BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r."

Transkrypt

1 BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213

2 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze Spadek wyników finansowych: (-) zmniejszenie wyniku odsetkowego od banków (o 218 mln zł w stosunku do 212 r.) spowodowane spadkiem oprocentowania depozytów banków spółdzielczych w bankach zrzeszających; (+) deficyt na operacjach z osobami prywatnymi spowodowany wysokim oprocentowaniem depozytów, zwłaszcza terminowych zmniejszył się (o 76 mln zł), niemniej niewystarczająco, aby wyrównać spadek wyniku odsetkowego od banków; (+) przyrost wyniku odsetkowego od przedsiębiorstw (o 29 mln zł); (-) zmniejszenie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych (o ok. 2 mln zł) spowodowane obniżkami stopy redyskonta weksli NBP będącej podstawą obliczania oprocentowania płaconego przez klientów; (+) koszty operacyjne zmniejszyły się po raz pierwszy od wielu lat, niemniej spadek był niewielki: o,7%, czyli niespełna o 21 mln zł. Przy jednoczesnym spadku wyniku działalności bankowej o 7,5% spowodowało to wzrost wskaźnika C/I z 65,8% w 212 r. do 7,7% w 213 r. W 154 bankach wskaźnik ten przekroczył 8%, przy czym w ciągu roku liczba takich banków rosła: w I kwartale 213 r. banków takich było 94, w drugim 141, w trzecim 126). Wynik netto za 213 r. jest równy wynikowi netto za 21 r. przy nieporównywalnie większym deficycie od osób prywatnych i ogromnym uzależnieniu od przychodów odsetkowych od banków zrzeszających, z których jeden musi obecnie skoncentrować się na odbudowie swojej bazy kapitałowej. Po I kwartale 213 r. nastąpiło zahamowanie przyrostu depozytów sektora niefinansowego, w tym osób prywatnych. W okresie od końca 21 r. depozyty sektora niefinansowego w bankach spółdzielczych rosły znacznie szybciej niż kredyty dla tego sektora. W końcu 21 r. relacja kredytów dla sektora niefinansowego do depozytów tego sektora wynosiła 73,3%, w grudniu 213 r. było to 69,4%, zaś relacja kredytów dla sektora niefinansowego do depozytów osób prywatnych zmniejszyła się ze 17,1% do 95,5%. W tym samym okresie zaobserwowano w należnościach od sektora niefinansowego szybki wzrost udziału należności od przedsiębiorstw i spadek od osób prywatnych i rolników indywidualnych, zwłaszcza w grupie największych banków, tj. banków o sumie bilansowej większej niż,5 mld zł. Jakość należności od sektora niefinansowego pogorszyła się w stosunku do grudnia 21 r.: udział należności zagrożonych zwiększył się z 5,8% do 6,4%, przy czym zmniejszyła się relacja odpisów na te należności do ich kwoty: z 32,3% do 29,4%. Przeciętny współczynnik wypłacalności wzrósł z 13,2% w grudniu 21 r. do 14,3% w grudniu 213 r. Było to wynikiem stosunkowo szybkiego (o 4,1%) przyrostu funduszy własnych w stosunku do grudnia 21 r. 2

3 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki zrzeszające Obydwa banki zrzeszające zwiększyły znacząco rezerwy na należności zagrożone. W jednym z nich spowodowało to stratę netto. W latach banki zrzeszające będąc pod presją konieczności wypłaty wysokiego oprocentowania bankom zrzeszonym za złożone depozyty oraz wypłaty dywidendy angażowały się w ekspozycje o wysokim stopniu ryzyka a następnie nie klasyfikowały odpowiednio należności i co za tym idzie nie tworzyły odpowiednich rezerw na należności przede wszystkim od sektora niefinansowego. Począwszy od II kwartału 213 r. nastąpiło zmniejszenie depozytów banków zrzeszonych z powodu spadku ich oprocentowania. Spowodowało to zmniejszenie kosztów odsetkowych od operacji z bankami. Depozyty te powodowały duże wahania sumy bilansowej banków zrzeszających: wzrost w I kwartale 213 r. i spadek w kwartałach II i III i ponowny wzrost w kwartale IV. Wiązała się z tym konieczność ich inwestowania w instrumenty dłużne, głównie obligacje skarbowe oraz bony NBP Sektor spółdzielczy nie jest przystosowany do działania w warunkach niskiej inflacji i niskich stóp procentowych Konieczność zmiany modelu funkcjonowania zrzeszeń 3

4 7,3 7,8 8,3 8,2 8,6 Udział sektora spółdzielczego (banki spółdzielcze i zrzeszające) w rynku bankowym (%) 9,2 7,7 7,8 8, 8,2 8,2 8,1 6,3 7, 7,2 7,1 7,7 7,8 8,8 8,5 9, 8,9 9,4 1,1 18,7 19,4 19,3 19,8 2, 2, aktywa fundusze własne kredyty i pożyczki dla sektora niefinansowego depozyty sektora niefinansowego zatrudnienie

5 1,6 4,5 23,3 13,5 31,4 28,2 22,1 29, 6,6 17,4 1,2 6, 7,6 3,9 4,2 5,9 9,5 12,2 12,5 13,6 15,9 15,8 17, 17,9 26,3 27,1 28,9 28,2 29,1 3,8 Zróżnicowanie banków według sumy bilansowej r. a < 5 a 5 a a 2 a 5 a liczba banków (%) liczba członków (%) zatrudnienie (%) suma bilansowa (%) wynik netto (%) 5

6 udział w aktywach banków spółdzielczych (%) 1, 1,1 Liczba banków wg funduszy własnych i aktywów oraz udział poszczególnych grup w aktywach (%) ,2 1,3 1,4 1,5 2, 3, 4, 5, 1, 15, 15, + fw<1, 1, fw<1,1 1,1 fw<1,2 1,2 fw<1,3 1,3 fw<1,4 1,4 fw<1,5 1,5 fw<2, 2, fw<3, 3, fw<4, 4, fw<5, 5, fw<1, 1, fw<15, fw 15, razem a a < a < a < a < a < Razem ,8 13, ,8 9,2 5, ,7 4,3 6,2 1,9 4,4 4,7,2,,1,2,6 2,,5,1,,2,2,3,3,7,1 fundusze własne - mln euro 4,2 1,1 2,9, aktywa - mln zł 6

7 Struktura bilansów banków spółdzielczych i zrzeszających ,1 5,2 6,6 5,4 53,8 Aktywa 5, 3,4 pozostałe aktywa (%) instrumenty dłużne i kapitałowe (%) należności od instytucji rządowych i samorządowych (%) ,7 2,1 1,2 3,8,9 7,2 7,2 79, Pasywa 86, pozostałe pasywa (%) kapitały (%) zobowiązania wobec instytucji rządowych i samorządowych (%) ,4 banki spółdzielcze 36,5 3,5 banki zrzeszające należności od sektora niefinansowego (%) należności od sektora 1 finansowego (%) 1,8 banki spółdzielcze 3 2 banki zrzeszające zobowiązania wobec sektora niefinansowego (%) zobowiązania wobec sektora finansowego (%) Banki spółdzielcze Przyrost aktywów o 12,5% (do 96,5 mld zł) w stosunku do grudnia 212 r. Kwota przyrostu: 1,7 mld zł, w tym 9,8 mld zł to zobowiązania wobec sektora niefinansowego (w tym osoby prywatne 7,1 mld zł). 2,9 mld zł ulokowane w bankach zrzeszających, 4,4 mld zł w należnościach od sektora niefinansowego, 3, mld w instrumentach dłużnych (w tym 2, mld zł bony NBP oraz,6 mld zł obligacje skarbowe). Depozyty osób prywatnych wyniosły w grudniu 213 r. 55,3 mld zł (w stosunku do grudnia 212 r. wzrost o 14,5%), czyli o 2,3 mld zł więcej niż należności brutto od sektora niefinansowego. Banki zrzeszające Przyrost aktywów o 9,4%, (do 32,8 mld zł) w stosunku do grudnia 212 r. Kwota przyrostu: 2,8 mld zł w tym zobowiązania wobec sektora finansowego 2,9 mld zł, wobec sektora niefinansowego,3 mld zł, pozostałe pozycje nie zmieniły się bądź zmniejszyły się. Spośród głównych pozycji aktywów wzrost wykazały jedynie instrumenty dłużne i kapitałowe o 3,7 mld zł, w tym 4,1 mld zł ulokowane w bonach pieniężnych NBP i obligacjach skarbowych po połowie; wartość pozostałych instrumentów zmniejszyła się. Udział zobowiązań wobec sektora finansowego (głównie banków spółdzielczych) wzrósł do 86,% pasywów (z 84,6% w grudniu 212 r.). 7

8 Relacje pomiędzy bankami spółdzielczymi, a zrzeszającymi Wykresy z poprzedniego slajdu wskazują na bardzo silne wzajemne powiązania ekonomiczne pomiędzy bankami zrzeszającymi, a spółdzielczymi. Uwzględnić przy tym trzeba fakt, że to banki spółdzielcze są właścicielami banków zrzeszających i w dużej mierze są odpowiedzialne zarówno za adekwatny poziom kapitałów jak i za ich sprawne funkcjonowanie. Jak wskazują wyniki analiz, od wyników banków zrzeszających bardzo silnie są uzależnione wyniki ich właścicieli, co związane jest z niewystarczającą aktywnością banków spółdzielczych na lokalnych rynkach kredytowych. Zarówno wyniki banków zrzeszających, jak i ich właścicieli istotnie pogorszyły się w 213 r., co było skutkiem m. in. niewłaściwej polityki właścicielskiej, której efektem było zbyt wysokie oprocentowanie depozytów osób prywatnych w bankach zrzeszonych i zmniejszenie wyniku odsetkowego od osób prywatnych w 213 r. z powodu spadku oprocentowania depozytów banków zrzeszonych w bankach zrzeszających. Wysokie oprocentowanie depozytów banków zrzeszonych do III kwartału 212 r. skłaniało do gromadzenia przez nie w większości przypadków dużego nadmiaru depozytów nad kredytami, co z kolei uzależniło banki zrzeszone od przychodów z tytułu oprocentowania depozytów w bankach zrzeszających, których możliwości ponoszenia tego typu kosztów zaczęły się wyczerpywać. 8

9 Dynamika (21.12=) i struktura (%) bilansu banków zrzeszających Aktywa - banki zrzeszające 145,4 126,3 125,5 14, Pasywa - banki zrzeszające 128, 126,3 124,9 115,6 9 8, , należności od sekt. fin należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe razem Aktywa - banki zrzeszające 7,7 8,2 8,7 6, zobowiązania wobec sekt. fin zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały razem Pasywa - banki zrzeszające 2,3 3,1 3, 2,1 3,9 1,1 4,1 1, 4,5 3,8 1,1,9 7,9 7,6 6,8 7, ,3 45,3 42,3 5, ,1 4,7 4,4 3, ,9 84,2 84,6 86, ,7 37, 39,9 36, ,1 4,9 4,6 3, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe pozostałe aktywa zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały pozostałe pasywa 9

10 Dynamika (21.12=) i struktura (%) bilansu banków spółdzielczych Aktywa - banki spółdzielcze 276, Pasywa - banki spółdzielcze 141,3 137,1 135, , ,5 137,1 133,5 129, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe razem Aktywa - banki spółdzielcze 5,6 5,3 5,6 5,2 3, 3,4 3,4 6,1 5, 5,7 5,9 5, , zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały razem Pasywa - banki spółdzielcze 1,7 2,1 1,9 1,7 1,4 1,4 1,6 1,2 8,7 7,9 7,7 7, ,3 55,5 55,4 53, ,7 76,9 77,5 79, ,1 3,1 29,7 29, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe pozostałe aktywa 2 1 2,5 2,7 2,2 1, zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały pozostałe pasywa 1

11 Dynamika (21.12=) i struktura (%) bilansu banków spółdzielczych 5 a < mln zł Aktywa - banki spółdzielcze - 5 a < 318, 143, 14,2 114,6 98, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe razem Aktywa; banki spółdzielcze - 5 a < 4,8 4,6 4,8 4,8 4,1 4,7 5,7 4,7 4,6 9,3 4,1 3, Pasywa - banki spółdzielcze - 5 a < 146,6 143,2 14,2 111,1 13, zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały razem Pasywa; banki spółdzielcze - 5 a < 2,2 2,6 2,4 2,1 8,1 8,2 8,3 8,2 9,9 8,8 8,2 7, ,4 6,1 59,9 6, ,3 75,7 76,7 78, , 26,1 25,6 22, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe pozostałe aktywa 2 1 4,5 4,7 4,4 3, zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały pozostałe pasywa 11

12 Dynamika (21.12=) i struktura (%) bilansu banków spółdzielczych a mln zł Aktywa - banki spółdzielcze - a 348, Pasywa - banki spółdzielcze - a 174,5 166,1 16,1 143, ,4 166,1 142,1 113, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe razem Aktywa; banki spółdzielcze - a 5,5 5,3 5,4 4,9 7,4 8,2 5,7 4,5 5,3 5,1 15,6 3, , zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały razem Pasywa; banki spółdzielcze - a 1,7 7,2 2,5 6,9 2,1 7,1 1,8 6,9 6,4 6,4 6,9 5, ,5 63,6 63,9 6, ,8 78,4 8,3 82, ,1 17,7 19,9 15, należności od sekt. fin. należności od sekt. niefin. należności od instytucji r i s instrumenty dłużne i kapitałowe pozostałe aktywa 2 1 6, 5,8 3,7 3, zobowiązania wobec sekt. fin. zobowiązania wobec sekt. niefin. zobowiązania wobec r i s kapitały pozostałe pasywa 12

13 Stopy WIBID oraz redyskonta weksli i depozytowa (%) ,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 ON 3M DEP RW

14 Ryzyko stopy procentowej Oprocentowanie depozytów banków w bankach zrzeszających Banki spółdzielcze razem Oprocentowanie depozytów osób prywatnych w bankach spółdzielczych a < 5 5 a < a < 2 2 a < 5 5 a < a bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe bieżące terminowe 212,84 4,93 1,46 4,77,76 4,4 1,2 4,36 1,32 4,59 1,73 4,8 2,1 5,4,77 5,16 I-III 213,58 3,95 1,37 4,63,75 4,29,98 4,3 1,25 4,37 1,59 4,57 1,98 4,79,73 5,27 I-VI 213,53 3,69 1,29 4,34,7 4,,95 4,2 1,17 4,9 1,5 4,25 1,84 4,46,64 4,98 I-IX 213,52 3,41 1,18 4,1,6 3,72,87 3,72 1,8 3,77 1,38 3,94 1,7 4,12,58 4,63 213,51 3,22 1,12 3,78,61 3,5,82 3,52 1,2 3,54 1,29 3,7 1,6 3,89,54 4,36 Banki spółdzielcze zawierając w 212 r. terminowe umowy depozytowe nie przewidziały możliwości dużego spadku stóp WIBOR/WIBID, według których rozliczają się z bankami zrzeszającymi 14

15 Wyniki i efektywność Banki spółdzielcze Banki zrzeszające minus = mln zł 212 mln zł 212= Przychody odsetkowe 5 838, 5 21,8-636,2 89, , ,1 85,8 Koszty odsetkowe 2 34,1 2 12, -292,1 87, ,4 93,9 79,3 Wynik odsetkowy 3 534, 3 189,8-344,1 9,3 48,5 427,2 14, ,5 Banki spółdzielcze 11,6 11,1 7, w tym: od banków 1 72,2 854,2-218, 79,7-1 12,4-795,8 78,6 od osób prywatnych -7,1-624,3 75,8 89,2 32,1 23,8 74, Wynik pozaodsetkowy 1 51, 1 49,1-1,9 99,8 86,6 151,7 175,2 wynik z prowizji 1 9,4 1 16,8 7,4,7 76,1 92,7 121,9 pozostały wynik pozaodsetkowy 41,6 32,2-9,4 77,5 1,5 59, 559,2 Wynik działalności bankowej 4 585, 4 238,9-346, 92,5 495,1 578,9 116,9 Pozostałe przychody i koszty 91,7 83,9-7,8 91,5 24,5 29,7 121,4 Koszty operacyjne 3 78,4 3 57,6-2,8 99,3 48,7 49,1,1 w tym: koszty pracy 2 4,8 1 99,2-14,6 99,3 162,9 159,6 98, Rezerwy 357,4 34, -53,3 85,1 63,2 331,5 524,7 w tym: rezerwy celowe 259,5 239,4-2,2 92,2 56,5 329,5 583,5 Wynik finansowy brutto 1 241, 961,3-279,7 77,5 45,9-136, -296,1 Podatek dochodowy 273,4 212,5-6,9 77,7 8,8-19, -215,6 Wynik finansowy netto 967,6 748,8-218,8 77,4 37,1-117, -315,2 Wyraźnie widoczny wpływ (i skutki) transferu ryzyka biznesowego z banków spółdzielczych do zrzeszających Przeniesienie ryzyka biznesowego do banków zrzeszających nie chroni przed spadkiem wyników Wysokie koszty działania w stosunku do wyniku działalności bankowej. Wskaźnik C/I przekroczył 8% w 154 bankach (w I kwartale 213 r. w 94 bankach, w II kwartale w 141 bankach, w III kwartale w 126). Dla porównania wskaźnik ten w krajowych bankach komercyjnych wynosi 5,8%. Sektor spółdzielczy nie jest przygotowany do działania w warunkach malejących stóp procentowych i niskiej inflacji ,3 7,7 66,8 65,8 1,1 1,2 1,2, C/I (%) ROA (%) ROE (%) 11,6 Banki zrzeszające 8,3 78,7 69,6,5 66,3,3 2,9,1 67,2 -,4-8, C/I (%) ROA (%) ROE (%)

16 Wyniki i efektywność - wynik odsetkowy od banków i osób prywatnych wynik odsetkowy od banków - banki zrzeszające (mln zł) -68,6-782,8-1 12,4-795,8 wynik odsetkowy od banków - banki spółdzielcze (mln zł) 68,6 879, 1 72,2 854,2 relacja wyniku odsetkowego od banków do wyniku netto - banki spółdzielcze (%) 92,5 97,8 11,8 114,1 wynik odsetkowy od osób prywatnych - banki spółdzielcze (mln zł) -195,8-381,4-7,1-624,3 relacja wyniku odsetkowego od osób prywatnych do wyniku netto - banki spółdzielcze (%) -26,6-42,5-72,4-83,4 Wynik netto za 213 r. jest równy wynikowi netto za 21 r. przy nieporównywalnie większym deficycie od osób prywatnych i ogromnym uzależnieniu od przychodów odsetkowych od banków zrzeszających, z których jeden musi obecnie skoncentrować się na odbudowie swojej bazy kapitałowej 16

17 Efektywność w grupach banków wydzielonych według aktywów 17

18 Struktura wyniku odsetkowego (%) grudzień 213 r ,7 1,7 41,7 1,5 25,6 3,2 -,4 9, 8,2 8,6 21, 12,8 14,5 19,9 13,9 14,8 24,4 11,8 25,2 27,5 24,6 21,4 3,4 33,4 23,1 88,6 2,4 17, 19, 5,5 33,1 12,3 11,5 19,2 27,9,9 1,1,9 1,,5 1,1 1,6 26,8 28,6 28,5 28,9 29,3 22,5 18,7-1,6-7,7-19,6-12, -2,5-26,8-46,6-6 BK BS a < 5 a 5 a a 2 a 5 a banki pozostały sektor finansowy przedsiębiorstwa przedsiębiorcy ind. osoby prywatne rolnicy instytucje r i s udział w wyniku netto (%), 4,5 13,5 28,2 29, 17,4 7,6 dynamika wyniku, 212= 77,4 7,3 79,2 78,3 77,8 92,6 54,3 liczba banków ROE netto (%) 7,9 5,2 6,8 7,7 8,3 1,9 6,8 C/I (%) 7,7 75,3 75,2 72,4 69,3 65,5 69,2 kredyty/depozyty * (%) 69,4 63,7 64,6 65,8 67,7 78,6 74,6 kredyty/depozyty os. pryw. (%) 95,5 92, 91,9 91,7 91,8 19,8 97,9 18 * kredyty i depozyty sektora niefinansowego

19 Sektor niefinansowy: relacja kredyty / depozyty oraz kredyty / depozyty osób prywatnych (%) 85 kredyty / depozyty ,9 kredyty / depozyty osób prywatnych ,6 78, ,6 18, ,8 73,3 74,6 18,2 17,1 72, ,7 7,5 14,5 7,4 69,4 13,7 69,4 67,7 65,8 97,9 64, ,5 63,7 92, 91,9 91,8 9 91, a < 5 a 5 a a 2 a 5 a Razem a < 5 a 5 a a 2 a 5 a Razem 19

20 Należności brutto od sektora niefinansowego Dynamika należności ogółem = 172,1 Należności ogółem = 53, 1 mld zł w dniu r. 9,4 Należności ogółem = 12,6 mld zł w dniu r. 138,2 133,8 121,6 19,9 127,4 16,9 89,6 85,6 72, Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Ogółem ,5 5,3 4,4 2,5 1, Praktycznie całość należności zagrożonych występuje w sektorze niefinansowym Banki spółdzielcze Udział należności zagrożonych (%) Struktura należności (%) Banki zrzeszające 1, 9,3 6,4 5,4 1,9 1,4 25,6 26, 15,3 13,6 12,4 6,9 6,6 21,3 18,3 8,7 7,3 2, Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Instytucje niekom. Ogółem ,9 1,,9,9 32,6 31,5 3,6 29,6 25,7 16,1 23,4 21,7 21,1 16,5 16,8 16,7 24,6 27,6 3, 31, ,3,3,3,3 22,4 11,5 9,1 56,8 16,9 15,2 15,2 1,4 9,3 9,6 7,7 7,8 7,3 64,7 67,4 67, Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Instytucje niekom.

21 Należności brutto od sektora niefinansowego banki o aktywach większych lub równych 5 mln zł Należności ogółem = 9,5 mld zł w dniu r Dynamika należności ogółem = Należności ogółem = 8,1 mld zł w dniu r. 171,4 151,9 143, 119,1 117, Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Ogółem 218,3 166,8 136,4 12,5 19, ,2 1,1 1, 9,4 7,7 7,9 7,5 5,8 3,1 3, ,6 1,4 8,6 8,5 6,6 4, Banki grupy G24 Udział należności zagrożonych (%) Struktura należności (%) Banki grupy G7 4,1 3, Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Instytucje niekomercyjne Ogółem , ,8 1,3 6 1, , 4, ,,9,9,9 24,1 22,3 21,1 19,8 22,5 16,4 2,9 19,4 18,7 17,1 17,4 17,4 36, 38,8 41,1 43, ,8,7,6,5 11,6 1,1 9,1 8,4 24,2 15,8 47,6 19,9 14,3 16,9 15,9 14, 13, 55, 59,3 62, Przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy ind. Osoby prywatne Rolnicy Instytucje niekomercyjne

22 ,9 Źródła finansowania = Depozyty sektora finansowego w bankach zrzeszających praktycznie w całości pochodzą z banków spółdzielczych, czyli pośrednio od osób prywatnych 15,1 137,4 121,5 113, Kwota depozytów = 3, mld zł w dniu r = 127,6 126,2 117,5 112,1 9 8 Kwota depozytów = 83,4 mld zł w dniu r. 96,1,4 7 7, sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ogółem depozyty Banki spółdzielcze sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ogółem depozyty Banki zrzeszające 9 8 1,1 9,2 struktura (%) 9, 8, ,2 4,6 1,1 4,6 1,2 4,1,9 4,1 3,7 3,4 3,1 3,5 struktura (%) ,7 63,2 65,7 66, ,5 9,9 91,6 91, , 26,3 24,4 24, ,2 1,4,9, sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe sektor finansowy osoby prywatne 22 sektor niefinansowy bez osób prywatnych instytucje rządowe i samorządowe

23 Źródła finansowania banki o aktywach większych lub równych 5 mln zł = Kwota depozytów = 13,3 mld zł w dniu r. grupa G24 153,6 139,7 13,6 13,2 79, sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ogółem depozyty 11,4 1,2 9,5 8,4 struktura (%) = 185,3 167,1 143,5 143,1 Kwota depozytów = 11,5 mld zł w dniu r. 48, sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ogółem depozyty grupa G7 7,3 7,4 7,9 6,3 struktura (%) ,8 61,9 63,8 64,7 6 64,6 66,5 68,4 71, ,2 25,3 24,6 25,4 2,5 2,6 2,1 1, sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe ,7 22,5 22, 21,2 3,4 3,7 1,8 1, sektor finansowy sektor niefinansowy bez osób prywatnych osoby prywatne instytucje rządowe i samorządowe 23

24 liczba banków 1,1 7,3 fw<1, fw 1, 14,3 13,4 fw 1,1 fw 1,2 24,1 23,1 fw 1,3 fw 1,4 Fundusze własne ,3 16,8 fw 1,5 fw 2, 14,6 14,3 fw 3, fw 4, 13,8 13,2 fw 5, 12,2 1,7 fw 1, fw 15, 11,8 9,5 55, 52,5 fw<1, 2,1 18,9 2,9 19,9 24,2 22,6 24,3 22,9 18,7 17,9 18,1 17,6 15,7 15,2 14,2 13,9 13,7 13,4 14,5 13,9 13,2 11,9 12,1 1, 14,3 13,4 fw 1, fw 1,1 fw 1,2 fw 1,3 fw 1,4 fw 1,5 fw 2, fw 3, fw 4, fw 5, fw 1, fw 15, Razem Rozkład liczby banków wg funduszy własnych Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych wg funduszy własnych (%) kurs PLN/EUR : 4, : 4, Fundusze własne banków spółdzielczych wzrosły o 12,4% (do 9,7 mld zł) w stosunku do grudnia 212 r. Wyrażone w euro wzrosły o 1,8% (do 2,3 mld euro). Fundusze własne banków zrzeszających zmniejszyły się o 6,9% (wyrażone w euro o 8,2%) CAR Tier 1 przedziały funduszy własnych (mln euro) CAR Tier1 przedziały funduszy własnych (mln euro) Dynamika funduszy własnych wg grup aktywów = 171,5 149,5 142,7 14,1 135,2 129,4 1 5 BZ BS a < 5 a 5 a a 2 a 5 a ,6 a < 5 a 5 a a 2 a 5 a razem

25 1, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2, 3, 4, 5, 1, 15, 15,+ udział w funduszach własnych banków spółdzielczych (%) Udział grup banków w funduszach własnych ogółem banków spółdzielczych (%) r. 17,2 11, ,5 7,7 5, ,,,2,5 1,1,,2,3,6,6 8,5,9 5,1,2 3,3,2,8 3,4 4,8 1,4,2 3,9 4,7,8, aktywa - mln zł fundusze własne - mln euro 25

26 fw<1, fw 1, fw 1,1 fw 1,2 fw 1,3 Banki spółdzielcze zobowiązane do wykonania programu postępowania naprawczego według funduszy własnych (mln euro) oraz ogółem r. fw 1,4 fw 1,5 fw 2, fw 3, fw 4, fw 5, fw 1, fw 15, Liczba banków zobowiązanych do wykonania PPN liczba pozostalych banków liczba banków zobowiązanych do PPN liczba pozostalych banków liczba banków zobowiązanych do PPN 26

27 fw<1, fw 1, fw 1,1 fw 1,2 fw 1,3 Banki spółdzielcze zobowiązane do wykonania programu postępowania naprawczego według funduszy własnych (mln euro) oraz ogółem r. fw 1,4 fw 1,5 fw 2, fw 3, fw 4, fw 5, fw 1, fw 15, Udział depozytów gospodarstw domowych w bankach zobowiązanych do wykonania PPN w depozytach gospodarstw domowych banków spółdzielczych (%) ,3 7, 12,2 1,3 3, 3,2 4,8 4,5 4, 5,5 2,2 4, ,2 5 4, 93, 87,8 89,7 97, 96,8 95,2 95,5 96, 94,5 97,8 3 62, ,8, 95,9 depozyty gospodarstw domowych w bankach zobowiązanych do PPN (%) depozyty gospodarstw domowych w pozostałych bankach (%) depozyty gospodarstw domowych w pozostałych bankach (%) depozyty gospodarstw domowych w bankach zobowiązanych do PPN (%) 27

28 Banki spółdzielcze zobowiązane do wykonania programu postępowania naprawczego według funduszy własnych (mln euro) oraz ogółem r. Udział aktywów banków zobowiązanych do wykonania PPN w aktywach banków spółdzielczych (%) 9 9,2 11,4 9,6 2,8 3,4 4,7 4,3 4,4 7,7 3, 4,7 8 37, , 5 4, 9,8 88,6 9,4 97,2 96,6 95,3 95,7 95,6 92,3 97, 3 63, , 95,3, aktywa pozostałych banków (%) aktywa banków zobowiązanych do PPN (%) aktywa pozostałych banków (%) aktywa banków zobowiązanych do PPN (%) 28

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 213 r., ze szczególnym uwzględnieniem banków o aktywach większych niż 5 mln zł URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2013 r.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2013 r. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 213 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, kwiecień 214 r. Spis treści 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski... 4 2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2013 r.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2013 r. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 213 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, październik 213 r. Spis treści 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski... 3 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2014 r.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2014 r. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 214 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, grudzień 214 r. Spis treści 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski... 3 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 214 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, maj 215 r. Spis treści 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski... 3 2 Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, lipiec 2015 r. Spis treści 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski... 3 2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych Spotkanie KNF ze środowiskiem banków spółdzielczych Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu i w 3 kwartałach 2009 r. Dariusz Twardowski Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej PNB Zmiany udziału

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, grudzień 2015 r. Spis treści 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski...3 2

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kw. 2013 r.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kw. 2013 r. Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kw. 213 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, lipiec 213 r. Spis treści 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski... 3 2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, Analiza sytuacji bankowego sektora spółdzielczego, w tym funduszy własnych, w r. oraz informacja o przebiegu prac nad możliwymi modelami działania zrzeszeń w kontekście Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień r.

RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień r. RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień 30.06.2014 r. Piaseczno, dnia 10.09.2014 r. I. Informacje ogólne o Banku Nazwa Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Orzesko - Knurowskiego Banku Spółdzielczego na dzień r.

Sprawozdanie z działalności Orzesko - Knurowskiego Banku Spółdzielczego na dzień r. Sprawozdanie z działalności Orzesko - Knurowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 30.06.2014 r. Bilans Pierwsze półrocze 2014 roku zamknęło się sumą bilansową w wysokości 581 618 tys. zł. Suma bilansowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2013 r.

Warszawa, luty 2013 r. Sytuacja ekonomiczno - finansowa zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku współpracującego na tle sektora bankowości spółdzielczej, wg stanu na 31 grudnia 2012 r. Warszawa, luty 2013 r. WSTĘP...3 I.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO -

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 1 Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 29 14 May 29 Designator author 1 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 2 Kredyty Wykres nr 1 Należności od klientów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

IBD\B\BS\V /02/ :02. ING Bank Śląski. Wyniki ING BSK po czwartym kwartale Warszawa,17 lutego 2005

IBD\B\BS\V /02/ :02. ING Bank Śląski. Wyniki ING BSK po czwartym kwartale Warszawa,17 lutego 2005 Wyniki ING BSK po czwartym kwartale Warszawa,17 lutego 2005 Otoczenie makroekonomiczne zmienne sygnały Spadające w 4Q choć nadal jedno z najwyższych w UE tempo wzrostu gospodarczego Sezonowy wzrost stopy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo