ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2014r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z wykonania planów miejskich instytucji kultury Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i 2, 3 i 4 uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLVIII/638/10 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam, co następuje: 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2014 roku. Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco: Plan na początku roku Plan po zmianach Wykonanie Dochody , , ,46 Wydatki , , ,52 Planowana nadwyżka budżetowa ( + ) ,00 ( + ) ,35 ( + ) ,94 Rezerwa na zdarzenia kryzysowe (na wydatki bieżące i inwestycyjne) , ,00 Rezerwa ogólna , ,71 Pozostałe rezerwy celowe na zadania bieżące Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego Pozostałe rezerwy celowe na zadania inwestycyjne , , ,00 0, , ,16 Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2014 r. Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury: Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Informacje, o których mowa w 1, 2 i 3 przedstawia się Radzie Miasta Kołobrzeg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 1

2 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Janusz Gromek Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 2

3 ZAŁ 1 DO ZARZDZENIA NR 76/14 Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2014 R 2 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 3

4 Załcznik nr 1 do informacji z wykonania budetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2014 r. Wykonanie dochodów budetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2014 wg klasyfikacji budetowej Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalno 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 0, , ,65 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz i wod , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0,00 Wpłaty z zysku przedsibiorstw 0730 pastwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Pastwa i spółek jednostek , ,00 0, Transport i łczno , , , , Drogi publiczne gminne , ,61 0, , Wpływy z rónych dochodów 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budzetu rodków europejskich , ,97 0,00 na ul. w. Macjeja , , ,99 na ul. Kołłtaja , ,32 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych gmin (zwizków gmin) ,64 0, Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku budetowego 0,00 0, Drogi wewntrzne , , ,69 0, Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzierawy w drogach wewntrznych , , ,25 Pozostałe odsetki 0920 odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierawy w pasach dróg wewntrznych 1 000, ,00 300, Infrastruktura portowa , ,17 0, ,36 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od 0570 osób fizycznych 0,00 0, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 3 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 4

5 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budzetu rodków europejskich , ,17 Poprawa dostpnoci do portu - Etap I , , ,36 Poprawa dostpnoci do portu - Etap II , , Turystyka , , Pozostała działalno , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , , , , Wpływy z opłat za trwały zarzd, uytkowanie, słuebnoci i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych , , ,52 0,00 0,00 Wpływy z rónych opłat 0690 koszty upomnie 300,00 300,00 148, Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzieraw i najmów realizowane przez GN , , ,10 0, , , ,10 sluebno , ,00 wpływy z dzieraw i najmów realizowane przez K , ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci , , ,54 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego , ,89 0, ,38 nieruchomoci 0770 lokale mieszkalne , , ,35 lokale uytkowe , , ,10 grunty , , ,93 Wpływy z usług 0830 rozliczenia wycen i kosztów hipotek , , , Pozostałe odsetki , , , Wpływy z rónych dochodów 200,00 200,00 0, Towarzystwa Budownictwa Społecznego , , ,04 0,00 Wpływy z rónych opłat 0690 zwroty kosztów sdowych , , , Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzieraw i najmów realizowane przez TBS , , ,41 Wpływy z usług 0830 wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców , , ,96 Pozostałe odsetki , , , za nieterminowe regulowanie czynszów i innych nalenoci 0970 Wpływy z rónych dochodów , , ,82 4 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 5

6 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Działalno usługowa , , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 0, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, Cmentarze , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , , , Pozostała działalno , , , Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem rodkóweuropejskich oraz rodków o ktmowaw art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnoci wramach budetu rodków europejskich , , , Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnoci wramach budetu rodków europejskich , , , Administracja publiczna , , ,70 0, Urzdy wojewódzkie , , ,25 0, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , , , Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 400,00 400,00 85,25 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,19 0, Wpływy z rónych opłat 0,00 0,00 172, Wpływy z usług, , , ,10 refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp , , ,10 specyfikacje przetargowe 100,00 100,00 0,00 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych , ,00 0,00 meble, urzdzenia, telefony, inne , ,00 0, Pozostałe odsetki 15,00 15,00 10,88 Wpływy z rónych dochodów , , , prowizje, 1 000, , rozliczenia róne z lat ubiegłych , , ,36 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , , , Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 0, , , Wpływy z usług 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 149, Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 0, , , , , ,00 0, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 7 958, , ,00 0, , , ,00 5 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 6

7 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 0, , , Bezpieczestwo publiczne i ochrona , , ,25 0,00 przeciwpoarowa Obrona cywilna 0, , , Wpływy z rónych dochodów 0, , , Zadania ratownictwa górkiego i wodnego 0,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacj oraz platnoci, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub nadmiernej wysokoci 0,00 0, , Stra Miejska , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) midzy jednostkami samorzdu , , ,00 terytorialnego Pozostała działalno , , ,00 0, Wpływy z usług 3 600, , , rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,33 0, , , ,81 0, Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,31 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki 5 500, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,86 0, Podatek od nieruchomoci , , , Podatek rolny 8 111, , , Podatek leny 3 145, , , Podatek od rodków transportowych , , , Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , , , Wpływy z rónych opłat koszty upomnie 5 000, , ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , , ,22 odsetki Rekompensata utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,84 0, Podatek od nieruchomoci , , , Podatek rolny , , , Podatek od rodków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Opłata od posiadania psów , , ,30 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w 0390 gminach posiadajcych status gminy , , ,71 uzdrowiskowej 0430 Wpływy z opłaty targowej , , , Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , , ,65 6 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 7

8 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Zaległoci z podatków i opłat zniesionych 500,00 500,00 30, Wpływy z rónych opłat koszty upomnie , , ,33 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , , ,13 odsetki Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na , , ,83 0,00 podstawie ustaw 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 500, , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda 0480 alkoholu , , ,46 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , , ,15 0, opłata adiacencka , , , za zajcie pasa drogowego i reklamy , , ,32 opłata parkingowa , , ,31 opłata za przystanki , , ,48 opłata planistyczna 0,00 0, ,00 0,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , ,77 inne 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od 0570 osób fizycznych , , ,59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 Za wydanie licencji na transport drogowy 6 750, , ,50 Wpływy z rónych opłat , , ,62 koszty upomnie dotyczce opłat 0690 parkingowych koszty upomnie inne , , ,76 zwrot kosztów sdowych , , ,86 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 090,00 opłata prolongacyjna 2 000, ,00 345, Pozostałe odsetki , , , Wpływy z rónych dochodów 6 500, ,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , , ,99 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Róne rozliczenia , , ,65 0, Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego , , ,00 0, Subwencje ogólne z budetu pastwa , , , Róne rozliczenia finansowe , , ,65 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 0,00 40, Pozostałe odsetki , , ,49 Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w 0960 postaci pieninej 0, Wpływy z rónych dochodów zwrot podatku Vat , , ,16 Dotacja z budzetu pastwa dla gmin 2870 uzdrowiskowych , , ,00 Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, Subwencje ogólne z budetu pastwa , , , Owiata i wychowanie , , ,38 0, Szkoły podstawowe , , ,51 0, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 135, Wpływy z rónych dochodów 400,00 400,00 966,14 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , ,00 7 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 8

9 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Wpływy do budzetu pozostałoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , ,22 0, Wpływy z rónych opłat 0,00 0,00 52, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 132, Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin 0, , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 0, , , Przedszkola , , ,44 0, Wpływy z rónych opłat 6 400, , , Wpływy z usług , ,00 114, Pozostałe odsetki 3 000, ,00 612, Wpływy z rónych dochodów 6 200, , ,85 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa 2030 na realizacj własnych zada biecych gmin , , ,00 (zwizków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostałoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej 0,00 0,00 0, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwizków gmin lub zwizków powiatów na dofinansowanie zada biecych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,40 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa 2030 na realizacj własnych zada biecych gmin 0, , ,00 (zwizków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , ,00 0, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwizków gmin lub zwizków powiatów na dofinansowanie zada biecych 0,00 0,00 914, Gimnazja , , ,78 0, Wpływy z rónych dochodów zwrot ze starostwa subwencji owiatowej , , ,78 dochody ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostałoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 500,00 500,00 38, Wpływy z rónych dochodów 500,00 500,00 38, Pozostała działalno , , ,03 0, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 37, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , ,00 8 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 9

10 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , , , rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , ,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0, , , Ochrona zdrowia 3 000, , ,74 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od 0570 osób fizycznych 0,00 0, Pozostała działalno 3 000, , ,74 0, Odsetki od datacji oraz platnoci wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o kt5 mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 3 000, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0,00 0,00 551, Pomoc społeczna , , ,36 0, Domy pomocy społecznej 2 500, , ,44 0, Wpływy z rónych dochodów 2 500, , , Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 0, , , wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,15 0, Wpływy z rónych opłat 300,00 300,00 140, Odsetki od dotacji oraz płatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 4 000, , , Wpływy z rónych dochodów , , , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego , , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami wiadczenia rodzinne, , , ,00 wiadczenia z funduszu alimentacyjnego Dochody j.s.t. zwizane z realizacj zada z 2360 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami , , , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci , , ,81 9 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 10

11 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej , , ,74 0, Odsetki od dotacji oraz płatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Zwrot dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokoci Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Odsetki od dotacji oraz płatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci , , , , , , , ,00 120, , , ,56 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z rónych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 1 700, ,00 392, Dodatki mieszkaniowe 2 000, , , Wpływy z rónych dochodów 2 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 0, , , Zasiłki stałe , , ,06 0, Wpływy z rónych dochodów 1 500, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa 2030 na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , , Zwrot dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokoci , , , Orodki pomocy społecznej , , ,39 0, Wpływy z rónych opłat 20,00 20,00 145, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 14, Wpływy z rónych dochodów 1 000, ,00 34,73 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa 2030 na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,00 Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze , , ,11 0, Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , , ,00 10 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 11

12 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Dochody j.s.t. zwizane z realizacj zada z 2360 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - 5% 500,00 500,00 130, Pozostała działalno , , ,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0,00 0,00 0, Wpływy z rónych dochodów 3 000, ,00 864, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin 0, , , , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000, ,00 0, , , ,21 0, łobki , , ,60 0, Wpływy z rónych opłat , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 25, Wpływy z rónych dochodów 200,00 200,00 102, Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin 0, ,00 0, Pozostała działalno , , ,61 0, Pozostałe odsetki 3 000, ,00 181,43 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt. mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budzetu rodków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 750, , , Pomoc materialna dla uczniów 750, , , Wpływy z rónych dochodów 150,00 150,00 39, Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 600,00 600,00 159,20 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , , , Gospodarka ciekowa i ochrona wód , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatnoci w ramach budzetu rodków europejskich , , ,00 11 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 12

13 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz srodków, o kt mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budzetu srodków europejskich , , , Gospodarka odpadami 0, , ,72 0, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieninej Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0, ,00 0, ,00 452,72 0, ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0, , Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,48 0,00 Grzywny, mandaaty i inne kary pienine od 0570 osób fizycznych 1 000, , ,48 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt. mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,82 0, Schroniska dla zwierzat 0,00 0, , Wpływy z uslug 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 10, Owietlenie ulic, placów i dróg 1 000, , , Wpływy z pozostałych dochodów 1 000, , ,93 Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z oplat i kar za korzystanie ze , , ,42 0,00 rodowiska Wpływ z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,10 0,00 0,00 191,22 0,00 0,00 0, Wpływy z rónych oplat , , , Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0, Pozostała działalno , , , ,90 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych, w tym: , , , sprzeda materiałów budowlanych z rozbiórek 4 500, ,00 0,00 sprzeda drewna z wycinek drzew , , ,90 Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w 0960 postaci pieninej ,00 0, Wpływy z rónych dochodów 500,00 500, , Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) midzy jednostakmi samorzadu terytorialnego , ,07 0,00 12 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 13

14 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,12 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,12 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,84 0, Dotacje celowe w ramach orogramów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawyt, lub płatnoci w ramach budzetu rodków europejskich , ,28 0, Kultura fizyczna 0, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , , Odsetki od dotacji oraz płatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0,00 0,00 545, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczce dochodow majtkowych 0,00 0,00 533,63 0,00 0, , Pozostała działalno 0, , ,00 0, Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: Ogółem wykonanie dochodów , , , , ,46 13 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 14

15 Załcznik nr 2 do informacji z wykonania budetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2014 r. Wykonanie dochodów budetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2014 r. wg ródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów biecych majtkowych kol(4+5)/kol I. DOCHODY WŁASNE , , ,82 47,66% 1. Podatki , ,41 0,00 53,82% 1.1. od nieruchomoci , ,59 53,27% 1.2 rolny , ,34 81,16% 1.3 leny 3 145, ,00 54,44% 1.4 od rodków transportowych , ,45 50,66% 1.5 od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty , ,31 23,48% podatkowej 1.6 od spadków i darowizn , ,60 73,69% 1.7 od czynnoci cywilnoprawnych , ,42 65,12% 1.8 wpływy z zaległoci z podatków zniesionych 500,00 30,70 6,14% 2. Opłaty , ,12 0,00 42,95% 2.1 targowa , ,91 30,13% 2.2 uzdrowiskowa , ,71 40,55% 2.3 skarbowa , ,09 45,38% 2.4 za zezwolenia upowaniajce do obrotu alkoholem , ,46 85,95% 2.5 eksploatacyjna , ,00 33,42% 2.6 od posiadania psów , ,30 71,84% 2.7 za wydanie licencji 6 750, ,50 76,63% 2.8 adiacencka , ,27 81,35% 2.9 planistyczna 0, ,00 0,00% 2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe) , ,31 35,10% 2.11 za zajcie pasa drogowego , ,32 53,28% 2.12 opłata za przystanki , ,48 91,62% 2.13 produktowa 500, ,90 500,58% 2.14 prolongacyjna 2 000,00 345,00 17,25% 2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,77 34,60% 2.16 za wcink drzew - strefa uzdrowiska , ,10 102,62% 3. Odsetki , ,43 0,00 41,84% % 3.1 od rodków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 0920 i rozdz , ,34 21,42% 3.2 od dotacji lub płatnoci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci MOPS ( 0900) 3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych ( 0910) 3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majtku gminy ( 0920) w rozdziałach 60017, 70005, , ,30 53,88% , ,85 29,37% , ,94 61,41% Strona 14 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 15

16 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % biecych majtkowych kol(4+5)/kol Udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , ,99 0,00 44,87% 4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych , ,00 44,30% , ,99 60,78% 5. Dochody z majtku gminy , , ,82 48,57% 5.1 opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminow zabudow , ,52 98,06% 5.2 wpływy ze sprzeday mienia ,89 0, ,38 43,96% sprzeda mieszka ,00 0, ,35 37,04% sprzeda lokali uytkowych ,00 0, ,10 120,91% sprzeda gruntów ,89 0, ,93 43,77% 5.3 wpływy z dzieraw w pasie drogowym , ,25 255,99% 5.4 wpływy z dzieraw nieruchomoci , ,10 36,08% 5.5 wpływy z przekształcenia uytkowania wieczystego gruntu na własno 5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) sprzeda składników majtkowych ( 0870) 6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budetowe, wpłaty od gminnych zakładów budetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami 6.1.Miejski Orodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem ( 0690, 0830,0970, 2910, ) w tym pomoc materialna dla uczniów łobek Krasnal 0690, 0970, Przedszkola , 0830, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego wiadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, róne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli 6.4. Szkoły podstawowe - inne dochody i 0970, Gimnazja - prozumienie ze Starostwem Powiatowym (zwrot subwencji owiatowej) 6.6. wpływy z rozlicze (TBS) ,00 0, ,54 103,06% , ,41 44,33% , ,90 31,34% , , ,00 53,17% , ,15 42,22% , ,30 46,09% , ,45 14,90% 2 815, ,14 120,11% , ,78 81,30% , ,22 56,60% 6.7. Zwrot dotacji z MOSiR ,00 0, ,00 x 6.8. Zwrot niewykorzystanych rodków dotacji przez stowarzyszenia , ,13 x Strona 15 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 16

17 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % biecych majtkowych kol(4+5)/kol Pozostałe dochody , ,11 0,00 43,85% 7.1 grzywny i kary 0570, , ,29 64,47% 7.2 Koszty upomnienia i inne 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, , ,69 56,14% Koszty sdowe 0690 w R , ,86 57,13% 7.4 Wpływy z rónych dochodów ( 0970 w rozdziałach 60004, 70005, 70021, 75023, 75075,75814, 90015, 90095, 92195) 7.5 Wpływy z usług 0830 (rozdz , 75023, 75075, 75495, ) 7.6 Dochody j.s.t. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami , w tym: , ,19 98,81% , ,42 109,36% , ,84 61,75% a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej ( 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212) b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, 0970 c) fundusz alimentacyjny: dłunik - rozdz % gm. wierzyciela, 20% gm , ,01 60,91% , ,12 43,81% , ,71 70,45% 7.7 Prace społecznie uyteczne - rozdz ,00 864,00 28,80% 7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t w rozdziale ,00 0,00 0,00% 7.9. Wpływy zwizane z opłatami i karami za korzystanie ze rodowiska - Fundusz Ochrony rodowiska - rozdział , ,10 379,88% Spadki, darowizny w postaci pieninej rozdz ,00 452,72 0,47% za wywiezienie płyt azbestowych ,00 452,72 8. Dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego 2310, 2900, , ,80 0,00 42,37% 8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin 2310, 2900, w tym: , ,80 0,00 43,60% a) w szkołach podstawowych , ,00 41,67% b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , ,00 85,58% c) w przedszkolach , ,00 41,67% d) w przedszkolach niepublicznych , ,80 45,03% punkty przedszkolne niepubliczne ,00 0,00 0,00% e) w gimnazjach , ,00 41,67% f) za nauk pływania w szkołach , ,00 41,67% 8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Stray Miejskiej , ,00 52,29% 8.3. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Rzeczna 6300 rozdz ,00 0,00 0,00 0,00% Strona 16 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 17

18 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % biecych majtkowych kol(4+5)/kol Dotacje i rodki pozyskane z innych ródeł 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych ( z PEFRON) Dotacje otrzymane z innych pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych rozdz , 90002, w tym na: a)"kadry Krelone Piórkiem" WFOiGW Szczecin zl , ,00 0,00 46,27% , ,00 46,27% , ,00 44,10% 3 000, ,00 100,00% b) Ministerstwo Sportu i Turystyki - Projekt Powszechnej Nauki Pływania , ,00 50,00% c) usuwanie azbestu WFOIGW zł ,00 0,00 0,00% 9.3. rodki prewencyjne PZU przekazane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji rozdz Na realizacj programu Fair Friends rodki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania ,00 0,00 0,00 0,00% , ,00 8,78% II. SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 0,00 61,49% Subwencja owiatowa , ,00 61,54% Subewncja równowaca , ,00 50,00% III. DOTACJE Z BUDETU PASTWA , , ,00 65,90% 1. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Na zadania Urzdu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególnoci: rejestracji działalnoci gospodarczej, USC) , ,15 0,00 53,81% , ,00 53,85% 1.2 Aktualizacja rejestru wyborców 7 958, ,00 49,99% 1.3. Wybory do Europarlamentu , ,00 100,00% 1.4 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do 3 000, ,00 50,00% wiadcze zdrowotnych 1.5 Na zasiłki rodzinne i wiadczenia z funduszu alimentacyjnego , ,00 53,03% 1.6 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierajcych niektóre wiadczenia z , ,00 52,58% pomocy społecznej 1.7 Dodatki mieszkaniowe , , Na specjalistyczne usługi opiekucze , ,00 50,00% 1.9 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napdowego 1.10 Na wiadczenia dla osób pobierajcych zasiłki pielgnacyjne 2. Dotacja z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (cmentarz wojenny) 2020 (tzw.zadania powierzone) 3 277, ,65 100,00% , ,00 65,27% , ,00 0,00 49,98% Strona 17 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 18

19 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % biecych majtkowych kol(4+5)/kol Dotacje z budetu pastwa na dofinansowanie własnych zada biecych gminy (tzw. zadania własne) , ,00 0,00 59,79% 3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego , ,00 50,00% 3.2 Na zasiłki z opieki społecznej , ,00 92,69% 3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej , ,00 66,34% 3.4 Na prowadzenie Orodka Pomocy Społecznej , ,00 50,00% 3.5 Na doywianie , ,00 60,27% , ,00 50,00% 3.6 Dotacja uzupełniajca wpływy od , ,00 50,00% rodziców w przedszkolach, odpowiednio w , ,00 50,00% rozdziałach 80103,80104, , ,00 49,99% 3.7 Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny , ,00 100,00% 3.8 Dofinansowanie dla łobka Krasnal - kontynuacja programu ,00 0,00 0,00% Maluch 3.7 Pomoc dla uczniów (wyprawka) , ,00 100,00% 4. Dotacja z budetu pastwa dla gmin uzdrowiskowych , ,00 0,00 100,00% 5. Dotacja celowa z budetu pastwa w ramach programu finansowanego z udziałem rodków europejskich , ,47 0,00 44,82% zadania biece Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jestemy aktywni" - rozdz , ,47 25,15% 5.2. Zaliczki na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz Dotacja celowa z budetu pastwa w ramach programu finansowanego z udziałem rodków europejskich - zadania inwestycyjne Refundacja wydatków na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowacj budynku XIVwiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposaenie w wind dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszcze" 6.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budow odpływu do morza w km rozdz Etap I 7. Dotacje celowe z budetu panstwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacja na przebudow ul. Rzecznej - "schetynówka" , ,00 100,00% ,28 0, ,00 60,95% ,28 0,00 0,00 0,00% ,00 0, ,00 100,00% ,64 0,00 0,00 0,00% ,64 0,00 0,00 0,00% IV. RODKI ZAGRANICZNE , , ,35 15,94% 1. Dotacje z Unii Europejskiej , ,65 0,00 84,57% 1.1 Na realizacj programu "Comenius" w SP nr Na realizacj programu Europe Direct w Urzdzie Miasta Kołobrzeg ,00 0,00 0,00% , ,65 96,80% Strona 18 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 19

20 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % biecych majtkowych kol(4+5)/kol Płatnoci realizowane w ramach budetu rodków europejskich - zadania bieace 2007 i Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jestemy aktywni" rozdz Zaliczka na program "Miejskie obszary funkcjonalne" Płatnoci realizowane w ramach budetu rodków europejskich - na wydatki majtkowe Na zadanie "Budowa ul. w. Macieja - rozdz Na zadanie "Poprawa dostpnoci do Portu Kołobrzeg od strony ldu (drogi i kolej) Etap I, rozdz , ,71 0,00 70,46% , ,71 61,02% , ,00 0,00 100,00% ,80 0, ,35 13,44% ,65 0, ,99 14,83% ,17 0, ,36 16,69% 3.3. Na zadanie "Poprawa dostpnoci do Portu Kołobrzeg od strony ldu (drogi i kolej) Etap II, rozdz Na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu" rozdz Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Zeromskiego -rozdz refundacja za Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - ul. Kołłtaja -rozdz Refundacja wydatków na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowacj budynku XIVwiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposaenie w wind dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszcze" 3.7 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budow odpływu do morza w km rozdz Etap II rodki z ARiMR ,00 0,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% ,82 0,00 0,00 0,00% ,32 0,00 0,00 0,00% ,84 0,00 0,00 0,00% ,00 0, ,00 100,00% 4. rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628x 4.1.rodki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu rodowiska w obiektach uytecznoci publicznej na terenie Dorzecza Parsty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne ,07 0,00 0,00 0,00% ,07 0,00 0,00 0,00% DOCHODY , , ,17 46,38% OGÓŁEM DOCHODY ,46 Strona 19 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 20

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 66/13. Informacja o wykonaniu budżetu w I półroczu 2013 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 66/13. Informacja o wykonaniu budżetu w I półroczu 2013 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 66/13 Informacja o wykonaniu budżetu w I półroczu 2013 r. Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2013r. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Plan na 2016 z tego Dział Rozdział Źródło dochodów dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00

D O C H O D Y. Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Turek z dnia.. D O C H O D Y Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00 01095 Pozostała działalność 1 056,00 0750 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96 180,00 97 612,35 101,49. 75011 Urzędy wojewódzkie 88 734,00 88 734,00 100,00. 75023 Urzędy gmin 0,00 1 433,20 #DZIEL/0!

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96 180,00 97 612,35 101,49. 75011 Urzędy wojewódzkie 88 734,00 88 734,00 100,00. 75023 Urzędy gmin 0,00 1 433,20 #DZIEL/0! Dotacje celowe w ramach programów 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 284 000,00 165 998,08 58,45 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r.

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. Zał. nr 1 P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. dz. rozdz. Treść Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 Urząd Miejski 41.496.453,00 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo