji pwiązanej z peracją). Ddan w parametrach funduszy i ubezpieczeń ZUS nwą wartść limitu pdstawy dbrwlneg ubezpieczenia chrbweg bwiązująceg d 1 kwietnia 2009 r. w wyskści 7 741,38 zł. Ddan w parametrach funduszy i ubezpieczeń ZUS nwą wartść pdstawy ubezpieczenia zdrwtneg bwiązującą d 1 marca 2009 r wynszącą 2 491,57 zł. Ddan w parametrach przelewów d ZUS pcję W numerze rach, bank. ZUS drukuj tylk cyfry kreślające rdzaj składek. Zaznaczenie tej pcji pwduje sprawdzenie przed wydrukiem przelewu czy nr rachunku jest zgdny z wzrcem i pmijane są w rachunku pzycje pza cyframi kreślającymi rdzaj składki. Ddan w schemacie imprtu mŝliwść wybrania knta pwiązaneg z kartteką dbirców dla dkumentów przyjęć zewnętrznych (dstępne są wówczas d wybru kartteki nabywca na dkumencie raz dbirca twaru) raz wybrania knta pwiązaneg z kartteką dstawców dla dkumentów wydań zewnętrznych (dstępne są wówczas kartteki sprzedawca raz "dstawca). Ddan w zestawieniach własnych SQL dla kntrlek typu checklista (lista elementów z mŝliwścią ich zaznaczania) CHL i CHL_DB mŝliwść zaznaczenia wszystkich elementów, dznaczenia wszystkich raz dwrócenia zaznaczenia. Ddan w zestawieniach własnych SQL kntrlkę bsługującą zakres dat DR. Spsób uŝycia kntrlki raz przykłady zawarte są w pmcy d prgramu, rzdział Zestawienia własne SQL. Ddan zabezpieczenia przed uŝyciem znaku apstrfu w nazwie sprawzdania własneg. Ddan zabezpieczenie przed awaryjnym zakńczeniem działania prgramu w mdule Hmebanking - prblem mógł wystąpić w przypadku naciśnięcia klawisza Ins zaraz p uruchmieniu mdułu. Ddan zabezpieczenie przed edycją raz krygwaniem bilansu twarcia, a takŝe przed przenszeniem bilansu zamknięcia jak bilans twarcia w zamkniętym rku brtwym. Ddan zabezpieczenie przed ewentualnym awaryjnym zamknięciem prgramu w przypadku braku pwdzenia przy wysyłce elektrnicznej deklaracji. Ddan zabezpieczenie przed ewentualnym awaryjnym zamknięciem prgramu w przypadku imprtu dkumentów z plików XML, gdy wskazany zstał katalg źródłwy, w którym znajdwał się plik przedrstku nierzpznawalnym przez prgram. Ddan zabezpieczenie przed ewentualnym awaryjnym zamknięciem prgramu w przypadku, gdy ddan dekret z pzimu menu główneg Ddaj (a nie z pzimu mdułu Dekretacja i księgwanie). Ddan zabezpieczenie przed ewentualnym zamknięciem awaryjnym prgramu w przypadku próby zmiany pcji w zestawieniach ZSO. Ddan zabezpieczenie przed ewentualnym awaryjnym zamknięciem prgramu w sytuacji ddawania kategrii w słwniku. Ddan zabezpieczenie przed jednczesną próbą skjarzenia i rzliczenia transakcji wczytanej z wyciągu MT940 w mdule Hmebanking z dwóch róŝnych instancji prgramu. 2/6

3 Ddan zabezpieczenie przed mŝliwym awaryjnym zamknięciem prgramu w przypadku dknywania peracji na pasku narzędzi. Ddan zabezpieczenie przed mŝliwym zamknięciem awaryjnym prgramu w mmencie wykrzystania pcji usuwania danych Rewizra GT z pzimu prgramu serwisweg. Ddan zabezpieczenie przed ptencjalnym awaryjnym zamknięciem prgramu w przypadku dbierania nwych wiadmści InsMAIL. Ddan zabezpieczenie przed rzliczeniem rzrachunku bądź usunięciem takieg rzliczenia z pzimu tabeli Lista rzliczeń na zakładce Rzliczanie rzrachunków w mdule Hmebanking - wciśnięcie klawisza Enter bądź dwukrtne kliknięcie nieptrzebnie wywływał akcję edycji rzliczenia. Ddan zapytanie pdczas usuwania pzycji autmatu przeksięgwań. Ddan zestawienie Rzszerzenia partnerów pkazujące własne rzszerzenia bazdanwe nie wchdzące dmyślnie w skład systemu. Oddzieln frmę płatnści Zapłacn przelewem d kredytu kupieckieg i udstępnin ją dla wszystkich dkumentów handlwych, z mŝliwścią kreślania prcentweg jak równieŝ kwtweg udziału w zapłacie gółem. Ddan w edycji dkumentu handlweg zakładkę Bank pzwalającą kreślić dane generwanej autmatycznie peracji bankwej (m.in.: rachunki bankwe, datę peracji, kurs waluty dla peracji w walutach bcych). Ddan parametryzację tej frmy płatnści w ustawieniach prgramu, dkumentów handlwych, jak i w danych kntrahenta. Dstswan bsługę tej frmy płatnści w schematach imprtu raz w twartym interfejsie prgramistycznym Sfera. Pprawin działanie kntrlek pdczas pracy na rzszerznym pulpicie, gdy aplikacja uruchmina zstała w pza częścią pdstawwą pulpitu. Pprawin działanie pcji Rzkjarz wywływanej z pzimu Histrii rzliczenia dla rzrachunku, który nie był jeszcze rzliczany - pjawiał się wówczas kmunikat niewłaściwym argumencie. Pprawin działanie skrótu klawiszweg Ctrl+D (słuŝąceg d pwielania) na wywływanej liście kntrahentów (F2). Pprawin działanie skrótu klawiszweg Ctrl+D w mdule Autmaty przeksięgwań. Pprawin działanie uprawnienia Kntrahenci-Dpisz ntatkę. Obecnie jest n sprawdzane przed uruchmieniem kna umŝliwiająceg dpisanie ntatki. Pprawin działanie uprawnienia Księgwść-Zestawienia, któreg ustawienie blkwał widk strny głównej prgramu. Pprawin działanie uprawnienia System-Ppraw/usuń dkument przekazany d księgwści w kntekście nalicznych i zaksięgwanych składek na ubezpieczenia dla wspólników. Pprawin działanie uprawnień Dkumenty kaswe-dekretuj/wycfaj dekretację raz Operacje bankwe- Dekretuj/wycfaj dekretację - uprawnienia te dtyczą mdułów Dkumenty kaswe raz Operacje bankwe, stąd nie są uwzględniane w mdule Dkumenty d dekretacji. Pprawin działanie uprawnień: Mała księgwść-zestawienia, Małe płace-zestawienia, Księgwść- Zestawienia raz Kadry/płace-Zestawienia, działających becnie dla zestawień wspólnych w kntekście prgramu, który jest pisany danym uprawnieniem. Pprawin edycję dekretu psiadająceg pwiązany rzrachunek, d któreg wystawin ntę dsetkwą. P usunięciu nty, przy próbie usunięcia dekretu pjawiał się błąd zapisu d bazy danych. Pprawin edycję pla Data przekazania zaliczki dla wypłat wygenerwanych w mikrgratyfikancie GT. Pprawin edycję treści peracji dknywanej z pzimu kna wywływaneg skrótem Ctrl+T pdczas dekretacji dkumentu. Pprawin eksprt d pliku wielczęściwych wydruków tekstwych. Pprawin eksprt wydruków d pliku - prblem pjawiał się najczęściej dla tych wydruków, dla których nie był wybrany nagłówek bądź stpka. Pprawin filtrwanie p kategriach na tabelach transakcji wczytanych z pliku wyciągów w mdule Hmebanking. Pprawin frmatwanie numeru rachunku bankweg na wydrukach przelewów d ZUS, które (z pminięciem parametrów wydruku przelewu) drukwane becnie jest zawsze w kratkach, natmiast rachunek płatnika, w przypadku wyłączenia pcji drukwania w kratkach, frmatwany jest w grupy: dwie cyfry kntrlne, a następnie grupy p cztery cyfry ddzielne znakiem spacji. Pprawin frmatwanie numeru rachunku bankweg na wydruku przelewu d urzędu skarbweg przy włącznej pcji drukwania w kratkach. Pprawin frmatwanie kresu na wydruku sprawzdania finansweg. Ddan równieŝ weryfikację zgdnści kresu z aktualnie wybranym rkiem brtwym. Pprawin frmatwanie pla Na pdstawie dla transakcji wczytanych z pliku wyciągów, na zakładce Rzliczanie rzrachunków, w mdule Hmebanking. Pprawin frmatwanie rachunku bankweg na wydrukach przelewów krajwych i d urzędów skarbwych (dzielenie na grupy ddzielne spacjami). Pprawin generwanie deklaracji elektrnicznej CIT-8 - pla 27 i 31 nieptrzebnie zakrąglane były d pełnych złtych. 3/6

4 Pprawin imprt dkumentów handlwych płatnych kartą d księgi handlwej, pdczas któreg dla ddawaneg zapisu na kncie, twrzny był nwy rzrachunek zamiast pdłączenia istniejąceg. Pprawin imprt kńcwej, zaliczkwej faktury sprzedaŝy (FSzk) - prblem pjawiał się jedynie w przypadku gdy nie były wystawine dla tej sprzedaŝy Ŝadne faktury zaliczkwe cząstkwe. Pprawin imprt wyciągów MT940 w mdule Hmebanking - nie były rzpznawane transakcje, które w kwcie psiadały spacje. Pprawin infrmwanie wskazaniu niepprawnej ścieŝki d archiwum pdczas próby dearchiwizacji danych. Pprawin instalatr systemu InsERT GT, który pdczas ulepszania prgramu usuwał plik Interp.InsERT, c pwdwał brak mŝliwści uruchmienia Sfery. Pprawin kmunikwanie braku mŝliwści rzkjarzenia rzrachunku (z pzimu histrii rzliczenia) w przypadku, gdy na uruchminej drugiej instancji edytwany jest zapis na kncie, z którym pwiązany jest rzrachunek birący udział w rzliczeniu. Pprawin kmunikwanie braku uprawnień Kntrahenci-Ddaj/pwiel raz Kntrahenci-Infrmatr w przypadku, gdy uŝytkwnik bez ustawinych tych uprawnień, na liście kntrahentów wywływanej klawiszem F2 próbwał ddać/pwielić kntrahenta bądź twrzyć jeg infrmatr. Pprawin kmunikwanie w mdule Hmebanking braku uprawnienia System-Ppraw/usuń dkument przekazany d księgwści pdczas próby wyknania uzgdnienia bądź usunięcia uzgdnienia peracji bankwej przekazanej d księgwści z transakcją wczytaną w wyciągu. Pprawin kntrlę numeracji dkumentu pdczas ddawania, edycji zapisów w ewidencji VAT sprzedaŝy (kntrla unikalnści numeru w zakresie rku brtweg) raz w ewidencji VAT zakupu (kntrla w zakresie rku brtweg i kntrahenta). Pprawin księgwanie dekretów utwrznych p imprcie z pdmitu faktur zaliczkwych cząstkwych, faktur zaliczkwych kńcwych bądź krekt faktur zaliczkwych cząstkwych. Pprawin mechanizm cfania wstępneg kjarzenia w mdule Hmebanking - nie mŝna był pnwnie wstępnie uzgdnić danej transakcji wczytanej z pliku wyciągów z daną peracją bankwą d mment dświeŝenia widku listy (skrót klawiszwy F5). Pprawin mechanizm dearchiwizacji danych w przypadku, gdy archiwum zabezpieczne zstał hasłem. Pprawin mechanizm dtwarzania własnych biektów bazdanwych (np. trigger, widk) pdczas knwersji bazy danych. W specyficznych sytuacjach prcedura dtwarzająca biekty mgła wygenerwać błąd c pwdwał niedtwrzenie pzstałych biektów. Pprawin mechanizm twrzenia strna niezrealizwanych róŝnic kurswych d rzrachunków. W przypadku, gdy w dekrecie niezrealizwanych róŝnic kurswych ustawin kntrlę bilanswania całści dekretu, t mgły być prblemy z utwrzeniem strna tych róŝnic. Pprawin mechanizm uzgadniania autmatycznych peracji bankwych z transakcjami wczytanymi z pliku wyciągów w mdule Hmebanking. Pprawin menu kntekstwe w prgramach Archiwizatr raz Prgram serwiswy - znajdwała się tam zbędna pcja Drukuj CR. Pprawin dświeŝanie infrmacji w tabeli Uzgadnianie w zaleŝnści d ustawień filtra Z kresu w mdule Hmebanking. Pprawin dświeŝanie tabeli bilansu twarcia p wyknaniu pcji Wczytaj knta bilanswe w przypadku, gdy knta w planie knt wprwadzne zstały ręcznie. Pprawin dświeŝanie tabeli transakcji przy wyknywaniu cfania wstępneg uzgdnienia w mdule Hmebanking. Pprawin dświeŝanie w edycji danych kntrahenta tabelki z cechami p wywłaniu kna Ddaj cechę. Pprawin dświeŝanie widku listy peracji bankwych w mdule Hmebanking, na zakładce Uzgadnianie w przypadku cfnięcia wstępneg uzgdnienia transakcji z peracją. Pprawin dświeŝanie widku listy w pcjach Histria rzliczenia raz Histria windykacji. Pprawin kreślanie dat dekretacji składek ZUS wspólników - dmyślnie pdpwiadane są daty wynikające z miesiąca, za który naliczn składki (przy braku wskazania składek pdpwiadana jest data wynikająca z miesiąca bieŝąceg). Pprawin pcję Wyślij d hmebankingu dla BRE Banku - niepprawnie zapisywany był d pliku przelew d urzędu skarbweg. Pprawin znaczenie skrótu klawiszweg dla peracji Usuń flagę w menu Operacje mdułu Dekretacja i księgwanie. Pprawin pdgląd wydruków tekstwych dwuczęściwych - wcześniej pdgląd generwany był tylk dla pierwszej części. Pprawin pdpwiadanie kntrahenta na zakładce Rzliczanie rzrachunków w mdule Hmebanking na pdstawie rachunku bankweg zawarteg w pbranej z wyciągu transakcji. Pprawin pdpwiadanie terminu płatnści rzrachunków generwanych z pzimu bilansu twarcia - w przypadku zmiany w trakcie edycji rzrachunku jeg typu (np. ze spłaty naleŝnści na naleŝnść) pdpwiadała się niepprawna (wsteczna) data terminu płatnści. 4/6

5 Pprawin prblem braku kwty wyraŝnej słwnie przy wydruku wpłaty gtówkwej na rachunek bankwy urzędu skarbweg bądź zakładu ubezpieczeń spłecznych. Pprawin prblem z aktualizacją pdsumwania bilansu twarcia - jeŝeli zatwierdzenie kwty zapisu na kncie był dknane pprzez kliknięcie bądź przejściem kursrem, wówczas nie następwał dświeŝenie. Pprawin prblem z dekretwaniem róŝnic kurswych d śrdków pienięŝnych w przypadku, gdy symbl rejestru księgweg psiadał mniej niŝ 3 znaki. Pprawin prblem z ddawaniem nweg knta syntetyczneg d planu knt z pzimu edycji schematu imprtu. Pprawin prblem z pdglądem wydruku Infrmacji kntrahencie w przypadku, gdy w danych kntrahenta zaznaczny był Adres d krespndencji, lecz dane pla nie były wypełnine. Pprawin prblem z pwielaniem wydruku naklejek z danymi kntrahentów - pjawiał się n w przypadku wypełnienia danych numerach telefnów i numerach faksów. Pprawin prblem z przenszeniem bilansu zamknięcia jak bilans twarcia - występwał n w przypadku, gdy parametr serwera SQL kreślający spsób prównywania danych tekstwych (COLLATION) był ustawiny na wartść inną niŝ Plish_CI_AS. Pprawin prblem z rzliczaniem rzrachunku w walucie z kursem ilści jednstek róŝnej d 1 z pzimu mdułu Hmebanking - rzliczenie nie następwał, a wygenerwana peracja bankwa mnŝna była przez ilść jednstek. Pprawin prblem z usunięciem śrdka trwałeg, dla któreg dkument przyjęcia d uŝytkwania wystawiny zstał z datą statnieg dnia miesiąca przyjęcia raz naliczanie amrtyzacji zstał rzpczęte d miesiąca przyjęcia. Pprawin prblem z widcznścią klumn Kategria raz Zmdyfikwał flagę w mdule Operacje bankwe p knwersji danych z wersji 1.18 bądź 1.18 SP1. Pprawin prblem z włączeniem klumn Ntatki i Liczba dkumentów w biblitece w mdule Kntrahenci w przypadku ustawienia parametru Wspólna analityka dla dbirców i dstawców w Analitykach kntrahentów. Pprawin prblem z wyświetlaniem zawartści mdułu Kmpensaty, który pjawiał się p włączeniu klumny Wystawił. Pprawin przeniesienie danych z Rewizra 3 EURO w przypadku braku zaznaczenia przenszenia pracwników - w sytuacji, gdy istniał rzrachunek na pracwnika, prgram zamykał się awaryjnie. Pprawin przenszenie definicji sprawzdań własnych raz definicji deklaracji pdczas przenszenia danych z Rewizra 3 EURO. Pprawin przepisywanie sby wystawiającej z dkumentu handlweg na rzrachunek generwany przez ten dkument. Ddan równieŝ klumnę Wystawił w mdule Spłaty rzrachunków. Pprawin stabilnść prgramu w mmencie wystawiania przelewu d ZUS, w którym nie wypełnin danych przelewu. Pprawin treść kmunikatu w przypadku próby wyknania autmatu przeksięgwań przez uŝytkwnika niepsiadająceg uprawnienia Dekretacja i księgwanie-ddaj. Pprawin twrzenie ptwierdzeń sald dla instytucji - nie były uwzględniane salda knt pwiązanych z instytucjami typu Inne. Pprawin tytuł wydruku zaliczki miesięcznej liniwej PIT, w którym był kreślenie nieaktualnej stawki pdatku liniweg. Pprawin umiejscwienie w planie kt dmyślneg knta przychdów przyszłych kresów (knt 840) w danych przykładwych. Pprawin ustawianie w parametrach wydruku przelewów przesunięcia tekstu, umŝliwiając wprwadzanie wartści większych niŝ 50 mm. Pprawin ustawienie wartści dmyślnej w parametrach ewidencji VAT na zakładce Ddatkwe, grupa Przeliczanie dkumentów pdczas imprtu d ewidencji VAT pla Z dnia na Dzień pprzedzający datę wystawienia. Pprawin w deklaracji VAT-7D (wersja 1) prblemy: z wykazywaniem: pla 68 (kwty d przeniesienia na następny kres rzliczeniwy), pla 79 (telefn) raz numeracją pól 79 i 80. Pprawin w dekrecie edycję knta rzrachunkweg psiadająceg pwiązany rzrachunek, d któreg wystawin ntę dsetkwą. Przy próbie zmiany teg knta na inne występwał błąd zapisu d bazy danych. Pprawin w interfejsie prgramistycznym Sfera błąd plegający na tym, Ŝe jeśli w Planie knt załŝn ddzielne analityki dstawcy i dbircy, t uŝycie metdy AnalitykaNadaj wywłanej dla kntrahenta, który jest tylk dbircą, kńczył się błędem 0x800411B9 (Nie mŝna nadać dbircy analityki dstawcy). Pprawin w interfejsie prgramistycznym Sfera błąd plegający na tym, Ŝe metda AnalitykaNadaj wywłana dla kntrahenta inneg typu niŝ Dstawca/Odbirca (typ 0) zwracała wyjątek. Pprawin w interfejsie prgramistycznym Sfera błąd plegający na tym, Ŝe p wyknaniu w Sferze pewnych peracji system przy zamknięciu zgłaszał błędy. Pprawin w interfejsie prgramistycznym Sfera działanie atrybutów VatDkument.RdzajZakupu i VatDkument.SpsbOdliczenia. Wcześniej ich uŝycie kńczył się wyjątkiem: Wielkrkwa peracja wygenerwała błędy. Sprawdź wszystkie wartści stanu. 5/6

6 Pprawin w interfejsie prgramistycznym Sfera mechanizm synchrnizacji biektu sferyczneg raz kna dialgweg dkumentu. Pprawin w mikrgratyfikancie GT wyznaczanie limitu naliczania składek ZUS dla wypłat dtyczących grudnia zeszłeg rku, a wypłacnych w styczniu rku następneg. Pprawin w mdule Hmebanking znaczanie pzycji d uzgdnienia w przypadku, gdy nie jest mŝliwe ich uzgdnienie, wraz z bsługą kmunikatów pdających teg przyczynę. Pprawin w mdule Hmebanking srtwanie transakcji wczytanych z plików wyciągów na zakładce Rzliczanie rzrachunków - pdczas próby przesrtwania pjawiał się zbędny kmunikat próbie zaznaczenia transakcji d edycji rzliczenia. Pprawin w mdule Hmebanking wczytywanie wyciągów bankwych w frmacie MT940 pchdzących z Nrdea Bank. Pprawin w mdułach finanswych i rzrachunkwych filtrwanie (skrót klawiszwy F8) raz wyszukiwanie (skrót klawiszwy F7) według nazwiska sby wprwadzającej - wskazywana była sba pierwtnie wystawiająca, mim iŝ pdczas edycji zmienin ją na inną. Pprawin równieŝ nazwę teg filtra na według sby wystawiającej. Pprawin w słwniku treści umów pracę kntrlkę typu "cmb" pzwalającą przypisać d danej umwy treść. Pprawin w wydruku bilansu twarcia drukwanie numeru analityki maksymalnej dstępnej długści raz ddan zawijanie d klejneg wiersza nazwy knta w przypadku, gdy długść nazwy wykraczała pza szerkść klumny. Pprawin walidację znacznika Śrdek umarzany w dkumencie przyjęcia śrdka trwałeg d uŝytkwania. Mim braku ustawienia teg przełącznika prgram wymagał pdania wartści pczątkwej śrdka trwałeg. Pprawin wczytywanie wyciągów zawierających błędne transakcje (bądź transakcje, które nie są rzpznawane). Wyciąg taki becnie jest wczytywany z pminięciem nierzpznanych transakcji. Pprawin we wzrcwym planie knt dmyślne ustawienie typu knta 230 (rzrachunki z tytułu wynagrdzeń) - becnie nie jest n kntem rzrachunkwym. Pprawin wydajnść nadawania numerów nwym dekretm. Pprawin wydajnść wyliczania zestawienia Pdsumwanie kas gtówkwych. Pprawin wydruk Infrmacje kntrahencie, na którym wykazywane były równieŝ usunięte wcześniej rachunki bankwe. Pprawin wydruk histrii rzliczenia rzrachunku - wcześniej prezentwana była data spłaty rzrachunku zamiast daty rzliczenia. Pprawin wydruk histrii śrdka trwałeg - niepprawnie wykazywana była wartść nett sprzedaŝy śrdka. Pprawin wykazywanie na tabeli deklaracji skarbwych kwtę d zapłaty dla deklaracji PIT-37. Niepprawna kwta była równieŝ pbierana d danych przelewu dla tej deklaracji. Pprawin wykazywanie kreślenia DłuŜnik bądź Wierzyciel na wydruku histrii rzliczenia w zaleŝnści d typu rzrachunku. Pprawin wykazywanie pdsumwania strn (dla strny drugiej i klejnych) w wydruku zestawienia Pdsumwanie rejestrów VAT zakupu w rzbiciu na grupy. Pprawin wykazywanie statusu śrdka trwałeg w zestawieniu Raprt śrdkach trwałych. Pprawin wykazywanie typu transakcji na zakładce Uzgadnianie peracji w przypadku wczytania nweg wyciągu na rachunek bankwy pdmitu, w kntekście któreg działał mduł Hmebanking. Wcześniej naleŝał wcisnąć klawisz F5, by typ transakcji był dpwiedni wyświetlany. Pprawin wyliczanie sald w zestawieniu Analiza spójnści w przypadku, gdy w BO knta rzrachunkweg wprwadzn dwustrnnie zapisy raz jeden z zapisów był ujemny. Pprawin wypełniane pla 34 w deklaracji elektrnicznej PIT-36L (wersja 5). Pprawin wypełnianie klumn zawierających iknę brazującą status daneg zapisu w pcji Kpiuj listę. Pprawin wystawianie dkumentu NP (niedpłatne przekazanie dla śrdka trwałeg) w miesiącu przyjęcia, dla któreg kreśln naliczanie amrtyzacji w miesiącu przyjęcia. Pprawin zapamiętywanie rzmiaru kna ddawania kmpensaty. Pprawin zapamiętywanie ustawień knfiguracji list w słwnikach. Rzszerzn filtr rdzaju kntrahentów w parametrach InsTYNKTu. Usunięt uprawnienie Rzrachunki-Zmiana flagi własnej, które był zdublwane przez uprawnienie gólne System-Zmiana flagi własnej. W interfejsie prgramistycznym Sfera pprawin bsługę nadawania numerów dkumentm kaswym. Wcześniej pwtórzenie numeru sprawdzane był w kntekście wszystkich kas występujących w systemie, zamiast w kntekście kasy, w której znajduje się dkument. W zestawieniach własnych SQL usunięt graniczenie plegające na tym, Ŝe w zapytaniu SELECT definiującym kntrlkę listy kmbi BD mŝliwe był zwracanie jedynie wartści ddatnich. Zmienin dmyślne ustawienie rdzaju kntrahenta na dstawca/dbirca. 6/6

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.14 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan d knfiguracji

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.18 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna w latach 2015-2018

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Lubiszyn: Bankwa bsługa budżetu Gminy Lubiszyn raz jednstek rganizacyjnych w latach 2015-2017

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.aps.wrclaw.p Wrcław: Usługi sprzątania pmieszczeń i terenu zewnętrzneg Stmatlgiczne Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gotechnology.pl/

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gotechnology.pl/ dres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: gtechnlgy.pl/ Grzów Wlkp.: Udzielenie kredytu długterminweg na refinanswanie zadania inwestycyjneg. Numer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Udzielenie kredytu długterminweg inwestycyjneg w kwcie 1 990 000 zł Numer głszenia: 338570-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarsław: Wyknanie izlacji pzimej i pinwej ścian fundamentwych budynku główneg Zespłu Szkół Spżywczych Chemicznych i Ogólnkształcących w Jarsławiu przy ul. Kraszewskieg 3cd Numer głszenia: 411206-2013;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg Numer głszenia: 458452-2012;

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.krd-ig.cm.pl Warszawa: Przedmit zamówienia - dstawy na zasadach leasingu peracyjneg dwóch fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293. Puck: Świadczenie usług transprtwych i załadunkwych przy bieŝącym utrzymaniu dróg pwiatwych na terenie pwiatu puckieg i wejherwskieg w rku 2011 Numer głszenia: 12885-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzp.reszei.pl Reszel: Sukcesywna dstawa psiłków Numer głszenia: 170011-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pznań: ZP WORD 12/km/2012 Numer głszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: niechlow.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: niechlow.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: niechlw.biuletyn.net Niechlów: Bankwa bsługa budżetu Gminy Niechlów raz jednstek rganizacyjnych w latach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, Kraśnik: LEASING OPERACYJNY PRZY DOSTAWIE CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Numer głszenia: 274463-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkwa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.cm.pl Grudziądz, 20 października 2014 rku NOK.331.30.14 Dtyczy: Zadanych pytań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Budwa budynku Dmu Pmcy dla Niepełnsprawnych w Spytkwicach Numer głszenia: 162990-2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Usługa wdrŝenia e-usług samrządwych w ramach prjektu pn. Oplskie

Bardziej szczegółowo