CZYM JEST BUDŻET *? Pomoc, np. od rodziców, dzieci. Wynagrodzenia. Praca w gospodarstwie rolnym. Zasiłki społeczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZYM JEST BUDŻET *? Pomoc, np. od rodziców, dzieci. Wynagrodzenia. Praca w gospodarstwie rolnym. Zasiłki społeczne"

Transkrypt

1 tel fax Informator budżetowy o wydatkach i dochodach gminy wydany w ramach akcji dla samorządów Przejrzysta Polska 2005

2 CZYM JEST BUDŻET *? BUDŻET to zestawienie różnych pozycji finansowych takich jak: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody ściśle dotyczące jakiegoś okresu czasu (najczęściej jest to rok). Swój budżet posiada każda instytucja, firma. Również gospodarstwo domowe ma swój budżet. Celem tworzenia budżetu jest racjonalne dysponowanie posiadanymi zasobami czyli pieniędzmi. Skąd się biorą w gospodarstwie domowym? Wynagrodzenia BUDŻET GOSPODARSTWA DOMOWEGO Pomoc, np. od rodziców, dzieci Zasiłki społeczne Praca w gospodarstwie rolnym Na co wydaje gospodarstwo domowe? Żywność Czynsz BUDŻET GOSPODARSTWA DOMOWEGO Inwestycje: remont mieszkania, wymiana okien, zakup sprzętu Wydatki na dzieci Wydatki na leki * Indeks trudniejszych pojęć znajduje się na końcu książeczki - 2 -

3 Gospodarstwo domowe wydaje zależnie od swoich potrzeb i posiadanych środków. Budżet naszej gminy - jest to najkrócej mówiąc roczny plan zawierający dochody i wydatki oraz przychody i rozchody jednostki oraz podległych jej jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, ośrodek pomocy społecznej). Budżet Gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na dany rok przez radnych i stanowi podstawę gospodarki finansowej. Bez niego funkcjonowanie całej gminy jest niemożliwe. Przygotowaniem projektu uchwały budżetowej zajmują się pracownicy urzędu miejskiego oraz jednostek podległych. Określenie sposobu jej wykonania oraz wykonanie budżetu należy do zadań Burmistrza. Do kompetencji Rady Miejskiej oprócz uchwalenia budżetu miasta, należy jego kontrola oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Burmistrzowi absolutorium tj. zaakceptowania sposobu wydawania pieniędzy. Co składa się na budżet gminy? BUDŻET GMINY KOŻUCHÓW Dochody czyli środki pobierane bezzwrotnie do podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz otrzymywane z budżetu państwa w postaci dotacji lub subwencji oraz wydatki gminy czyli środki przekazywane z budżetu na realizację poszczególnych zadań Przychody i wydatki: jednostek budżetowych (Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej, funduszy celowych gminy (GFOŚ), Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek Przychody czyli środki pochodzące z kredytów i pożyczek, z prywatyzacji majątku oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i rozchody gminy tj. spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, udzielone przez gminę pożyczki i in. Jak zatem widać budżet Gminy zbliżony jest do konstrukcji każdego budżetu domowego,w którym również planuje się pozyskiwane w ciągu roku dochody i zestawia się je z przewidywanymi wydatkami

4 Graficzna prezentacja budżetów gminy w latach 2003, 2004, 2005 Dochody, wydatki budżetu gminy oraz deficyt w 2003 roku LEGENDA: DOCHODY WYDATKI DEFICYT Dochody i wydatki budż etu gminy oraz deficyt w 2004 roku Planowane dochody oraz wydatki Gminy co roku są wyższe Dochody i wydatki budż etu gminy oraz deficyt w 2005 roku

5 Skąd Gmina bierze? DOCHODAMI Gminy są: 1. Dochody własne w tym udziały gmin w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. 1. Subwencje ogólne 2. Dotacje celowe z budżetu państwa Dochody Gminy: - udziały miasta w dochodach budżetu państwa. Ich wysokość zależy od podatków dochodowych płaconych przez osoby fizyczne zamieszkujące na terenie gminy oraz od podatków dochodowych płaconych przez firmy mające siedzibę na terenie gminy. DOCHODY GMINY KOŻUCHÓW DOCHODY WŁASNE to np.: -wpływy z podatków, m.in. od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, -wpływy z opłaty m.in. skarbowej, targowej, -dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta, -dochody z majątku gminy, -spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, SUBWENCJE OGÓLNE stanowią one bezzwrotną formę zasilania finansowego z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego i jest formą wyrównywania niewystarczających dochodów własnych gminy. Składa się ona z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej DOTACJE CELOWE np.: -na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, -zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, -usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, -finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych -realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych

6 Oto jak przedstawiają się dochody gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz łącznie w poszczególnych działach 2003r. gospodarka mieszkaniowa 92 zł (łącznie ) administracja publiczna 9,3 zł (łącznie ) dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 472 zł (łącznie ) oświata i wychowanie 6,7 zł (łącznie ) 107 zł (łącznie ) wychowawcza 12 zł (łącznie ) 419 zł (łącznie ) inne 1,5 zł (łącznie zł) Struktura dochodów gminy w 2003 roku inne 0, gospodarka mieszkaniowa 8% administracja publiczna 37% wychowawcza 10% dochody od osób prawnych, fizycznych oraz inych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 42% oświata i wychowanie 2004 r. gospodarka mieszkaniowa 52 zł (łącznie ) administracja publiczna 8 zł (łącznie ) dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 492 zł (łącznie ) 499 zł (łącznie ) oświata i wychowanie 16 zł (łącznie ) 87 zł (łącznie ) wychowawcza 2,2 zł (łącznie ) inne - 1 zł (łącznie: ) - 6 -

7 Struktura dochodów gminy w 2004 roku 43% inne 0, gospodarka mieszkaniow a 4% administracja publiczna dochody od osób praw nych, fizycznych oraz inych nie posiadających osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iązane z ich poborem 42% w ychow aw cza 0, 8% ośw iata i w ychow anie 2005 r. gospodarka mieszkaniowa 61 zł (łącznie ) administracja publiczna 8 zł (łącznie ) dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem 516 zł (łącznie ) 497 zł (łącznie ) oświata i wychowanie 19 zł (łącznie ) 276 zł (łącznie ) wychowawcza 1,8 zł (łącznie ) inne 210 zł (łącznie ) Struktura dochodów gminy w 2005 roku w ychow aw cza 0, inne 13% gospodarka mieszkaniow a 4% administracja publiczna 17% ośw iata i w ychow anie dochody od oób praw nych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobow ości praw nej oraz w ydatki zw. z ich poborem 33%

8 Z tego co widać, gmina największe dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca osiągnęła z dochodów od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej wydatków związane z ich poborem, oraz z róznych rozliczeń. A tak wyglądają dochody gminy na przestrzeni trzech lat w ujęciu graficznym: Dochody gminy Koż uchów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2003 roku , , Legenda: wychowawcza oświata i wychowanie Dochody gminy Koż uchów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2004 roku 2, dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem administracja publiczna gospodarka mieszkaniowa Dochody gminy Koż uchów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2005 roku 8 7 1, Najwięcej pieniędzy w gminie, w przeliczeniu na mieszkańca pozyskiwanych jest z opłat i podatków - 8 -

9 Wydatki gminy Wydatki Gminy są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, a w szczególności na: a) zadania realizowane wspólnie z innymi gminami. b) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zalecane gminom ustawami, c) zadania przyjęte przez gminy do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, d) zadania własne gminy, Zadania własne miasta Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecane gminom ustawami. WYDATKI GMINY KOŻUCHÓW Zadania realizowane wspólnie z innymi gminami Zadania przyjęte do realizacji poprzez umowy i porozumienia Które z kolei dzielimy na: Bieżące Wydatki Majątkowe Dotacje, zakupy towarów i usług, wynagrodzenia i uposażenia oraz składniki od nich naliczane, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, inne zadania związane z realizacją zadań statutowych Wydatki inwestycyjne gminy - 9 -

10 Oto jak przedstawiają się wydatki gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz łącznie w poszczególnych działach: 2003r. gospodarka mieszkaniowa 57 zł (łącznie ) administracja publiczna 151 (łącznie ) dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem 3,9 zł (łącznie ) 36 zł (łącznie ) oświata i wychowanie 472 zł (łącznie ) 218 zł (łącznie ) wychowawcza 89 zł (łącznie ) Struktura wydatków gminy w 2003 roku 3% wychowawcza 7% inne 18% gospodarka mieszkaniowa 5% administracja publiczna 12% dochody od osób prawnych, fizycznych oraz inych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0% 17% oświata i wychowanie 38% 2004 r. gospodarka mieszkaniowa 128 zł (łącznie ) administracja publiczna 156 zł (łącznie ) dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem 5 zł (łącznie ) 41 zł (łącznie ) oświata i wychowanie 574 zł (łącznie ) 203 zł (łącznie ) wychowawcza 14 zł (łącznie )

11 Struktura wydatków gminy w 2004 roku inne 18% gospodarka mieszkaniow a 9% administracja publiczna 1 3% w ychow aw cza 15% ośw iata i w ychow anie 43% dochody od osób praw nych, fizycznych oraz inych nie posiadających osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iązane z ich poborem 0,2% 2005 r. gospodarka mieszkaniowa 16 zł (łącznie ) administracja publiczna 159 zł (łącznie ) dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem 5,7 zł (łącznie ) 9,8 zł (łącznie ) oświata i wychowanie 565 zł (łącznie ) 393 zł (łącznie ) wychowawcza 14 zł (łącznie ) inne 428 zł (łącznie )

12 Struktura wydatków gminy w 2005 roku inne 27% gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna 10% wychowawcza 0, 25% oświata i wychowanie 35% dochody od oób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem 0, Najwiecej pieniędzy gmina wydaje na oświatę i wychowanie, a także na pomoc społeczną

13 A tak wyglądają wydatki gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca na przestrzeni trzech lat w ujęciu graficznym: Wydatki gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2003 roku 3, Wydatki gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2004 roku Legenda: wychowawcza oświata i wychowanie dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem administracja publiczna gospodarka mieszkaniowa Wydatki gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2005 roku ,8 3 5, Najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, gmina wydaje na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną

14 Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne gminy Koż uchów w 2003 roku 1 Służą one rozwojowi gminy, ponieważ albo powiększają majątek gminy albo zwiększają wartość już posiadanego majątku. Dzięki inwestycjom gmina może lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać Wydatki inwestycyjne gminy Koż uchów w 2004 roku 1 poziom życia samych mieszkańców. Do inwestycji zaliczymy budowę wodociągów, kanalizacji, remonty i budowę dróg, kamienic itd. Wydatki inwestycyjne gminy Koż uchów w 2005 roku 10,7% Ponadto w przyszłości dzięki inwestycjom mogą pojawiać się dodatkowe dochody (np. podatki płacone przez nowe firmy) lub zmniejszą się wydatki bieżące (np. zmniejszą się koszty ogrzewania budynku dzięki ociepleniu), co w efekcie oznacza więcej pieniędzy na inne rzeczy

15 Słowniczek trudniejszych pojęć Podstawą pojęć słowniczka jest ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o samorządzie gminnym. Budżet - roczny plan (w formie uchwały budżetowej) dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, przychodów i wydatków jednostek budżetowych, środków specjalnych a także funduszy celowych. Deficyt budżetowy - to różnica pomiędzy wydatkami i dochodami powstaje wtedy, gdy wydatki budżetu są większe niż jego dochody. Deficyt w budżecie Gminy bierze się stąd, iż zaspokajanie potrzeb w różnych dziedzinach, którymi opiekuje się samorząd, wymaga wydania więcej pieniędzy, niż gmina jest w stanie zgromadzić po stronie dochodów. Również w gospodarstwie domowym, jeśli zabraknie nam pieniędzy, najczęściej zaciągamy pożyczkę. Podobnie jest w przypadku zdecydowanej większości gmin w Polsce, w tym także Kożuchowa. Dochody - zalicza się do nich podatki, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia, dochody z tytułu opłat. Fundusz celowy - jest to fundusz ustawowo powołany, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych (ściśle określonych) zadań. Gmina - wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Jednostka budżetowa - jednostka organizacyjna gminy, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a uzyskane dochody odprowadza do budżetu gminy. Przychody - środki pochodzące z otrzymanych kredytów i pożyczek. Rozchody - środki publiczne przeznaczone na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów. Wydatki - środki publiczne przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach m. in. na zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego inne zadania zlecone przejęte przez gminę. Wydatki majątkowe - wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji gminnych. Wydatki związane z obsługą majątku oraz ważniejsze remonty obiektów gminnych. Zakład budżetowy - jednostka sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji. Zakończenie Niniejszą broszurą pragnęliśmy przedstawić Państwu zagadnienia związane z zagadnieniami gospodarki finansowej Gminy. Mamy nadzieję, że jej lektura przyczyniła się do lepszego poznania skomplikowanego zagadnienia, jakim są finanse gminy. Do opracowania broszury posłużyły uchwały budżetowe Rady Gminy na 2003, 2004 i 2005 rok. Szczegółowych informacji na temat budżetu uzyskać w Urzędzie Miejskim - Wydziale Finansowo Budżetowym. Dodatkowo budżet. publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim. Wszelkie uwagi na temat broszury prosimy przesyłać na e: lub listownie na adres: Urząd Miejski,,. Swoje opinie na temat książeczki budżetowej można wyrazić również za pomocą ankiety, która dostępna jest w urzędzie lub na stronie internetowej Kożuchowa. Ewentualne uwagi będą pomocne przy opracowywaniu książeczek budżetowych w kolejnych latach

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK

IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK I.1 WPROWADZENIE Rada Gminy Oleśnica uchwałą Nr XLIV/206/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010 określiła

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia.

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia. Chcemy przedstawić Państwu zasady i sposób gromadzenia oraz wydatkowania naszych powiatowych finansów. Niniejsza publikacja jest konsekwencją realizacji akcji społecznej Przejrzysta Polska, w której uczestniczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Formy i źródła finansowania samorządu gminnego w Polsce po 2004 roku

Formy i źródła finansowania samorządu gminnego w Polsce po 2004 roku Formy i źródła finansowania samorządu gminnego w Polsce po 2004 roku Samorząd gminny w Polsce musi realizować określone zadania. Do zadań realizowanych przez podsektor samorządowy, uszczegółowionych na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne:

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XX/139/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 DEFINICJA BUDŻETU POWIATU Budżetem nazywamy roczny plan finansowy, na który składają się dochody, wydatki, przychody i rozchody. Dzięki niemu możliwe jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo