SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???"

Transkrypt

1 SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy ma prawo wiedzieć jak wygląda sytuacja finansowa Powiatu, w której mieszka, ile jest pieniędzy w budżecie i na co są wydawane. 1. Co to jest budżet? Każda rodzina, firma, instytucja i każde państwo ma wydatki i dochody. Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących jakiegoś określonego czasu - na przykład miesiąca lub roku nazywamy budżetem. Celem sporządzania budżetu jest rozsądne zarządzanie posiadanymi środkami (pieniędzmi). Budżet stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć oraz dostarcza najważniejszych informacji potrzebnych do kontroli prowadzonej działalności. Budżet powiatu jest dokumentem, w którym zapisuje się finansowy i rzeczowy roczny plan działania powiatu- gromadzi po jednej stronie dochody, a po drugiej wydatki związane z dziedzinami podległymi samorządowi. Budżet powiatu jest więc podobny do budżetu rodzinnego, w którym także planuje się uzyskiwanie w ciągu roku określonych dochodów i dostosowanych do nich wydatków. Skąd się biorą pieniądze w budżecie domowym? Na co swoje pieniądze wydaje gospodarstwo domowe: Gospodarstwo domowe wydaje pieniądze zależnie od swoich potrzeb i posiadanych środków.

2 Przykładowe wydatki gospodarstwa domowego obejmują: 1. Zakupy produktów spożywczych 2. Wydatki na dzieci 3. Czynsz, energia elektryczna, gaz, telefon, abonament radiowo-telewizyjny 4. Zakup ubrań i innych 5. Zakup roweru Skąd się biorą pieniądze w budżecie Powiatu 17% - Podatki częściowo zasilające budżet powiatu -od osób fizycznych -od osób prywatnych 5%-Opłaty -Komunikacja -inne 1%-Dochody z majątku gminy -sprzedaż mienia komunalnego -dochody z najmu lokali komunalnych -opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 65%- Subwencje ogólna z budżetu państwa 1%-PRZYCHODY: -nadwyżki z lat ubiegłych -kredyty i pożyczki -emisja obligacji 11%-Dotacje celowe

3 kolor czerwony-dochody, na które powiat nie ma wpływu kolor niebieski dochody pośrednio zależne od woli powiatu kolor zielony dochody które zależą wyłącznie od woli powiatu Szczegółowe źródła dochodów powiatu określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli uzyskiwane dochody nie starczają na wydatki lub też Powiat chce zrealizować inwestycje na które nie ma pieniędzy to może zaciągnąć kredyt, pożyczkę lub emitować obligacje komunalne albo też wydać pieniądze zaoszczędzone z lat poprzednich (są to tzw. przychody) Powiat nie może jednak zaciągać kredytów i pożyczek lub emitować obligacji w dowolnej wysokości. Ustawa o finansach publicznych pozwala na zadłużenie się powiatu do wysokości 60% planowanych w danym roku dochodów. Ograniczenia te służą ochronie Powiatu przed bankructwem. Na co Powiat wydaje pieniądze? 49% - Oświata i wychowanie 8% - Pomoc społeczna 18% - Urząd 12% - Drogi powiatowe 1% - Kultura 2% - Sport

4 7% - Bezpieczeństwo 1% - Ochrona zdrowia publiczne I na wiele innych zadań, które drobiazgowo wymienia ustawa o samorządzie powiatowym. Szczegółowe przepisy określają, które zadania własne powiatu mają charakter obowiązkowy. Pieniądze na wykonywanie tych zadań muszą zawsze być zaplanowane w budżecie powiatu w wystarczającej wysokości. Ponadto inne ustawy mogą nałożyć na powiat obowiązek wykonywania dodatkowych zadań np zwiększając zakres zadań własnych obowiązkowych lub przekazując do realizacji tzw. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Może to jednak nastąpić tylko pod warunkiem zapewnienia powiatowi odpowiednich wpływów (dotacje celowe, subwencje, zwiększenie dochodów własnych) Budżet Powiatu Grodziskiego na rok 2005 Budżet Powiatu Grodziskiego uchwala Rada Powiatu, czyli obecnie 17 radnych, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych jesienią 2002 roku. Budżet dla danego roku powinien być uchwalony zgodnie z przepisami do końca marca. Budżet Powiatu Grodziskiego na 2005 rok został przyjęty Uchwałą Powiatu Grodziskiego Nr XX/132/2004 w dniu 28 grudnia 2004r W budżecie Powiatu na rok 2005 ustalono następujące wielkości: dochody: zł wydatki: zł deficyt: zł Dochody Wydatki Deficyt Deficyt to różnica pomiędzy wydatkami i dochodami - powstaje wtedy, gdy wydatki budżetu są większe niż jego dochody. Deficyt w budżecie Powiatu bierze się stąd, iż zaspokojenie potrzeb w różnych dziedzinach, którymi opiekuje się samorząd, wymaga wydania więcej pieniędzy, niż powiat jest w stanie zgromadzić po stronie dochodów. Ponieważ w ostatecznym rozliczeniu kwoty po stronie wydatków i dochodów muszą się równoważyć, trzeba znaleźć źródło pokrycia dla deficytu. W budżecie na rok 2005 Powiat zaciągnie kredyt.

5 Skąd Powiat będzie mieć pieniądze w roku 2005 Dotacje celowe zł 11% Dochody z mienia zł 1% Udziały w podatkach państwowych zł 17% Opłaty zł 5% Subwencje zł 65% Pozostałe dochody zł 1% Subwencje W roku 2005 podobnie jak w latach poprzednich największe dochody pochodzić będą z subwencji (65% wszystkich dochodów) Subwencje stanowią bezzwrotną formę zasilania finansowego z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego i są formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych powiatu. Otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane. Udziały w podatkach państwowych Każdy mieszkaniec Powiatu co roku płaci podatek dochodowy od osób fizycznych zależnie od osiąganych dochodów. Do budżetu Powiatu za pośrednictwem Ministerstwa Finansów wpłyną w roku 2005 dochody w wysokości 10,25% zapłaconego przez wszystkich mieszkańców Powiatu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to tzw. udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych. Im więcej pieniędzy mają mieszkańcy Powiatu tym więcej pieniędzy ma powiat w swoim budżecie. W roku 2005 będzie to kwota zł. Poza mieszkańcami podatek dochodowy płacą też firmy mające siedzibę na terenie powiatu. Udział Powiatu w tzw. podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,4% i w roku 2005 Powiat powinien otrzymać za pośrednictwem Urzędów Skarbowych kwotę zł. Tutaj tak samo jak się to ma z mieszkańcami płacącymi podatki im więcej firm ma siedzibę na terenie powiatu i im wyższe te firmy mają zyski tym więcej pieniędzy wpływa do budżetu Powiatu. Czyli razem dzięki mieszkańcom i firmom płacącym podatki Powiat otrzyma w roku zł i będzie to 22% wszystkich dochodów. Dotacje celowe Dochody pochodzące z dotacji celowych muszą zostać wydatkowane na ściśle określony cel. Powiat nie może swobodnie decydować na co wydać te pieniądze. Nie wydatkowane na wskazany cel pieniądze trzeba zwrócić. W roku 2005 Powiat otrzyma dotacje w wysokości zł (11% wszystkich dochodów) i będą to w większości dotacje na zadania powiatu dotyczące bezpieczeństwa publicznego, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

6 Dochody z mienia: Powiat ma też swoje mienie (mieszkania, budynki np. szkoły, grunty) i może uzyskiwać dochody z wynajmowania mieszkań, najmu i dzierżawy budynków lub ich części (np. sal gimnastycznych) W roku 2005 Powiat Grodziski gospodarując posiadanym mieniem uzyska pieniądze w kwocie zł (1% wszystkich dochodów). Pozostałe dochody: Inne dochody - bank płaci powiatowi odsetki od lokat pieniężnych na kocie bankowym, to wszystko składa się na pozostałe dochody Powiat, które w roku 2005 wyniosą zł (1% wszystkich dochodów) Na co Powiat wydaje pieniądze w roku 2005? Oświata i wychowanie Administracja publiczna Transport i łączność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna i sport Ochrona zdrowia Działalność usługowa Różne rozliczenia Obsługa długu publicznego Gospodarka mieszkaniowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Leśnictwo Turystyka Oświata i wychowanie czyli m. in wydatki na utrzymanie 3 szkół ponadgimnazjalnych, Pomoc społeczna czyli placówek opiekuńczo- wychowawcze, centrum pomocy rodzinie Transport i łączność czyli m. in utrzymanie dróg, budowa chodników, budowa dróg Administracja publiczna czyli m.in. na wydatki na utrzymanie Urzędu i wydatki radnych powiatu oraz wydatki na promocję powiatu

7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego czyli m.in. wydatki na dofinansowanie imprez kulturalnych oraz pokrycie kosztów działalności Biblioteki Powiatowej Różne rozliczenia czyli rezerwy na wydatki nieprzewidziane i rezerwy celowe Bezpieczeństwo publiczne czyli m. in wydatki na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Edukacyjna opieka wychowawcza czyli m. in utrzymanie internatu przy Zespole Szkół w Kotowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kultura fizyczna i sport czyli m. in. nagrody w dziedzinie sportu, organizacja imprez sportowych, koszty działalności Grodziskiej hali Sportowej Obsługa długu publicznego czyli pieniądze na zapłatę odsetek od zaciągniętych kiedyś kredytów Ochrona zdrowia czyli m. in. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych, promocji zdrowia Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej czyli m. in. pieniądze na pokrycie kosztów działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Działalność usługowa czyli m. in. utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz koszty działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Turystyka czyli m. in. pieniądze na dofinansowania turystyki i wypoczynku młodzieży Rolnictwo i łowiectwo czyli pieniądze na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Leśnictwo czyli m. in. pieniądze na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych oraz na nadzór nad lasami prywatnymi. Gospodarka nieruchomościami czyli pieniądze przeznaczone na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa RAZEM:

8 Najwięcej pieniędzy Powiat przeznaczy na utrzymanie szkół, placówek oświatowych. Razem będzie to zł czyli ok. połowa wszystkich wydatków. Na pomoc społeczną Gmina przeznaczy 8%, na administrację publiczną 18% oraz na utrzymanie dróg i poprawę komunikacji 12%. Na 1 mieszkańca przypadnie 393,83zł. A w podziale na najważniejsze rodzaje wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wygląda to tak: Podsumowując radni w imieniu każdego mieszkańca Powiatu Grodziskiego zbiorą pieniądze, a następnie podzielą je w roku 2005 tak: Przygotowała: Ewa Smoczyńska Skarbnik Powiatu

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia.

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia. Chcemy przedstawić Państwu zasady i sposób gromadzenia oraz wydatkowania naszych powiatowych finansów. Niniejsza publikacja jest konsekwencją realizacji akcji społecznej Przejrzysta Polska, w której uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 DEFINICJA BUDŻETU POWIATU Budżetem nazywamy roczny plan finansowy, na który składają się dochody, wydatki, przychody i rozchody. Dzięki niemu możliwe jest

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - - DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł 0 0 02 0 60 0 70 0 7 0 75 0 Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2011 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr II DZIELNICA BIAŁOŁĘKA WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo