Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łobeskiego Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 i art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U r., poz. 885, zm. poz. 938, poz ) uchwala się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 i informację o stanie mienia Powiatu Łobeskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wicestarosta Jan Zdanowicz Strona 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2013 rok BUDŻET Treść Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (4:2) % (4:3) I. DOCHODY OGÓŁEM: , , ,96 95,18 101,32 1. Dochody własne , , ,62 111,02 101,98 2. Dotacje celowe , , ,87 107,24 98,97 z tego: - na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,03 105,15 98,53 inwestycyjne zlecone , na zadania własne , , ,84 112,16 100,00 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej 500, , ,00 809,60 100,00 3. Subwencja ogólna , , ,00 94,30 100,00 z tego: - część równoważąca , , ,00 100,01 100,00 - część oświatowa , , ,00 88,51 100,00 - część wyrównawcza , , ,00 100,00 100,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00-100,00 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,23 146,86 120,38 inwestycyjne , , ,27 5. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , ,00 100,00 100,00 6. Środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,24 138,13 138,13 Strona 1

3 7.Środki otrzymane na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich , II. WYDATKI OGÓŁEM: , , ,55 84,59 94,21 1. Wydatki na zadania własne , , ,52 81,23 93,35 w tym inwestycyjne: , , ,87 2,10 35,99 2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,03 105,15 98,53 w tym inwestycyjne: , Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500, , ,00 809,60 100,00 III. WYNIK BUDŻETU / DEFICYT , , , Strona 2

4 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM WYNIKU FINANSOWEGO Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. Różnica Nadwyżka budżetowa 1. na dzień r. ( ,45) , ,66 2. Dochody , , ,45 3. Wydatki , , ,75 4. Spłaty pożyczek, kredytów , , Środki na pokrycie deficytu , , Pożyczki 0,00 0, Kredyt bankowy 0,00 0, W y n i k ( ) , , ,86 Długoterminowe zobowiązania budżetu powiatu z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2013 roku. I. W 2005 r. zaciągnięto w kwocie ,24zł w Banku Spółdzielczym w Goleniowe Oddział Łobez na współfinansowanie projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko Węgorzyno w km Pozostała do spłaty kwota ,24 zł. II. W r. zaciągnięto kredyt w kwocie zł w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział Łobez na zakup mienia ruchomego i nieruchomego w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia. Pozostała do spłaty kwota zł. III. W 2009r. zaciągnięto kredyt w kwocie zł w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie na realizację zadania związanego z przebudową mostu w miejscowości Resko droga 0855Z Resko-Ostrzyca w km rzeka Rega w kwocie zł oraz na przebudową drogi nr 0900Z Miłogoszcz Mołdawin Maliniec - Wołkowo na odcinku Mołdawin - Maliniec w kwocie zł. Pozostała do spłaty kwota zł. Strona 1

5 IV. W 2010r. zaciągnięto kredyt w kwocie ,10 zł w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania związanego przebudową drogi nr 0914Z Resko Węgorzyno w km do wraz z przebudową mostu w km w kwocie ,10zł, przebudową drogi nr 0942Z na odcinku od skrzyżowania z drogą do m. Kraśnik w kwocie zł oraz przebudową drogi nr 0855Z Resko-Ostrzyca w km do w kwocie zł. Pozostała do spłaty kwota ,10 zł. V. W 2011r. zaciągnięto kredyt w kwocie zł w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania związanego z przebudową drogi nr 0914Z Resko Węgorzyno w km do wraz z przebudową mostu w km w kwocie zł, przebudową drogi nr 0136Z Resko - Modlimowo w kwocie zł oraz na przebudowę mostu na rz. Redze w Unimie gmina Łobez w kwocie zł. Pozostała do spłaty kwota zł. Ogółem zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą kwotę: ,34 zł, co stanowi 24,26 % wykonanych dochodów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem. Stan środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2013 roku. Stan środków na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego ,71 zł 1/ stan środków na rachunku wydatków niewygasających 0,00 zł, 2/ środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 0,00 zł, 3/ środki dotacji i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń 2013r zł. Strona 2

6 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 ROK (według ważniejszych źródeł) w złotych Rodzaj dochodów Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (4:2) % (4:3) I. Dochody realizowane przez Powiat Łobeski , , ,62 111,02 101,98 1. Dochody z mienia powiatu , , ,83 52,98 46,74 - dochody z dzierżawy i leasingu, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ( 075, 077) , , ,51 112,23 105,87 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych ( 084, 087) , , ,32 19,99 17,02 2. Pozostałe dochody , , ,79 117,28 108,21 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 120,26 109,53 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , , ,33 88,07 88,07 - wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,12 97,20 97,20 - odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej , , ,99 101,28 101,28 - pozostałe dochody , , ,35 149,33 120,72 II. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,23 146,86 120,38 majątkowe , , ,27 IV. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , ,00 100,00 100,00 V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,24 138,13 138,13 VI. Subwencje, dotacje , , ,87 98,32 99,65 1. Subwencja ogólna dla powiatu , , ,00 94,30 100,00 - część oświatowa , , ,00 88,51 100,00 Strona 1

7 część wyrównawcza , , ,00 100,00 100,00 - część równoważąca , , ,00 100,01 100,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00-100,00 2. Dotacje celowe , , ,87 107,24 98,97 z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,03 105,15 98,53 majątkowe , na zadania własne , , ,84 112,16 100,00 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500, , ,00 809,60 100,00 OGÓŁEM DOCHODY : , , ,96 95,18 101,32 Strona 2

8 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według źródeł pochodzenia w złotych Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (7:5) % (7:6) Rolnictwo i łowiectwo 5 000, , ,00 49,20 98,40 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, , ,00 49,20 98,40 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, , ,00 49,20 98, Leśnictwo , , ,24 104,07 104, Gospodarka leśna , , ,24 85,49 104,07 w tym dochody bieżące: 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy w różnych dochodów , Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,24 85,49 85, Transport i łączność , , ,40 13,53 378, Drogi publiczne powiatowe , , ,40 13,53 378,14 w tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 200, , ,60 279,20 100, Wpływy w różnych dochodów , ,87 w tym dochody majątkowe: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,25 100,94 Strona 1

9 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa , , ,55 47,44 47, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,55 47,44 47,58 w tym dochody bieżące: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 871, , ,67 129,47 129, Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,24 103,70 103, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,26 93,19 99,54 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,95 112,06 112,06 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 400,00 400,00-100,00 w tym dochody majątkowe: Strona 2

10 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,80 91,81 91, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,00 0,97 0, Działalność usługowa , , ,50 89,87 88,75 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,50 68,43 68,22 w tym dochody bieżące: 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,50 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 66,26 66, Nadzór budowlany , , ,00 101,79 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 105,17 100,00 w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwesytcyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , , ,24 176,11 170, Urzędy wojewódzkie , , ,00 98,10 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 98,10 100, Starostwa powiatowe 6 860, , , ,74 718,08 w tym dochody bieżące: 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200, , ,00 98,50 98,50 Strona 3

11 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 023, , ,12 100,01 100, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 4 637, , ,85 464,52 201,67 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , w tym dochody majątkowe: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Kwalifikacja wojskowa , , ,78 95,22 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,78 97,86 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,83 111,10 99, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,33 110,99 99,57 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,33 110,99 99, Zarządzanie kryzysowe ,50 - w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Usuwanie klęsk żywiołowych - 150,00 150,00-100,00 w tym dochody bieżące: Strona 4

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i - 150,00 150,00-100,00 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , , ,55 126,74 109,48 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,22 147,49 110,89 w tym dochody bieżące: 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,12 97,20 97,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie obrębnych ustaw , , ,02 249,39 124, Pozostałe odsetki , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,33 119,14 108,85 w tym dochody bieżące: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 120,26 109, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,33 88,07 88, Różne rozliczenia , , ,45 94,61 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 88,51 100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 88,51 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00-100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00-100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100,00 100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,45 644,77 644,77 w tym dochody bieżące: 0920 Pozostałe odsetki , , ,45 644,77 644,77 Strona 5

13 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100,01 100,00 w tym dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,01 100, Oświata i wychowanie , , ,72 161,83 126, Szkoły podstawowe specjalne , w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja specjalne , w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Licea ogólnokształcące , , ,80 147,37 115,07 w tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,91 105,16 105,16 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 4 000, , ,00 165,43 165, Wpływy z różnych dochodów , ,89-111, Ochrona zdrowia , , ,66 101,42 99,26 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,66 101,42 99,26 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,66 101,42 99, Pomoc społeczna , , ,93 105,47 101, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,76 93,57 108,87 w tym dochody bieżące: 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Strona 6

14 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,55 131,47 131, Wpływy z usług , , ,32 91,82 108,39 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , , ,89 87,83 101, Domy pomocy społecznej , , ,86 106,99 100,68 w tym dochody bieżące: 0830 Wpływy z usług , , ,99 101,28 101, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 000, , ,77 124,62 124, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,00 111,72 100, Rodziny zastępcze , , ,02 97,66 100,47 w tym dochody bieżące: 0830 Wpływy z usług , , ,18 90,14 100, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00-100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,84-100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 100,00 100,00 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,29-101,95 w tym dochody bieżące: - - Strona 7

15 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,29-100, Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,47 107,85 91, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 106,18 99,94 w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 106,18 99, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 600, , ,00 64,01 100,00 w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 600, , ,00 64,01 100, Powiatowe urzędy pracy , , ,40 100,07 100,07 w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , ,00 100,00 100, Pozostała działalność , , ,07 109,77 89,98 w tym dochody bieżące: - - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,17 108,23 89,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,35 134,57 90,85 Strona 8

16 w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,55-99, Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , w tym dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , w tym dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,40 306,19 306, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , w tym dochody majątkowe: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6209 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,92 88,32 88,32 w tym dochody bieżące: 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,92 88,32 88,32 Strona 9

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 2, Pozostała działalność - - 2,81 - w tym dochody bieżące: Pozostałe odsetki - - 2, Kultura fizyczna , , ,08 86,09 86, Pozostała działalność , , ,08 86,09 86,09 w tym dochody bieżące: Wpływy w usług , , ,08 86,09 86,09 Ogółem: , , ,96 95,18 101,32 Strona 10

18 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone w złotych Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (7:5) % (7:6) Rolnictwo i łowiectwo 5 000, , ,00 49,20 98,40 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, , ,00 49,20 98,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, , ,00 49,20 98, Gospodarka mieszkaniowa , , ,26 93,19 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,26 93,19 99,54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,26 93,19 99, Działalność usługowa , , ,00 89,09 87, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 66,26 66,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 66,26 66, Nadzór budowlany , , ,00 101,79 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 105,17 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwesytcyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , , ,78 98,06 100,00 Strona 1

19 Urzędy wojewódzkie , , ,00 98,10 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 98,10 100, Kwalifikacja wojskowa , , ,78 97,86 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,78 97,86 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,33 110,99 99, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,33 110,99 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,33 110,99 99, Usuwanie klęsk żywiołowych - 150,00 150,00-100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 150,00 150,00-100, Ochrona zdrowia , , ,66 101,42 99,26 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,66 101,42 99,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,66 101,42 99, Pomoc społeczna , , ,00 100,00 100,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 100,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00 100,00 Strona 2

20 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 106,18 99,94 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 106,18 99,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 106,18 99, , , ,03 105,15 98,53 Strona 3

21 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej związane z realizacją zadań na podstawie porozumień w złotych Dział Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (7:5) % (7:6) Administracja publiczna 500, Kwalifikacja wojskowa 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500, Pomoc społeczna , ,00-100, Rodziny zastępcze , ,00-100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00-100,00 Ogółem: 500, , ,00 809,60 100,00 Strona 1

22 Dział Rozdz. Treść WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. w złotych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, , ,20 883,64 99, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, , ,20 883,64 99,91 Starostwo Powiatowe 5 000, , ,20 883,64 99,91 wydatki bieżące: 5 000, , ,20 883,64 99,91 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, , ,00 193,86 99, , ,20-100, LEŚNICTWO , , ,46 97,70 97, Gospodarka leśna , , ,24 96,70 97,35 Starostwo Powiatowe , , ,24 96,70 97,35 wydatki bieżące: , , ,24 96,70 97,35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 250, ,00 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 31,02 46, , , ,24 100,97 100, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,22 104,59 100,00 Starostwo Powiatowe , , ,22 104,59 100,00 wydatki bieżące: , , ,22 104,59 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,22 104,59 100,00 Strona 1 %(6:4) % (6:5)

23 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,04 31,70 98, Drogi publiczne powiatowe , , ,04 31,70 98,73 Zarząd Dróg Powiatowych , , ,66 31,03 98,68 wydatki bieżące: , , ,66 117,78 98,67 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,10 91,78 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,72 138,30 98, , , ,84 80,02 100, , , ,00 0,36 100,00 Starostwo Powiatowe , , ,38 69,54 99,99 wydatki bieżące: , , ,38 69,54 99,99 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,38 69,54 99, TURYSTYKA , , ,00 64,01 96, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 64,01 96,02 Starostwo Powiatowe , , ,00 64,01 96,02 wydatki bieżące: , , ,00 64,01 96,02 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 64,01 96,02 Strona 2

24 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,60 111,55 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,60 111,55 98,10 Starostwo Powiatowe , , ,60 111,55 98,10 wydatki bieżące: , , ,60 111,55 98,10 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 111,02 98,10 400,00 400,00 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,60 89,21 87, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000, , ,00 55,00 55,00 Starostwo Powiatowe 3 000, , ,00 55,00 55,00 wydatki bieżące: 3 000, , ,00 55,00 55,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, , ,00 55,00 55,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,60 67,20 66,16 Starostwo Powiatowe , , ,60 67,20 66,16 wydatki bieżące: , , ,60 67,20 66,16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 67,20 66, Strona 3

25 Nadzór budowlany , , ,00 101,79 100,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , , ,00 101,79 100,00 wydatki bieżące: , , ,00 105,17 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,60 101,78 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,40 159,20 100,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,44 95,92 91, Urzędy wojewódzkie , , ,00 98,10 100,00 Starostwo Powiatowe , , ,00 98,10 100,00 wydatki bieżące: , , ,00 98,10 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 98,10 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady powiatów , , ,93 87,84 87,84 Starostwo Powiatowe , , ,93 87,84 87,84 wydatki bieżące: , , ,93 87,84 87,84 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,80 37,82 37, , , ,13 98,73 98, Starostwa powiatowe , , ,43 96,30 92,51 Starostwo Powiatowe , , ,43 96,30 92,51 Strona 4

26 wydatki bieżące: , , ,58 96,13 92,49 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,99 95,11 95,31 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,23 98,51 85, , , ,36 110,37 97, , , ,85 134,04 95, Kwalifikacja wojskowa , , ,78 95,22 100,00 Starostwo Powiatowe , , ,78 95,22 100,00 wydatki bieżące: , , ,78 95,22 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,60 51,71 99,99 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 500, , ,18 103,03 100, , ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,27 85,94 76,05 Starostwo Powiatowe , , ,27 85,94 76,05 wydatki bieżące: , , ,27 85,94 76,05 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000, , ,41 36,84 25,41 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,86 88,28 79, Pozostałe wydatki , ,03-30,43 Starostwo Powiatowe , ,03-30,43 - wydatki bieżące: , ,03-30,43 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,03-30,43 Strona 5

27 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,76 110,75 99, Komendy wojewódzkie Policji , ,04-79,92 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie , ,04-79, wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,04-79, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,33 110,99 99,57 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , , ,33 110,99 99,57 wydatki bieżące: , , ,33 110,99 99,57 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 106,29 99,48 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,86 185,38 100, , , ,47 92,57 100, Obrona cywilna 3 400, , ,32 32,95 32,95 Starostwo Powiatowe 3 400, , ,32 32,95 32,95 wydatki bieżące: 3 400, , ,32 32,95 32,95 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 400, , ,32 32,95 32,95 Strona 6

28 Zarządzanie kryzysowe 5 500, , ,27 79,53 79,53 Starostwo Powiatowe 5 500, , ,27 79,53 79,53 wydatki bieżące: 5 500, , ,27 79,53 79,53 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 500, , ,27 79,53 79, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 150,00 150,00-100,00 Starostwo Powiatowe - 150,00 150,00-100,00 - wydatki bieżące: - 150,00 150,00-100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 150,00 150,00-100, Pozostała działalność , ,00 999,80 10,00 99,98 Starostwo Powiatowe , ,00 999,80 10,00 99,98 wydatki bieżące: , ,00 999,80 10,00 99,98 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 999,80 10,00 99, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,39 68,54 68,54 Strona 7

29 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,39 68,54 68,54 Starostwo Powiatowe , , ,39 68,54 68,54 wydatki bieżące: , , ,39 68,54 68,54 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,39 68,54 68, RÓŻNE ROZLICZENIA , , Rezerwy ogólne i celowe , , Starostwo Powiatowe , ,00 - wydatki bieżące: , , wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,54 100,61 99, Szkoły podstawowe specjalne , , ,93 134,06 100,00 Szkoła Podstawowa Specjalna w Radowie Wielkim , , ,93 134,06 100,00 wydatki bieżące: , , ,93 134,06 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,93 134,06 100, Gimnazjum specjalne , , ,51 90,31 100,00 Strona 8

30 Gimnazjum Specjalne w Radowie Wielkim , , ,51 90,31 100,00 wydatki bieżące: , , ,51 90,31 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,51 90,31 100, Licea ogólnokształcące , , ,01 113,09 98,90 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych , , ,06 86,63 100,00 wydatki bieżące: , , ,06 86,63 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,06 86,63 100,00 Liceum Ogólnokształcące , , ,55 112,45 99,83 wydatki bieżące: , , ,55 112,45 99,83 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,79 114,55 99,99 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,76 104,57 99, , , ,00 94,88 94,88 Liceum Ogólnokształcące w Resku , , ,00 100,00 100,00 wydatki bieżące: , , ,00 100,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00 100,00 Strona 9

31 Starostwo Powiatowe , ,40-69,17 - wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40-69, Szkoły zawodowe , , ,69 96,27 99,81 Prywatne Policealne Studium Zawodowe , , ,44 86,26 100,00 wydatki bieżące: , , ,44 86,26 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,44 86,26 100,00 Prywatna Szkoła Zawodowa , , ,08 111,68 100,00 wydatki bieżące: , , ,08 111,68 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,08 111,68 100,00 Prywatne Technikum Zawodowe , , ,60 76,44 100,00 Strona 10

32 wydatki bieżące: , , ,60 76,44 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 76,44 100,00 Szkoła Zawodowa , , ,57 97,26 99,90 wydatki bieżące: , , ,57 97,26 99,90 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,97 97,27 99,89 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 100,03 100, , Starostwo Powiatowe 2 000, ,00 671,00 33,55 33,55 wydatki bieżące: 2 000, ,00 671,00 33,55 33,55 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000, ,00 671,00 33,55 33, Szkoły zawodowe specjalne , , ,53 92,81 100,00 Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Radowie Wielkim , , ,69 101,77 100,00 wydatki bieżące: , , ,69 101,77 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,69 101,77 100,00 Strona 11

33 Szkoła Zawodowa Specjalna , , ,84 69,03 100,00 wydatki bieżące: , , ,84 69,03 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,84 67,87 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 990, , ,00 100,00 100,00 220, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego , wydatki bieżące: , wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,87 67,44 67,44 Zespół Szkół , , ,87 67,44 67,44 wydatki bieżące: , , ,87 67,44 67,44 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,87 67,44 67, Pozostała działalność , Strona 12

34 Starostwo Powiatowe , wydatki bieżące: , wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , OCHRONA ZDROWIA , , ,99 101,18 99, Programy polityki zdrowotnej , , ,33 90,59 90,59 Starostwo Powiatowe , , ,33 90,59 90,59 wydatki bieżące: , , ,33 90,59 90,59 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 655,00-43,67 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, , ,33 802,25 92, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,66 101,42 99,26 Powiatowy Urząd Pracy , , ,26 101,63 99,27 wydatki bieżące: , , ,26 101,63 99,27 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,26 101,63 99,27 Dom Dziecka , , ,40 80,26 97,29 wydatki bieżące: , , ,40 80,26 97,29 Strona 13

35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,40 80,26 97, POMOC SPOŁECZNA , , ,36 100,10 96, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,71 92,69 92,69 Dom Dziecka , , ,06 95,81 95,81 wydatki bieżące: , , ,06 95,81 95,81 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,81 95,80 95,77 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,25 96,69 96, , , ,00 47,11 47, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,65 69,17 69,17 wydatki bieżące: , , ,65 69,17 69,17 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,45 35,35 35, , , ,20 92,14 92, Domy pomocy społecznej , , ,00 106,84 100,00 Dom Pomocy Społecznej w Resku , , ,00 106,84 100,00 wydatki bieżące: , , ,97 106,71 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,46 97,17 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,92 133,72 100, , ,59 99,99 Strona 14

36 , ,03 100, Rodziny zastępcze , , ,30 89,02 88,16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,30 89,02 88,16 wydatki bieżące: , , ,30 89,02 88,16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,70 98,24 96,63 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 99,00 99, , , ,60 86,41 85, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 100,00 100,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,00 100,00 100,00 wydatki bieżące: , , ,00 100,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,35 101,75 94,59 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , ,35 101,75 94,59 wydatki bieżące: , , ,35 101,75 94,59 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,84 100,74 93,58 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,51 107,14 100, Strona 15

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660. UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660. UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660 UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13.

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13. Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r. Wydatki budżetowe na 2005 rok w złotych Dział Rozdział W y s z c z e

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 2047 UCHWAŁA NR 353/2014 ZARZĄDU POWIATU ŁĘCZYCKIEGO z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łęczyckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/389/214 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 9 lipca 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 214 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. b oraz art. 61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 58/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2011 roku. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

Uchwała nr 58/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2011 roku. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Uchwała nr 58/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 P R O J E K T UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/249/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

UCHWAŁA NR XXII/249/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz. 5359 UCHWAŁA NR XXII/249/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo