Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łobeskiego Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 i art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U r., poz. 885, zm. poz. 938, poz ) uchwala się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 i informację o stanie mienia Powiatu Łobeskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wicestarosta Jan Zdanowicz Strona 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2013 rok BUDŻET Treść Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (4:2) % (4:3) I. DOCHODY OGÓŁEM: , , ,96 95,18 101,32 1. Dochody własne , , ,62 111,02 101,98 2. Dotacje celowe , , ,87 107,24 98,97 z tego: - na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,03 105,15 98,53 inwestycyjne zlecone , na zadania własne , , ,84 112,16 100,00 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej 500, , ,00 809,60 100,00 3. Subwencja ogólna , , ,00 94,30 100,00 z tego: - część równoważąca , , ,00 100,01 100,00 - część oświatowa , , ,00 88,51 100,00 - część wyrównawcza , , ,00 100,00 100,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00-100,00 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,23 146,86 120,38 inwestycyjne , , ,27 5. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , ,00 100,00 100,00 6. Środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,24 138,13 138,13 Strona 1

3 7.Środki otrzymane na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich , II. WYDATKI OGÓŁEM: , , ,55 84,59 94,21 1. Wydatki na zadania własne , , ,52 81,23 93,35 w tym inwestycyjne: , , ,87 2,10 35,99 2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,03 105,15 98,53 w tym inwestycyjne: , Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500, , ,00 809,60 100,00 III. WYNIK BUDŻETU / DEFICYT , , , Strona 2

4 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM WYNIKU FINANSOWEGO Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. Różnica Nadwyżka budżetowa 1. na dzień r. ( ,45) , ,66 2. Dochody , , ,45 3. Wydatki , , ,75 4. Spłaty pożyczek, kredytów , , Środki na pokrycie deficytu , , Pożyczki 0,00 0, Kredyt bankowy 0,00 0, W y n i k ( ) , , ,86 Długoterminowe zobowiązania budżetu powiatu z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2013 roku. I. W 2005 r. zaciągnięto w kwocie ,24zł w Banku Spółdzielczym w Goleniowe Oddział Łobez na współfinansowanie projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko Węgorzyno w km Pozostała do spłaty kwota ,24 zł. II. W r. zaciągnięto kredyt w kwocie zł w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Łobez na zakup mienia ruchomego i nieruchomego w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia. Pozostała do spłaty kwota zł. III. W 2009r. zaciągnięto kredyt w kwocie zł w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie na realizację zadania związanego z przebudową mostu w miejscowości Resko droga 0855Z Resko-Ostrzyca w km rzeka Rega w kwocie zł oraz na przebudową drogi nr 0900Z Miłogoszcz Mołdawin Maliniec - Wołkowo na odcinku Mołdawin - Maliniec w kwocie zł. Pozostała do spłaty kwota zł. Strona 1

5 IV. W 2010r. zaciągnięto kredyt w kwocie ,10 zł w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania związanego przebudową drogi nr 0914Z Resko Węgorzyno w km do wraz z przebudową mostu w km w kwocie ,10zł, przebudową drogi nr 0942Z na odcinku od skrzyżowania z drogą do m. Kraśnik w kwocie zł oraz przebudową drogi nr 0855Z Resko-Ostrzyca w km do w kwocie zł. Pozostała do spłaty kwota ,10 zł. V. W 2011r. zaciągnięto kredyt w kwocie zł w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania związanego z przebudową drogi nr 0914Z Resko Węgorzyno w km do wraz z przebudową mostu w km w kwocie zł, przebudową drogi nr 0136Z Resko - Modlimowo w kwocie zł oraz na przebudowę mostu na rz. Redze w Unimie gmina Łobez w kwocie zł. Pozostała do spłaty kwota zł. Ogółem zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą kwotę: ,34 zł, co stanowi 24,26 % wykonanych dochodów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem. Stan środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2013 roku. Stan środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego ,71 zł 1/ stan środków na rachunku wydatków niewygasających 0,00 zł, 2/ środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 0,00 zł, 3/ środki dotacji i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń 2013r zł. Strona 2

6 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 ROK (według ważniejszych źródeł) w złotych Rodzaj dochodów Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (4:2) % (4:3) I. Dochody realizowane przez Powiat Łobeski , , ,62 111,02 101,98 1. Dochody z mienia powiatu , , ,83 52,98 46,74 - dochody z dzierżawy i leasingu, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ( 075, 077) , , ,51 112,23 105,87 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych ( 084, 087) , , ,32 19,99 17,02 2. Pozostałe dochody , , ,79 117,28 108,21 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 120,26 109,53 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , , ,33 88,07 88,07 - wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,12 97,20 97,20 - odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej , , ,99 101,28 101,28 - pozostałe dochody , , ,35 149,33 120,72 II. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,23 146,86 120,38 majątkowe , , ,27 IV. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , ,00 100,00 100,00 V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,24 138,13 138,13 VI. Subwencje, dotacje , , ,87 98,32 99,65 1. Subwencja ogólna dla powiatu , , ,00 94,30 100,00 - część oświatowa , , ,00 88,51 100,00 Strona 1

7 część wyrównawcza , , ,00 100,00 100,00 - część równoważąca , , ,00 100,01 100,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00-100,00 2. Dotacje celowe , , ,87 107,24 98,97 z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,03 105,15 98,53 majątkowe , na zadania własne , , ,84 112,16 100,00 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500, , ,00 809,60 100,00 OGÓŁEM DOCHODY : , , ,96 95,18 101,32 Strona 2

8 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według źródeł pochodzenia w złotych Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (7:5) % (7:6) Rolnictwo i łowiectwo 5 000, , ,00 49,20 98,40 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, , ,00 49,20 98,40 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, , ,00 49,20 98, Leśnictwo , , ,24 104,07 104, Gospodarka leśna , , ,24 85,49 104,07 w tym dochody bieżące: 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy w różnych dochodów , Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,24 85,49 85, Transport i łączność , , ,40 13,53 378, Drogi publiczne powiatowe , , ,40 13,53 378,14 w tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 200, , ,60 279,20 100, Wpływy w różnych dochodów , ,87 w tym dochody majątkowe: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,25 100,94 Strona 1

9 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa , , ,55 47,44 47, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,55 47,44 47,58 w tym dochody bieżące: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 871, , ,67 129,47 129, Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,24 103,70 103, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,26 93,19 99,54 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,95 112,06 112,06 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 400,00 400,00-100,00 w tym dochody majątkowe: Strona 2

10 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,80 91,81 91, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,00 0,97 0, Działalność usługowa , , ,50 89,87 88,75 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,50 68,43 68,22 w tym dochody bieżące: 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,50 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 66,26 66, Nadzór budowlany , , ,00 101,79 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 105,17 100,00 w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwesytcyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , , ,24 176,11 170, Urzędy wojewódzkie , , ,00 98,10 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 98,10 100, Starostwa powiatowe 6 860, , , ,74 718,08 w tym dochody bieżące: 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200, , ,00 98,50 98,50 Strona 3

11 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 023, , ,12 100,01 100, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 4 637, , ,85 464,52 201,67 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , w tym dochody majątkowe: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Kwalifikacja wojskowa , , ,78 95,22 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,78 97,86 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,83 111,10 99, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,33 110,99 99,57 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,33 110,99 99, Zarządzanie kryzysowe ,50 - w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Usuwanie klęsk żywiołowych - 150,00 150,00-100,00 w tym dochody bieżące: Strona 4

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i - 150,00 150,00-100,00 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , , ,55 126,74 109,48 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,22 147,49 110,89 w tym dochody bieżące: 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,12 97,20 97,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie obrębnych ustaw , , ,02 249,39 124, Pozostałe odsetki , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,33 119,14 108,85 w tym dochody bieżące: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 120,26 109, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,33 88,07 88, Różne rozliczenia , , ,45 94,61 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 88,51 100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 88,51 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00-100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00-100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100,00 100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,45 644,77 644,77 w tym dochody bieżące: 0920 Pozostałe odsetki , , ,45 644,77 644,77 Strona 5

13 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100,01 100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,01 100, Oświata i wychowanie , , ,72 161,83 126, Szkoły podstawowe specjalne , w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja specjalne , w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Licea ogólnokształcące , , ,80 147,37 115,07 w tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,91 105,16 105,16 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 4 000, , ,00 165,43 165, Wpływy z różnych dochodów , ,89-111, Ochrona zdrowia , , ,66 101,42 99,26 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,66 101,42 99,26 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,66 101,42 99, Pomoc społeczna , , ,93 105,47 101, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,76 93,57 108,87 w tym dochody bieżące: 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Strona 6

14 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,55 131,47 131, Wpływy z usług , , ,32 91,82 108,39 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , , ,89 87,83 101, Domy pomocy społecznej , , ,86 106,99 100,68 w tym dochody bieżące: 0830 Wpływy z usług , , ,99 101,28 101, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 000, , ,77 124,62 124, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,00 111,72 100, Rodziny zastępcze , , ,02 97,66 100,47 w tym dochody bieżące: 0830 Wpływy z usług , , ,18 90,14 100, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00-100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,84-100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 100,00 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,29-101,95 w tym dochody bieżące: - - Strona 7

15 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,29-100, Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,47 107,85 91, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 106,18 99,94 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 106,18 99, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 600, , ,00 64,01 100,00 w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 600, , ,00 64,01 100, Powiatowe urzędy pracy , , ,40 100,07 100,07 w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , ,00 100,00 100, Pozostała działalność , , ,07 109,77 89,98 w tym dochody bieżące: - - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,17 108,23 89,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,35 134,57 90,85 Strona 8

16 w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,55-99, Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , w tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,40 306,19 306, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , w tym dochody majątkowe: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6209 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,92 88,32 88,32 w tym dochody bieżące: 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,92 88,32 88,32 Strona 9

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 2, Pozostała działalność - - 2,81 - w tym dochody bieżące: Pozostałe odsetki - - 2, Kultura fizyczna , , ,08 86,09 86, Pozostała działalność , , ,08 86,09 86,09 w tym dochody bieżące: Wpływy w usług , , ,08 86,09 86,09 Ogółem: , , ,96 95,18 101,32 Strona 10

18 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone w złotych Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (7:5) % (7:6) Rolnictwo i łowiectwo 5 000, , ,00 49,20 98,40 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, , ,00 49,20 98,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, , ,00 49,20 98, Gospodarka mieszkaniowa , , ,26 93,19 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,26 93,19 99,54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,26 93,19 99, Działalność usługowa , , ,00 89,09 87, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 66,26 66,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 66,26 66, Nadzór budowlany , , ,00 101,79 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 105,17 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwesytcyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , , ,78 98,06 100,00 Strona 1

19 Urzędy wojewódzkie , , ,00 98,10 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 98,10 100, Kwalifikacja wojskowa , , ,78 97,86 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,78 97,86 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,33 110,99 99, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,33 110,99 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,33 110,99 99, Usuwanie klęsk żywiołowych - 150,00 150,00-100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 150,00 150,00-100, Ochrona zdrowia , , ,66 101,42 99,26 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,66 101,42 99,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,66 101,42 99, Pomoc społeczna , , ,00 100,00 100,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 100,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00 100,00 Strona 2

20 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 106,18 99,94 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 106,18 99,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 106,18 99, , , ,03 105,15 98,53 Strona 3

21 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej związane z realizacją zadań na podstawie porozumień w złotych Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (7:5) % (7:6) Administracja publiczna 500, Kwalifikacja wojskowa 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500, Pomoc społeczna , ,00-100, Rodziny zastępcze , ,00-100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00-100,00 Ogółem: 500, , ,00 809,60 100,00 Strona 1

22 Dział Rozdz. Treść WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. w złotych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, , ,20 883,64 99, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, , ,20 883,64 99,91 Starostwo Powiatowe 5 000, , ,20 883,64 99,91 wydatki bieżące: 5 000, , ,20 883,64 99,91 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, , ,00 193,86 99, , ,20-100, LEŚNICTWO , , ,46 97,70 97, Gospodarka leśna , , ,24 96,70 97,35 Starostwo Powiatowe , , ,24 96,70 97,35 wydatki bieżące: , , ,24 96,70 97,35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 250, ,00 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 31,02 46, , , ,24 100,97 100, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,22 104,59 100,00 Starostwo Powiatowe , , ,22 104,59 100,00 wydatki bieżące: , , ,22 104,59 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,22 104,59 100,00 Strona 1 %(6:4) % (6:5)

23 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,04 31,70 98, Drogi publiczne powiatowe , , ,04 31,70 98,73 Zarząd Dróg Powiatowych , , ,66 31,03 98,68 wydatki bieżące: , , ,66 117,78 98,67 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,10 91,78 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,72 138,30 98, , , ,84 80,02 100, , , ,00 0,36 100,00 Starostwo Powiatowe , , ,38 69,54 99,99 wydatki bieżące: , , ,38 69,54 99,99 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,38 69,54 99, TURYSTYKA , , ,00 64,01 96, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 64,01 96,02 Starostwo Powiatowe , , ,00 64,01 96,02 wydatki bieżące: , , ,00 64,01 96,02 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 64,01 96,02 Strona 2

24 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,60 111,55 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,60 111,55 98,10 Starostwo Powiatowe , , ,60 111,55 98,10 wydatki bieżące: , , ,60 111,55 98,10 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 111,02 98,10 400,00 400,00 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,60 89,21 87, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000, , ,00 55,00 55,00 Starostwo Powiatowe 3 000, , ,00 55,00 55,00 wydatki bieżące: 3 000, , ,00 55,00 55,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, , ,00 55,00 55,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,60 67,20 66,16 Starostwo Powiatowe , , ,60 67,20 66,16 wydatki bieżące: , , ,60 67,20 66,16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 67,20 66, Strona 3

25 Nadzór budowlany , , ,00 101,79 100,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , , ,00 101,79 100,00 wydatki bieżące: , , ,00 105,17 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,60 101,78 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,40 159,20 100,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,44 95,92 91, Urzędy wojewódzkie , , ,00 98,10 100,00 Starostwo Powiatowe , , ,00 98,10 100,00 wydatki bieżące: , , ,00 98,10 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 98,10 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady powiatów , , ,93 87,84 87,84 Starostwo Powiatowe , , ,93 87,84 87,84 wydatki bieżące: , , ,93 87,84 87,84 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,80 37,82 37, , , ,13 98,73 98, Starostwa powiatowe , , ,43 96,30 92,51 Starostwo Powiatowe , , ,43 96,30 92,51 Strona 4

26 wydatki bieżące: , , ,58 96,13 92,49 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,99 95,11 95,31 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,23 98,51 85, , , ,36 110,37 97, , , ,85 134,04 95, Kwalifikacja wojskowa , , ,78 95,22 100,00 Starostwo Powiatowe , , ,78 95,22 100,00 wydatki bieżące: , , ,78 95,22 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,60 51,71 99,99 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 500, , ,18 103,03 100, , ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,27 85,94 76,05 Starostwo Powiatowe , , ,27 85,94 76,05 wydatki bieżące: , , ,27 85,94 76,05 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000, , ,41 36,84 25,41 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,86 88,28 79, Pozostałe wydatki , ,03-30,43 Starostwo Powiatowe , ,03-30,43 - wydatki bieżące: , ,03-30,43 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,03-30,43 Strona 5

27 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,76 110,75 99, Komendy wojewódzkie Policji , ,04-79,92 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie , ,04-79, wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,04-79, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,33 110,99 99,57 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , , ,33 110,99 99,57 wydatki bieżące: , , ,33 110,99 99,57 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 106,29 99,48 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,86 185,38 100, , , ,47 92,57 100, Obrona cywilna 3 400, , ,32 32,95 32,95 Starostwo Powiatowe 3 400, , ,32 32,95 32,95 wydatki bieżące: 3 400, , ,32 32,95 32,95 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 400, , ,32 32,95 32,95 Strona 6

28 Zarządzanie kryzysowe 5 500, , ,27 79,53 79,53 Starostwo Powiatowe 5 500, , ,27 79,53 79,53 wydatki bieżące: 5 500, , ,27 79,53 79,53 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 500, , ,27 79,53 79, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 150,00 150,00-100,00 Starostwo Powiatowe - 150,00 150,00-100,00 - wydatki bieżące: - 150,00 150,00-100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 150,00 150,00-100, Pozostała działalność , ,00 999,80 10,00 99,98 Starostwo Powiatowe , ,00 999,80 10,00 99,98 wydatki bieżące: , ,00 999,80 10,00 99,98 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 999,80 10,00 99, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,39 68,54 68,54 Strona 7

29 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,39 68,54 68,54 Starostwo Powiatowe , , ,39 68,54 68,54 wydatki bieżące: , , ,39 68,54 68,54 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,39 68,54 68, RÓŻNE ROZLICZENIA , , Rezerwy ogólne i celowe , , Starostwo Powiatowe , ,00 - wydatki bieżące: , , wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,54 100,61 99, Szkoły podstawowe specjalne , , ,93 134,06 100,00 Szkoła Podstawowa Specjalna w Radowie Wielkim , , ,93 134,06 100,00 wydatki bieżące: , , ,93 134,06 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,93 134,06 100, Gimnazjum specjalne , , ,51 90,31 100,00 Strona 8

30 Gimnazjum Specjalne w Radowie Wielkim , , ,51 90,31 100,00 wydatki bieżące: , , ,51 90,31 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,51 90,31 100, Licea ogólnokształcące , , ,01 113,09 98,90 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych , , ,06 86,63 100,00 wydatki bieżące: , , ,06 86,63 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,06 86,63 100,00 Liceum Ogólnokształcące , , ,55 112,45 99,83 wydatki bieżące: , , ,55 112,45 99,83 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,79 114,55 99,99 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,76 104,57 99, , , ,00 94,88 94,88 Liceum Ogólnokształcące w Resku , , ,00 100,00 100,00 wydatki bieżące: , , ,00 100,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00 100,00 Strona 9

31 Starostwo Powiatowe , ,40-69,17 - wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40-69, Szkoły zawodowe , , ,69 96,27 99,81 Prywatne Policealne Studium Zawodowe , , ,44 86,26 100,00 wydatki bieżące: , , ,44 86,26 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,44 86,26 100,00 Prywatna Szkoła Zawodowa , , ,08 111,68 100,00 wydatki bieżące: , , ,08 111,68 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,08 111,68 100,00 Prywatne Technikum Zawodowe , , ,60 76,44 100,00 Strona 10

32 wydatki bieżące: , , ,60 76,44 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 76,44 100,00 Szkoła Zawodowa , , ,57 97,26 99,90 wydatki bieżące: , , ,57 97,26 99,90 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,97 97,27 99,89 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 100,03 100, , Starostwo Powiatowe 2 000, ,00 671,00 33,55 33,55 wydatki bieżące: 2 000, ,00 671,00 33,55 33,55 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000, ,00 671,00 33,55 33, Szkoły zawodowe specjalne , , ,53 92,81 100,00 Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Radowie Wielkim , , ,69 101,77 100,00 wydatki bieżące: , , ,69 101,77 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,69 101,77 100,00 Strona 11

33 Szkoła Zawodowa Specjalna , , ,84 69,03 100,00 wydatki bieżące: , , ,84 69,03 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,84 67,87 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 990, , ,00 100,00 100,00 220, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego , wydatki bieżące: , wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,87 67,44 67,44 Zespół Szkół , , ,87 67,44 67,44 wydatki bieżące: , , ,87 67,44 67,44 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,87 67,44 67, Pozostała działalność , Strona 12

34 Starostwo Powiatowe , wydatki bieżące: , wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , OCHRONA ZDROWIA , , ,99 101,18 99, Programy polityki zdrowotnej , , ,33 90,59 90,59 Starostwo Powiatowe , , ,33 90,59 90,59 wydatki bieżące: , , ,33 90,59 90,59 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 655,00-43,67 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, , ,33 802,25 92, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,66 101,42 99,26 Powiatowy Urząd Pracy , , ,26 101,63 99,27 wydatki bieżące: , , ,26 101,63 99,27 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,26 101,63 99,27 Dom Dziecka , , ,40 80,26 97,29 wydatki bieżące: , , ,40 80,26 97,29 Strona 13

35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,40 80,26 97, POMOC SPOŁECZNA , , ,36 100,10 96, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,71 92,69 92,69 Dom Dziecka , , ,06 95,81 95,81 wydatki bieżące: , , ,06 95,81 95,81 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,81 95,80 95,77 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,25 96,69 96, , , ,00 47,11 47, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,65 69,17 69,17 wydatki bieżące: , , ,65 69,17 69,17 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,45 35,35 35, , , ,20 92,14 92, Domy pomocy społecznej , , ,00 106,84 100,00 Dom Pomocy Społecznej w Resku , , ,00 106,84 100,00 wydatki bieżące: , , ,97 106,71 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,46 97,17 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,92 133,72 100, , ,59 99,99 Strona 14

36 , ,03 100, Rodziny zastępcze , , ,30 89,02 88,16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,30 89,02 88,16 wydatki bieżące: , , ,30 89,02 88,16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,70 98,24 96,63 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 99,00 99, , , ,60 86,41 85, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 100,00 100,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,00 100,00 100,00 wydatki bieżące: , , ,00 100,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,35 101,75 94,59 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,35 101,75 94,59 wydatki bieżące: , , ,35 101,75 94,59 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,84 100,74 93,58 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,51 107,14 100, Strona 15

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

Dotacje z budżetu Powiatu na realizację zadań zleconych i własnych dla jednostek na rok 2005

Dotacje z budżetu Powiatu na realizację zadań zleconych i własnych dla jednostek na rok 2005 Dotacje z budżetu Powiatu na realizację zadań zleconych i własnych dla jednostek na rok 2005 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI/151/04 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 17 grudnia 2004r. Dział Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012 Lp Dział Rozdział Kwota w złotych 1 020 Leśnictwo 2 000 02001 Gospodarka leśna 2 000 Dochody bieżące 2 000 2 600 Transport i łaczność 929 049 60014 Drogi publiczne powiatowe 929 049 Dochody bieżące 840

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit."d" i lit. "i" oraz pkt

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo