SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha, realizował zadania własne i zlecone istotne dla miasta i jego mieszkańców. W tym zakresie przy pomocy Wydziałów i Biur Urzędu wykonano m.in. następujące zadania: W zakresie edukacji 1. Monitoring wizyjny w szkołach - program rządowy. Do końca roku w 7 gimnazjach zainstalowana została wersja standardowa monitoringu wizyjnego. Dotacja celowa otrzymana z budżetu centralnego zł, dofinansowanie z Gminy zł. 2. W dalszym ciągu realizowany jest program Gminny system wspierania uzdolnień. W ramach tego programu przyznawane są stypendia Prezydenta Miasta za wyniki w nauce - stypendia II stopnia Prezydenta Miasta za pierwsze półrocze roku szkolnego 2006/2007 wręczono 8 uczniom (po 270 zł miesięcznie). Za drugie półrocze roku szkolnego 2006/2007 stypendia I stopnia otrzymało 5 uczniów, a II stopnia 9 uczniów (po 333 zł przez 3 miesiące - stypendia I stopnia, po 333 zł przez 4 miesiące - stypendium II stopnia). Łącznie w 2007r. na stypendia Prezydenta Miasta wydano zł. W ramach programu "PRYMUS 2007" - przyznawano tytuł PRYMUSA 32 uczniom. Stypendia dla studentów - po raz pierwszy przyznano także stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych studentów. Stypendia w kwocie 600 zł brutto przez 3 miesiące będzie otrzymywało 7 studentów wałbrzyskich uczelni. Po raz pierwszy przyznane zostały granty dla pracowników wyższych uczelni. 3. Gminny Program Otwarta Szkoła - w pierwszym półroczu 2007r. złożono 19 wniosków na konkursy i 23 wnioski na zajęcia pozalekcyjne. Dofinansowano 15 wniosków na konkursy na łączną kwotę zł i 18 wniosków na zajęcia pozalekcyjne na łączną kwotę zł i specjalnie dla Publicznego Gimnazjum nr 7 kwotę zł na zajęcia z koszykówki. W drugim półroczu 2007r. złożono 15 wniosków na konkursy i 31 na zajęcia pozalekcyjne. Dofinansowano 14 wniosków na łączną kwotę zł i 20 wniosków na zajęcia pozalekcyjne na łączną kwotę zł i specjalnie dla PG zł na zajęcia z koszykówki. Spotkania Matematyczne - w 2007r. odbyło się 7 Spotkań Matematycznych: 5 od lutego do czerwca i 2 od października do listopada. Wykłady przeznaczone były dla uczniów zainteresowanych matematyką i fizyką i wykraczały poza podstawy programowe. 4. Realizowany jest program Asystenci języka angielskiego - w pierwszej połowie 2007 r w Wałbrzychu przebywało dwóch asystentów: jeden w Publicznym Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Specjalnymi, drugi w Publicznym Gimnazjum nr 13 od września do grudnia 2007r. w Wałbrzychu przebywało trzech asystentów (kontynuacja w styczniu 2008): jeden w Publicznym Gimnazjum nr 5, drugi w Publicznym Gimnazjum nr 7, trzeci w Publicznym Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Specjalnymi. 5. Kontynuowany był program MEN nauki języka angielskiego w wałbrzyskich szkołach wszystkie szkoły podstawowe wprowadziły w ramach tego zadania nauczanie języka angielskiego. Od stycznia 2007 do czerwca 2007 odbywało się tylko w klasach pierwszych, od września 2007 do grudnia 2007 (i do końca roku szkolnego 2007/2008) w klasach pierwszych i drugich. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą z dotacji celowej. Od stycznia 2007 do sierpnia 2007 Gmina otrzymała na ten cel zł, a od września do grudnia zł. 1

2 6. Realizowany był "Program na Rzecz Społeczności Romskiej" - w 2007 r otrzymano na realizację programu zł w tym ze środków własnych ,10 zł, pozostała kwota to dotacja. - w ramach programu uczniowie pochodzenia romskiego otrzymali środki na zakup podręczników i przyborów szkolnych: zł to dotacja celowa, a zł dotacja z Gminy, - w ramach realizacji zadania uczniowie pochodzenia romskiego otrzymali dodatek motywacyjny. Dodatek przez 5 miesięcy otrzymywało 4 uczniów na łączną kwotę zł. 7. Dożywianie dzieci - z programu w 2007 roku korzystało ogółem dzieci w tym 2023 w formie ciepłego posiłku w szkole, pozostałe to formy pomocy żywieniowej dla dzieci w domu. 8. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami realizowano: - Ośmiu Wspaniałych wybrano Ósemkę Wałbrzycha, zgłoszono laureatkę wałbrzyską do eliminacji ogólnopolskich, wyłoniono Ósemeczkę. W maju 2007 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu zorganizowano uroczystość podsumowującą edycję wałbrzyską, a w dniach czerwca Ósemka uczestniczyła w finale ogólnopolskim, który odbył się w dniach czerwca 2007 w Białogardzie, - Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu w Wałbrzychu działa już 30 Klubów z czego nowych zarejestrowano 7, a dla 23 dokonano aktualizacji. Zorganizowano 7 szkoleń dla młodzieży oraz Dzień na TAK, Piknik Wolontariusza, II Miejską Wigilię. 9. Dolnośląski Festiwal Nauki w dniach od do odbył się X Dolnośląski Festiwal Nauki. Z zaproponowanych wykładów, pokazów i spotkań skorzystało ok osób, nie tylko z Wałbrzycha. W ramach DFN zorganizowano Festiwal Osiągnięć Dzieci i Młodzieży w ramach którego prezentowane były osiągnięcia uczniów wałbrzyskich szkół. 10. "Razem przeciw zagrożeniom" - międzygimnazjalny turniej o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Uczestniczy 12 gimnazjów z całego Wałbrzycha. Odbywa się w trzech etapach. Finał odbył się 30 marca 2007 r. 11. "Miasteczko Ruchu Drogowego" - akcja zdobywania karty rowerowej przez uczniów klas V szkół podstawowych. Organizatorami są Auchan, WORD i UM. W tym roku w zakończonej w czerwcu akcji uczestniczyło 1000 uczniów wałbrzyskich podstawówek. Po raz pierwszy zorganizowano też akcję zdobywania karty motorowerowej. W zakresie zapewnienia porządku publicznego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, współpracy z organizacjami pozarządowymi. 1. W celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywatelom miasta Wałbrzycha, w zakresie doprowadzenia i zatrzymania osób do wytrzeźwienia przez Komendę Miejską Policji został zakupiony ze środków gminy kolejny już 7 samochód dla Policji o wartości ,00 zł. 2. W trosce o stan zdrowia mieszkańców Wałbrzycha umożliwiono udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w ramach realizowanych programów zdrowotnych, które dofinansowano na ok zł. w drodze ogłoszonego konkursu ofert, realizowane przez wałbrzyskie środowisko medyczne. Są to: badania mammograficzne i ultrasonograficzne, udzielanie pomocy dla ludzi chorych na choroby nowotworowe w ramach opieki paliatywnej, badania płuc metodą RTG, lakowanie i leczenie pierwszych stałych zębów trzonowych u dzieci 9 letnich, profilaktyka i zapobieganie wadom postawy u dzieci i młodzieży, badania zapobiegające chorobie prostaty oraz dofinansowanie punktu diagnostyczno - konsultacyjnego ds. HIV/AIDS, a ponadto z ochrony zdrowia zakupiono dla szkół kolejne dwa zestawy (spośród 8 zestawów) do korekcji wad postawy u 2

3 dzieci. 3. Na ogólną kwotę zł. wykonano zadania z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku: - przekazano zł. do Starostwa Powiatowego na realizację programu w zakresie przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie wraz z zapewnieniem miejsc noclegowych, - na funkcjonowanie 11 środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz na zorganizowanie wypoczynku zimowego przekazano kwotę zł., które prowadzone były przez organizacje pozarządowe, szkoły i parafie, - na 4 środowiskowe świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przekazano zł, - na realizację usług interwencyjno - konsultacyjnych dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie świadczonych w 3 Punktach Interwencji Kryzysowej i 5 Punktach Niebieskiej Linii przekazano dla organizacji pozarządowej kwotę zł, - świadczono usługi za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS, które są jednym z wzorcowych zadań publicznych wspieranych przez gminę Wałbrzych, - dofinansowano wiele środowiskowych programów dla dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka na kwotę ok zł. oraz programów wspierających działalność ruchów samopomocowych i środowisk trzeźwościowych zł., realizowanych przez organizacje, instytucje, parafie i placówki oświatowe, - sfinansowano w kwocie zł wypoczynek wyjazdowy w okresie wakacji dla 300 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 4. W 2007 roku na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawarto 36 umów o udzielenie dotacji, 3 porozumienia oraz przekazano 10 gminnym jednostkom organizacyjnym środki finansowe na realizację zadań, na ogólną kwotę ok zł. Ponadto, przekazano MOPS środki finansowe w kwocie zł. na realizację środowiskowych programów profilaktyki w dzielnicach oraz wyposażenie organizowanego Klubu Młodzieżowego. W 2007 roku sfinansowano w kwocie zł. zakup do szkół sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych i innych zadań. 5. Doposażono w sprzęt sportowy OSiR, WOK oraz kluby sportowe. 6. Zorganizowano i przeprowadzono imprezę dla mieszkańców Wałbrzycha z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Sygnał Wolności''. 7. Uruchomiono w porozumieniu z Fundacją Razem Punkt Psychologiczno - Prawny w Ratuszu w ramach organizowanej kampanii Razem przeciw dyskryminacji. 8. W wyniku ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2007 roku z zakresu pomocy społecznej zlecono na kwotę ok zł. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom następujące zadania: - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym, - prowadzenie kuchni dla najuboższych mieszkańców miasta Wałbrzycha, - prowadzenie magazynów interwencyjnych, magazynu żywności, - zorganizowanie uroczystych posiłków świątecznych dla najuboższych, 3

4 - wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka w tym dla osób niepełnosprawnych. W tym zakresie został między innymi dofinansowany program z zakresu udzielania bezpłatnych porad obywatelskich przez Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela "St.O.P.'' w Wałbrzychu, - zakupiono około 700 żywnościowych paczek świątecznych dla najuboższych w tym dla dzieci ze świetlic środowiskowych. W zakresie świadczeń rodzinnych 1. Świadczenia rodzinne wypłacano w każdym miesiącu ok rodzin. 2. Przyjęto ponad 9000 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wydano decyzje, którymi przyznano tys. różnego rodzaju świadczeń na ogólną sumę zł. 3. W każdym miesiącu zaliczkę alimentacyjną wypłacano ok rodzinom dla 2017 uprawnionych osób/dzieci. Wydano 2068 decyzji, którymi przyznano świadczeń na ogólną kwotę zł. Średnia kwota wypłacanych zaliczek alimentacyjnych w miesiącu wyniosła zł, co daje średnio 323 zł na uprawnioną rodzinę. 4. W toku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych zlecono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przeprowadzenie 658 wywiadów środowiskowych pozwalających na określenie sytuacji majątkowej i bytowej dłużników. W oparciu o zebrane informacje o dłużnikach wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 103 dłużników. W przypadku 68 dłużników uchylających się od przeprowadzenia wywiadu lub aktywizacji zawodowej skierowano do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu wnioski o ściganie z urzędu za przestępstwo nie alimentacji. Jednocześnie w 20 przypadkach wystąpiono do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom. 5. W wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych ponad 197 tys. zł tytułem zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, z czego 50 % stanowi dochód własny Gminy. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1. Pozyskano środki zewnętrzne (dotacje) na realizację zadań: - środki unijne - "Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją" we współpracy z Hradec Kralowe, - środki ministerialne - "Wakacje z Kulturą", "Drogi Polaków do Niepodległości", "Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Muzeum Przemysłu i Techniki, oddziału Muzeum w Wałbrzychu", wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" do Turcji. 2. Przystąpiono do opracowania Koncepcji zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki. 3. Przygotowano założenia i przeprowadzono rozmowy z miastem Hradec Kralove w sprawie wspólnej realizacji projektu pn: Wałbrzych, Hradec Kralove Miasta Kultury oraz Poznajemy swojego sąsiada. 4

5 4. Wydano 9 decyzji administracyjnych zezwalających na przeprowadzenie imprez masowych, w tym 2 decyzje na imprezy sportowe i 7 decyzji na imprezy kulturalno artystyczne. 5. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie: upowszechniania kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki zawarto z oferentami łącznie 69 umów (w tym: 22 z zakresu kultury i sztuki, 41 z zakresu kultury fizycznej i sportu i 6 z zakresu turystyki). 6. Wsparto prestiżowe przedsięwzięcia kulturalne organizowane na terenie miasta: - WGS BWA Zamek Książ: wystawa "Obraz nie ręką ludzką malowany" ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy, - WOK: Giełda kabaretowa "Przewałka", Dni Wałbrzycha oraz Jubileusz 10-lecia WOK, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Ensamble im. ks. Daisy, Juwenalia. Zrealizowano uroczystości: - koncerty promujące IV Festiwal Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy, - IV Festiwal Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy, - dzień Wałbrzyskiego Twórcy, - obchody 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody 89 rocznicy Odzyskania Niepodległości - Święto 11 Listopada. 7. Utworzono nową instytucję kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych. 8. Otwarty został także punkt biblioteczny w dzielnicy Szczawienko, remont elewacji siedziby głównej Muzeum (środki własne Muzeum + dotacja ministerialna) W zakresie sportu, rekreacji i turystyki 1. Zorganizowano następujące prestiżowe imprezy sportowe i kulturalne o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i lokalnej: - Mistrzostwa Polski w Trialu (30 czerwca 2007), - Mistrzostwa Europy w Trialu (7-8 lipca 2007), - Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB (28 lipca 2007), - Lotna Premia Fiat 64 Tour de Pologne (14 września 2007). 2. Przyznano stypendia sportowe zawodnikom reprezentującym wałbrzyskie kluby sportowe, przy czym złagodzono kryteria ich przyznawania - w odpowiedzi na postulaty środowiska. 3. Zakończono budowę boiska przy ul. Blankowej, rozpoczęto modernizację hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina (Żwirki i Wigury), uruchomiono Skatepark przy ul. Topolowej, (zadania realizowane przez OSiR i WGM DRIM). 4. W roku ubiegłym uroczyście obchodzono "60 - lecie Sportu Wałbrzyskiego". 5. Doposażono w sprzęt sportowy wałbrzyskie kluby sportowe (KP Górnik Zagłębie Wałbrzych - piłka nożna oraz LKS Górnik - lekkoatleci) - korzystając z funduszy na przeciwdziałanie problemom alkoholowym. 6. Realizacja zadania pn. Budowa trasy rekreacyjnej po nasypie kolejowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku: Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Boguszów - Gorce. 7. Kontynuowano projekt "Wałbrzych Miasto MTB" - oznakowano dwie nowe trasy rowerowe oraz 5

6 poprawiono i zmodyfikowano trasy istniejące, przeprowadzono prestiżowe imprezy kolarskiej (ME Trial, MP MTB, lotną premię Tour de Pologne, Nocne Kryterium Uliczne o Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha i inne). W zakresie budżetu 1. W 2007 roku opracowano 17 projektów uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha. Przygotowano także 73 zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w tym 18 zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczyło zmian/zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha. 2. Opracowano materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. 3. Przygotowano projekt budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok zgodnie z uchwałą w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informacją o stanie mienia komunalnego został przedłożony Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr 829/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 listopada 2007 roku. 4. Opracowano układ wykonawczy uchwalonego budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok zgodnie z klasyfikacją budżetową i wprowadzono go zarządzeniem Nr 194/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 lutego 2007 roku. 5. Sporządzono sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2006 rok i przedłożono je Radzie Miejskiej Wałbrzycha oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr 272/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 marca 2007 roku. 6. Sporządzono informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 roku i przedłożono Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z zarządzeniem Nr 659/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2007 roku. 7. Sporządzono harmonogram realizacji dochodów i wydatków na rok 2007 i wprowadzono go Zarządzeniem Nr 204/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2007 roku. 8. Monitorowano faktyczne przepływy pieniężne w stosunku do prognozy. 9. Prowadzono statystykę zawierającą główne mierniki pożyczek i kredytów (warunki oprocentowania, warunki spłaty, okres karencji). 10. Przygotowano zarządzenia Prezydenta w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych instytucji kultury. 11. Terminowo sporządzano sprawozdania finansowe i budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. Przygotowywano projekty uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie 6

7 zaciąganych kredytów i pożyczek, 13. Współpracowano z bankami w zakresie umów kredytowych, umów dotyczących obsługi rachunków bankowych Urzędu. 14. Sporządzano zestawienia zobowiązań budżetu Miasta z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji. 15. Sporządzano i podano do publicznej wiadomości kwartalne informacje o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniające kwotę deficytu lub nadwyżki. 16. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości roczną informację dotyczącą wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniającą kwotę deficytu, zobowiązań wymagalnych, dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. W zakresie finansów 1. Prowadzono obsługę finansowo - księgową Urzędu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych m.in. sporządzono ponad 88 tys. przelewów, rozliczano zaliczki dla pracowników, polecenia wyjazdów służbowych (krajowe i zagraniczne 513 szt.). 2. Prowadzono ewidencję środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego łącznie ponad 8 tys. kartotek oraz rozliczano inwentaryzacje ww. składników majątkowych. 3. W zakresie mienia gminnego prowadzono ewidencję analityczną środków trwałych na ok. 20 tys. kartotek oraz pozostałych środków trwałych ok. 8 tys. kartotek. 4. Dokonano opłat związanych z ubezpieczeniem: mienia Urzędu Miejskiego, systemu monitoringu wizyjnego centrum Wałbrzycha, mienia Gminy (zasoby mieszkaniowe, mienie zarządzane przez MZUK oraz MZB), kas wypłacających świadczenia rodzinne, Muzeum Przemysłu i Techniki, Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA Zamek Książ, sportowców PZU Sport oraz kompleksu zamkowo parkowego Książ. 5. Wypłacano renty uzupełniające. 6. Wystawiono zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla byłych pracowników Urzędu Miejskiego i osób, których dokumenty przechowywane są w archiwum w tym 179 zaświadczenia o wynagrodzeniu na drukach Rp Przekazywano dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, przedszkoli i żłobków samorządowych, instytucji kultury oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 8. Prowadzono obsługę finansowo księgową wyborów do Sejmu i Senatu (wypłaty na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłaty z tytułu umów zlecenia oraz wydatki na zakup materiałów i innych usług). 7

8 9. Prowadzono obsługę finansowo księgową projektów realizowanych w Urzędzie Miejskim. 10. Wypłacano świadczenia rodzinne, świadczenia z tyt. prac społecznie użytecznych, stypendia i zasiłki dla uczniów na podstawie list wypłat w kasach oraz list przelewów bankowych. 11. Wypłacono stypendia sportowe, stypendia dla studentów wałbrzyskich uczelni oraz stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną. 12. Prowadzono ewidencję analityczną świadczeń rodzinnych niepodjętych oraz nienależnie pobranych. 13. Prowadzono obsługę finansowo - księgową ZFŚS, Biura Obsługi Rady Miejskiej, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 14. Naliczano, wypłacano i rozliczano wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego 597 list płac oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło 241 list płac (502 rachunki). 15. Sporządzano deklaracje i rozliczano podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, składki na PFRON. 16. Przyjmowano i rozliczano wadia od wykonawców przystępujących do przetargów, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, prowadzono ewidencję przyjętych i wydanych depozytów w Książce depozytów. 17. Prowadzono ewidencję mienia zlikwidowanych jednostek ZZOZ, MZO, MZBK, MBGiK i MZUK. 18. Sporządzano deklaracje DRA i raporty RCX i RSA dla ZUS dot. zlikwidowanych jednostek gminy dla około 10 tys. osób. 19. Prowadzono ewidencję dzieł sztuki i eksponatów muzealnych (około 700 kartotek), akcji i udziałów. 20. Wypłacono 25 kaucji mieszkaniowych w tym na podstawie zawartych ugód 13, wyroków sądowych 1 oraz dokonano 11 zwrotów kwot nominalnych z odsetkami. 21. Opracowano informację o stanie mienia komunalnego. 22. Przygotowano i wydano 367 sztuk kwitariuszy przychodowych, 416 sztuk druków KP. 23. Wdrożono program komputerowy OTAGO w celu usprawnienia obsługi finansowo księgowej Urzędu. W zakresie dochodów Gminy 1. Prowadzono w księgach rachunkowych ewidencję przypisów i odpisów w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych. 2. Założono nowe kartoteki podatkowe. 8

9 3. Wystawiono około decyzji administracyjnych i nakazów płatniczych w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych. 4. Dokonywano czynności sprawdzających deklaracji i informacji (złożono szt. deklaracji i informacji). 5. Skierowano 25 wniosków do Urzędu Skarbowego o ukaranie podatników nie składających deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych. 6. Wysłano wezwań do złożenia deklaracji i korekty deklaracji w trybie art. 274a Ordynacji podatkowej. 7. Przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 11 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 8. Przeprowadzono 3 kontrole podatkowe. 9. Wydano 178 zaświadczeń w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. 10. Prowadzono w księgach rachunkowych ewidencję wpłat i zwrotów, analitykę kart podatkowych oraz księgowość syntetyczną podatków i opłat lokalnych. 11. Sporządzano sprawozdania o wysokości udzielonej pomocy publicznej, o zaległościach przedsiębiorców, z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S, o stanie należności Rb-N oraz z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Rb-PDP. 12. Wystawiano szt. decyzji administracyjnych określających wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od posiadania psów, opłaty targowej i skarbowej. 13. Kontrolowano terminowości wpłacanych podatków, w przypadku wpłat po terminie wystawiano postanowienia w sprawie zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet zaległości i odsetek za zwłokę szt. W przypadku nie uiszczenia należności podatkowej w terminie podejmowane były czynności zmierzające do przymusowego ściągnięcia zaległości poprzez wysłanie upomnień szt. na kwotę ,35 zł oraz wystawienie tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego szt. na kwotę ,94 zł. 14. Skierowano do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 36 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę ,66 zł. 15. Rozpatrzono 266 wniosków podatników o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie terminu płatności, umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie zaległości na raty). 16. Rozpatrzono 196 wniosków o zwrot opłaty skarbowej. 17. Przekazano 110 odwołań i zażaleń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 9

10 18. Dokonano 3 zgłoszeń wierzytelności Gminy Wałbrzych do sądu z uwagi na upadłość dłużników na kwotę ,50 zł. 19. Egzekwowano zaległości podatkowe i opłaty, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania poprzez egzekucję z pieniędzy z wynagrodzeń, ze świadczeń emerytalnych oraz ubezpieczeń społecznych, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych. 20. Sprawdzano wszystkie tytuły wykonawcze otrzymywane od wierzyciela pod względem formalnym, czy spełniają wymogi określone w art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 21. Prowadzono ewidencje tytułów wykonawczych odrębnie dla wszystkich podatków oraz inne związane z postępowaniem egzekucyjnym. 22. Planowano i realizowano egzekucję poprzez : - przydział zadań dla poborców (wybranie tytułów wykonawczych, ich aktualizowanie, sprawdzanie czy nie zawierają braków, które utrudniają wykonywanie zadań, wpisywanie tytułów do arkusza przydziałowego) oraz rozliczenie z przydzielonych zadań (kontrola rachunkowa kwitariuszy, tytułów wykonawczych, dowodów wpłat), - likwidację określonych zaległości (podatki i opłaty lokalne) - całkowicie wyegzekwowano kwotę z sztuk tytułów wykonawczych na ogólną kwotę ,85 zł, kwota pobranych odsetek za zwłokę to ,37 zł, a kosztów egzekucyjnych ,64 zł. 23. Skierowano do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 13 wniosków o wpis hipoteki przymusowej wobec 10 dłużników na kwotę ,00 zł. 24. Dokonywano podziału sum uzyskanych z egzekucji do 3 dłużników. 25. Sporządzono informacje o wynikach postępowania egzekucyjnego za I półrocze i rok W zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz pierwszej opłaty za grunt naniesiono około 8,5 tys. przypisów należności wygenerowanych przez wydział merytoryczny, łącznie prowadzono obsługę około 8,2 tys. kartotek z ww. tytułu. 27. Prowadzono ewidencję przypisów, odpisów i wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, czynszu najmu i dzierżawy składników majątkowych, mandatów karnych kredytowych, grzywien w celu przymuszenia, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, opłat za wydanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych, opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 28. Wysłano łącznie około 4,2 tys. wezwań do zapłaty należności. 29. Skierowano 64 sprawy do Biura Prawnego celem wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego. 30. Do wszystkich osób i podmiotów które spłacają cenę wykupu lokali na raty wysłane zostały pisma informujące o wysokości raty wraz z wyliczeniem należnego oprocentowania. 10

11 31 Wystawiono 203 oświadczenia o całkowitej spłacie zadłużenia z tytułu wykupu lokalu oraz o wykreśleniu hipoteki. 32. Przygotowano 34 zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie rozłożenia należności na raty, odroczenia terminów ich płatności oraz umorzenia. 33. Wystawiono 4 zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej w ramach zasady de minimis. 34. Wystawiono 99 tytułów wykonawczych na grzywny w celu przymuszenia. 35. Prowadzono rozliczenia i sporządzano deklaracje w zakresie podatku VAT (12 deklaracji i 34 korekty). 36. Rozliczano z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu wpłaty z tytułu wydania dowodu osobistego potrącając na rzecz Gminy 5% wpływów. 37. W związku z przekazaniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokumentacji dotyczącej należności z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r., prowadzono ewidencję, rozliczenia i egzekucję z ww. tytułu. 38. Prowadzono ewidencję należności z tyt. potrąconych przez komorników sądowych wpłat na poczet zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych. W zakresie kontroli wewnętrznej 1. Pracownicy przeprowadzili łącznie 79 kontroli w tym: - 3 kontrole doraźne/problemowe, - 6 kontroli finansowych: Publiczne Gimnazjum Nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30, - 28 kontroli zaleceń pokontrolnych z 2006 roku, - 42 kontrole realizacji procedur - zgodnie z art. 187 ust. 3 ustawy o finansach publicznych kontrolą objęto co najmniej 5% wydatków podległych i nadzorowanych jednostek jednocześnie sprawdzając przestrzeganie procedur kontroli, celowość zaciąganych zobowiązań i dokonywanych wydatków. 2. W świetle ustaleń z powyższych kontroli Prezydent Miasta w stosunku do 31 kontrolowanych jednostek wydał stosowne zalecenia pokontrolne zmierzające do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, z tego 8 kontrolowanych jednostek wystąpiło o przedłużenie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych. W zakresie strategii i analiz 1. Zrealizowano, w zakresie odnoszącym się do nadzoru właścicielskiego: - przygotowanie dokumentacji, informacji oraz analiz w związku z tematami Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały/akcje w zakresie podsumowania roku obrotowego 2006, oraz Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, m.in. w zakresie: 11

12 dopłat Gminy Wałbrzych jako Wspólnika Przedsiębiorstwa Zamek Książ Sp. z o.o. oraz właściciela kompleksu Parkowo zamkowego w łącznej kwocie zł na cele związane z utrzymaniem kompleksu, podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie zł w zamian za objęte udziały, zmian umowy Spółki Wałbrzyskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. oraz po zmianie firmy Spółki ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o., - przygotowanie materiałów do uchwał Rady Miejskiej w sprawach: powiększenia terenu WSSE Invest Park Sp. z o.o. o obszar 1,0776 ha w obrębie Szczawienko nr 3 oraz o obszar 0,5845 ha w obrębie Poniatów 10, utworzenia wraz z innymi podmiotami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Invest Park Development Sp. z o.o. (objęcie udziałów w zamian za aport w postaci nieruchomości przy ul. Sosnowej w obrębie Poniatów nr 11, na której Spółka realizować będzie projekt pn. Wałbrzyskie Budownictwo Mieszkaniowe) oraz współrealizacja przedmiotowej uchwały w zakresie kompetencji nadzoru właścicielskiego. - opracowanie dla potrzeb Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Wojewody Dolnośląskiego informacji o przekształceniach, prywatyzacji i stanie mienia za rok 2006, - sporządzenie dla Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej opracowań dot. spółek ze 100%-m udziałem Gminy Wyniki ekonomiczne i sytuacja spółki w okresie lat obrotowych , - opracowanie materiałów i informacji dot. spółek z udziałem Gminy dla potrzeb m.in.: uzyskania kredytu na rachunku bieżącym oraz Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, - opracowanie dla użytku wewnętrznego procedur zbywania udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Gminy oraz harmonogramu zbywania udziałów w spółce ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o., - objęcie zadaniami nadzoru właścicielskiego Spółki ze 100%-m udziałem Gminy Wałbrzych pod firmą Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne AQUA ZDRÓJ Sp. z o.o. w Wałbrzychu. 2. Realizacja działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem koncepcji Traktu Wałbrzyskiego / Traktu Księżnej Daisy. 3. Realizacja przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu i długoterminowym rozwoju parku Przemysłowego w Wałbrzychu zlokalizowane będzie na terenach obszaru I etapu Stefy Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa sąsiadujących bezpośrednio z WSSE Invest Park:. Realizacja działań związanych z utworzeniem Parku Przemysłowego ma za zadanie doprowadzić do współfinansowania kosztów projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego przewidzianego na lata : - infrastruktura drogowa w ramach Priorytetu 3 RPO Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku planowanym beneficjent projektu Gmina Wałbrzych, - infrastruktura WPP w ramach Priorytetu 1 RPO Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw planowany beneficjent projektu podmiot zarządzający WPP. W zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1. Wydano łącznie 585 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego: zezwoleń dla punktów detalicznych (do spożycia poza miejscem sprzedaży), w tym: 170 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4.5 % do 18 %, 143 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %, 86 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4.5 % oraz piwa, - 86 zezwoleń dla punktów gastronomicznych (do spożycia w miejscu sprzedaży) w tym: 12

13 41 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4.5 % oraz piwa, 23 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4.5 % do 18 %, 22 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %. 2. Wydano 13 zezwoleń tzw. jednorazowych, na sprzedaż podczas trwania imprez na wolnym powietrzu. 3. Przeprowadzono 88 wizji lokalnych przed wydaniem zezwoleń dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w okresie sprzedaży napojów alkoholowych ( zgodnie z 5 ust.3 uchwały Nr XXII/376/2000 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2000 r. W trakcie wizji lokalnych, szczególną uwagę zwrócono na lokalizację punktu sprzedaży, jego oznaczenie i zgodności danych zawartych we wniosku. Każdorazowo przedsiębiorców pouczano o konieczności przestrzegania ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych, szczególnie zwracano uwagę na zakaz sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, pod zastaw i na kredyt oraz dbałości o zachowanie porządku publicznego i przestrzeganiu ciszy nocnej w obrębie punktu sprzedaży. 4. Przeprowadzono, zgodnie z ustawą, coroczną akcję obliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Przeprowadzona akcja dotyczyła 400 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Przyjęto 992 oświadczenia i wydano 90 zaświadczeń o dokonaniu opłaty w ustawowym terminie i właściwej wysokości. 5. Wydano 2 decyzje odmawiające wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wszczęto 3 postępowania dotyczące cofnięcia zezwoleń. Postępowania zakończyły się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania. Wszczęto również 138 postępowań o wygaszenie zezwoleń, z czego 23 umorzono, a wydano 115 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń. 6. Stan wykorzystania limitu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł łącznie 355 punkty (detal - 285, gastronomia 70) przy limicie określonym w uchwale RM na 500 punktów (odpowiednio 390 i 110 ). W 2007 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły ,76 zł ( wzrost o ok. 11,5 % ponad założony plan). W zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej 1. Dokonano 888 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, 2. Dokonano 1196 zmian w istniejących wpisach w ewidencji działalności gospodarczej, 3. Wydano 1070 decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, 4. Wydano 194 zaświadczenia o latach pracy tj. prowadzonej działalności gospodarczej, 5. Potwierdzono zgodność 345 zaświadczeń z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność wpisu), 6. Wydano 53 duplikaty zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 7. Zmiany we wpisie i decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej ze względu na zmianę miejsca zamieszkania przez przedsiębiorcę 19, 8. Dokonano 347 zwolnień z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą, 9. Udzielono 917 pisemnych odpowiedzi o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej. Na dzień 31 grudnia 2007 r. w ewidencji działalności gospodarczej figurowało

14 przedsiębiorców. Dochody Gminy z tytułu opłat za wniosek o wpis i zmianę we wpisie w 2007 roku wyniosły ,00 zł. W zakresie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową. 1. Udzielono 29 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 2. Dokonano 57 zmian w już udzielonych licencjach. 3. Z wykonywania tego transportu zrezygnowało 22 przedsiębiorców. 4. Cofnięto 2 licencje. 5. Na terenie Gminy Wałbrzych i Gminy Szczawno-Zdrój zaewidencjonowanych było ogółem 377 licencji (taksówek), w tym: 58 taksówek obszar Wałbrzycha, 319 taksówek obszar Wałbrzycha i Szczawna Zdroju, w tym 33 taksówki na obszar Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju i Boguszowa-Gorc. 6. Wpływy z tytułu porozumienia Gminy Wałbrzych z Uzdrowiskową Gminą Miejskiej Szczawno Zdrój o wydawanie licencji wyniosły w 2007 roku (za 2006 r.) 213,46 zł. Wpływy z tytułu opłat za licencje i zmiany licencji w 2007 roku wyniosły łącznie ,97 zł. W zakresie wydawania zezwoleń na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH) wydano: zezwolenia na działanie woh, 2. 1 decyzję odmawiającą wydania zezwolenia, 3. 8 decyzji umarzających postępowanie. W zakresie inwestycji miejskich 1. Inwestycje zakończone: - remont budynku przy ul. Puszkina na budynek z lokalami socjalnymi (12 mieszkań z czego 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo), - budowa windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy budynku Ratusza wraz z parkingiem, - przebudowa budynku przy ul. Kasztelańskiej 3 w Wałbrzychu na strażnicę Straży Miejskiej Wałbrzycha, - przebudowa i rozbudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Krasińskiego 8 budowa hospicjum stacjonarnego, - rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu, - Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SKATEPARK, - uzbrojenie Kolonii Trzech Róż, - modernizacja obiektów Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Wałbrzychu budowa wentylacji nawiewno - wywiewnej w obiekcie przy ul. Andersa. 2. Inwestycje w trakcie realizacji: - remont budynku administracyjnego przy ul. Matejki 1., - przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych budynków szkolnych trwają roboty wstępne związane z termomodernizacją PSP 2, PSP 5 i PSP 30, - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu termomodernizacja ZSP 2 (ul. Królewiecka), PSP 22 (ul. 11 Listopada) i PSP 28 (al. Wyzwolenia) dofinansowania z Funduszu Norweskiego (EOG) roboty rozpoczną się na początku 2008 roku obecnie trwają procedury podpisania umowy o dofinansowanie oraz przygotowania do ogłoszenia przetargów, 14

15 - uzbrojenie infrastrukturalne WSSE działania wspólne z WSSE, Gmina odkupiła roboty wykonane przez WSSE w zakresie budowy dróg nr 1 i 2 wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem komunikujących nowe platformy w strefie, - budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA - wspólne działanie z WZWiK mające na celu wspólną budowę uzbrojenia w dzielnicach Konradów, Lubiechów i Poniatów, - modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej przebudowa z rozbudową hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina (ul. Żwirki i Wigury) w Wałbrzychu. 3. Inwestycje w przygotowaniu: - odbudowa Amfiteatru przy Zamku Książ, - budowa Centrum Dydaktyczno - Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych przy Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi przy ul. Palisadowej 48 (segment D), - budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy ul. Ratuszowej, - uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe w dzielnicy Poniatów, - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (szkoły, budynki Urzędu), - budowa boisk szkolnych o nawierzchni sztucznej przy PG 6 (ul. Główna) i PSP 21 (ul. Grodzka) - budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu, - stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie nowych terenów Poniatowa - budowa pierwszego etapu Strefy Aktywizacji Gospodarczej Obszaru Poniatowa w Wałbrzychu (SAGOP), - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Wałbrzycha, - infrastruktura drogowa w dzielnicy Konradów. 4. Pozyskane dofinansowanie dla zadań zakończonych: - Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SKATEPARK : UE: ,29 zł Budżet Państwa: ,17 zł RAZEM: ,46 zł 5. Pozyskane dofinansowanie dla zadań w trakcie realizacji: - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu termomodernizacja ZSP 2 (ul. Królewiecka), PSP 22 (ul. 11 Listopada) i PSP 28 (al. Wyzwolenia) dofinansowania z Funduszu Norweskiego (EOG): UE: ,75 zł - modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej przebudowa z rozbudową hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina (ul. Żwirki i Wigury) w Wałbrzychu: UE: ,85 zł Budżet Państwa: ,71 zł RAZEM: ,56 zł OGÓŁEM POZYSKANE DOFINANSOWANIE: ,77 zł 6. Inicjatywy inwestycyjne podjęte we współpracy z innymi podmiotami: - z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji: Podjęto wspólne działania mające na celu budowę uzbrojenia dodatkowego w zakresie wodociągu, kanalizacji deszczowej, przebudowy dróg z budową chodników i oświetlenia ulicznego w dzielnicy Poniatów, w zakresie budowy wodociągu, kanalizacji deszczowej w dzielnicy Konradów oraz w 15

16 zakresie budowy wodociągu w dzielnicy Lubiechów jednocześnie z prowadzoną przez WZWiK budową kanalizacji sanitarnej, która otrzymała dofinansowanie z Funduszu ISPA (Fundusz Spójności). W 2007 roku prowadzone były roboty w Konradowie wykonano około 80 % uzbrojenia. W 2008 roku planowane jest zakończenie wspólnej inwestycji oraz budowa infrastruktury drogowej. W 2007 roku prowadzone były roboty w Lubiechowie wykonano około 60 % uzbrojenia. W 2008 roku planowane jest zakończenie wspólnej inwestycji. W Poniatowie roboty rozpoczną się w 2008r., a zakończenia wspólnej inwestycji planowane jest na 2009 r., - z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji: Prowadzone są na bieżąco działania mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów na obszarach gdzie brakuje takiego uzbrojenia. Do tej pory gmina zrealizowała wspólnie z WPWiK budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze Kolonii Trzech Róż oraz wodociągu w ulicy Podgórskiej, - z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INWEST-PARK : Prowadzone są wspólne działania mające na celu uzbrojenie nowych terenów (platform) pod inwestycje przemysłowe oraz działania mające na celu uzbrojenie nowych terenów w dzielnicy Poniatów pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, - ze Starostwem Powiatowym: Podjęta została inicjatywa złożenia wspólnego wniosku na termomodrenizację obiektów użyteczności publicznej gminy i starostwa co spowoduje ograniczenie zanieczyszczeń w mieście i powiecie. Obecnie przygotowywane jest porozumienie oraz wstępna dokumentacja projektowa, - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta: Podjęto wstępne rozmowy z właścicielami cieków wodnych na terenie Wałbrzycha w celu stworzenia wspólnej koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta i gmin ościennych oraz późniejszej wspólnej realizacji zadania. 7. Wykonanie ogółem Rok 2007: Planowane wydatki inwestycyjne ogółem zł, w tym wydatki ze środków UE w wysokości zł, a z pozostałych źródeł zł. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska 1. Zawarto umowy z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11a, na wykonanie robót polegających na: - utrzymaniu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., rowów melioracyjnych o łącznej długości ok m ze szczególnym uwzględnieniem 40 % długości rowów od ich ujścia, - utrzymaniu we właściwym stanie technicznym i bieżącym krat zamontowanych na potokach w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz dwukrotnym wiosennym i jesiennym - czyszczeniu koryt potoków na terenie miasta Wałbrzycha z nagromadzonych odpadów w terminie do dnia 31 maja i do dnia15 października 2007 r., - wymianie 80 mb uszkodzonego odcinka krytej części rowu R-10, na terenie boiska sportowego w rejonie ul. Piasta Ratuszowej w Wałbrzychu, - wykonano I etap prac w zakresie czyszczenia potoku Szczawnik na odcinku od skrzyżowania ul. Wieniawskiego z ul. Gen. de Gauelle'a do granic Rezerwatu Przyrody "Przełomy pod Książem" na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. 2. Prowadzony był stały nadzór nad ww. pracami oraz dokonywane odbiory robót w cyklach 16

17 miesięcznych. 3. Wydano 6 opinii inwestycji w zakresie gospodarki wodno ściekowej. 4. Wydano zezwolenia dotyczące wycinki drzew i krzewów obumarłych, kolidujących z obiektami budowlanymi, sieciami i stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia w ilości 149 decyzji. 5. Uzgodniono wnioski w zakresie wykonywania cięć pielęgnacyjnych w zadrzewieniach, w związku z ograniczaniem dopływu światła dziennego do pomieszczeń, kolizją z obiektami budowlanymi lub liniami napowietrznymi w ilości 33 szt spraw z 2007 roku rozstrzygnięto w roku Odpowiedziano na 17 interpelacji radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha. 8. Skierowano 53 wnioski do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu dotyczące wycinki drzew na terenie gminy. 9. Wydano 14 opinii dla ZDiK, uzgadniających zakres zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących w pasach dróg gminnych. 10. Wydano 23 opinie dla ZDiK, określające zasadność usunięcia drzew i krzewów rosnących w pasach dróg gminnych. 11. Wydano 24 opinie dla WIM tut. Urzędu, uzgadniające zakres zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów w odniesieniu do terenów stanowiących własność gminy. 12. Wydano 11 opinii dla WIM tut. Urzędu, określających zasadność usunięcia drzew i krzewów w odniesieniu do terenów stanowiących własność gminy. 13. Wydano 26 opinii dla MZB Sp. z o.o., uzgadniających zakres zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów, w odniesieniu do terenów stanowiących własność gminy. 14. Wydano 11 opinii dla MZB Sp. z o.o., określających zasadność usunięcia drzew i krzewów w odniesieniu do terenów stanowiących własność gminy. 15. Zawarto 150 umów z osobami fizycznymi na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych, polegających na zamianie źródła ogrzewania z paliwa stałego na ekologiczne oraz 4 umowy na dotację do wykonania przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej istniejących budynków mieszkalnych. 16. W ramach umów zawartych z podmiotami, jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie miasta, z gminnego funduszu dofinansowano wymienione niżej zadania : - utrzymanie zieleni w mieście, w tym ukwiecenie balkonów i okien w Rynku i na Ratuszu, konkurs"ładna posesja, ładny balkon, ładne okno", ochronę gatunkową kasztanowca białego przeciwdziałanie rozwojowi szkodnika kasztanowców, przebudowę zieleni na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 i Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w dzielnicy Piaskowa Góra, przebudowę zieleni na terenie Politechniki Wrocławskiej, - edukację ekologiczną realizowaną przez Fundację "Nasze Sudety", Ligę Ochrony Przyrody, 17

18 Szkoły Podstawowe Nr 6,12,15,30,31,22,ZS-P nr 1 ( zakup przez Gminę nagród dla laureatów konkursów ekologicznych), realizację zadania polegającego na budowie szlaku dydaktycznospacerowego na terenie kompleksu zamkowo - parkowego "Zamek Książ", zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie Świata Wałbrzych'2007", - gospodarkę odpadami realizowaną przez Wydział Infrastruktury Miasta pn. " Stare leki zanieś do apteki"- zakup pojemników na zużyte leki, - ochronę powietrza realizowaną przez Niepubliczne Liceum Profilowane Cechu Rzemiosł Różnych modernizacja kotłowni, - kontynuację termomodernizacji obiektów gminnych - szkół oraz budowę kotłowni gazowej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kosteckiego 27, - kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej budowa przyłączy w dzielnicy Biały Kamień i Konradów, - uporządkowanie gospodarki ściekowej budynku mieszkalnego przy ul. Orkana 5 i 48c ( likwidacja zbiornika na ścieki bytowe, budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej). 17. Prowadzono nadzór nad realizacją ww. zadań w zakresie osiągnięcia efektu ekologicznego wraz z przygotowaniem do rozliczenia finansowego. 18. Na wniosek starosty lub wojewody sporządzono 23 opinie w zakresie odzysku, unieszkodliwiania odpadów, zbierania i ich transportu oraz zatwierdzenia programu gospodarki odpadami wytwarzanymi przez podmioty na terenie Wałbrzycha. 19. Na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wydano 5 opinii w sprawie sprowadzania z zagranicy odpadów aluminium i złomu aluminium, celem ich odzysku w instalacji firmy Poland Smelting Technologies POLST Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Jachimowicza Wydano 296 opinii dotyczących wniosków lokalizacyjnych w zakresie ochrony środowiska. 21. Otrzymano 34 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz 1 wniosek o określenie zakresu raportu. Łącznie rozpoczęto 35 spraw z czego: - 21 zakończono wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, - 3 zakończono decyzją umarzającą postępowanie, - 6 inwestycji nie wymagało przeprowadzenia postępowania, - 4 sprawy zostały przeniesione na rok 2008, - wydano 1 postanowienie określające zakres raportu. 22. Zakończono decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 10 spraw z 2006r. W zakresie planowania przestrzennego 1. Wydano: - opinie urbanistyczne bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 425, - opinie urbanistyczne z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego 11, - wszczęcia postępowania w zakresie warunków zabudowy - 346, - wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 41, - decyzje o warunkach zabudowy 203, - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 31, - decyzje o odmowie wydania warunków zabudowy 8, 18

19 - postanowienia dotyczące wstępnych podziałów działek pozytywne 72, - postanowienia dotyczące wstępnych podziałów działek negatywne - 14, - decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie warunków zabudowy 36, - decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 44, - postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -1, - decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora 4, - wezwania do uzupełnienia braków 252, - pisma inne 247, - wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 161, - wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 125, - wypisy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- 48, - wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 14, - zaświadczenia stwierdzające brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 221, - rozprawy administracyjne przeprowadzone w trakcie trwania postępowania administracyjnego Zakończono prace formalno prawne i planistyczne związane z opracowaniem: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla południowej części Etapu II. W dniu 15 lutego 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr V/48/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2008 roku nr 73 pod pozycją 803, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniej Obwodnicy Miasta rejonu ulic Stefana Żeromskiego Starachowickiej w Wałbrzych. W dniu 29 marca 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr VII/60/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której teść została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2007 roku Nr 107 pod pozycją 1381, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Wrocławskiej i alei de Gaulle' - rejon ulic Wilczej i Pogodnej w Wałbrzychu. W dniu 28 czerwca 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr X/90/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 sierpnia 2007 roku Nr 184 pod pozycją 2381, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zachodniej obwodnicy miasta w rejonie ulicy Wyszyńskiego i Sokołowskiego w Wałbrzychu. W dniu 28 czerwca 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr X/91/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 sierpnia 2007 roku Nr 184 pod pozycją 2382, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zachodniej obwodnicy miasta, - rejon Wzgórza Gedymina w Wałbrzychu. W dniu 28 czerwca 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr X/92/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 sierpnia 2007 roku Nr 184 pod pozycją 2383, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Sosnowej Warszawskiej - Grzybowej w Wałbrzychu. W dniu 26 października 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/138/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku Nr 301 pod pozycją 4082, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej - Grzybowej w Wałbrzychu. W dniu 26 października 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/137/07 19

20 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku Nr 301 pod pozycją 4081, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Etap I. W dniu 26 października 2007 roku plan został zatwierdzony uchwałą Nr XIV/139/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku Nr 301 pod pozycją Podjęto i prowadzono prace w dziedzinie poniższych opracowań planistycznych: - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha dla określenia obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - Uchwała Nr IX/86/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007 roku (w trakcie realizacji zostały zakończone prace planistyczne oraz procedura formalno prawna przewiduje się, iż w marcu br projekt zmiany studium zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Wałbrzycha w celu jego zatwierdzenia), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Generała Andersa Melchiora Wańkowicza w Wałbrzychu uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr X/93/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku (w trakcie realizacji opracowany projekt planu poddawany jest opiniowaniu i uzgadnianiu), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Wałbrzychu - Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr X/94/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku (w trakcie realizacji opracowany projekt planu poddawany jest opiniowaniu i uzgadnianiu), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego Ogrodowej w Wałbrzychu - Uchwała XI/114/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku (w trakcie realizacji zostały zakończone prace planistyczne oraz procedura formalno prawna przewiduje się, iż w kwietniu br projekt planu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Wałbrzycha w celu jego zatwierdzenia), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Generała Sikorskiego 1-go Maja w Wałbrzychu - Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XI/115/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku (w trakcie realizacji opracowany projekt planu poddawany jest opiniowaniu i uzgadnianiu), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Mazowieckiej - Bolesława Chrobrego - Piotra Wysockiego w Wałbrzychu - Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XI/116/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku (w trakcie realizacji po skompletowaniu materiałów wejściowych opracowywany jest projekt planu), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnej części śródmieścia rejonu ulic 1-go Maja - Limanowskiego w Wałbrzychu - Uchwała XI/117/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku (w trakcie realizacji zostały zakończone prace planistyczne oraz procedura formalno prawna przewiduje się, iż w kwietniu br projekt planu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Wałbrzycha w celu jego zatwierdzenia), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Piasta w Wałbrzychu - Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XI/118/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku (w trakcie realizacji po skompletowaniu materiałów wejściowych na podstawie których opracowywany będzie projektu planu, przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia projektanta przedmiotowego planu). 4. Kontynuowane były prace związane z opracowaniem: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolesława Chrobrego Kolejowej w Wałbrzychu podjęte na mocy Uchwały Nr XL/230/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do opracowania przedmiotowego planu, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic 20

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Zwiększenia w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku. Należności i zobowiązania

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania Na dzień 30 czerwca 2014 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe miasta wg sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę 446.169.411,11 zł, z tego: gotówka i depozyty 68.745.740,96

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Zadania Referatu Podatkowego

Zadania Referatu Podatkowego Zadania Referatu Podatkowego określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z 1) Rozpatrywanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Plan dochodów budżetowych na 2013 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok Uchwałą Nr XXXVI / 323 /2013 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 30 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo