PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R."

Transkrypt

1 Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,

2 W dniu 9 kwietnia r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w r. Informacja ta została przygotowana na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród wszystkich banków komercyjnych działających w Polsce. Dane pochodzą z planów finansowych banków na r., zawierających prognozy makroekonomiczne banków, prognozy pozycji bilansowych, rachunku zysków i strat, a także uwzględniających sposób finansowania i zapewnienie adekwatności kapitałowej. Ankieta dotycząca planów finansowych banków na r. zawiera odpowiedzi banków komercyjnych, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 86,9% na koniec 2014 r.

3 PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA R. PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE BANKÓW na r. Banki przygotowując swoje plany tworzyły je na podstawie własnych scenariuszy makroekonomicznych. Zgodnie z założeniami do planów finansowych banków na rok, roczna dynamika realna PKB w r. prognozowana jest w przedziale 2,-4, przy średniej na poziomie 3,3%. Najwięcej banków oczekuje, że zmienna ta wyniesie 3,. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym szacowany jest przez banki w przedziale -0,-+2, przy średniej na poziomie 0,9%. Najwięcej banków oczekuje, że zmienna ta wyniesie 1,2%. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec r. prognozowana jest przez banki w przedziale od 8, do 13,1% przy średniej na poziomie 11,. Najczęściej wymienianą wartością jest 12,. Stopa WIBOR 3M na koniec br. prognozowana jest przez banki w przedziale od 1, do 3, przy średniej równej 2,. Najwięcej banków prognozuje stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,. Rentowność dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa na koniec br. prognozowana jest w przedziale od 2, do 5,7% przy średniej równej 2,. Najwięcej banków oczekuje, że zmienna ta wyniesie 2,3%. Banki średnio oczekują, że złoty polski na koniec r. pozostanie na zbliżonym poziomie do tego z końca ub. roku (w przypadku CHF) lub nieco niższym (w przypadku USD i EUR). Prognozy banków kształtują się w przedziale 3,89-4,35 dla EUR/PLN (średnia 4,12), 3,00-4,25 dla USD/PLN (średnia 3,39) oraz 3,19-4,16 dla CHF/PLN (średnia 3,58). 14, 4,50 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, 3,3% Realny wzrost PKB CPI 0,9% 11, Stopa bezrobocia 2, 2,9% WIBOR 3M Rentowność 10- letnich obligacji skarbowych 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 4,12 3,58 3,39 Kurs EUR/PLN (zł) Kurs USD/PLN (zł) Kurs CHF/PLN (zł) Max. Min. Średnia Max. Min. Średnia 3

4 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU BANKÓW AKTYWA kontyunuacja wzrostów aktywów banków (o 5,1%) optymistyczne plany w zakresie wzrostu portfela kredytowego (o 9,3%) Banki komercyjne planują stabilny rozwój akcji kredytowej w r., czego przejawem jest wzrost sumy bilansowej o 5,1%. Jednym z istotnych czynników wzrostu sumy bilansowej banków mają być kredyty sektora niefinansowego. 16% 1 1 6% 2% 2,19% Suma bilansowa 15,01% 10,0 4,23% 3,66% 9,39% 5,06% 2 1 4,63% Sektor niefinansowy kredyty brutto 18,67% 10,0 1,0 3,0 6,6 9,26% KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW kolejny rok optymistycznych prognoz wzrostu portfela banków dla tych klientów (o 14,) kredyty dla dużych przedsiebiorstw maja rosnąć podobnie jak MŚP (odpowiednio o 14, i 14,) Banki przedstawiły optymistyczny scenariusz kredytowania przedsiębiorstw (wzrost o 14,). Portfel kredytów dużych przedsiębiorstw wg planów ma wzrosnąć w skali sektora o 14,. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wzrosnąć o 14,. 4

5 ,87% Kredyty przedsiębiorstw -0,7 19,69% 3,6 1,4 8,21% 14, ,92% Kredyty MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) -1,17% 17,02% 5,27% -1,43% 5,81% 14,01% Kredyty DP (duże przedsiębiorstwa) 23,23% -0,26% 1,4 5,29% 11, 14,81% -11,66% KREDYT KONSUMPCYJNE (OSOBY PRYWATNE) banki zamierzają intensywnie rozwijać portfel kredytów konsumpcyjnych (o 13,6%) Istotną informacją jest zaplanowany przez banki wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych aż o 13,6%, co może być związane z poszukiwaniem rentownych produktów w otoczeniu niskich stóp procentowych. 1 10,1 Kredyty konsumpcyjne (osoby prywatne) 2,53% 0,69% 2,22% 3,8 13, ,3 5

6 PORTFEL NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH banki nie planują istotnych wzrostów kredytów mieszkaniowych (o 3,4) Wzrost portfela nieruchomości mieszkaniowych wynieść ma jedynie 3,4 (z 350,8 mld zł do 363,0 mld zł) ,6 Kedyty na nieruchomości mieszkaniowe 20,89% 25,56% 0,82% 3,6 5,51% 3,5 RYZYKO KREDYTOWE sytuacja stabilna, nieznaczne pogorszenie jakości portfela niefinansowego minimalny spadek jakości w kategorii dużych przedsiębiorstw (z 9, do 8,9%), w kategorii MŚP wzrost z 13, do 13, portfele osób prywatnych wykazują stopniowe pogarszanie jakości nieznaczny wzrost wskaźników pokrycia Jakość należności nieznacznie się pogorszy, co spowodowane będzie głównie starzeniem się portfela kredytów mieszkaniowych (wzrost odsetka kredytów niepracujących). W tym samym czasie jakosć portfela kredytów konsumpcyjnych poprawi się, jednak odsetek kredytów NPL dla całego portfela kredytów dla osób prywatnych ma wzrosnąć. Spadek odsetka kredytów niepracujących dla dużych przedsiębiorstw i wzrost w wypadku MŚP będą podobnej wielkości. Wskażnik pokrycia (coverage ratio) kredytów niepracujących będzie relatywnie stabilny w wypadku przedsiębiorstw (wzrost z 50,1% do 50,7%), a dla osób prywatnych nieznacznie wzrośnie (z 63,2 do 64,3%). 6

7 1 9% 9% 8,2% 9, Sektor niefinansowy 8,3% 9, 8,7% 8,1% 8,2% 7% 1 6% 2% 8,9% 8,9% Kredyty DP (duże przedsiębiorstwa) 7,7% 10,1% 9,9% 9, 8,9% 17% 16% 16% % 13% 14,6% Kredyty MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) 15, 13,2% 13,9% 13,7% 13, 13, 3% 3% Kedyty na nieruchomości mieszkaniowe 4,22% 3,67% 3,66% 3,69% 4,02% 3,7 3, ,8 Kredyty konsumpcyjne (osoby prywatne) 16,9 17,56% 17,11% 14,52% 12,6 11,76% BAZA DEPOZYTOWA dalsze budowanie bazy depozytowej (o 7,2%) Banki planują dalszy przyrost depozytów (7,21%), przy czym depozyty osób prywatnych mają wzrosnąć o 6,7% do 535,2 mld zł, a depozyty przedsiębiorstw o 9,2% do 241,2 mld zł. 16% 1 1 6% 2% 9, 10, Depozyty ogółem 14, 2, 5, 7,1% 7,2% 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 121,8 115,9 Sektora finansowego 535,2 501,4 Osób prywatnych Depozyty (mld zł) 241,2 220,9 53,7 65,5 47,5 42,7 Przedsiębiorstw Instytucji rządowych i samorządowych 2014 (plan) Pozostałe 7

8 FINANSOWANIE OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH stabilna sytuacja W r. banki planują zwiększenie zarówno finansowania udzielonego podmiotom powiązanym, jak i otrzymanego od podmiotów powiązanych. Udzielone ma zwiększyć się o 24,6 mld zł do poziomu 484,7 mld zł, tj. o 5,3%, a otrzymane o 24,7 mld zł do poziomu 547,4 mld zł, tj. o 4,7%. ADEKWATNOŚC KAPITAŁOWA dalszy wzrost funduszy (o 6,6%) przy wzroście ekspozycji na ryzyko (o 7,6%) wysokie poziomy łącznego współczynnika kapitałowego oraz CET 1, jednak spadek względem końca 2014 r. Fundusze własne banków mają wzrosnąć o 6,63% (8,6 mld zł do 137,4 mld zł), a łączna kwota ekspozycji na ryzyko o 7,6 (do 904,89 mld zł), co doprowadzi do delikatnej korekty TCR z 15,33% do 15,1. W tym samym czasie kapitał podstawowy Tier 1 wzrośnie z 124,08 mld zł do 132,52 mld zł, a współczynnik CET 1 spadnie z 13,9 do 13,87% ,62% Fundusze własne 12,09% 10,27% 16,41% 7,3 4,77% 6,63% 2 1 Łączna kwota ekspozycji 6,89% 16,76% 3,0 0,63% 8,77% 7,6 - -3,3 WYNIKI FINANSOWE ewidentne pogorszenie nastrojów i przewidywań w zakresie wyniku netto (spadek o 10,3%) nadal pozytyne kształtowanie się wyniku z tytułu opłat i prowizji (wzrost o 5,7%) Banki są sceptyczne jeśli chodzi o wyniki finansowe większość z nich szacuje ich spadek w stosunku do 2014 r., który łącznie wyniesie 10,3%. Jednym z głównych czynników obciążających 8

9 wynik jest wzrost składki na BFG. Z drugiej jednak strony, prognozowanie wyniku z tytułu opłat i prowizji charakteryzuje się dużym optymizmem banków Wynik z tytułu odsetek 19,07% 14,6 0,39% -1,31% 6,89% -0,47% -6,71% Wynik z tytułu prowizji 8,01% 10,1 4,2 1,32% -6,7 2,7 5, WYNIK NETTO 34,3 32,66% -0,0-0,96% 6,76% -10,33% -34,86% 9

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2012 r.

Raport o sytuacji banków w 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2004 r

Warszawa, maj 2004 r ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 2003 R. SYNTEZA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH IV. RYNKI FINANSOWE 1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH W 214 r. globalne rynki finansowe, w porównaniu do poprzedniego roku, charakteryzowały się większą stabilnością, co wiązało się z poprawą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 204 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 6 marca 205 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości tys. Agencji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 3 marca 2009 r. INFORMACJA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW Według wstępnych danych Narodowego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO -

Bardziej szczegółowo

III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2014 ROKU

III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2014 ROKU 7 III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2014 ROKU III.1. Podsumowanie wyników w 2014 roku Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w roku 2014 wyniósł 651 mln zł, co oznacza jego wysoki, wynoszący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Spis Treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej... 4 List Prezesa Zarządu... 6 Podsumowanie roku... 8 Krótka charakterystyka Banku

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Banku BGŻ 2012

Raport roczny Banku BGŻ 2012 Raport roczny Banku BGŻ 2012 Spis treści Strategia rozwoju Banku BGŻ na lata 2011 2014...3 List prezesa Zarządu...4 Warunki zewnętrzne funkcjonowania Grupy Kapitałowej Banku BGŻ...5 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo