Ład korporacyjny 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ład korporacyjny 2014"

Transkrypt

1 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartściwych S.A. w Warszawie. Tekst jednlity wyżej wymienineg zbiru zasad przyjęty w dniu 21 listpada 2012 rku przez Radę Giełdy Papierów Wartściwych S.A. w Warszawie uchwałą nr 19/1307/2012, jest publicznie dstępny na strnie internetwej GPW: 2. Stswanie zasad ładu krpracyjneg. Spółka dstąpiła d stswania następujących rekmendacji i zasad wymieninych w w/w zbirze zasad ładu krpracyjneg: - rekmendacji wymieninej w Części I pkt 5 TREŚĆ REKOMENDACJI: 5. Spółka pwinna psiadać plitykę wynagrdzeń raz zasady jej ustalania. Plityka wynagrdzeń pwinna w szczególnści kreślać frmę, strukturę i pzim wynagrdzeń człnków rganów nadzrujących i zarządzających. Przy kreślaniu plityki wynagrdzeń człnków rganów nadzrujących i zarządzających spółki pwinn mieć zastswanie zalecenie Kmisji Eurpejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania dpwiednieg systemu wynagrdzeń dyrektrów spółek ntwanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnine zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). KOMENTARZ: Spółka psiada plitykę wynagrdzeń sfrmalizwaną w Regulaminie Wynagradzania, który ustala zasady wynagradzania pracwników Spółki. Frmę, strukturę i pzim wynagrdzeń człnków rganów nadzrujących i zarządzających Spółki kreśla niezmienna d kilkunastu lat plityka wynagrdzeń ustalna dpwiedni przez Walne Zgrmadzenie (dla człnków Rady) raz Radę Nadzrczą (dla człnków Zarządu). Plityka ta sfrmalizwana jest w wewnętrznych aktach prawnych Spółki, w tym głównie w uchwałach Walneg Zgrmadzenia i Rady Nadzrczej. Przy ustalaniu istniejącej w Spółce plityki wynagrdzeń człnków rganów nadzrujących i zarządzających Spółki nie stswan wymieninych w zasadzie 5, zaleceń Kmisji Eurpejskiej. Według dtychczaswych pinii Władz Spółki plityka wynagrdzeń wypracwana i stswana d kilkunastu lat przez Spółkę jest w pełni efektywna. Zawiera elementy mtywacyjne, które w wyważny spsób są pwiązane ze standingiem firmy, z załżnymi budżetami raz realizacją celów strategicznych. Emitent rzpcznie stswanie w pełni tej zasady p pwzięciu infrmacji wprwadzeniu przez Władze Spółki plityki wynagrdzeń partej na zaleceniach Kmisji Eurpejskiej wymieninych w rekmendacji 5. - rekmendacji wymieninej w Części I pkt 9 TREŚĆ REKOMENDACJI: 9. GPW rekmenduje spółkm publicznym i ich akcjnariuszm, by zapewniały ne zrównważny udział kbiet i mężczyzn w wyknywaniu funkcji zarządu i nadzru w przedsiębirstwach, 1

2 wzmacniając w ten spsób kreatywnść i innwacyjnść w prwadznej przez spółki działalnści gspdarczej. KOMENTARZ: W wewnętrznych aktach prawnych Spółki nie funkcjnują żadne regulacje dtyczące zasad równści prprcji (parytetu) kbiet i mężczyzn przy dknywaniu wybru człnków rganów zarządczych i nadzrczych Spółki. Głównymi kryteriami ceny stswanymi przy wybrze człnków rganów zarządczych i nadzrczych były dtychczas kmpetencje i dświadczenie zawdwe pszczególnych kandydatów. Spółka nie wyklucza mżliwści stswania ww. zasady w przyszłści. - rekmendacji wymieninej w Części I pkt 12 TREŚĆ REKOMENDACJI: 12. Spółka pwinna zapewnić akcjnariuszm mżliwść wyknywania sbiście lub przez pełnmcnika prawa głsu w tku walneg zgrmadzenia, pza miejscem dbywania walneg zgrmadzenia, przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej. KOMENTARZ: Statut STALPROFIL S.A. nie przewiduje mżliwści brania udziału w walnym zgrmadzeniu przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej. Spółka mże rzpcząć stswanie tej zasady p pwzięciu decyzji przez akcjnariuszy zmianie Statutu w tym zakresie. - zasady znacznej numerem 9a w Części II pkt.1 TREŚĆ ZASADY: 1. Spółka prwadzi krpracyjną strnę internetwą i zamieszcza na niej, prócz infrmacji wymaganych przez przepisy prawa:...9a) zapis przebiegu brad walneg zgrmadzenia, w frmie audi lub wide," KOMENTARZ: W cenie Spółki dtychczaswa praktyka dkumentwania przez Spółkę przebiegu walnych zgrmadzeń prezentuje rzeczywisty przebieg brad walneg zgrmadzenia raz zapewnia transparentnść Spółki i chrni prawa wszystkich akcjnariuszy. Infrmacje dtyczące pdejmwanych uchwał, a także infrmacje dstąpieniu d rzpatrzenia któregklwiek z punktów brad raz infrmacje sprzeciwach zgłaszanych d prtkłu, Spółka publikuje w frmie raprtów bieżących i zamieszcza na swjej strnie internetwej. Pnadt prezentacje multimedialne przedstawiane pdczas brad walneg zgrmadzenia publikwane są na strnie internetwej Spółki. Zdaniem Spółki inwestrzy mają zatem mżliwść zapznania się z wszystkimi isttnymi sprawami pruszanymi na walnym zgrmadzeniu. Spółka nie wyklucza mżliwści stswania ww. zasady w przyszłści. - zasady wymieninej w Części III pkt 6 TREŚĆ ZASADY: 6. Przynajmniej dwóch człnków rady nadzrczej pwinn spełniać kryteria niezależnści d spółki i pdmitów pzstających w isttnym pwiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależnści człnków rady nadzrczej pwinien być stswany Załącznik II d Zalecenia Kmisji Eurpejskiej z dnia 15 luteg 2005 r. dtycząceg rli dyrektrów niewyknawczych lub będących człnkami rady nadzrczej spółek giełdwych i kmisji rady (nadzrczej). Niezależnie d pstanwień pkt b) wyżej wymienineg Załącznika sba będąca pracwnikiem spółki, pdmitu zależneg lub pdmitu stwarzyszneg nie mże być uznana za spełniającą kryteria niezależnści, których mwa w tym Załączniku. Pnadt za pwiązanie z akcjnariuszem wykluczające przymit niezależnści człnka rady nadzrczej w rzumieniu 2

3 niniejszej zasady rzumie się rzeczywiste i isttne pwiązanie z akcjnariuszem mającym praw d wyknywania 5% i więcej gólnej liczby głsów na walnym zgrmadzeniu. KOMENTARZ: W Radzie Nadzrczej STALPROFIL S.A. nie zasiada przynajmniej dwóch Człnków spełniających kryteria niezależnści. Człnkwie Rady są pwiązani z głównymi akcjnariuszami Spółki. Spółka psiada 3 głównych akcjnariuszy, d których należy 77,5% głsów na Walnym Zgrmadzeniu. Człnkami Rady Nadzrczej są sby pwiązane z tymi akcjnariuszami. Według dtychczaswej pinii Władz Spółki umżliwia t właściwą i efektywną realizację strategii rzwju Spółki, która uwzględnia interesy wszystkich grup akcjnariuszy raz innych grup związanych z przedsiębirstwem Spółki. Emitent rzpcznie stswanie tej zasady p pwzięciu infrmacji pwłaniu Człnków Rady spełniających kryteria niezależnści. - zasady wymieninej w Części III pkt 8 TREŚĆ ZASADY: 8. W zakresie zadań i funkcjnwania kmitetów działających w radzie nadzrczej pwinien być stswany Załącznik I d Zalecenia Kmisji Eurpejskiej z dnia 15 luteg 2005 r. dtycząceg rli dyrektrów niewyknawczych ( ). KOMENTARZ: W ramach Rady Nadzrczej STALPROFIL S.A. funkcjnuje jeden kmitet, jest t Kmitet Audytu. Skład Kmitetu Audytu nie jest zgdny z Załącznikiem I d Zalecenia Kmisji Eurpejskiej z dnia 15 luteg 2005r., pnieważ żaden z jeg człnków nie spełnia kryteriów niezależnści w myśl Załącznika II d Zalecenia Kmisji Eurpejskiej z dnia 15 luteg 2005 r. dtycząceg rli dyrektrów niewyknawczych lub będących człnkami rady nadzrczej spółek giełdwych i kmisji rady (nadzrczej). Osby zasiadające w Kmitecie Audytu spełniają kryteria niezależnści pisane w art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. biegłych rewidentach i ich samrządzie, pdmitach uprawninych d badania sprawzdań finanswych raz nadzrze publicznym. Kmitet Audytu funkcjnuje w parciu swój Regulamin zatwierdzny przez Radę Nadzrczą w dniu 15 grudnia 2009 rku. Przyjęcie Regulaminu Kmitetu Audytu, twrzneg m.in. w parciu wspmniany Załącznik I d Zalecenia Kmisji Eurpejskiej jest pierwszym etapem implementacji zasad funkcjnwania i zadań dla kmisji rewizyjnych, które zstały zawarte w tym dkumencie. Pełna implementacja Załącznika I d Zalecenia Kmisji Eurpejskiej z dnia 15 luteg 2005 r. mże nastąpić p pwzięciu infrmacji pwłaniu Człnków Rady spełniających kryteria niezależnści. - zasady znacznej numerem 10 w części IV Dbrych Praktyk: TREŚĆ ZASADY: "Spółka pwinna zapewnić akcjnariuszm mżliwść udziału w walnym zgrmadzeniu przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej, plegającej na: 1) transmisji brad walneg zgrmadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustrnnej kmunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjnariusze mgą wypwiadać się w tku brad walneg zgrmadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce brad.".. KOMENTARZ: Statut STALPROFIL S.A. nie przewiduje mżliwści brania udziału w walnym zgrmadzeniu przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej. W cenie Spółki bwiązujące dtychczas zasady udziału w walnych zgrmadzeniach Spółki dpwiedni zabezpieczają interesy jej akcjnariuszy, w tym także akcjnariuszy mniejszściwych, umżliwiając im właściwe wyknywanie praw z akcji. Pwyższa 3

4 zasada nie jest stswana, z uwagi na mżliwść wystąpienia zagrżeń zarówn natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłweg i sprawneg przeprwadzania brad walneg zgrmadzenia. Pnadt w cenie Spółki wiąże się t z pnszeniem przez Spółkę ddatkwych, nieuzasadninych na chwilę becną ksztów. Spółka nie wyklucza jednak mżliwści stswania ww. zasady w przyszłści. 3. Systemy kntrli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w prcesie sprządzania sprawzdań finanswych. Obwiązki związane z zarządzaniem ryzykiem krpracyjnym w Spółce wypełniane są przez Zarząd, kierwnictw raz pzstałych pracwników. Zarząd Spółki na bieżąc pdejmuje działania zmierzające d identyfikacji raz mnitringu bszarów działalnści narażnych na ryzyk raz zapewnienia dpwiedniej jakści zabezpieczeń, graniczających pzim ryzyka. Mechanizmy kntrli bejmują spsób wyknywania zadań przez pracwników Spółki, w tym w szczególnści: uprawnienia, kmpetencje raz zgdnść wyknywanych czynnści z zasadami i prcedurami pracwanymi dla pszczególnych bszarów funkcjnwania Spółki. Mechanizmy te mają charakter kntrlny i wbudwane są zarówn w wewnętrzne akty nrmatywne, prcedury, jak i w funkcjnujący w Spółce system infrmatyczny d zarządzania przedsiębirstwem. Księgi rachunkwe spółki prwadzne są z wykrzystaniem systemu infrmatyczneg, który psiada wbudwane mechanizmy zabezpieczające dane księgwe przed ich utratą, zniszczeniem i nieuprawninym skpiwaniem. System kntrli wewnętrznej w dniesieniu d prcesu sprządzania sprawzdań finanswych realizwany jest głównie przez Zarząd, Główneg Księgweg raz pzstałych pracwników pinu finansweg. Kntrla ma na celu zapewnienie zgdnści sprządzanych sprawzdań z księgami i dkumentami raz bwiązującymi przepisami dtyczącymi zasad prwadzenia rachunkwści, a także przedstawiania wyników działalnści gspdarczej raz sytuacji majątkwej i finanswej Spółki zgdnie ze stanem faktycznym. Sprawzdania finanswe, w tym raprty kreswe Spółki sprządzane są zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa raz przyjętą przez Spółkę plityką rachunkwści. Zatwierdzna przez Zarząd d stswania w Spółce dkumentacja bejmuje miedzy innymi: Ogólne zasady prwadzenia ksiąg rachunkwych, Przyjęte metdy ewidencji, wyceny, rzliczenia i sprawzdawczści, Wykaz knt księgi głównej i zasady księgwania na nich peracji gspdarczych, Zasady prwadzenia ksiąg pmcniczych i ich pwiązania z kntami księgi głównej, Wykaz zbirów stanwiących księgi rachunkwe na nśnikach elektrnicznych, Prgramy kmputerwe z pisem ich przeznaczenia, zasady chrny danych raz pzstała dkumentacja przetwarzania danych. W trakcie twrzenia kreślnych prcedur i wewnętrznych aktów prawnych, dtyczących plityki rachunkwści, Spółka przywiązuje szczególną dbałść d zapewnienia dpwiednich mechanizmów kntrlnych. 4

5 Pdstawwe czynnści kntrlne pdejmwane są na bieżąc w ramach zakresów bwiązków kreślnych dla pszczególnych pracwników Działu Księgwści raz Działu Analiz Finanswych. Kntrle plegają m.in. na przeglądzie analitycznym isttnych sald, prównywanie ich d załżnych budżetów raz d pprzednich kresów, a także na bieżącej weryfikacji kmpletnści i prawidłwści infrmacji trzymywanych z działów merytrycznych. Zidentyfikwane, ewentualne nieprawidłwści krygwane są na bieżąc przez pracwników Spółki psiadających szczególne uprawnienia. Człnek Zarządu ds. Finanswych i Główny Księgwy Spółki mnitrują na bieżąc kmpletnść i terminwść wyknania pszczególnych czynnści kniecznych d zamknięcia kresu sprawzdawczeg. Sprawzdania finanswe są przygtwywane przez zespół pd kierwnictwem Główneg Księgweg i następnie weryfikwane przez Zarząd, który zgdnie z przepisami wewnętrznymi dknuje jeg każdrazwej akceptacji. Nadzór nad całścią prcesu kntrli wewnętrznej sprawuje Zarząd Spółki. Ważną rlę w istniejącym w Spółce, ciągłym, wielstpniwym prcesie kntrli wewnętrznej pełni Rada Nadzrcza raz wchdzący w jej skład Kmitet Audytu, pwłany przez Radę Nadzrczą w dniu 28 września 2009 rku. D zadań Kmitetu Audytu należy między innymi mnitrwanie prcesu sprawzdawczści finanswej raz mnitrwanie skutecznści systemów kntrli wewnętrznej, a także prcesu zarządzania ryzykiem isttnym dla Spółki. Kmitet Audytu jest na bieżąc infrmwany harmngramie audytu i pprzez ścisły kntakt z audytrem zewnętrznym przeprwadzającym czynnści rewizji finanswej mnitruje prces sprządzania sprawzdań finanswych raz jakść współpracy Zarządu z audytrem. Kmitet Audytu mnitruje także niezależnść sbistą audytrów raz niezależnść Kancelarii przeprwadzającej badanie w stsunku d człnków rganów zarządzających, nadzrujących Spółki raz w stsunku d samej Spółki STALPROFIL S.A.. Elementem kntrli prcesu sprządzania sprawzdań finanswych jest ich weryfikacja przez niezależneg biegłeg rewidenta, wybru któreg dknuje Rada Nadzrcza w drdze knkursu fert. Zgdnie z ksh i Statutem Spółki, Rada Nadzrcza crcznie dknuje ceny sprawzdań finanswych Spółki w zakresie ich zgdnści z księgami i dkumentami, jak i ze stanem faktycznym, a wynikach tej ceny infrmuje akcjnariuszy w swim sprawzdaniu, dstępnym na strnie internetwej Spółki. 4. Wykaz akcjnariuszy psiadających znaczne pakiety akcji STALPROFIL S.A. Pniższa tabela przedstawia akcjnariuszy Spółki STALPROFIL S.A. psiadających zgdnie z naszą najlepszą wiedzą c najmniej 5% głsów na Walnym Zgrmadzeniu Spółki na dzień przekazania niniejszeg raprtu rczneg. Infrmacje w tabeli parte są infrmacje trzymane d akcjnariuszy zgdnie z artykułem 69 par. 1 Ustawy z dnia 4 września 2008 rku zmianie ustawy fercie publicznej i warunkach wprwadzania instrumentów finanswych d zrganizwaneg systemu brtu raz spółkach publicznych raz zmianie innych ustaw. 5

6 Tabela 1 Struktura akcjnariatu STALPROFIL S.A. na dzień 31 grudnia 2014 rku: Akcjnariusz Ilść akcji razem Udział w kapitale akcyjnym Ilść głsów razem % głsów na WZ ArcelrMittal Pland S.A ,48% ,68% MZZ Pracwników Arcelr Mittal Dąbrwa Górnicza ,89% ,58% MOZ NSZZ Slidarnść ArcelrMittal Pland S.A ,54% ,70% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ,84% ,14% Pzstali akcjnariusze ,25% ,89% Razem ,00% ,00% Zgdnie z infrmacją psiadaną przez Spółkę w trakcie rku 2014 nie nastąpiły żadne zmiany w liczbie akcji i głsów będących w psiadaniu znaczących akcjnariuszy Spółki. 5. Wskazanie psiadaczy papierów wartściwych dających specjalne uprawnienia kntrlne akcji serii A wyemitwanych przez STALPROFIL S.A t akcje imienne uprzywilejwane c d głsu w ten spsób, że na jedną akcję przypada pięć głsów na Walnym Zgrmadzeniu. Strukturę akcjnariuszy, którzy na dzień r. mają w psiadaniu akcje serii A przedstawia Tabela 28. Tabela 2 Struktura akcjnariuszy, którzy na dzień r. mają w psiadaniu akcje serii A Akcjnariusz Liczba akcji serii A Liczba głsów z akcji serii A ArcelrMittal Pland S.A MZZ Pracwników Arcelr Mittal Dąbrwa Górnicza MOZ NSZZ Slidarnść ArcelrMittal Pland S.A Razem STALPROFIL S.A. nie wyemitwał żadnych innych papierów wartściwych, które dają specjalne uprawnienia, w tym specjalne uprawnienia kntrlne. 6. Ograniczenia dtyczące wyknywania prawa głsu lub graniczenia dtyczące przenszenia prawa własnści papierów wartściwych. Nie istnieją żadne graniczenia dtyczące wyknywania prawa głsu raz przenszenia prawa własnści papierów wartściwych wyemitwanych przez STALPROFIL S.A. 7. Skład sbwy i zmiany w rganach Spółki. Skład Zarządu STALPROFIL S.A. na dzień r. przedstawiał się następując: 6

7 Jerzy Bernhard, Prezes Zarządu, Dyrektr Generalny, Zenn Jędrcha, Wiceprezes Zarządu, Dyrektr Handlwy, Henryk Orczykwski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektr Rzwju, Sylwia Ptcka-Lewicka, Wiceprezes Zarządu, Dyrektr Finanswy. W trakcie rku brtweg 2014 nie nastąpiła żadna zmiana w składzie Zarządu. Kadencja becneg Zarządu upływa z dniem dbycia Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia zatwierdzająceg sprawzdanie finanswe Spółki za rk brtwy Skład Rady Nadzrczej STALPROFIL S.A. na dzień r. przedstawiał się następując: Stefan Dzienniak, Przewdniczący Rady Nadzrczej, Jacek Zub, Wiceprzewdniczący Rady Nadzrczej, Marcin Gamrt, Człnek Rady Nadzrczej, Jerzy Ginski, Człnek Rady Nadzrczej, Jarsław Kuna, Człnek Rady Nadzrczej, Krzysztf Lis, Człnek Rady Nadzrczej, Tmasz Ślęzak, Człnek Rady Nadzrczej. W trakcie kresu sprawzdawczeg nie nastąpiła żadna zmiana w składzie Rady Nadzrczej STALPROFIL S.A. Kadencja becnej Rady Nadzrczej upływa z dniem dbycia Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia zatwierdzająceg sprawzdanie finanswe Spółki za rk brtwy Skład sbwy Kmitetu Audytu Rady Nadzrczej w trakcie kresu sprawzdawczeg nie zmienił się i na kniec rku 2014 przedstawiał się następując: Tmasz Ślęzak, Przewdniczący Kmitetu Audytu, Jacek Zub, Człnek Kmitetu Audytu, Krzysztf Lis, Człnek Kmitetu Audytu. 8. Opis zasad dtyczących pwływania i dwływania sób zarządzających i nadzrujących i ich kmitetów raz ich uprawnień. Zarząd Spółki składa się z dwóch d czterech człnków pwływanych na kres pięciletniej kadencji uchwałą Rady Nadzrczej. Uchwały w przedmicie dwłania lub pwłania pszczególnych człnków Zarządu pdejmwane są kwalifikwaną większścią 5/7 głsów becnych przy becnści c najmniej sześciu człnków Rady. D reprezentwania Spółki wymagane jest łączne współdziałanie dwóch człnków Zarządu lub człnka Zarządu wraz z prkurentem. Zarząd upważniny jest d pdejmwania wszelkich decyzji nie zastrzeżnych kmpetencjami innych rganów Spółki. Zarząd prwadzi sprawy Spółki, reprezentuje ją w sądzie i pza sądem. Opis zasad pwływania i dwływania człnków Zarządu Spółki raz ich uprawnień kreśla Statut Spółki raz Regulamin Zarządu, które są dstępne na strnie internetwej spółki pd adresem: 7

8 Rada Nadzrcza składa się z siedmiu człnków pwływanych na pięciletni kres wspólnej kadencji uchwałą Walneg Zgrmadzenia. Rada Nadzrcza wybiera ze swjeg grna i dwłuje w głswaniu tajnym Przewdnicząceg i Wiceprzewdnicząceg Rady. Rada Nadzrcza pdejmuje uchwały bezwzględną większścią głsów becnych, przy becnści c najmniej 5 człnków Rady, za wyjątkiem uchwał w przedmicie pwłania i dwłania pszczególnych człnków Zarządu lub całeg Zarządu, które pdejmwane są przy becnści 6 człnków Rady kwalifikwaną większścią 5/7 głsów (patrz pwyżej). Rada Nadzrcza STALPROFIL S.A. działa zgdnie ze Statutem Spółki, który dstępny jest na strnie internetwej spółki pd adresem: raz zgdnie ze swim Regulaminem, który dstępny jest na strnie internetwej spółki pd adresem: W ramach Rady Nadzrczej STALPROFIL S.A. funkcjnuje jeden kmitet, t jest Kmitet Audytu. Kmitet Audytu składa się c najmniej z 3 człnków, pwływanych przez Radę Nadzrczą spśród swich człnków. Przynajmniej jeden człnek Kmitetu Audytu pwinien spełniać warunki niezależnści i psiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkwści lub rewizji finanswej. W zakresie spełniania warunków niezależnści człnka kmitetu audytu stsuje się dpwiedni przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. biegłych rewidentach i ich samrządzie, pdmitach uprawninych d badania sprawzdań finanswych raz nadzrze publicznym. Kmitet Audytu wybiera spśród swich człnków Przewdnicząceg. Kmitet Audytu działa na pdstawie zatwierdzneg przez Radę Regulaminu raz zgdnie z przyjętym rcznym Harmngramem Stałych Psiedzeń. Regulamin Kmitetu Audytu jest publicznie dstępny na strnie internetwej Spółki pd adresem: Kmitetu-Audytu D zadań Kmitetu Audytu należy między innymi mnitrwanie prcesu sprawzdawczści finanswej i wyknywania czynnści rewizji finanswej raz mnitrwanie skutecznści systemów kntrli wewnętrznej, audytu wewnętrzneg raz zarządzania ryzykiem. 9. Opis zasad zmiany statutu Spółki. Spółka nie stsuje żadnych innych szczególnych zasad zmiany statutu, które dbiegałyby d zasad pisanych w Kdeksie spółek handlwych. Każda zmiana statutu wniskwana przez Zarząd Spółki jest piniwana przez Radę Nadzrczą i zatwierdzana przez Walne Zgrmadzenie Spółki. D ustalenia jednliteg tekstu zmienineg statutu Spółki lub d wprwadzenia innych zmian charakterze redakcyjnym kreślnych w uchwale Walneg Zgrmadzenia upważnina jest Rada Nadzrcza Spółki. 8

9 10. Spsób działania Walneg Zgrmadzenia, jeg zasadnicze uprawnienia raz pis praw akcjnariuszy i spsbu ich wyknywania. Spsób działania Walneg Zgrmadzenia zstał pisany w Regulaminie Walneg Zgrmadzenia, któreg jednlity tekst znajduje się na strnie internetwej spółki pd adresem: W sprawach nieuregulwanych Regulaminem stsuje się przepisy Kdeksu spółek handlwych i innych aktów prawnych raz pstanwienia Statutu Spółki. Walne Zgrmadzenie zwłuje się przez głszenie dknane na strnie internetwej raz w spsób kreślny dla przekazywania infrmacji bieżących zgdnie z przepisami fercie publicznej i warunkach wprwadzenia instrumentów finanswych d zrganizwaneg systemu brtu raz spółkach publicznych. Ogłszenie winn być dknane c najmniej na 26 dni przed terminem Zgrmadzenia. Walne Zgrmadzenia dbywają się w miejscu siedziby Spółki, w Katwicach, w Krakwie lub w Warszawie. Wybór miejsca winien ułatwiać jak najszerszemu kręgwi akcjnariuszy uczestnictw w Walnym Zgrmadzeniu. D zasadniczych uprawnień Walneg Zgrmadzenia STALPROFIL S.A. należy pdejmwanie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawzdania zarządu z działalnści Spółki raz sprawzdania finansweg za ubiegły rk brtwy, b) udzielenia abslutrium człnkm rganów spółki z wyknania przez nich bwiązków, c) pdziału zysku lub spsbie pkrycia strat, d) pwływania i dwływania Rady Nadzrczej lub pszczególnych jej człnków raz ustalenie frmy i wyskści należneg im wynagrdzenia, e) zmiany statutu Spółki, w tym isttnej zmianie przedmitu działalnści Spółki raz upważnieniu Zarządu d pdwyższenia kapitału zakładweg w granicach kapitału dcelweg, f) zbycia przedsiębirstwa alb jeg zrganizwanej części, g) płączenia lub przekształcenia raz rzwiązania lub likwidacji Spółki, Walne Zgrmadzenie mże pdejmwać uchwały jedynie w sprawach bjętych prządkiem brad. Prjekty uchwał prpnwanych d przyjęcia przez Walne Zgrmadzenie raz inne isttne materiały pwinny być przedstawiane akcjnariuszm wraz z uzasadnieniem i pinią Rady Nadzrczej, gdy uzyskanie takiej pinii jest wymagane, przed Walnym Zgrmadzeniem, w czasie umżliwiającym zapznanie się z nimi i dknanie ich ceny. Przewdniczący Walneg Zgrmadzenia pwinien zapewnić frmułwanie uchwał w taki spsób, aby każdy uprawniny, który nie zgadza się z meritum rzstrzygnięcia stanwiącym przedmit uchwały, miał mżliwść jej zaskarżenia. Zgłaszającemu sprzeciw wbec uchwały zapewnia się mżliwść zwięzłeg uzasadnienia sprzeciwu. Uczestnikwi Zgrmadzenia przysługuje w każdym punkcie prządku dzienneg i w każdej sprawie prządkwej praw d jedneg wystąpienia i d jednej repliki. Człnkwie Rady Nadzrczej i Zarządu raz biegły rewident spółki pwinni, w granicach swych kmpetencji i w zakresie niezbędnym dla rzstrzygnięcia spraw mawianych przez Zgrmadzenie, udzielać uczestnikm Zgrmadzenia wyjaśnień i infrmacji dtyczących spółki. W Walnym Zgrmadzeniu mają praw uczestniczyć z prawem głswania: 9

10 a) akcjnariusze będący właścicielami akcji imiennych jeżeli są zapisani d księgi akcyjnej przynajmniej na 16 dni przed terminem Walneg Zgrmadzenia, b) akcjnariusze będący właścicielami akcji na kaziciela, jeżeli są właścicielami tych akcji na 16 dni przed datą Walneg Zgrmadzenia (dzień rejestracji) i zgłsili nie wcześniej niż p głszeniu zwłaniu Walneg Zgrmadzenia i nie później niż w pierwszym dniu pwszednim p dniu rejestracji, uczestnictw w Walnym Zgrmadzeniu pdmitwi prwadzącemu rachunek papierów wartściwych., c) pełnmcnicy akcjnariuszy uprawninych d uczestnictwa w Walnym Zgrmadzeniu pd warunkiem uprzednieg złżenia pisemneg pełnmcnictwa lub w pstaci elektrnicznej na adres Zawiadmienie akcjnariusza udzieleniu przez nieg pełnmcnictwa przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej, winn nastąpić pprzez przesłanie Spółce pliku w frmacie pdf na adres Zawiadmienie winn zawierać zapisy identyfikujące tak udzielająceg pełnmcnictw jak i pełnmcnika. Jedna akcja daje na Walnym Zgrmadzeniu praw jedneg głsu. W przypadku akcji serii A, uprzywilejwanych c d głsu, wyemitwanych przez Spółkę przed dniem , jedna akcja daje na Walnym Zgrmadzeniu praw pięciu głsów. Dąbrwa Górnicza, dnia Jerzy Bernhard Prezes Zarządu... data imię i nazwisk stanwisk/funkcja pdpis Sylwia Ptcka-Lewicka Wiceprezes Zarządu... data imię i nazwisk stanwisk/funkcja pdpis Zenn Jędrcha Wiceprezes Zarządu... data imię i nazwisk stanwisk/funkcja pdpis Henryk Orczykwski Wiceprezes Zarządu... data imię i nazwisk stanwisk/funkcja pdpis 10

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 6 CZERWCA 2016 ROKU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 6 CZERWCA 2016 ROKU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 6 CZERWCA 2016 ROKU Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkas WEC S.A. z siedzibą w Łdzi (90-361) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r.

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r. Stwarzyszenia Przepisy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Praw stwarzyszeniach (tekst jednlity Dz. U. z 2015 r. pz. 1393 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Krajwym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ) GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DLA ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UL. MICKIEWICZA 7 (34 220) MAKÓW PODHALAŃSKI. Numer głszenia: 397484-2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukdopiewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukdopiewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zukdpiew.pl Dpiew: Budwa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radsnej w miejscwści Skórzew (Nr rejestru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov. Skółka: Rbty budwlane bejmujące remnt elewacji i dachu raz dstawę i instalację pdnśnika dla niepełnsprawnych w budynku Sądu Rejnweg w Skółce Numer głszenia: 97143-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zgk.rnet.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gspdarki Odpadami Kmunalnymi Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Druk Publikacji pt. - Autgrafy kmpzytrów plskich Numer głszenia: 324834-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wyzwania związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej Wybór frmy prwadzenia działalnści Za pdstawwe kryteria, które pwinny być uwzględnine przy wybrze frmy prawn-rganizacyjnej prwadzenia działalnści gspdarczej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 8. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 8. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 8 d Prspektu Emisyjneg LUBAWA S.A. zatwierdzneg przez Kmisję Papierów Wartściwych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prspekt Emisyjny LUBAWA S.A. zstał zatwierdzny przez Kmisję Papierów Wartściwych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo