MONITOR BANKOWY 1/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR BANKOWY 1/2013"

Transkrypt

1 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi obecnie, p. Skumulowany wskaźnik ocen spadku oprocentowania kredytów. wynosi, p. i w stosunku do wyniku z grudnia jest niższy o W okresie najbliższego półrocza przewiduje się pogorszenie, p. Skumulowany wskaźnik prognoz zmalał z, do, p. sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, gospodarstw (-, p.). domowych, jak i całej gospodarki kraju. Poprawę sytuacji ekonomicznej odnotowano w co piątej W r. największa dynamika wzrostu nastąpi w liczbie placówce bankowej. W stosunku do grudnia przewidywania w klientów korzystających z dostępu elektronicznego, poprawy tym zakresie nie uległy większym zmianom. oczekuje się na rynku kredytów udzielonych przedsiębiorstwom. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), zmalał o Korzystane prognozy dotyczą również liczby rachunków osób, p. w stosunku do grudnia i wynosi obecnie,9 p. prowadzących działalność gospodarczą, liczby kont osobistych i Poprawiła się sytuacja na rynku bieżących depozytów rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz liczby złotowych, w największym stopniu w przypadku depozytów kredytów udzielonych osobom indywidulanym. Przewiduje się podmiotów gospodarczych. Jednak prognozy zarówno w spadek liczby klientów rezygnujących z usług banków, odniesieniu do depozytów bieżących jak i terminowych spadkowe prognozy dotyczą również liczby skarg i zażaleń. W wskazują na spadki w najbliższych miesiącach. r. zdaniem jednej piątej badanych przewiduje się, że Na rynkach depozytów walutowych, miesiąc upłynął pod spadnie zatrudnienie w bankach. Redukcja kosztów, to kluczowy znakiem stabilizacji i niewielkich spadków. Jednak w czynnik warunkujący zyski banków w r. najbliższym czasie przewiduje się dalsze spadki. Wzrosła wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw, Pogorszeniu uległa sytuacja na rynkach kredytów przewiduje się dalsze utrzymanie tego kierunku zmian. złotowych. W najbliższych miesiącach, w zależności od rynku, Bankowość przedsiębiorstw małych i średnich uznaje się spodziewana jest poprawa (klienci biznesowi) bądź spadki obecnie za kluczową dla rozwoju sektora bankowego. (klienci indywidualni). Pogorszenie sytuacji miało również miejsce na rynku kredytów konsumenckich, mieszkaniowych, kredytów o wartości do mln euro udzielanych przedsiębiorstwom. W najbliższych miesiącach spodziewane jest ustabilizowanie sytuacji lub poprawa koniunktury. Grudniowy Grudniowy Styczniowy sondaż placówkach bankowych przeprowadzono dniach bm. telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział sondaż placówek w placówkach bankowych bankowych z całego przeprowadzono kraju, reprezentujących w dniach -9 wszystkie bm. W typy telefonicznym banków badaniu krajowych. wspomaganym komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział 9 placówki placówek bankowe bankowych z całego z kraju, całego reprezentujących kraju, reprezentujących wszystkie wszystkie typy banków typy krajowych. banków krajowych. -mar -cze -wrz -gru -mar -cze Depozyty złotowe -wrz -gru -mar -cze -wrz -gru -mar -cze -wrz -gru -mar Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (wzrost o punkt w stosunku do wyniku z grudnia), ludności w proc. (+), a podmiotów gospodarczych w proc. (+). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w proc. placówek (=); ludności w proc. (-), podmiotów gospodarczych w proc. (=). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek dla lokat łącznie wynoszą p. (+), dla klientów indywidualnych p. (+), dla klientów korporacyjnych p. (+). Lokaty terminowe rosły łącznie w proc. placówek (wzrost o p. w stosunku do wyniku z grudnia). W segmencie gospodarstw domowych rosły w proc. placówek (=), a podmiotów gospodarczych w proc. placówek (+). Spadki wystąpiły łącznie w 9 proc. oddziałów (+); ludności w proc. (+), a podmiotów gospodarczych w proc. (+). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, dla depozytów terminowych ogółem wynoszą p. (-), dla gospodarstw domowych p. (-), a dla podmiotów gospodarczych p. (+). -cze -wrz -gru -mar -cze -wrz -gru 9-mar 9-cze 9-wrz 9-gru -mar -cze -wrz -gru -kwi -lip -paź -sty -kwi Oczekiwania. proc. placówek spodziewa się wzrostu stanu lokat a vista ogółem (spadek o punkty w stosunku do wyniku z grudnia), spadek przewiduje 9 proc. (+), a proc. (+) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. (-), korporacyjnych 9 proc. (+); spadek dla podmiotów indywidualnych przewiduje proc. (-), dla gospodarczych 9 proc. (-). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi p. (-), dla gospodarstw domowych p. (-), dla podmiotów gospodarczych p. (+). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się proc. oddziałów (-), spadek przewiduje proc. (+), a proc. (+) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. (-), a instytucjonalnych proc. (-); pogorszenia, odpowiednio, proc. (+) i proc. (-). Salda prognozy wynoszą: ogółem p. (-), dla depozytów ludności p. (-), natomiast dla podmiotów gospodarczych p. (-). -lip -paź -sty

2 9 9 9 DEPOZYTY ZŁOTOWE A VISTA DEPOZYTY DEWIZOWE A VISTA KREDYTY ZŁOTOWE 9 KREDYTY WALUTOWE DEPOZYTY DEWIZOWE TERMINOWE DEPOZYTY ZŁOTOWE TERMINOWE KREDYTY NIEREGULARNE 9 9 Depozyty walutowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (-); w segmencie ludności w proc. (-), podmiotów gospodarczych proc. (-). Malały natomiast: ogółem w proc. placówek (-), dla ludności w proc. (=) oraz dla firm w 9 proc. (-). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi p. (-), dla lokat ludności p. (-) i depozytów podmiotów gospodarczych p. (-). Depozyty terminowe ogółem rosły w 9 proc. placówek (-), malały w proc. (=) i nie zmieniły się w proc. (+). Depozyty ludności wzrosły w proc. (-), podmiotów gospodarczych w proc. (-), zmalały, odpowiednio, w proc. (+) i 9 proc. (-). Salda ocen kształtują się następująco: dla lokat ogółem - p. (-), dla lokat klientów indywidualnych p. (-), dla korporacyjnych - p. (-). Oczekiwania. proc. placówek (-) formułuje przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem, spadkowe 9 proc. (+), a proc. (+) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. placówek (-), podmiotów gospodarczych proc. (-). Spadek przewiduje, odpowiednio, 9 proc. (+) i proc. (+). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem p. (-), dla depozytów gospodarstw domowych p. (-), dla lokat firm i instytucji - p. (-). proc. placówek (-) spodziewa się wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem, spadku proc. (+), a proc. nie przewiduje zmiany (=). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje proc. placówek (-), podmiotów gospodarczych proc. (=); spadek, odpowiednio, proc. (+) i proc. (+). Salda prognoz wynoszą: dla lokat ogółem - p. (-), ludności - p. (-), podmiotów gospodarczych - p. (-). Kredyty złotowe Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w proc. placówek (-9), malała w proc. (+) i nie zmieniła się w proc. (+). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało proc. placówek (-), a na cele gospodarcze 9 proc. oddziałów (-); spadek wystąpił, odpowiednio, w proc. (+) i proc. (+). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi p. (-9), dla kredytów ludności p. (-), dla podmiotów gospodarczych p. (-). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się proc. placówek (+), w segmencie ludności proc. (-), w grupie klientów korporacyjnych proc. (+). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje proc. (+), kredytów dla ludności proc. (+), podmiotów gospodarczych 9 proc. (-). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem punktów (-), dla kredytów ludności p. (-), dla podmiotów gospodarczych p. (+). Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie kredytów nie zmieniło się w proc. (-), w proc. wzrosło (-), a w proc. zmalało (+). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się proc. placówek (-9), spadku proc. (+9), a wzrostu proc. (=). Monitor Bankowy /

3 KREDYTY KONSUMENCKIE I' II' III' IV' V' VI' VII' VIII'IX' X' XI' XII' I' KREDYTY MIESZKANIOWE LICZBA KREDYTÓW DO mln EURO DLA PRZEDSIĘBIORSTW AKCJE OBLIGACJE JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Kredyty nieregularne (zagrożone) Wartość kredytów nieregularnych dla ludności wzrosła w proc. placówek (-), spadła w proc. (+) i nie zmieniła się w proc. (=). Saldo oceny było na poziomie p. (-). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje proc. placówek (-), spadek proc. (-), a proc. (+) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi p. (-). Kredyty. walutowe Kredyty walutowe rosły w proc. placówek (-), malały w proc. (-), a w proc. (+9) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie - p. (+). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się proc. (=) oddziałów, spadku proc. (-), a proc. (+) nie oczekuje zmiany. Saldo prognozy wynosi - p. (+). Kredyty o wartości do mln euro udzielane firmom Wzrost liczby kredytów o wartości do mln euro wystąpił w 9 proc. placówek (-), spadek w proc. (+), a w proc. nie odnotowano zmian (+). Wskaźnik oceny netto wyniósł - p. (-). Wzrost liczby kredytów o wartości do mln euro przewiduje 9 proc. (+), spadek proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (+). Wskaźnik prognozy wynosi - p. (+). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w proc. placówek (-), spadek w proc. (+), a w proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+). Wskaźnik netto wynosi p. (-). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według proc. przedstawicieli placówek (-), zmaleją według 9 proc. (+), proc. nie przewiduje zaś zmiany (+). Wskaźnik prognozy wynosi p. (-). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 9 proc. placówek (-), spadek w proc. (+9), a w proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-). Wskaźnik oceny netto wyniósł p. (-). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według proc. placówek (+), zmaleją według proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (=). Wskaźnik prognozy wynosi p. (+). Akcje i obligacje Wzrost popytu na akcje stwierdzono w proc. placówek (+), spadek w proc. (-), brak zmian w proc. (=). Saldo oceny wynosi - p. (+). Wzrost popytu na obligacje odnotowało proc. placówek (-), spadek proc. (+), a proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+). Saldo oceny wyniosło p. (-). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się proc. (+), spadku proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (+). Saldo prognozy wynosi p. (+). Wzrost popytu na obligacje przewiduje proc. (=), spadek proc. (+), a proc. spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie (=). Saldo prognozy wynosi p. (-). Monitor Bankowy /

4 9 9,,, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONDYCJA - SYTUACJA EKONOMICZNA,,, 9 PENGAB,, 9,,9,,, WSKAŹNIK OGÓŁEM Jakich stóp procentowych spodziewa się Pan/-i w końcu roku? Jednostki funduszy inwestycyjnych Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało proc. placówek (+), spadek proc. (-), a w proc. nie stwierdzono zmian (-). Saldo wynosi p. (+). Wzrost popytu przewiduje proc. (+), spadek proc. (-), a proc. (-) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 9 p. (+). Polisy ubezpieczeń na życie Wzrost popytu na polisy zaobserwowało proc. placówek (-), spadek proc. (+), żadne zmiany nie wystąpiły w proc. (-). Saldo oceny wynosi - p. (-). Wzrost popytu na polisy przewiduje proc. (-), spadek proc. (-), a proc. nie spodziewa się zmiany (+). Saldo prognozy wynosi p. (+). Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe W proc. placówek otworzono więcej ROR-ów niż w poprzednim miesiącu (=), mniej w proc. (+9), liczba nowo otwieranych rachunków nie zmieniła się natomiast w proc. oddziałów (-9). Saldo oceny wynosi p. (-). proc. placówek przewiduje, że w najbliższym czasie zwiększy się liczba nowo otwieranych kont osobistych (+), negatywnej zmiany spodziewa się 9 proc. (+), a proc. oczekuje utrzymania się zainteresowania tym produktem na obecnym poziomie (-). Saldo prognozy wynosi p. (=). Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB,9 punktu) Poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej zauważyło proc. przedstawicieli placówek (-). Pogorszenie sytuacji nastąpiło w proc. oddziałów (+), a w proc. nie odnotowano zmian (+). Saldo oceny wynosi p. (-9). Poprawa kondycji ekonomicznej nastąpiła w proc. banków spółdzielczych (-), w proc. banków z przewagą kapitału krajowego (-) i w proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (-). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 9 proc. ankietowanych placówek (+), pogorszenia proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (-). Wskaźnik prognozy netto wynosi p. (+). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej tzn. obecnej i przewidywanej zmalał w porównaniu z wynikiem z grudnia o, p. i wynosi obecnie,9 p. procenty,9,,,,,,,,,9,9,,,9,,,,,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywana inflacja w okresie.-.,, redyskonto weksli w NBP kredyt lombardowy,,,,9,, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII,,,,9 lokata -miesięczna,, kredyt na cele gospodarcze Jaki będzie kurs dolara, euro i franka na koniec przyszłego miesiąca?,,,, dolar euro frank szwajcarski I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII,9, Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (, punktu) Indeks PENGAB, traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych, zmalał o, p. w stosunku do grudnia: z, p. do, p. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi, p. i jest niższy od poprzedniego o, p. Skumulowany wskaźnik prognoz zmalał z, do, p. (o, p.). Indeks PENGAB wzrósł w bankach z przewagą kapitału zagranicznego z, p. do, p. (+,), zmalał w bankach z przewagą kapitału krajowego z, do,9 p. (-,), a w bankach spółdzielczych z, p. do, p. (-,9). Stopy procentowe Placówki przewidują na koniec roku następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego, proc. (-,) redyskonta weksli, proc. (-,) kredytu na cele gospodarcze,9 proc. (-, p.) lokaty trzymiesięcznej, proc. (-,9) Inflacja Bankowcy przewidują, że pod koniec roku (w okresie od grudnia do grudnia roku) inflacja wyniesie, proc. (dane uśrednione; dot. cen towarów i usług konsumpcyjnych). Mediana wynosi, proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na, proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego na,, banków spółdzielczych na,. Kurs dolara i euro Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro na koniec roku (poziom uśredniony) wynoszą:, dla ceny dolara (mediana,) i, dla ceny euro (mediana,). W porównaniu ze stanem na koniec roku oznacza to, że złoty osłabi się wobec dolara (o grosze) oraz euro (o grosze). Monitor Bankowy /

5 W jakim segmencie, obszarze działalności istnieją największe szanse rozwoju banków w Polsce? bankow ość przedsiębiorstw małych i średnich bankow ość detaliczna bankow ość firm mikro private banking bancanssurance bankow ość inw estycyjna bankow ość hipoteczna (N=9) (N=) (N=) Szanse rozwoju sektora bankowego w r. Bankowość przedsiębiorstw małych i średnich uznaje się obecnie za kluczową dla rozwoju sektora bankowego ( proc.). Na drugim miejscu ( proc.) pozycjonuje się bankowość detaliczną, na trzecim zaś bankowość mikrofirm ( porc.). Usługi z innych pól w tym: bancassurance, bankowość hipoteczna, inwestycyjna i private banking mają, zdaniem bankowców, marginalne znaczenie dla rozwoju całej branży (- proc. wskazań). Czy wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw, w stosunku do poprzedniego miesiąca [] Wzrosła, Bank nie prowadzi [] Zmalała [] Pozostała bez zmian Kredytowanie działalności przedsiębiorstw W stosunku do ubiegłego miesiąca liczba kredytów inwestycyjnych udzielonych przedsiębiorstwom zmalała w 9 proc. badanych placówek bankowych, wzrosła w proc. Odmienna sytuacja ma miejsce w zakresie kredytów obrotowych, w przypadku których wzrost nastąpił w proc., spadek w 9 proc. Wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła zdaniem proc. badanych, zmalała w ocenie proc. W okresie najbliższych trzech miesięcy jedna trzecia badanych ( proc.) przewiduje wzrost kredytów nieregularnych przedsiębiorstw, spadek nastąpi zdaniem proc. badanych. N=9 Czy przewiduje Pan(i), że w ciągu najbliższych trzech miesięcy wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw? [] Wzrośnie Bank nie prowadzi, [] Zmaleje [] Pozostanie bez zmian 9 N=9 Monitor Bankowy /

6 Czy przewiduje Pan(i) że w roku w Pan(i)a placówce/banku wzrośnie, nie zmieni się czy zmaleje w porównaniu z rokiem liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego, liczba kont osobistych i rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych 9, liczba udzielonych kredytów indywidualnych, liczba indywidualnych lokat terminowych/rachunków oszczędnościowych, liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą, liczba udzielonych kredytów dla przedsiębiorstw 9, liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych, liczba odmów udzielenia kredytu, liczba klientów rezygnujących z usług banku 9,9 liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych z bankiem 9 zatrudnienie w placówce/banku,, ) bardzo wzrośnie ) nieco wzrośnie ) nie zmieni się ) nieco zmaleje ) bardzo zmaleje trudno powiedzieć Prognozy na rok Redukcja kosztów, to zdaniem 9 proc. badanych kluczowy czynnik warunkujący zyski banków w r. W ocenie proc. to jednak wzrost przychodów będzie głównym czynnikiem zysków banków w r. W r. największa dynamika wzrostu nastąpi w liczbie klientów korzystających z dostępu elektronicznego - 9 proc. opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Na drugim miejscu zdecydowanej poprawy oczekuje się na rynku kredytów udzielonych przedsiębiorstwom proc. opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Korzystane prognozy dotyczą również liczby rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą proc. pozytywnych prognoz, liczby kont osobistych i rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych - proc. pozytywnych prognoz oraz liczby kredytów udzielonych osobom indywidulanym proc. pozytywnych prognoz. Przewidywania dotyczą również liczby odmów udzielenia kredytu, która zdaniem proc. badanych wzrośnie w r. liczby kredytów nieregularnych. Które w r. wzrosną w ocenie proc. Badanych. Przewiduje się spadek liczby klientów rezygnujących z usług banków, spadkowe prognozy dotyczą również liczby skarg i zażaleń. W r. zdaniem proc. badanych przewiduje się, w banku spadnie zatrudnienie, przeciwnego zdania jest proc. badanych. Co będzie głównym źródłem zysków banków w roku.. redukcja kosztów czy wzrost przychodów? N=9 Głów nie redukcja kosztów 9 Trudno powiedzieć Głów nie w zrost przychodów Prognoza sześciomiesięczna W ocenie środowiska bankowego w okresie najbliższego półrocza pogorszy się sytuacja ekonomiczna zarówno przedsiębiorstw w Polsce, gospodarstw domowych, jak i całej gospodarki kraju. 9 proc badanych przewiduje, że pogorszy się sytuacja ekonomiczna firm, proc. ocenia, że nastąpi poprawa w tym zakresie. Negatywne prognozy na najbliższe półrocze sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz dla sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju stawia proc. badanych, prognozy pozytywne proc. badanych. Czy przewiduje Pan(i), że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy sytuacja ekonomiczna?,,, ŚREDNIE 9 gospodarstw domowych w Polsce gospodarki kraju przedsiębiorstw w Polsce [] Poprawi się [] Pozostanie bez zmian [] Pogorszy się N=9 A, czy w stosunku do ubiegłego miesiąca liczba kredytów udzielonych przedsiębiorstwom? ŚREDNIE,, 9 obrotowych 9 inwestycyjnych [] Wzrosła [] Pozostała bez zmian [] Zmalała Bank nie prowadzi Związek Banków Polskich TNS Polska SA ul. Kruczkowskiego ul. Wspólna - Warszawa - Warszawa Copyright by Związek Banków Polskich & TNS Polska SA, Warszawa Informacje o autorach: Marcin Idzik, doktor nauk ekonomicznych, Associate Director w TNS Polska, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Monitor Bankowy /

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII KORZYSTNE PROGNOZY PODTRZYMUJĄ PENGAB Lutowy indeks Pengab obniżył swoją wartość z 8,8 pkt. do 8, pkt. (spadek o,7 pkt.). Jest to kolejna, piąta z rzędu obniżka indeksu od października ub. r., co do wartości

Bardziej szczegółowo

4 / 2004 SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU

4 / 2004 SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU / Wskaźnik Pengab analogicznie jak w latach ubiegłych powtarza sezonowe spadki wartości. W kwietniu br. obniżył się o, pkt. w stosunku do marca, w tym z tytułu sezonowości o,

Bardziej szczegółowo

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW Listopadowy Pengab przekroczył psychologiczną barierę punktów. Z wynikiem, pkt. uzyskał najlepszy wynik od sierpnia r. W porównaniu z poprzednim miesiącem, Pengab wzrósł o, pkt., a w zestawieniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 2/2013

MONITOR BANKOWY 2/2013 MONITOR BANKOWY / Oczekiwana poprawy koniunktury Wartość indeksu Pengab wzrosła w stosunku do stycznia o W większości przewiduje się, iż sytuacja na rynku, p. i wynosi obecnie, p. Skumulowany wskaźnik

Bardziej szczegółowo

12 / 2003 KOREKTA PO KOREKCIE

12 / 2003 KOREKTA PO KOREKCIE Mikołaj nie sprawił niespodzianki i grudniowy PENGAB okazał się dokładnie o pkt. niższy, aniżeli listopadowy. Mimo sporego spadku syntetyczny wskaźnik koniunktury bankowej jest wyższy o 1,1 pkt., aniżeli

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

7 / 2001 POWRÓT SPADKU

7 / 2001 POWRÓT SPADKU 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego.

Bardziej szczegółowo

Sezonowa korekta koniunktury

Sezonowa korekta koniunktury Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Sezonowa korekta koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja na niskim poziomie

Stabilizacja na niskim poziomie Luty PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. +. Stabilizacja na niskim poziomie Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Lutowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

6 / 2004 W DALSZYM CIĄGU FLUKTUACJA

6 / 2004 W DALSZYM CIĄGU FLUKTUACJA Po majowym wzroście, czerwcowy Pengab odnotował spadek, zachowując się podobnie jak w maju - wbrew logice ostatnich czterech lat. W przeciwieństwie do czterech poprzednich, gdy wskaźnik zawsze wzrastał,

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

08/2010 MONITOR BANKOWY. Powrót do trendu wzrostowego. logo-small

08/2010 MONITOR BANKOWY. Powrót do trendu wzrostowego. logo-small MONITOR BANKOWY Indeks koniunktury bankowej Pengab wzrósł w stosunku do lipca o, pkt. i wynosi obecnie,8 pkt.. Wzrost swój zawdzięcza istotnej poprawie wskaźnika wyprzedzającego (indeks prognozy wzrósł

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja trendu horyzontalnego

Kontynuacja trendu horyzontalnego Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. Kontynuacja trendu horyzontalnego Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Majowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

8 / 2004 WRESZCIE POWYŻEJ 30 PUNKTÓW

8 / 2004 WRESZCIE POWYŻEJ 30 PUNKTÓW Sierpniowy Pengab przekroczył oczekiwany od dłuższego czasu pułap punktów, osiągając wartość 2,2 pkt. Tym samym wskaźnik osiągnął swoją najwyższą wartość od grudnia roku. Pengab jest wyższy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl POGORSZENIE KLIMATU Wyniki październikowego pomiaru koniunktury bankowej nie wiele odbiegają od danych

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Konsumenci przygotowują się do wakacji. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Konsumenci przygotowują się do wakacji. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Czerwiec PENGAB =. -. Konsumenci przygotowują do

Bardziej szczegółowo

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Monitor Bankowy PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Index Pengab Luty Pengab wartość trendu cyklu Lutowy sondaż w placówkach bankowych

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Grudzień PENGAB =. -. Coraz mniej optymizmu

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Maj PENGAB =. -. Sezonowe obniżenie aktywności klientów

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2017

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. -. Wakacyjnej abilizacji ciąg

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych PENGAB =. +1. +1. Optymizm powraca Index Pengab kwiecień 1 5/ 7/ / 11/ 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/5 /5 5/5 7/5 /5 11/5 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/7 /7 5/7 7/7 /7 11/7 1/8 /8 5/8 7/8 /8 11/8 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/1 /1 5/1

Bardziej szczegółowo

Topnieje optymizm w prognozach

Topnieje optymizm w prognozach Listopad PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Topnieje optymizm w prognozach Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Listopadowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych luty PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Sezonowa stabilizacja

Sezonowa stabilizacja PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w trendzie wzrostowym

Koniunktura w trendzie wzrostowym Kwiecień PENGAB =. +. Koniunktura w trendzie wzrostowym Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Dobre otwarcie roku. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2018

PENGAB = Dobre otwarcie roku. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2018 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Styń PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016

PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016 Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +.. Wzrosło zainteresowanie kredytami Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Wrześniowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od r.

Obowiązująca od r. Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu Banku nr 26/2015 z dnia 05.03.2015r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od 01.01.2016.

Obowiązująca od 01.01.2016. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od r. Załącznik do Uchwały Nr 132/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia r.

Obowiązująca od r. Załącznik do Uchwały Nr 132/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 132/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.12.2017 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu Banku nr 6/2018 z dnia 03.01.2018 r.

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH obowiązuje od 11 marca 2013 r. Starachowice, marzec 2013 r. Spis treści I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 148/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 29.09.2016 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku

Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje od 17

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Załącznik do Uchwały nr 35/5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2017r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 208 /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28.11.2013 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 173/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28.09.2017 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 8/3/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14.02.2014r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 8 października 2014r.

Uchwała nr 88/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 8 października 2014r. Uchwała nr 88/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 8 października 2014r. w sprawie wysokości oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Rzepinie Na mocy 28 ust 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, styczeń 2016 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, styczeń 2016 r. Załącznik nr 6 do Uchwały nr 60/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 grudnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice,

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 149/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.07.2013 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim ( Tabeli oprocentowania )

Wykaz zmian w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim ( Tabeli oprocentowania ) Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 20/2015 z dnia 05032015 r. Wykaz w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim ( Tabeli oprocentowania ) Wprowadzonych Uchwałą

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Spis treści: I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 130/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 4 października 2012 roku I zm. Uchwała nr 141/2012 z dnia 12.10.2012r. II zm. Uchwała nr 178/2012 z dnia 22.11.2012r. T

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 270/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.12.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu BS Lipsko z dnia 16 grudnia 2015 r. zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z dn. 26-04-2017 r. zm. Uchwałą Nr 35/2017 Zarządu BS z dn. 29-06-2017 r. TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 01 października 2016 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 0 1 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 6 r o k u S P I S T R E Ś C I CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 1 6 m a r c a 2 0 1 5 r o k u S P I S T R EŚCI CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3 TABELA 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 16 stycznia 2017 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 16 stycznia 2017 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 4/17 z dnia 11 stycznia 2017 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 16 stycznia 2017 ROKU ( tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu BS Lipsko z dnia 16 grudnia 2015 r. TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z dn. 26-04-2017 r. OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/64/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 27.12.2016r. (obowiązuje od 02.01.2017r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 7.0 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 22/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 24.02.2012r. Obowiązuje od 28.02.2012r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU Zamość, kwiecień 2015 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 do Decyzji nr 117/2015 z dnia 16 września 2015 r. Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 22.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 94/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 08.10.2014 r. Obowiązuje od 09.10.2014 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku bancassurance

Badanie rynku bancassurance Badanie rynku bancassurance VII Kongres Bancassurance 7-8 października 2015 Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespół Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/5/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 08.06.2017r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, 2017 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA r.

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA r. Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA 13.11. 2017r. RODZAJ RACHUNKU RODZIAJ OPROCENTOWANIA OPROCENTOWANIE 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 31/22/2016 Zarządu BS Żmigród z dnia 26 września 2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE POLSKI BANK POLSKI KAPITAŁ Rok założenia 1950 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 25 maja 2012 r. Sokołów Podlaski, maj 2012

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 10.04.2017r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo