SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha, realizował zadania własne i zlecone istotne dla miasta i jego mieszkańców. W tym zakresie przy pomocy Wydziałów i Biur Urzędu wykonano m.in. następujące zadania: W zakresie edukacji 1. Monitoring wizyjny w szkołach - program rządowy. Do końca roku w 7 gimnazjach zainstalowana została wersja standardowa monitoringu wizyjnego. Dotacja celowa otrzymana z budżetu centralnego zł, dofinansowanie z Gminy zł. 2. W dalszym ciągu realizowany jest program Gminny system wspierania uzdolnień. W ramach tego programu przyznawane są stypendia Prezydenta Miasta za wyniki w nauce - stypendia II stopnia Prezydenta Miasta za pierwsze półrocze roku szkolnego 2006/2007 wręczono 8 uczniom (po 270 zł miesięcznie). Za drugie półrocze roku szkolnego 2006/2007 stypendia I stopnia otrzymało 5 uczniów, a II stopnia 9 uczniów (po 333 zł przez 3 miesiące - stypendia I stopnia, po 333 zł przez 4 miesiące - stypendium II stopnia). Łącznie w 2007r. na stypendia Prezydenta Miasta wydano zł. W ramach programu "PRYMUS 2007" - przyznawano tytuł PRYMUSA 32 uczniom. Stypendia dla studentów - po raz pierwszy przyznano także stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych studentów. Stypendia w kwocie 600 zł brutto przez 3 miesiące będzie otrzymywało 7 studentów wałbrzyskich uczelni. Po raz pierwszy przyznane zostały granty dla pracowników wyższych uczelni. 3. Gminny Program Otwarta Szkoła - w pierwszym półroczu 2007r. złożono 19 wniosków na konkursy i 23 wnioski na zajęcia pozalekcyjne. Dofinansowano 15 wniosków na konkursy na łączną kwotę zł i 18 wniosków na zajęcia pozalekcyjne na łączną kwotę zł i specjalnie dla Publicznego Gimnazjum nr 7 kwotę zł na zajęcia z koszykówki. W drugim półroczu 2007r. złożono 15 wniosków na konkursy i 31 na zajęcia pozalekcyjne. Dofinansowano 14 wniosków na łączną kwotę zł i 20 wniosków na zajęcia pozalekcyjne na łączną kwotę zł i specjalnie dla PG zł na zajęcia z koszykówki. Spotkania Matematyczne - w 2007r. odbyło się 7 Spotkań Matematycznych: 5 od lutego do czerwca i 2 od października do listopada. Wykłady przeznaczone były dla uczniów zainteresowanych matematyką i fizyką i wykraczały poza podstawy programowe. 4. Realizowany jest program Asystenci języka angielskiego - w pierwszej połowie 2007 r w Wałbrzychu przebywało dwóch asystentów: jeden w Publicznym Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Specjalnymi, drugi w Publicznym Gimnazjum nr 13 od września do grudnia 2007r. w Wałbrzychu przebywało trzech asystentów (kontynuacja w styczniu 2008): jeden w Publicznym Gimnazjum nr 5, drugi w Publicznym Gimnazjum nr 7, trzeci w Publicznym Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Specjalnymi. 5. Kontynuowany był program MEN nauki języka angielskiego w wałbrzyskich szkołach wszystkie szkoły podstawowe wprowadziły w ramach tego zadania nauczanie języka angielskiego. Od stycznia 2007 do czerwca 2007 odbywało się tylko w klasach pierwszych, od września 2007 do grudnia 2007 (i do końca roku szkolnego 2007/2008) w klasach pierwszych i drugich. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą z dotacji celowej. Od stycznia 2007 do sierpnia 2007 Gmina otrzymała na ten cel zł, a od września do grudnia zł. 1

2 6. Realizowany był "Program na Rzecz Społeczności Romskiej" - w 2007 r otrzymano na realizację programu zł w tym ze środków własnych ,10 zł, pozostała kwota to dotacja. - w ramach programu uczniowie pochodzenia romskiego otrzymali środki na zakup podręczników i przyborów szkolnych: zł to dotacja celowa, a zł dotacja z Gminy, - w ramach realizacji zadania uczniowie pochodzenia romskiego otrzymali dodatek motywacyjny. Dodatek przez 5 miesięcy otrzymywało 4 uczniów na łączną kwotę zł. 7. Dożywianie dzieci - z programu w 2007 roku korzystało ogółem dzieci w tym 2023 w formie ciepłego posiłku w szkole, pozostałe to formy pomocy żywieniowej dla dzieci w domu. 8. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami realizowano: - Ośmiu Wspaniałych wybrano Ósemkę Wałbrzycha, zgłoszono laureatkę wałbrzyską do eliminacji ogólnopolskich, wyłoniono Ósemeczkę. W maju 2007 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu zorganizowano uroczystość podsumowującą edycję wałbrzyską, a w dniach czerwca Ósemka uczestniczyła w finale ogólnopolskim, który odbył się w dniach czerwca 2007 w Białogardzie, - Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu w Wałbrzychu działa już 30 Klubów z czego nowych zarejestrowano 7, a dla 23 dokonano aktualizacji. Zorganizowano 7 szkoleń dla młodzieży oraz Dzień na TAK, Piknik Wolontariusza, II Miejską Wigilię. 9. Dolnośląski Festiwal Nauki w dniach od do odbył się X Dolnośląski Festiwal Nauki. Z zaproponowanych wykładów, pokazów i spotkań skorzystało ok osób, nie tylko z Wałbrzycha. W ramach DFN zorganizowano Festiwal Osiągnięć Dzieci i Młodzieży w ramach którego prezentowane były osiągnięcia uczniów wałbrzyskich szkół. 10. "Razem przeciw zagrożeniom" - międzygimnazjalny turniej o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Uczestniczy 12 gimnazjów z całego Wałbrzycha. Odbywa się w trzech etapach. Finał odbył się 30 marca 2007 r. 11. "Miasteczko Ruchu Drogowego" - akcja zdobywania karty rowerowej przez uczniów klas V szkół podstawowych. Organizatorami są Auchan, WORD i UM. W tym roku w zakończonej w czerwcu akcji uczestniczyło 1000 uczniów wałbrzyskich podstawówek. Po raz pierwszy zorganizowano też akcję zdobywania karty motorowerowej. W zakresie zapewnienia porządku publicznego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, współpracy z organizacjami pozarządowymi. 1. W celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywatelom miasta Wałbrzycha, w zakresie doprowadzenia i zatrzymania osób do wytrzeźwienia przez Komendę Miejską Policji został zakupiony ze środków gminy kolejny już 7 samochód dla Policji o wartości ,00 zł. 2. W trosce o stan zdrowia mieszkańców Wałbrzycha umożliwiono udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w ramach realizowanych programów zdrowotnych, które dofinansowano na ok zł. w drodze ogłoszonego konkursu ofert, realizowane przez wałbrzyskie środowisko medyczne. Są to: badania mammograficzne i ultrasonograficzne, udzielanie pomocy dla ludzi chorych na choroby nowotworowe w ramach opieki paliatywnej, badania płuc metodą RTG, lakowanie i leczenie pierwszych stałych zębów trzonowych u dzieci 9 letnich, profilaktyka i zapobieganie wadom postawy u dzieci i młodzieży, badania zapobiegające chorobie prostaty oraz dofinansowanie punktu diagnostyczno - konsultacyjnego ds. HIV/AIDS, a ponadto z ochrony zdrowia zakupiono dla szkół kolejne dwa zestawy (spośród 8 zestawów) do korekcji wad postawy u 2

3 dzieci. 3. Na ogólną kwotę zł. wykonano zadania z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku: - przekazano zł. do Starostwa Powiatowego na realizację programu w zakresie przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie wraz z zapewnieniem miejsc noclegowych, - na funkcjonowanie 11 środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz na zorganizowanie wypoczynku zimowego przekazano kwotę zł., które prowadzone były przez organizacje pozarządowe, szkoły i parafie, - na 4 środowiskowe świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przekazano zł, - na realizację usług interwencyjno - konsultacyjnych dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie świadczonych w 3 Punktach Interwencji Kryzysowej i 5 Punktach Niebieskiej Linii przekazano dla organizacji pozarządowej kwotę zł, - świadczono usługi za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS, które są jednym z wzorcowych zadań publicznych wspieranych przez gminę Wałbrzych, - dofinansowano wiele środowiskowych programów dla dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka na kwotę ok zł. oraz programów wspierających działalność ruchów samopomocowych i środowisk trzeźwościowych zł., realizowanych przez organizacje, instytucje, parafie i placówki oświatowe, - sfinansowano w kwocie zł wypoczynek wyjazdowy w okresie wakacji dla 300 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 4. W 2007 roku na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawarto 36 umów o udzielenie dotacji, 3 porozumienia oraz przekazano 10 gminnym jednostkom organizacyjnym środki finansowe na realizację zadań, na ogólną kwotę ok zł. Ponadto, przekazano MOPS środki finansowe w kwocie zł. na realizację środowiskowych programów profilaktyki w dzielnicach oraz wyposażenie organizowanego Klubu Młodzieżowego. W 2007 roku sfinansowano w kwocie zł. zakup do szkół sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych i innych zadań. 5. Doposażono w sprzęt sportowy OSiR, WOK oraz kluby sportowe. 6. Zorganizowano i przeprowadzono imprezę dla mieszkańców Wałbrzycha z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Sygnał Wolności''. 7. Uruchomiono w porozumieniu z Fundacją Razem Punkt Psychologiczno - Prawny w Ratuszu w ramach organizowanej kampanii Razem przeciw dyskryminacji. 8. W wyniku ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2007 roku z zakresu pomocy społecznej zlecono na kwotę ok zł. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom następujące zadania: - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym, - prowadzenie kuchni dla najuboższych mieszkańców miasta Wałbrzycha, - prowadzenie magazynów interwencyjnych, magazynu żywności, - zorganizowanie uroczystych posiłków świątecznych dla najuboższych, 3

4 - wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka w tym dla osób niepełnosprawnych. W tym zakresie został między innymi dofinansowany program z zakresu udzielania bezpłatnych porad obywatelskich przez Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela "St.O.P.'' w Wałbrzychu, - zakupiono około 700 żywnościowych paczek świątecznych dla najuboższych w tym dla dzieci ze świetlic środowiskowych. W zakresie świadczeń rodzinnych 1. Świadczenia rodzinne wypłacano w każdym miesiącu ok rodzin. 2. Przyjęto ponad 9000 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wydano decyzje, którymi przyznano tys. różnego rodzaju świadczeń na ogólną sumę zł. 3. W każdym miesiącu zaliczkę alimentacyjną wypłacano ok rodzinom dla 2017 uprawnionych osób/dzieci. Wydano 2068 decyzji, którymi przyznano świadczeń na ogólną kwotę zł. Średnia kwota wypłacanych zaliczek alimentacyjnych w miesiącu wyniosła zł, co daje średnio 323 zł na uprawnioną rodzinę. 4. W toku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych zlecono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przeprowadzenie 658 wywiadów środowiskowych pozwalających na określenie sytuacji majątkowej i bytowej dłużników. W oparciu o zebrane informacje o dłużnikach wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 103 dłużników. W przypadku 68 dłużników uchylających się od przeprowadzenia wywiadu lub aktywizacji zawodowej skierowano do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu wnioski o ściganie z urzędu za przestępstwo nie alimentacji. Jednocześnie w 20 przypadkach wystąpiono do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom. 5. W wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych ponad 197 tys. zł tytułem zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, z czego 50 % stanowi dochód własny Gminy. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1. Pozyskano środki zewnętrzne (dotacje) na realizację zadań: - środki unijne - "Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją" we współpracy z Hradec Kralowe, - środki ministerialne - "Wakacje z Kulturą", "Drogi Polaków do Niepodległości", "Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Muzeum Przemysłu i Techniki, oddziału Muzeum w Wałbrzychu", wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" do Turcji. 2. Przystąpiono do opracowania Koncepcji zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki. 3. Przygotowano założenia i przeprowadzono rozmowy z miastem Hradec Kralove w sprawie wspólnej realizacji projektu pn: Wałbrzych, Hradec Kralove Miasta Kultury oraz Poznajemy swojego sąsiada. 4

5 4. Wydano 9 decyzji administracyjnych zezwalających na przeprowadzenie imprez masowych, w tym 2 decyzje na imprezy sportowe i 7 decyzji na imprezy kulturalno artystyczne. 5. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie: upowszechniania kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki zawarto z oferentami łącznie 69 umów (w tym: 22 z zakresu kultury i sztuki, 41 z zakresu kultury fizycznej i sportu i 6 z zakresu turystyki). 6. Wsparto prestiżowe przedsięwzięcia kulturalne organizowane na terenie miasta: - WGS BWA Zamek Książ: wystawa "Obraz nie ręką ludzką malowany" ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy, - WOK: Giełda kabaretowa "Przewałka", Dni Wałbrzycha oraz Jubileusz 10-lecia WOK, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Ensamble im. ks. Daisy, Juwenalia. Zrealizowano uroczystości: - koncerty promujące IV Festiwal Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy, - IV Festiwal Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy, - dzień Wałbrzyskiego Twórcy, - obchody 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody 89 rocznicy Odzyskania Niepodległości - Święto 11 Listopada. 7. Utworzono nową instytucję kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych. 8. Otwarty został także punkt biblioteczny w dzielnicy Szczawienko, remont elewacji siedziby głównej Muzeum (środki własne Muzeum + dotacja ministerialna) W zakresie sportu, rekreacji i turystyki 1. Zorganizowano następujące prestiżowe imprezy sportowe i kulturalne o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i lokalnej: - Mistrzostwa Polski w Trialu (30 czerwca 2007), - Mistrzostwa Europy w Trialu (7-8 lipca 2007), - Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB (28 lipca 2007), - Lotna Premia Fiat 64 Tour de Pologne (14 września 2007). 2. Przyznano stypendia sportowe zawodnikom reprezentującym wałbrzyskie kluby sportowe, przy czym złagodzono kryteria ich przyznawania - w odpowiedzi na postulaty środowiska. 3. Zakończono budowę boiska przy ul. Blankowej, rozpoczęto modernizację hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina (Żwirki i Wigury), uruchomiono Skatepark przy ul. Topolowej, (zadania realizowane przez OSiR i WGM DRIM). 4. W roku ubiegłym uroczyście obchodzono "60 - lecie Sportu Wałbrzyskiego". 5. Doposażono w sprzęt sportowy wałbrzyskie kluby sportowe (KP Górnik Zagłębie Wałbrzych - piłka nożna oraz LKS Górnik - lekkoatleci) - korzystając z funduszy na przeciwdziałanie problemom alkoholowym. 6. Realizacja zadania pn. Budowa trasy rekreacyjnej po nasypie kolejowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku: Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Boguszów - Gorce. 7. Kontynuowano projekt "Wałbrzych Miasto MTB" - oznakowano dwie nowe trasy rowerowe oraz 5

6 poprawiono i zmodyfikowano trasy istniejące, przeprowadzono prestiżowe imprezy kolarskiej (ME Trial, MP MTB, lotną premię Tour de Pologne, Nocne Kryterium Uliczne o Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha i inne). W zakresie budżetu 1. W 2007 roku opracowano 17 projektów uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha. Przygotowano także 73 zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w tym 18 zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczyło zmian/zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha. 2. Opracowano materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2008 rok. 3. Przygotowano projekt budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok zgodnie z uchwałą w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informacją o stanie mienia komunalnego został przedłożony Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr 829/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 listopada 2007 roku. 4. Opracowano układ wykonawczy uchwalonego budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok zgodnie z klasyfikacją budżetową i wprowadzono go zarządzeniem Nr 194/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 lutego 2007 roku. 5. Sporządzono sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2006 rok i przedłożono je Radzie Miejskiej Wałbrzycha oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr 272/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 marca 2007 roku. 6. Sporządzono informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 roku i przedłożono Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z zarządzeniem Nr 659/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2007 roku. 7. Sporządzono harmonogram realizacji dochodów i wydatków na rok 2007 i wprowadzono go Zarządzeniem Nr 204/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2007 roku. 8. Monitorowano faktyczne przepływy pieniężne w stosunku do prognozy. 9. Prowadzono statystykę zawierającą główne mierniki pożyczek i kredytów (warunki oprocentowania, warunki spłaty, okres karencji). 10. Przygotowano zarządzenia Prezydenta w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych instytucji kultury. 11. Terminowo sporządzano sprawozdania finansowe i budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12. Przygotowywano projekty uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie 6

7 zaciąganych kredytów i pożyczek, 13. Współpracowano z bankami w zakresie umów kredytowych, umów dotyczących obsługi rachunków bankowych Urzędu. 14. Sporządzano zestawienia zobowiązań budżetu Miasta z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji. 15. Sporządzano i podano do publicznej wiadomości kwartalne informacje o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniające kwotę deficytu lub nadwyżki. 16. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości roczną informację dotyczącą wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniającą kwotę deficytu, zobowiązań wymagalnych, dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. W zakresie finansów 1. Prowadzono obsługę finansowo - księgową Urzędu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych m.in. sporządzono ponad 88 tys. przelewów, rozliczano zaliczki dla pracowników, polecenia wyjazdów służbowych (krajowe i zagraniczne 513 szt.). 2. Prowadzono ewidencję środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego łącznie ponad 8 tys. kartotek oraz rozliczano inwentaryzacje ww. składników majątkowych. 3. W zakresie mienia gminnego prowadzono ewidencję analityczną środków trwałych na ok. 20 tys. kartotek oraz pozostałych środków trwałych ok. 8 tys. kartotek. 4. Dokonano opłat związanych z ubezpieczeniem: mienia Urzędu Miejskiego, systemu monitoringu wizyjnego centrum Wałbrzycha, mienia Gminy (zasoby mieszkaniowe, mienie zarządzane przez MZUK oraz MZB), kas wypłacających świadczenia rodzinne, Muzeum Przemysłu i Techniki, Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA Zamek Książ, sportowców PZU Sport oraz kompleksu zamkowo parkowego Książ. 5. Wypłacano renty uzupełniające. 6. Wystawiono zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla byłych pracowników Urzędu Miejskiego i osób, których dokumenty przechowywane są w archiwum w tym 179 zaświadczenia o wynagrodzeniu na drukach Rp Przekazywano dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, przedszkoli i żłobków samorządowych, instytucji kultury oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 8. Prowadzono obsługę finansowo księgową wyborów do Sejmu i Senatu (wypłaty na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłaty z tytułu umów zlecenia oraz wydatki na zakup materiałów i innych usług). 7

8 9. Prowadzono obsługę finansowo księgową projektów realizowanych w Urzędzie Miejskim. 10. Wypłacano świadczenia rodzinne, świadczenia z tyt. prac społecznie użytecznych, stypendia i zasiłki dla uczniów na podstawie list wypłat w kasach oraz list przelewów bankowych. 11. Wypłacono stypendia sportowe, stypendia dla studentów wałbrzyskich uczelni oraz stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną. 12. Prowadzono ewidencję analityczną świadczeń rodzinnych niepodjętych oraz nienależnie pobranych. 13. Prowadzono obsługę finansowo - księgową ZFŚS, Biura Obsługi Rady Miejskiej, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 14. Naliczano, wypłacano i rozliczano wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego 597 list płac oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło 241 list płac (502 rachunki). 15. Sporządzano deklaracje i rozliczano podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, składki na PFRON. 16. Przyjmowano i rozliczano wadia od wykonawców przystępujących do przetargów, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, prowadzono ewidencję przyjętych i wydanych depozytów w Książce depozytów. 17. Prowadzono ewidencję mienia zlikwidowanych jednostek ZZOZ, MZO, MZBK, MBGiK i MZUK. 18. Sporządzano deklaracje DRA i raporty RCX i RSA dla ZUS dot. zlikwidowanych jednostek gminy dla około 10 tys. osób. 19. Prowadzono ewidencję dzieł sztuki i eksponatów muzealnych (około 700 kartotek), akcji i udziałów. 20. Wypłacono 25 kaucji mieszkaniowych w tym na podstawie zawartych ugód 13, wyroków sądowych 1 oraz dokonano 11 zwrotów kwot nominalnych z odsetkami. 21. Opracowano informację o stanie mienia komunalnego. 22. Przygotowano i wydano 367 sztuk kwitariuszy przychodowych, 416 sztuk druków KP. 23. Wdrożono program komputerowy OTAGO w celu usprawnienia obsługi finansowo księgowej Urzędu. W zakresie dochodów Gminy 1. Prowadzono w księgach rachunkowych ewidencję przypisów i odpisów w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych. 2. Założono nowe kartoteki podatkowe. 8

9 3. Wystawiono około decyzji administracyjnych i nakazów płatniczych w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych. 4. Dokonywano czynności sprawdzających deklaracji i informacji (złożono szt. deklaracji i informacji). 5. Skierowano 25 wniosków do Urzędu Skarbowego o ukaranie podatników nie składających deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych. 6. Wysłano wezwań do złożenia deklaracji i korekty deklaracji w trybie art. 274a Ordynacji podatkowej. 7. Przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 11 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 8. Przeprowadzono 3 kontrole podatkowe. 9. Wydano 178 zaświadczeń w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. 10. Prowadzono w księgach rachunkowych ewidencję wpłat i zwrotów, analitykę kart podatkowych oraz księgowość syntetyczną podatków i opłat lokalnych. 11. Sporządzano sprawozdania o wysokości udzielonej pomocy publicznej, o zaległościach przedsiębiorców, z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S, o stanie należności Rb-N oraz z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Rb-PDP. 12. Wystawiano szt. decyzji administracyjnych określających wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od posiadania psów, opłaty targowej i skarbowej. 13. Kontrolowano terminowości wpłacanych podatków, w przypadku wpłat po terminie wystawiano postanowienia w sprawie zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet zaległości i odsetek za zwłokę szt. W przypadku nie uiszczenia należności podatkowej w terminie podejmowane były czynności zmierzające do przymusowego ściągnięcia zaległości poprzez wysłanie upomnień szt. na kwotę ,35 zł oraz wystawienie tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego szt. na kwotę ,94 zł. 14. Skierowano do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 36 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę ,66 zł. 15. Rozpatrzono 266 wniosków podatników o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie terminu płatności, umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie zaległości na raty). 16. Rozpatrzono 196 wniosków o zwrot opłaty skarbowej. 17. Przekazano 110 odwołań i zażaleń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 9

10 18. Dokonano 3 zgłoszeń wierzytelności Gminy Wałbrzych do sądu z uwagi na upadłość dłużników na kwotę ,50 zł. 19. Egzekwowano zaległości podatkowe i opłaty, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania poprzez egzekucję z pieniędzy z wynagrodzeń, ze świadczeń emerytalnych oraz ubezpieczeń społecznych, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych. 20. Sprawdzano wszystkie tytuły wykonawcze otrzymywane od wierzyciela pod względem formalnym, czy spełniają wymogi określone w art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 21. Prowadzono ewidencje tytułów wykonawczych odrębnie dla wszystkich podatków oraz inne związane z postępowaniem egzekucyjnym. 22. Planowano i realizowano egzekucję poprzez : - przydział zadań dla poborców (wybranie tytułów wykonawczych, ich aktualizowanie, sprawdzanie czy nie zawierają braków, które utrudniają wykonywanie zadań, wpisywanie tytułów do arkusza przydziałowego) oraz rozliczenie z przydzielonych zadań (kontrola rachunkowa kwitariuszy, tytułów wykonawczych, dowodów wpłat), - likwidację określonych zaległości (podatki i opłaty lokalne) - całkowicie wyegzekwowano kwotę z sztuk tytułów wykonawczych na ogólną kwotę ,85 zł, kwota pobranych odsetek za zwłokę to ,37 zł, a kosztów egzekucyjnych ,64 zł. 23. Skierowano do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 13 wniosków o wpis hipoteki przymusowej wobec 10 dłużników na kwotę ,00 zł. 24. Dokonywano podziału sum uzyskanych z egzekucji do 3 dłużników. 25. Sporządzono informacje o wynikach postępowania egzekucyjnego za I półrocze i rok W zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz pierwszej opłaty za grunt naniesiono około 8,5 tys. przypisów należności wygenerowanych przez wydział merytoryczny, łącznie prowadzono obsługę około 8,2 tys. kartotek z ww. tytułu. 27. Prowadzono ewidencję przypisów, odpisów i wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, czynszu najmu i dzierżawy składników majątkowych, mandatów karnych kredytowych, grzywien w celu przymuszenia, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, opłat za wydanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych, opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 28. Wysłano łącznie około 4,2 tys. wezwań do zapłaty należności. 29. Skierowano 64 sprawy do Biura Prawnego celem wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego. 30. Do wszystkich osób i podmiotów które spłacają cenę wykupu lokali na raty wysłane zostały pisma informujące o wysokości raty wraz z wyliczeniem należnego oprocentowania. 10

11 31 Wystawiono 203 oświadczenia o całkowitej spłacie zadłużenia z tytułu wykupu lokalu oraz o wykreśleniu hipoteki. 32. Przygotowano 34 zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie rozłożenia należności na raty, odroczenia terminów ich płatności oraz umorzenia. 33. Wystawiono 4 zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej w ramach zasady de minimis. 34. Wystawiono 99 tytułów wykonawczych na grzywny w celu przymuszenia. 35. Prowadzono rozliczenia i sporządzano deklaracje w zakresie podatku VAT (12 deklaracji i 34 korekty). 36. Rozliczano z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu wpłaty z tytułu wydania dowodu osobistego potrącając na rzecz Gminy 5% wpływów. 37. W związku z przekazaniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokumentacji dotyczącej należności z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r., prowadzono ewidencję, rozliczenia i egzekucję z ww. tytułu. 38. Prowadzono ewidencję należności z tyt. potrąconych przez komorników sądowych wpłat na poczet zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych. W zakresie kontroli wewnętrznej 1. Pracownicy przeprowadzili łącznie 79 kontroli w tym: - 3 kontrole doraźne/problemowe, - 6 kontroli finansowych: Publiczne Gimnazjum Nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30, - 28 kontroli zaleceń pokontrolnych z 2006 roku, - 42 kontrole realizacji procedur - zgodnie z art. 187 ust. 3 ustawy o finansach publicznych kontrolą objęto co najmniej 5% wydatków podległych i nadzorowanych jednostek jednocześnie sprawdzając przestrzeganie procedur kontroli, celowość zaciąganych zobowiązań i dokonywanych wydatków. 2. W świetle ustaleń z powyższych kontroli Prezydent Miasta w stosunku do 31 kontrolowanych jednostek wydał stosowne zalecenia pokontrolne zmierzające do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, z tego 8 kontrolowanych jednostek wystąpiło o przedłużenie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych. W zakresie strategii i analiz 1. Zrealizowano, w zakresie odnoszącym się do nadzoru właścicielskiego: - przygotowanie dokumentacji, informacji oraz analiz w związku z tematami Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały/akcje w zakresie podsumowania roku obrotowego 2006, oraz Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, m.in. w zakresie: 11

12 dopłat Gminy Wałbrzych jako Wspólnika Przedsiębiorstwa Zamek Książ Sp. z o.o. oraz właściciela kompleksu Parkowo zamkowego w łącznej kwocie zł na cele związane z utrzymaniem kompleksu, podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie zł w zamian za objęte udziały, zmian umowy Spółki Wałbrzyskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. oraz po zmianie firmy Spółki ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o., - przygotowanie materiałów do uchwał Rady Miejskiej w sprawach: powiększenia terenu WSSE Invest Park Sp. z o.o. o obszar 1,0776 ha w obrębie Szczawienko nr 3 oraz o obszar 0,5845 ha w obrębie Poniatów 10, utworzenia wraz z innymi podmiotami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Invest Park Development Sp. z o.o. (objęcie udziałów w zamian za aport w postaci nieruchomości przy ul. Sosnowej w obrębie Poniatów nr 11, na której Spółka realizować będzie projekt pn. Wałbrzyskie Budownictwo Mieszkaniowe) oraz współrealizacja przedmiotowej uchwały w zakresie kompetencji nadzoru właścicielskiego. - opracowanie dla potrzeb Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Wojewody Dolnośląskiego informacji o przekształceniach, prywatyzacji i stanie mienia za rok 2006, - sporządzenie dla Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej opracowań dot. spółek ze 100%-m udziałem Gminy Wyniki ekonomiczne i sytuacja spółki w okresie lat obrotowych , - opracowanie materiałów i informacji dot. spółek z udziałem Gminy dla potrzeb m.in.: uzyskania kredytu na rachunku bieżącym oraz Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, - opracowanie dla użytku wewnętrznego procedur zbywania udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Gminy oraz harmonogramu zbywania udziałów w spółce ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o., - objęcie zadaniami nadzoru właścicielskiego Spółki ze 100%-m udziałem Gminy Wałbrzych pod firmą Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne AQUA ZDRÓJ Sp. z o.o. w Wałbrzychu. 2. Realizacja działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem koncepcji Traktu Wałbrzyskiego / Traktu Księżnej Daisy. 3. Realizacja przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu i długoterminowym rozwoju parku Przemysłowego w Wałbrzychu zlokalizowane będzie na terenach obszaru I etapu Stefy Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa sąsiadujących bezpośrednio z WSSE Invest Park:. Realizacja działań związanych z utworzeniem Parku Przemysłowego ma za zadanie doprowadzić do współfinansowania kosztów projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego przewidzianego na lata : - infrastruktura drogowa w ramach Priorytetu 3 RPO Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku planowanym beneficjent projektu Gmina Wałbrzych, - infrastruktura WPP w ramach Priorytetu 1 RPO Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw planowany beneficjent projektu podmiot zarządzający WPP. W zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1. Wydano łącznie 585 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego: zezwoleń dla punktów detalicznych (do spożycia poza miejscem sprzedaży), w tym: 170 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4.5 % do 18 %, 143 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %, 86 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4.5 % oraz piwa, - 86 zezwoleń dla punktów gastronomicznych (do spożycia w miejscu sprzedaży) w tym: 12

13 41 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4.5 % oraz piwa, 23 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4.5 % do 18 %, 22 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %. 2. Wydano 13 zezwoleń tzw. jednorazowych, na sprzedaż podczas trwania imprez na wolnym powietrzu. 3. Przeprowadzono 88 wizji lokalnych przed wydaniem zezwoleń dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w okresie sprzedaży napojów alkoholowych ( zgodnie z 5 ust.3 uchwały Nr XXII/376/2000 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2000 r. W trakcie wizji lokalnych, szczególną uwagę zwrócono na lokalizację punktu sprzedaży, jego oznaczenie i zgodności danych zawartych we wniosku. Każdorazowo przedsiębiorców pouczano o konieczności przestrzegania ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych, szczególnie zwracano uwagę na zakaz sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, pod zastaw i na kredyt oraz dbałości o zachowanie porządku publicznego i przestrzeganiu ciszy nocnej w obrębie punktu sprzedaży. 4. Przeprowadzono, zgodnie z ustawą, coroczną akcję obliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz przyjmowano oświadczenia o wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Przeprowadzona akcja dotyczyła 400 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Przyjęto 992 oświadczenia i wydano 90 zaświadczeń o dokonaniu opłaty w ustawowym terminie i właściwej wysokości. 5. Wydano 2 decyzje odmawiające wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wszczęto 3 postępowania dotyczące cofnięcia zezwoleń. Postępowania zakończyły się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania. Wszczęto również 138 postępowań o wygaszenie zezwoleń, z czego 23 umorzono, a wydano 115 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń. 6. Stan wykorzystania limitu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł łącznie 355 punkty (detal - 285, gastronomia 70) przy limicie określonym w uchwale RM na 500 punktów (odpowiednio 390 i 110 ). W 2007 roku wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły ,76 zł ( wzrost o ok. 11,5 % ponad założony plan). W zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej 1. Dokonano 888 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, 2. Dokonano 1196 zmian w istniejących wpisach w ewidencji działalności gospodarczej, 3. Wydano 1070 decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, 4. Wydano 194 zaświadczenia o latach pracy tj. prowadzonej działalności gospodarczej, 5. Potwierdzono zgodność 345 zaświadczeń z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność wpisu), 6. Wydano 53 duplikaty zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 7. Zmiany we wpisie i decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej ze względu na zmianę miejsca zamieszkania przez przedsiębiorcę 19, 8. Dokonano 347 zwolnień z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą, 9. Udzielono 917 pisemnych odpowiedzi o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej. Na dzień 31 grudnia 2007 r. w ewidencji działalności gospodarczej figurowało

14 przedsiębiorców. Dochody Gminy z tytułu opłat za wniosek o wpis i zmianę we wpisie w 2007 roku wyniosły ,00 zł. W zakresie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową. 1. Udzielono 29 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 2. Dokonano 57 zmian w już udzielonych licencjach. 3. Z wykonywania tego transportu zrezygnowało 22 przedsiębiorców. 4. Cofnięto 2 licencje. 5. Na terenie Gminy Wałbrzych i Gminy Szczawno-Zdrój zaewidencjonowanych było ogółem 377 licencji (taksówek), w tym: 58 taksówek obszar Wałbrzycha, 319 taksówek obszar Wałbrzycha i Szczawna Zdroju, w tym 33 taksówki na obszar Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju i Boguszowa-Gorc. 6. Wpływy z tytułu porozumienia Gminy Wałbrzych z Uzdrowiskową Gminą Miejskiej Szczawno Zdrój o wydawanie licencji wyniosły w 2007 roku (za 2006 r.) 213,46 zł. Wpływy z tytułu opłat za licencje i zmiany licencji w 2007 roku wyniosły łącznie ,97 zł. W zakresie wydawania zezwoleń na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH) wydano: zezwolenia na działanie woh, 2. 1 decyzję odmawiającą wydania zezwolenia, 3. 8 decyzji umarzających postępowanie. W zakresie inwestycji miejskich 1. Inwestycje zakończone: - remont budynku przy ul. Puszkina na budynek z lokalami socjalnymi (12 mieszkań z czego 2 przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo), - budowa windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy budynku Ratusza wraz z parkingiem, - przebudowa budynku przy ul. Kasztelańskiej 3 w Wałbrzychu na strażnicę Straży Miejskiej Wałbrzycha, - przebudowa i rozbudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Krasińskiego 8 budowa hospicjum stacjonarnego, - rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu, - Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SKATEPARK, - uzbrojenie Kolonii Trzech Róż, - modernizacja obiektów Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Wałbrzychu budowa wentylacji nawiewno - wywiewnej w obiekcie przy ul. Andersa. 2. Inwestycje w trakcie realizacji: - remont budynku administracyjnego przy ul. Matejki 1., - przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych budynków szkolnych trwają roboty wstępne związane z termomodernizacją PSP 2, PSP 5 i PSP 30, - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu termomodernizacja ZSP 2 (ul. Królewiecka), PSP 22 (ul. 11 Listopada) i PSP 28 (al. Wyzwolenia) dofinansowania z Funduszu Norweskiego (EOG) roboty rozpoczną się na początku 2008 roku obecnie trwają procedury podpisania umowy o dofinansowanie oraz przygotowania do ogłoszenia przetargów, 14

15 - uzbrojenie infrastrukturalne WSSE działania wspólne z WSSE, Gmina odkupiła roboty wykonane przez WSSE w zakresie budowy dróg nr 1 i 2 wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem komunikujących nowe platformy w strefie, - budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA - wspólne działanie z WZWiK mające na celu wspólną budowę uzbrojenia w dzielnicach Konradów, Lubiechów i Poniatów, - modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej przebudowa z rozbudową hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina (ul. Żwirki i Wigury) w Wałbrzychu. 3. Inwestycje w przygotowaniu: - odbudowa Amfiteatru przy Zamku Książ, - budowa Centrum Dydaktyczno - Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych przy Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi przy ul. Palisadowej 48 (segment D), - budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy ul. Ratuszowej, - uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe w dzielnicy Poniatów, - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (szkoły, budynki Urzędu), - budowa boisk szkolnych o nawierzchni sztucznej przy PG 6 (ul. Główna) i PSP 21 (ul. Grodzka) - budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu, - stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie nowych terenów Poniatowa - budowa pierwszego etapu Strefy Aktywizacji Gospodarczej Obszaru Poniatowa w Wałbrzychu (SAGOP), - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Wałbrzycha, - infrastruktura drogowa w dzielnicy Konradów. 4. Pozyskane dofinansowanie dla zadań zakończonych: - Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SKATEPARK : UE: ,29 zł Budżet Państwa: ,17 zł RAZEM: ,46 zł 5. Pozyskane dofinansowanie dla zadań w trakcie realizacji: - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu termomodernizacja ZSP 2 (ul. Królewiecka), PSP 22 (ul. 11 Listopada) i PSP 28 (al. Wyzwolenia) dofinansowania z Funduszu Norweskiego (EOG): UE: ,75 zł - modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej przebudowa z rozbudową hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina (ul. Żwirki i Wigury) w Wałbrzychu: UE: ,85 zł Budżet Państwa: ,71 zł RAZEM: ,56 zł OGÓŁEM POZYSKANE DOFINANSOWANIE: ,77 zł 6. Inicjatywy inwestycyjne podjęte we współpracy z innymi podmiotami: - z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji: Podjęto wspólne działania mające na celu budowę uzbrojenia dodatkowego w zakresie wodociągu, kanalizacji deszczowej, przebudowy dróg z budową chodników i oświetlenia ulicznego w dzielnicy Poniatów, w zakresie budowy wodociągu, kanalizacji deszczowej w dzielnicy Konradów oraz w 15

16 zakresie budowy wodociągu w dzielnicy Lubiechów jednocześnie z prowadzoną przez WZWiK budową kanalizacji sanitarnej, która otrzymała dofinansowanie z Funduszu ISPA (Fundusz Spójności). W 2007 roku prowadzone były roboty w Konradowie wykonano około 80 % uzbrojenia. W 2008 roku planowane jest zakończenie wspólnej inwestycji oraz budowa infrastruktury drogowej. W 2007 roku prowadzone były roboty w Lubiechowie wykonano około 60 % uzbrojenia. W 2008 roku planowane jest zakończenie wspólnej inwestycji. W Poniatowie roboty rozpoczną się w 2008r., a zakończenia wspólnej inwestycji planowane jest na 2009 r., - z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji: Prowadzone są na bieżąco działania mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów na obszarach gdzie brakuje takiego uzbrojenia. Do tej pory gmina zrealizowała wspólnie z WPWiK budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze Kolonii Trzech Róż oraz wodociągu w ulicy Podgórskiej, - z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INWEST-PARK : Prowadzone są wspólne działania mające na celu uzbrojenie nowych terenów (platform) pod inwestycje przemysłowe oraz działania mające na celu uzbrojenie nowych terenów w dzielnicy Poniatów pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, - ze Starostwem Powiatowym: Podjęta została inicjatywa złożenia wspólnego wniosku na termomodrenizację obiektów użyteczności publicznej gminy i starostwa co spowoduje ograniczenie zanieczyszczeń w mieście i powiecie. Obecnie przygotowywane jest porozumienie oraz wstępna dokumentacja projektowa, - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta: Podjęto wstępne rozmowy z właścicielami cieków wodnych na terenie Wałbrzycha w celu stworzenia wspólnej koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta i gmin ościennych oraz późniejszej wspólnej realizacji zadania. 7. Wykonanie ogółem Rok 2007: Planowane wydatki inwestycyjne ogółem zł, w tym wydatki ze środków UE w wysokości zł, a z pozostałych źródeł zł. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska 1. Zawarto umowy z Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11a, na wykonanie robót polegających na: - utrzymaniu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., rowów melioracyjnych o łącznej długości ok m ze szczególnym uwzględnieniem 40 % długości rowów od ich ujścia, - utrzymaniu we właściwym stanie technicznym i bieżącym krat zamontowanych na potokach w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz dwukrotnym wiosennym i jesiennym - czyszczeniu koryt potoków na terenie miasta Wałbrzycha z nagromadzonych odpadów w terminie do dnia 31 maja i do dnia15 października 2007 r., - wymianie 80 mb uszkodzonego odcinka krytej części rowu R-10, na terenie boiska sportowego w rejonie ul. Piasta Ratuszowej w Wałbrzychu, - wykonano I etap prac w zakresie czyszczenia potoku Szczawnik na odcinku od skrzyżowania ul. Wieniawskiego z ul. Gen. de Gauelle'a do granic Rezerwatu Przyrody "Przełomy pod Książem" na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. 2. Prowadzony był stały nadzór nad ww. pracami oraz dokonywane odbiory robót w cyklach 16

17 miesięcznych. 3. Wydano 6 opinii inwestycji w zakresie gospodarki wodno ściekowej. 4. Wydano zezwolenia dotyczące wycinki drzew i krzewów obumarłych, kolidujących z obiektami budowlanymi, sieciami i stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia w ilości 149 decyzji. 5. Uzgodniono wnioski w zakresie wykonywania cięć pielęgnacyjnych w zadrzewieniach, w związku z ograniczaniem dopływu światła dziennego do pomieszczeń, kolizją z obiektami budowlanymi lub liniami napowietrznymi w ilości 33 szt spraw z 2007 roku rozstrzygnięto w roku Odpowiedziano na 17 interpelacji radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha. 8. Skierowano 53 wnioski do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu dotyczące wycinki drzew na terenie gminy. 9. Wydano 14 opinii dla ZDiK, uzgadniających zakres zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących w pasach dróg gminnych. 10. Wydano 23 opinie dla ZDiK, określające zasadność usunięcia drzew i krzewów rosnących w pasach dróg gminnych. 11. Wydano 24 opinie dla WIM tut. Urzędu, uzgadniające zakres zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów w odniesieniu do terenów stanowiących własność gminy. 12. Wydano 11 opinii dla WIM tut. Urzędu, określających zasadność usunięcia drzew i krzewów w odniesieniu do terenów stanowiących własność gminy. 13. Wydano 26 opinii dla MZB Sp. z o.o., uzgadniających zakres zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów, w odniesieniu do terenów stanowiących własność gminy. 14. Wydano 11 opinii dla MZB Sp. z o.o., określających zasadność usunięcia drzew i krzewów w odniesieniu do terenów stanowiących własność gminy. 15. Zawarto 150 umów z osobami fizycznymi na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych, polegających na zamianie źródła ogrzewania z paliwa stałego na ekologiczne oraz 4 umowy na dotację do wykonania przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej istniejących budynków mieszkalnych. 16. W ramach umów zawartych z podmiotami, jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie miasta, z gminnego funduszu dofinansowano wymienione niżej zadania : - utrzymanie zieleni w mieście, w tym ukwiecenie balkonów i okien w Rynku i na Ratuszu, konkurs"ładna posesja, ładny balkon, ładne okno", ochronę gatunkową kasztanowca białego przeciwdziałanie rozwojowi szkodnika kasztanowców, przebudowę zieleni na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 i Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w dzielnicy Piaskowa Góra, przebudowę zieleni na terenie Politechniki Wrocławskiej, - edukację ekologiczną realizowaną przez Fundację "Nasze Sudety", Ligę Ochrony Przyrody, 17

18 Szkoły Podstawowe Nr 6,12,15,30,31,22,ZS-P nr 1 ( zakup przez Gminę nagród dla laureatów konkursów ekologicznych), realizację zadania polegającego na budowie szlaku dydaktycznospacerowego na terenie kompleksu zamkowo - parkowego "Zamek Książ", zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie Świata Wałbrzych'2007", - gospodarkę odpadami realizowaną przez Wydział Infrastruktury Miasta pn. " Stare leki zanieś do apteki"- zakup pojemników na zużyte leki, - ochronę powietrza realizowaną przez Niepubliczne Liceum Profilowane Cechu Rzemiosł Różnych modernizacja kotłowni, - kontynuację termomodernizacji obiektów gminnych - szkół oraz budowę kotłowni gazowej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kosteckiego 27, - kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej budowa przyłączy w dzielnicy Biały Kamień i Konradów, - uporządkowanie gospodarki ściekowej budynku mieszkalnego przy ul. Orkana 5 i 48c ( likwidacja zbiornika na ścieki bytowe, budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej). 17. Prowadzono nadzór nad realizacją ww. zadań w zakresie osiągnięcia efektu ekologicznego wraz z przygotowaniem do rozliczenia finansowego. 18. Na wniosek starosty lub wojewody sporządzono 23 opinie w zakresie odzysku, unieszkodliwiania odpadów, zbierania i ich transportu oraz zatwierdzenia programu gospodarki odpadami wytwarzanymi przez podmioty na terenie Wałbrzycha. 19. Na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wydano 5 opinii w sprawie sprowadzania z zagranicy odpadów aluminium i złomu aluminium, celem ich odzysku w instalacji firmy Poland Smelting Technologies POLST Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Jachimowicza Wydano 296 opinii dotyczących wniosków lokalizacyjnych w zakresie ochrony środowiska. 21. Otrzymano 34 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz 1 wniosek o określenie zakresu raportu. Łącznie rozpoczęto 35 spraw z czego: - 21 zakończono wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, - 3 zakończono decyzją umarzającą postępowanie, - 6 inwestycji nie wymagało przeprowadzenia postępowania, - 4 sprawy zostały przeniesione na rok 2008, - wydano 1 postanowienie określające zakres raportu. 22. Zakończono decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 10 spraw z 2006r. W zakresie planowania przestrzennego 1. Wydano: - opinie urbanistyczne bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 425, - opinie urbanistyczne z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego 11, - wszczęcia postępowania w zakresie warunków zabudowy - 346, - wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 41, - decyzje o warunkach zabudowy 203, - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 31, - decyzje o odmowie wydania warunków zabudowy 8, 18

19 - postanowienia dotyczące wstępnych podziałów działek pozytywne 72, - postanowienia dotyczące wstępnych podziałów działek negatywne - 14, - decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie warunków zabudowy 36, - decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 44, - postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -1, - decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora 4, - wezwania do uzupełnienia braków 252, - pisma inne 247, - wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 161, - wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 125, - wypisy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- 48, - wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 14, - zaświadczenia stwierdzające brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 221, - rozprawy administracyjne przeprowadzone w trakcie trwania postępowania administracyjnego Zakończono prace formalno prawne i planistyczne związane z opracowaniem: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla południowej części Etapu II. W dniu 15 lutego 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr V/48/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2008 roku nr 73 pod pozycją 803, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniej Obwodnicy Miasta rejonu ulic Stefana Żeromskiego Starachowickiej w Wałbrzych. W dniu 29 marca 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr VII/60/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której teść została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2007 roku Nr 107 pod pozycją 1381, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Wrocławskiej i alei de Gaulle' - rejon ulic Wilczej i Pogodnej w Wałbrzychu. W dniu 28 czerwca 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr X/90/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 sierpnia 2007 roku Nr 184 pod pozycją 2381, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zachodniej obwodnicy miasta w rejonie ulicy Wyszyńskiego i Sokołowskiego w Wałbrzychu. W dniu 28 czerwca 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr X/91/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 sierpnia 2007 roku Nr 184 pod pozycją 2382, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zachodniej obwodnicy miasta, - rejon Wzgórza Gedymina w Wałbrzychu. W dniu 28 czerwca 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr X/92/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 sierpnia 2007 roku Nr 184 pod pozycją 2383, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Sosnowej Warszawskiej - Grzybowej w Wałbrzychu. W dniu 26 października 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/138/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku Nr 301 pod pozycją 4082, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej - Grzybowej w Wałbrzychu. W dniu 26 października 2007 roku plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/137/07 19

20 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku Nr 301 pod pozycją 4081, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Etap I. W dniu 26 października 2007 roku plan został zatwierdzony uchwałą Nr XIV/139/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha, której treść opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku Nr 301 pod pozycją Podjęto i prowadzono prace w dziedzinie poniższych opracowań planistycznych: - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha dla określenia obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - Uchwała Nr IX/86/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007 roku (w trakcie realizacji zostały zakończone prace planistyczne oraz procedura formalno prawna przewiduje się, iż w marcu br projekt zmiany studium zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Wałbrzycha w celu jego zatwierdzenia), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Generała Andersa Melchiora Wańkowicza w Wałbrzychu uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr X/93/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku (w trakcie realizacji opracowany projekt planu poddawany jest opiniowaniu i uzgadnianiu), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Wałbrzychu - Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr X/94/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku (w trakcie realizacji opracowany projekt planu poddawany jest opiniowaniu i uzgadnianiu), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego Ogrodowej w Wałbrzychu - Uchwała XI/114/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku (w trakcie realizacji zostały zakończone prace planistyczne oraz procedura formalno prawna przewiduje się, iż w kwietniu br projekt planu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Wałbrzycha w celu jego zatwierdzenia), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Generała Sikorskiego 1-go Maja w Wałbrzychu - Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XI/115/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku (w trakcie realizacji opracowany projekt planu poddawany jest opiniowaniu i uzgadnianiu), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Mazowieckiej - Bolesława Chrobrego - Piotra Wysockiego w Wałbrzychu - Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XI/116/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku (w trakcie realizacji po skompletowaniu materiałów wejściowych opracowywany jest projekt planu), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnej części śródmieścia rejonu ulic 1-go Maja - Limanowskiego w Wałbrzychu - Uchwała XI/117/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku (w trakcie realizacji zostały zakończone prace planistyczne oraz procedura formalno prawna przewiduje się, iż w kwietniu br projekt planu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Wałbrzycha w celu jego zatwierdzenia), - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Piasta w Wałbrzychu - Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XI/118/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku (w trakcie realizacji po skompletowaniu materiałów wejściowych na podstawie których opracowywany będzie projektu planu, przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia projektanta przedmiotowego planu). 4. Kontynuowane były prace związane z opracowaniem: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolesława Chrobrego Kolejowej w Wałbrzychu podjęte na mocy Uchwały Nr XL/230/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do opracowania przedmiotowego planu, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic 20

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I. Plan po zmianach - 173 520,13 zł Wykonanie - 173 278,88 zł % wykonania - 99,86 Rozdział 01008 Melioracje wodne

W Y D A T K I. Plan po zmianach - 173 520,13 zł Wykonanie - 173 278,88 zł % wykonania - 99,86 Rozdział 01008 Melioracje wodne W Y D A T K I DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach - 173 520,13 zł Wykonanie - 173 278,88 zł % wykonania - 99,86 Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan po zmianach - 164 500,00 zł Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo