BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r."

Transkrypt

1 BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213

2 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze Spadek wyników finansowych: (-) zmniejszenie wyniku odsetkowego od banków (o 218 mln zł w stosunku do 212 r.) spowodowane spadkiem oprocentowania depozytów banków spółdzielczych w bankach zrzeszających; (+) deficyt na operacjach z osobami prywatnymi spowodowany wysokim oprocentowaniem depozytów, zwłaszcza terminowych zmniejszył się (o 76 mln zł), niemniej niewystarczająco, aby wyrównać spadek wyniku odsetkowego od banków; (+) przyrost wyniku odsetkowego od przedsiębiorstw (o 29 mln zł); (-) zmniejszenie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych (o ok. 2 mln zł) spowodowane obniżkami stopy redyskonta weksli NBP będącej podstawą obliczania oprocentowania płaconego przez klientów; (+) koszty operacyjne zmniejszyły się po raz pierwszy od wielu lat, niemniej spadek był niewielki: o,7%, czyli niespełna o 21 mln zł. Przy jednoczesnym spadku wyniku działalności bankowej o 7,5% spowodowało to wzrost wskaźnika C/I z 65,8% w 212 r. do 7,7% w 213 r. W 154 bankach wskaźnik ten przekroczył 8%, przy czym w ciągu roku liczba takich banków rosła: w I kwartale 213 r. banków takich było 94, w drugim 141, w trzecim 126). Wynik netto za 213 r. jest równy wynikowi netto za 21 r. przy nieporównywalnie większym deficycie od osób prywatnych i ogromnym uzależnieniu od przychodów odsetkowych od banków zrzeszających, z których jeden musi obecnie skoncentrować się na odbudowie swojej bazy kapitałowej. Po I kwartale 213 r. nastąpiło zahamowanie przyrostu depozytów sektora niefinansowego, w tym osób prywatnych. W okresie od końca 21 r. depozyty sektora niefinansowego w bankach spółdzielczych rosły znacznie szybciej niż kredyty dla tego sektora. W końcu 21 r. relacja kredytów dla sektora niefinansowego do depozytów tego sektora wynosiła 73,3%, w grudniu 213 r. było to 69,4%, zaś relacja kredytów dla sektora niefinansowego do depozytów osób prywatnych zmniejszyła się ze 17,1% do 95,5%. W tym samym okresie zaobserwowano w należnościach od sektora niefinansowego szybki wzrost udziału należności od przedsiębiorstw i spadek od osób prywatnych i rolników indywidualnych, zwłaszcza w grupie największych banków, tj. banków o sumie bilansowej większej niż,5 mld zł. Jakość należności od sektora niefinansowego pogorszyła się w stosunku do grudnia 21 r.: udział należności zagrożonych zwiększył się z 5,8% do 6,4%, przy czym zmniejszyła się relacja odpisów na te należności do ich kwoty: z 32,3% do 29,4%. Przeciętny współczynnik wypłacalności wzrósł z 13,2% w grudniu 21 r. do 14,3% w grudniu 213 r. Było to wynikiem stosunkowo szybkiego (o 4,1%) przyrostu funduszy własnych w stosunku do grudnia 21 r. 2

3 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki zrzeszające Obydwa banki zrzeszające zwiększyły znacząco rezerwy na należności zagrożone. W jednym z nich spowodowało to stratę netto. W latach banki zrzeszające będąc pod presją konieczności wypłaty wysokiego oprocentowania bankom zrzeszonym za złożone depozyty oraz wypłaty dywidendy angażowały się w ekspozycje o wysokim stopniu ryzyka a następnie nie klasyfikowały odpowiednio należności i co za tym idzie nie tworzyły odpowiednich rezerw na należności przede wszystkim od sektora niefinansowego. Począwszy od II kwartału 213 r. nastąpiło zmniejszenie depozytów banków zrzeszonych z powodu spadku ich oprocentowania. Spowodowało to zmniejszenie kosztów odsetkowych od operacji z bankami. Depozyty te powodowały duże wahania sumy bilansowej banków zrzeszających: wzrost w I kwartale 213 r. i spadek w kwartałach II i III i ponowny wzrost w kwartale IV. Wiązała się z tym konieczność ich inwestowania w instrumenty dłużne, głównie obligacje skarbowe oraz bony NBP Sektor spółdzielczy nie jest przystosowany do działania w warunkach niskiej inflacji i niskich stóp procentowych Konieczność zmiany modelu funkcjonowania zrzeszeń 3

4 7,3 7,8 8,3 8,2 8,6 Udział sektora spółdzielczego (banki spółdzielcze i zrzeszające) w rynku bankowym (%) 9,2 7,7 7,8 8, 8,2 8,2 8,1 6,3 7, 7,2 7,1 7,7 7,8 8,8 8,5 9, 8,9 9,4 1,1 18,7 19,4 19,3 19,8 2, 2, aktywa fundusze własne kredyty i pożyczki dla sektora niefinansowego depozyty sektora niefinansowego zatrudnienie

5 1,6 4,5 23,3 13,5 31,4 28,2 22,1 29, 6,6 17,4 1,2 6, 7,6 3,9 4,2 5,9 9,5 12,2 12,5 13,6 15,9 15,8 17, 17,9 26,3 27,1 28,9 28,2 29,1 3,8 Zróżnicowanie banków według sumy bilansowej r. a < 5 a 5 a a 2 a 5 a liczba banków (%) liczba członków (%) zatrudnienie (%) suma bilansowa (%) wynik netto (%) 5

6 udział w aktywach banków spółdzielczych (%) 1, 1,1 Liczba banków wg funduszy własnych i aktywów oraz udział poszczególnych grup w aktywach (%) ,2 1,3 1,4 1,5 2, 3, 4, 5, 1, 15, 15, + fw<1, 1, fw<1,1 1,1 fw<1,2 1,2 fw<1,3 1,3 fw<1,4 1,4 fw<1,5 1,5 fw<2, 2, fw<3, 3, fw<4, 4, fw<5, 5, fw<1, 1, fw<15, fw 15, razem a a < a < a < a < a < Razem ,8 13, ,8 9,2 5, ,7 4,3 6,2 1,9 4,4 4,7,2,,1,2,6 2,,5,1,,2,2,3,3,7,1 fundusze własne - mln euro 4,2 1,1 2,9, aktywa - mln zł 6

7 Struktura bilansów banków spółdzielczych i zrzeszających ,1 5,2 6,6 5,4 53,8 Aktywa 5, 3,4 pozostałe aktywa (%) instrumenty dłużne i kapitałowe (%) należności od instytucji rządowych i samorządowych (%) ,7 2,1 1,2 3,8,9 7,2 7,2 79, Pasywa 86, pozostałe pasywa (%) kapitały (%) zobowiązania wobec instytucji rządowych i samorządowych (%) ,4 banki spółdzielcze 36,5 3,5 banki zrzeszające należności od sektora niefinansowego (%) należności od sektora 1 finansowego (%) 1,8 banki spółdzielcze 3 2 banki zrzeszające zobowiązania wobec sektora niefinansowego (%) zobowiązania wobec sektora finansowego (%) Banki spółdzielcze Przyrost aktywów o 12,5% (do 96,5 mld zł) w stosunku do grudnia 212 r. Kwota przyrostu: 1,7 mld zł, w tym 9,8 mld zł to zobowiązania wobec sektora niefinansowego (w tym osoby prywatne 7,1 mld zł). 2,9 mld zł ulokowane w bankach zrzeszających, 4,4 mld zł w należnościach od sektora niefinansowego, 3, mld w instrumentach dłużnych (w tym 2, mld zł bony NBP oraz,6 mld zł obligacje skarbowe). Depozyty osób prywatnych wyniosły w grudniu 213 r. 55,3 mld zł (w stosunku do grudnia 212 r. wzrost o 14,5%), czyli o 2,3 mld zł więcej niż należności brutto od sektora niefinansowego. Banki zrzeszające Przyrost aktywów o 9,4%, (do 32,8 mld zł) w stosunku do grudnia 212 r. Kwota przyrostu: 2,8 mld zł w tym zobowiązania wobec sektora finansowego 2,9 mld zł, wobec sektora niefinansowego,3 mld zł, pozostałe pozycje nie zmieniły się bądź zmniejszyły się. Spośród głównych pozycji aktywów wzrost wykazały jedynie instrumenty dłużne i kapitałowe o 3,7 mld zł, w tym 4,1 mld zł ulokowane w bonach pieniężnych NBP i obligacjach skarbowych po połowie; wartość pozostałych instrumentów zmniejszyła się. Udział zobowiązań wobec sektora finansowego (głównie banków spółdzielczych) wzrósł do 86,% pasywów (z 84,6% w grudniu 212 r.). 7

8 Relacje pomiędzy bankami spółdzielczymi, a zrzeszającymi Wykresy z poprzedniego slajdu wskazują na bardzo silne wzajemne powiązania ekonomiczne pomiędzy bankami zrzeszającymi, a spółdzielczymi. Uwzględnić przy tym trzeba fakt, że to banki spółdzielcze są właścicielami banków zrzeszających i w dużej mierze są odpowiedzialne zarówno za adekwatny poziom kapitałów jak i za ich sprawne funkcjonowanie. Jak wskazują wyniki analiz, od wyników banków zrzeszających bardzo silnie są uzależnione wyniki ich właścicieli, co związane jest z niewystarczającą aktywnością banków spółdzielczych na lokalnych rynkach kredytowych. Zarówno wyniki banków zrzeszających, jak i ich właścicieli istotnie pogorszyły się w 213 r., co było skutkiem m. in. niewłaściwej polityki właścicielskiej, której efektem było zbyt wysokie oprocentowanie depozytów osób prywatnych w bankach zrzeszonych i zmniejszenie wyniku odsetkowego od osób prywatnych w 213 r. z powodu spadku oprocentowania depozytów banków zrzeszonych w bankach zrzeszających. Wysokie oprocentowanie depozytów banków zrzeszonych do III kwartału 212 r. skłaniało do gromadzenia przez nie w większości przypadków dużego nadmiaru depozytów nad kredytami, co z kolei uzależniło banki zrzeszone od przychodów z tytułu oprocentowania depozytów w bankach zrzeszających, których możliwości ponoszenia tego typu kosztów zaczęły się wyczerpywać. 8

9 Dynamika (21.12=) i struktura (%) bilansu banków zrzeszających Aktywa - banki zrzeszające 145,4 126,3 125,5 14, Pasywa - banki zrzeszające 128, 126,3 124,9 115,6 9 8, , należności od sekt. fin należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe razem Aktywa - banki zrzeszające 7,7 8,2 8,7 6, zobowiązania wobec sekt. fin zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały razem Pasywa - banki zrzeszające 2,3 3,1 3, 2,1 3,9 1,1 4,1 1, 4,5 3,8 1,1,9 7,9 7,6 6,8 7, ,3 45,3 42,3 5, ,1 4,7 4,4 3, ,9 84,2 84,6 86, ,7 37, 39,9 36, ,1 4,9 4,6 3, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe pozostałe aktywa zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały pozostałe pasywa 9

10 Dynamika (21.12=) i struktura (%) bilansu banków spółdzielczych Aktywa - banki spółdzielcze 276, Pasywa - banki spółdzielcze 141,3 137,1 135, , ,5 137,1 133,5 129, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe razem Aktywa - banki spółdzielcze 5,6 5,3 5,6 5,2 3, 3,4 3,4 6,1 5, 5,7 5,9 5, , zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały razem Pasywa - banki spółdzielcze 1,7 2,1 1,9 1,7 1,4 1,4 1,6 1,2 8,7 7,9 7,7 7, ,3 55,5 55,4 53, ,7 76,9 77,5 79, ,1 3,1 29,7 29, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe pozostałe aktywa 2 1 2,5 2,7 2,2 1, zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały pozostałe pasywa 1

11 Dynamika (21.12=) i struktura (%) bilansu banków spółdzielczych 5 a < mln zł Aktywa - banki spółdzielcze - 5 a < 318, 143, 14,2 114,6 98, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe razem Aktywa; banki spółdzielcze - 5 a < 4,8 4,6 4,8 4,8 4,1 4,7 5,7 4,7 4,6 9,3 4,1 3, Pasywa - banki spółdzielcze - 5 a < 146,6 143,2 14,2 111,1 13, zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały razem Pasywa; banki spółdzielcze - 5 a < 2,2 2,6 2,4 2,1 8,1 8,2 8,3 8,2 9,9 8,8 8,2 7, ,4 6,1 59,9 6, ,3 75,7 76,7 78, , 26,1 25,6 22, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe pozostałe aktywa 2 1 4,5 4,7 4,4 3, zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały pozostałe pasywa 11

12 Dynamika (21.12=) i struktura (%) bilansu banków spółdzielczych a mln zł Aktywa - banki spółdzielcze - a 348, Pasywa - banki spółdzielcze - a 174,5 166,1 16,1 143, ,4 166,1 142,1 113, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe razem Aktywa; banki spółdzielcze - a 5,5 5,3 5,4 4,9 7,4 8,2 5,7 4,5 5,3 5,1 15,6 3, , zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały razem Pasywa; banki spółdzielcze - a 1,7 7,2 2,5 6,9 2,1 7,1 1,8 6,9 6,4 6,4 6,9 5, ,5 63,6 63,9 6, ,8 78,4 8,3 82, ,1 17,7 19,9 15, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe pozostałe aktywa 2 1 6, 5,8 3,7 3, zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały pozostałe pasywa 12

13 Stopy WIBID oraz redyskonta weksli i depozytowa (%) ,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 ON 3M DEP RW

14 Ryzyko stopy procentowej Oprocentowanie depozytów banków w bankach zrzeszających Banki spółdzielcze razem Oprocentowanie depozytów osób prywatnych w bankach spółdzielczych a < 5 5 a < a < 2 2 a < 5 5 a < a bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe 212,84 4,93 1,46 4,77,76 4,4 1,2 4,36 1,32 4,59 1,73 4,8 2,1 5,4,77 5,16 I-III 213,58 3,95 1,37 4,63,75 4,29,98 4,3 1,25 4,37 1,59 4,57 1,98 4,79,73 5,27 I-VI 213,53 3,69 1,29 4,34,7 4,,95 4,2 1,17 4,9 1,5 4,25 1,84 4,46,64 4,98 I-IX 213,52 3,41 1,18 4,1,6 3,72,87 3,72 1,8 3,77 1,38 3,94 1,7 4,12,58 4,63 213,51 3,22 1,12 3,78,61 3,5,82 3,52 1,2 3,54 1,29 3,7 1,6 3,89,54 4,36 Banki spółdzielcze zawierając w 212 r. terminowe umowy depozytowe nie przewidziały możliwości dużego spadku stóp WIBOR/WIBID, według których rozliczają się z bankami zrzeszającymi 14

15 Wyniki i efektywność Banki spółdzielcze Banki zrzeszające minus = mln zł 212 mln zł 212= Przychody odsetkowe 5 838, 5 21,8-636,2 89, , ,1 85,8 Koszty odsetkowe 2 34,1 2 12, -292,1 87, ,4 93,9 79,3 Wynik odsetkowy 3 534, 3 189,8-344,1 9,3 48,5 427,2 14, ,5 Banki spółdzielcze 11,6 11,1 7, w tym: od banków 1 72,2 854,2-218, 79,7-1 12,4-795,8 78,6 od osób prywatnych -7,1-624,3 75,8 89,2 32,1 23,8 74, Wynik pozaodsetkowy 1 51, 1 49,1-1,9 99,8 86,6 151,7 175,2 wynik z prowizji 1 9,4 1 16,8 7,4,7 76,1 92,7 121,9 pozostały wynik pozaodsetkowy 41,6 32,2-9,4 77,5 1,5 59, 559,2 Wynik działalności bankowej 4 585, 4 238,9-346, 92,5 495,1 578,9 116,9 Pozostałe przychody i koszty 91,7 83,9-7,8 91,5 24,5 29,7 121,4 Koszty operacyjne 3 78,4 3 57,6-2,8 99,3 48,7 49,1,1 w tym: koszty pracy 2 4,8 1 99,2-14,6 99,3 162,9 159,6 98, Rezerwy 357,4 34, -53,3 85,1 63,2 331,5 524,7 w tym: rezerwy celowe 259,5 239,4-2,2 92,2 56,5 329,5 583,5 Wynik finansowy brutto 1 241, 961,3-279,7 77,5 45,9-136, -296,1 Podatek dochodowy 273,4 212,5-6,9 77,7 8,8-19, -215,6 Wynik finansowy netto 967,6 748,8-218,8 77,4 37,1-117, -315,2 Wyraźnie widoczny wpływ (i skutki) transferu ryzyka biznesowego z banków spółdzielczych do zrzeszających Przeniesienie ryzyka biznesowego do banków zrzeszających nie chroni przed spadkiem wyników Wysokie koszty działania w stosunku do wyniku działalności bankowej. Wskaźnik C/I przekroczył 8% w 154 bankach (w I kwartale 213 r. w 94 bankach, w II kwartale w 141 bankach, w III kwartale w 126). Dla porównania wskaźnik ten w krajowych bankach komercyjnych wynosi 5,8%. Sektor spółdzielczy nie jest przygotowany do działania w warunkach malejących stóp procentowych i niskiej inflacji ,3 7,7 66,8 65,8 1,1 1,2 1,2, C/I (%) ROA (%) ROE (%) 11,6 Banki zrzeszające 8,3 78,7 69,6,5 66,3,3 2,9,1 67,2 -,4-8, C/I (%) ROA (%) ROE (%)

16 Wyniki i efektywność - wynik odsetkowy od banków i osób prywatnych wynik odsetkowy od banków - banki zrzeszające (mln zł) -68,6-782,8-1 12,4-795,8 wynik odsetkowy od banków - banki spółdzielcze (mln zł) 68,6 879, 1 72,2 854,2 relacja wyniku odsetkowego od banków do wyniku netto - banki spółdzielcze (%) 92,5 97,8 11,8 114,1 wynik odsetkowy od osób prywatnych - banki spółdzielcze (mln zł) -195,8-381,4-7,1-624,3 relacja wyniku odsetkowego od osób prywatnych do wyniku netto - banki spółdzielcze (%) -26,6-42,5-72,4-83,4 Wynik netto za 213 r. jest równy wynikowi netto za 21 r. przy nieporównywalnie większym deficycie od osób prywatnych i ogromnym uzależnieniu od przychodów odsetkowych od banków zrzeszających, z których jeden musi obecnie skoncentrować się na odbudowie swojej bazy kapitałowej 16

17 Efektywność w grupach banków wydzielonych według aktywów 17

18 Struktura wyniku odsetkowego (%) grudzień 213 r ,7 1,7 41,7 1,5 25,6 3,2 -,4 9, 8,2 8,6 21, 12,8 14,5 19,9 13,9 14,8 24,4 11,8 25,2 27,5 24,6 21,4 3,4 33,4 23,1 88,6 2,4 17, 19, 5,5 33,1 12,3 11,5 19,2 27,9,9 1,1,9 1,,5 1,1 1,6 26,8 28,6 28,5 28,9 29,3 22,5 18,7-1,6-7,7-19,6-12, -2,5-26,8-46,6-6 BK BS a < 5 a 5 a a 2 a 5 a banki pozostały sektor finansowy przedsiębiorstwa przedsiębiorcy ind. osoby prywatne rolnicy instytucje r i s udział w wyniku netto (%), 4,5 13,5 28,2 29, 17,4 7,6 dynamika wyniku, 212= 77,4 7,3 79,2 78,3 77,8 92,6 54,3 liczba banków ROE netto (%) 7,9 5,2 6,8 7,7 8,3 1,9 6,8 C/I (%) 7,7 75,3 75,2 72,4 69,3 65,5 69,2 kredyty/depozyty * (%) 69,4 63,7 64,6 65,8 67,7 78,6 74,6 kredyty/depozyty os. pryw. (%) 95,5 92, 91,9 91,7 91,8 19,8 97,9 18 * kredyty i depozyty sektora niefinansowego

19 Sektor niefinansowy: relacja kredyty / depozyty oraz kredyty / depozyty osób prywatnych (%) 85 kredyty / depozyty ,9 kredyty / depozyty osób prywatnych ,6 78, ,6 18, ,8 73,3 74,6 18,2 17,1 72, ,7 7,5 14,5 7,4 69,4 13,7 69,4 67,7 65,8 97,9 64, ,5 63,7 92, 91,9 91,8 9 91, a < 5 a 5 a a 2 a 5 a Razem a < 5 a 5 a a 2 a 5 a Razem 19

20 Należności brutto od sektora niefinansowego Dynamika należności ogółem = 172,1 Należności ogółem = 53, 1 mld zł w dniu r. 9,4 Należności ogółem = 12,6 mld zł w dniu r. 138,2 133,8 121,6 19,9 127,4 16,9 89,6 85,6 72, Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Ogółem ,5 5,3 4,4 2,5 1, Praktycznie całość należności zagrożonych występuje w sektorze niefinansowym Banki spółdzielcze Udział należności zagrożonych (%) Struktura należności (%) Banki zrzeszające 1, 9,3 6,4 5,4 1,9 1,4 25,6 26, 15,3 13,6 12,4 6,9 6,6 21,3 18,3 8,7 7,3 2, Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Instytucje niekom. Ogółem ,9 1,,9,9 32,6 31,5 3,6 29,6 25,7 16,1 23,4 21,7 21,1 16,5 16,8 16,7 24,6 27,6 3, 31, ,3,3,3,3 22,4 11,5 9,1 56,8 16,9 15,2 15,2 1,4 9,3 9,6 7,7 7,8 7,3 64,7 67,4 67, Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Instytucje niekom.

21 Należności brutto od sektora niefinansowego banki o aktywach większych lub równych 5 mln zł Należności ogółem = 9,5 mld zł w dniu r Dynamika należności ogółem = Należności ogółem = 8,1 mld zł w dniu r. 171,4 151,9 143, 119,1 117, Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Ogółem 218,3 166,8 136,4 12,5 19, ,2 1,1 1, 9,4 7,7 7,9 7,5 5,8 3,1 3, ,6 1,4 8,6 8,5 6,6 4, Banki grupy G24 Udział należności zagrożonych (%) Struktura należności (%) Banki grupy G7 4,1 3, Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Instytucje niekomercyjne Ogółem , ,8 1,3 6 1, , 4, ,,9,9,9 24,1 22,3 21,1 19,8 22,5 16,4 2,9 19,4 18,7 17,1 17,4 17,4 36, 38,8 41,1 43, ,8,7,6,5 11,6 1,1 9,1 8,4 24,2 15,8 47,6 19,9 14,3 16,9 15,9 14, 13, 55, 59,3 62, Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Instytucje niekomercyjne

22 ,9 Źródła finansowania = Depozyty sektora finansowego w bankach zrzeszających praktycznie w całości pochodzą z banków spółdzielczych, czyli pośrednio od osób prywatnych 15,1 137,4 121,5 113, Kwota depozytów = 3, mld zł w dniu r = 127,6 126,2 117,5 112,1 9 8 Kwota depozytów = 83,4 mld zł w dniu r. 96,1,4 7 7, sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ogółem depozyty Banki spółdzielcze sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ogółem depozyty Banki zrzeszające 9 8 1,1 9,2 struktura (%) 9, 8, ,2 4,6 1,1 4,6 1,2 4,1,9 4,1 3,7 3,4 3,1 3,5 struktura (%) ,7 63,2 65,7 66, ,5 9,9 91,6 91, , 26,3 24,4 24, ,2 1,4,9, sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe sektor finansowy osoby prywatne 22 sektor niefinansowy bez osób prywatnych instytucje rządowe i samorządowe

23 Źródła finansowania banki o aktywach większych lub równych 5 mln zł = Kwota depozytów = 13,3 mld zł w dniu r. grupa G24 153,6 139,7 13,6 13,2 79, sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ogółem depozyty 11,4 1,2 9,5 8,4 struktura (%) = 185,3 167,1 143,5 143,1 Kwota depozytów = 11,5 mld zł w dniu r. 48, sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ogółem depozyty grupa G7 7,3 7,4 7,9 6,3 struktura (%) ,8 61,9 63,8 64,7 6 64,6 66,5 68,4 71, ,2 25,3 24,6 25,4 2,5 2,6 2,1 1, sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ,7 22,5 22, 21,2 3,4 3,7 1,8 1, sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe 23

24 liczba banków 1,1 7,3 fw<1, fw 1, 14,3 13,4 fw 1,1 fw 1,2 24,1 23,1 fw 1,3 fw 1,4 Fundusze własne ,3 16,8 fw 1,5 fw 2, 14,6 14,3 fw 3, fw 4, 13,8 13,2 fw 5, 12,2 1,7 fw 1, fw 15, 11,8 9,5 55, 52,5 fw<1, 2,1 18,9 2,9 19,9 24,2 22,6 24,3 22,9 18,7 17,9 18,1 17,6 15,7 15,2 14,2 13,9 13,7 13,4 14,5 13,9 13,2 11,9 12,1 1, 14,3 13,4 fw 1, fw 1,1 fw 1,2 fw 1,3 fw 1,4 fw 1,5 fw 2, fw 3, fw 4, fw 5, fw 1, fw 15, Razem Rozkład liczby banków wg funduszy własnych Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych wg funduszy własnych (%) kurs PLN/EUR : 4, : 4, Fundusze własne banków spółdzielczych wzrosły o 12,4% (do 9,7 mld zł) w stosunku do grudnia 212 r. Wyrażone w euro wzrosły o 1,8% (do 2,3 mld euro). Fundusze własne banków zrzeszających zmniejszyły się o 6,9% (wyrażone w euro o 8,2%) CAR Tier 1 przedziały funduszy własnych (mln euro) CAR Tier1 przedziały funduszy własnych (mln euro) Dynamika funduszy własnych wg grup aktywów = 171,5 149,5 142,7 14,1 135,2 129,4 1 5 BZ BS a < 5 a 5 a a 2 a 5 a ,6 a < 5 a 5 a a 2 a 5 a razem

25 1, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2, 3, 4, 5, 1, 15, 15,+ udział w funduszach własnych banków spółdzielczych (%) Udział grup banków w funduszach własnych ogółem banków spółdzielczych (%) r. 17,2 11, ,5 7,7 5, ,,,2,5 1,1,,2,3,6,6 8,5,9 5,1,2 3,3,2,8 3,4 4,8 1,4,2 3,9 4,7,8, aktywa - mln zł fundusze własne - mln euro 25

26 fw<1, fw 1, fw 1,1 fw 1,2 fw 1,3 Banki spółdzielcze zobowiązane do wykonania programu postępowania naprawczego według funduszy własnych (mln euro) oraz ogółem r. fw 1,4 fw 1,5 fw 2, fw 3, fw 4, fw 5, fw 1, fw 15, Liczba banków zobowiązanych do wykonania PPN liczba pozostalych banków liczba banków zobowiązanych do PPN liczba pozostalych banków liczba banków zobowiązanych do PPN 26

27 fw<1, fw 1, fw 1,1 fw 1,2 fw 1,3 Banki spółdzielcze zobowiązane do wykonania programu postępowania naprawczego według funduszy własnych (mln euro) oraz ogółem r. fw 1,4 fw 1,5 fw 2, fw 3, fw 4, fw 5, fw 1, fw 15, Udział depozytów gospodarstw domowych w bankach zobowiązanych do wykonania PPN w depozytach gospodarstw domowych banków spółdzielczych (%) ,3 7, 12,2 1,3 3, 3,2 4,8 4,5 4, 5,5 2,2 4, ,2 5 4, 93, 87,8 89,7 97, 96,8 95,2 95,5 96, 94,5 97,8 3 62, ,8, 95,9 depozyty gospodarstw domowych w bankach zobowiązanych do PPN (%) depozyty gospodarstw domowych w pozostałych bankach (%) depozyty gospodarstw domowych w pozostałych bankach (%) depozyty gospodarstw domowych w bankach zobowiązanych do PPN (%) 27

28 Banki spółdzielcze zobowiązane do wykonania programu postępowania naprawczego według funduszy własnych (mln euro) oraz ogółem r. Udział aktywów banków zobowiązanych do wykonania PPN w aktywach banków spółdzielczych (%) 9 9,2 11,4 9,6 2,8 3,4 4,7 4,3 4,4 7,7 3, 4,7 8 37, , 5 4, 9,8 88,6 9,4 97,2 96,6 95,3 95,7 95,6 92,3 97, 3 63, , 95,3, aktywa pozostałych banków (%) aktywa banków zobowiązanych do PPN (%) aktywa pozostałych banków (%) aktywa banków zobowiązanych do PPN (%) 28

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 213 r., ze szczególnym uwzględnieniem banków o aktywach większych niż 5 mln zł URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2014 r.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2014 r. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 214 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, grudzień 214 r. Spis treści 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski... 3 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, lipiec 2015 r. Spis treści 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski... 3 2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, grudzień 2015 r. Spis treści 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski...3 2

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kw. 2013 r.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kw. 2013 r. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kw. 213 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, lipiec 213 r. Spis treści 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski... 3 2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, Analiza sytuacji bankowego sektora spółdzielczego, w tym funduszy własnych, w r. oraz informacja o przebiegu prac nad możliwymi modelami działania zrzeszeń w kontekście Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO -

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2013 r.

Warszawa, luty 2013 r. Sytuacja ekonomiczno - finansowa zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku współpracującego na tle sektora bankowości spółdzielczej, wg stanu na 31 grudnia 2012 r. Warszawa, luty 2013 r. WSTĘP...3 I.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

w III kwartale 2013 r.

w III kwartale 2013 r. Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych w III kwartale 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO -

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 1 Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 29 14 May 29 Designator author 1 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 2 Kredyty Wykres nr 1 Należności od klientów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W K O S T R Z Y N I E Kostrzyn, 12 stycznia 2015 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kostrzynie realizując postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2015 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2015 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2015 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO -

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 3 marca 2009 r. INFORMACJA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW Według wstępnych danych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 867 313,51 774 456,78 1. Lokaty 867 313,51 774 456,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 984 093,80 1 043 380,38 1. Lokaty 984 093,80 1 043 380,38 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku 5 listopada 2014 roku Podsumowanie III kwartału 2014 roku w Citi Handlowy Kolejny kwartał solidnego zysku netto po 3 kwartałach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych w I kwartale 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO -

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach. Sprawozdanie Zarządu. z działalności za 2007 rok

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach. Sprawozdanie Zarządu. z działalności za 2007 rok BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007 rok ŁOSICE, luty 2008 Bank Spółdzielczy w Łosicach zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo