11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW"

Transkrypt

1 Listopadowy Pengab przekroczył psychologiczną barierę punktów. Z wynikiem, pkt. uzyskał najlepszy wynik od sierpnia r. W porównaniu z poprzednim miesiącem, Pengab wzrósł o, pkt., a w zestawieniu z analogicznym okresem ub. roku jest wyższy o, pkt. Wzrost zagregowanego wskaźnika koniunktury w placówkach bankowych powodowany jest przede wszystkim znacznie korzystniejszymi niż przed miesiącem opiniami w warstwie ewaluatywnej, chociaż wzrósł również optymizm odnośnie rozwoju sytuacji na rynku w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Skumulowany wskaźnik oceny bieżącej podwyższył swoją wartość sprzed miesiąca o 6,9 pkt., a prognozy krótkoterminowej - o 3, pkt. W warstwie ocen poprzedniego miesiąca, bankowcy sygnalizują poprawę koniunktury na wszystkich rynkach podstawowych produktów depozytowych. Największy wzrost zaobserwowano na rynku terminowych lokat dewizowych, który w dużej mierze dyktowany jest spadkiem wartości złotego. Na rynku kredytów złotowych znaczący wzrost popytu odnotowano ze strony podmiotów gospodarczych, natomiast popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, nie ulegając zmianie w porównaniu z październikiem. Wyraźne pogorszenie koniunktury bankowcy obserwują na rynku akcji i obligacji, przy sporym wciąż zainteresowaniu funduszami inwestycyjnymi W warstwie prognoz dla rynku lokat dominują korzystniejsze niż przed miesiącem oczekiwania, ostrożniejsze w odniesieniu do rynku depozytów złotowych, a dużo bardziej optymistyczne w przypadku depozytów dewizowych. SKOK POWYŻEJ PUNKTÓW / Zmalała nieco wartość wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury bankowej, który kształtuje się na poziomie,3 pkt. i jest niższy niż przed miesiącem o pkt. W ocenie bankowców, najczęstszy mankament wniosków kredytowych składanych przez podmioty gospodarcze to nadal brak lub zbyt słabe zabezpieczenia i gwarancje oraz brak historii lub zdolności kredytowej klienta. W porównaniu z rokiem poprzednim bankowcy wyraźnie częściej wskazuję na nieprawidłowości i błędy w sporządzanych przez firmy wnioskach kredytowych. Zdecydowana większość szefów placówek bankowych popiera zamierzenia rządu zniesienia podatku od zysków kapitałowych. Tzw. podatek Belki należy znieść zdaniem trzech czwartych bankowców. W kwestii decyzji, jaką powinien podjąć nadzór bankowy w sprawie planowanej fuzji PEKAO i BPH, opinie środowiska bankowego są podzielone, chociaż zdaniem ponad połowy nadzór bankowy powinien wydać zgodę, umożliwiając tym samym fuzję obydwu banków. Listopadowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach - bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. PENGAB - wartości trendu cyklu DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (w stosunku do października br. 6 pkt. proc. więcej): ludności w 6 proc. (+), a podmiotów gospodarczych proc. (+). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w proc. placówek (-); ludności proc. (-), podmiotów gospodarczych 9 proc. (-). Salda ocen, informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 39 punktów (+9), klientów indywidualnych 3 punktów (+) oraz korporacyjnych punktów (+). Lokaty terminowe rosły łącznie w 9 proc. placówek (w stosunku do października br. - 3 pkt. proc. więcej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 9 proc. placówek (+), a podmiotów gospodarczych w 3 proc. placówek (-). Spadki wystąpiły: łącznie w proc. oddziałów (-); ludności proc. (-), podmiotów gospodarczych 6 proc. (-). Wskaźniki netto, czyli salda ocen wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem pkt. (+); gospodarstw domowych 3 pkt. (+9) oraz podmiotów gospodarczych pkt. (-3). I I I I I I I I I I Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 6 proc. placówek (w stosunku do października br. pkt. proc. więcej), spadek przewiduje 6 proc. (-), a proc. (-) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. (+), a korporacyjnych proc. (-); spadek przewiduje odpowiednio proc. (-) i 9 proc. (+). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi punkty (+), gospodarstw domowych punktów (+3), a podmiotów gospodarczych 39 punktów (-). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 6 proc. oddziałów (+), spadek przewiduje 9 proc. (=), a 3 proc. (-) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. (+), a instytucjonalnych proc. (+3); pogorszenia - odpowiednio proc. (-) i proc. (=). Salda prognozy wynoszą: ogółem pkt. (+), depozyty ludności 3 pkt. (+) oraz podmioty gospodarcze 3 pkt. (+). I I I

2 DEPOZYTY ZŁOTOW E A ISTA ' X' I' ' I' I' ' I' ' I' DEPOZYTY ZŁOTOW E TERMINOW E ' X' I' ' I' I' ' DEPOZYTY DEW IZOW E A ISTA ' X' I' ' I' I' ' DEPOZYTY DEW IZOW E TERMINOW E ' I' I' I' I' I' ' KREDYTY ZŁOTOW E ' X' I' ' I' I' ' I' I' I' I ' ' ' I I' I I' I' I' I ' I ' IX' IX' IX' Monitor Bankowy - ZBP/Pentor IX' IX' X' X' X' X' X' ' ' ' ' ' DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (=); w segmencie ludności w proc. (- ) i podmiotów gospodarczych 3 proc. (+). Malały natomiast: ogółem w proc. (-9), ludności 9 proc. (-) oraz firm i instytucji niefinansowych proc. (-). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi punktów (+), lokat ludności punktów (+) i depozytów podmiotów gospodarczych punktów (+). Depozyty terminowe ogółem rosły w 3 proc. placówek (+), malejąc w proc. (-) i nie ulegając zmianie w proc. (-3). Depozyty ludności wzrosły w 3 proc. (+), podmiotów gospodarczych w proc. (+6), malejąc odpowiednio w 3 proc. (-) i proc. (-6). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem punktów (+), lokat klientów indywidualnych punktów (+) oraz korporacyjnych pkt. (+). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 33 proc. placówek (+), spadkowe - proc. (-), a 9 proc. (-) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. placówek (+), a podmiotów gospodarczych 6 proc. (+). Spadek przewiduje odpowiednio 9 proc. (-3) i proc. (-). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem punktów (+), gospodarstwa domowe punktów (+) oraz firmy i instytucje punktów (+). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 33 proc. placówek (+), spadku 9 proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (-6). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 33 proc. (+), a podmiotów gospodarczych 3 proc. (+); spadek - odpowiednio proc. (-) i proc. (-6). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem punkty (+3), ludności punktów (+), oraz podmioty gospodarcze punktów (+). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w proc. placówek (-3), malała w proc. (-) i nie zmieniła się w proc. (+6). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało proc. placówek (=), a na cele gospodarcze 6 proc. oddziałów (+); spadek wystąpił odpowiednio w proc. (-) i proc. (-9). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 6 punktów (+), kredytów dla ludności 63 punkty (+) oraz podmiotów gospodarczych 6 punkty (+3). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 6 proc. placówek (-), dla ludności proc. (-) i proc. dla klientów korporacyjnych (-). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje: proc. (-), kredytów dla ludności proc. (=), a podmiotów gospodarczych 3 proc. (+). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem punktów (-), ludności punkty (-), podmiotów gospodarczych punktów (-). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 9 proc. (+), w proc. zmalało (-3). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 6 proc. (+), zmniejszenia proc. (-), a wzrostu 6 proc. (+6).

3 KREDYTY NIEREGULARNE KREDYTY DEW IZOW E KREDYTY KONSUMENCKIE KREDYTY MIESZKANIOW E ' X' I' ' I' I' ' I' ' I' IX' X' ' ' X' I' ' I' I' ' I' ' I' IX' X' ' ' X' I' ' I' I' ' I' ' I' IX' X' ' ' X' I' ' I' I' ' I' ' I' IX' X' ' ' X' I' ' I' I' ' I ' I I' I ' IX' X' ' ' X' I' ' I' I' ' I ' ' I' IX' X' ' LICZBA KREDYTÓW DO mln EURO DLA PRZEDSIĘBIORSTW AKCJE KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 3 proc. placówek (+3), malejąc w 3 proc. (-6) i nie zmieniając się w 63 proc. (+). Saldo oceny wzrosło z minus punktów do minus punków (+). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje proc. placówek (=), spadek proc. (-), a 6 proc. (+) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło do minus pkt (+). KREDYTY. WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 3 proc. placówek (=), malały w proc. (+3), a w proc. (-) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny spadło z do punktów (-). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 3 proc. (-), spadku proc. (+3), a proc. (+) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi punktów (-). KREDYTY O WARTOŚCI DO MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do mln EURO wystąpił w 3 proc. placówek (=), spadek w 9 proc. (+), a w 3 proc. nie nastąpiły zmiany (-3). Wskaźnik oceny netto wyniósł 3 pkt. proc. (-). Wzrost liczby kredytów o wartości do mln EURO przewiduje proc. (+), spadek proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (=). Wskaźnik prognozy wynosi 9 pkt. (+). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 6 proc. placówek (-), spadek w 6 proc. (-), a w 6 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+). Wskaźnik netto wynosi 6 pkt. proc. (+). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 3 proc. placówek (+), zmaleją według proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (-). Wskaźnik prognozy wynosi 3 pkt. (+3). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w proc. placówek (-), spadek w proc. (-), a w 6 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+3). Wskaźnik oceny netto wyniósł 66 pkt. proc. (-). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 3 proc. placówek (-), zmaleją według proc. (=), a 6 proc. nie przewiduje zmiany (+). Wskaźnik prognozy wynosi pkt. (-). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w proc. placówek (-6), spadek w proc. (+), brak zmian w 6 proc. (+). Saldo oceny spadło do 9 pkt. (-3). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 3 proc. placówek (+3), spadek proc. (+6), a 6 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (-9). Saldo oceny spadło do pkt. (-3). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się proc. (-), spadku 9 proc. (-), a 6 proc. (+) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy spadło do punktów (-). Wzrost popytu na obligacje przewiduje proc. (-3), spadek proc. (+), a 6 proc. (-) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi pkt. (-). Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 3

4 ' X' 33 I' OBLIGACJE ' I' I' ' I' ' I ' IX' X' ' JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało proc. placówek (+3), spadek 3 proc. (=), a w proc. nie stwierdzono zmian (-). Saldo wynosi pkt. (+3). Wzrost popytu przewiduje proc. (+), spadek proc. (=), a proc. (-) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi pkt. (+). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 6 33 ' X' JEDNOSTKI FUNDUSZY INW ESTYCYJNYCH I' ' I' I' ' I ' I I' I' IX' X' ' Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 3 proc. placówek (+), spadek 6 proc. (+) i brak zmian w 6 proc. (-). Saldo oceny spadło do pkt. (+). Wzrost popytu na polisy przewiduje 3 proc. (+), spadek proc. (+3), a proc. nie spodziewa się zmiany (-). Saldo prognozy spadło do 3 pkt. (-). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE , ,, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOW O-ROZLICZENIOW E KONDYCJA-SYTUACJA EKONOMICZNA 6, POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE , ,6 9 PENGAB , , 6 3, 3, 33 6, 3 3 ' X' I' ' I' I' ' I ' I I' I' IX' X' ' ' X' I' ' I' I' ' I ' I I' I' IX' X' ' ' X' I' ' I' I' ' I' ' I' IX' X' ' ' I' I' ' I' I' ' I ' ' I' IX' X' ', Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w proc. placówek (-6), malała w proc. (+) i nie zmieniła się w 3 proc. (+). Saldo oceny spadło do punktów (-9). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 69 proc. placówek (-6), spadku proc. (+), a 3 proc (+6) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 6 pkt. (-). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB -,3) O poprawie swej ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 9 proc. placówek (-). Pogorszenie wystąpiło w proc. (-3), a proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (+). Saldo oceny wzrosło do punktów (+). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (+), proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (-), proc. banków giełdowych (-) i 69 proc. banków spółdzielczych (+9). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 9 proc. ankietowanych placówek (-), pogorszenia proc. (=), a 39 proc. nie przewiduje zmiany (+). Wskaźnik prognozy netto spadł do poziomu pkt. (-). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, spadł o pkt. i wynosi obecnie,3 pkt. Jest to wartość o, pkt. niższa niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego (listopad - 3,). WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ, pkt. Index PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych wzrósł o, pkt. w stosunku do października (z, do,). PENGAB jest wyższy niż w listopadzie ub. r. o, pkt. Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł, pkt. i jest wyższy niż październikowy o 6,9 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł z 3, do,3 pkt., czyli o 3, pkt. Index Pengab w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego wzrósł z 3, do,9 (o, pkt.), w grupie banków giełdowychwzrósł z 33, do 3,9 (o, pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego wzrósł z, do 39, (o, pkt.), w grupie banków spółdzielczych - wzrósł z, do, (o 6,3 pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują na koniec roku następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego,9 proc. (+, pkt.) redyskonta weksli -,9 proc. (+, pkt.) kredytu na cele gospodarcze,9 proc. (-,6 pkt.) lokaty trzymiesięcznej 3, proc. (-,3 pkt.) W SKAŹNIK OGÓŁEM Monitor Bankowy - ZBP/Pentor

5 3 ' JAKICH STÓP PROCENTOWYCH SPODZIEWA SIĘ PAN(I) W KOŃCU ROKU? 9,9,9, 9,,93 9,, 9, 9, 9, 9,,9 9,,,,6,6,, 6, 6,6 6,9 6,3,,,9,, 6, 6,66 6, 6,,,6,,,,9,69 3,6 3, 3,6 3,6 3, 3, 3, 3,3 3, 3,3 3, 3, 3, X' I' ' I' I' ' I' ' I' IX' X' ' INFLACJA Bankowcy przewidują, że w roku w okresie grudzień - grudzień inflacja wyniesie, proc. (dane uśrednione). W porównaniu z pomiarem październikowym oznacza to wzrost o, pkt. Mediana wynosi,3 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na,6 proc, banków spółdzielczych-,9 proc., banków giełdowych -,9 proc. i banków z przewagą kapitału zagranicznego -,9 proc. KURS DOLARA I EURO lokata 3-miesięczna kredyt lom bardow y redyskonto weksli w NBP kredyt na cele gospodarcze PRZEWIDYWANA INFLACJA GRUDZIEŃ ' - GRUDZIEŃ Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec roku wynoszą dla ceny dolara - 3, zł (mediana 3,39), a dla euro -,6 zł (mediana,). Są zatem wyższe o groszy dla dolara i o groszy dla euro w porównaniu z październikiem br. PYTANIA DODATKOWE 3, 3, 3,3 3, 3,,9 3,, 3,,6, Słabe punkty wniosków kredytowych składanych przez podmioty gospodarcze 3 Brak lub zbyt słabe zabezpieczenia i gwarancje to w ocenie procenty,,,6,,9,9 3, 3,6 3,6 3,9 3,9 3,6 bankowców największy problem, na jaki napotykają komitety kredytowe banków przy analizie wniosków kredytowych podmiotów gospodarczych I I I I I IX X X JAKI BĘDZIE KURS DOLARA I EURO W KOŃCU ROKU? (% wskazań). Na drugim miejscu najczęściej wymienianych problemów znalazł się brak historii lub zdolności kredytowej klienta (%), na trzecim - niska wiarygodność finansowa klienta (3%). W dalszej kolejności bankowcy wymieniali wątpliwą ocenę powodzenia przedsięwzięcia i nieprawidłowo sporządzone dokumenty (oba po %) oraz wadliwy biznesplan (%). Relatywnie najrzadziej napotykanym,,,,,,6,,, 3,99,6 DOLAR EURO problemem przy analizie wniosków kredytowych jest nieuporządkowany stan prawny firmy (9%). Niepokój wywołuje wzrost wskazań bankowców w porównaniu z rokiem ubiegłym - na nieprawidłowo sporządzane 3 3,3 3, 3,3 3,3 3,3 przez przedsiębiorstwa dokumenty i wnioski kredytowe. 3, 3, 3, 3, 3,3 3, I I IX IX Monitor Bankowy - ZBP/Pentor

6 Z jakimi problemami borykają się najczęściej komitety kredytowe banków przy analizie wniosków kredytowych podmiotów gospodarczych? Opinie bankowców o przyszłości podatku od zysków kapitałowych WSZYSTKIE WYMIENIONE brak lub zbyt słabe zabezpieczenia i gwarancj e brak historii lub zdolności kredytowej klienta Trzy czwarte (%) bankowców uważa, że tzw. podatek Belki powinien zostać zniesiony. Za utrzymaniem go opowiada się co czwarty (%) reprezentant banków. niska wiarygodność finansowa wątpliwa ocena powodzenia przedsięwzięcia nieprawidłowo sporządzone dokumenty/wnioski etc. wadliwy biznes plan nikłe rozpoznanie otoczenia gospodarczego niska wiarygodność wnioskodawcy Preferencje wobec decyzji nadzoru bankowego w sprawie fuzji banków PEKAO i BPH Zdaniem ponad połowy bankowców (%), nadzór bankowy powinien wydać zgodę na połączenie banków PEKAO i BPH. Przeciwnego zdania jest % reprezentantów banków. Najmniej zwolenników wydania zgody przez nadzór bankowy zaobserwowano wśród przedstawicieli banków z przewagą kapitału krajowego (%), najwięcej wśród reprezentantów banków z przewagą kapitału zagranicznego (6%). niespełnienie innych wymagań banku nieuporządkowany stan prawny firmy N = Czy Pana(i) zdaniem należy znieść czy utrzymać podatek od zysków kapitałowych tzw. podatek Belki? należy znieść,% należy utrzymać,% N = trudno powiedzieć,% Czy według Pana(i) nadzór bankowy powinien wydać zgodę na połączenie banków PEKAO BPH, czy też jej odmówić blokując tym samym planowaną ich fuzję? powinien wydać zgodę na fuzję 3,% powinien odmówić zgody na fuzję,% N = trudno powiedzieć,% Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 6

4 / 2004 SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU

4 / 2004 SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU / Wskaźnik Pengab analogicznie jak w latach ubiegłych powtarza sezonowe spadki wartości. W kwietniu br. obniżył się o, pkt. w stosunku do marca, w tym z tytułu sezonowości o,

Bardziej szczegółowo

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII KORZYSTNE PROGNOZY PODTRZYMUJĄ PENGAB Lutowy indeks Pengab obniżył swoją wartość z 8,8 pkt. do 8, pkt. (spadek o,7 pkt.). Jest to kolejna, piąta z rzędu obniżka indeksu od października ub. r., co do wartości

Bardziej szczegółowo

12 / 2003 KOREKTA PO KOREKCIE

12 / 2003 KOREKTA PO KOREKCIE Mikołaj nie sprawił niespodzianki i grudniowy PENGAB okazał się dokładnie o pkt. niższy, aniżeli listopadowy. Mimo sporego spadku syntetyczny wskaźnik koniunktury bankowej jest wyższy o 1,1 pkt., aniżeli

Bardziej szczegółowo

6 / 2004 W DALSZYM CIĄGU FLUKTUACJA

6 / 2004 W DALSZYM CIĄGU FLUKTUACJA Po majowym wzroście, czerwcowy Pengab odnotował spadek, zachowując się podobnie jak w maju - wbrew logice ostatnich czterech lat. W przeciwieństwie do czterech poprzednich, gdy wskaźnik zawsze wzrastał,

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

8 / 2004 WRESZCIE POWYŻEJ 30 PUNKTÓW

8 / 2004 WRESZCIE POWYŻEJ 30 PUNKTÓW Sierpniowy Pengab przekroczył oczekiwany od dłuższego czasu pułap punktów, osiągając wartość 2,2 pkt. Tym samym wskaźnik osiągnął swoją najwyższą wartość od grudnia roku. Pengab jest wyższy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 1/2013

MONITOR BANKOWY 1/2013 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi

Bardziej szczegółowo

7 / 2001 POWRÓT SPADKU

7 / 2001 POWRÓT SPADKU 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego.

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 2/2013

MONITOR BANKOWY 2/2013 MONITOR BANKOWY / Oczekiwana poprawy koniunktury Wartość indeksu Pengab wzrosła w stosunku do stycznia o W większości przewiduje się, iż sytuacja na rynku, p. i wynosi obecnie, p. Skumulowany wskaźnik

Bardziej szczegółowo

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl POGORSZENIE KLIMATU Wyniki październikowego pomiaru koniunktury bankowej nie wiele odbiegają od danych

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

08/2010 MONITOR BANKOWY. Powrót do trendu wzrostowego. logo-small

08/2010 MONITOR BANKOWY. Powrót do trendu wzrostowego. logo-small MONITOR BANKOWY Indeks koniunktury bankowej Pengab wzrósł w stosunku do lipca o, pkt. i wynosi obecnie,8 pkt.. Wzrost swój zawdzięcza istotnej poprawie wskaźnika wyprzedzającego (indeks prognozy wzrósł

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Sezonowa korekta koniunktury

Sezonowa korekta koniunktury Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Sezonowa korekta koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Maj PENGAB =. -. Sezonowe obniżenie aktywności klientów

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja na niskim poziomie

Stabilizacja na niskim poziomie Luty PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. +. Stabilizacja na niskim poziomie Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Lutowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Konsumenci przygotowują się do wakacji. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Konsumenci przygotowują się do wakacji. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Czerwiec PENGAB =. -. Konsumenci przygotowują do

Bardziej szczegółowo

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych PENGAB =. +1. +1. Optymizm powraca Index Pengab kwiecień 1 5/ 7/ / 11/ 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/5 /5 5/5 7/5 /5 11/5 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/7 /7 5/7 7/7 /7 11/7 1/8 /8 5/8 7/8 /8 11/8 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/1 /1 5/1

Bardziej szczegółowo

Sezonowa stabilizacja

Sezonowa stabilizacja PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8

Bardziej szczegółowo

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Monitor Bankowy PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Index Pengab Luty Pengab wartość trendu cyklu Lutowy sondaż w placówkach bankowych

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja trendu horyzontalnego

Kontynuacja trendu horyzontalnego Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. Kontynuacja trendu horyzontalnego Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Majowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2017

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. -. Wakacyjnej abilizacji ciąg

Bardziej szczegółowo

Topnieje optymizm w prognozach

Topnieje optymizm w prognozach Listopad PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Topnieje optymizm w prognozach Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Listopadowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych luty PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Grudzień PENGAB =. -. Coraz mniej optymizmu

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Dobre otwarcie roku. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2018

PENGAB = Dobre otwarcie roku. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2018 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Styń PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016

PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016 Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +.. Wzrosło zainteresowanie kredytami Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Wrześniowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w trendzie wzrostowym

Koniunktura w trendzie wzrostowym Kwiecień PENGAB =. +. Koniunktura w trendzie wzrostowym Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

5. Wynagrodzenia nominalne pana Kowalskiego wzrosło o 2% przy 3% inflacji. Realne wynagrodzenie pana Kowalskiego: a) spadło

5. Wynagrodzenia nominalne pana Kowalskiego wzrosło o 2% przy 3% inflacji. Realne wynagrodzenie pana Kowalskiego: a) spadło Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły. Drogi Uczniu! Masz przed sobą test złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że w każdym pytaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Zaznacz ją w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Załącznik do Uchwały nr 35/5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2017r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku bancassurance

Badanie rynku bancassurance Badanie rynku bancassurance VII Kongres Bancassurance 7-8 października 2015 Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespół Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związek Banków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. arodowy Bank Polski Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od 01.01.2016.

Obowiązująca od 01.01.2016. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 202/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 29 grudnia 2014 roku Tabela oprocentowania produktów kredytowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU Załącznik do uchwały nr 62/Z/2011 Zarządu BS w Płońsku z dnia 16.06.2011r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU I. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, marzec 2016 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok. Załącznik do Uchwały Nr 166/Z/2013 Zarządu z dnia 29.11.2013 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Lubań, 2013 rok. CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI I LOKATY TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu BS Lipsko z dnia 16 grudnia 2015 r. TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z dn. 26-04-2017 r. OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 8/3/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14.02.2014r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 25.0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.04.2015 r. Obowiązuje od 04.05.2015 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU Zamość, kwiecień 2015 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 4 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, 2017 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 148/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 29.09.2016 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

tekst jednolity: wg stanu na roku

tekst jednolity: wg stanu na roku tekst jednolity: wg stanu na 30.05.2016 roku 1. zm. 03.06.2015 r. (uch. Zarządu Nr 87/2015) 2. zm. 21.10.2015 r. (uch. Zarządu Nr 124/2015) 3. zm. 13.01.2016 r. (uch. Zarządu Nr 2/2016) 4. zm. 26.01.2016

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2014 rok.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr 88/Z/2014 Zarządu z dnia 24.07.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Lubań, 2014 rok. CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI I LOKATY TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 22.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 94/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 08.10.2014 r. Obowiązuje od 09.10.2014 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU z siedzibą w Makowie Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/2015 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim z dnia 14.10.2015r. Tabela

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 173/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28.09.2017 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

formuła oprocentowania

formuła oprocentowania Zestawienie oprocentowania kredytów i pożyczek znajdujących się w aktualnej ofercie Banku 1) klientów instytucjonalnych, z wyłączeniem kredytów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego L.p. nazwa właściwa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu BS Lipsko z dnia 16 grudnia 2015 r. zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z dn. 26-04-2017 r. zm. Uchwałą Nr 35/2017 Zarządu BS z dn. 29-06-2017 r. TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 7.0 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 22/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 24.02.2012r. Obowiązuje od 28.02.2012r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r. Warszawa, 214 8 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 49/ 1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

1,00 zł , ,01. Współczynnik (odniesiony do stopy depozytowej NBP=0,50%)

1,00 zł , ,01. Współczynnik (odniesiony do stopy depozytowej NBP=0,50%) Tabela oprocentowania dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. obowiązuje od dnia 1.01.2016 r. I. OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW Lp. Nazwa (tytuł ) / opis Okres umowy Oprocentowanie w stosunku rocznym.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych IV kwarta 2011 Warszawa, listopad 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. I. RACHUNKI w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo