z dnia 13 listopada 2020 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 13 listopada 2020 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 167/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2021 i wieloletniej prognozy finansowej na lata Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), postanawiam: 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie: 1. projekt uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. A

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 167/2020 Burmistrza Opoczna Z dnia 13 listopada 2020 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Opocznie z dnia... w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Opoczno na rok Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości ,58 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,57 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,01 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały. 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały. 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości ,38 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,96 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,42 zł, zgodnie z planem wydatków, określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały, 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie planem wydatków określonych w załączniku Nr 4 do U chwały. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł, 2) celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 3) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych. 5. Ustala się kwotę niedobór budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości ,80 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych. 6. Ustala się kwotę przychodów budżetu w kwocie ,00 zł, jako emisję obligacji komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 7. Ustala się rozchody budże t u w kwocie ,20 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, które zostaną pokryte planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie ,20 zł. 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 w wysokości ,42 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,42 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2020 roku określone zostały w załączniku Nr 7 do uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie ,00 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki i obligacji - w kwocie ,20 zł, - emisję obligacji komunalnych przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie zł.

3 1 O. 1.Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł. 2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie ,00 zł. 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości ,00 zł, ujęte w rozdziale gospodarka odpadami Ustala się plan finansowy zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala" przychody w kwocie ,00 zł i koszty w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala" w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie zł, - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,24 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik Nr 9a do uchwały. 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznikiem Nr 10 do uchwały. 15. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w załączniku Nr 1 - dział i wydatki związane z rea l izacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości ,00 zł, wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 16. Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawia załącznik Nr 12 do uchwały. 17. Wydatki realizowane w ramach funduszu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 18. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych gminie do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Opoczno zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Opoczno zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy. 20. Upoważnia się Burmistrza Opoczna do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ,00 zł, 2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z : a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich.

4 8) zabezpieczenia zac i ąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, 9) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków. 21. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

5 Projekt budżetu Gminy OPOCZNO na rok 2021 Ogólna charakterystyka dochodów Ogółem plan dochodów na rok 2021 planuje się w wysokości ,58 zł, w tym na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ,00 zł. Dochody majątkowe, ujęte w projekcie budżetu na rok 2021 to kwota ,01 zł, w tym ze sprzedaży mienia ,00 zł. Zgodnie z zapisem art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W projekcie budżetu gminy na rok 2021, zaplanowane są również dochody majątkowe na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,01 zł. Są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań: - Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie" ,00 zł, - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno" ,01 zł. Dotacje z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań bieżących to kwota ,57. Część dochodów ustalona została na podstawie pism z: 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - dotyczy to planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie ustawami, jak również na realizację własnych zadań bieżących gminy, 2) Krajowego Biura Wyborczego - na realizację zadań zleconych, za mianowicie prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, 3) Ministerstwa Finansów kwoty planu dotyczą subwencji oświatowej", wyrównawczej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto również założenia, iż stawki podatków lokalnych tj. podatki od nieruchomości, od środków transportowych pozostaną na niezmienionym poziomie. Stawka podatku rolnego na następny rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy. Średnia cena skupu żyta, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła -

6 58,55 zł za 1 dt (w roku ubiegłym była to kwota 58,46 zł za dt). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2020r poz.333), podatek rolny od jednego 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, co stanowiłoby w roku ,38 zł za 1 ha przeliczeniowy. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, co w przeliczeniu daje na rok 2021 stawkę podatku 292,75 zł według stawek ogłoszonych przez GUS. Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy w większości występują gleby o niskiej bonitacji propozycja Burmistrza jest ażeby obniżyć cenę skupu żyta do kwoty 50,00 zł za 1q, co daje 85,40% kwoty ogłoszonej w komunikacie. W związku z tą decyzją podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosił by 125,00 zł, natomiast pozostałych gruntów sklasyfikowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - 250,00 zł. W przypadku podatku leśnego, którego stawka uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. nastąpiło nieznaczne zwiększenie stawki podatkowej. Podatek leśny za dany rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Za pierwsze trzy kwartały 2020 roku cena ta wyniosła 196,84 zł za 1 m 3, natomiast w roku 2019 cena ta wynosiła 194,24 zł za 1 m 3. Pozostałe kwoty dochodów gminy, są kwotami przewidywanymi do osiągnięcia w roku 2021 na podstawie wcześniej podpisanych umów, zawartych aktów notarialnych, wydanych decyzji (np. umowy dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych). Dochody prognozowane na rok 2021 są ustalone na wyższym poziomie aniżeli planowane do wykonania dochody roku 2020 (według stanu na dzień 30 września 2020 roku) o 11, 72%, czyli o ,58 zł. Różnica wynika głównie z planowanych do realizacji dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w tym z udzia łem środków unijnych, wzrost ,44, jak również z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę ,55 zł (porównanie do planu na dzień 30 września 2020 roku). Istotne zmiany w projekcie planu dochodów na rok 2021 w porównaniu do planu roku 2020 (wg planu na dzień rok) nastąpiły w dochodach majątkowych, a głównie z tytułu sprzedaży mienia (z tytułu odpłatnego zbycia praw własności). Różnica ta to kwota ,82. W roku 2021 planujemy sprzedaż mienia na ogólną kwotę ,00 zł. W roku 2021 planowane są do zbycia : - m. Opoczno obr. 7 ul. św. Mateusza dz.150/44 o pow.1, 3669 ha ,00 zł

7 - m. Opoczno obr.10 ul. Wyszyńskiego grunt pod garaże 18 szt ,00 zł - m. Opoczno obr.7 ul. św. Wojciecha działka 851 o pow. 0,0473 ha ,00 zł - m. Opoczno obr.6 przy ul. Partyzantów dz.210 o pow.0,0804 ha ,00 zł - m. Opoczno obr.10 przy ul. V\esterplatte dz.289,288,290,291 o pow.0,0854 ha ,00 zł - m. Opoczno obr. 7 przy ul. Rolnej- ul. Pionowej dz.113/23, 113/25, 113/28, 113/26, 113/22, 113/20, 112/17, 112/16, 112/14 o pow.0,4623 ha ,00 zł - m. Opoczno obr.21 przy ul. Kolberga dz.158 o pow.0,0768 ha zamiana z osobą fizyczną - m. Opoczno obr.7 przy ul. Rolnej dz.115/4 o pow.0,3427 ha zamiana ze Skarbem Państwa - m. Opoczno obr.23 przy ul. Piotrkowskiej dz.608/2opow.o,1500 ha - drobne sprzedaże, zamiany razem ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł i sprzedaż 17 lokali mieszkalnych na kwotę ,00 zł. Ponadto planowana jest sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opoczno obr.23 dz.606/3 o pow. 34,58 ha - kwota ,00 zł. Ogółem dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące bez dotacji na realizację projektów unijnych, w projekcie budżetu na rok 2021 są wyższe o ,61 zł, aniżeli planowane dochody z tego tytułu wg stanu na dzień rok ( ,85 zł). W planowanym budżecie wyższe są dochody bieżące z tytułu otrzymywanych subwencji ogólnych. Ogółem kwota subwencji jest wyższa o ,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę ,00 zł Wyższe są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan na rok 2021 to kwota ,00 zł, wyższy od planu roku 2020 (wg stanu na dzień r) o kwotę ,00 zł. Plany tych kwot otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. W projekcie planu dochodów roku 2021 plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale 801 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowana jest na podstawie planowanej liczby uczniów pomnożonej przez stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanego na podstawie ustawy o systemie oświaty. Wśród dochodów ogółem prognozowanych na rok 2021, 14, 76% stanowią dochody majątkowe, a dochody bieżące to 85,24%. W dochodach bieżących 32,98% stanowią kwoty planowanych dotacji na realizację zadań zleconych, co stanowi kwotę ,00 zł.

8 Łącznie prognozowane dochody ogółem wspomagane są środkami z dotacji i innych środków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i majątkowych w wysokości ,58 zł, co stanowi 38,06% planu dochodów ogółem. Wykres1 - udział grup dochodów w dochodach ogółem 85,24% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% a dochody bieżące 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% dochody majątkowe 20,00% 10,00% 0,00% 14,76% Zestawienie porównania prognozowanych dochodów na rok 2021 w stosunku do planu dochodów według stanu na dzień 30 września 2020 roku przedstawia poniższa tabela: dział rozdział treść plan plan dochodów dochodów r. 0 /o kol.5/kol " ROLNICTWO I ŁOWIECTWO,,_ ,45 o.oo Pozostała działalność , , TRANSPORTIŁACZNOŚĆ - J , , Drogi publiczne gminne , , Działalność Funduszu Dróg Samom1dowych I ,00 I ,00... ",. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA so ' Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Pozostała działalność I ,32 I ,00 -,. ~ r: Działalność usłul!:owa - - "', oo I~ o.oo. ' Plany zagospodarowania przestrzennego , ADMINISTRACJA PUBLIĆZNA - -., oo Urzędy Wojewódzkie , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 59651, , Spis powszechny i inne , W spólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200, ,00% 0,00% 87,98% 44,80% 105,03% 218,02% 273,02% 63,33% 0,00% 89,72% 104,13% 50,29% 0,00% 100,00%

9 URZĘDYNACZELN YCH ORGANOWWt:;ADzY.. PAŃSTWOWEJ, KONTROL;l I ÓCHRONYPRAWA ÓRAZ SADOWNICTWA ' "' ',,.. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa,,. ', " Wybory rezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie BEZPIECZEN$TWO PUBLJCZNE I OCHRONA,~~;,f PRZECIWPOżAROWA.. ~'ff, '.' Straż Miejska Pozostała działalność '' DOCHODY OD OSOB.PRAWNYCH, OO OSOB',. ' FlzYCZNYCH I OD lnnyc~ JJ;DNOS\TEK NIĘ <,. POSIADAJ~CYCH.. OSOBOWOŚCI PRĄWNE~.LORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM :.,, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.73% 7018, ,00 97,35% ,00 0,00 0,00% I 500,00 0,00 0,00% UU 0() l ooo.oo ; 0 ~99% I 000,00 I 000,00 100,00% ,00 0,00% ",.\ , ;00 w 10148% , ,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z różnych rozliczeń Udziały gmin w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa RÓŻNE ROZli:.ICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Rozliczenia miedzy iednostkami samorzadu tervtorialnego Różne rozliczenia finansowe Cześć równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowvch Przedszkola Inne formy wvchowania przedszkolnego Stołówki szkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność i,. ' POMOC SPOŁECZNA. i Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum &5213 integracji społecznej , ,00 104,52% , ,00 101,83% , ,00 104,37% ,00 0,00 0,00% ,00 31 Oli 375,00 100,23%,"' ', 37 1:09 319: [% , ,00 103,42% , ,00 110,14% 2 443,00 0,00 0,00% ,00 25,20% 2 061,00 0,00 0,00% ; % , ,46 59,51% , ,00 100,62% ,00 I ,00 101,34% , ,00 29,48% , ,00 96,41% , ,00 100,00% ,00 0,00 0,00% , , ,60%,,. j ,2r% ' :r'.., ' l ~Y , ,00 107,32% 620,00 0,00 0,00% ;f;:,1',; ' '' ':.~~ oo % IO 575,00 0,00 0,00% ,00 I ,00 89,61% , ,00 78,24%

10 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 110,89% Dodatki mieszkaniowe 5 028,00 0,00 0,00% Zasiłki stałe , ,00 99,32% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 73,47% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 128,57% Pomoc w zakresie dożywiania oo ,00 75,34%.<'I I \I I 854 EDUKACYJNA OPIEKA WY HówA:Wczi\,,,;,'' \.\ \ u \ :00 ' '.0.00% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 0,00 0,00% Pomoc materialna dla uczniów ,00.,, 0,00 0,00% 1\...!' I.\\ 1\ \1..,, 855 Rodzina. soiio'167 1l \'.I\ \1' I i' % Świadczenia wychowawcze o 19, ,00 104,96% Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia svołecznego 1 O , ,00 110,57% Karta dużej rodziny I 768,00 0,00 0,00% Wsoieranie rodziny I , ,11 101,84% Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 0,00 92,94% System opieki zdrowotnej do lat trzech ,00 0,00 '.. I 90'0,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , ,00 63,68% \\!\,. :: ; ~'.. '' ' '.i; ' '~' < r- ' '. ;'. c '; ' j, GOSPODARKA KOMUNAtiNA I OCHRONAŚR050WISKA ''~,, ;: ",''' ~ - '1 ' ' ' :, ' ') 5łSO y.- w; ,00 126,21% i \~~:;. I Gospodarka odpadami , ,00 132,69% Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 203,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 I OOO 000,00 100,40% ,00 0,00% Pozostała działalność I Oil 765,00 I ,00 133,49%., ~ / ' '. : - ; ',,,;- ' :;, '. ", ;' i' ;<; ' ~- :., ;;' '!<.-<~ I! I\. 1\ I ; I 921' KULTURA" I OCHRONA DZIEDZICTWA NAFtOOOWEGO'Vil', ' ;,, ' 148% Domy i ośrodki kulturv, świetlice, kluby ,79 0,00 0,00% Biblioteki , ,00 100,00%!"'": :q:;_. : ;;r:;;c _..,, '1.\ ii.,. :. :1k., \' : I I \1'.1 I 'I s i'i:.i ':: OGÓŁEM \.\ I.' \. \ :;' I ł631"70 674;00. " SS.,,,. :1,72% Dochody są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot dochodów prognozowanych do osiągnięcia w roku 2021 w stosunku do planu po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2020 roku, przedstawia tabela: Jednostka plan dochodów plan dochodów r. ZSS Nr I , ,00 SPNr , ,00 SP Nr , ,00 CUWGO 200,00 200,00 SP Mroczków Gościnny , ,00 SP Ogonowice , ,00 SP Wygnanów , ,00 SP Bukowiec Op , ,00

11 SP Bielowice , ,00 SP Kraśnica , ,00 SP Modrzew 6 749, ,00 SP Januszewice , ,00 SP Libiszów , ,00 SP Sielec , ,00 Przedszkole nr , ,00 Przedszkole nr , ,00 Przedszkole nr , ,00 Przedszkole nr , ,00 Przedszkole nr , ,00 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecmei , ,00 Urz::id Mieiski , ,58 RAZEM Ogólna charakterystyka wydatków Na wydatki budżetowe w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę ,38 zł. Jest to kwota wyższa aniżeli planowane wydatki według stanu na dzień 30 września roku 2020 o kwotę ,06 zł, co stanowi 13,27% wzrostu. Znaczny wzrost następuje w wydatkach majątkowych. Z kwot prognozowanych na wydatki roku ,42 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 22,59% planu wydatków ogółem, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,42 zł i wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w PGK Spóła z o.o ,00 zł. Wartość ustalona na podstawie porozumienia podpisanego z PGK spółka z o.o. podpisanego w roku 2009, zmienionego w roku Zestawienie proponowanych wydatków inwestycyjnych wraz z zestawieniem źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela:

12 ~ Zad t Planowane wydatki - ', "~ - - "" - - -"' '~ - ' ' - z tego źró(ra '.. finansowania i c ~~~. ~ :. ł - ~ ~ < - '_L '-' '? I ~ r.-, ' l I ' ' r - ""~ środki :Roz~..'' - ;.11-;> Nazwa zadania inwestycyj11ęgo środki - rok budżetowy pochodźące dochody wymienione, - F. sołecki z innych ~ własnejst wart 5 ust.1 ~ -. ". - źródeł- bl!dżet, pkt 2 i 3 u.f.p. państwa - - ti< - -.,;.,. : Transport i łączność , , , ,00 o.oo Drogi publiczne gminne , , , ,00 0, Budowa ul Brzozowej na oś Ustronie , , Przebudowa ul. Błonie w Opocznie 1ooo000,00 1ooo000, Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną+ PT , , Budowa ulicy Dębowej , , Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dl. ok 1 OOm w ramach specustawy drogowej , , Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku , , , Budowa drogi dojazdowej w m. Różan na , , , Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie , , , Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny- Mroczków Duży dl. 1360m- PT+ wykonanie , , , , , Przebudowa ulic Leśna -Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście , , Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT , , Budowa ulicy Puchały , , Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dl. ok.1 OO m w ramach specustawy drogowej , , Budowa ulicy Świętego Jana , , ,00

13 6050 Budowa drogi łączącej ul. Brzozową z ul. Przemysłową + PT , , Wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę ciągu pieszego przez wieś Kruszewiec , , Wykonanie projektu na utwardzenie pobocza kostką brukową wzdłuż drogi gminnej w Sitowej , , Wykonanie projektu oświetlenia przystanków po obu stronach skrzyżowania w Sitowej 8 000,00 8 ooo.oo 6050 Po pierwsze bezpieczeństwo, na inteligentne przejście dla pieszych przy szpitalu na ul. Partyzantów zasługuje nasze społeczeństwo , , Modernizacja i ulepszenia dróg gminnych , ,00 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 20 ooo.oo 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ooo.oo ,00 20 ooo.oo 6060 Wykup gruntów , , Zakup działki znajdującej się za budynkiem strażackim w Kraszkowie ,00 20 ooo.oo Pozostała działalność , ,00 0, Budowa bloku budownictwa socjalnego , , Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach komunalnych- Parkowa 1, 5, ooo.oo 200 ooo.oo 6050 Wyodrębnienie lokalu mieszkalnego z części lokalu handlowego w budynku przy pl. Kośc i uszki 6 60 ooo.oo 60 ooo.oo 6050 Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu na poddaszu budynek pl. Zamkowym ooo.oo 120 ooo.oo ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 211 ooo.oo ,00 0,00 0, Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego 95 ooo.oo , LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną , , Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych 100 ooo.oo ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ooo.oo 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ooo.oo 0, Termomodernizacja remizy OSP w Kruszewiec 100 ooo.oo , Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Modrzew ,00 50 ooo.oo , ,00

14 6006 Zakup samochodu dla straży miejskiej , , Pozostała działalność 100 ooo.oo 100 ooo.oo 0, Rozbudowa monitoringu miejskiego 100 ooo.oo 100 ooo.oo OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,53 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie , , Siłownia plenerowa na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu Kolonii 10 ooo.oo 10 ooo.oo Przedszkola , , Akcja plac zabaw! Dla Przedszkola nr 2 i Osiedla Gorzałków! , , Pozostała działalność , , ,53 o.oo , Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno ,01 0, , Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno , , 17 Budowa placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną plus projekt techniczny przy nowo , ,53 powstającym boisku przyszkolnym w Libiszowie Pomoc społeczna 150 ooo.oo 150 ooo.oo 0,00 0,00 0, Ośrodek Pomocy Społecznej , , Adaptacja pomieszczeń lokali użytkowych na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 50 ooo.oo ,00 Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MOPS w Opocznie , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , gospodarka ściekowa i ochrona wód 740 ooo.oo ,00 o.oo 0,00 0, Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska 31 o 000, ooo.oo , ooo.oo Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 66 ooo.oo 6050 Budowa oświetlenia ul. św. Łukasza + PT 200 ooo.oo , Zakup i montaż lamo solarnych w celu oświetlenia placu zabaw w Ostrowie , , Montaż 3 szt lamp oświetleniowych na drodze gminnej 1293 w Ogonowicach , ,00

15 6050 Wykonanie oświetlenia ulicznego od Chaty Opoczyńskiej do oświetlenia przy posesji nr1 w , ooo.oo ,00 Różan nie 6050 Wykonanie oroiektu oraz rozbudowv oświetlenia ulicznego o 2 szt lamo w Sobawinach , , Wykonanie projektu oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 200/1 O ok , , mb w Woli Załeżnei Pozostała działalność , , , , , Termomodernizacja budynku użytecznośc i publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie , , , Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie 6059 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie , , , ,00 Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ul.m. C. Skłodowskiej - ul. Inowłodzka o 200 ooo.oo 200 ooo.oo 6050 długości 160 mb 6050 Wykonanie ogrodzenia terenu działek 815/1 i 812/1 w Adamowie 6050 Budowa olacu zabaw oraz siłowni zewnetrznei wraz z projektem technicznym w Brzustówku 6050 Budowa placu zabaw wraz z projektem technicznym w Międzyborzu 6050 Wykonanie altany orzy świetlicy wieiskiei w Ostrowie , ,38 23 ooo.oo , , , , , Plac zabaw na osiedlu Gorzałków , ,00 Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w miejscowości Kliny, gmina Opoczno poprzez budowę altany i doposażenia terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej, 6050 ławki z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowerv oraz wyrównanie terenu na całej działce Doposażenie placu zabaw na osiedlu wraz z wykonaniem ogrodzenia w Mroczkowie 6050 Gościnnym ,00 27 ooo.oo , ,27 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ooo.oo ,96 0,00 o.oo Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ooo.oo ,68 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie 660 ooo.oo 660 ooo.oo 6050 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym + PT , ooo.oo 6050 Ocieplenie sufitu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Bukowcu Op , , Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie , , Zakup kosiarki-traktorka do trawy na potrzeby Rady Sołeckiej i świetlicy w Bielowicach , ,00

16 6060 Zakup domku całorocznego z płyt warstwowych ocieplonych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszowie Kolonii , , Pozostała działalność ,28 0, ,28 0,00 0, Budowa wiaty na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej + stoły i ławki w Karwicach , ,28 Kultura fizyczna i sport , , ,40 0, Pozostała działalność , , ,40 0, Wielofunkcvine boisko dla miasta i ominv Dzielna , , Siłownia zewnetrzna przy boisku sportowym w Woli Załężnej , ,40 Razem , , , , ,01

17 Część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji. Wydatki inwestycyjne finansowane są m.in. środkami Funduszu sołeckiego" w kwocie ,24 zł i środkami z budżetu Unii Europejskiej ,01 zł i środkami zewnętrznymi ,00 zł. Do planu zadań inwestycyjnych zostały włączone również inwestycje, na które złożono wnioski o dofinansowanie. Wykres 2 - podział wydatków na grupy Prognozowane wydatki bieżące roku 2021 stanowią kwotę ,38 zł i są na wyższe od planowanych wydatków roku 2020 o kwotę ,06 zł (według planu na dzień r.). Kwoty zabezpieczone na obsługę zadłużenia ,00 zł, co stanowi 0,92% wydatków bieżących. W prognozowanym budżecie roku 2021 zostały zabezpieczone niezbędne środki na realizację zadań własnych gminy. Z ogółem wydatków bieżących 36,73% przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od tych wynagrodzeń wypłacanych w ramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Wydatki te stanowią kwotę ,00 zł. Na dotacje do instytucji kultury zabezpieczono kwotę ,00 zł, dla szkół publicznych prywatnych i niepublicznych, jak również przedszkoli ,00 zł, dla zakładu budżetowego ,00 zł i dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, które realizowałyby zadania gminne na podstawie rozstrzygnięć konkursowych ,00 zł i dla Powiatu na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi ,00 zł i na

18 realizację programu polityki zdrowotnej dla gminy - miasto Tomaszów Maz ,00. Łącznie dotacje te stanowią kwotę ,00 tj. 9, 14% prognozowanych wydatków bieżących. Wykres 3 - podział wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne obsługa długu wydatki na projekty z udziałem środków UE świadczenia na rzecz os. fiz. pozostałe Zestawienie porównania prognozowanych wydatków na rok 2021 w stosunku do planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2020 roku przedstawia poniższa tabela: dział rozdział treść Projekt Plan wydatków planu wydatków % r kol.s/koł.4 I '" ' c: : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ' 364"827,45! 66 ooo~oo,: 18 09% Spółki wodne , ,00 100,00% Izby Rolnicze , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 10,48% 600 TRANSPORTILACZNOŚĆ. if % Lokalny transport zbiorczy , ,00 87,26% Droai publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne powiatowe , ,00 91,22% Drogi publiczne aminne , ,22 232,65% " oo ,00 97,89% 630 TURYST~KA ~ - ' ""'

19 ' Zadania w zakresie upowszechniania turystyki " j!i'.'.f' GOSPODARKA MIESZKANIOWk?f 1 ',, '4' ,00 ' ~,, " ;\ 5 308, "' , ,00 97,89% 110\77% Gospodarka oruntami i nieruchomościami , ,00 246,87% : Pozostała działalność,' DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA < \ , ,00 79,56% 6aJ3% Plany zaqospodarowania przestrzenneao , ,00 59,04% Cmentarze ADMINISTRACJA PlJBLICZNA :,' ,00 13 ooo.oo 100,00%., '' '" "' ' " cl2:980u9i00 ' ' : % Urzędy wojewódzkie , ,00 104,69% Radv amin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 100,60% Urzędy Qmin (miast i miast na prawach powiatu) IO ,00 1 O ,00 100,42% Spis powszechny i inne ,00 0,00% Promocja jednostek samorzadu tervtorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,00 65,64% , ,00 96,61% "' ~ 801 " ' ' ",, Pozostała działalność ' ' urzędy NACZELN\'.~ ORGANÓW W~hi~>, PAŃSTWOWEJ, KONTROLll O'CtmON\!'plł'AW~ ORAZS'ADOWNI TWA ',,.,, ''" '"' Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda Qminne, powiatowe i wojewódzkie BEZPIE<:ZEŃsTwo l?ubt1cznt1 ocllrona. 1 :.,, PRZECIWPOŻAROWA,, '' i\1,. ', ;;, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Straż Miejska Pozostała działalność '" ' ' ". OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, Obsługa papierów wartościowych.kredytów i pożyczek samorządu tervtorialneqo RÓŻNE ROZLI ZENIA. ',, 5: Różne rozliczenia finansowe Rezerwy oqólne i celowe Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowvch Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolneao Dowożenie uczniów do szkół Licea Ogólnokształc<1ce Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne , ,00 103,43%. ; ', 2SÓ I~ 2,73% 7018, ,00 97,35% ,00 0, ,00 0,00 0,00% ,00 0,00% , ,00 105,79% , ,00 126,96% , ,00 108,33%, :00 99,97% "' '"' '' '., '" ' ł , ,00 99,97% 36322% 1 885,00 0,00% , ,00 366,09% :i l3lm9% , ,46 96,65% it''..li> ':., ~., ; ;,,..,: ' - i/;i! '63~67' " , ,00 85,22% , ,50 100,87% , ,00 100,58% , ooo.oo 80,42% , ,00 104,94% ,00 0,00 0,00% , ,00 86,62%

20 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolneoo , ,00 85,64% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,00 86,30% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,88%..;C."l'i' >, ;e; '&/.? ' P.;. +. ' 1 '... ~., 85 ł '06moNA znaowła i :7,SS, ,61% Proaram oolityki zdrowotnej , , Zwalczanie narkomanii ,00 IO 000,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 91,10% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% ". y;., Myy, :y~_j, - <i,}~ ';" ;\\ r:. '' : "' ; 852.:POMOC Sl'OLECZNA.. ;: ).11088'593 oo 9, ,70 87,80% Domy pomocy społecznej I ,00 I ,00 93,75% Ośrodki wsparcia ,00 I ,00 89,62% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 99,58% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaieciach w centrum integracji społecznej , ,00 78,03% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,00 65,23% Dodatki mieszkaniowe , ,00 92,32% Zasiłki stałe , ,00 99,83% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 91,31% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 101,84% Pomoc w zakresie dożywiania , ,70 63,43% Pozostała działalność oo ,00 99,25% :POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE folij'yki... >'fi:' h : ;:;r ''.,,....i' ;j i' : '' A." +~ 1,; ' ; 853 S:PO:tECŻNEJ '', '...: ' :,,.,~ : i l 0~00 000% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 000,00 0,00 0,00% f 854 Edukac;ina ooieka.w'vcbo.;,~wcza ',~ '. ;.. i' i!ll'.00 ;;; SÓ,03% Wczesne wsoomaaanie rozwoju dziecka , ,00 112,34% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 0,00 0,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 16,12% M ;Jt,. J.-_... '''+ Yi 855'.Rodzina f >'. }. ;,:;i,,(, )i:i. :tf f')':. " ' i } : )7,; 5l 034'740.Sl % Świadczenia wvchowawcze , ,00 104,98% Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 110,76% Karta Dużej Rodziny 1 768,00 0,00 0,00% Wspieranie rodziny , ,51 96,23% Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 0,00 79,83% Rodziny zastępcze , ,00 109,09%

21 '' Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 L o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , ,00 63,68% System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 GOSPOJ)ARKAKOMUNALNA I OCHRONA ''' ' SRODOWISKA.. "' '.',.'i ' ,00 0 l618ló64.z7' l06c55% Gospodarka ściekowa i ochrona wód I , ,00 48,18% Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzvmanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierzat , , ,00 I , , , , ,00 127,39% 74,77% 100,00% 78,60% Oświetlenie ulic, placów i dróq ,74 I ,00 84,94% ,, Pozostałe działania zwiazane z qospodarka odpadami Pozostała działalność lrultura I OCHRONA DZlEDZlCTW~ " NARODOWEG0 o., , , , ,27 109,99% 135,15% 6246% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,68 56,59% Biblioteki I ,00 I ,00 117,61% Muzea , ,00 104,81% Pozostała działalność,.''' 'j Kt'!LTURA FIZYCZNA I SPORT , ,14, '('. v ' 6,31% 85 07% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 75,49% ; '.. Pozostała działalność wtvm: ' I , ,19 :::c:'f'""')i: "'.' " ' ~ ~,,,,,' '; ,85% 11327% wydatki bieżące 160 ll l 971, ,96 97,04% wvdatki majątkowe , ,42 265,50% Planowane kwoty projektowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przeznaczone zostaną m.in. na: o Rolnictwo i Łowiectwo ,00 zł - głównie z przeznaczeniem na dotacje do spółek wodnych ,00 zł, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 zł i pozostałe wydatki (m.in. udział w wystawach i targach rolniczych, wyjazdy szkoleniowe sołtysów, nagrody dla sołtysów na dożynkach gminnych i inne) ,00 zł, o Transport i łączność ,22 zł, w tym wydatki majątkowe ,22 zł (w tym z funduszu sołeckiego ,22). Wydatki bieżące ,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: lokalny transport zbiorowy, który organizuje spółka gminna MPK spółka z o.o ,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg. Wydatki bieżące tego rozdziału finansowane są również środkami,,funduszu sołeckiego" w kwocie ,43

22 o Turystyka ,00 zł - wydatki bieżące to bieżąca obsługa kąpieliska przy ul. Generała Kazimierz Bończy-Załęskiego, w tym największa kwota ,00 to bieżące remonty, umowy zlecenia z ratownikami ,00 zł, o Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł, w tym wydatki majątkowe ,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego ,00). Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, jednorazowe opłaty na rzecz Skarbu Państwa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, ogłoszenia w prasie, odszkodowania. Kwota ,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie zasobów komunalnych - mieszkaniowych, głównie na remonty zasobów komunalnych, fundusz remontowy, odszkodowania przysługujące właścicielom budynków mieszkalnych w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego z mocy wyroku sądowego, koszty sądowe i komornicze, opłata z co w wolnych lokalach, o Działalność usługowa ,00 zł, w dziale tym ujęte są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, prace komisji urbanistycznej i inne ,00, jak również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych, ,00, o Administracja Publiczna ,00 zł w tym wydatki majątkowe ,00. W dziale tym mieszą się wydatki administracji rządowej, samorządowej, rady miejskiej, promocji i pozostałe, czyli diety sołtysów, składki na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy, którym członkiem jest nasza gmina, prowizje dla sołtysów z tytułu zebranego podatku, wynagrodzenia osób za roznoszenie decyzji podatkowych i inne. W dziale tym ujęte zostały również wydatki związane z obsługą jednostek samorządu terytorialnego (CUW GM). Wydatki administracji rządowej współfinansowane są dotację na realizację zadań zleconych w kwocie ,00, o Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł, wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych, o Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł, w tym wydatki majątkowe ,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie ,00 przeznaczone zostają na utrzymanie w gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie straży miejskiej, wydatki związane z obroną cywilną, pozostała działalność - utrzymanie i remonty monitoringu miejskiego, o Obsługa długu publicznego ,00 zł. W kwocie tej ,00 to zabezpieczenie środków na obsługę emisji obligacji komunalnych, o Różne rozliczenia zł czyli rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna ,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe ,00 i rezerwa na zadania oświatowe ,00,

23 o Oświata i wychowanie ,67, w tym wydatki bieżące ,96, które stanowią 35, 75% całości zaplanowanych wydatków bieżących ogółem, czyli jest to jedna z większych pozycji w budżecie gminy obok wydatków działu pomoc społeczna" i rodzina". W dziale tym gromadzone są wydatki wszystkich palcówek oświatowych (szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, przedszkoli, liceum ogólnokształcącego, stołówek szkolnych i inne) jak również, dowóz uczniów do szkół (przewozy zamknięte). W kwocie wydatków bieżących ,00 to dotacje do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, stanowią one 13,61% wydatków bieżących tego działu. W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe w wysokości ,71 zł. o Ochrona zdrowia ,00 zł wydatki zostają przeznaczone zgodnie z zapisami ustawowymi na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz program polityki zdrowotnej. o Pomoc społeczna , 70 zł. Na przestrzeni roku zwykle w tym dziale następują wzrosty wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, w kwocie wydatków ogółem o ,00 pochodzi ze środków z dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, ,00 z dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań własnych. Łącznie zadania realizowane w tym rozdziale wspomagane są dotacjami w kwocie ,00 zł, czyli w 36,82%, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00, są tu ujęte wydatki ponoszone na dzieci z pewną niepełnosprawnością, które finansowane są subwencją oświatową ,00 zł, jak również pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, która w 80% finansowana jest środkami z budżetu państwa. W projekcie budżetu zabezpieczony został o wkład własny ,00, Rodzina ,51, jest to dział wprowadzony do klasyfikacji budżetowej od roku Wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie ,00 jako na realizację zadań zleconych i w kwocie ,51 zł z budżetu UE. Łącznie wydatki tego działu w 98,31% finansowane są dotacjami i środkami UE. Wydatki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobka i rozdział rodziny zastępcze" finansowane są w 100,00% ze środków własnych. o Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,27 zł, w tym wydatki majątkowe , 13 wśród których znajduje się wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00. Największa pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługą administracyjną tych zadań ,00. Kolejna pozycja to oczyszczanie miasta i wsi ,00. W pozostałej działalności tego działu wydatki bieżące to kwota , 14 zł, która przeznaczana jest m.in. na: konserwacja kanalizacji deszczowych,

24 utrzymanie szaletu miejskiego, administracja targowisk miejskich, odbiór zwłok zwierzęcych, remonty wiat przystankowych, bieżące utrzymanie placów zabaw, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i inne. Kolejne wydatki tego działu to: utrzymanie zieleni ,00 zł (zakup nasadzeń - drzewka, kwiaty, pielęgnacja roślin), funkcjonowanie schroniska dla zwierząt ,00 zł (zadanie to zostało zlecone do spółki gminnej - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej) i opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego, jego konserwacja ,00 zł, o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,82 zł, w tym wydatki majątkowe ,96 zł (w tym z funduszu sołeckiego ,96) Największe pozycje w tym dziale to dotacje do instytucji kultury ,00. Wydatki bieżące zaplanowane przez sołectwa w ramach dyspozycji funduszu sołeckiego to kwota ,19 zł. o Kultura fizyczna ,19, w tym wydatki majątkowe ,40 zł. (w tym z funduszu sołeckiego ,40). Wydatki bieżące tego działu to zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , 79 zł, dotacja do zakładu budżetowego Kryta Pływalnia" ,00. Wydatki bieżące tego działu finansowane są w kwocie ,09 środkami,,funduszu sołeckiego". Podobnie jak dochody, również wydatki są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Zestawienie kwot wydatków prognozowanych w roku 2021 w stosunku do planu na dzień 30 września 2020 roku, przedstawia tabela: Jednostka Plan wydatków Projekt planu ZSS nr , ,00 SPnr , ,00 SPnr , ,00 CUWGO , ,00 SP Mroczków , ,00 SP Ogonowice , ,00 SPWygnanów , ,00 SP Bukowiec , ,00 SP Bielowice , ,00 SP Kraśnica , ,00 SP Modrzew , ,00 SP Januszewice , ,00 SP Libiszów , ,00 SP Sielec , ,00 Przedszkole nr , ,00 Przedszkole nr , ,00 Przedszkole nr , ,00 Przedszkole nr , ,00

25 Przedszkole nr , ,00 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,21 Urzą.d Miejski , ,17 RAZEM , ,38 Podsumowanie: Wyszczególnienie Plan A. Planowane dochody ,58 B. Planowane wydatki ,38 C. Deficyt/Nadwyżka (A-8) ,80 D. Finansowanie (01-02) 0, Przychody ogółem ,00 z teqo 011. Kredyty i pożyczki, obligacje komunalne ,00 wtvm: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE D.12. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych 02. Rozchody ogółem ,20 z teqo: 021. spłaty kredytów i pożyczek ,20 Wtvm: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2021 planowany jest deficyt budżetu w wysokości ,80 zł, który zostanie pokryty planowaną emisją obligacji komunalnych. Ze środków pozyskanych z emisji obligacji komunalnych dokonano by również spłaty zadłużenia w kwocie ,20 zł. Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień rok, to kwota ,40 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2021 jest to 34,99%. Planowana kwota spłat pożyczki i kredytów stanowi kwotę ,20 zł, a planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota ,00 zł, łącznie stanowi to ,20 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3, 12%.

26 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Opocznie z dnia.... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Gospodarka gruntami i nieruchomościami ooo.oo udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 0, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 ooo.oo ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 8 ooo.oo 750 Administracja publiczna ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Urzędy wojewódzkie ,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 ooo.oo udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Wpływy z usług ,00 0, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 200,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 6 832,00 sądownictwa Strona 1 z 9

27 75101 udz i ałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 6 832,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ooo.oo 0, Straż gminna (miejska) 1 000, udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. o.oo 1 ooo.oo ,00 o.oo ,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 50 ooo.oo podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. o.oo , Wpływy z podatku od nieruchomości o 900, Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 380 ooo.oo Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o.oo 170 ooo.oo 5 ooo.oo Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ooo.oo 0,00 Strona 2 z 9

28 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości ooo.oo 0320 Wpływy z podatku rolnego 730 ooo.oo 0330 Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 995 ooo.oo 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 ooo.oo 0430 Wpływy z opłaty targowej 200 ooo.oo Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800 ooo.oo 25 ooo.oo Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 639 ooo.oo podstawie ustaw udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Wpływy z opłaty skarbowej 400 ooo.oo 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 ooo.oo Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 209 ooo.oo podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0, ,00 0, ,00 1 ooo ooo.oo 758 Różne rozliczenia , udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Wpływy z pozostałych odsetek , Oświata i wychowanie ,46 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Szkoły podstawowe ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 9

29 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Wpływy z różnych opłat 3 050,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 6 664,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 200, Wpływy z różnych dochodów 1 035, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Przedszkola , udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0, , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 2 100, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 5 800, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Inne formy wychowania przedszkolnego , udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Wpływy z opiat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0, , Licea ogólnokształcące ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Strona 4 z 9

30 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu ,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach ,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) o.oo , Ochrona zdrowia 660 ooo.oo udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Przeciwdziałanie alkoholizmowi 660 ooo.oo 0480 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0,00 o.oo 660 ooo.oo 852 Pomoc społeczna ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Ośrodki wsparcia ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 406, Wpływy z różnych dochodów ,00 o.oo Strona 5 z 9

31 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Zasiłki stale ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. o.oo 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 064, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Wpływy z pozostałych odsetek 1 ooo.oo 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 673,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0, ,00 90 ooo.oo 0830 Wpływy z usług 90 ooo.oo Pomoc w zakresie dożywiania , udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0,00 o.oo , Rodzina o 167' 11 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , Świadczenie wychowawcze ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. o.oo 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym). związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Strona 6 z 9

32 85502 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny ,11 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami System opieki nad dziećmi w wieku do lat ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0, Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Gospodarka odpadami komunalnymi ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 1 ooo 000,00 środowiska 0,00 0,00 Strona 7 z 9

33 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Wpływy z różnych opłat 1 ooo ooo.oo 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 ooo.oo udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Biblioteki 40 ooo.oo udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. o.oo o.oo o.oo 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 ooo.oo udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. bieżące razem: , ,11 majątkowe 600 Transport i łączność ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. o.oo Drogi publiczne gminne 265 ooo.oo udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 265 ooo.oo samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Działalność Funduszu Dróg Samorządowych ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust Gospodarka gruntami i nieruchomościami ooo.oo 0760 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa o.oo o.oo 0,00 0, ooo.oo 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego ooo.oo nieruchomości Pozostała działalność ,00 Strona 8 z 9

34 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie ,01 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , Pozostała działalność , udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , Pozostała działalność ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. majątkowe razem: ,01 1 o ,01 (*kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,12 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 9 z 9

35 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Opocznie z dnia..... wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe zadania na rzecz osób poręczeń i udziałem zakup i objęcie wkładów do obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; wart. S ust.1 wart. Sust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowi ectwo 66 ooo.oo 66 ooo.oo 51 ooo.oo o.oo. 51 ooo.oo 15 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0, Sp6łk i wodne 15 ooo.oo 15 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 15 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 2630 niezaliczanych do sektora 15 ooo.oo 15 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 15 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 finansów publicznych Izby rolnicze 16 ooo.oo 16 ooo.oo 16 ooo.oo o.oo 16 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z 16 ooo.oo 16 ooo.oo ,00 o.oo 16 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 podatku rolnego Pozostała działalność , ,00 35 ooo.oo o.oo 35 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo o.oo 10 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 25 ooo.oo 25 ooo.oo 25 ooo.oo o.oo 25 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 600 Transport i łączność , , ,00 15 ooo.oo ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo ,22 o.oo o.oo o.oo Lokalny transport zbiorowy , , ,00 o.oo ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Drogi publiczne powiatowe 200 ooo.oo 20 ooo.oo 20 ooo.oo o.oo 20 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 180 ooo.oo 180 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 20 ooo.oo 20 ooo.oo ,00 0,00 20 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo terytorialnego Dotacja celowa na pomoc i 6300 finansową udzielaną m ędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 180 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , ,00 0,00 o.oo o.oo dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,00 15 ooo.oo ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo ,22 o.oo 0,00 0, Wynagrodzenia 15 ooo.oo 15000,00 15 ooo.oo ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo bezosobowe 4210 Zakup materiałów I wyposażenia 7 ooo.oo 7 ooo.oo 7 ooo.oo o.oo 7 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 4270 Zakup usług remontowych 100 ooo.oo 100 ooo.oo 100 ooo.oo o.oo 100 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek b u dżetowych o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , o.oo o.oo o.oo 630 Turystyka 93 ooo.oo 93 ooo.oo 93 ooo.oo 30 ooo.oo 63 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo Zadania w zakresie ,00 93 ooo.oo 93 ooo.oo 30 ooo.oo 63 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo upowszechniania turystyki Wynagrodzenia 30 ooo.oo 30 ooo.oo 30 ooo.oo 30 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo o.oo 5 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0, Zakup energii 6 ooo.oo 6 ooo.oo 6 ooo.oo o.oo 6 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, Zakup usług remontowych 30 ooo.oo 30 ooo.oo 30 ooo.oo o.oo 30 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych 22 ooo.oo 22 ooo.oo ,00 0,00 22 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 o.oo ,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0, , ,00 o.oo o.oo o.oo Z tego : Strona 1 z27

36 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia zw i ązane z udziałem majątkowe zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udzialem zakup i objęcie wkładów do i składki od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; wart. 5 ust.1 wart. Sust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ooo.oo ,00 0, ooo.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0, , ,00 0,00 o.oo 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 4580 Pozostałe odsetki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób , , ooo.oo 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Koszty postępowania 4610 sądowego i , , ,00 0,00 50 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0, ooo.oo ,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ooo.oo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 30 ooo.oo 0,00 30 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i , , ,00 0,00 55 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania 4610 sądowego i ,00 20 ooo.oo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0, , ,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 o.oo o.oo ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo Z tego; 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4127 oraz Fundusz 98,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 Solidarnościowy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 850, , , ,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe , ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ooo.oo 0, ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0, Zakup usług pozostałych , ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, Cmentarze , , ,00 o.oo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 o.oo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 ooo.oo 3 000, ,00 0,00 3 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 Strona 2 z27

37 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; wart. 5 ust.1 wart. Sust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, na ubezpieczenia Składk i społeczne , , , ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo na Fundusz Pracy 4120 Składki oraz Fundusz 14 ooo.oo 14 ooo.oo 14 ooo.oo 14 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4 ooo.oo 4 ooo.oo 4 ooo.oo 4 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 35 ooo.oo 35 ooo.oo 35 ooo.oo o.oo 35 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4260 Zakup energii 23 ooo.oo 23 ooo.oo 23 ooo.oo o.oo 23 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4270 Zakup usług remontowych 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo o.oo 3 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0, Zakup usług zdrowotnych 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo o.oo 3 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych 30 ooo.oo 30 ooo.oo 30 ooo.oo o.oo 30 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 ooo.oo 6 ooo.oo 6 ooo.oo 0,00 6 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4410 Podróże służbowe krajowe 6 ooo.oo 6 ooo.oo 6 ooo.oo 0,00 6 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 4 ooo.oo 4 ooo.oo 4 ooo.oo o.oo 4 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 004, , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo , , ,00 o.oo ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4190 Nagrody konkursowe 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo o.oo 2 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 ooo.oo 6 ooo.oo 6 ooo.oo o.oo 6 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4220 Zakup środków żywności 4 ooo.oo 4 ooo.oo 4 ooo.oo o.oo 4 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0, Zakup usług pozostałych 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo o.oo 5 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 700, , ,00 o.oo 8 700,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo 211 ooo.oo 211 ooo.oo 0,00 o.oo 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 700, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 3 700,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego: 600,00 600,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 600,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 450 ooo.oo 450 ooo.oo 450 ooo.oo 450 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo na Fundusz Pracy 4120 Składki oraz Fundusz , , , ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Solidarnościowy Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo o.oo 5 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 Niepełnosprawnych Strona 3 z 27

38 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na św i adczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do zadania na rzecz osób poręczeń l obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środ ków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji l udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; wart. 5 ust.1 wart.sust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 237 ooo.oo 237 ooo.oo 237 ooo.oo 0, ooo.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0, Zakup środków żywności 9 ooo.oo 9 ooo.oo 9 ooo.oo o.oo 9 ooo.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0, Zakup energii 150 ooo.oo , ooo.oo o.oo 150 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0, Zakup usług remontowych 30 ooo.oo 30 ooo.oo 30 ooo.oo o.oo 30 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4280 Zakup usług zdrowotnych , , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych , ooo.oo ,00 0, ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0, Zakup usług remontowokonserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowan i u jednostek budżetowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 ooo.oo 30 ooo.oo 30 ooo.oo o.oo 30 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 ooo.oo ,00 55 ooo.oo o.oo 55 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 82 ooo.oo 82 ooo.oo 82 ooo.oo 0,00 82 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 4430 Różne opłaty i składki 200 ooo.oo 200 ooo.oo 200 ooo.oo o.oo 200 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 202 ooo.oo 202 ooo.oo 202 ooo.oo o.oo ,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo o.oo 1 000,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo Podatek od towarów i usług (VAT). 40 ooo.oo ,00 40 ooo.oo 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 30 ooo.oo 30 ooo.oo 30 ooo.oo 0, ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 95 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 95 ooo.oo 95 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 116 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, ooo.oo 116 ooo.oo o.oo o.oo 0, budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe 390 ooo.oo 390 ooo.oo , , ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4190 Nagrody konkursowe 13 ooo.oo 13 ooo.oo 13 ooo.oo 0,00 13 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 4210 Zakup materiałów i wyposażen i a , , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0, Zakup środków żywności 7 000,00 7 ooo.oo 7 ooo.oo 0, ,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 4260 Zakup energii 7 500, , ,00 0, ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 2 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 000, ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 2 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 wynagrodzeń Strona 4 z27

39 wydatki na w tym: Dz iał Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 213 pkt 2 i 3, B Wynagrodzenia osobowe pracowników 531 ooo.oo 531 ooo.oo 531 ooo.oo 531 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 o.oo 0,00 Z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo , , , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fu ndusz , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 25 ooo.oo 25 ooo.oo 25 ooo.oo o.oo 25 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0, Zakup usług remontowych 668,00 668,00 668,00 0,00 668,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 o.oo 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu u sług telekomunikacyjnych 3 600, , ,00 o.oo 3 600,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,00 o.oo 1 500,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń , , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących człon kam i 6 ooo.oo 6 ooo.oo 6 ooo.oo 0,00 6 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , ,00 49 ooo.oo o.oo ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o. oo R óżne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 o.oo o.oo o.oo 0, ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 25 ooo.oo 25 ooo.oo 25 ooo.oo 25 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 80 ooo.oo 80 ooo.oo 80 ooo.oo 80 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4 300, , , ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 615,00 615,00 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo o.oo 5 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4300 Zakup usług pozostałych 28 ooo.oo 28 ooo.oo 28 ooo.oo 0,00 28 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 4430 Różne opłaty i składki 15 ooo.oo 15 ooo.oo 15 ooo.oo o.oo 15 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 Koszty postępowa n i a 4610 sądowego i 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo 0,00 1 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 832, , , , ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 6 832, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo i ochrony prawa Strona S z27

40 wydatki na w tym: Dział Rozdzia ł I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczen i a wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia zw iązane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składk i od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust.1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Wynagrodzenia osobowe 4 500, , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo pracowników Składki na ubezpieczenia 774,00 774,00 774,00 774,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo społeczne na Fundusz Pracy 4120 Składki oraz Fundusz 110,00 110,00 110, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 4210 Sol idarnościowy Zakup materiałów i 1 448, , ,00 0, ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo wyposaże n ia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 15 ooo.oo ,00 o.oo o.oo o.oo 430 ooo.oo 430 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo Ochotnicze straże pożarne , ooo.oo 268 ooo.oo 64 ooo.oo 204 ooo.oo 15 ooo.oo 60 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 150 ooo.oo 150 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 2820 Dotacja celowa z budżetu na fi nansowanie lub dofinansowanie zadań 15 ooo.oo 15 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 15 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz 60 ooo.oo 60 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 60 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 osób fizycznych Składk i na ubezpieczenia 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo społeczne na Fundusz Pracy 4120 Składki oraz Fu ndusz 500,00 500,00 500,00 500,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Solidarnościowy Wynagrodzenia , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo bezosobowe 4190 Nagrody konkursowe 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo o.oo 2 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4210 Zakup materiałów i 50 ooo.oo 50 ooo.oo 50 ooo.oo 0,00 50 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo wyposażenia 4260 Zakup energii 30 ooo.oo 30 ooo.oo ,00 o.oo 30 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4270 Zakup usług remontowych 30 ooo.oo 30 ooo.oo 30 ooo.oo o.oo 30 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 Opłaty z tyt ułu zakupu usług , , ,00 o.oo 4500,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo telekomunikacyjnych 4430 Różne opiaty i składki 36 ooo.oo 36 ooo.oo 36 ooo.oo o.oo 36 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 6050 Wydatki inwestycyjne 100 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0, 00 o.oo 100 ooo.oo 100 ooo.oo o.oo o.oo o.oo jednostek budżetowy c h 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 50 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 50 ooo.oo 50 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo budżetowych St raż gminna (miejska) , , , , ,00 o.oo 5300,00 o.oo o.oo 0, ooo.oo 180 ooo.oo o.oo o.oo o.oo Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 5 300, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 20 ooo.oo 20 ooo.oo 20 ooo.oo 20 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo roczne 4110 Skła dki na ubezpieczenia 95 ooo.oo 95 ooo.oo 95 ooo.oo 95 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo społecz ne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 15 ooo.oo 15 ooo.oo 15 ooo.oo 15 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Solidarnościowy Strona 6 z 27

41 wydatki na w tym; Dział Rozdz i ał I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów zadania na rzecz osób poręczeń i do obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji środków, inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; wart.sust.1 wart.sust.1 pkt 2 i 3 pkt2 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia 21 ooo.oo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 20 ooo.oo 20 ooo.oo ,00 0, ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0, Zakup usług remontowych 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 000,00 o.oo 8 000,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 ooo.oo 4 ooo.oo 4 ooo.oo 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, Zakup usług pozostałych 14 ooo.oo 14 ooo.oo 14 ooo.oo o.oo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 4360 Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0, Różne opłaty i składki 2 500, , ,00 0, ,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 15891, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 6 ooo.oo 6 ooo.oo 6 ooo.oo 0, ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9 040, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 180 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0, , ooo.oo o.oo 0,00 o.oo budżetowych P ozostała działalność 130 ooo.oo ,00 30 ooo.oo 0, ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 100 ooo.oo 100 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo 4270 Zakup usług remontowych 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo 0,00 10 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0, Zakup usług pozostałych 20 ooo.oo 20 ooo.oo 20 ooo.oo 0,00 20 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 100 ooo.oo 100 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0, ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. oraz innych zobowiązań jednostek. samorządu terytoria lnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ooo.oo ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo Rozliczenia z bankami 8010 związane z obsługą długu , ooo.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 120 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnię tych przez jednostkę sa morządu teiytorialnego kredytów i pożyczek ooo.oo ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0, ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 758 Różne rozliczenia , , ,00 o.oo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 o.oo ,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, Rezerwy , , ,00 o.oo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,18 o.oo 0,00 80rn1 Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 o.oo 0,00 Z tego: Strona 7 z27

42 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; środków, gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 wart. Sust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę , ,00 o.oo o.oo o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracownik.ów Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4120 Składk i na Fundusz Pracy oraz Fundusz , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo Solidarnościowy Z tego: Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabllitacji Osób 25 ooo.oo 25 ooo.oo 25 ooo.oo o.oo 25 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup m ateriałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4260 Zakup energii , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0, Zakup usług remontowych , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0, Zakup usług zdrowotnych , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych , , ,46 o.oo ,46 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Podróże służbowe krajowe , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4420 P odróże służbowe zagraniczne 800,00 800,00 800,00 o.oo 800,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 24,00 24,00 24,00 o.oo 24,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 700,00 700,00 700,00 o.oo 700,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług [VAT) , , ,00 o.oo 4 soc.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , ,00 o.oo ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo korpusu służby cywil nej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek. budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo , ,00 0,00 o.oo o.oo , , , , , , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo Strona 8 z 27

43 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jed nostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe zadania na rzecz osób udziałem zakup i objęcie wkładów do poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane s1atutowych których mowa których mowa handlowego zadań; wart. 5 ust.1 wart.sust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę , ,00 o.oo o.oo 0, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo ,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0, , , , ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, , , , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz , , , ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 4210 Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 96 62t,OO , ,00 o.oo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo , , ,00 o.oo 2 898,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 4260 Zakup energii , , ,00 o.oo ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 4270 Zakup usług remontowych 6 260, , ,00 0, ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0, Zakup usług zdrowotnych 1 230, , ,00 0, ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 236, , ,00 0, ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 o.oo 300,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 4430 Różne opłaty i składki 793,00 793,00 793,00 o.oo 793,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 100,00 100,00 100,00 o.oo 100,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Przedszkola , , , , , , ,00 o.oo 0,00 0, , ,00 o.oo 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 257 ooo.oo 257 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , ,00 0,00 o.oo 0,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo , , , ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo Z tego: Strona 9 z 27

44 i i wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczen ia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związa n e z udziałe m majątkowe zada nia na rzecz osób poręczeń i udziałem zakup i objęcie wkładów do obsługa długu zakupy i skła d k od realizacją ich środków, o środków, budżetowyc h, b eżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 wart. Sust.1 pkt 2 i 3 pkt 2i 3, s Składki na ubezpieczenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne na Fundusz Pracy 4120 Składki oraz Fundusz ,00 9t 780, , ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , ,00 o.oo 48187,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , ,00 o.oo ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4260 Zakup energii , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 o.oo ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 001, , ,00 o.oo 3 001,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 o.oo ,50 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 4330 Zakup us ł ug przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 o.oo ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 661, , ,00 o.oo 9 661,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 23,00 23,00 23,00 o.oo 23,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 701,00 701,00 701,00 o.oo 701,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4430 Różne opłaty i składki 4 332, , ,00 o.oo 4 332,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebęd ących członka m i 5 310, , ,00 o.oo 5 310,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywi lnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0, , ,00 o.oo 0,00 o.oo , , , , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 6 069, , , , 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 4210 Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposaże n ia 9 942, , ,00 0, ,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, Zaku p środków dydaktycznych i książek 1 208, , ,00 o.oo 1 208,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, Zakup energii 1 700, , ,00 o.oo 1 700,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 4300 Zakup usług pozostałych 1 100, , ,00 o.oo 1100,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo Strona 1 O z 27

45 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Pła n programy na programy grupa Wydatki b i eżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związa ne z udziałem majątkowe zadania na rzecz osób poręczeń i udz iałem zakup i objęc ie wkładów do obsług a długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań ; wart. 5 ust.1 wart. Sust.1 pkt 2 i 3 pkt 2i 3, Odpisy na zakła dowy 4440 fundusz świadczeń , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 395 ooo.oo 395 ooo.oo 370 ooo.oo o.oo 370 ooo.oo 0,00 25 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 25 ooo.oo 25 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 25 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych 370 ooo.oo 370 ooo.oo 370 ooo.oo o.oo 370 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Licea ogólnokształcące , , , , ,00 o.oo ,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo Wyd atki osobowe 3020 niezaliczone do 2 ooo.oo 2 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 2 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0, , , , ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz , , , ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Z tego: Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 o.oo ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4260 Zakup energii , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500, , ,00 o.oo 1 500,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 o.oo ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400, , ,00 o.oo 2 400,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4410 Podróże służbowe krajowe 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo o.oo 1 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4430 Różne opłaty i składki 1 415, , ,00 o.oo 1 415,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 Odpisy na za kładowy 4440 fundusz świadczeń , , o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 6 350, ,00 o.oo o.oo o.oo 0, ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczen ia społeczne , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o. oo o.oo , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fund usz , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4170 Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe 4 200, , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Strona 11 z 27

46 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki b i eżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczen ia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe zadania udziałem zakup i objęcie wkładów na rzecz osób poręczeń i do obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; środków, gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; wart.sust.1 wart. Sust.1 pkt2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek Z tego: 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0, Zakup energii , , ,00 o.oo ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 o.oo ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 783, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6917, , ,00 0, ,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 4430 Różne opłaty i składki 495,00 495,00 495,00 o.oo 495,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,00 o.oo ,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VA1) , , ,00 o.oo 8115,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 240,00 240,00 240,00 o.oo 240,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , , , , ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo , , , ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 6 995, , , ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , , ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, , , ,00 0, ,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 2 110, , ,00 o.oo 2110,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 700,00 o.oo 700,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 4430 Różne opłaty i składki 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 socjalnych Strona 12 z 27

47 wydatki na w tym: Dz i ał Rozdz i ał I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki b i eżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem mająt kowe udziałem zadania na rzecz osób zakup i objęcie wkładów do poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółe k prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; wart. 5 ust.1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt2i 3, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , ,00 9 ooo.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę 9 ooo.oo 9 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo 9 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , ,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0, Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup ś rodków dydaktycznych i książek , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Z tego: 500,00 500,00 500,00 o.oo 500,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 3 751, , ,00 o.oo 3 751,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4270 Zakup usług remontowych 2 300, , ,00 o.oo 2 300,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 o.oo 500,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4430 Różne opłaty i składki 247,00 247,00 247,00 o.oo 247,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń , , ,00 o.oo ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo socjalnych Pozostała działalność , , ,00 15 ooo.oo ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo , , ,18 o.oo o.oo 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 ooo.oo ,00 15 ooo.oo 15 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4190 Nagrody konkursowe 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo o.oo 10 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń , , ,00 o.oo ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,53 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, , ,53 0,00 o.oo 0, ,01 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , ,01 o.oo o.oo ,17 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , ,17 o.oo o.oo 851 Ochrona zdrowia , , ooo.oo 71 ooo.oo 268 ooo.oo , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0, Programy polityki zdrowotnej , ,00 70 ooo.oo o.oo 70 ooo.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Strona 13 z 27

48 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udzia!em majątkowe zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udzia!em zakup i objęcie wkładów do i składki od realizacją ich środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji środków, inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. S ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt2 i 3, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiza cji organizacjom prowadzącym 2710 działalność pożytk u publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzie l a n ą między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 o.oo o.oo o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 6 ooo.oo 6 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 6 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych 70 ooo.oo 70 ooo.oo 70 ooo.oo o.oo 70 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0, Zwalczanie narkomanll 10 ooo.oo 10 ooo.oo 4 ooo.oo o.oo 4 ooo.oo 5 ooo.oo 1 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 ooo.oo 5 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 5 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materi ałów i wyposażenia Przeciwdz iałan i e alkoholizmowi Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Dotacja celowa na pomoc finansową udzi e lan ą m ię dzy jednostkami samorządu terytoria lnego na dofinansowanie własnyc h zadań b i eżących 1 ooo.oo 1 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 1 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 4 ooo.oo 4 ooo.oo 4 ooo.oo o.oo 4 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 650 ooo.oo 650 ooo.oo 265 ooo.oo 71 ooo.oo 194 ooo.oo , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 33 ooo.oo 33 ooo.oo 33 ooo.oo o.oo 33 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 17 ooo.oo 17 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 17 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 2620 Dotacja ce lowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 0,00 o.oo o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budże t u na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 80 ooo.oo 60 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 80 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 1 500,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4 ooo.oo 4 ooo.oo 4 ooo.oo 4 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4120 oraz Fundusz 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4170 Sol i darnościowy Wynagrodzenia bezosobowe 65 ooo.oo 65 ooo.oo 65 ooo.oo 65 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4190 Nagrody konkursowe 15 ooo.oo 15 ooo.oo 15 ooo.oo o.oo 15 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Z tego: Strona 14 z 27

49 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tyt u łu inwestycje i finansowane z Wniesienie jed nostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; wart. Sust.1 wart. Sust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia 45 ooo.oo 45 ooo.oo 45 ooo.oo o.oo 45 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4220 Zakup środków żywności 20 ooo.oo 20 ooo.oo 20 ooo.oo o.oo 20 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych 71 ooo.oo 71 ooo.oo 71 ooo.oo o.oo 71 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Koszty postępowania 4610 sądowego i 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo o.oo 10 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna , , , , , , ,70 o.oo o.oo 0, ooo.oo 150 ooo.oo o.oo o.oo o.oo Domy pomocy społecznej ooo.oo ooo.oo ooo.oo o.oo ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in nych jednostek samorządu terytorialnego ooo.oo ooo.oo ooo.oo o.oo ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Ośrodki wsparcia , ,00 7 ooo.oo o.oo 7 ooo.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzie lone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dz iałalność pożytku publicznego , ,00 o.oo o.oo o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 7 ooo.oo 7 ooo.oo 7 ooo.oo o.oo 7 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy , , , , ,00 o.oo 900,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo w rodzinie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 900,00 900,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 900,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 7 551, , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo na Fundusz Pracy 4120 Składki oraz Fundusz 2 399, , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 2 500, , ,00 o.oo 2 500,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4260 Zakup energii 1 500, , ,00 o.oo 1 500,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 o.oo 600,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo 0, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo o.oo 1 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Z tego: Strona 15 z 27

50 , wydatki na w tym: Dz iał Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zadania na rzecz osób poręczeń i zakup i objęcie wkładów do obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; środków gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań ; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Podróże służbowe krajowe 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3101, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, ce lowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 o.oo 3 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych n ie należnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 199 ooo.oo ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ni ena l eż n ie lub w nadmiernej wysokości Z tego: 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ooo.oo ,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 18 ooo.oo 18 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 18 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 673,00 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 27

51 wydatki na w tym: Dz i ał Rozdz i ał I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składk i od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 wart. Sust.1 pkt 2 i 3 pkt 2i 3, s Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Z tego: , ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo , , , ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 Sk ładki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz , , ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 15 ooo.oo 15 ooo.oo ,00 15 ooo.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 50 ooo.oo 50 ooo.oo 50 ooo.oo 0,00 50 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 4260 Zakup energii 60 ooo.oo 60 ooo.oo ,00 o.oo 60 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, Zakup usług remontowych 12 ooo.oo 12 ooo.oo 12 ooo.oo o.oo ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 6 ooo.oo 6 ooo.oo 6 ooo.oo o.oo 6 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 4300 Zakup usług pozostałych 70 ooo.oo 70 ooo.oo 70 ooo.oo o.oo 70 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0, Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 0,00 5 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 4410 Podróże służbowe krajowe 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo o.oo ,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0, Różne opłaty i skład k i 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 86 ooo.oo 86 ooo.oo 86 ooo.oo o.oo ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo socja lnych Podatek od nieruchomośc i 6 600, , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo Koszty postępowania sądowego i 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo o.oo 10 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo korpusu służby cywi lnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy ch 50 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 50 ooo.oo 50 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 100 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 100 ooo.oo ,00 0,00 0,00 o.oo budżetowych Usługi op iekuńcze i specjalistyczne usługi , , , , ,00 o.oo 5 ooo.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 opiekuńcze Wydatki osobowe 3020 nieza liczone do 5 ooo.oo 5 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 5 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodze nie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0, , , , ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 6 774, , , ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposaże n ia 3 500, , ,00 0, ,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo 0,00 2 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo Strona 17 z 27

52 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe zadania na rzecz osób udziałem zakup i objęcie wkładów poręczeń i do obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji środków, inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa lctórych mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2i 3, Zakup usług pozostałych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000, ,00 1 ooo.oo 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 80 ooo.oo 80 ooo.oo ,00 0, ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Pozostała działalność , , , , , ,00 8 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 70 ooo.oo 70 ooo.oo o.oo o.oo 0, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 8 ooo.oo 8 000,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 8 000,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0, wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składk i na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0, , , , ,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo , , , ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 9 899, , , ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4210 Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia 10 ooo.oo , ,00 0,00 10 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, Zakup energii 10 ooo.oo 10 ooo.oo ,00 0,00 10 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500, , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 4300 Zakup usług pozostałych ,00 35 ooo.oo 35 ooo.oo 0, ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 37 ooo.oo 37 ooo.oo 37 ooo.oo o.oo 37 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,00 o.oo 13 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń , , ,00 o.oo 19122,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 000,00 o.oo 1 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo korpusu służby cywilnej Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 Strona 18 z 27

53 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynag rodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do zadania na rzecz osób poręczeń I obsługa długu zakupy i składk i od realizacją ich środków, o ś rod ków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych ldórych mowa których mowa handlowego zadań; wart. 5 ust.1 wart. Sust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej , ,00 0,00 0,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 jednostki systemu o światy Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 na Fundusz Pracy 4120 Składki oraz Fundusz 513,00 513,00 513,00 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0, So li darnoś c i owy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażen i a Zakup środków dydaktycznych i książek 3 200, , , ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo Z tego: 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0, 00 0,00 0,00 0, 00 o.oo o.oo 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 563, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 30 ooo.oo ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 30 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów ,00 20 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 20 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów 10 ooo.oo 10 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 10 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 855 Rodzina , , , , ,00 0, , ,51 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , , , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o ,00 30 ooo.oo 30 ooo.oo 0,00 30 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys okoś c i Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 ooo.oo 1 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 1 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Świadczenia społeczne , ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo Składk i na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz , , , ,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 1 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 28 ooo.oo ,00 28 ooo.oo 0,00 28 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0, 00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, Zakup energii 5 ooo.oo 5 000,00 5 ooo.oo 0,00 5 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo 0,00 3 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 Strona 19 z 27

54 i wydatki na w tym: D zi ał Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki b i eżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z ty1ułu inwestycje i finansowane z Wniesien ie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów do zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składk od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i ud ziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 wart. Sust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2i 3, Zakup u sług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 o.oo ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 ooo.oo 3 ooo.oo o.oo 3 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 7 752, , ,00 o.oo 7 752,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niena l eżnie lub w nadmiernej wysokości 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 000,00 0, ,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących czło n kami 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 ooo.oo 0,00 8 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej świadczenia rodzinne, świadczen ie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,OO ,OO , , ,00 0, ,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o , ,00 65 ooo.oo 0, ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niena eżnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 300, ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 wynagrodzeń Świadczenia społeczne , ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 7 609, , , ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów ł wyposażenia 1 200, , , ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0, Zakup energii 6 200, , ,00 o.oo 6 200,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 ooo.oo 4 ooo.oo o.oo 4 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo 0, ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 Z teg o: Strona 20 z 27

55 wydatki na w tym: Dział Rozdzia ł I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia zw i ązane z udziałem majątkowe udziałem zadania na rzecz osób poręczeń i zakup i objęcie wkładów do obsługa długu zakupy i skład ki od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa ha ndlowego zadań; w art. 5 ust. 1 wart. Sust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup usług pozostałych 25 ooo.oo 25 ooo.oo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 ooo.oo 1 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakład owy 4440 fundusz świadczeń , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz pła t noś ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysoko ś ci 9 ooo.oo 9 ooo.oo 9 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 3 000,00 3 ooo.oo 3 ooo.oo 0,00 3 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , ,00 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 1 000, , ,00 0,00 1 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależn ie lub w nadmiernej wy s oko śc i Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 ooo.oo 3 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wy nag rodzeń 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składk i na ubezpieczenia społeczne Składk i na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 2 864, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy na Fundusz Pracy 4127 Składki oraz Fundusz 5 172, ,72 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Z tego: Strona 21 z 27

56 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związa ne z udziałem majątkowe zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do i składki od realizacją ich środków, o ś rodków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; wart. 5 ust.1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt2 i 3, na Fundusz Pracy 4129 Składki oraz Fundusz 1 375, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 1 375,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Solidarnośc iowy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażen i a 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0, , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0, ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 5 780, , ,00 o.oo 5 780,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0, Zakup ś rodków żywności 5 920, ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo o.oo 2 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 ooo.oo 3 ooo.oo 0,00 3 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 4307 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo o.oo 2 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 1 600,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4410 Podróże służbowe krajowe 16 ooo.oo 16 ooo.oo 16 ooo.oo 0,00 16 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4417 Podróże służbowe krajowe 4 700, ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 8 904, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo socjalnych Odpisy na zakładowy 4447 fundusz świadczeń 8 611, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z tego: 100,00 100,00 100,00 o.oo 100,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo o.oo 1 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze 360 ooo.oo , ooo.oo o.oo 360 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob i erające niektóre św i adczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne System opieki nad dziećmi w wieku do lat ooo.oo 360 ooo.oo 360 ooo.oo o.oo 360 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , ,00 o.oo ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo , , ,00 o.oo ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo , , , , ,00 o.oo 600,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 Strona 22 z 27

57 wydatki na w tym: Dział Rozdz i ał I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie jednostek wkładów zadania na rzecz osób do poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji środków, inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; wart. Sust. 1 wart. Sust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Wydatki osobowe niezaliczone do 600,00 600,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 600,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 100 ooo.oo 100 ooo.oo 100 ooo.oo 100 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 9 712, , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 2 413, , , ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0, Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 1 518, , ,00 o.oo 1 518,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo Z tego: 770,00 770,00 770,00 o.oo 770,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4260 Zakup energii , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4270 Zakup usług remontowych 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo o.oo 1 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 o.oo 50,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0, Zakup usług pozostałych 2 350, , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 353,00 353,00 353,00 o.oo 353,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 510, , ,00 o.oo 6 510,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 80,00 80,00 80,00 o.oo 80,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo korpusu służby C)'V'lilnej 6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami komunalnymi , , , ooo.oo ,14 o.oo 1 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo , , ,00 o.oo , ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 740 ooo.oo 740 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 740 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 740 ooo.oo 740 ooo.oo o.oo o.oo o.oo , , , ooo.oo ,00 o.oo 1 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 ooo.oo 1 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 1 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynag rodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 12 ooo.oo 12 ooo.oo 12 ooo.oo 12 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0, , o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 3 900, , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Solidarnościowy 4300 Zakup usług pozostałych ooo.oo ooo.oo ooo.oo o.oo ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św iadczeń 4 700, , ,00 o.oo 4 700,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo socjalnych Strona 23 z 27

58 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udz i ałem zakup i objęcie wkładów do zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o śro dk ów, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji I udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań ; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo o.oo 5 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo korpusu służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 200, , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo Oczyszczanie miast i wsi ooo.oo ooo.oo ooo.oo o.oo ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Zakup materiałów i ooo.oo 15 ooo.oo 15 ooo.oo o.oo 15 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ooo.oo ooo.oo ,00 o.oo ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4210 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażen ia 20 ooo.oo 20 ooo.oo ,00 o.oo 20 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 20 ooo.oo 20 ooo.oo 20 ooo.oo o.oo 20 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Schroniska dla zwierząt , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Oświetlenie ulic, placów i ooo.oo ooo.oo ooo.oo o.oo ooo.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 382 ooo.oo 382 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 4210 dróg Zakup materiałów i wyposażenia 30 ooo.oo 30 ooo.oo 30 ooo.oo o.oo 30 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4260 Zakup energii 1 ooo ooo.oo 1 ooo ooo.oo 1 ooo ooo.oo o.oo 1 ooo ooo.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4270 Zakup usług remontowych 265 ooo.oo 265 ooo.oo 265 ooo.oo o.oo 265 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 4300 Zakup usłu g pozostałych 38 ooo.oo 38 ooo.oo 38 ooo.oo o.oo 38 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 382 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0, ooo.oo 382 ooo.oo o.oo o.oo 0, Pozostałe działania związane z gospod a rką 120 ooo.oo 120 ooo.oo 120 ooo.oo o.oo 120 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 120 ooo.oo 120 ooo.oo 120 ooo.oo o.oo 120 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo Pozosta ła działalność , , ,14 10 ooo.oo ,14 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo , , ,00 o.oo , Wynagrodzenia bezosobowe 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4190 Nagrody konkursowe 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo o.oo 5 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Zakup materiałów i wyposażen ia , , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 4260 Zakup energii 7 ooo.oo 7 ooo.oo 7 ooo.oo o.oo 7 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4300 Zakup usług pozostałych , , ,14 o.oo ,14 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo o.oo 10 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 200 ooo.oo 200 ooo.oo ,00 0, ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo pomieszczenia garażowe 4430 Róż ne opłaty i składk i 150 ooo.oo 150 ooo.oo 150 ooo.oo o.oo 150 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 30 ooo.oo 30 ooo.oo ,00 o.oo 30 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo terytoria ln ego Szkolenia pracowników 4700 n iebędących człon kami 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo o.oo 5 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 korpusu służby cywilnej Z tego: Strona 24 z 27

59 wydatki na w tym: Dz i ał Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem m ajątkowe zadania na rzecz osób ud ziałem poręczeń i zakup i objęcie wk ładów obsługa dług u zakupy do i składk i od realizacją ich środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; środków, gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich nal iczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 wart. 5ust.1 pkt 2 i 3 pkt2 i 3, Wniesienie wk ładów do spółek. prawa handlowego 6030 oraz na uzupełnien i e funduszy statutowych ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo ,00 0,00 o.oo o.oo ,00 banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budż etowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy c h ,13 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo , ,13 0,00 o.oo o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , ,00 o.oo o.oo ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , ,00 o.oo o.oo Z tego: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świ etlice i kluby 500 ooo.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 500 ooo.oo 500 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo , , , , , ,00 173,00 o.oo o.oo o.oo , ,96 o.oo o.oo o.oo , , , , , ooo.oo 173,00 o.oo o.oo o.oo , ,68 0,00 o.oo 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ooo.oo ooo.oo o.oo o.oo o.oo ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo instytucji kultury Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 173,00 173,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 173,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Skła d k i na ubezpieczenia s p ołeczne 40 ooo.oo , ,00 40 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 6 876, , , ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0, 00 Skła d ki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 980,00 980,00 980,00 980,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 5 ooo.oo 5 000,00 5 ooo.oo 5 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo , , ,00 0, ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 4260 Zakup energii 48 ooo.oo 48 ooo.oo 48 ooo.oo 0,00 48 ooo.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 o.oo ,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0, Zakup usług pozostałych 15 ooo.oo 15 ooo.oo 15 ooo.oo 0,00 15 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 551, , ,00 o.oo 1 551,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budże towych ,93 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , ,93 o.oo o.oo o.oo Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek ,75 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , ,75 o.oo o.oo o.oo bud żetowych Strona 25 z 27

60 wydatki na w tym: Dział Rozdział I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udziałem majątkowe udziałem zakup i objęcie wkładów zadania na rzecz osób do poręczeń i obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji środków, inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust.1 wart.sust.1 pkt 2 i 3 pkt2 i 3, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i 200 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 200 ooo.oo 200 ooo.oo 0,00 o.oo 0,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki , ,00 0,00 0,00 o.oo ,00 o.oo o.oo 0,00 0, , ,00 o.oo 0,00 o.oo Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej , ,00 o.oo 0,00 0, ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0, , ,00 0,00 o.oo 0,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea 697 ooo.oo 697 ooo.oo 0,00 o.oo 0, ooo.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 697 ooo.oo 697 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 697 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo instytucji kultury Pozostała działaln ość , , ,86 0, ,86 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , ,28 0,00 0,00 0, Zakup mateńałów i wyposażenia 6 860, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 4220 Zakup środków żywn ości , , ,86 o.oo ,86 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0, Zakup usług pozostałych 8 900, , ,00 o.oo 8 900,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0, Wydatki inwestycyjne jednostek. budżetowych ,28 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo , ,28 o.oo 0,00 o.oo 926 Kultura fizyczna , , ,79 10 ooo.oo , ooo.oo ,00 0,00 0,00 0, , ,40 o.oo 0,00 o.oo Zadania w zakresie kultury , , ,00 10 ooo.oo , ,00 45 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo fizycznej Dotacja ce lowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada ń 306 ooo.oo 306 ooo.oo o.oo 0,00 0, ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3250 Stypendia różne 45 ooo.oo 45 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 45 ooo.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 4190 Nagrody konkursowe 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo 0,00 10 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, Zakup środków żywności 15 ooo.oo 15 ooo.oo 15 ooo.oo o.oo 15 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0, Zakup energii 81 ooo.oo 81 ooo.oo 81 ooo.oo 0,00 81 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, Zakup usług remontowych 55 ooo.oo 55 ooo.oo 55 ooo.oo 0,00 55 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 4300 Zakup usług pozostałych 78 ooo.oo 78 ooo.oo 78 ooo.oo o.oo 78 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, Różne opłaty i składki 7 ooo.oo 7 ooo.oo 7 ooo.oo o.oo 7 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo Pozostała działalność , , ,79 0, , ooo.oo o.oo 0,00 o.oo 0, , ,40 0,00 0,00 o.oo 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 775 ooo.oo 775 ooo.oo o.oo 0,00 o.oo 775 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo Strona 26 z 27

61 wydatki na w tym: Dz i ał Rozdz i ał I Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z Wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje I finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z udz iałem majątkowe udziałem zadania na rzecz osób poręczeń i zakup i objęcie wkładów do obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich środków, o środków, budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne o akcji i udziałów spółek prawa nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 wart. 5 ust.1 pkt2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup materiałów i 8 500, , ,00 o.oo 8 500,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , ,79 o.oo ,79 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , ,40 o.oo o.oo o.oo Z tego: Wydatki ogółem: , ,96 I ,75 I ,oo I ,75 I ,oo I , ,51 o,oo I ooo.oo ,42 I ,42 I ,18 o,oo I ,00 Strona 27 z 27

62 Plan dochodów zadań zleconych Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I I Rady Miejskiej w Opocznie z dnia Rozdział , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami P.o ocsp~c na 6 832, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Ośrodki pomocy społecznej 673,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami :Rodzin 673,00 ss:,,a?,3,oo Świadczenie wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Wspieranie rodziny ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie,zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00. pobierające zasiłki dla opiek~nów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: I , ,oo I Strona 1 z 1

63 Plan wydatków zadań zleconych Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I I Rady Miejskiej w Opocznie z dnia t c.1f;i:zt:tzso~ ;4.Cłątinlsttcl~Ja Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość....,~. pu'bliclna~. ' ~- "'"'.. 111R435:aa1,oo: Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 060, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, Zakup usług pozostałych 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 laezę,lnyc~~zyp ł 1 0ci}tJJ1Y, own.'c O Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 774, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 110, Zakup materiałów i wyposażenia 1 448, Ośrodki wsparcia < , '".. e, r11<1c,'.~półecz~ :t,;;052t113;00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ośrodki pomocy społecznej - 673,00.; \.' Świadczenia społeczne 673,00 1 ~855 Bo.~~I - 9l-tss.sz3;oo świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 215, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 5 000, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 752, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Świadczenia społeczne ,00 Strona 1z2

64 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 104, Wynagrodzenia bezosobowe 200, Zakup materiałów i wyposażenia 7 ooo.oo 4260 Zakup energii 2 500, Zakup usług remontowych 3 ooo.oo 4280 Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych 12 ooo.oo 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Podróże służbowe krajowe 1 ooo.oo 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 306, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 ooo.oo Wspieranie rodziny , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 076, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 874, Zakup materiałów i wyposażenia 2 780,00 Składki na ubezpieczenie zdroyjotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 pobierające zasiłki dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Razem: ,00 Strona 2 z 2

65 _,~ "~ ~ Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2021 Załacznik Nr 5 do Uchwały Nr I I Rady Miejskiej w Opocznie z dnia.... Paragraf ;..; Treść ' Po ~ _, - ~ " zmianie 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 Razem: ,0000

66 Plan rozchodów Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr I I Rady Miejskiej w Opocznie z dnia :rreść Pożmianie " -.. ie,,.... ~., 7. ",. ' " '"''"..... Paragtai.. '..... / Wykup innych papierów wartościowych , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,20 Razem: ,2000

67 Plan zadań inwestycyjnych Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr I I Rady Miejskiej w Opocznie z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 I<... Ąj,, ') lrallsport l łączn9!ć ; : ~~' ~'"il.''i)1'il~ " 1; 1,;:1 < 1'lk."\'!.,'lF: '' ' ' ' Drogi publiczne gminne ; Je "j ".. 0~ ;~; ',, 'X i' J22,22. /.; '-"; "' , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku ,54 Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna ,17 Budowa drogi łączącej ul. Brzozową z ul. Przemysłową + PT 55 ooo.oo Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł. ok 1 OOm w ramach specustawy drogowej ,00 Budowa drogi protopadłej do ul. Ogrodowej dl.ok 100m w ramach specustawy drogowej 30 ooo.oo Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie ,00 Budowa ulicy Dębowej Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną + PT 345 ooo.oo 150 ooo.oo Budowa ulicy Puchały ,00 Budowa ulicy Świętego Jana Modernizacja i ulepszenia dróg gminnych 615 ooo.oo ooo.oo Po pierwsze bezpieczeństwo, na inteligentne przejście dla pieszych przy szpitalu na ul. Partyzantów ,00 zasługuje nasze społeczeństwo Przebudowa ul Błonie w Opocznie 1 ooo ooo.oo Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT , Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie ,00 Przebudowa ulic Leśna - Torowa Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem Wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę ciagu pieszego przez wieś Kruszewiec Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny-Mroczków Duży dł m +PT Wykonanie projektu na utwardzenie pobocza kostką brukową wzdłuż drogi gminnej w Sitowej Wykonanie projektu oświetlenia przystanków po obu stronach skrzyżowania w Sitowej..t',, _i~,jr::;.. GÓspodarką.;,ieszkaniow~~-..,. ; ' '......,..,,. ' 01'.. ~~i f...,. "'fl'1(' 800 ooo.oo ooo.oo , ooo.oo ,00 8 ooo.oo ':.;:~. 9sr ~34.oo k,. " Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ooo.oo Wykup gruntów ooo.oo Zakup działki znajdującej się za budynkiem strażackim w Kraszkowie 20 ooo.oo Pozostała działalność ,00 ) ' ' 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , '. 11.''...'ff!.~' Budowa bloku budownictwa socjalnego ,00 Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu na poddaszu budynku Pl.Zamkowy 2 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynakch komunalych - Parkowa 1, 5' 34 Wyodrębnienie lokalu mieszkalnego z części lokalu handlowego w budynku przy Pl.Kościuszki ooo.oo 200 ooo.oo 60 ooo.oo Adń"i i,!? isttacja. pu~l!~z.~:i ~ - ~. ~~.01,:::.:. ; ' ',,t1:. ~'' ~~r w''.,,_,,,,~, "''. ',i. 1 ';\\' i 1 1 ~. '',;,! ".. ~11000,00 7!?023 ',,. Urzęc:ly, gmin. (miast.i ~ięstn.a poyviatu)..., ,,,,...,. '..,,,, ",;:... ;,., ,00 I 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 ooo.oo Wykonanie klimatyzacji w budynakch Urządu Miejskiego ,00 Strona 1 z 3

68 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną 16 ooo.oo Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Miejskiego 100 ooo.oo ' ;;.. -.~':-'.; " 430 ooo.oo " Ochotnicze straże pożarne 150 ooo.oo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 ooo.oo Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec 100 ooo.oo 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 ooo.oo 754 ' Bezpie,czeństv{ć> publiczne. i o~hron..a pr:z~ciwpożarowa Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Modrzew , Straż gminna (miejska) 180 ooo.oo Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 180 ooo.oo Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej 180 ooo.oo Pozostała działalność,; , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 ooo.oo Rozbudowa monitoringu miejskiego ,00. I~ '"''' Oświata i wychq~anie,: " i , ~ Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w ,00 Ziębowie Siłownia plenerowa na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu Kolonii Przedszkola , ooo.oo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność Akcja plac zabaw!dla Przedszkola nr 2 i Osiedla Gorzałków! ,00 ',, ' , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,53 Budowa placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną plus projekt techniczny przy nowopowstającym boisku przyszkolnym w Libiszowie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,01 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,17 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w , gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego ".... '','.. ",., ' Pomoc społeczna.. ' "!,. ;; ,00 ' Ośrodki pomocy społecznej 100 ooo.oo 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 ooo.oo Zakup sprzetu z zkresu infratsruktury informatycznej oraz 100 ooo.oo 900,,, oprgoramowania w MOPS w Opocznie Gospodarka komunalna i c)chrona śr?dowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 740 ooo.oo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 740 ooo.oo Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów 310 ooo.oo Karwicki-ochrona wód Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości 430 ooo.oo Karwice - ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg.382 ooo.oo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 382 ooo.oo Budowa oświetlenia ul. Św. Łukasza + PT 200 ooo.oo Montaż 3 szt lamp oświetleniowych na drodze gminnej 1293 w Ogonowicach. 15 ooo.oo Strona 2 z 3

69 Wykonanie oświetlenia ulicznego od Chaty Opoczyńskiej do oświetlenia przy posesji nr 1 w Różannie ,00 Wykonanie projektu oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 200/1 O ok 200 mb w Woli Załężnej ,00 Wykonanie projektu oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego o 2 szt lamp w Sobawinach ,00 Zakup i montaż lamp solarnych w celu oświetlenia placu zabaw w Ostrowie,, ,00 ' ' ; , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność '. ".. &' Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z projektem technicznym w Brzustówku ,00 Budowa placu zabaw wraz z projektem technicznym w Międzyborzu ,48 Doposażenie placu zabaw na osiedlu wraz z wykonaniem ogrodzenia w Mroczkowie Gościnnym ,27 Plac zabaw na osiedlu Gorzałków ,00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie ,00 Wykonanie altany przy świetliicy wiejskiej w Ostrowie ,00 Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ul. M.C. Skłodowskiejul.Inowłodzka o długości 160 mb ,00 Wykonanie ogrodzenia terenu działek 815/1 i 812/1 w Adamowie ,38 Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w miejscowości Kliny, gmina Opoczno poprzez budowę altany i doposażenia terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz wyrównanie terenu na całej działce , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , I. ; ;!: " Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie ,00. fli. Kultura i ochróba dziedzictwt rtato'dowego ~"j ~? l"...;,,. ' '! fr ;.,.. :1, ,96. ';";.. ;,, ' ;. ~;, ; : ;, ' " r <. ;. t,, Domy i ośrodk i kultury, świetlice i' kluby ,68 ' ;. ' 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,93 Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie ,00 Ocieplenie sufitu i wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Bukowcu Opoczyńskim Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-zmiana użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie , ,93 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym+ PT , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,75 Zakup domku całorocznego z płyt warstwowych ocieplonych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszowie Kolonii ,75 Zakup kosiarki-traktorka do trawy na potrzeby Rady Sołeckiej i świetlicy w Bielowicach , Pozostała działalność 2 / ""'" ' , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 ' }! ;; Budowa wiaty na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej + stoły i ławki w Karwicach 926 Ku!tu~CI fi~czna, )JJ' ",,,. :; +F.,,'i5< '. ~ ' ;. <.. ' Pozostała działalność 15817,28 "'' (;..,;,\;!\ ". ;;:~, 'i... '\!f: \'~'" <<.c 2~ f~.~ '" ~.,. ' 1..!Il"' ' fsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 Siłownia zewnętrzna przy boisku sportowym w Woli Załężnej ,40 Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy Dzielna ,00 Razem ,42 1 Strona 3 z 3

70 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr I I Rady Miejskiej w Opocznie z dnia roku Jednostka: Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala" Stan środków obrotowych na początek roku 109,14 J " ' "i.. ' 1 J.<ultur~,,fizycztjf! '.: lx:-'., ~'* '" :"r; } lv1;<. ~::.,.,, ~ / *' /~..,,, ~.y; 10f},14! Pozostała działalność 109,14 i' , Kyltura fizyczna Stan środków obrotowych na koniec roku 101,14."'i\., i, JO " "''". ':),,,,~ ;.:;_... '." ',..:1...,... ' '101, Pozostała działalność 10 ~, 14 '....,,.... ' Kulturą fizyc?;na., Przychody ,00..'. J~t.'!ot.... j~ T "' oj., ' :,, "",. 1~107p0, Pozostała działalność ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ooo.oo 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700, Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ,00 Koszty ,00,. n ::.:..!<. '. >"'.. ' ;' 926. \,'fr 4' '.c), ~? :- <. 7:i: ;., ' ~ultura fizy,czn,a ft.i: Pozostała działalność ,00 );'~ii;:~ ::\''~:~,~-. 1,,, '{ ,PO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 740 ooo.oo 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 85 ooo.oo 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, Podróże służbowe krajowe 4 899, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 900,00

71 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie z dnia Plan wydatków "funduszu sołeckiego" na rok 2021 w tym: w tym: w tym: w tym: dział rozdz. par treść plan wydatków 2021 wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na wydatki inwestycje rzecz osób majątkowe i zakupy fizycznych inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne zakup materiałów i wyposażenia 4270 zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet owych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Ochotnicze straże pożarne 4210 zakup mate riałów i wyposażenia 4300 zakup us ł ug pozostałych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4270 zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych 6050 wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Ośw i etlenie ulic, placów i dróg 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działaność 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,65 0,00 o.oo , , ,00 20 ooo.oo 20 ooo.oo 1 500, ,00 0, ,00 0, , , ,00 10 ooo.oo 5 ooo.oo , , , , , ,00 0,00 18 ooo.oo , , , , ,43 0, , , , , ,43 0, , , ,22 0,00 0,00 0,00 o.oo , , ,43 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ooo.oo 20 ooo.oo o.oo o.oo 20 ooo.oo 20 ooo.oo 1 500, , ,00 o.oo 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo 5 000,00 5 ooo.oo 5 ooo.oo o.oo o.oo , , , , , , , , , ,00 o.oo 0, , , , , , , , ,00 18 ooo.oo ,00 66 ooo.oo 66 ooo.oo 0,00 0,00 18 ooo.oo ,00 18 ooo.oo 0,00 0, , , , , , , , , , ,45

72 4300 zakup usług pozostałych , , , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,13 0,00 0, , ,13 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOKUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,33 5 ooo.oo , , , wynagrodzenia bezosobowe 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 000,00 5 ooo.oo 4210 zakup materiałów i wyposażenia , , , , zakup energii 0,00 0,00 0, zakup usług remontowych 5 584, , , , zakup usług pozostałych 6 ooo.oo 6 ooo.oo 6 000,00 6 ooo.oo 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,93 0,00 0, , , wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet ,75 0,00 0, , , Pozostała działaność , , ,86 0, , , , zakup materiałów i wyposażenia 6 860, , , , zakup środków żywności , , , , zakup usług pozostałych 8 900, , , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 o.oo 0, , , KUL TURA FIZVCZNA I SPORT , , ,09 0, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,30 0, ,30 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia 5 784, , , , zakup usług remontowych 0,00 o.oo 0, zakup usług pozostałych 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 ooo.oo Pozostała działalność , , , , , , zakup materiałów i wyposażenia 8 500, , , , zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, zakup usług pozostałych , , , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 0,00 0, , ,40 Ogółem , , , , , , ,24

73 Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr I Rady Miejskiej w Opocznie z dnia roku Plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2021 rok Nazwa sołectwa dział rozdz. par treść Adamów Pozostała dzia!aność 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działaność 4210 zakup materiałów i wyposażen ia 4220 zakup środków żywności 4300 zakup usług pozostałych Antoniów Szkoły podstawowe 4270 zakup usług remontowych Domy i o ś rodki kultury, św i etlice i kluby 4210 zakup materia/ów i wyposażenia Pozostała działaność 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4300 zakup usług pozostałych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4300 zakup usług pozostałych Bielowice Drogi publiczne gminne 4300 zakup usług pozostałych Oświetlenie uliczne 4300 zakup usług pozostałych Domy i o ś rodki kultury, świetlice i kluby 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materia/ów i wyposażenia 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4210 zakup materia/ów i wyposażenia Brzustówek Szkoły podstawowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działanoś ć 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4210 zakup materia/ów i wyposażen ia Bukowiec Op Drogi publiczne gminne 4300 zakup usług pozostałych Szkoły podstawowe 4300 zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 zakup materia/ów i wyposażenia zmiany ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 w tym: w tym: w tym: plan w tym: inwestycje wydatków i zakupy wydatki w tym: wydatki świadczenia 2021 wydatki wydatki inwestycyjneinwe jednostek wynagrodzen związane z na rzecz bieżące majątkowe stycje budż etowyc ie i składki reali zacją ich osób i zakupy h od nich zadań fizycznych inwestycyjneinwe naliczane statutowych stvcie ,38 0,00 0,00 0, , , ,38 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 000,00 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 000, , , , ,00 o.oo 0, , , , ,00 5 ooo.oo 5 000,00 5 ooo.oo 5 000, , , , , , , , , , , , , , , , ,81 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,40 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 000,00 0,00 0,00 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 ooo.oo , , , , , , ,00 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 6 600, , , ,00 11 ooo.oo o.oo o.oo 11 ooo.oo 11 ooo.oo 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3 ooo.oo o.oo o.oo 0, , ,00 3 ooo.oo o.oo 0,00 3 ooo.oo 3 ooo.oo 23 ooo.oo 0,00 0,00 0, , ,00 23 ooo.oo 0,00 0,00 23 ooo.oo 23 ooo.oo 326,70 326,70 326,70 326,70 o.oo o.oo 326,70 326,70 326,70 326, , , , , , , , ,44 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 000,00 o.oo o.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 23 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo , , ,00 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo

74 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 ooo.oo 0,00 0, ,00 20 ooo.oo Dzielna Oświetlenie uliczne ,00 10 ooo.oo 10 ooo.oo ,00 0,00 0, zakup usług pozostałych 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo Pozostała działaność , , , ,00 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo 4300 zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działanośt 0,00 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 000, zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900,00 900,00 900, zakup środków żywności 3 600, , , , zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 500,00 Janów Karwicki Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 200, , , , zakup materiałów i wyposażenia 6 200, , , , Pozostała działanośt o.oo 5 ooo.oo 5 000,00 5 ooo.oo 5 000, zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 300, zakup środków żywności 2 500, , , , zakup usług pozostałych 2 200, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 000, zakup materiałów i wyposażenia 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o.oo 9 236, , , , zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , , zakup usług pozostałych 7 736, , , ,00 Januszewice Drogi publiczne gminne 0, , , , ,90 o.oo 0, zakup usług pozostałych , , , , Szkoły podstawowe 0,00 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 000,00 o.oo 0, zakup usług remontowych 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo Pozostała działaność 1 600, , , , zakup usług pozostałych 1 600, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o.oo 7 ooo.oo 7 ooo.oo 7 ooo.oo 7 000, zakup materiałów i wyposażenia 7 ooo.oo 7 ooo.oo 7 ooo.oo 7 ooo.oo Karwice Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 500, , , , zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , , Pozostała działanośt 0, ,28 o.oo 0,00 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 o.oo 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 450,00 450,00 450,00 450, zakup materiałów i wyposażenia 450,00 450,00 450,00 450,00 Kliny Drogi publiczne gminne 0, , , , , zakup usług pozostałych , , , ,66 Kraszków Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami o.oo ,00 0,00 0,00 o.oo ,00 20 ooo.oo 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 20 ooo.oo 0,00 0,00 20 ooo.oo 20 ooo.oo Pozostała działanośt 0, , , , , zakup materiałów i wyposażenia 560,00 560,00 560,00 560, zakup środków żywności 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo Kraśnica Drogi publiczne gminne , , , , zakup usług pozostałych , , , , Szkoły podstawowe o.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 000, zakup usług remontowych 3 000, ,00 3 ooo.oo 3 ooo.oo Pozostała działaność 0, , , , ,00 0,00 0, zakup usług pozostałych 8 500, , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 500, , , , zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , , ,00 Kruszewiec Drogi publiczne gminne ,51 0,00 o.oo o.oo 15647, , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 o.oo , ,51

75 Pozostała działa no sć 0, , , , , zakup usług pozostałych 4 800, , , ,00 Kruszewiec Kol Szkoły podstawowe 0, ,00 0,00 0,00 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 ooo.oo 0,00 0,00 10 ooo.oo , Pozostała działanosć 4 500, , , ,00 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , , , Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 8 584, , , , zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 000, zakup usług remontowych 584,50 584,50 584,50 584,50 Libiszów Kol Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 0, ,75 0,00 0,00 0, , , wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet ,75 0,00 0, , ,75 Libiszów Wieś Pozostała działaność 0, ,53 100,00 100,00 100, , , zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,53 0,00 0, , ,53 Międzybórz Pozostała działanosć ,48 o.oo 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,48 o.oo 0, , ,48 Modrzew Drogi publiczne gminne 5 000,00 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 000, zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 5 ooo.oo Ochotnicze straże pożarne 0, , , , , zakup usług pozostałych 1 500, , , , Szkoły podstawowe 3 500,00 0,00 o.oo 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 0,00 o.oo 3 500, , Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 000, , zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo Pozostała działaność 2 000, , , , zakup środków żywności 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 000,00 1 ooo.oo 4300 zakup usług pozostałych 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 660,00 660,00 660,00 660, zakup materiałów i wyposażenia 660,00 660,00 660,00 660, Pozostała działalnosć 1 500, , , , zakup usług pozostałych 1 500, , , ,00 Modrzewek Drogi publiczne gminne 3 733, , , , zakup usług pozostałych 3 733, , , , Szkoły podstawowe 0,00 4 ooo.oo 0,00 0,00 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 ooo.oo o.oo o.oo 4 000,00 4 ooo.oo Pozostała działaność 4 500, , , , zakup usług pozostałych 4 500, , , ,00 Mroczków Duży Drogi publiczne gminne o.oo ,00 22 ooo.oo , , zakup usług pozostałych 22 ooo.oo ,00 22 ooo.oo 22 ooo.oo 0,00 0, Pozostała dzialaność 0, , , , , zakup materiałów i wyposażenia 1 ooo.oo 1 000,00 1 ooo.oo 1 ooo.oo 4220 zakup środków żywności 2 845, , , , zakup usług pozostałych 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo Mroczków Gośc Pozostała działaność ,27 0,00 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,27 0,00 0, , ,27 Ogonowice Drogi publiczne gminne 15 ooo.oo 15 ooo.oo , , zakup usług pozostałych 15 ooo.oo 15 ooo.oo ,00 15 ooo.oo Oświetlenie uliczne 0, ,00 0,00 0,00 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 ooo.oo 0,00 0,00 15 ooo.oo , Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby 5 229, , , , zakup materiałów i wyposażenia 5 229, , , ,40

76 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o.oo 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 ooo.oo 4300 zakup usług pozostałych 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 ooo.oo 8 ooo.oo Ostrów Oświetlenie uliczne 0, ,00 0,00 0,00 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, , , zakup usług pozostałych 0, , , , , , , zakup usług pozostałych 3 800, , , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,00 7 ooo.oo 7 ooo.oo 7 000, zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 ooo.oo 7 000, , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0, , , ,60 0, ,60 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia 1 247, , , ,60 Różanna Drogi publiczne gminne ,17 0,00 o.oo , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,17 o.oo o.oo 14488, , Oświetlen i e uliczne ,00 0,00 0,00 14 ooo.oo , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 ooo.oo 0,00 o.oo 14 ooo.oo 14 ooo.oo Sielec Drogi publiczne gminne , , ,26 0, , zakup usług pozostałych , , , , Szkoły podstawowe 800,00 800,00 800,00 800, zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 800,00 800, Pozostała działaność 0, , , , , zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 800,00 800, zakup środków żywności 1 000, , , ,00 Sitowa Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 0, , , wydatki in westycyjne jednostek budżetowych ,00 o.oo 0, , , Oświetlenie uliczne 0, ,00 o.oo 0,00 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 o.oo 8 000, , Pozostała działaność 0,00 531,40 531,40 531,40 531, zakup środków żywności 531,40 531,40 531,40 531,40 Sobawiny Pozostała działaność 0, , , , ,00 0,00 0, zakup usług pozostałych 5 500, , , , Oświetlenie uliczne 0, ,00 o.oo 0,00 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 15 ooo.oo 15 ooo.oo Pozostała działaność 0, , , , ,00 0,00 0, zakup usług pozostałych 4 700, , , , Domy i o ś rodki kultury, świetlice i kluby 4 412, , , ,00 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia 4 412, , , ,00 Sołek Drogi publiczne gminne ,54 0,00 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,54 o.oo 0, , ,54 Stużno Kol Szkoły podstawowe 0,00 600,00 600,00 600,00 600, zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00 600, Pozostała działaność 0, ,00 3 ooo.oo 3 000, , zakup usług pozostałych 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3 000, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, ,00 3 ooo.oo 3 000,00 3 ooo.oo 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 ooo.oo 3 000, , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 8 659, , , , zakup usług pozostałych 8 659, , , ,98 Stużno Wieś Szkoły podstawowe 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 500, Pozos tała działano ś ć 0, , , , , zakup materiałów i wyposażenia 1 421, , , , Domy i oś rod k i kultury, świetl i ce i kluby ,00 11 ooo.oo ,00 11 ooo.oo

77 4270 zakup usług remontowych 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 4300 zakup usług pozostałych 6 ooo.oo 6 ooo.oo 6 ooo.oo 6 ooo.oo Pozostała działaność 4 ooo.oo 4 ooo.oo 4 ooo.oo 4 ooo.oo 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo 4220 zakup środków żywności 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo 2 ooo.oo 4300 zakup usług pozostałych 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo 1 ooo.oo Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 500,00 500,00 500,00 500, zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 500,00 Wola Załężna Drogi publiczne gminne 18 ooo.oo 18 ooo.oo 18 ooo.oo 0,00 18 ooo.oo 4300 zakup usług pozostałych 18 ooo.oo 18 ooo.oo 18 ooo.oo 18 ooo.oo Oświetlenie uliczne o.oo 12 ooo.oo 0,00 o.oo 12 ooo.oo 12 ooo.oo 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 ooo.oo 0,00 0,00 12 ooo.oo 12 ooo.oo Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,40 0,00 o.oo 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 0,00 0, , ,40 Wólka Karwicka Drogi publiczne gminne 15 ooo.oo 15 ooo.oo 15 ooo.oo ,00 0,00 0, zakup usług pozostałych , ,00 15 ooo.oo 15 ooo.oo Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , , , , zakup materiałów i wyposażenia 2 983, , , ,43 Wygnanów Drogi publiczne gminne , , ,71 0, ,71 0,00 0, zakup usług pozostałych , , , ,71 Ziębów Szkoły podstawowe 3 ooo.oo o.oo 0,00 0,00 3 ooo.oo 3 ooo.oo 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 ooo.oo 0,00 o.oo 3 ooo.oo 3 ooo.oo Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,93 0,00 0,00 0, , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,93 0,00 0, , ,93 Plan ogółem 0, , , ,16 5 ooo.oo , , ,24

78 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Opocznie z dnia roku PLAN DOTACJI NA ROK 2021 PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH dotacja na lp dział rozdział treść wydatki bieżące 1 Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe , Program polityki zdrowotnej 6 ooo.oo Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 ooo.oo Powiat Opoczyński - Remont drogi powiatowej nr 3117E w m.ostrów dotacja na wydatki inwestycjne , ooo.oo Powiat Opoczyński- Remont drogi powiatowej nr 3104E nr 3101E na odcinku Ziębów-Modrzew przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 4 CMK Przebudowa drogi przez miejscowośc Kliny o.oo 20 ooo.oo 50 ooo.oo 10 ooo.oo Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakupy bieżace o.oo 2 Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe , Miejski Dom Kultury ooo.oo Miejska Biblioteka Publiczna , Muzeum Regionalne 697 ooo.oo 3 Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa , Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala" 775 ooo.oo RAZEM ,00 PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , ooo.oo ,00 0, ,00 dotacja na lp dział rozdział treść wydatki bieżące Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowepubliczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe , Szkoły podstawowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Przedszkola ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i iinych formach wychowania przedszkolnego ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 9 ooo.oo Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 Pozostałe - dotacje celowe , Spółki wodne 15 ooo.oo Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno 15 ooo.oo Program polityki zdrowotnej ,00 dotacja na wydatki lnwestycjne 0,00

79 Zwalczanie narkomanii 5 ooo.oo Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi , Prowadzenie Magazynu Żywnosci 70 ooo.oo Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 306 ooo.oo Razem ,00 0,00 OGÓŁEM PLAN DOTACJI , ,00

80 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie z dnia roku Plan wydatków na 2021 rok - środków dotyczących ochrony środowiska plan dział rozdz. par. treść wydatków w tym: wydatki bieżące 6 w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: świadczenia wydatki inwestycje na rzecz osób majątkowe i zakupy fizycznych inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 1ooo000,00 1ooo000,00 1ooo000, , ,00 0,00 0,00 0, , zakup usług pozostałych , Oczyszczanie miast i wsi , zakup usług pozostałych 180 ooo.oo w tym: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy Opoczno , Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , zakup usług pozostałych 120 ooo.oo w tym: - utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest ,00 - utylizacja folii rolniczych , Pozostała działalność , wynagrodzenia bezosobowe 10 ooo.oo 4190 nagrody konkursowe 5 000, zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , ooo.oo , , , , , , , , , , , ooo.oo , , ooo.oo 120 ooo.oo ,00 10 ooo.oo ,00 0,00 0,00 0,00 10 ooo.oo 1 o 000,00 5 ooo.oo 5 000, ooo.oo 150 ooo.oo

81 w tym: - zakup sadzonek roslin miododajnych ,00 - edukacja ekologiczna ,00 - zakup gadżetów.upominków związanych z ekologią ,00 - zakup czujników do pomiaru czystości powietrza , zakup usług pozostałych , , , ,00 w tym: - zakup sadzonek roslin miododajnych -nasadzenie 6.000,00 - konserwacja kanalizacji burzowych ,00 - odbiór zwłok zwierzęcych ,00 - badania próbek popiołu z palenisk domowych - 1 O.OOO.OO - inwentaryzacja kotłów na terenie gminy Opoczno - 0,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna ,00 - opracowanie raporu z realizacji programu Ochrony Środowiska ,00 - opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata ,00 - wykonanie pomiarów i analiz wód opadowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej -O.O - przygotowanie studium wykonalności i wniosku do programu w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń - przygotowanie wnioski do Programu STOP SMOG ,00 - system monitoringu jakości powietrza , ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo 10 ooo.oo szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuzby cywilnej 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo 5 ooo.oo Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o 6050 jakości powietrza o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo Budowa parku miejskiego wraz z oswietleniem w terenach 6050 zlieleni urzadzonej w Opocznie przy ul.św. Jana 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo razem 1ooo000,00 1ooo000,00 1ooo000, , ooo.oo 0,00 0,00 0,00

82 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr I Rady Miejskiej w Opocznie z dnia roku Wydatki* na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) w tym: Planowane wydatki 2021 r. Wydatki w Kategoria okresie Klasyfikacj interwencji realizacji a Środki z budżet u krajowego Środki z budżetu UE środki z Lp. Projekt funduszy projektu środ ki z budżetu (dział, budżetu z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: struktu- (całkowita UE Wydatki rozdział) ralnych krajowego wartość Razem Wydatki pożyczki na Projektu) pożyczki razem i Wydatki razem prefinansowani pożyczki i obligacje pozostałe obligacje pozostałe kredyty ez budżetu kredyty (6+7) (9+13) ( ) ( ) Wydatki I majątkowe razem X , , , , , , , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa: Działanie: nazwa projektu IV. Gospodarka niskoemisyjna IV.2 Ochrona powietrza Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie ~vv , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa: Działanie : nazwa projektu IV. Gospodarka niskoemisyjna IV.2 Ochrona powietrza Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gmnie Opoczno UV , , , , , 17 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,17 0, , ,01,uu "" u.~-... v~ li razem X , , , , , , , ,51 państwa

83 Program: Oś Priorytetowa: Działanie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego li.efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edujacji 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego 11.1 nazwa projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja li" 11.2 I IU ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Priorytet: Działanie nazwa projektu IX - Włączenie społeczne Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym W rozdzinie siła "'"' , , , , , , , , , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,37 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, , , , , , , , ,51 OGl)ŁEM (1+11) X , , , , , , , ,52 wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

84 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej w Opocznie z dnia.... Plan wydatków realizowanch w ramach budżetu obywatelskiego '.. ~ li!i ) ' Nazwa zadania ' ' " Planowane wydatki Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Po pierwsze bezpieczeństwo, na inteligentne przejście dla pieszych przy szpitalu na ul. Partyzantów zasługuje nasze społeczeństwo , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola , Akcja plac zabaw!dla Przedszkola nr 2 i Osiedla Gorzałków! , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Nakreceni na pomaganie 10 ooo.oo 4210 Krople na plastikowe nakretki w miejscach publicznych 7 ooo.oo 4210 Zawieś budkę dla jerzyka 6 440, Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży 5 400, Plac zabaw na osiedlu Gorzałków Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w miejscowości Kliny, gmina Opoczno poprzez budowę altany i doposażenia terenu w urządzenia siłowni zewnetrznej, 6050 ławki z oparciem, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz wyrównanie terenu na całej działce ,00 27 ooo.oo 926 Kultura fizyczna i sport , Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy.dzielna ,00 Razem ,00

85 Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr I I Rady Miejskiej w Opocznie z dnia roku Plan dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom sam orzą d u t ery t ona. I nego na ro k 2021 plan dochodów dział rozdz. par. treść 2021r 750 Administracja Publiczna 2 673, Urzędy wojewódzkie 2 673, Wpływy z różnych opłat 2 673, Pomoc społeczna 6 200, Ośrodki wsparcia 6 200, wpływy z usług 6 200, Rodzina ,00 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , pozostałe odsetki ,00 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat 0940 ubiegłych 10 ooo.oo wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0980 alimentacyjnego 200 ooo.oo Razem ,00

86 Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 167/2020 Burmistrza Opoczna Z dnia 13 listopada 2020 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opocznie z dnia w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z r. poz. 869 i 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miejska w Opocznie postanawia: 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobow iązań na lata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Określić wykaz p rzedsięwzięć realizowanych w latach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączn i ku Nr 2 do Uchwały. 2. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnić Burmistrza Opoczna do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust 1 i 2 Uchwały, kierown ikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno. 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/196/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata z późniejszymi zmianami 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

87 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata przedstawiona została w dwóch załącznikach. Na mocy rozporządzenia z 1 O stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r poz. 92 ze zmianami wprowadzonymi w Dzienniku Ustaw z 2019 roku poz.1903) Minister Finansów określił wzór WPF i wzór załącznika specyfikującego przedsięwzięcia. Obydwa te załączniki Gmina sporządziła zgodnie z tym rozporządzeniem. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności: 1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące i majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dochody ogółem przedstawione są niezależnie od ich źródeł ich pochodzenia, czyli np. środki europejskie, dochody własne, dotacje i subwencje. Dochody bieżące, zgodnie z art. 235 ust.2 ustawy o finansach publicznych są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust. 3 tejże ustawy, są to: a. dotacje i środki na inwestycje, b. dochody ze sprzedaży majątku, c. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W dochodach bieżących wyodrębnione są: a) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych ( 001 O), b) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych( 0020), c) subwencja ogólna - wyrównawcza, oświatowa jak również równoważąc ( 2920), największą część w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące( 2010, 2030, 2057, 2059, 2060, 2700, 271 O) dochody w tych paragrafach ujęte są m.in. na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ( 201 O, 2030, 2060), jak również na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie realizacji zadań, e) pozostałe dochody bieżące z wyodrębnieniem wpływów z podatku od nieruchomości. W dochodach majątkowych, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0770, 6257, 6290, 6350, zostały wyodrębnione grupy: a) ze sprzedaży majątku , b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje , 6290, 6350.

88 2. Wydatki ogółem - obejmują całokształt prognozowanych wydatków Gminy Opoczno, niezależnie od ich źródeł ( czyli np. wydatki finansowane ze środków europejskich) i ich charakteru (bieżące i majątkowe). Wydatki bieżące, zgodnie z art. 236 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych są to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. W prognozie naszej gminy występują w szczególności wydatki: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, wydatki na obsługę długu, czyli odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. W wydatkach bieżących wyodrębnia się kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji (Gmina Opoczno nie udzielała poręczeń i gwarancji) i wydatki na obsługę długu z wyodrębnieniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Wydatki majątkowe - stosownie do art. 236 ust 4 ustawy o finansach publicznych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z wyodrębnieniem grupy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w tej grupie wydatków ujęte są paragrafy 6030, 6060, 6050, 6057, 6059, 6257, Wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem i wydatków ogółem. W roku 2021 planowany jest niedobór budżetu w kwocie ,80zł oraz w 2022r. w wysokości ,80zł, natomiast w kolejnych planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczana jest na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykupu papierów wartościowych. 2. Przychody budżetu - w roku 2021 planuje się emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę zł. 3. Rozchody budżetu, czyli spłata i obsługa długu budżetu - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach ujęte są rozchody z tego tytułu aż do całkowitej ich spłaty w roku Kwota długu, czyli planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych, corocznie pomniejszany o kwotę planowanych, w danym roku, spłat rat kapitałowych, bądź wykupu obligacji. 5. Wskaźnik zadłużenia gminy - w roku 2021 prognozuje się na poziomie 34,99%. 6. Różnica miedzy dochodami a wydatkami bieżącymi powiększona o nadwyżkę budżetową, bądź wolne środki. Według art. 242 ust 1-2 ustawy o finansach publicznych organ nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące

89 są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5, 7 i 8 czyli m.in. o niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2, czyli środki pochodzące z budżetu Unii europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. 7. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym roku po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek, b) wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów, c) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu. Zasada obliczania tej relacji została zmieniona zapisami wprowadzonymi zapisami ogłoszonymi w Dzienniku Ustaw z 2018 roku, poz W dalszej części Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno przedstawione są - wynik budżetu - rozchody budżetu, - kwota dług u, - relacja zrównoważenia wydatków bieżących, - wskaźniki spłaty zobowiązań, - finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (dochody i wydatki).

90 W dalszej części pokazane są informacje uzupełniające. W wierszach tych ujęte są dane dotyczące wydatki objęte limitem - majątkowe i bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata Głównym powodem opracowania tak odległej prognozy finansowej jest konieczność wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport". Spółka, która jest jednoosobową spółką Skarbu Gminy realizowała zadanie inwestycyjne przy udziale środków UE w zakresie kanalizacji Gminy Opoczno - zakończenie tego przedsięwzięcia planowane jest na rok Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia: 1. Podstawą do opracowania prognozy na lata były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2021, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmienia, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji. 2. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto wskaźniki zawarte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja lipiec Prognozę z tytułu dochodów udziałów we wpływach z podatków dochodowych jak również subwencji ogólnej wyliczono wykorzystując wskaźnik PKB realny. Dochody z tytułu podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) i dotacji celowych na realizację zadań bieżących wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. 2. Dochody majątkowe w roku 2021 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planowane są na podstawie podpisanych już umów bądź zatwierdzonych i złożonych wniosków. Na dzień sporządzenia planu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały podpisane umowy na dofinansowanie przedsięwzięć: - Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem 3. Dochody ze sprzedaży w roku 2021 planowane są na poziomie zł, w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych ,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok Od roku 2032 zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do kwoty ,00 w kolejnych latach. 5. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż w roku 2021 są one ustalone na poziomie niższym niż na 2020r.: zastosowano ograniczenie wydatków w stosunku do roku 2020r. Gmina podejmuje decyzje zmierzające do oszczędności w celu poprawy sytuacji finansowej Gminy. W kolejnych latach przyjęto do wzrostu wydatków bieżących wykorzystano wskaźniki inflacji ujęte w wytycznych dotyczących

91 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 6. Wydatki majątkowe przewidziane w latach obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć. Począwszy od 2021 roku wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej, bez konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania. Na dzień 31 grudnia 2021 planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczki wynosi ,40 zł. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach Obejmuje on limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, jak również wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

92 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opocznie z dnia.. kwoty wzł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit a 1.b Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) :: wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z póżn. zm.). z tego: - wydatki bieżące ' W rodzinie siła - Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja li - - wydatki majątkowe - - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z Urząd Miejski w pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej - Opocznie Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno - Urząd Miejski w Opocznie Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, - wydatki bieżące Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności Urząd Miejski w publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno Opocznie prywatnego - wydatki majątkowe Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publicznoprywatnego - Urząd Miejski w Opocznie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego - wydatki b i eżące Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6 - edukacja ekologiczna dzieci Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży Najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem - Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie , , , , , , , ,57 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,29 0,00 0,00 0,00 o.oo , ,11 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , 18 0,00 0,00 0,00 o.oo ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,46 0,00 o.oo o.oo 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 6

93 L.p. Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań , , , , ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0, ,22 1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 1.b , ,ÓO , , ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00.. 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00-0,00 0,00 o.oo 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo , ,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 50 ooo.oo ,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, , o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo , ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0, ' 0,00 0,00 0,00 o.oo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0, , , , SQ0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo Strona 2 z 6

94 Jednostka L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Opoczno Urząd Miejski w Opocznie ooo.oo ,00 o.oo 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , ,00.. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.rolnej dl. 850 Urząd Miejski w ,00 0,00 0,00 1 ooo ooo.oo 1 ooo ooo.oo o.oo mb +PT- Opocznie LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektoniczną Urząd Miejski w - Opocznie Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście Urząd Miejski w Opocznie Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiebiorstwo Gospodarki Urząd Miejski w Komunalnej w Opocznie - aport - Opocznie Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dl. 2km Urząd Miejski w Opocznie ,00 16 ooo.oo ,00 17 ooo.oo 0,00 0, , ,00 o.oo 0,00 0,00 0, , , , , , , ,16 o.oo 1 ooo ooo.oo 1ooo000,00 0,00 o.oo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej Urząd Miejski w do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.mickiewicza i ,00 o.oo 400 ooo.oo 0,00 0,00 0,00 Opocznie Przedszkolnej + PT Budowa ul.brzozowej na oś. Ustronie Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia Budowa bloku budownictwa socjalnego Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie Przebudowa ul. Błonie w Opocznie Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Urząd Miejski w Opocznie - Opocznie Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy ul. św. Jana Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny-Mroczków Duży dl m + PT Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec - Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie Urząd Miejski w Opocznie , ,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo ,03 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 o.oo 0,00 0, ,00 1 ooo ooo.oo ,00 o.oo 0,00 o.oo ,69 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, , ,00 o.oo 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo , ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo , ,00 0,00 o.oo 0,00 0, ooo.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo ooo.oo ,17 0,00 o.oo 0,00 o.oo , ooo.oo ,00 o.oo 0,00 0, , ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 6

95 ~ i L.p. Limit 2026 Limit 2027 Li mit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Li mit 2036 Li mit z obowi ąza ń ~ ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo , , , , , :00 o.oo 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0, , o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 2 ooo ooo.oo ,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0, ooo.oo , , , , ooo.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0, , ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 2 ooo ooo.oo ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0, ooo.oo ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0, , o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, , ,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0, ooo.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 2 ooo 000, o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0, , ,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0, , o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo , ,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo , ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0, , o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0, , o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0, ooo.oo ,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo , ,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 6

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2013 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2013 roku Informacja o wykonaniu budżetu gminy Opoczno za I kwartał 2013 roku Dochody budżetu gminy na dzień 31.03.2013 rok zostały wykonane w wysokości 25.893.208,66 zł, tj. 28,55% planu, dochody bieżące 25.332.047,31

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok Dział Nazwa Rozdział Przewidywane wykonanie 2017 rok Plan na 2018 rok w tym: bieżące Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 136/ 2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2016 rok. Na podstawie art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 oraz art.258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 49/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 549 788,35 491 249,35

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lutego 2016 r. Poz. 550 UCHWAŁA NR XVI/75/2015 RADY GMINY LUTUTÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lututów na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2018 r. Poz. 505 UCHWAŁA NR XXXVIII/155/17 RADY GMINY SIEMKOWICE w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 stycznia 2016 r. Poz. 599 UCHWAŁA NR XVIII/110/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo