DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu Oœrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie nr XXI/138/24 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 24 roku w sprawie uchwalenia Statutu Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Skokach nr XXI/14/24 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 24 roku w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych nr XXI/141/24 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 24 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi S³awica, Gmina Skoki nr XVIII/172/24 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 24 roku w sprawie utworzenia obwodów g³osowania dla osób uprawnionych do udzia³u w wyborach przebywaj¹cych w Szpitalu oraz w Areszcie Œledczym w Lesznie nr XVIII/172/24 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 24 roku w sprawie zmiany Uchwa³y nr XVII/ 162/24 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 24 roku w sprawie ustalenia taryfy op³at i regulaminu przewozu osób, baga u i zwierz¹t œrodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Œwiêciechowa nr XVIII/145/4 Rady Miasta i Gminy Go³añcz z dnia 3 kwietnia 24 roku w sprawie zmiany Uchwa³y nr XV/129/4 Rady Miasta i Gminy Go³añcz z dnia 5 lutego 24 roku w sprawie utworzenia Miejsko- Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Go³añczy UCHWA A RADY POWIATU 189 nr XIX/116/4 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 kwietnia 24 roku w sprawie zmiany Uchwa³y nr IX/ 59/3 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 3 czerwca 23 roku w sprawie wprowadzenia zakazu u ywania jednostek p³ywaj¹cychnapêdzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach SPRAWOZDANIA 1891 sprawozdanie z wykonania bud etu gminy Baranów za 23 rok informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania bud etu Gminy za 23 rok sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosn¹ z wykonania bud etu miasta i gminy za rok sprawozdanie z realizacji bud etu Miasta Leszna za rok

2 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz UCHWA A Nr 263 RADY MIASTA KONINA z dnia 31 marca 24 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Oœrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 21 r. Nr 142, poz z póÿn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 21 r. Nr 142, poz z póÿn. zm.), art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 3, art. 47a ust. 1 i art. 55b ustawy z dnia 29 listopada 199 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z póÿn. zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co nastêpuje: 1. Miejskiemu Oœrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie nadaje siê statut stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y. 2. Traci moc Uchwa³a Nr 766 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 22 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Uchwa³a Nr 796 z dnia 25 kwietnia 22 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Konina i Dyrektorowi Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. 4. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Miasta Konina ( ) Tadeusz Wojdyñski Za³¹cznik do Uchwa³y Nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 r. STATUT MIEJSKIEGO OŒRODKA POMOCY RODZINIE W KONINIE 1. Miejski Oœrodek Pomocy Rodzime w Koninie dzia³a na podstawie: 1) ustawy z dnia 29 listopada 199 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U z 1998 r. Nr 64., poz. 414 z póÿn. zm.), 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 21 r., Nr 142, poz z póÿn. zm.), 3) ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 21 r. Nr 142, poz z póÿn. zm.), 4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 23 r., Nr 15. poz. 148 z póÿn. zm.), 5) uchwa³y Nr XI/7/9 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 28 lutego 199 r. w sprawie powo³ania Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, 6) niniejszego statutu Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie jest jednostk¹ organizacyjn¹ Miasta Konina dzia³aj¹c¹ w formie jednostki bud etowej. 2. Obszar dzia³ania Oœrodka obejmuje teren miasta Konina. 3. Siedzib¹ Oœrodka jest miasto Konin. 4. Oœrodek jest bezpoœrednim organizatorem i wykonawc¹ zadañ miasta Konina z zakresu pomocy spo³ecznej i zadañ zawartych w innych ustawach. 5. Dzia³alnoœæ Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie ma na celu: a) umo liwienie osobom i rodzinom przezwyciê ania trudnych sytuacji yciowych, których nie s¹ one w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne œrodki, mo liwoœci i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji, b) zaspokajanie niezbêdnych potrzeb yciowych rodzin i osób oraz umo liwianie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cy godnoœci cz³.owieka. 3. Oœrodek realizuje zadania gminy miasta Konina - w³asne i zlecone oraz zadania miasta Konina na prawach powiatu (w³asne i z zakresu administracji rz¹dowej), w zakresie pomocy spo³ecznej, wspierania osób niepe³nosprawnych, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych

3 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz i innych uzale nieñ, ochrony zdrowia psychicznego, a tak e zawarte w programach rz¹dowych. 4. Do zadañ Oœrodka nale y w szczególnoœci: 1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy spo³ecznej w Koninie, w tym rozbudowy niezbêdnej infrastruktury socjalnej, 2) analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na œwiadczenia pomocy spo³ecznej, 3) praca socjalna, rozumiana jako dzia³alnoœæ zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolnoœci do funkcjonowania w spo- ³eczeñstwie oraz tworzenie warunków sprzyjaj¹cych temu celowi, 4) przyznawanie i wyp³acanie œwiadczeñ finansowych oraz pomocy rzeczowej, przewidzianych ustaw¹ o pomocy spo³ecznej i innymi ustawami, 5) pobudzanie spo³ecznej aktywnoœci w zaspokajaniu niezbêdnych potrzeb yciowych osób i rodzin, 6) udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach, 7) udzielanie schronienia, posi³ku, niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, 8) œwiadczenia us³ug opiekuñczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 9) wspó³dzia³anie w opracowywaniu i realizacja miejskiej strategii integracji i polityki spo³ecznej w zakresie pomocy spo³ecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepe³nosprawnych, programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, narkomanii, 1) umieszczanie osób wymagaj¹cych opieki w domach pomocy spo³ecznej i Œrodowiskowym Domu Samopomocy, 11) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia mieszkañ chronionych oraz oœrodków wsparcia, w tym domów dla matek z ma³oletnimi dzieæmi, oraz ofiar przemocy, kobiet w ci¹ y, œwietlic i klubów œrodowiskowych dla dzieci, ognisk wychowawczych, 12) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom ca³kowicie lub czêœciowo pozbawionym opieki rodziców w szczególnoœci poprzez prowadzenie i organizowanie oœrodków adopcyjno-opiekuñczych, placówek opiekuñczo-wychowawczych, w tym placówek wsparcia dziennego, a tak e tworzenie i wdra anie programów pomocy dziecku i rodzinie, 13) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania w oparciu o œrodki bud etu pañstwa oœrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 14) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastêpczych, a tak e terapii rodzinnej, 15) prowadzenie Oœrodka Interwencji Kryzysowej, 16) pomoc w integracji ze œrodowiskiem osób opuszczaj¹cych zak³ady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuñczowychowawczych, zak³ady dla nieletnich i rodziny zastêpcze, 17) pomoc uchodÿcom w oparciu o œrodki bud etu pañstwa, 18) prowadzenie spraw dotycz¹cych przyznania pomocy pieniê nej na usamodzielnienie oraz pokrycia wydatków zwi¹zanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczaj¹cym niektóre typy placówek opiekuñczo - wychowawczych, schroniska, zak³ady poprawcze, domy pomocy spo³ecznej i rodziny zastêpcze, 19) organizowanie opieki w rodzinach zastêpczych oraz udzielanie pomocy pieniê nej na czêœciowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, 2) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Konina umieszczanych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych i rodzinach zastêpczych, równie na terenie innego powiatu, 21) realizacja zadañ zwi¹zanych z rehabilitacj¹ zawodow¹ i spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych, 22) sprawowanie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ w szczególnoœci w zakresie spraw finansowych i administracyjnych rodzinnej opieki zastêpczej, oœrodków adopcyjno-opiekuñczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oœrodków wsparcia, domów pomocy spo³ecznej i placówek opiekuñczo-wychowawczych, 23) realizacja zadañ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzale nieñ, dysfunkcji rodziny, a w szczególnoœci: a) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych od alkoholu, b) udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemu uzale nieñ, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie, c) prowadzenie spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, d) prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania narkomanii, w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajêæ sportowych, a tak e dzia- ³añ na rzecz do ywiania dzieci uczestnicz¹cych w pozalekcyjnych programach opiekuñczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, e) wspomaganie dzia³alnoœci instytucji i stowarzyszeñ s³u ¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholizmu, narkomanii i dysfunkcji rodziny, f) opracowywanie i realizacja Rocznych Programów Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Konina, g) podejmowanie dzia³añ i koordynacja zadañ w zakresie tworzenia bazy lokalowej, œwietlic œrodowiskowych s³u ¹cej rozwi¹zywaniu problemów uzale nieñ,

4 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz ) wspó³praca z istniej¹cymi na terenie miasta instytucjami, organizacjami spo³ecznymi, stowarzyszeniami, Koœcio³em Katolickim, innymi Koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi oraz instytucjami i zak³adami pracy, 25) zlecanie wymienionym w punkcie 24 podmiotom, za ich zgod¹, w trybie pisemnego porozumienia, realizacji okreœlonych zadañ publicznych w zakresie pomocy spo³ecznej, przyznaj¹c na ten cel œrodki pieniê ne, 26) wspó³praca i wspieranie dzia³alnoœci organizacji i stowarzyszeñ w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej s³u ¹cej rozwi¹zywaniu problemów rodziny, 27) podejmowanie innych zadañ przewidzianych w odrêbnych ustawach, zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej, b¹dÿ innych ustaw maj¹cych na celu ochronê poziomu ycia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich œrodków Maj¹tek Oœrodka stanowi w³asnoœæ Miasta Konina i mo e byæ wykorzystany jedynie do celów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ statutow¹. 2. Oœrodek jest pracodawc¹ w rozumieniu przepisów prawa pracy (art. 3 KP). 3. MOPR u ywa logo, którego wzór okreœla za³¹cznik do statutu Dzia³alnoœci¹ Oœrodka kieruje Dyrektor. 2. Dyrektora Oœrodka powo³uje i odwo³uje Prezydent Miasta Konina. 3. Dyrektor Oœrodka dzia³a jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictw Rady Miasta Konina i Prezydenta Miasta Konina. Dyrektor z upowa nienia Rady Miasta wydaje decyzje administracyjne z zakresu pomocy spo³ecznej dotycz¹ce zadañ w³asnych oraz zadañ zleconych gminie, a z upowa nienia Prezydenta Miasta Konina, decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy spo³ecznej, nale ¹cych do powiatu. 4. Dyrektor Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie sk³ada Radzie Miasta Konina coroczne sprawozdanie z dzia³alnoœci Oœrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy spo- ³ecznej. 5. Dyrektor kieruje Oœrodkiem przy pomocy Zastêpcy Dyrektora, G³ównego Ksiêgowego, Koordynatorów Zespo³ów oraz samodzielnych stanowisk pracy. 6. Dyrektor Oœrodka z upowa nienia Prezydenta Miasta Konina sprawuje nadzór nad dzia³alnoœci¹, w szczególnoœci w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, rodzinnej opieki zastêpczej, oœrodków adopcyjno-opiekuñczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz oœrodków wsparcia, domów pomocy spo³ecznej i placówek opiekuñczo-wychowawczych. 7. Do kompetencji Dyrektora Oœrodka nale y w szczególnoœci: 1. Organizowanie pracy Oœrodka. 2. Wykonywanie ustaw, oraz uchwa³, zarz¹dzeñ i wytycznych organów Miasta. 3. Prowadzenie polityki kadrowej, w tym zatrudniania, wynagradzania, awansowania i zwalniania pracowników Oœrodka. 4. Zarz¹dzanie mieniem Oœrodka. 5. Reprezentowanie Oœrodka na zewn¹trz w ramach pe³nomocnictw o których mowa w 7 ust Ustalanie planów dochodów i wydatków Oœrodka oraz opracowywanie zakresu dzia³ania komórek organizacyjnych. 7. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadañ Oœrodka 8. Wydawanie decyzji administracyjnych. 9. Wydawanie zarz¹dzeñ wewnêtrznych. 1. Sk³adanie oœwiadczeñ woli w oparciu o udzielone pe³nomocnictwa. 8. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹, szczegó³owe zadania i zasady funkcjonowania Oœrodka okreœla Regulamin Organizacyjny Oœrodka, ustalony przez Dyrektora Oœrodka i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Konina. 9. Postanowienia niniejszego statutu wchodz¹ w ycie z dniem podjêcia uchwa³y przez Radê Miasta Konina. Przewodnicz¹cy Rady Miasta Konina ( ) Tadeusz Wojdyñski

5 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz UCHWA A Nr XXI/138/24 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia 28 kwietnia 24 r. w sprawie uchwalenia Statutu Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Skokach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jed. Dz.U. Nr 142 poz z 21 r. ze zmianami) oraz art. 46 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 29 listopada 199 r. (tekst jed. Dz.U. Nr 64 poz. 414 z 1998 z poz. zmianami) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co nastêpuje: 1. Nadaje siê Statut Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Skokach w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej Uchwa³y. 2. Traci moc Uchwa³a nr XVII/93/95 Rady Miasta i Gminy w Skokach z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Skokach. 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki. 4. Uchwa³a wchodzi w ycie w terminie 14 dnia od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹ca Rady ( ) Gra yna Szymkowiak STATUT OŒRODKA POMOCY SPO ECZNEJ W SKOKACH 1. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Skokach zwany dalej,,oœrodkiem dzia³a na podstawie Uchwa³y nr XVI/62/9 z dnia 26 kwietnia 199 r. Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skokach w sprawie powo³ania Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Skokach oraz innych przepisów dotycz¹cych zakresu jego dzia³ania Oœrodek jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ powo³an¹ do realizacji zadañ zleconych i zadañ w³asnych gminy z zakresu pomocy spo³ecznej oraz zadañ powierzonych Oœrodkowi na podstawie innych przepisów. 2. Siedzib¹ Oœrodka jest Urz¹d Miasta i Gminy a obszarem dzia³ania jest teren Miasta i Gminy Skoki. 3. Oœrodek zajmuje siê rozpoznawaniem i analizowaniem przyczyn powstawania niedostatku oraz zaspokajaniem niezbêdnych potrzeb yciowych osób i rodzin, d¹ ¹c do ich usamodzielnienia oraz integracji ze œrodowiskiem w szczególnoœci poprzez: 1) analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na œwiadczenia pomocy spo³ecznej, 2) przyznawanie i wyp³acanie œwiadczeñ przewidzianych przepisami prawa, 3) pobudzanie spo³ecznych aktywnoœci w zaspokajaniu niezbêdnych potrzeb yciowych osób i rodzin, 4) pracê socjaln¹, rozumian¹ jako dzia³alnoœæ zawodow¹, skierowan¹ na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoœci do funkcjonowania w spo- ³eczeñstwie oraz na tworzenie warunków sprzyjaj¹cych temu celowi, 5) organizowanie us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania. 4. Celem wykonania zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i samorz¹dowej Oœrodek wspó³pracuje z organizacjami spo³ecznymi, Koœcio³em Katolickim, zwi¹zkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi Podstaw¹ gospodarki finansowej Oœrodka jest roczny plan finansowy. 2. Dzia³alnoœæ Oœrodka jest finansowana z bud etu gminy, bud etu pañstwa a tak e innych Ÿróde³ Strukturê organizacyjn¹ Oœrodka tworz¹: - kierownik - g³ówna ksiêgowa - pracownicy socjalni - komórka organizacyjna do realizacji œwiadczeñ rodzinnych 2. Kierownika zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy. 3. Pozosta³ych pracowników okreœlonych w punkcie 1 zatrudnia kierownik Oœrodka. 4. Organizacjê pracy Oœrodka okreœla regulamin pracy. Przewodnicz¹ca Rady ( ) Gra yna Szymkowiak

6 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz UCHWA A Nr XXI/14/24 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia 28 kwietnia 24 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 4 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 21 r., nr 142, poz. 591 jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 4 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2 r., nr 71, poz. 838 ze zmianami) uchwala co nastêpuje: 1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y. 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki. 3. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹ca Rady ( ) Gra yna Szymkowiak Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y Nr XXI/14/24 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 24 r. STAWKI OP AT ZA ZAJÊCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SKOKI Stawka za 1 m 2 zajêtego pasa drogowego Lp. Wyszczególnienie pozosta³e tereny miasto Skoki gminy Skoki 1. Op³ata za zajêcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym: a) za zajêcie jezdni o nawierzchni twardej: - do 5 % szerokoœci jezdni 2 z³./dzieñ 1 z³./dzieñ - powy ej 5 % szerokoœci jezdni 4 z³./dzieñ 2 z³./dzieñ b) za zajêcie drogi o nawierzchni gruntowej: - do 5 % szerokoœci drogi 1 z³./dzieñ,5 z³./dzieñ - powy ej 5 % szerokoœci drogi 2 z³./dzieñ 1 z³./dzieñ c) za zajêcie innego elementu pasa drogowego: - za zajêcie chodnika (utwardzonego),5 z³./dzieñ,2 z³./dzieñ - za zajêcie chodnika gruntowego lub pobocza drogi,4 z³./dzieñ,1 z³./dzien 2. Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej*: a) w obszarze zabudowanym 8 z³./rok 6 z³./rok b) poza obszarem zabudowanym 6 z³./rok 4 z³./rok c) na obiektach mostowych 15 z³./rok 1 z³./rok 3. Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych *: a) w obszarze zabudowanym,2 z³./dzieñ,1 z³./dzieñ b) poza obszarem zabudowanym,2 z³./dzieñ.1 z³./dzieñ 4. Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym reklam **,8 z³./dzieñ,4 z³./dzieñ 5. Op³ata za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoœci w innych celach ni wymienione w pkt 1,2,3,4.2 z³./dzieñ,1 z³./dzieñ * - stawka za 1 m 2 rzutu poziomego obiektu/urz¹dzenia. ** - stawka za 1 m 2 powierzchni reklamy

7 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 1886, UCHWA A Nr XXI/141/24 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia 28 kwietnia 24 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi S³awica, Gmina Skoki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U Nr 142 poz z 21 r. ze zmianami) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co nastêpuje: 1. Nadaje siê nazwy ulicom po³o onym we wsi S³awica, Gmina Skoki (obrêb geodezyjny S³awica): 1. Ulicy zajmuj¹cej dzia³kê oznaczon¹ nr geod. 86 ul. Torfowa. 2. Ulicy zajmuj¹cej dzia³kê oznaczon¹ nr geod. 436 ul. Ukoœna. 3. Ulicy zajmuj¹cej dzia³kê oznaczon¹ nr geod. 57 ul. Prosta. 4. Ulicy zajmuj¹cej dzia³ki oznaczone nr geod. 53, 4, 513, 524, 515, 32/12, 32/9, 395, 25/1, 19/1, 21/32, 11/2, 11/3 ul. Gacka. 5. Ulicy zajmuj¹cej dzia³kê oznaczon¹ nr geod. 37 i czêœæ dzia³ki oznaczonej nr geod. 413 ul. Brzeziñska. 6. Ulicy zajmuj¹cej czêœæ dzia³ek oznaczonych nr geod.413, 467, 492 oraz dzia³ki oznaczone nr geod. 512, 396, 397 i 493 ul. Wiejska. 7. Ulica zajmuj¹ca czêœæ dzia³ki oznaczonej nr geod. 467 ul. S³oneczna. 8. Ulica zajmuj¹ca czêœæ dzia³ki oznaczonej nr geod. 492 ul. Trzcinowa. 9. Ulica zajmuj¹ca czêœæ dzia³ki oznaczonej nr geod. 512 ul. Pla owa. 1. Ulica zajmuj¹ca dzia³ki oznaczone nr geod. 21/39, 21/4, 21/38, 21/36, 21/37, 21/47, 21/44 ul. Jeziorna. 11. Ulica zajmuj¹ca dzia³ki o nr geod. 21/34 i 21/48 ul. Cienista. 12. Ulica zajmuj¹ca dzia³ki oznaczone nr geod. 33/1, 33/2, 33/ 3, 33/4 ul. Dzwonowska. 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki. 3. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹ca Rady ( ) Gra yna Szymkowiak 1887 UCHWA A Nr XVIII/172/24 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 kwietnia 24 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania dla osób uprawnionych do udzia³u w wyborach przebywaj¹cych w Szpitalu oraz w Areszcie Œledczym w Lesznie Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 23 stycznia 24 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) w zwi¹zku z art. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 21 roku - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 21 r. nr 46, poz. 499 ze zmianami), uchwala co nastêpuje. 1. Tworzy siê obwody g³osowania: - Obwód nr 1 z siedzib¹ - Wojewódzki Szpital Zespolony Leszno, ul. Kiepury 45 dla osób uprawnionych do udzia³u w wyborach przebywaj¹cych w szpitalu. - Obwód nr 32 z siedzib¹ - Areszt Œledczy Leszno, pl. Koœciuszki 3 dla osób uprawnionych do udzia³u w wyborach przebywaj¹cych w areszcie.

8 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 1887, 1888, Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Leszna. 3. Uchwa³a obowi¹zuje z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Leszna ( ) Wojciech Rajewski 1888 UCHWA A Nr XVIII/179/24 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 kwietnia 24 r. w sprawie zmiany Uchwa³y nr XVII/162/24 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 24 r. w sprawie ustalenia taryfy op³at i regulaminu przewozu osób, baga u i zwierz¹t œrodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Œwiêciechowa Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz z 21 r. ze zmianami), art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r ze zmianami), art. 8 ust 1 ustawy z dnia 5 lipca 21 roku o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 15 z 21 r ze zmianami), art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o prawie przewozowym (jednolity tekst Dz.U. Nr 5, poz. 61 z 2 r. ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia. 1. W za³¹czniku nr 1 do Uchwa³y nr XVII/162/24 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 24 r. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4 Cena biletu jednorazowego zakupionego u kierowcy w autobusie za przejazd na wszystkich liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna wynosi: - biletu normalnego 2,5 z³. - biletu ulgowego 1,25 z³. 2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Lesznie 3. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Leszna ( ) Wojciech Rajewski 1989 UCHWA A Nr XVIII/145/4 RADY MIASTA I GMINY GO AÑCZ z dnia 3 kwietnia 24 r. w sprawie zmiany Uchwa³y nr XV/129/4 Rady Miasta i Gminy Go³añcz z dnia 5 lutego 24 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Go³añczy Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 24 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 24 r. Nr 64, poz. 593) Rada Miasta i Gminy Go³añcz uchwala, co nastêpuje: 1. Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y Nr XV/129/4 Rady Miasta i Gminy Go³añcz z dnia 5 lutego 24 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Go³añczy stanowi¹cy statut Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Go³añczy otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y. 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Go³añcz.

9 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Uchwa³a wchodzi w ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Miasta i Gminy ( ) Eugeniusz Hañczak STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŒRODKA POMOCY SPO ECZNEJ W GO AÑCZY Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y Nr XVIII/145/4 Rady Miasta i Gminy Go³añcz z dnia 3 kwietnia 24 r. 1. Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zwany dalej Oœrodkiem dzia³a na podstawie: 1) Uchwa³y nr VII/32/95 Rady Miasta i Gminy Go³añcz z dnia 28 wrzeœnia 1995 r. w sprawie utworzenia Miejsko- Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz statutu zatwierdzonego przez Radê Miasta i Gminy Go³añcz, 2) Ustawy z dnia 29 listopada 199 r o pomocy spo³ecznej (Dz.U. nr 64, poz. 414 z1998 r. z póÿniejszymi zmianami), 3) Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 21 r. nr 142, poz z póÿniejszymi zmianami), 4) Ustawy z dnia 22 marca 199 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 21 r. nr 142, poz z póÿniejszymi zmianami), 5) innych przepisów dotycz¹cych dzia³ania samorz¹dowych jednostek gminnych. 2. Oœrodek jest bud etow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Miasta i Gminy Go³añcz utworzon¹ w celu wykonywania zadañ w³asnych oraz zadañ zleconych gminie, a obszarem dzia³ania jest teren miasta i gminy Go³añcz Przedmiotem dzia³ania Oœrodka jest organizowanie i wykonywanie pomocy spo³ecznej na terenie miasta i gminy. 2. Do zadañ Oœrodka nale y w szczególnoœci: 1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowê niezbêdnej infrastruktury socjalnej, 2) analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na œwiadczenia pomocy spo³ecznej, 3) przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹ œwiadczeñ, 4) pobudzanie spo³ecznej aktywnoœci w zaspokajaniu niezbêdnych potrzeb yciowych osób i rodzin, 5) pracê socjaln¹, rozumian¹ jako dzia³alnoœæ zawodow¹ skierowan¹ na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoœci do funkcjonowania w spo- ³eczeñstwie oraz na tworzenie warunków sprzyjaj¹cych temu celowi. 4. W wykonywaniu zadañ okreœlonych w 3 Oœrodek wspó³dzia³a z: 1) zak³adami ochrony zdrowia, 2) organizacjami spo³ecznymi i charytatywnymi, 3) Koœcio³em katolickim i innymi Koœcio³ami oraz zwi¹zkami wyznaniowymi, 4) fundacjami, 5) stowarzyszeniami i grupami samopomocy spo³ecznej, 6) pracodawcami, 7) osobami fizycznymi i prawnymi. 5. W sk³ad Oœrodka wchodz¹: 1) kierownik, 2) ksiêgowa, 3) pracownicy socjalni, 4) pracownicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy, 5) opiekunki domowe, 6) komórka œwiadczeñ rodzinnych. 6. Oœrodkiem kieruje kierownik odpowiedzialny za jego dzia³alnoœæ, który w szczególnoœci: 1) ustala potrzeby miasta i gminy w zakresie pomocy spo- ³ecznej, 2) ustala plany i realizuje politykê kadrow¹ Oœrodka, 3) zarz¹dza mieniem i reprezentuje Oœrodek na zewn¹trz. 7. Oœrodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 23 r. nr 15, poz. 148 z póÿniejszymi zmianami). 8. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ Oœrodka okreœla Regulamin Organizacyjny Oœrodka opracowany przez Kierownika Oœrodka, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Go³añcz. Regulamin Organizacyjny stanowi podstawê do okreœlenia przez Kierownika Oœrodka zakresu czynnoœci dla poszczególnych pracowników Oœrodka.

10 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz. 189, UCHWA A Nr XIX/116/4 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 kwietnia 24 r. w sprawie zmiany Uchwa³y Nr IX/59/3 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 3 czerwca 23 r. w sprawie wprowadzenia zakazu u ywania jednostek p³ywaj¹cych napêdzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity z 21 r. Dz.U. Nr 142 poz 1592 z póÿniejszymi zmianami) uchwala siê co nastêpuje: W tytule oraz w treœci 1 zmienianej Uchwa³y skreœla siê s³owo i elektrycznymi. 2. Pozosta³e zapisy Uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie. 2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Obornickiego. 3. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady ( ) mgr Andrzej Okpisz 1891 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU GMINY BARANÓW ZA 23 ROK Bud et Gminy Baranów na 23 r. zosta³ uchwalony uchwa³¹ nr IV/16/22 z 3 grudnia 22 r. Po stronie dochodów stanowi³ kwotê z³., w tym dotacje na zadania zlecone z³., a po stronie wydatków kwotê z³., w tym wydatki na zadania zlecone z³. Deficyt bud etu stanowi¹cy kwotê 746. z³. mia³ byæ pokryty przychodami z zaci¹gniêtych kredytów i po yczek. W okresie sprawozdawczym dokonano siedem zmian bud etu w podjêtych przez Radê Gminy uchwa³ach Nr VI/44/23 z dnia 31 marca 23 r., Nr VIII/49/23 z dnia 3 czerwca 23 r., Nr X/57/23 z dnia 3 wrzeœnia 23 r., Nr XII/67/23 z dnia 19 listopada 23 r. Nr 13/72/23 z dnia 3 grudnia 23 r., Nr XIV/74/23 z dnia 12 grudnia 23 r. i Nr XV/75/23 z dnia 3 grudnia 23 r. oraz dwóch zmian podjêtych Zarz¹dzeniem Wójta Gminy Nr 12/23 z dnia 3 maja 23 r. i Nr 22/23 z dnia 28 sierpnia 23 r. W zwi¹zku z powy szymi zmianami dochody zwiêkszy³y siê o z³. i ostateczna kwota stanowi z³. w tym dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na finansowanie zadañ bie ¹cych zleconych gminom z³. Po stronie wydatków zmniejszono plan o z³., które po zmianie stanowi¹ z³. Deficyt bud etu w kwocie z³. zosta³ sfinansowany przychodami z po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i wolnymi œrodkami pieniê nymi jako nadwy ka œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym jednostki samorz¹du terytorialnego wynikaj¹cej z rozliczenia kredytów i po yczek z lat ubieg³ych oraz po yczkami na zaci¹gniêcie których zosta³y podjête stosowne uchwa³y. W 23 roku wykonanie bud etu przedstawia poni sza analiza. DOCHODY BUD ETOWE Dzia³ Rozdzia³ Treœæ Plan Wykonanie % wykonania Planowane dochody na 23 r ,71 1 Rolnictwo i ³owiectwo ,92 11 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi ,42 Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin 629 (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych Ÿróde³ ,42

11 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Wp³aty ludnoœci 629 by³y dokonywane na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych wodoci¹gowania wsi dochody te przekroczy³y 1 % planu. 195 Pozosta³a dzia³alnoœæ ,8 69 Wp³ywy z ró nych op³at ,23 75 Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wykonanie sprzeda y œwiadectw miejsca pochodzenia zwierz¹t 69 jest wy sze w odniesieniu do planu i przekracza 1 %. Dochody z dzier awy obwodów ³owieckich 75 wykonano w 1 % i s¹ zgodne z umowami. 2 Leœnictwo Pozosta³a dzia³alnoœæ ,4 84 Wp³ywy z sprzeda y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych ,4 Wykonanie dochodów ze sprzeda y drewna jest wy sze od 1 %, a dokonane wp³ywy s¹ zgodne z iloœci¹ sprzedanego drewna i cen¹ za 1 m 3 uzyskan¹ w przetargu. 1 Górnictwo i kopalnictwo ,5 195 Pozosta³a dzia³alnoœæ ,5 46 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej ,5 91 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 18 - Wykonanie dochodów z op³aty eksploatacyjnej jest na ni szym poziomie ni 1 %, ale dokonane wp³aty s¹ zgodne z zawiadomieniami o nale nych œrodkach. 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê ,92 42 Dostarczanie wody ,92 93 Wp³ywy z us³ug ,7 92 Pozosta³e odsetki ,53 Dochody za dostarczanie wody dla ludnoœci wykonano w ponad 1 %. 6 Transport i ³¹cznoœæ , 616 Drogi publiczne gminne , Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin 629 (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), , samorz¹dów województw, pozyskane z innych Ÿróde³ Œrodki wp³acane przez ludnoœæ na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych budowy dróg gminnych wykonano w 1 %. 7 Gospodarka mieszkaniowa ,46 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami ,46 47 Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomoœci , 75 Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,9 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 77 Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci nieruchomoœci ,3 92 Pozosta³e odsetki ,8 Wp³ywy z op³at za wieczyste u ytkowanie 47 wykonano w 1 %, wp³ywy z najmu i dzier aw 75 wykonano w ponad 1 % wi¹ e siê to ze œci¹ganiem zaleg³oœci, wykonanie dochodów ze sprzeda y mienia 77 stanowi ma³¹ kwotê i jest zgodne z wysokoœci¹ p³aconych rat. Wykonanie dochodów z odsetek od zaleg³oœci 92 jest powy ej 1 %. 75 Administracja publiczna , Urzêdy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 21 realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie , (zwi¹zkom gmin) ustawami Dotacjê na zadania zwi¹zane z administracj¹ rz¹dow¹ otrzymano w 1 % Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,93 69 Wp³ywy z ró nych op³at ,9 74 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw maj¹tkowych Pozosta³e odsetki , 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê nej , 97 Wp³ywy z ró nych dochodów ,6

12 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Wp³ywy z ró nych op³at 69 oraz wykonanie ró nych dochodów 97 takich jak prowizje od p³aconych podatków itp. s¹ powy ej 1 %, gdy na etapie projektowania bud etu trudno okreœliæ jakie to bêd¹ i z czego wp³ywy. Pieniê ne darowizny 96 na rzecz gminy dokonali mieszkañcy na promocjê i rozwój gminy a wykonanie jest w 1 %. Odsetki od œrodków na rachunkach bankowych wykonano poni ej planu, a wynika to z mniejszego oprocentowania. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa , 7511 Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 21 realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie , (zwi¹zkom gmin) ustawami Dotacjê na zadania zwi¹zane z aktualizacj¹ list wyborczych otrzymano w 1 % Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 21 realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie , (zwi¹zkom gmin) ustawami Dotacjê na zadania zwi¹zane z przeprowadzeniem referendum otrzymano w 1 %. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 2 2 1, Obrona cywilna 2 2 1, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 21 realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 2 2 1, (zwi¹zkom gmin) ustawami Dotacjê na zadania zwi¹zane z obron¹ cywiln¹ otrzymano w 1 %. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci ,93 prawnej 7561 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,19 35 Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej ,12 91 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at , Wp³ywy z podatku p³aconego w formie karty podatkowej s¹ realizowane przez Urz¹d Skarbowy, a mniejsze wykonanie wynika z wystêpuj¹cych zaleg³oœci. Odsetki wykonano w ponad 1 %. Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,69 organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomoœci ,2 32 Podatek rolny ,18 33 Podatek leœny ,41 34 Podatek od œrodków transportowych , 5 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych ,9 91 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadañ bie ¹cych jednostek sektora finansów , publicznych Wp³ywy podatków od osób prawnych kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: - podatek od nieruchomoœci wykonano poni ej 1 %, a wynika to z wystêpuj¹cych zaleg³oœci, - podatek rolny wykonano poni ej 1 %, ale po korekcie wp³ywy s¹ zgodne z przypisem, - podatek leœny wykonano powy ej 1 % w stosunku do planu i jest zgodny z przypisem, - podatek od œrodków transportu wykonano w 1 %, - podatek od czynnoœci cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US a wykonanie jest prawie 1 %, - wykonanie dochodów z odsetek od nieterminowych wp³at jest poni ej 1 % i wynika z mniejszego oprocentowania. Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od ,93 osób fizycznych 31 Podatek od nieruchomoœci ,28 32 Podatek rolny ,6 33 Podatek leœny ,8 34 Podatek od œrodków transportowych ,22 36 Podatek od spadków i darowizn ,5 37 Podatek od posiadania psów ,69 45 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci urzêdowe ,27

13 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych ,23 91 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at ,73 Realizacja dochodów z podatków i op³at od osób fizycznych przebiega³a nastêpuj¹co: - podatek od nieruchomoœci wykonano w ponad 1 %, - podatek rolny wykonano poni ej 1 %, ni sze wykonanie wynika miêdzy innymi z wystêpuj¹cych zaleg³oœci spowodowanych trudn¹ sytuacj¹ rolników z powodu suszy, - podatek leœny wykonano znacznie powy ej 1 %, ale jest zgodne z dokonanym przypisem, - podatek od œrodków transportowych wykonano w 1 %, - podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urz¹d Skarbowy a wielkoœæ dochodów jest zale na od prowadzonych postêpowañ spadkowych wykonanie prawie 1 %, - podatek od posiadania psów wykonano poni ej 1 %, okreœlenie wielkoœci tego podatku jest trudne, gdy nie wiadomo ile w danym roku bêdzie psów do opodatkowania, - wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci wykonano poni ej 1 %, a wykonanie wynika z iloœci prowadzonych czynnoœci urzêdowych, - podatek od czynnoœci cywilnoprawnych realizuje Urz¹d Skarbowy, a wykonanie znacznie przekroczy³o1 %, - odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at wykonano poni ej 1 %, a wynika to z naliczenia odsetek p³aconych od du ych œci¹gniêtych zaleg³oœci które w tracie roku obni y³y siê. Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ,65 ustaw 41 Wp³ywy z op³aty skarbowej ,47 48 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,52 91 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 2 - Wykonanie dochodów z op³aty skarbowej jest znacznie ni sze od planu, a wynika to z iloœci wykonywanych czynnoœci objêtych op³at¹. Natomiast uzyskane dochody z op³aty na sprzeda alkoholu wynikaj¹ ze zmiany sposobu jej naliczania Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa Podatek dochodowy od osób fizycznych ,89 2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,1 Dochody z udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 realizuje MF, niskie wykonanie i przy du ej kwocie stanowi to znacz¹ce uszczuplenie dochodów. Natomiast udzia³ w podatku od osób prawnych 2 jest wykonany znacznie powy ej 1 %, ale kwota tego podatku jest niewielka i zosta³a zrealizowana przez Urz¹d Skarbowy. 758 Ró ne rozliczenia , Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego , 292 Subwencje ogólne z bud etu pañstwa , 7582 Czêœæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin , 292 Subwencje ogólne z bud etu pañstwa , 7585 Czêœæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin , 292 Subwencje ogólne z bud etu pañstwa , Czêœæ subwencji ogólnej, czêœæ subwencji oœwiatowej i rekompensuj¹cej wykonano w 1% Ró ne rozliczenia finansowe ,24 35 Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at Pozosta³e odsetki ,24 Umniejszenia dochodów w 35 i 91 wynika ze sprawozdania otrzymanego z US, natomiast dochody z odsetek bankowych 92 wykonano poni ej 1 % w zwi¹zku z obni eniem oprocentowania rachunków bankowych. 81 Oœwiata i wychowanie , Szko³y podstawowe , 83 Wp³ywy z us³ug , 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê nej 6 6 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie , (zwi¹zkom gmin) ustawami 27 Œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin) powiatów (zwi¹zków powiatów), , samorz¹dów województw, pozyskane z innych Ÿróde³ Dochody stanowi¹ wp³ywy z us³ug 83, darowizny 96, dotacja na wyprawki szkolne 21 otrzymana z Urzêdu Wojewódzkiego i œrodki przekazane przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na komputeryzacjê i szkolenia w szko³ach 27. Wszystkie te dochody wykonano w 1 %. 814 Przedszkola przy szko³ach podstawowych ,66 83 Wp³ywy z us³ug ,66

14 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Dochody stanowi¹ wp³ywy z odp³atnoœci w przedszkolach i mimo wy szego wykonania s¹ zgodne z wielkoœci¹ przypisów. 811 Gimnazja , 83 Wp³ywy z us³ug 2 2 1, 27 Œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), , samorz¹dów województw, pozyskane z innych Ÿróde³ Dochody stanowi¹ wp³ywy z us³ug 83, i œrodki przekazane przez Agencjê R i MR na komputeryzacjê i szkolenia w szko³ach 27. Wykonanie w 1 % Zespo³y obs³ugi ekonomiczno administracyjnej szkó³ Pozosta³e odsetki Wp³ywy z ró nych dochodów 68 - Dochody stanowi¹ odsetki i ró ne dochody które nie by³y planowane Pozosta³a dzia³alnoœæ , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 23 realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków , gmin) Dotacjê na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów otrzymano w wysokoœci 1 % przyznanych œrodków. 853 Opieka spo³eczna , Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej ,97 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 21 realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ,97 (zwi¹zkom gmin) ustawami Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 21 realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 23 realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków , gmin) Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 21 realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie , (zwi¹zkom gmin) ustawami Oœrodki pomocy spo³ecznej ,4 92 Pozosta³e odsetki ,25 97 Wp³ywy z ró nych dochodów , 21 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie , (zwi¹zkom gmin) ustawami Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze ,12 83 Wp³ywy z us³ug , Wojewódzkie urzêdy pracy , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje 244 zadañ bie ¹cych jednostek sektora finansów , publicznych Usuwanie skutków klêsk ywio³owych , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 21 realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie , (zwi¹zkom gmin) ustawami Pozosta³a dzia³alnoœæ , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 21 realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie , (zwi¹zkom gmin) ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków , gmin) Dotacje na zadania zlecone, na zadania w³asne i inne dochody w dziale opieka spo³eczna zrealizowano prawie w 1 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,56

15 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Przedszkola ,56 83 Wp³ywy z us³ug ,56 Dochody uzyskano z op³at w przedszkolach i wykonano je zgodnie z przypisanymi nale noœciami 9 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska ,64 93 Oczyszczanie miast i wsi ,7 83 Wp³ywy z us³ug ,7 92 Pozosta³e odsetki , Dochody uzyskano za wywóz œmieci które przekroczy³y 1 % planowanych dochodów. 915 Oœwietlenie ulic, placów i dróg , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 21 realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie , (zwi¹zkom gmin) ustawami Dochód stanowi dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego tytu³em zwrotu poniesionych kosztów na oœwietlenie drogowe na drogach, dla których gmina nie jest zarz¹dc¹. Otrzymano 1 % œrodków przyznanych gminie w pierwszym pó³roczu. W drugim pó³roczu na z³.o one wnioski o zwrot kosztów oœwietlenia UW nie przekaza³ adnych œrodków. 92 Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem œrodków z op³at produktowych ,9 4 Wp³ywy z op³aty produktowej ,9 Wp³ywy z op³aty produktowej s¹ nowym Ÿród³em dochodów za utylizacjê i wytwarzanie opakowañ. Ogó³em dochody ,71 - w tym dotacje na zadania zlecone , ANALIZA I WNIOSKI Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 23 ROK Na wykonanie dochodów bud etowych znacz¹cy wp³yw maj¹ dochody w dzia³ach 756 i 758 a tak e w dziale 4, 853 i 9 które stanowi¹ prawie 97% ogólnych wykonanych dochodów, tak wiêc dochody z tych dzia³ów rzutuj¹ na w³aœciwe wykonanie bud etu. Procentowy udzia³ dochodów w poszczególnych dzia³ach przedstawia wykres nr 1.

16 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Jak widaæ z wykresu nr 1 najbardziej znacz¹cymi pozycjami w dochodach s¹ dzia³y 756 i 758, które ³¹cznie stanowi¹ prawie 88% ogólnych dochodów i wykonanie w tych dzia³ach w znacznym stopniu decyduje o realizacji bud etu. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej zrealizowano w 95,93%, a dziale ró ne rozliczenia subwencje i odsetki z rachunków bankowych zrealizowano w 99,95% co nale y uwa aæ za w³aœciwe, gdy s¹ bliskie 1% planu i rzutuj¹ na ogólne wykonanie które wynosi prawie 99%. Na ni sze wykonanie mia³a wp³yw realizacja nie osi¹gniêtych w pe³ni nastêpuj¹cych dochodów: - udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych z³., - podatek od nieruchomoœci od osób prawnych z³., - podatek rolny od osób fizycznych z³., - wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu z³., Przyczyny tych zmniejszonych wp³ywów zosta³y omówione w powy szej czêœci opisowej. Wykonanie dochodów ogó³em w 23 r. na poziomie 99% jest proporcjonalne w odniesieniu do czasookresu, jednak w niektórych sk³adnikach dochodów wykonanie jest znacz¹co niskie lub wysokie od 1%. Wykonanie dochodów w poszczególnych dzia³ach kszta³tuje siê ró nie, najni sze 73,5% w dziale 1 i najwy sze 148,56% w dziale 854. W pozosta³ych dzia³ach wykonanie jest bliskie 1%. Uzasadnienie tych odchyleñ zosta³o omówione w powy szej czêœci opisowej. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres Nr 2. STRUKTURA DOCHODÓW BUD ETOWYCH Struktura dochodów bud etowych w podziale na dotacje, subwencje, udzia³y w podatkach, œrodki z innych Ÿróde³ i dochody w³asne przedstawia siê nastêpuj¹co: Dzia³ Rozdzia³ Plan Wykonanie % 1. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej: , , , , , , , , , , , Razem; ,

17 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych gmin: , , , Razem: , Udzia³ we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych: , Razem: ,3 Subwencje ogólne oœwiatowa, podstawowa i rekompensuj¹ca: , , , Razem: , Wp³ywy op³aty za zezwolenia na sprzeda alkoholu i op³aty produktowej: , ,9 Razem: Œrodki pozyskane z innych Ÿróde³: a) œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ gminy: , , b) darowizny pieniê ne: , , c) œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie ¹cych gmin: , , d) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie ¹cych jednostki , , Razem: ,52 Pozosta³e dochody w³asne Pozosta³e dochody ,98 Razem: ,98 Dochody ogó³em: ,71 Na poni szym wykresie w Nr 3 przedstawiono strukturê wykonanych dochodów z którego widaæ, e najwiêkszy udzia³ maj¹ subwencja oœwiatowa, pozosta³e dochody i udzia³ w podatkach. 1. Dotacje na zadania zlecone. 2. Dotacje na zadania w³asne. 3. Udzia³y w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych. 4. Czêœci: subwencji oœwiatowej, podstawowej i rekompensuj¹cej. 5. Op³aty za zezwolenia na sprzeda alkoholi i produktowa. 6. Œrodki pozyskane z innych Ÿróde³. 7. Pozosta³e dochody w³asne.

18 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz W 23 r. skutki udzielonych przez gminê odroczeñ i umorzeñ, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnieñ ustawowych) stanowi¹ kwotê z³., UDZIELONE ULGI I ZALEG OŒCI PODATKOWE w tym: umorzenia w z³. odroczenia w z³. - podatek rolny podatek od nieruchomoœci podatek od œrodków transportowych odsetki Natomiast w zwi¹zku z obni eniem przez Radê Gminy górnych stawek podatków gmina w 23 r. utraci³a dochody w wysokoœci z³., z tego: - podatek rolny 2.98 z³., - podatek od nieruchomoœci z³., - podatek od œrodków transportowych z³., - podatek od posiadania psów z³. Na koniec 23 r. wyst¹pi³y zaleg³oœci na ³¹czn¹ kwotê z³. oraz naliczone odsetki od tych zaleg³oœci w kwocie z³., w tym: - wp³ywy za sprzedan¹ wodê z³., - czynsze i dzier awy z³., - wp³ywy z karty podatkowej z³., - podatek od nieruchomoœci z³., - podatek rolny z³., - podatek leœny 85 z³., - podatek od œrodków transportu z³., - podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 48 z³., - wp³ywy za wywóz œmieci z³., - wpisy na hipotekê z³., - naliczone na koniec roku odsetki od powy szych zaleg³oœci z³. Stan realizacji zobowi¹zañ wobec gminy w podatku rolnym, leœnym i od nieruchomoœci od osób prawnych i ³¹cznego zobowi¹zania od osób fizycznych w poszczególnych miejscowoœciach obrazuj¹ poni sze tabele. Stopieñ realizacji podatku rolnego, leœnego i od nieruchomoœci na r. od osób prawnych L.p. Wyszczególnienie Nale noœæ Nale noœæ Nale noœci zaleg³a bie ¹ca razem Rozliczono Pozosta³o % rozliczenia 1. Podatek rolny , , ,6 7,1 99,4 2. Podatek leœny 4, 11.58, , ,7 2,3 99,98 3. Podatek od nieruchomoœci , , , , ,56 89,4 Razem: , , , , ,96 89,6 Stopieñ realizacji ³¹cznego zobowi¹zania pieniê nego na r. od osób fizycznych. Wieœ /Osiedle Nale noœæ Nale noœæ Nale noœci zaleg³a bie ¹ca razem Rozliczono Pozosta³o % rozliczenia 1 - Baranów 11.9, , , , ,46 94, 2 - Donaborów 3.155, , , , ,3 83, 3 - Grêbanin , ,3 8.96, , ,6 83, 4 - Jankowy , , , , ,31 5,2 5 - êka Mroczeñska 3.562, , , , ,3 9,5 6 - Mroczeñ 4.315, , , ,9 8.9,7 97,2 7 - S³upia p/kêpnem 45.65, , , , ,8 56,4 8 - urawiniec 531,1 1.28, ,4 1.39,2 7,2 93,5 9 - Marianka Mroczeñska 385, , , ,9 932, 98,8 1 - Joanka 379, , , 13.85,9 56,1 95,9 Razem: , , , , ,5 76,3

19 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Jak widaæ z powy szej tabeli œredni stopieñ realizacji zobowi¹zañ na koniec roku jest na poziomie 76 %, a wynika to istniej¹cych zaleg³oœci z lat ubieg³ych. Natomiast realizacja za 23 rok jest prawie 9 %. W poszczególnych miejscowoœciach realizacja jest od 5,2 % w Jankowach do 98,8 % w Mariance Mroczeñskiej. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowoœciach sk³ada siê: - odroczenie p³atnoœci podatków, - roz³o enie zaleg³oœci na raty, - brak mo liwoœci zrealizowania przez komornika tytu³ów wykonawczych, - trudnoœci finansowe zak³adów rzemieœlniczych, - trudna sytuacja w rolnictwie. W celu œci¹gniêcia zaleg³oœci przeprowadzono wszelkie mo liwe postêpowania wynikaj¹ce z ustawy - Ordynacja Podatkowa, ale ze wzglêdu na sytuacjê maj¹tkow¹ podatników nie mo na w pe³ni dokonaæ œci¹galnoœci. Gmina ca³y czas prowadzi dzia³ania, aby œci¹gaæ zaleg³oœæ wraz z odsetkami tak jak przewiduje to powy sza ustawa. W tym celu wys³ano upomnienia, wystawiono tytu³y wykonawcze do komornika, wydano decyzje i postanowienia a tak e dokonano wpisu na hipoteki. Planowane wydatki na 23 r. stanowi¹ ogóln¹ kwotê z³., a wykonano je w kwocie z³., tj. 96,38%, w tym wydatki na zadania zlecone: plan z³., wykonanie z³., tj. 1,%. Wydatki by³y realizowane WYDATKI BUD ETOWE proporcjonalnie do osi¹ganych dochodów, które za 23 r. zosta³y wykonane w 98,71%. Wykonanie wydatków w poszczególnych dzia³ach przedstawia poni sze zestawienie: Dzia³ Rozdzia³ Treœæ Plan Wykonanie % wykonania 1 Rolnictwo i ³owiectwo ,68 19 Spó³ki wodne ,69 43 Zakup us³ug pozosta³ych , Ró ne op³aty i sk³adki ,9 11 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi ,71 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,71 13 Izby rolnicze , Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoœci 2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego ,24 2 Leœnictwo , Pozosta³a dzia³alnoœæ ,99 43 Zakup us³ug pozosta³ych ,99 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê ,65 42 Dostarczanie wody , Zakup materia³ów i wyposa enia ,6 426 Zakup energii , Zakup us³ug remontowych ,24 43 Zakup us³ug pozosta³ych , Ró ne op³aty i sk³adki ,7 6 Transport i ³¹cznoœæ , Drogi publiczne gminne , Zakup materia³ów i wyposa enia , Zakup us³ug remontowych ,4 43 Zakup us³ug pozosta³ych ,59 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych ,43 7 Gospodarka mieszkaniowa ,29 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami , Zakup materia³ów i wyposa enia , Zakup energii ,4 427 Zakup us³ug remontowych ,24 43 Zakup us³ug pozosta³ych , Ró ne op³aty i sk³adki ,4 71 Dzia³alnoœæ us³ugowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,7 43 Zakup us³ug pozosta³ych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,96 43 Zakup us³ug pozosta³ych ,96

20 Województwa Wielkopolskiego Nr Poz Administracja publiczna ,8 - w tym wydatki na zadania zlecone , 7511 Urzêdy wojewódzkie ,56 - w tym wydatki na zadania zlecone , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 - w tym wydatki na zadania zlecone , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , - w tym wydatki na zadania zlecone , 411 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne ,87 - w tym wydatki na zadania zlecone , 412 Sk³adki na Fundusz Pracy ,38 - w tym wydatki na zadania zlecone , 421 Zakup materia³ów i wyposa enia ,58 - w tym wydatki na zadania zlecone , 43 Zakup us³ug pozosta³ych , Podró e s³u bowe krajowe ,5 444 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych ,94 - w tym wydatki na zadania zlecone , 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,24 33 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , 421 Zakup materia³ów i wyposa enia ,13 43 Zakup us³ug pozosta³ych , Podró e s³u bowe krajowe , 442 Podró e s³u bowe zagraniczne , Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,35 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ ,45 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,9 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 411 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , Sk³adki na Fundusz Pracy , 421 Zakup materia³ów i wyposa enia ,2 426 Zakup energii , Zakup us³ug remontowych ,73 43 Zakup us³ug pozosta³ych , Podró e s³u bowe krajowe , Podró e s³u bowe zagraniczne ,8 443 Ró ne op³aty i sk³adki , Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych , 7547 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale noœci bud etowych ,51 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup materia³ów i wyposa enia , Pozosta³a dzia³alnoœæ ,99 33 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , 421 Zakup materia³ów i wyposa enia , 43 Zakup us³ug pozosta³ych , Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa , - w tym wydatki na zadania zlecone , 7511 Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa , - w tym wydatki na zadania zlecone , 411 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , - w tym wydatki na zadania zlecone , 412 Sk³adki na Fundusz Pracy , - w tym wydatki na zadania zlecone , 43 Zakup us³ug pozosta³ych , - w tym wydatki na zadania zlecone , 7511 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , - w tym wydatki na zadania zlecone , 33 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych , - w tym wydatki na zadania zlecone , 411 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne , - w tym wydatki na zadania zlecone , 412 Sk³adki na Fundusz Pracy , - w tym wydatki na zadania zlecone ,

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 92 Poznañ, dnia 18 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1869 nr XVIII/71/2004 Rady Miejskiej w Bralinie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W REMIE

RADY MIEJSKIEJ W REMIE DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 62 Poznañ, dnia 18 kwietnia 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1233 nr 153/ XVIII/07 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY W LIPNICY MUROWANEJ. z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

RADY GMINY W LIPNICY MUROWANEJ. z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Statut UCHWAŁA NR XIV/ 103/04 RADY GMINY W LIPNICY MUROWANEJ z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Na podstawie art.18 ust.1, art.

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2005 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2005 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK DOCHODY OGÓŁEM: 5.464.120 9.035.492 816.081 1 Wpływy z podatków

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 09 kwietnia 2010 r. S T A T U T Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 1 Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo