Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych : 1. Taryfa opłat i prowizji od czynności bankowych Banku Spółdzielczego w Cycowie zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Cycowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do wysokość pobieranych opłat i prowizji określana jest w Zarządzeniu Dyrektora Oddziału, Dyrektora Wydziału Obsługi Klientów. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydenta i nierezydenta pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew (ELIXIR i SORBNET). 8. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Dyrektor Oddziału, Dyrektor Wydziału Obsługi Klientów, może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 9. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 10. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 11. Upoważnia się Dyrektorów Oddziałów i Dyrektora Wydziału Obsługi Klientów Banku w uzasadnionych przypadkach do indywidualnego negocjowania i ustalania prowizji od kredytów pomostowych w zakresie stawek określonych w Taryfie. 12. Decyzja Dyrektora o której mowa w ust. 12 musi być uzasadniona na piśmie. 13. Dyrektor Oddziału, Dyrektor Wydziału Obsługi Klientów, może ustalić minimalne stawki od wpłat na rachunki innych banków na poziomie niższym niż określone w tabeli jeżeli wynika to z konieczności dostosowania stawek do opłat pobieranych na rynku lokalnym (np. poczta, inne banki komercyjne) 14. Dyrektor Oddziału, Dyrektor Wydziału Obsługi Klientów, może w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach ustalić odmienne opłaty za prowadzenie rachunków jak również zwolnić z prowizji i opłat określonych w taryfie. 2

3 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE I A. KONTO OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku a) ROR b) ROR SENIOR 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie a) ROR 5,00 zł b) ROR SENIOR 2,00 zł 3. Wpłata gotówki 4. Wypłata gotówki z rachunku w Banku Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2 % od kwoty wypłaty opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2 % od kwoty awizowanej opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki. Dyrektor Oddziału, Wydziału Obsługi Klientów może obniżyć kwotę, którą należy awizować. 5. Realizacja czeku gotówkowego w bankach stronach porozumienia w sprawie zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w zrzeszeniu BPS S.A. do wysokości określonej w komunikacie - bez potwierdzania salda - za potwierdzeniem 5,00 zł 6. Przelewy krajowe: 6.1 wewnętrzny w Banku 6.2 Zewnętrzny: w systemie ELIKSIR: a) ROR 3,00 zł b) ROR SENIOR 2,50 zł w systemie SORBNET a) ROR 25,00 zł b) ROR SENIOR 25,00 zł 7. Zlecenia stałe 7.1 Realizacja stałych zleceń klienta z rachunku za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. Nie pobiera się opłaty za przelew 3 3,00 zł 7.2 Modyfikacja / Odwołanie zlecenia 1,00 zł 8 Czeki 8.1 Potwierdzenie czeku od każdego czeku 5,00 zł 8.2 Wydanie blankietów czekowych - za jeden blankiet 1,00 zł 9. Wyciąg miesięczny z rachunku 9.1 za miesiąc kalendarzowy odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w placówce Banku prowadzącej rachunek - jednorazowo 9.2 Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) raz w miesiącu 9.3 Kopia wyciągu miesięcznego odbierany w placówce Banku za wyciąg 5,00 zł 9.4 wyciąg dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy odbierany osobiście lub wysłany 5,00 zł pocztą za wyciąg 9.5 sporządzenie kopii / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu 10,00 zł za dokument 10. Likwidacja rachunku 11. System bankowości internetowej 11.1 aktywacja usługi bankowości internetowej 11.2 korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej miesięcznie 2,00 zł 11.3 Przelewy krajowe: wewnętrzny w Banku zewnętrzny 0,50 zł 11.4 zmiana użytkownika Systemu Bankowości Internetowej 5,00 zł 11.5 wydanie 1 pendrive 15,00 zł

4 11.6 za każdy dodatkowy pendrive 30,00 zł 11.7 za usługi SMS (zmiana salda, potwierdzenie realizacji dyspozycji) dla 0,30 zł/szt. posiadaczy rachunków korzystających z bankowości internetowej 12. Za korzystanie z usługi SMS Opłata pobierana od każdego rachunku, do którego aktywowano usługę 12.1 do 2 SMS dziennie opłata miesięczna Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługa była aktywowana 2,50 zł 12.2 do 5 SMS dziennie - opłata miesięczna Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługa była aktywowana 3,50 zł 12.3 SMS bez ograniczeń opłata miesięczna 6,00 zł Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługa była aktywowana 13. zmiana dyspozycji ( numeru telefonu, ilości przesyłanych SMS ) 3,00 zł 14. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Opłata pobierana z rachunku dłużnika 1,00 zł 15. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna 15.1 Telefonicznie na hasło 1,50 zł I B. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE STUDENT 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 3. Wypłata gotówki z rachunku w Banku Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2 % od kwoty wypłaty opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2 % od kwoty awizowanej opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki. Dyrektor Oddziału, Wydziału Obsługi Klientów może obniżyć kwotę, którą należy awizować 4. Przelewy krajowe: 4.1 wewnętrzny w Banku 4.2 zewnętrzny a) w systemie ELIKSIR 3,00 zł b) w systemie SORBNET 25,00 zł 5. Wyciąg miesięczny z rachunku 5.1 za miesiąc kalendarzowy odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w placówce Banku prowadzącej rachunek - jednorazowo 5.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) raz w miesiącu 5.3 Kopia wyciągu miesięcznego odbierany w placówce Banku za wyciąg 5,00 zł 5.4 wyciąg dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy odbierany osobiście lub wysłany 5,00 zł pocztą za wyciąg 5.5 sporządzenie kopii / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu 10,00 zł za dokument 6. System bankowości internetowej 6.1 korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej miesięcznie 6.2 Przelew na rachunek w Systemie Bankowości Internetowej: 1) wewnętrzny 2) zewnętrzny 6.3 zmiana użytkownika Systemu Bankowości Internetowej 6.4 wydanie 1 pendrive 6.5 za każdy dodatkowy pendrive 15,00zł 7. Za korzystanie z usługi SMS Opłata pobierana od każdego rachunku, do którego aktywowano usługę 7.1 dostarczenie kodu SMS-em 7.2 za usługi SMS (zmiana salda, potwierdzenie realizacji dyspozycji ) 8. Wydanie karty płatniczej VISA Classic Debetowa Student 8.1 Wznowienie karty 5,00 zł 8.2 Wydanie duplikatu karty 5,00 zł 4

5 8.3 Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 8.4 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 8.5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 8.6 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 8.7 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 8.8 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 8.9 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00zł 8.10 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 2% od kwoty 8.11 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą min. 10,00 zł 8.12 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 8.13 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 8.14 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł II RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku i wydanie pierwszej książeczki 2. Wydanie następnych książeczek 10,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Realizacja operacji wpłat i wypłat na podstawie książeczki oszczędnościowej w bankach stronach porozumienia w sprawie zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w zrzeszeniu BPS S.A. do wysokości określonej w komunikacie: - bez potwierdzenia salda - za potwierdzeniem salda 5,00 zł 5. Wykonanie zlecenia dopisania kwoty w książeczce oszczędnościowej 3,00 zł przekazanej z rachunku bankowego. Opłatę uiszcza posiadacz książeczki 6. Przelewy krajowe: 6.1 wewnętrzny w Banku 6.2 Zewnętrzny: a) w systemie ELIKSIR 3,00 zł b) w systemie SORBNET 25,00 zł 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 20,00 zł 8. Likwidacja książeczki. 9. Za korzystanie z usługi SMS Opłata pobierana od każdego rachunku, do którego aktywowano usługę 2,50 zł 9.1 do 2 SMS dziennie opłata miesięczna Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługa była aktywowana 9.2 do 5 SMS dziennie - opłata miesięczna Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługa była aktywowana 3,50 zł 9.3 SMS bez ograniczeń opłata miesięczna 6,00 zł Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługa była aktywowana 9.4 zmiana dyspozycji (numeru telefonu, ilości przesyłanych SMS ) 3,00 zł 10. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Opłata pobierana z rachunku dłużnika Za zmianę pełnomocników do dysponowania rachunkami Rad Rodziców (w kartach wzorów podpisów) Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku (Telefonicznie na hasło) Opłata miesięczna 1,00 zł 10,- zł 1,50zł III RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-EFEKT 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata środków z rachunku w ciągu miesiąca a) pierwsza wypłata 0,00 zł 5

6 b) kolejne wypłaty w ciągu miesiąca Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2 % od kwoty wypłaty opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2 % od kwoty awizowanej opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki. Dyrektor Oddziału, Wydziału Obsługi Klientów może obniżyć kwotę, którą należy awizować 0,25% min. 10,00 zł 5. Przelewy krajowe: 5.1 wewnętrzny w Banku 5.2 zewnętrzny a) w systemie ELIXIR 3,00 zł b) w systemie SORBNET 25,00 zł 6. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna 6.1 Telefonicznie na hasło 2,00 zł 7. Wyciąg miesięczny z rachunku oszczędnościowego POL-EFEKT 7.1 za miesiąc kalendarzowy odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek - jednorazowo 7.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) raz w miesiącu 7.3 Kopia wyciągu miesięcznego odbierany w placówce Banku za wyciąg 5,00 zł 7.4 wyciąg dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy odbierany osobiście lub wysłany 5,00 zł pocztą za wyciąg 7.5 sporządzenie kopii dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu za dokument 10,00 zł IV RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH POTWIERDZONYCH KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku 2. Wydanie książeczki 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2 % od kwoty wypłaty opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2 % od kwoty awizowanej opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki. Dyrektor Oddziału, Wydziału Obsługi Klientów może obniżyć kwotę, którą należy awizować 5. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 6. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 20,00 zł 7. Przelewy krajowe: 7.1 wewnętrzny w Banku 7.2 zewnętrzny a) w systemie ELIKSIR 3,00 zł b) w systemie SORBNET 25,00 zł 8. Likwidacja książeczki. V RACHUNKI ROZLICZENIOWE: BIEŻĄCE I POMOCNICZE 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, b) bieżącego rolników c) pomocniczego do obsługi środków z Funduszy Unijnych d) dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego lub pomocniczego, b) bieżącego rolniczego c) pomocniczego do obsługi środków z Funduszy Unijnych d) dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele 20,00 zł 5,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5,00 zł 10,00-20,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe lub na zasadach określonych w umowie rachunku 6

7 4. Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów wypłaty z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2 % od kwoty wypłaty opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2 % od kwoty awizowanej opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki. Dyrektor Oddziału, Wydziału Obsługi Klientów może obniżyć kwotę, którą należy awizować 0,3% -05% min. 5,00 zł max 100,00 zł 5. Przelewy krajowe: 5.1 wewnętrzny w Banku 5.2 zewnętrzny a) w systemie ELIKSIR 3,50 zł b) w systemie SORBNET 25,00 zł Złożone przez klienta dokumenty płatnicze do realizacji w systemie ELIXIR nie są przekazywane do banku, w którym znajduje się uznawany rachunek. 6. Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom Wg ceny zakupu min. 1,00 zł rachunków bankowych za jeden czek 7. Potwierdzenie czeku od każdego czeku 10,00 zł 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 9. Realizacja stałych zleceń klienta z rachunku za każdorazowe przekazanie 3,00 zł środków w ramach zlecenia:, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 10. Wyciąg miesięczny z rachunku za miesiąc kalendarzowy odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w Placówce Banku prowadzącej rachunek - jednorazowo wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) raz w miesiącu Kopia wyciągu miesięcznego odbierany w placówce Banku za wyciąg 5,00 zł wyciąg dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy odbierany osobiście lub wysłany 5,00 zł pocztą za wyciąg sporządzenie kopii / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu 10,00 zł za dokument 11. Dokonanie likwidacji rachunku: a) bieżącego, pomocniczego, dodatkowego. 12. System bankowości internetowej 12.1 Aktywacja usługi bankowości internetowej 12.2 Korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej miesięcznie 4,00 zł 12.3 Wykonanie przelewu do innego Banku 0,50 zł 12.4 Zmiana użytkownika Systemu Bankowości Internetowej 5,00 zł 12.5 Wydanie 1 pendrive 15,00 zł 12.6 Za każdy dodatkowy pendrive 30,00 zł 13. Za korzystanie z usługi SMS Opłata pobierana od każdego rachunku, do którego aktywowano usługę 13.1 Aktywacja usługi 13.2 za usługi SMS (zmiana salda, potwierdzenie realizacji dyspozycji ) dla posiadaczy rachunków korzystających z bankowości internetowej 13.3 do 2 SMS dziennie opłata miesięczna Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługa była aktywowana dla posiadaczy rachunków nie korzystających z bankowości internetowej 13.4 do 5 SMS dziennie opłata miesięczna Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługa była aktywowana dla posiadaczy rachunków nie korzystających z bankowości internetowej 0,30 zł 2,50 zł 4,00 zł 13.5 SMS bez ograniczeń opłata miesięczna 6,00 zł Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługa była aktywowana dla posiadaczy rachunków nie korzystających z bankowości internetowej 13.6 Zmiana dyspozycji (np. numeru telefonu, ilości przesyłanych SMS) 3,00 zł 7

8 14. Realizacja polecenia zapłaty z konta dłużnika 1,00 zł Opłata pobierana z rachunku dłużnika 15. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku - opłata miesięczna 15.1 Telefonicznie na hasło 2,00 zł 16. Aktywacja usługi Identyfikacja Płatności Przychodzących Masowo(IPPM) 100,- zł -150,- zł (opłata jednorazowa pobierana w dniu aktywacji usługi) 16.1 Miesięczny abonament za korzystanie z usługi IPPM 50,- zł - 100,- zł 16.2 Opłaty za transakcję ( wpłaty na rachunki wirtualne) 0,10 0,20 zł VI RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty, 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 4.1 w Banku 4.2 w innych bankach krajowych w systemie ELIKSIR 3,00 zł 5. Wypłata gotówki Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2 % od kwoty wypłaty opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2 % od kwoty awizowanej opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki. Dyrektor Oddziału, Wydziału Obsługi Klientów może obniżyć kwotę, którą należy awizować VII KARTY PŁATNICZE I BANKOWE VII A. KARTA WŁASNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE 1. Wydanie nowej karty ważnej przez 5 lat 30,00 zł 2. Opłata miesięczna za posiadanie karty 3. Wznowienie karty na okres 5 lat 30,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 6. Wypłata w bankomacie 7. Zwiększenie dziennego limitu wypłat w bankomacie 20,00 zł VII B. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA z mikroprocesorem 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty opłatę pobiera się automatycznie - w dniu kiedy w systemie 5,00 zł pojawi się nota obciążeniowa. 3. Wydanie duplikatu karty 5,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do 3,00 zł rachunku 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 7. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 8. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 8

9 9. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00% min. 10,00 zł dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 10. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł VII C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA z mikroprocesorem 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty opłatę pobiera się automatycznie - w dniu kiedy w systemie 5,00 zł pojawi się nota obciążeniowa. 4) 3. Wydanie duplikatu karty 15,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do 3,00 zł rachunku 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 7. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 8. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2,00% min. 10,00 zł dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 10. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł VII D. USŁUGA CASHBACK wypłata gotówki w oznaczonych punktach handlowo usługowych (do 300 zł karty Visa) prowizja 2zł od każdej wypłaty VIII KREDYTY KONSUMENCKIE 1. Prowizja za udzielenie kredytu ( od kwoty przyznanej) - jednorazowo 1.1 gotówkowego: a) dla posiadaczy rachunków prowadzonych w Banku 3,0 % min. 15,00 zł b) dla klientów nie posiadających rachunków w Banku 4,0 % min. 25,00 zł 9

10 gotówkowego MAJ 2014 ( promocja do ) 1) na okres do 12 miesięcy 2) na okres do 24 miesięcy - dla posiadaczy rachunku (ROR lub Rb lub Lokaty terminowej lub książeczki oszczędnościowej) - dla pozostałych Klientów 1) 6,5% 1% 3% 1.2 odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku (od kwoty przyznanego kredytu), 1,5 % min. 15,00 zł odnawialnego dla posiadaczy ror ( od kwoty zwiększenia kredytu) 1,0 % min. 5,00 zł 1.3 gotówkowego bezpieczna gotówka 1) dla posiadaczy rachunków prowadzonych w Banku 2) dla klientów nie posiadających rachunków w Banku 1.4 gotówkowego Lekkie raty 1) dla posiadaczy rachunków prowadzonych w Banku od min.3 miesięcy 2) dla klientów nie posiadających rachunków w Banku 1,5% 3,0% 1.5 gotówkowego Plecak 9% 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu od kwoty prolongowanej - jednorazowo 3,0% min. 20,00 zł 3. Zmiana innych niż określone w pkt. 2 postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek kredytobiorcy - płatna jednorazowo od każdego aneksu. VIII A Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 1. Prowizja za udzielenie kredytu dla klientów korzystających z usług Banku, 3,0 % posiadający w Banku rachunek 1a Prowizja za udzielenie kredytu dla klientów nie korzystających z usług Banku, 4,0 % nie posiadających rachunku w Banku 2. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu od kwoty prolongowanej 3% min. 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu 100,00 zł VIII B Kredyty hipoteczne 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0,0% 2. Udzielenie kredytu Mój Dom / Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - jednorazowo od kwoty kredytu 2.1 na okres do 5 lat 1,0% min. 200,00 zł 2.2 na okres powyżej 5 lat do 10 lat 2,0% min. 300,00 zł 2.3 na okres powyżej 10 lat 3,0% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu - jednorazowo od kwoty kredytu 0,5% min. 100,00 zł Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredyt, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty 5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) 6. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości - jednorazowo 30,00 zł 7. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 8. Przeprowadzenie inspekcji realizacji inwestycji - jednorazowo Pierwsza inspekcja 3% 4% 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 20,00 zł 10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 20,00 zł 10

11 11. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty jednorazowo Kwota płatna przez kredytobiorcę za każde upomnienie / wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - według rzeczywistych poniesionych przez Bank kosztów. 5) 12. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo Nie pobiera się prowizji za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie z hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. 11 nie więcej niż 7 zł według kosztów rzeczywistych VIII C Kredyty EKODACH 1. Prowizja za udzielenie kredytu 2% 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty kredytu Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 3. Wydanie opinii i zaświadczeń na wniosek Kredytobiorcy 50,- zł VIII D Kredyty: KONSOLIDACYJNE i MIESZKANIE dla MŁODYCH 3)4) 1. Prowizja za udzielenie kredytu 2% 2. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 0,5% (za aneks) 3. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości - jednorazowo 30,00 zł 4. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 5. Przeprowadzenie inspekcji realizacji inwestycji - jednorazowo Pierwsza inspekcja 6. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 20,00 zł 7. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 20,00 zł 8. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty - jednorazowo Kwota płatna przez kredytobiorcę za każde upomnienie / wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - według rzeczywistych poniesionych przez Bank kosztów. 5) 9. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo Nie pobiera się prowizji za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie z hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. VIII E KREDYTY STUDENCKIE 4) 1. Prowizja za udzielenie kredytu - pobierana miesięcznie od kwoty wypłaconej miesięcznej raty nie więcej niż 7 zł według kosztów rzeczywistych 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu - jednorazowo od kwoty 3% min. 20 zł prolongowanej 3. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy -za aneks 4. Wydanie opinii i zaświadczeń na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 20,00 zł 5. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 10,00 zł 6. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy - jednorazowo 20,00 zł 7. Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty - kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli z tytułu zabezpieczenia, wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - według rzeczywistych poniesionych przez Bank kosztów. 5) 1% nie więcej niż 7 zł IX KREDYTY dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą i innych jednostek organizacyjnych 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej) - wg umowy z klientem: 1.1 inwestycyjnego: a) udzielonego na okres do 1 roku 1,0% - 3,0% b) udzielonego na okres powyżej 1 roku, 1,50% - 3,50% 1.2 obrotowego w rachunku kredytowym: a) dla posiadaczy rachunku bankowego, 2,00% - 3,00% b) dla pozostałych klientów, 3,20% - 3,50% 1.3 w rachunku bieżącym: 1,00% - 3,00%

12 1.4 Kredyty pomostowe - inwestycyjne: a) udzielonego na okres do 2 lat 1,00% b) udzielonego na okres powyżej 2 lat, 2,00% 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu - jednorazowo od kwoty prolongowanej, 0,50% - 3,00% min 20,00 zł 3. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo) - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 5. Inne czynności związane z obsługą kredytów: - wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu 6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR oraz z częściową spłatą kapitału przez ARiMR 7. Zaangażowanie kredytowe kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR. Należna prowizja od kwoty zaangażowania na 31 grudnia płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. (nie pobiera się prowizji od kredytów udzielonych po r.) X GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1. Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji lub poręczenia - prowizja za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług, - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie gwarancji lub poręczenia 2. Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo w dniu wydania promesy): w przypadku udzielenia gwarancji prowizja jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie gwarancji. 3. Udzielenie gwarancji, poręczenia jednorazowo w dniu zawarcia umowy od kwoty udzielonej gwarancji: w przypadku gwarancji udzielonej na okres do 6 m-cy w przypadku gwarancji udzielonej na okres do 12 m-cy w przypadku gwarancji udzielonej na okres powyżej 12 m-cy 0,2% - 1,0% min. 20,00 zł 1,85% 1,0% min. 200,00 zł 1,0% 2,0% 3,0% prowizja nie powinna być niższa niż 100 zł 4. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia 0,15% min.100,00 zł max ,00 zł XI INNE USŁUGI DOKUMENTACYJNE 1. Wydanie kserokopii umowy ( kredytowej, rachunku bankowego) 20,00 zł 2. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia komorniczego 25,00 zł 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku) a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł max. 30,00zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł max. Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego 60,00 zł 4. Wydanie na wniosek kredytobiorcy zaświadczenia/opinii o wysokości zadłużenia, terminowości spłat lub brak zadłużenia z tytułu kredytów bankowych lub gwarancji 5. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu - za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 20,00 zł 12

13 6. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 105 Prawa bankowego 7. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości / czeku klienta Banku XI A. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM BANKOWYM I KREDYTOWYM 10,00 zł lub na zasadach wzajemności 10,00 zł 1. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku złotowego 5,00 zł 2. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta 15,00 zł 3. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 4. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku 5. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie / wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli nie więcej niż 7 zł i innych dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - według rzeczywistych poniesionych przez Bank kosztów. 5) 6. Za przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie: a) przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł b) odwołanie lub zmianę dyspozycji 15,00 zł 7. Przechowywanie depozytu (miesięcznie ) 5,00 zł 8. Za sporządzenie wyjaśnienia / zaświadczenia do dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej XI B. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki innych banków krajowych 0,5% min. 2,50 zł max 100,00 zł 2. Wypłaty gotówkowe z konta zlecenia do wypłaty 0,5% min 3,00 zł 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub wymiana banknotów 0,50 % min. 2,00 zł zniszczonych powyżej 10 szt. XII USŁUGI RÓŻNE 1. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem) a) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 2. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika) a) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 3. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem) a) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 4. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika) a) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 5. Odnowienie certyfikatu a) kolejny 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR XIII Przekaz w obrocie dewizowym 1. Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1 Pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS Tryb naliczania od transakcji Stawka obowiązująca 10,00 zł 1.2 SEPA od transakcji 15,00 zł 1.3 Regulowany od transakcji 30,00 zł 13

14 1.4 Polecenia wypłaty Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w punkcie 6., w przypadku opcji kosztowej OUR od transakcji 0,25% min. 30,00 zł, max. 300,00 zł 2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 2.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 100,00 zł 2.2 w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 80,00 zł 3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 3.1 Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 5,00 zł 3.2 SEPA od transakcji 10,00 zł 3.3 Regulowany od transakcji 20,00 zł 3.4 polecenie wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 4. Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku od transakcji za zlecenie 20,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym 5.1 przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej od transakcji walucie wymienialnej 5.2 przy kwotach powyżej 5 000,00 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 6. Opłata Non-STP Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z punktem 1.4 i 3.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje) 7. Zmiany / korekty / odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie klienta od transakcji od transakcji od transakcji 80,00 zł 30,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich 8. Nadanie komunikatu SWIFT od transakcji 10,00 zł XIII A. Czeki w obrocie dewizowym Tryb naliczania Stawka obowiązująca 1. Skup czeków podróżnych: od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1 % min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeków (niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto ) 3. Inkaso czeków Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt.5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank 4. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 4.1 czeki opiewające na euro EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową od łącznej wartości czeków od łącznej wartości czeków w jednej walucie za czek 1,5% min. 20,00 zł 0,25 % min. 20,00 zł max. 300,00 zł. 4 EUR płatne w pozostałych krajach za czek 10 EUR 4.2 czeki opiewające na funty brytyjskie GBR płatne w za czek 4 GBR Wielkiej Brytanii 4.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: płatne w USA w przypadku składania przez jednego za czek 4 USD podawcę jednego czeki płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku za czek 3 USD 14

15 4.4 Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w za czek Australii 15 AUD 4.5 Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii za czek 50 DKK 5. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie od transakcji 15,00 zł 15

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców, 2017 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych : 1. Taryfa opłat i prowizji od czynności bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/2016 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 09.06.2016 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/01/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 31.01.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 116/2016 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 25.11.2016r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LISTOPAD 2016 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 150/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 31października2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2017

Bardziej szczegółowo