Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak Naczelnik Wydziału Finansowego Anna Matuszak Podinspektor w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak Naczelnik Wydziału Finansowego Anna Matuszak Podinspektor w"

Transkrypt

1 Uczestnik akcji Przejrzysta Polska SKĄD MSMY PIENIĄDZE I NS CO JE WYDSJEMY? BUDŻET POWISTU WRZESIŃSKIEGO STSN NS Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak Naczelnik Wydziału Finansowego Anna Matuszak Podinspektor w Wydziale Finansowym

2 BUDŻET POWISTU WRZESIŃSKIEGO NS ROK 2005 Szanowni Państwo! Pragniemy przybliżyć Państwu problematykę finansów publicznych w kontekście budżetu naszego powiatu, czyli po prostu odpowiedzieć na pytanie: Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Budżet powiatu najważniejszy dokument finansowy samorządu jest rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Dla pełniejszego zrozumienia zasady działania i budowy budżetu spróbujemy przyrównać budżet powiatu do budżetu gospodarstwa domowego. Każde gospodarstwo domowe osiąga określone dochody i ponosi wydatki. DOCHODY GOSPODARSTWO DOMOWE WYDATKI Pensja męża Opłaty miesięczne: czynsz, woda, gaz, prąd, itp. Pensja żony Wyżywienie Wynagrodzenia z umów zlecenia Zakupy ubrań i inne Stypendium dziecka Wydatki na dzieci (dodatkowe lekcje, opłaty szkolne, itp.)

3 Skąd Powiat Wrzesiński będzie mieć pieniądze w 2005 roku Jednostka samorządu terytorialnego jaką jest Powiat Wrzesiński również osiąga określone dochody. Oto kilka przykładów niektórych z nich: - subwencje ogólne stanowią one bezzwrotną formę zasilania finansowego z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego i są formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych powiatu. Otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane. W 2005 roku będą one stanowiły ogólną kwotę ,00 co stanowi 59,53% wszystkich dochodów budżetu naszego powiatu. Należy jednak wspomnieć, że część oświatowa subwencji ogólnej to aż 53,02% ogółu dochodów. - dochody własne powiatu to bardzo szerokie pojęcie składnika dochodów, zawierają się tutaj między innymi takie dochody jak: - dochody z mienia powiatu powiat ma swoje mienie (mieszkania, budynki, grunty) i może pozyskiwać z niego dochody z tytułu czynszu najmu, dzierżawy, czy też sprzedaży, planowana kwota wpływów z tego tytułu na ten rok wynosi: ; - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych każdy mieszkaniec Powiatu Wrzesińskiego co roku płaci podatek dochodowy zależnie od osiąganych dochodów. Za pośrednictwem Ministerstwa Finansów do budżetu powiatu wpływa określona część tego podatku, zatem im wyższe dochody osiągają mieszkańcy naszego powiatu, tym więcej pieniędzy ma do swojej dyspozycji powiat na realizację zadań. W tym roku planujemy, że wpływy z tego tytułu będą na poziomie ,00 tj. 12,32% wszystkich dochodów; - udziały w podatku od osób prawnych podobnie jak mieszkańcy podatki odprowadzają również firmy z naszego terenu, w tym roku powinniśmy otrzymać za pośrednictwem urzędów skarbowych kwotę ,00 tj. 0,55 % ogółu dochodów. - pozostałe dochody są to między innymi wpływy z tytułu odsetek doliczanych do rachunku bankowego, opłat komunikacyjnych, prowizje za sprzedane znaki skarbowe, usługi kserograficzne karty parkingowe, karty wędkarskie, darowizny, itp. - dotacje celowe z budżetu państwa dochody pochodzące z dotacji celowych muszą zostać wydatkowane na określony cel. Powiat nie może swobodnie decydować na co wydać te pieniądze. Niewydatkowane na wskazany cel środki trzeba zwrócić. W 2005 roku powiat otrzyma dotacje w wysokości ,00 tj. 11,50 % - dotacje unijne Powiat Wrzesiński w 2005 roku otrzyma ogółem ,00 środków pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i przeznaczone one zostaną m.in. na stypendia dla uczniów i studentów, a także na dokształcanie zawodowe mieszkańców naszej społeczności lokalnej szkolenia w zakresie języków obcych oraz szkolenia komputerowe. Ogółem w 2005 roku nasz powiat planuje wpływy dochodów na poziomie ,00 zł.

4 Struktura dochodów Powiatu Wrzesińskiego kształtuje się następująco: Wykres 1. Struktura dochodów Powiatu Wrzesińskiego 27% 2% subw encje dotacje celow e dochody w łasne dotacje unijne 60% 11% Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały budżetowej Na co Powiat Wrzesiński wyda pieniądze z 2005 roku? Jednostki samorządu terytorialnego zostały utworzone, by poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców społeczności lokalnych był na wyższym poziomie, ze względu na lepszą znajomość oczekiwań ludności w stosunku do władz z danego terenu. Zatem Powiat Wrzesiński w 2005 roku zamierza wydać pieniądze na następujące cele: Rodzaj wydatków Planowana kwota - rolnictwo i łowiectwo ,00 - leśnictwo ,00 - transport i łączność ,00 - gospodarka mieszkaniowa ,00 - działalność usługowa ,00 - administracja publiczna ,00 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 - obsługa długu publicznego ,00 - oświata i wychowanie ,00 - szkolnictwo wyższe ,00 - ochrona zdrowia ,00 - pomoc społeczna ,00 - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,00 - edukacyjna opieka wychowawcza ,00 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 - kultura fizyczna i sport ,00 - różne rozliczenia - rezerwa ,00 Ogółem nasz powiat zamierza wydać w roku 2005 kwotę ,00 zł.

5 Wykres 2. Struktura wydatków Powiatu Wrzesińskiego w 2005 roku. 0,42% rolnictwo i łowiectwo leśnictwo transport i łączność 1,75% 0,20% gospodarka mieszkaniowa 0,14% 6,74% 7,78% 1,62% 3,52% 0,60% 0,10% 15,82% 0,56% 0,17% 15,20% działalność usługowa administracja publiczna bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa obsługa długu publicznego oświata i wychowanie szkolnictwo wyższe ochrona zdrowia pomoc społeczna pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 4,91% 1,00% edukacyjna opieka wychowawcza kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39,48% kultura fizyczna i sport pozostałe wydatki Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały budżetowej Kilka słów wyjaśnienia: Oświata i wychowanie na ten cel Powiat Wrzesiński przeznaczył aż 39,48 % ogółu wydatków, przy czym należy wspomnieć, że w 2005 roku realizowane będą inwestycje i remonty na ogólną kwotę ,00, co stanowi 14,04 % wydatków na oświatę. Na wydatki bieżące planujemy wydatkować kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia dla nauczycieli - wynagrodzenia dla administracji i obsługi - zakup kredy i artykułów papierniczych - dokształcanie nauczycieli - indywidualne nauczania dzieci - finansowanie zajęć pozalekcyjnych - opłaty związane z utrzymaniem obiektów oświatowych. Powiat Wrzesiński ma pod opieką takie szkoły jak: - Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Politechnicznych - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - Gimnazjum Specjalne - Zespół Szkół Specjalnych, - Centrum Kształcenia Praktycznego - dwie szkoły niepubliczne Rocznie na jednego ucznia wydatkujemy 4.060,38 zł. Do wymienionych szkół uczęszcza łącznie młodzieży i kształci ich 315 nauczycieli.

6 Edukacyjna opieka wychowawcza i szkolnictwo wyższe w tej dziedzinie powiat przeznaczył środki na stypendia dla uczniów i studentów w kwocie ,00 zł, przy czym w większości pieniądze pochodzą z dotacji unijnych przyznanych na podstawie złożonych projektów ( ,00 zł), ponadto finansowana jest tu działalność internatu i poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszym powiecie nie zapomina się również o dokształcaniu nauczycieli, refundujemy część kosztów poniesionych przez ciało pedagogiczne na doskonalenie zawodowe. Sdministracja publiczna w tym dziale wydatków nasz powiat przeznaczył na inwestycje i remonty kwotę ,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona została na: - utrzymanie budynków administracyjnych, - koszty utrzymania administracji, - wydatki związane z działalnością rady powiaty, - wydatki na sprzęt i materiały biurowe, - wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Wojewodę - pozostała działalność promocja powiatu Transport i łączność znaczna kwotę wydatków w tym dziale finansów powiatu stanowią inwestycje i remonty dróg tj ,00 zł tj. 84,84%, z czego planowane inwestycje pochłoną kwotę ,00 zł., pod warunkiem uzyskania dotacji unijnych. Reszta wydatków z tej dziedziny to m.in. wynagrodzenia pracowników, zimowe utrzymanie dróg, itp. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym dziale finansowane są wydatki na działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i obrony cywilnej. W tym roku przewidujemy inwestycje na poziomie ,00 zł co stanowi 19,82% wydatków z puli przeznaczonej na realizację zadań z tej dziedziny. Zadania z zakresu pomocy społecznej w 2005 roku planujemy wydatkować środki w tym zakresie w ogólnej wysokości ,00 zł, co stanowi blisko 9,40% ogółu wydatków. Powiat zamierza zainwestować na sumę ,00 zł w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Ochrona zdrowia nasz powiat wydatkuje tutaj środki między innymi na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem tegoż ubezpieczenia, a także na szpitale ogólne. Planujemy w tym roku zakupić tomograf komputerowy oraz rozpocząć termomodernizację szpitala. Część pieniędzy z wyżej wymienionych działów to wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz remonty. W tym roku na ten cel została przeznaczona kwota ,00.

7 Wykres 3. Struktura wydatków w Powiecie Wrzesińskim w roku 2005 z uwzględnieniem zakupów i wydatków inwestycyjnych oraz remontów 5% 10% w ydatki bieżące 14% w ydatki inw estycyjne zakupy inw estycyjne remonty 71% Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały budżetowej Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz remonty w Powiecie Wrzesińskim w roku 2005 Rodzaj zadania Wydatki inwestycyj ne Zakupy inwestycyjne Remonty Razem: Okna dachowe Poddasze instalacja wodno kanalizacyjna, co Poddasze instalacja elektryczna Zakup materiałów budowlanych Okna w budynku Dach łącznik Dach stary budynek Wejście do komunikacji Remont biur po Powiatowego Urzędu Pracy Remont posadzek po Powiatowego Urzędu Pracy Zakup materiałów budowlanych II etap remontu poddasza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

8 Remont Warsztatów , ,00 Rozbudowa sieci i serwerowni Dotacja dla Gminy Miłosław na zmianę sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu, na ośrodek polsko - niemieckich spotkań Zakup zestawów komputerowych Zakup samochodu osobowego Zakup oprogramowania i klimatyzatora do serwerowni , , , , , , , , , ,00 Zakup radiostacji Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni 6 000, , , ,00 Dotacja dla Gminy Miłosław na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Miłosławiu , ,00 Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów policyjnych dla Komendy Powiatowej we Wrześni , ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Pyzdrach , ,00 Remont dachu na budynku w Zielińcu Remont dachu na budynku przy ul. Kaliskiej RAZEM: Starostwo Powiatowe Naprawa dachu z rynnami , , , , , , , , , ,00 Elewacja internatu , ,00 Wymiana okien - internat , ,00 Adaptacja pomieszczeń dla Powiatowego Urzędu Pracy , ,00 Awaria centralnego ogrzewania Rozdzielenie mediów RAZEM: Internat , , , ,00 0,00 0, , ,00

9 Adaptacja biurowca , ,00 Naprawa dachu - biurowiec Elewacja - biurowca Wymiana okien - biurowiec RAZEM: Biurowiec Okna sala gimnastyczna Docieplanie ścian internatu Dach - internat Kompleks kuchenny Docieplanie ścian szkoły Dach szkoły Budowa kotłowni gazowej w budynku ZSTiO , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM: ZSTiO Wymiana okien Naprawa dachu ,00 0, , , , , , ,00 Elewacja , ,00 Dokończenie pokrycia dachowego w ramach zadania inwestycyjnego na budynku dydaktycznym ZSP , ,00 Kontynuacja budowy windy wraz podjazdem w nowym budynku dydaktycznym ZSP , ,00 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem , ,00 RAZEM: ZSP Przebudowa kotłowni Wymiana okien Naprawa dachu Elewacja , , , , , , , , , , , ,00

10 Malowanie sali lekcyjnej, korytarza i klatki schodowej w głównym budynku RAZEM: LO Wymiana okien w budynku szkoły Remont dachu na budynku szkoły RAZEM: ZSZ nr , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 Termomodernizacja szpitala , ,00 Realizacja Studium Programowo - Przestrzennego modernizacji i rozbudowa SP ZOZ we Wrześni , ,00 RAZEM: SP ZOZ Zakup samochodu specjalistycznego - podnośnika hydraulicznego SH 25 Zakup samochodu ratownictwa technicznego Zakup linkowego urządzenia ratowniczego RAZEM: KPPSP Przebudowa drogi Bierzglinek - Gozdowo Przebudowa odcinka drogi Kołaczkowo - Wszembórz Przebudowa drogi w m. Szczodrzejewo Budowa ciągu pieszo - rowerowego Września - Gozdowo Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi Września - Witkowo Remont przepustu - Gorzyce; nr drogi ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Remont przepustu - Nekielka; nr drogi , ,00 Wymiana poręczy stalowych na moście i dojazdach oraz nawierzchni na moście - Sokolniki; nr drogi , ,00 Remont nawierzchni jezdni i odwodnienia - Krzywa Góra; nr drogi , ,00 Remont nawierzchni jezdni - Rudki; nr drogi , ,00 Remont nawierzchni jedni - Gałęzawice; nr drogi , ,00 Remont nawierzchni jedni - Noskowo - Marzenin; nr drogi , ,00 Remont nawierzchni jezdni - Pyzdry; nr drogi , ,00

11 Wymiana poręczy stalowych muru oporowego - Pyzdry; nr drogi , ,00 Remont nawierzchni skrzyżowania - Kozubiec; nr drogi , ,00 Wymiana krawężnika drogowego - Tarnowa; nr drogi , ,00 Wyrównanie jezdni gruntowej gruzem betonowym - Węgierki; nr drogi , ,00 Remont odwodnienia jezdni - Zieliniec; nr drogi , ,00 Remont przejść dla pieszych - Września; nr drogi , ,00 Remont nawierzchni chodnika, jezdni i odwodnienia wraz z ułożeniem brakujących nawierzchni - Nekla; nr drogi , ,00 Poprawa bezpieczeństwa na łukach w centrum wsi - Gutowo małe; nr drogi , ,00 Remont nawierzchni skrzyżowania - Lipie; nr drogi , ,00 Remont nawierzchni jezdni - Sokołowo; nr drogi , ,00 Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni - wszystkie drogi wg potrzeb , ,00 RAZEM: PZD ,00 0, , ,00 Adaptacja pomieszczeń na cele terapii zajęciowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w budynku DPS we Wrześni , ,00 Adaptacja poddasza budynku Domu Pomocy Społecznej na pomieszczenia biurowe , ,00 RAZEM: DPS ,00 0, , ,00 Malowanie klas lekcyjnych i korytarzy szkoły 2 000, ,00 RAZEM: ZSS RSZEM: 0,00 0, , , , , , ,00 Dokonaliśmy analizy dochodów i wydatków (w tym wydatków inwestycyjnoremontowych), sprawdźmy zatem, czy nasz powiat osiągnie wystarczające dochody na pokrycie zaplanowanych wydatków w 2005 roku.

12 Wykres 4. Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2005 Powiat Wrzesiński dochody wydatki deficyt Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały budżetowej Z przeprowadzonej dotąd analizy wynika, że powiat zamierza wydać więcej niż może otrzymać dochodów. Zatem mamy do czynienia z deficytem budżetowym. Jak łatwo zauważyć: deficyt budżetowy to nic innego jak nadwyżka wydatków nad dochodami. Idąc dalej tym tropem należy wspomnieć o nadwyżce budżetowej jest to przewaga dochodów nad wydatkami. Pojawia się zatem pytanie: Skąd powiat weźmie pieniądze na wydatki nie mające pokrycia w dochodach? Nadszedł czas na wyjaśnienie pojęcia przychodów i rozchodów. Przychody i rozchody to wyjątkowe, uzupełniające wpływy o charakterze zwrotnym i czasowym. Po upływie określonego czasu od dokonania wpływu następują odpowiadające im odpływy środków pieniężnych. Najczęściej są to kredyty i pożyczki, czy też emitowane obligacje. Odnosząc to do naszego gospodarstwa domowego: dla nas przychodem jest wpływ pieniędzy z zaciągniętego kredytu lub pożyczki albo też dług oddany przez sąsiada, który kiedyś od nas pożyczył środki. Rozchodem dla nas jest spłata tego kredytu. Przychody i rozchody w Powiecie Wrzesińskim Ogólna kwota przychodów w naszym powiecie planowana jest na sumę: ,00 zł, na tę kwotę składają się: ,00 zł przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych ,00 zł przychody z innych rozliczeń krajowych- wolne środki pozostające na rachunku bankowym. W 2005 roku planowane rozchody to spłata kredytów i pożyczek na ogólną kwotę ,00 zł

13 Ogólne długoterminowe zadłużenie Powiatu Wrzesińskiego wynosi ,00 zł i stanowi 15,93 % planowanych dochodów, jest to tzw. bezpieczne zadłużenie, gdyż zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej dopuszczalna granica tego zadłużenia wynosi 60% planowanych dochodów. Nie bez powodu przedstawiliśmy Państwu pojęcia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Jednostka samorządu terytorialnego sporządzając budżet na dany rok musi pamiętać o bardzo ważnej zasadzie otóż: DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY Zatem sprawdźmy budżet Powiatu Wrzesińskiego: - dochody w roku 2005: ,00 - przychody w roku 2005: ,00 RSZEM: ,00 - Wydatki w roku 2005: ,00 - Rozchody w roku 2005: ,00 RSZEM: ,00 Możemy stwierdzić, że nasz budżet spełnia tę zasadę. zł zł Podsumowując radni powiatowi w imieniu każdego mieszkańca Powiatu Wrzesińskiego, (a jest nas os.) zbiorą pieniądze, a następnie podzielą je tak: dochody i przychody wydatki i rozchody Subwencje 310,51 297,40 Oświata 103,75 Administracja publiczna Dochody własne 141,74 107,99 Transport i łączność Dotacje Planowany nowy dług 69,69 81,41 64,16 Pomoc społeczna 45,98 Ochrona zdrowia 33,51 Bezpieczeństwo publiczne 14,99 Spłata kredytów i pożyczek Pozostałe przychody 94,34 RAZEM: 697,69 6,85 Obsługa długu 23,06 Pozostałe wydatki RAZEM: 697,69

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy

Bardziej szczegółowo

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 DEFINICJA BUDŻETU POWIATU Budżetem nazywamy roczny plan finansowy, na który składają się dochody, wydatki, przychody i rozchody. Dzięki niemu możliwe jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia.

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia. Chcemy przedstawić Państwu zasady i sposób gromadzenia oraz wydatkowania naszych powiatowych finansów. Niniejsza publikacja jest konsekwencją realizacji akcji społecznej Przejrzysta Polska, w której uczestniczy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - - DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł 0 0 02 0 60 0 70 0 7 0 75 0 Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo