INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r"

Transkrypt

1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

2 ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Radzie Gminy Jedlnia Letnisko. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz.2104 z późn. zm.) WÓJT GMINY JEDLNIA LETNISKO 1 Przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok wraz z załącznikami od nr 1 do nr 4 oraz wykonania planów finansowych: - plan i wykonanie wydatków gminy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zał. nr 5 - plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zał. nr 6 - plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zał. nr 7 - plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gminy zał. nr 8 - plan i wykonanie własnych zadań bieżących realizowanych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa zał. nr 9 - plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na mocy porozumień z organami administracji rządowej zał. nr 10 - plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zał. nr 11 - plan i wykonanie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zał. nr 12 - plan i wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przy udziale dotacji z funduszy celowych zał. nr 13 - plan i wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zał. nr 14 - plan i wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa zał. nr 15 - plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zał. nr 16 - plan i wykonanie przychodów i wydatków oraz plan i wykonanie dotacji dla zakładu budżetowego zał. nr 17 a/ plan i wykonanie przychodów i wydatków Przedszkole zał. nr 17/1 - plan i wykonanie dotacji dla instytucji kultury zał. nr 18 - plan i wykonanie dotacji dla instytucji pożytku publicznego zał. nr 19 - plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zał. nr 20 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zał. Nr 21 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zał. nr 22 2

3 2 Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych w tym - Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostaną przedłożone w biurze Rady Gminy w dniu 20 marca 2006 r. 3 Kopia niniejszego zarządzenia oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z załącznikami od nr 1 do nr 20 zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej - Zespół w Radomiu. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia. 3

4 SPIS TREŚCI 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok str Dochody str część opisowa z uwzględnieniem dotacji 11 - dochody według źródeł ich pochodzenia (zał. nr 1) 16 - dochody w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zał. nr 1/1) Wydatki str część opisowa 24 - wydatki w działach i rozdziałach w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe (zał. nr 2) 37 - wydatki w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zał. nr 2/1) Projekt przychodów i rozchodów gminy związane z finansowaniem deficytu (zał. nr 3) str Zadłużenie gminy i prognoza długu na lata następne (zał. nr 4) str Plan i wykonanie wydatków gminy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (zał. nr 5) str część opisowa Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (zał. nr 6) str Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych (zał. nr 7) str Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych bieżących gminy (zał. nr 8) str Plan i wykonanie własnych zadań bieżących realizowanych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa (zał. nr 9) str Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżet państwa na mocy porozumień z organami administracji rządowej (zał. nr 10) str Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. nr 11) str Plan i wykonanie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zał. nr 12) str Plan i wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przy udziale dotacji z funduszy celowych (zał. nr 13) str Plan i wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zał. nr 14) str Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa (zał. nr 15) str Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zał. nr 16) str Plan i wykonanie przychodów i wydatków oraz plan i wykonanie dotacji dla zakładu budżetowego (zał. nr 17) str plan i wykonanie przychodów i wydatków Przedszkole (zał. nr 17/1) Plan i wykonanie dotacji dla instytucji kultury (zał. nr 18) str Plan i wykonanie dotacji dla instytucji pożytku publicznego (zał. nr 19) str Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. nr 20) str Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej (zał. nr 21) str Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (zał. nr 22) str. 83 4

5 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005 rok Budżet gminy Jedlnia Letnisko na rok 2005 został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 15 grudnia 2004 roku uchwała XXIX/203/2004. Ustalono dochody budżetu gminy w wysokości zł. Na planowane dochody gminy składały się: - dochody własne w wysokości zł w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł - dotacje celowe na zadania zlecone i realizację zadań własnych zł - subwencje zł Wydatki budżetu gminy ustalono na łączną kwotę zł. Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących planowano przeznaczyć kwotę zł, natomiast na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwotę zł. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie zł i stanowiła ona 0,2% wydatków planowanych ogółem. Projektowane w kwocie zł dochody budżetu gminy nie pokrywały projektowanych w wysokości zł wydatków w związku z czym budżet zamknął się deficytem w kwocie zł. Źródłem pokrycia deficytu były planowane do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska wodociąg, kanalizacje, termorenowację budynków w kwocie zł, kredytem bankowym w wysokości zł z przeznaczeniem na budowę Szkoły Podstawowej w Natolinie oraz planowanymi wolnymi środkami w kwocie zł. Planowano z wolnych środków spłatę przypadających na rok 2005 rat pożyczek w kwocie zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2003 i W trakcie realizacji budżetu w 2005 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu, zawartych porozumień z Województwem Mazowieckim na częściowe sfinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej Gzowice Folwark Gzowice Kolonia, umowy wykonawczej zawartej z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. Budowa PSP w Natolinie, umowy z Powiatem Radomskim na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, porozumienia zawartego z Ministrem Kultury w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji programu Promocja czytelnictwa Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o decyzję Nr 43, 68 Wojewody Mazowieckiego Wójt Gminy dokonywał zarządzeniem Nr 25/2005 zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.500zł i sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100zł dla uczniów podejmujących naukę 5

6 w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 3.322zł. W oparciu o decyzję Nr 117 i Nr 118 Wojewody Mazowieckiego Wójt Gminy zarządzeniem Nr 61/2005 zwiększył plan dochodów i wydatków w budżecie gminy związku z otrzymanymi decyzjami z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem dzieci w kwocie zł i dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 7.000zł. W oparciu o decyzję 359 Wojewody Mazowieckiego Wójt Gminy zarządzeniem Nr 71/2005 zwiększył budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, a w oparciu o decyzję Nr 164/2005 podjął zarządzenie Nr 88/2005 zwiększające budżet gminy o kwotę 680zł z przeznaczeniem na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych. Natomiast w oparciu o dyspozycję Nr 12/2005 i Nr 15/2005 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu Wójt Gminy zarządzeniem Nr 62/2005 zwiększył budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, a zarządzeniem 66/2005 o kwotę zł w związku z otrzymanymi dyspozycjami z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowanie i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w 10 pkt 2 uchwały budżetowej z 15 grudnia 2005r Wójt dokonywał zmian w planie wydatków w ramach działu podejmując w tym zakresie stosowne zarządzenia. Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet gminy za rok 2005 po stronie dochodów zamknął się kwotą zł, a po stronie wydatków kwotą zł. Deficyt budżetu w kwocie zł planuje się pokryć planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast z wolnych środków w kwocie zł oraz nadwyżki sfinansowania wydatków gminy dochodami w kwocie zł planuje się spłatę przypadających na rok 2005 rat pożyczek w kwocie zł. zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2003 i Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy w sprawie umorzenia części pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ford Transit na potrzeby OSP w Jedlni Letnisko. Zarząd podjął decyzję o umorzeniu kwoty zł, tj. 50% zaciągniętej pożyczki, a umorzenie nastąpiło z dniem r. W związku z powyższym przewidziane do spłaty w 2005 r. raty pożyczek zostały skorygowane o kwotę umorzonej pożyczki tj zł. Planowane w wysokości zł dochody budżetu gminy zostały wykonane w kwocie zł co stanowi 97,1% dochodów planowanych. Dochody własne zaplanowane w kwocie zł zostały wykonane w wysokości zł, tj. 91,6% dochodów planowanych. Wykonane dochody własne stanowią 32,7% dochodów wykonanych ogółem. Dotacje celowe zaplanowane w kwocie zł zostały przekazane w wysokości zł tj. w 99,7%. tego: planowane w kwocie zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w kwocie zł tj. 99,9%. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę na realizację zadań zleconych obrazuje załącznik Nr 6, a plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją tych zadań załącznik Nr 7, planowane w kwocie zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zostały przekazane w 100%. Plan i wykonanie tych dotacji obrazuje załącznik Nr 8, a plan i wykonanie wydatków związanych z ich realizacją załącznik Nr 9, 6

7 planowane w kwocie zł dotacje z funduszy celowych zostały przekazane w 100%. Plan i wykonanie dotacji z funduszy celowych obrazuje załącznik Nr 12, a plan i wykonanie wydatków związanych z ich realizacją załącznik Nr 13, planowane w kwocie zł dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na podstawie zawartych porozumień zostały przekazane w 100%. Plan i wykonanie dotacji obrazuje załącznik Nr 10, a plan i wykonanie wydatków związanych z ich realizacją załącznik Nr 11. planowana w kwocie zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin została przekazana w kwocie zł, tj. w 93,6%. Plan i wykonanie dotacji przekazanej na realizację inwestycji własnych gminy obrazuje załącznik Nr 14, a plan i wykonanie wydatków związanych z ich realizacją załącznik Nr 15. Otrzymane dotacje stanowią 18,7% wykonanych dochodów ogółem. Subwencje zaplanowane w kwocie zł zostały przekazane w 100%. Otrzymane subwencje stanowią 48,6% wykonanych dochodów ogółem. Dochody budżetu gminy w 2005 roku wg źródeł pochodzenia obrazuje załącznik Nr 1. Wydatki budżetu gminy zaplanowane w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł tj. w 96,8% wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie zł zostały zrealizowane w kwocie zł tj. 91,2% wydatków planowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Planowane wydatki majątkowe stanowią 20,5% wydatków planowanych ogółem, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 19,3% wydatkowanych środków ogółem w 2005r. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 5. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł tj.98,3% wydatków planowanych. Planowane wydatki bieżące stanowią 79,5% wydatków planowanych ogółem, natomiast zrealizowane wydatki bieżące stanowią 80,7% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki budżetu gminy w rozbiciu na bieżące i majątkowe obrazuje załącznik Nr 2, a wydatki wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 2/1. W ramach wydatków bieżących została zaplanowana w kwocie zł i przekazana w 100% dotacja z budżetu gminy dla Publicznego Przedszkola w Jedlni Letnisko zakładu budżetowego. Obrazuje to załącznik Nr 17. Dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą została zaplanowana w kwocie zł i przekazana w 100% dotacja z dwóch źródeł: z budżetu gminy w kwocie zł i z dotacji przekazanej na mocy porozumienia z Ministrem Kultury w kwocie 9.000zł. Obrazuje to załącznik Nr 18. W budżecie gminy na rok 2005 została zaplanowana dotacja w kwocie zł na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Dotacja po rozstrzygnięciu konkursu ofert przypadła Ludowemu Klubowi Sportowemu JODŁĄ na realizacje zadania pn. Szkolenie zawodników LKS JODŁA w sekcji piłki nożnej i brydża sportowego, udział w zawodach sportowych i sportowo rekreacyjnych w 2005r. Dotacja została przekazana z budżetu gminy w kwocie zł i wykorzystana przez LKS JODŁA w 100%. Powyższe obrazuje załącznik Nr 19. Osiągnięte w 2005 roku dochody gminy w kwocie zł nie pokryły zrealizowanych wydatków w kwocie zł. Z rozliczenia budżetu za rok 2005 powstał deficyt w kwocie zł, który został pokryty pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obrazuje to załącznik Nr 3 Na koniec 2005 roku pozostały wolne środki w kwocie zł. 7

8 W roku 2005 roku Gmina nie podpisała żadnych nowych umów kredytów i pożyczek. Wystąpiła natomiast z wnioskami o przekazanie rat pożyczek na inwestycje kontynuowane, na które umowy pożyczek były podpisane w 2003 i 2004r. Łącznie gmina otrzymała raty pożyczek na kwotę zł z tego: Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP w Słupicy kwotę zł, Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Rajcu Szlacheckim kwotę zł Budowa sieci wodociągowej Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Rajec Poduchowny kwotę zł. W 2005 roku z planowanych do spłacenia rat pożyczek w kwocie zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dokonano spłaty kwoty zł zgodnie z harmonogramem spłat. Należy nadmienić, że rata z umowy pożyczki Nr 512/04/OA/P zaciągniętej w kwocie zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy planowana do spłaty na dzień r. w kwocie zł została przekazana w kwocie zł tj. pomniejszono spłatę raty w 2005r. o kwotę 7.330zł czyli część raty, która została umorzona Uchwałą Zarządu Funduszu. Gmina po spłacie 50% pożyczki na powyższe zadanie wystąpiła z wnioskiem o umorzenie pozostałej kwoty pożyczki. Zarząd Funduszu podjął decyzję o umorzeniu pożyczki w kwocie zł z dniem r. Powyższą decyzję Gmina otrzymała 15 grudnia, stąd nie było możliwe pomniejszenie planowanej do spłaty w 2005r raty. Gmina wystąpiła również w miesiącu grudniu do Zarządu Funduszu, po spłacie 50% pożyczki zaciągniętej w kwocie zł na realizację zadania pn. Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP w Słupicy o umorzenie pozostałej kwoty. Do końca 2005 roku Zarząd Funduszu nie podjął decyzji w powyższej sprawie. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2005 wynosi zł, co stanowi 13.1% wykonanych dochodów gminy za 2005r. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31 grudnia 2005r i prognozę długu na lata następne obrazuje załącznik Nr 4. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy zawartego w 11 pkt 1 Uchwały budżetowej i nie zaciągał w ciągu roku 2005 kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego, ponieważ nie było takiej potrzeby. Gmina realizowała zadania bieżące z własnych środków przy udziale dotacji, a zadania inwestycyjne z własnych środków przy udziale pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji. Dochody gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł tj. 100,0%. Na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z planowanej kwoty zł wydatkowano zł tj. 96% wydatków planowanych. Przy jednostkach gminnych nie funkcjonował środek specjalny, a w roku 2005 nie utworzono przy jednostkach gminnych rachunku dochodów własnych. Gmina Jedlnia Letnisko na koniec 2005 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostały zobowiązania, których termin płatności przypada na styczeń 2005r. Dotyczą one składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy, podatku od osób fizycznych, płatności na energię, drobnych usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, zobowiązanie z tytułu robót budowlanych dotyczących inwestycji oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, których spłaty są rozłożone w czasie. Łącznie zobowiązania Gminy na dzień r. wynoszą zł z tego: 8

9 1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek zł. 2. Pozostałe zobowiązania zł z tego: Zobowiązania dotyczące inwestycji zł budowa PSP w Natolinie Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych, towarów i usług zł z tego: zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty wynoszą zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty wynoszą zł, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych wynoszą zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zł, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, podatek pracowników oświaty za grudzień 2005r. wynoszą zł, podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych wynoszą za miesiąc grudzień zł, zobowiązania za energię elektryczną i gaz wynoszą zł, pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne zaplanowane są w budżecie gminy na rok 2006, jak również środki na uregulowanie podatku, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2005, których termin płatności upływa 05 stycznia, a podatku 20 stycznia 2006 r. Na uregulowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty finansowanych również subwencją Gmina otrzymuje do końca marca dodatkową ratę subwencji oświatowej. Pozostałe zobowiązania zostaną uregulowane w 2006r. ze środków własnych gminy. Gmina posiada również należności w wysokości zł w tym należności wymagalne stanowią kwotę zł. z tego: z tytułu zawartych z mieszkańcami umów na współfinansowanie inwestycji należności wynoszą zł, w tym kwota wymagalna zł z tytułu umów na dostarczanie wody należności wynoszą zł, cała kwota wymagalna, za użytkowanie wieczyste należności wynoszą 714 zł, cała kwota wymagalna, z tytułu najmu i dzierżawy zł w tym należności wymagalne zł, z tytułu różnych dochodów 4.592zł w tym kwota wymagalna 1.557zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej należności wynoszą zł, cała kwota wymagalna, z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych zł, cała kwota wymagalna, z tytułu podatku rolnego zł, cała kwota wymagalna, z tytułu podatku leśnego zł, cała kwota wymagalna, z tytułu podatku od środków transportowych zł, cała kwota wymagalna, z tytułu podatku od spadków i darowizn 294 zł, cała kwota wymagalna, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 23 zł, cała kwota wymagalna, z tytułu opłaty skarbowej 1.760zł w tym całość wymagalna, z tytułu umów na odprowadzenie ścieków 5.751zł w tym należności wymagalne 5751zł, z tytułu umów na dostarczanie śmieci należności wynoszą zł w tym należności wymagalne zł, należności z tytułu naliczonych odsetek od podatków i usług na wynoszą zł, 9

10 z tytułu wyroków sądowych na rzecz Gminy od osoby fizycznej należności wynoszą zł, cała kwota wymagalna. Nadpłaty ogółem wynoszą zł. z tego te, które należy zwrócić podatnikom i przekazać do Urzędów Skarbowych stanowią kwotę zł natomiast z tytułu innych umów kwotę 1.156zł. Określone w rozporządzeniu Ministra Finansów górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych Rada Gminy obniżyła, a skutki tego obniżenia w 2005r wyniosły zł z tego: w podatku od nieruchomości zł, w podatku rolnym zł, w podatku leśnym 7.374zł, w podatku od środków transportowych zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą zł z tego: w podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 484zł, w podatku rolnym osób fizycznych w kwocie 1.115zł, w podatku od środków transportowych osób fizycznych w kwocie 5.159zł Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły zł z tego: w podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 933zł, w podatku rolnym osób fizycznych w kwocie 197zł. Gmina w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Planowane dochody w kwocie zł zostały wykonane w kwocie zł, z czego kwota 1.530zł pozostała dochodem w budżecie gminy, a kwota zł została przekazana na konto Wojewody Mazowieckiego jako dochód budżetu państwa. Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją w 2005r przez gminę zadań zleconych obrazuje załącznik Nr 16. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2005 obrazuje załącznik Nr 20. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej obrazuje załącznik Nr 21, a z realizacji planu finansowo-rzeczowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik Nr

11 DOCHODY Planowane na rok 2005 dochody budżetu gminy w wysokości zł zostały wykonane w kwocie zł co stanowi 97,1% dochodów planowanych. Plan i wykonanie dochodów gminy w/g źródeł pochodzenia obrazuje zał. Nr 1, a w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej zał. Nr 1/1. I. DOCHODY WŁASNE zaplanowano w wysokości zł, wykonanie wynosi zł tj. 91,6% dochodów planowanych. Analizując wykonanie dochodów własnych w stosunku do zakładanego planu na rok 2005 biorąc pod uwagę źródła pochodzenia dochodów wykonanie kształtuje się w granicach 34,0% zakładanego planu w podatku od posiadania psów do 139,6% zakładanego planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 1. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości zł natomiast wykonanie wynosi zł co stanowi 81,7% dochodów planowanych z tego tytułu. Znaczący udział w dochodach własnych Gminy stanowi podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w kwocie zł, a jego wykonanie wynosi zł, tj. 79,4% planu. Podatek od środków transportowych planowany w wysokości zł został wykonany w kwocie , tj. 98,8% zakładanego planu. Podatek rolny zaplanowany na zł wykonano w wysokości zł co stanowi 90,6% planu. Podatek leśny zaplanowano w wysokości zł, a wykonanie wyniosło zł tj. 73,1% planu. Przyczyną niewykonania planu było wystąpienie znacznych zaległości. Zaległości na dzień 31 grudnia 2005r. kształtują się w sposób następujący: w podatku od nieruchomości zaległości wynoszą zł, w podatku rolnym zł, w podatku leśnym zł, w podatku od środków transportowych zł. Przyczyną powstania tych zaległości jest trudna sytuacja materialna większości podatników, co związane jest z rosnącym bezrobociem. Następną przyczyną są migracje ludności, która zmieniając miejsce zamieszkania nie zgłasza tego faktu w Urzędzie Gminy, choć ma na to wyznaczony 14-dniowy termin. Zaległości powstają również wtedy, gdy podatnik umiera, a dane personalne spadkobierców są nieznane. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono upomnień oraz 150 tytułów wykonawczych. Są również podatnicy na terenie Gminy, którzy nadpłacili podatek lub nadpłaty wystąpiły w wyniku zmian własnościowych czy zmiany klasyfikacji gruntów. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2005r wynoszą: w podatku od nieruchomości zł, w podatku rolnym zł w podatku leśnym 246 zł, w podatku od środków transportowych 25 zł. Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych u podatników, którzy takie zobowiązania będą posiadali lub zostaną zwrócone podatnikom, których nie będzie dotyczył obowiązek podatkowy. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w kwocie zł został przekazany przez Urzędy Skarbowe w wysokości zł, tj.74,2% zakładanego planu, natomiast podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie zł został przekazany przez Urzędy Skarbowe w wysokości zł, tj. 93,8% podatku planowanego. Wpływy z tych podatków przekazywane są przez Urzędy Skarbowe stąd gmina nie ma możliwości określenia ilości czynności, które będą podlegały tym podatkom w związku z czym 11

12 planuje wpływy w sposób szacunkowy, poza tym jak wynika ze sprawozdań Urzędów Skarbowych przekazywanych Gminie w podatkach tych również wystąpiły zaległości. Podobna sytuacja dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, gdzie z planowanej kwoty zł wykonanie wyniosło zł, tj. 89,5% zakładanego planu, a zaległości w tym podatku wykazane przez Urzędy Skarbowe na dzień wyniosły zł. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie zł, a wykonanie wynosi zł tj. 65,1% zakładanego planu. 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości zł natomiast wykonanie wynosi zł, tj. 103,7% zakładanego planu. Gmina w roku 2005 posiadała 35,61% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Plan w tym podatku został ustalony przez Ministra Finansów w kwocie zł, a Ministerstwo Finansów przekazało podatek w wysokości zł, tj. 103,7% udziałów planowanych. Natomiast udział Gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych wynosił w 2005 roku 6,71%. Udział w tym podatku zaplanowano w wysokości zł, a został przekazany w kwocie zł, która stanowi 101,7% zakładanego planu. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy. 3. Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości zł, wykonanie wynosi zł, tj.94,0% dochodów planowanych z tego tytułu. Największy udział w tych dochodach mają dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie zł, a wykonane w wysokości zł tj. w 93,7%. W 2005 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowej- rolnej o powierzchni m 2, dwóch działek o powierzchni 1134 m 2, z których jedna zabudowana była budynkiem dwukondygnacyjnym w stanie surowym otwartym. Sprzedano również działkę o powierzchni 2575 m 2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, nie użytkowanym o powierzchni użytkowej 153 m 2. Na drugim miejscu klasyfikują się dochody z najmu i dzierżawy lokali, gdzie planowano dochody w kwocie zł, a wykonanie stanowi kwotę zł tj. 95,1% planu Przyczyną niewykonania planu są w większości zaległości od firmy postawionej w stan upadłości. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów zaplanowane w wysokości zł wykonano w wysokości zł, co stanowi 95,0% dochodów planowanych. Przyczyną niewykonania planu jest istnienie zaległości skierowanej obecnie na drogę postępowania sądowego. Dochody za dzierżawę gruntu zaplanowane w kwocie zł zostały przekazane przez Nadleśnictwo Radom i Starostwo Powiatowe w Radomiu za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie zł, tj.99,5%. 4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości zł, a zrealizowane zostały w kwocie zł tj.88,3% dochodów planowanych. Zaplanowane w wysokości zł wpływy z usług takich jak dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, dostarczanie nieczystości na składowisko śmieci, usług opiekuńczych i usług polegających na udostępnianiu sprzętu pływającego i parkingu na terenie zalewu w Siczkach zostały wykonane w kwocie zł, tj.83,0%. Niewykonanie planu w 100% związane jest z powstałymi zaległościami za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w kwocie zł oraz za dostarczane odpady na składowisko śmieci w kwocie zł. Urząd Gminy dochodzi swoich należności. Zaległości te w przypadku 3 osób zostały rozłożone na raty, wysłano 225 wezwań do zapłaty. Biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną wielu mieszkańców gminy dochodzenie należnych gminie kwot nie zawsze jest skuteczne. 12

13 Wpływy z różnych opłat, tj. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i innych, zaplanowano na kwotę zł, wykonanie tych dochodów wynosi zł, tj. 75,2%. Gmina realizuje inwestycje przy udziale mieszkańców stąd w budżecie zostały zaplanowane środki pozyskane od ludności i innych jednostek na dofinansowanie inwestycji w kwocie zł. Wykonanie wynosi zł, tj. 90,0% planowanych wpływów z tego: wpłaty od ludności na kanalizację etap III w Jedlni Letnisko, kanalizację w Rajcu Szlacheckim i Sadkowie wynoszą zł, wpłaty na wodociąg w Myśliszewicach i Antoniówce zł, wpłaty mieszkańców wsi Sadków na remont drogi zł. Ze względu na trudną sytuację materialną 173 osobom, które zadeklarowały udział we współfinansowaniu realizowanych inwestycji i podpisały umowy wpłaty rozłożono na raty. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie zł, na które składają się zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za wypłacone wynagrodzenia z pochodnymi, kary i grzywny pieniężne, zwrot za żywienie i inne dochody zrealizowane zostały w kwocie zł, tj. 98,9% planu. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.096zł tj. w wysokości 5% od ustalonego przez Urząd Wojewódzki planu wpływów za dowody osobiste. Wykonanie wynosi 1.530zł tj % zakładanego planu. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 100% zakładanego planu. Odsetki, które płacone są przy regulowaniu zaległości zaplanowane w wysokości zł zostały pozyskane w kwocie zł, tj. w 96,2%. Gmina uzyskała również darowiznę na rzecz GOSiR-u od jednej firmy w wysokości zł oraz darowiznę na budowę obelisku i remont grobów członków Ruchu Oporu biorących udział w II wojnie światowej od jednej firmy i dzieci oraz nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni Letnisko, w wysokości zł. II. DOTACJE CELOWE w/g otrzymanych decyzji i porozumień zaplanowano w wysokości zł, a przekazane zostały w kwocie zł, tj. w 99,7% dotacji planowanych z tego: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w kwocie zł, a przekazane w kwocie zł tj. w 99,9% z tego: dotacja w dziale 750 rozdziale Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie zł została przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości na wydatki związane z realizacją przez pracowników Urzędu Gminy zadań z zakresu administracji rządowej. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS w kwocie zł oraz na zakup druków 929zł. w dziale 751 rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa została przekazana dotacja w kwocie 1.689zł i wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców. w dziale 751 rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została przekazana dotacja w kwocie zł i wykorzystana w kwocie zł na wydatki związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. Na wypłatę diet dla komisji wydatkowano kwotę zł, na środki czystości i materiały związane z wyposażeniem lokali wyborczych wydatkowano kwotę zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę zł, na usługi pozostałe wydatkowano kwotę zł, a wypłacone delegacje wyniosły 179 zł. 13

14 w dziale 751 rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu została zaplanowana dotacja w kwocie zł. Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Radomiu przekazało dotację w kwocie zł tj. 92,7%, która została wykorzystana na wypłatę diet dla komisji wyborczych kwota zł, na składki społeczne i Fundusz Pracy- kwota 746 zł, na artykuły biurowe, wyposażenie lokali wyborczych i inne-kwota zł i na delegacje kwota 229 zł. w dziale 754 rozdziale Obrona cywilna przekazana dotacja w kwocie 500 zł została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia OC. w dziale 852 rozdziale Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została zaplanowana dotacja w kwocie zł. Wykonanie wyniosło 100,0%. Dotacja ta została wykorzystana na świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie zł, na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i inne w wysokości zł, na umowy zlecenia w kwocie zł, na delegacje w kwocie 180 zł oraz na ZFŚS w wysokości 700 zł. w dziale 852 rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przekazana dotacja w kwocie zł została wykorzystana w pełnej wysokości na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 40 osób pobierających zasiłek stały oraz zasiłek okresowy. w dziale 852 rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przekazana dotacja w kwocie zł została wykorzystana w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1) zasiłki stałe wypłacone w wysokości zł, z których skorzystało 40 osób, 2) składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe w wysokości 965 zł. 2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie zł zostały przekazane w kwocie zł i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem z tego: w dziale 801 rozdziale Szkoły podstawowe przekazana dotacja w kwocie zł została wykorzystana w całości na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych, w dziale 852 rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznego planowana dotacja w wysokości zł została przekazana i wykorzystana w kwocie zł zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla 41 osób. w dziale 852 rozdziale Ośrodki pomocy społecznej przekazana dotacja w kwocie zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom i pochodnych funduszu płac w kwocie zł,na artykuły BHP oraz ekwiwalenty za pranie odzieży w kwocie 225 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie zł, na opłaty za telefon, opłaty pocztowe, porto, szkolenia w kwocie zł, na delegacje zł oraz na ZFŚS w kwocie zł, na PFRON 842 zł i inne zł w dziale 852 rozdziale Pozostała działalność przekazana dotacja w kwocie zł została wykorzystana w całości na dożywianie 380 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. w dziale 854 rozdziale Pomoc materialna dla uczniów przekazana w kwocie zł dotacja została wykorzystana w całości na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w wysokości zł dotacje zostały przekazane w 100,0%, z tego: 14

15 - w dziale 710 rozdziale Cmentarze dotacja w kwocie zł została przekazana na remont mogił zbiorowych 450 członków Ruchu Oporu z czasów II wojny światowej. - w dziale 921 rozdziale Biblioteki planowana dotacja w wysokości zł została przekazana przez Ministerstwo Kultury i wykorzystana przez bibliotekę na zakup wydawnictw książkowych w ramach programu Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. 4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie zł zostały przekazane w 100,0% i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,z tego: w dziale 600 rozdziale Drogi publiczne i gminne przekazana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotacja w wysokości zł przekazana została i wykorzystana w całości na budowę drogi gminnej w miejscowości Gzowice ( Gzowice Folwark- Gzowice Kolonia) w dziale 801 rozdziale Dowożenie uczniów do szkół przekazana w wysokości zł przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja została wykorzystana na dofinansowanie zakupu specjalnego mikrobusu przystosowanego do przewożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły. 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Zaplanowana w kwocie zł dotacja została przekazana w kwocie zł i wykorzystana na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Natolinie. III. SUBWENCJE zaplanowane w kwocie zł zostały przekazane w pełnej wysokości Gmina w roku 2005 otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie zł oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie zł. 15

16 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2006 Wójta Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 marca 2006 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO za 2005 rok według źródeł pochodzenia w złotych PLAN Wykonanie % L. p. Źródła dochodów na rok 2005 za rok 2005 I DOCHODY WŁASNE ,6 1 Dochody z podatków i opłat ,7 z tego: Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych ,8 Podatek rolny ,6 Podatek leśny ,1 Podatek od działalności gospodarczej osób ,5 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z opłaty skarbowej ,1 Podatek od spadków i darowizn ,8 Wpływy z opłaty targowej ,0 Podatek od posiadania psów ,0 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,2 2 Udziały w podatkach stanowiących ,7 dochód budżetu państwa 35,72 % udziału we wpływach z podatku ,7 dochodowego od osób fizycznych 6,71 % udziału we wpływach z podatku ,7 dochodowego od osób prawnych 3 Dochody z majątku gminy ,0 z tego: Dochody z najmu i dzierżawy lokali ,1 (czynsze) Dochody z dzierżawy gruntów ,5 Dochody za wieczyste użytkowanie ,0 Dochody ze sprzedaży składników ,7 majątkowych 4 Pozostałe dochody ,3 z tego: Wpływy z usług ,0 Wpływy z różnych opłat ,2 Środki na dofinansowanie inwestycji ,0 pozyskane od ludności Wpływy z różnych dochodów-w tym PUP ,9 16

17 Dochody związane z realizacją zadań ,6 z zakresu administracji rządowej Spadki, zapisy i darowizny w formie ,1 gotówkowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,0 alkoholu Odsetki ,2 II DOTACJE ,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,9 na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,0 na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,0 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na ,0 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,6 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/ związków gmin IV SUBWENCJE ,0 - część oświatowa subwencji ogólnej ,0 - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,0 DOCHODY OGÓŁEM ,1 17

18 Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 17/2006 Wójta Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 marca 2006 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO na r. według szczegółowości klasyfikacji budżetowej L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Plan dochodów na rok 2005 w złotych Wykonanie na dzień % I 010 Rolnictwo i Łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ,8 wsi 6290 środki na dofinansowanie własnych ,8 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095Pozostała działalność , wpływy ze sprzedaży składników ,6 majątkowych II 020 Leśnictwo , Pozostała działalność , dochody z najmu i dzierżawy składników ,5 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze III 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie ,5 w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , wpływy z usług , pozostałe odsetki ,2 IV 600 Transport i łączność , Drogi publiczne i gminne , dotacje otrzymane z funduszy celowych na ,0 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6290 środki na dofinansowanie własnych ,0 inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł V 700 Gospodarka mieszkaniowa ,1 18

19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/ , , , wpływy ze sprzedaży składników ,1 majątkowych 0920 pozostałe odsetki ,0 VI 710 Działalność usługowa , Cmentarze 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu ,0 100,0 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej VII 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,0 139,6 oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin /miast i miast na prawach ,8 powiatu/ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników ,7 101,7 majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki , wpływy z różnych dochodów ,7 VIII 751 Urzędy naczelnych organów władzy ,8 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami ,0 100,0 19

20 IX X Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,3 99,3 92,7 92, , Obrona cywilna , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami ,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób ,7 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób ,0 fizycznych 0350 podatek od działalności gospodarczej os ,5 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,6 podatków i opłat 75615Wpływy z podatku rolnego, podatku ,9 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od czynności cywilnoprawnych , wpływy z różnych opłat , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,9 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku ,5 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od środków transportowych , podatek od spadków i darowizn , podatek od posiadania psów , wpływy z opłaty targowej ,0 20

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo