SPRAWOZDANIE ROCZNE. DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENTU AUDYTU SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE. DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENTU AUDYTU SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2013 roku"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENTU AUDYTU SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2013 rku Sprawzdanie prezentuje infrmacje na temat działań Departamentu Audytu Sektra Finansów Publicznych w zakresie krdynacji kntrli zarządczej i audytu wewnętrzneg raz ddatkwych zadań pdjętych w 2013 rku ul. Świętkrzyska Warszawa tel.: fax.: DEPARTAMENT AUDYTU SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH czerwiec 2014

2 Spis treści 1. DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENTU AUDYTU SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KOORDYNACJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZLECANIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO OCENA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UPOWSZECHNIANIE STANDARDÓW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI ZARZĄDCZEJ Sptkania, szklenia i knferencje Publikacje na strnie internetwej Interpretacje przepisów, wyjaśnienia i pinie Raprt benchmarkingwy Udział w prjekcie systemwe wsparcie prcesów zarządzania w jst WSPÓŁPRACA Z KOMITETAMI AUDYTU WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI GROMADZENIE I ANALIZOWANIE INFORMACJI Infrmacja rczna realizacji audytu Analiza ankiet dtyczących kntrli zarządczej raz świadczeń stanie kntrli zarządczej Sprawzdania kmitetów audytu DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENTU DA W ZAKRESIE KOORDYNACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MINISTERSTWIE FINANSÓW OPRACOWANIE I WYDANIE NOWYCH ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W RESORCIE FINANSÓW SAMOOCENA W MF PRZYGOTOWANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI, SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ORAZ OŚWIADCZENIA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ INNE ZADANIA DEPARTAMENTU DA PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI OCENY ZEWNĘTRZNEJ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA FINANSÓW PILOTAŻ PRZEGLĄDU EFEKTYWNOŚCIOWEGO

3 1. Działalnść Departamentu Audytu Sektra Finansów Publicznych 1 w zakresie krdynacji audytu wewnętrzneg i kntrli zarządczej 1.1. Zlecanie przeprwadzenia audytu wewnętrzneg W 2013 r. przeprwadzn dwa audyty wewnętrzne zlecne: Audyt wewnętrzny zlecny prcesu zarządzania zasbami ludzkimi w Służbie Celnej w zakresie przeniesień funkcjnariuszy celnych d innej jednstki rganizacyjnej w ramach izby celnej raz stswania systemu mtywacyjneg. Audytem zlecnym zstały bjęte wszystkie 16 izb celnych. Audyt wewnętrzny zlecny w zakresie zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinfrmatycznych jednstek administracji rządwej. Audytem zlecnym zstał bjętych 313 jednstek Ocena audytu wewnętrzneg W 2013 r. zakńczn czynnści w zakresie ceny audytu wewnętrzneg 15 jednstek sektra finansów publicznych (dalej jak: jsfp), wynikające z planu ceny audytu wewnętrzneg na 2012 r. Przygtwan plan ceny na rk 2013, jednak ze względu na nieprzewidziane i isttne zaangażwanie zasbów w audyt wewnętrzny zlecny w zakresie zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinfrmatycznych, dstąpin d realizacji ww. planu. W rku 2013 pracwan plan ceny na rk 2014, z uwzględnieniem nwej kncepcji przeprwadzania ceny audytu wewnętrzneg, kncentrującej się na wybranej grupie jednstek, w wybranym dziale lub działach administracji rządwej, która ma na celu dstarczenie: Ministrwi Finansów ceny audytu wewnętrzneg w jednrdnej grupie jednstek administracji rządwej, kmitetm audytu pinii nt. zgdnści z bwiązującymi przepisami prawa raz standardami audytu wewnętrzneg 2 w wybranych bszarach, a także infrmacji prównawczych dtyczących prwadzenia audytu wewnętrzneg w jednstkach daneg działu administracji rządwej, kierwnikm jednstek bjętych ceną pinii nt. zgdnści prwadzenia audytu wewnętrzneg z bwiązującymi przepisami prawa raz standardami audytu wewnętrzneg raz infrmacji prównawczych. 1 Dalej jak: Departament DA. 2 Kmunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrzneg dla jednstek sektra finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. pz. 15) (dalej jak: standardy audytu wewnętrzneg). 3

4 Plan ceny na 2014 r. bejmuje 21 samdzielnych publicznych zakładów pieki zdrwtnej będących jednstkami w działach administracji rządwej: zdrwie, brna nardwa raz sprawy wewnętrzne Upwszechnianie standardów audytu wewnętrzneg i kntrli zarządczej Sptkania, szklenia i knferencje Cykliczne sptkania dla audytrów wewnętrznych jsfp Departament DA we współpracy ze Stwarzyszeniem Audytrów Wewnętrznych IIA Plska zrganizwał 12 sptkań dla audytrów wewnętrznych z jsfp, w których uczestniczyły w sumie sby. Tematami sptkań były 3 : Szczegółwe wytyczne dla sektra finansów publicznych w zakresie planwania i zarządzania ryzykiem, Kntrla zarządcza - budżet zadaniwy - bezpieczeństw infrmacji. Pwiązania i zagadnienia praktyczne w zarządzaniu jednstką, Audyt bezpieczeństwa infrmacji uwarunkwania regulacyjne, zakres i techniki, Dstęp d infrmacji publicznej w świetle rzecznictwa, Standardy zarządzania usługami i bezpieczeństwem teleinfrmatycznym w kntekście bwiązków wynikających z Krajwych Ram Interperacyjnści i kntrli zarządczej, Dświadczenia NIK w zakresie kntrli wyknania zadań, Rla kmunikacji w audycie. Kmunikwanie rli i wyników pracy audytra wewnętrzneg, Planwanie raz sprządzanie sprawzdań z zadania audytweg prwadzneg w frmie audytu wyknywania zadań/ audytu efektywnściweg, Zapewnienie jakści audytu wewnętrzneg. Opracwanie kwestinariusza ceny wewnętrznej jakści audytu wewnętrzneg d wykrzystania w szczególnści na ptrzeby samceny, Rla i zadania Eurpejskieg Trybunału Obrachunkweg ze szczególnym uwzględnieniem audytu finansweg; Audyt wyknania zadań na przykładzie praktyk stswanych przez ETO, Cel i zakres audytu Biuletynu Infrmacji Publicznej. Udział pracwników Ministerstwa Finansów 4 w charakterze prelegentów Przedstawiciele Departamentu DA wygłsili prezentacje raz uczestniczyli w panelach dyskusyjnych na temat kntrli zarządczej raz audytu wewnętrzneg pdczas następujących inicjatyw: warsztatów nt: Dświadczenia w zarządzaniu ryzykiem w administracji publicznej", zrganizwanych przez Zakład Ubezpieczeń Spłecznych raz Mazwiecki Urząd Wjewódzki, 3 Prezentacje raz ntatki ze sptkań zstały publikwane na strnie internetwej MF w zakładce Ministerstw Finansów/ Działalnść /Finanse publiczne/kntrla zarządcza i audyt wewnętrzny/audyt wewnętrzny w sektrze publicznym/szklenia. 4 Dalej: jak MF. 4

5 knferencji skarbników w ramach 11 Samrządweg Frum Kapitału i Finansów, zrganizwanej przez Municipium S.A., XIV Kngresu Gmin Wiejskich Rzeczypsplitej Plskiej nt. "Jaki rzwój bszarów wiejskich p 2014 r.?", zrganizwaneg przez Związek Gmin Wiejskich, knferencji nt. "Zarządzanie przez cele w administracji publicznej", zrganizwanej przez Warmińsk-Mazurski Urząd Wjewódzki, szklenia dla człnków Międzyresrtwej Kmisji Orzekającej w Sprawach Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów raz przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, zrganizwaneg przez Biur Dyscypliny Finansów Publicznych MF, drcznej knferencji szkleniwej audytrów wewnętrznych działu administracji rządwej brna nardwa, zrganizwanej przez Ministerstw Obrny Nardwej, sptkania Pmrskieg Reginalneg Kła SAW IIA Plska. Sptkanie krdynatrów kntrli zarządczej i budżetu zadaniweg Departament DA w dniu 5 września 2013 r. przeprwadził rbcze sptkanie w celu mówienia mżliwści pwiązania planwania zadaniweg (w ramach budżetu zadaniweg) z planwaniem działalnści (w ramach kntrli zarządczej). W sptkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich ministerstw, zajmujący się na c dzień kntrlą zarządczą i budżetem zadaniwym raz przedstawiciele Departamentu Refrmy Finansów Publicznych MF. Ze względu na różnrdnść przyjętych systemów planwania, w wyniku dyskusji nie zaprpnwan jednliteg rzwiązania dla ministerstw. Nie ptwierdzn także mżliwści wyeliminwania planu działalnści na rzecz publikacji budżetu w układzie zadaniwym ministrów, wskazując na różnice pmiędzy tymi dkumentami, wady i zalety bu dkumentów, jak również argumentując kniecznść ich równległeg funkcjnwania Publikacje na strnie internetwej Mdyfikacja struktury zakładki Kntrla zarządcza i audyt wewnętrzny W celu uprządkwania i ułatwienia dstępu dbircm infrmacji publikwanych na strnie internetwej MF zstały dknane następujące zmiany w zakładce Kntrla zarządcza i audyt wewnętrzny : W zakładce Kntrla zarządcza i audyt wewnętrzny w sektrze publicznym 5 zamieszczn nwe działy: Standardy i inne kmunikaty Ministra Finansów, Bazę wiedzy, Analizy, ceny i publikacje raz Biuletyn Kntrla Zarządcza w jst 6. Dtychczaswą pdzakładkę Kmitety audytu w sektrze publicznym usunięt z zakładki Kntrla zarządcza i audyt wewnętrzny w sektrze publicznym i wydrębnin jak samdzielną zakładkę. Utwrzn nwą zakładkę O Departamencie Audytu Sektra Finansów Publicznych zawierającą infrmacje nt. realizwanych przez Departament DA zadań i dane kntaktwe. Uprszczn strukturę intranetwej zakładki Kntrla zarządcza i audyt wewnętrzny w resrcie. Nwa struktura bejmuje dwa bszary Plany działalnści, sprawzdania z wyknania planu działalnści, świadczenia stanie kntrli zarządczej Ministra Finansów raz Regulacje, zasady, pracwania. 5 w zakładce Ministerstw Finansów/Działalnść/Finanse publiczne/kntrla zarządcza i audyt wewnętrzny/kntrla zarządcza w sektrze publicznym 6 Dalej jak: jst. 5

6 Najważniejsze publikacje w 2013 r.: Kmunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrzneg dla jsfp. 4 numery Biuletynu Kntrla zarządcza w jst. Biuletyn spełnia szczególną rlę w upwszechnianiu, przepisów, standardów kntrli zarządczej 7 raz dbrych praktyk. W 2013 r. wydan 4 numery Biuletynu, który zstał publikwany na strnie internetwej MF 8 raz rzesłany drgą mailwą. W 2013 r. Departament DA przeprwadził ankietę mającą na celu zebranie pinii na temat Biuletynu raz infrmacji dtyczących bszarów i zagadnień, którymi zaintereswani są dbircy wydawnictwa. Czytelnicy mieli również kazję d zgłszenia pytań z zakresu kntrli zarządczej raz audytu wewnętrzneg. Wychdząc naprzeciw zaptrzebwanim dbirców, w klejnych wydaniach Biuletynu sukcesywnie publikwan artykuły dnszące się d zgłsznych zagadnień raz dpwiedzi na zadane pytania. Infrmacja dtycząca metd samceny kntrli zarządczej pn. CAF i PRI: alternatywne metdy dknywania samceny kntrli zarządczej 9, skierwana d sób dpwiedzialnych za funkcjnwanie kntrli zarządczej w jednstce. Trzecia wersja dkumentu pn. Dbre praktyki kmitetów audytu w sektrze finansów publicznych" Interpretacje przepisów, wyjaśnienia i pinie W 2013 r. d Departamentu DA wpłynęł k. 100 pism dtyczących interpretacji i stswania przepisów audycie wewnętrznym raz kntrli zarządczej w jsfp. Isttne wątpliwści budziły kwestie dtyczące w szczególnści: zdbycia, weryfikacji i ewentualnej utraty uprawnień d przeprwadzania audytu wewnętrzneg w sektrze publicznym, wymagań d pracy na stanwisku audytra wewnętrzneg w urzędzie jst, kwalifikacji d kierwania kmórką audytu wewnętrzneg, bwiązków kierwników jednstek w zakresie audytu wewnętrzneg systemu bezpieczeństwa infrmacji, kwalifikacji d prwadzenia audytu wewnętrzneg w bszarze bezpieczeństwa infrmacji, zakresu pdmitweg audytu wewnętrzneg w gminach, z uwzględnieniem statusu samdzielnych publicznych zakładów pieki zdrwtnej raz samrządwych instytucji kultury, mżliwści prwadzenia audytu wewnętrzneg w gminach, pwiatach i wjewództwach samrządwych przez usługdawcę, ciągłści audytu wewnętrzneg w przypadku jeg prwadzenia przez usługdawców, 7 Załącznik d Kmunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kntrli zarządczej dla sektra finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, pz. 84) 8 w zakładce Ministerstw Finansów/Działalnść/Finanse publiczne/kntrla zarządcza i audyt wewnętrzny/kntrla zarządcza w sektrze publicznym/biuletyn Kntrla Zarządcza JST 9 w zakładce Ministerstw Finansów/Działalnść/Finanse publiczne/kntrla zarządcza i audyt wewnętrzny/ Kntrla zarządcza w sektrze publicznym/ Baza wiedzy 10 w zakładce Ministerstw Finansów/Działalnść/Finanse publiczne/kntrla zarządcza i audyt wewnętrzny/kmitety audytu/dbre praktyki 6

7 terminu rzpczęcia prwadzenia audytu wewnętrzneg w jednstce prgwej, wyznaczania bszarów ryzyka d przeprwadzania zadań zapewniających, audytu wewnętrzny w bszarze chrny infrmacji niejawnych, terminu sprządzenia sprawzdania z wyknania planu audytu wewnętrzneg za rk pprzedni, dstępu d rczneg planu audytu raz sprawzdania z przeprwadznych zadań audytwych, kntrli zarządczej w relacji d kntrli wewnętrznej (instytucjnalnej), knslidacji zadań z zakresu kntrli inspekcyjnej i audytu wewnętrzneg, sprządzania infrmacji realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrzneg w rku pprzednim, charakteru czynnści dradczych, chrny przysługującej kierwnikwi kmórki audytu wewnętrzneg Raprt benchmarkingwy Departament DA w 2013 r. p raz trzeci pracwał i publikwał na strnie internetwej MF raprt pn. Benchmarking audytu wewnętrzneg w jsfp 11. Badanie zstał przeprwadzne na pdstawie danych ujętych w Infrmacjach realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrzneg 12 za 2012 r. zgrmadznych przez Departament DA. Celem raprtu, pdbnie jak w latach ubiegłych, był dstarczenie audytrm wewnętrznym danych d dknania własnych badań prównawczych i samdsknalenia, a także kmitetm audytu materiału d dknania ceny efektywnści kmórek audytu wewnętrzneg z zastswaniem wskaźników przygtwanych w raprcie. W raprcie zachwane zstały, zastswane w pprzednich raprtach, grupy prównawcze, bejmujące jednrdne jednstki administracji rządwej. W związku ze zmianą zakresu danych zawartych w Infrmacjach za 2012 r. w prównaniu d danych z lat , w mawianej edycji raprtu p raz pierwszy zstały zaprezentwane nwe wskaźniki dtyczące: samceny, ceny zewnętrznej, czasu przeznaczneg na szklenia i rzwój zawdwy, udziału czasu wykrzystaneg na czynnści dradcze w budżecie czasu kmórki audytu wewnętrzneg (dalej jak: KAW) raz wydajneg czasu audytu. Ddatkw, pracwan szczegółwe wyniki raz wniski wynikające z analizy wskaźników, które zstały zaprezentwane dla jednstek działu brna nardwa na ptrzeby MON Udział w prjekcie systemwe wsparcie prcesów zarządzania w jst Departament DA w 2013 r. współpracwał z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (dalej jak: MAC) raz Małplską Szkłą Administracji Publicznej (dalej jak: MSAP) w ramach prjektu prwadzneg przez MAC Systemwe wsparcie prcesów zarządzania w jst w ramach Działania 5.2 Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki. Departament DA uczestniczy w wybranych inicjatywach prjektu, dtyczących kntrli 11 Zgdnie ze standardem 1300 standardów audytu wewnętrzneg zarządzający audytem wewnętrznym musi pracwać i realizwać prgram zapewnienia i pprawy jakści, bejmujący wszystkie aspekty działalnści audytu wewnętrzneg. Prgram służy m.in. d ceny wydajnści i skutecznści audytu wewnętrzneg raz d identyfikacji mżliwści pprawy. Bieżące mnitrwanie, stanwiące integralną część cdzienneg przeglądu i pmiaru działalnści audytu, mże dbywać się przy użyciu różnrdnych wskaźników działalnści. 12 Dalej jak: Infrmacja. 7

8 zarządczej w samrządzie. W 2013 r. trwały prace nad mdyfikacją metdy planwania rzwju instytucjnalneg (dalej jak: PRI) i jej wykrzystaniem d ceny kntrli zarządczej. We współpracy z MSAP Departament DA uzupełnił warunki kwestinariuszy diagnstycznych w metdzie PRI dla gmin i pwiatów wiążąc je ze standardami kntrli zarządczej. Wypracwane wspólnie rzwiązanie PRI umżliwi gminm i pwiatm dknanie pdwójnej ceny: 1. pzimu rzwju instytucjnalneg raz 2. stanu zarządzania gminą/pwiatem według standardów kntrli zarządczej. Wynik dtychczaswych prac zmdyfikwane kwestinariusze diagnstyczne PRI dla gmin raz dla pwiatów jak również prjekt prezentacji wyniku samceny kntrli zarządczej w jst, trzymał pzytywną pinię Najwyższej Izby Kntrli Współpraca z kmitetami audytu W ramach współpracy z kmitetami audytu w sektrze publicznym Departament DA pdjął w 2013 r. następujące działania: Opracwanie trzeciej wersji dkumentu pt. Dbre praktyki kmitetów audytu w sektrze finansów publicznych Dkument ten zawiera wybrane praktyki dtyczące pszczególnych bszarów działalnści kmitetów audytu, np.: rli i zadań kmitetów, ich składu, niezbędnych kmpetencji ich człnków, sprawzdawczści raz prcesu samceny. Każdy pdrzdział zstał uzupełniny nwe przykłady dbrych praktyk. Knkretne przykłady rzwiązań, przedstawine w dkumencie, zstały zidentyfikwane na pdstawie analizy infrmacji na temat międzynardwych praktyk dstępnych w Internecie raz analizy sprawzdań kmitetów audytu w sektrze publicznym, przekazywanych crcznie d Ministra Finansów. Dłączny zstał również pdrzdział pświęcny dbrym praktykm kmitetów audytu w zakresie zapewnienia funkcjnwania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kntrli zarządczej raz zapewnienia funkcjnwania skuteczneg audytu wewnętrzneg. Dkument wzbgacn załącznik nr 2, pświęcny zadanim kmórki audytu wewnętrzneg bsługującej prace kmitetu. Sptkanie kmórek audytu wewnętrzneg bsługujących prace kmitetów audytu W dniu 12 marca 2013 r. w MF dbył się pierwsze sptkanie przedstawicieli kmórek audytu wewnętrzneg bsługujących prace kmitetów audytu w sektrze publicznym. Celem sptkania była wymiana dświadczeń raz dbrych praktyk w zakresie bsługi kmitetów. Pnadt pdczas sptkania dyskutwan prblemach, z którymi muszą mierzyć się audytrzy bsługujący prace kmitetów audytu. Sptkanie kmitetów audytu W dniu 5 czerwca 2013 r. w MF dbył się drugie sptkanie dla przedstawicieli kmitetów audytu pwłanych przez ministrów kierujących działami administracji rządwej. W sptkaniu udział wzięli przedstawiciele kmitetów audytu z 17 ministerstw, w tym sekretarze i pdsekretarze stanu pełniący funkcje przewdniczących kmitetów, a także wskazani przez przewdniczących człnkwie kmitetów audytu: dyrektrzy generalni, przedstawiciele śrdwiska naukweg i audytrskieg raz pracwnicy ministerstw. Celem sptkania była wymiana dświadczeń i dbrych praktyk raz dyskusja nad kierunkami dalszych prac kmitetów, które pzwlą na dstarczenie faktyczneg wsparcia ministrm w realizacji zadań w zakresie kntrli zarządczej w nadzrwanych przez nich działach Ntatka raz prezentacje ze sptkania zstały publikwane na strnie MF w zakładce Ministerstw Finansów/ Działalnść/ Finanse publiczne/kntrla zarządcza i audyt wewnętrzny/ Kmitety audytu w sektrze publicznym/ Sptkania kmitetów audytu 8

9 1.5. Współpraca z krajwymi i zagranicznymi rganizacjami i instytucjami Udział w Grupie rbczej krdynwanej przez Dyrekcję Generalną ds. Budżetu Kmisji Eurpejskiej W bszarze międzynardwej wymiany dświadczeń Departament DA kntynuwał współpracę w ramach grupy rbczej - Publiczna Kntrla Wewnętrzna w krajach Unii Eurpejskiej. Pwyższa grupa rbcza pwstała jak wspólna inicjatywa Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu Kmisji Eurpejskiej 14 raz krajów UE i pełni rlę platfrmy współpracy pmiędzy Centralnymi Jednstkami Harmnizującymi 15. W skład grupy rbczej, prócz przedstawicieli DG ds. Budżetu pełniących rlę krdynacyjną, wchdzą przedstawiciele 7 krajów, wybranych przez Kmisję Eurpejską. Grupa rbcza ma na celu zidentyfikwanie zarówn najisttniejszych prblemów, jak i dbrych praktyk w zakresie publicznej kntrli wewnętrznej raz ich zaprezentwanie przedstawicielm wszystkich krajów UE raz krajów kandydujących pdczas knferencji, planwanej przez DG Budżet w 2014 r. w Hadze. W dniach kwietnia 2013 r. MF gścił przedstawicieli Grupy rbczej. W trakcie wizyty dknan wybru 2 zagadnień dtyczących kntrli wewnętrznej (zarządczej) raz 2 dtyczących audytu wewnętrzneg w sektrze publicznym, które stały się tematami dla 4 dkumentów pracwywanych przez człnków Grupy rbczej. Przedstawiciel Plski był zaangażwany w pracwanie następujących tematów: Zapewnienie jakści audytu wewnętrzneg raz Ciągłe dsknalenie rganizacji pprzez integrację kntrli wewnętrznej z cyklem zarządzania. Dkumenty te mają być inspiracją d dyskusji pdczas knferencji w Hadze, a następnie d pdjęcia działań usprawniających systemy kntrli wewnętrznej i audytu wewnętrzneg w krajach UE. Uczestnicy sptkania Grupy rbczej pdczas wizyty w Plsce mieli także mżliwść zapznania się z systemem kntrli zarządczej raz audytu wewnętrzneg w plskiej administracji publicznej. Współpraca z Eurpejskim Trybunałem Obrachunkwym Na zaprszenie MF w sptkaniu dla audytrów wewnętrznych z sektra publiczneg w dniu 19 listpada 2013 r. udział wzięli Augustyn Kubik, Audytr Człnek Eurpejskieg Trybunału Obrachunkweg raz Mariusz Pmieński, Dyrektr Biura. W pierwszej części sptkania Augustyn Kubik mówił rlę i zadania ETO, zwracając szczególną uwagę na audyt finanswy. W drugiej części sptkania Mariusz Pmieński mówił audyt wyknania zadań, prezentując przykłady praktyk stswanych przez ETO. Współpraca ze Służbą Audytu Wewnętrzneg Kmisji Eurpejskiej W ramach cykliczneg sptkania dla audytrów wewnętrznych z sektra publiczneg, w dniu 29 sierpnia 2013 r. Pani Agnieszka Kaźmierczak, Dyrektr Służby Audytu Wewnętrzneg Kmisji Eurpejskiej przedstawiła prezentację pt. Planwanie raz sprządzanie sprawzdań z zadania audytweg prwadzneg w frmie audytu efektywnściweg. Pierwsza część prezentacji dtyczyła wprwadzenia d zagadnień z zakresu przeprwadzania audytu efektywnściweg. W drugiej części zstały przedstawine szczegółwe zagadnienia dtyczące sprządzania sprawzdania z zadania audytweg na przykładzie audytów przeprwadznych w Kmisji Eurpejskiej. Współpraca z Najwyższą Izbą Kntrli: W ramach współpracy w zakresie prpagwania dbrych praktyk, dtyczących warsztatu pracy audytra, Pan Sławmir Grzelak, Wicedyrektr Delegatury Najwyższej Izby Kntrli w Warszawie, pdczas cykliczneg sptkania audytrów wewnętrznych sektra publiczneg w dniu 27 czerwca 2013 r. zaprezentwał prelekcję pt. Dświadczenia NIK w zakresie kntrli wyknywania zadań. 14 Dalej jak: DG ds. Budżetu 15 Odpwiednikami Departamentu DA, które funkcjnują w większści krajów UE i we wszystkich krajach kandydujących. 9

10 Pnadt Departament DA zapiniwał prjekt nwej wersji tłumaczenia Wytycznych w sprawie standardów kntrli wewnętrznej w sektrze publicznym INTOSAI GOV Współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Departament DA pdjął inicjatywę, realizwaną wspólnie z Departamentem Kntrli i Nadzru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 16, zmierzającą d pracwania zasad współpracy służb audytu wewnętrzneg i kntrli w jednstkach administracji rządwej. Celem działań zapczątkwanych w 2013 r. jest budwa ptymalneg mdelu współpracy służb audytu wewnętrzneg i kntrli instytucjnalnej w administracji rządwej, który dprwadzi d zwiększenia wartści ddanej, uzyskiwanej z działania ww. służb w ramach jednstki raz administracji rządwej. Wytyczne mają także na celu wzmcnienie kmpetencji bu służb dzięki bpólnej kmunikacji, współpracy raz wymianie dbrych praktyk. Osiągnięcie pżądaneg mdelu współpracy służb audytu wewnętrzneg i kntrli instytucjnalnej jest isttnym etapem na drdze d realizacji załżeń Strategii Sprawne Państw W 2013 r. uknstytuwał się Zespół pracwujący ww. Zasady, złżny z pracwników Departamentu DA i Departamentu DKiN KPRM raz kreśln zakres i harmngram dalszych prac. Departament DA współpracwał w trybie rbczym w ramach dwóch prjektów realizwanych przez Departament Służby Cywilnej KPRM pn. Dsknalenie standardów zarządzania w administracji rządwej raz Prcesy, cele, kmpetencje zintegrwane zarządzanie w urzędzie, a także uczestniczył w sptkaniach Grup Wsparcia dla bydwu prjektów. Departament DA piniwał dkumenty wypracwane w ramach zespłu ds. usprawnienia nadzru w administracji rządwej, pwłaneg przez DKiN KPRM Grmadzenie i analizwanie infrmacji Infrmacja rczna realizacji audytu W 2013 r. funkcjnwały dwa wzry Infrmacji, pracwane w rku pprzednim dla jednstek, w których audyt wewnętrzny prwadzi zatrudniny audytr wewnętrzny raz usługdawca. Pmim zastswania teg sameg wzru Infrmacji, 30% nadesłanych dkumentów zawierał błędy, wymagające weryfikacji raz krekty. Uwagę zwraca fakt, że jednstki przysyłając błędnie wypełnine Infrmacje w dużej części pwielały błędy ppełnine w rku pprzednim, pmim udstępnienia Wytycznych w zakresie sprządzania Infrmacji. Pnadt, w tku grmadzenia danych dtyczących realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrzneg, na bieżąc wyjaśniane były wątpliwści i uzgadniane były niezbędne krekty z audytrami wewnętrznymi zarówn w kntaktach telefnicznych, jak i w krespndencji mailwej Analiza ankiet dtyczących kntrli zarządczej raz świadczeń stanie kntrli zarządczej Ankiety dtyczące kntrli zarządczej W 2013 r. Departament DA przeprwadził analizę wyników ankiet przeprwadznych w wybranych jst i jednstkach administracji rządwej, dtyczących funkcjnwania niektórych bszarów kntrli zarządczej w 2012 r. Wyniki ankiet i przeprwadznych analiz zstały przedstawine w dkumentach publikwanych na strnie internetwej MF: Analiza wyników badania ankietweg przeprwadzneg w ministerstwach i jednstkach w działach z zakresu wybranych zagadnień funkcjnwania kntrli zarządczej w 2012 rku, 16 Dalej jak: DKiN KPRM 10

11 Analiza wyników badania ankietweg przeprwadzneg w jst z zakresu wybranych zagadnień funkcjnwania kntrli zarządczej w 2012 rku. Oświadczenia stanie kntrli zarządczej Departament DA c rku dknuje analizy świadczeń stanie kntrli zarządczej, złżnych przez ministrów kierujących działami administracji rządwej. W 2013 r. przeprwadzn analizę świadczeń za 2012 r., a szczegółwe wyniki publikwan na strnie internetwej MF Sprawzdania kmitetów audytu W 2013 r. wszystkie 18 kmitetów audytu sektra publiczneg przekazał Ministrwi Finansów sprawzdania ze swjej działalnści w rku Na pdstawie tych sprawzdań pracwan dkument pt. Pdsumwanie sprawzdań kmitetów audytu z realizacji zadań w 2012 r., przedstawiający najważniejsze działania pdejmwane przez kmitety audytu w 2012 r. W Pdsumwaniu szczególna uwaga zstała pświęcna tym inicjatywm, które stanwią wyraz właściweg, w cenie Departamentu DA, wykrzystania ptencjału i rli kmitetów w systemie kntrli zarządczej i audytu wewnętrzneg. Pnadt, wydrębnin przykłady dbrych praktyk stswanych przez pszczególne kmitety audytu, które mgą stanwić wartść ddaną dla innych kmitetów. 2. Działalnść Departamentu DA w zakresie krdynacji kntrli zarządczej w MF 2.1. Opracwanie i wydanie nwych zasad kntrli zarządczej w resrcie finansów W parciu dwuletnie dświadczenie funkcjnwania rzwiązań z zakresu kntrli zarządczej w MF i jednstkach resrtu finansów, Departament DA pdjął prace nad uprszczeniem i dstswaniem rzwiązań d systemów planwania i sprawzdawania z realizacji zadań funkcjnujących w MF raz jednstkach pdległych i nadzrwanych. Uprszczna zstała dkumentacja kntrli zarządczej. Przyjęt zasadę, zgdnie z którą planwanie mierzalnych celów dbywać się będzie na pzimie Kierwnictwa MF, zaś planwanie realizujących te cele zadań i ich mierzalnych rezultatów dbywać się będzie na pzimie dyrektrów departamentów i biur. Zmiany wprwadzn Zarządzeniem Nr 49 Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kntrli zarządczej. Równlegle d ww. Zarządzenia Departament DA pracwywał wskazówki, które bardziej szczegółw prezentują przyjęte rzwiązania: planwania działalnści, zarządzania ryzykiem, mnitrwania realizacji celów i zadań, ceny stanu kntrli zarządczej i prezentwanie jej wyników w świadczeniach stanie kntrli zarządczej. Prace nad dkumentem zakńczn na pczątku 2014 r. 11

12 2.2. Samcena w MF W styczniu 2013 r. Departament DA przygtwał i przeprwadził samcenę kntrli zarządczej za 2012 r. w 33 kmórkach rganizacyjnych MF (w 5 pminiętych kmórkach, samcena zstała przeprwadzna pdczas kntrli przeprwadzanej w pprzednim rku przez Biur Kntrli Resrtwej). Oddzielnie przygtwan ankiety samceny dla pracwników, a ddzielnie dla dyrektrów i ich zastępców. Celem samceny był pznanie pinii ankietwanych na temat funkcjnwania wybranych standardów kntrli zarządczej w departamencie/biurze. Na pdstawie uzyskanych wyników Departament DA przygtwał analizy, przekazując je w lutym 2013 r. dyrektrm pszczególnych departamentów i biur, aby stanwiły źródł d przygtwania świadczeń stanie kntrli zarządczej. Departament DA pracwał także analizę zbirczą dla całeg MF, publikwaną na strnie intranetwej MF Przygtwanie planu działalnści, sprawzdania z wyknania planu działalnści raz świadczenia stanie kntrli zarządczej Departament DA dpwiadając za bsługę Ministra Finansów w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjnwania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kntrli zarządczej w kierwanych przez nieg działach pdjął następujące działania: zebranie i analiza infrmacji niezbędnych d dknania ceny stanu kntrli zarządczej w działach kierwanych przez Ministra Finansów raz przygtwanie Oświadczenia Ministra Finansów stanie kntrli zarządczej za rk 2012, przygtwanie Sprawzdania z wyknania planu działalnści Ministra Finansów za rk 2012, prwadzenie półrczneg mnitringu realizacji celów kreślnych w Planie działalnści Ministra Finansów na rk 2013, przygtwanie prjektu Planu działalnści Ministra Finansów na rk Pnadt Departament DA przeprwadził analizę planów pracy na 2013 r. sprządznych przez dyrektrów kmórek rganizacyjnych MF. Wniski z analizy zstały zawarte w wewnętrznej ntatce. 3. Inne zadania Departamentu DA 3.1. Przygtwanie kncepcji ceny zewnętrznej dla jednstek pdległych i nadzrwanych przez Ministra Finansów Departament DA w II płwie 2013 r., w ramach działań krdynacyjnych raz wsparcia audytrów wewnętrznych jednstek resrtu finansów, pracwał gólną kncepcję dtyczącą rganizacji systemu ceny zewnętrznej 17 kmórek audytu wewnętrzneg w jednstkach resrtu finansów. Celem pracwanej kncepcji był zapewnienie zgdnści dknywanej w tych jednstkach ceny zewnętrznej ze standardami audytu wewnętrzneg, zapewnienie jej 17 Wymóg przeprwadzania ceny zewnętrznej wynika z art. 273 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U r. pz. 885, z późn. zm.), który nakłada na audytra wewnętrzneg bwiązek kierwania się wskazówkami zawartymi w Międzynardwych Standardach Praktyki Zawdwej Audytu Wewnętrzneg, kreślnych przez Ministra Finansów jak standardy audytu wewnętrzneg dla jednstek sektra finansów publicznych (Kmunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrzneg dla jednstek sektra finansów, Dz. Urz. Min. Fin. pz. 15). 12

13 dpwiedniej jakści, prównywalnści, a także zapewnienie jednliteg pdejścia d przeprwadzania ceny w całym resrcie. Opracwana gólna kncepcja ceny zewnętrznej pierała się na jednej z dwóch akceptwanych i zalecanych przez standardy audytu wewnętrzneg frm przeprwadzania ceny zewnętrznej, tj. kmplekswej wewnętrznej samcenie z niezależną walidacją. Isttnym załżeniem kncepcji rganizacji systemu ceny zewnętrznej był jej przygtwanie i przeprwadzanie w parciu mżliwie najniższe nakłady, tj. przy wykrzystaniu zasbów sbwych kmórek audytu wewnętrzneg w resrcie, z pminięciem pdmitów zewnętrznych raz ksztów, które wiązałyby się ze zlecaniem przeprwadzenia ceny zewnętrznej pdmitm spza rganizacji. Kncepcja zstała zatwierdzna w dniu 24 września 2013 r. przez Kmitet Audytu MF, który upważnił Departament DA d pracwania szczegółwej kncepcji ceny zewnętrznej raz przygtwania systemu jej przeprwadzania. W ramach rganizacji systemu przeprwadzania ceny zewnętrznej w IV kwartale 2013 r. Departament DA pdjął następujące działania: przekazał kierwnikm jednstek resrtu (Izb Celnych, Izb Skarbwych, Urzędów Kntrli Skarbwej, Kujawsk- Pmrskieg Urzędu Skarbweg w Bydgszczy, Dlnśląskieg Urzędu Skarbweg we Wrcławiu raz Centrum Przetwarzania Danych MF) infrmacje planwanych działaniach w zakresie rganizacji systemu ceny zewnętrznej, a także pracwał wstępny harmngram działań dtyczący pszczególnych etapów rganizacji systemu ceny zewnętrznej, uzyskał akceptację wszystkich 51 kierwników jednstek resrtu dla działań w ramach przygtwania kncepcji ceny zewnętrznej raz zebrał deklaracje d ww. kierwników dtyczące przystąpienia d ww. systemu, które złżne zstały na pracwanym przez Departament DA frmularzu, pracwał ankietę dla audytrów wewnętrznych resrtu finansów, zgłsznych d systemu ceny zewnętrznej, na pdstawie której zgrmadzne zstały niezbędne infrmacje audytrach wewnętrznych, które następnie psłużyły d wybru 6 człnków grupy rbczej (p 2 z pinów skarbweg, pdatkweg i celneg) z 51 jednstek resrtu, którzy wraz z 3 pracwnikami Departamentu DA w 2014 r. w ramach przygtwania kncepcji ceny zewnętrznej zstali zbwiązani d pracwania metdyki przeprwadzania ceny zewnętrznej z niezależną walidacją w rku następnym raz kntynuwania działań zgdnie z pracwanym harmngramem Piltaż przeglądu efektywnściweg W 2013 r. Departament DA kntynuwał prace nad piltażem przeglądu efektywnściweg w administracji publicznej we współpracy z pracwnikami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy dradczym udziale pracwnika MAC. Piltaż służył wypracwaniu raz pisaniu prcesu przeglądu efektywnściweg i przygtwaniu jeg metdyki - nweg narzędzia przeznaczneg dla dyspnentów części budżetwych d przeprwadzania samdzielneg i systematyczneg badania efektywnści wydatków publicznych. Dnia 23 kwietnia 2013 r. pracwan prjekt pdsumwania wyników piltażu. Następnie w dniu 20 maja 2013 r. prjekt zawierający wyniki piltażu przeglądu bez zalecenia dknywania g przez dyspnentów zstał przekazany d Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zidentyfikwan luki, które uniemżliwiły sfrmułwanie wytycznych d dknywania cen efektywnści i zaprpnwan rezygnację z przeprwadzenia teg prjektu. 13

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa: Realizacja prjektu szkleniweg pn. Skuteczne i efektywne zarządzanie - dsknalenie umiejętnści menedżerskich dla kadry kierwniczej resrtu Obrny Nardwej ZP_27_2012 Numer głszenia: 155537-2012; data

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F:

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F: Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy w Olszewie Brkach Olszew-Brki, marzec 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry

Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry Pdsumwanie Strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk MasterPlanu dla Zamawiający: Krajwy Zarząd Gspdarki Wdnej ul. Grzybwska 80/82 00-844 Warszawa Jednstka prjektująca: Dyrektr Techniczny Dradztw Infrastrukturalne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Powyższy Załącznik jest przeznaczony dla Umów z wieloma Beneficjentami, dla :

Powyższy Załącznik jest przeznaczony dla Umów z wieloma Beneficjentami, dla : ZAŁĄCZNIK III_MULTI_MOB_EDU_Młdzież WE_w KE 2014-07-30_2014-08-06_ZRF ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE Pwyższy Załącznik jest przeznaczny dla Umów z wielma Beneficjentami, dla : Akcji 1 Młdzież

Bardziej szczegółowo

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Nr 5 GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Wspieranie rganizacji, jak zadanie własne samrządu Szanwni Państw, Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Czerwieńsk: Opracwanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całeg bszaru funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające.

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. WPROWADZENIE Niniejszy Załącznik uzupełnia zasady związane z wykrzystaniem przyznaneg dfinanswania w ramach różnych kategrii budżetu, mających zastswanie w Prjekcie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: PRZEGLĄD ROCZNY WENTYLACJI MECHANICZNYCH I POMIARY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Przeprwadzenie audytu zewnętrzneg prjektu współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa chrny sób i mienia na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 109847-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Kompetencje. Warszawa, kwiecień 2010 rok

Kompetencje. Warszawa, kwiecień 2010 rok Kmpetencje Warszawa, kwiecień 2010 rk Bieżąca tematyka prac realizwanych przez ISE przygtwywanie załżeń plityki energetycznej państwa d 2010, 2025 i 2030 raz związane z tym prace badawcz - prgnstyczne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Dstawę usług cachingu dla pracwników departamentów ministerstw bjętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, Warszawa: Pełnienie funkcji krdynatra zadania nr 3 - pracwanie i udstępnienie materiałów pdnszących kmpetencje maturalne w prjekcie Otwarta szkła - system wsparcia uczniów migrujących. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER)

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) W stsunku d umów w ramach prjektu Mbilnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo