STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r."

Transkrypt

1 STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art.1 Nazwa stowarzyszenia brzmi: POLSKIE STOWARZYSZENIE FINANSÓW I BANKOWOCI. Angielski odpowiednik polskiej nazwy to: POLISH ASSOCIATION OF FINANCE AND BANKING. Art.2 POLSKIE STOWARZYSZENIE FINANSÓW I BANKOWOCI, zwane w dalszej czci Statutu Stowarzyszeniem, zrzesza osoby fizyczne - obywateli polskich i cudzoziemców niemajcych stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniajcych kryteria okrelone w dalszej czci niniejszego Statutu. Art.3 Stowarzyszenie działa zgodnie z porzdkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym RP Stowarzyszenie ma osobowo prawn Art.4 Art.5 1. Siedzib Zarzdu Głównego Stowarzyszenia jest miasto Łód. 2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli nie narusza to przepisów prawa i obowizujcych umów midzynarodowych dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenie moe prowadzi działania równie zagranic. 3. Stowarzyszenie moe by członkiem i uczestniczy w pracach innych krajowych i midzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. 3.Stowarzyszenie ma prawo tworzy na obszarze swojego działania terenowe jednostki organizacyjne w formie Oddziałów Regionalnych. Art.6 Stowarzyszenie uywa pieczci okrgłej z napisem: POLSKIE STOWARZYSZENIE FINANSÓW I BANKOWOCI i porodku Zarzd Główny oraz pieczci podłunej z nazw i z adresem Zarzdu Głównego lub Zarzdu Regionalnego. Stowarzyszenie moe mie swój znak firmowy, moe take uywa swojej nazwy w innych jzykach. Art.7 1.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, niezalenym i samorzdnym. 2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prac społeczn swoich członków. 3. Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie moe zatrudnia pracowników merytorycznych i administracyjnych. Rozdział 2 Cele działania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji Art Głównym celem działania Stowarzyszenia jest wymiana pogldów praktyków i teoretyków, inspirowanie i stwarzanie moliwie najlepszych warunków do prowadzenia działalnoci naukowo

2 badawczej. 2. W szczególnoci swoje cele działania Stowarzyszenie realizuje przez: inspirowanie i prowadzenie działalnoci naukowej i badawczej, wykonywanie ekspertyz ekonomicznych, organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów i szkole, przyznawanie certyfikatów, popularyzowanie idei integracji europejskiej, wdraanie przepisów i standardów Unii Europejskiej, współorganizowanie praktyk i staów w instytucjach /krajach/ Unii Europejskiej, opiniowanie procesów i zjawisk gospodarczych i przekazywanie opinii Stowarzyszenia władzom pastwowym, samorzdowym i mediom, przyznawanie dorocznych nagród dla wybitnych postaci nauki i praktyki gospodarczej w Polsce, przeprowadzanie konkursów na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i inne prace naukowe, promowanie członków Stowarzyszenia i wspieranie ich w działalnoci naukowej i społecznej, udzielanie (w miar własnych moliwoci) pomocy wszystkim członkom Stowarzyszenia znajdujcym si w potrzebie. Art W celu wypracowywania rodków na realizacj zada statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalno gospodarcz (wg klasyfikacji PKD) w nastpujcych dziedzinach: Z wydawanie ksiek, Z wydawanie gazet, Z wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, Z pozostała działalno wydawnicza, Z działalno pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, A prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, B prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych, I prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych, Z badanie rynku i opinii publicznej, A doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoci gospodarczej i zarzdzania, Z reklama, Z działalno zwizana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, A działalno zwizana z organizacj targów i wystaw, B pozostała działalno komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 2. Stowarzyszenie moe tworzy Biura, Agendy i inne wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, za pomoc, których prowadzi bdzie działalno gospodarcz i statutow.. Rozdział 3 Członkowie Stowarzyszenia. Tryb przyjmowania członków Stowarzyszenia. Prawa i obowizki członków Stowarzyszenia. Art.10 Członkowie Stowarzyszenia s członkami zwyczajnymi, honorowymi bd wspierajcymi. Dorobek naukowy i zawodowy członków moe by wykorzystywany dla popularyzacji idei Stowarzyszenia oraz dla realizacji jego zada statutowych. Art.11 Członkami zwyczajnym Stowarzyszenia s osoby fizyczne obywatele polscy i cudzoziemcy posiadajcy tytuły i stopnie naukowe, dorobek naukowy, praktycy i teoretycy majcy due osignicia zawodowe w szeroko rozumianej dziedzinie finansów i dziedzinach pokrewnych o nieskazitelnej postawie moralnej i bardzo dobrej opinii w swoim rodowisku.

3 Art. 12 Członkowie zwyczajni przyjmowani s przez Zarzd Główny Stowarzyszenia zwykł wikszoci głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i po uzyskaniu rekomendacji przynajmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku funkcjonowania oddziału regionalnego na terenie zawodowej aktywnoci kandydata wymagana jest dodatkowo opinia Zarzdu Regionalnego. W terminie 14 dni od decyzji Zarzdu kandydat zobowizany jest opłaci składk członkowsk. Art.13 Członkowie zwyczajni maj prawo do: - uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, - wystpowania z wnioskami i projektami uchwał, - czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia, - korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach zgodnych z jego działalnoci statutow i w miar aktualnych moliwoci finansowych i organizacyjnych Stowarzyszenia. - uywania w swojej działalnoci nazwy i znaku firmowego Stowarzyszenia. Art.14 Członkowie zwyczajni s zobowizani do: - brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, - przestrzegania postanowie statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów i uchwał jego Władz, - regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich, - przestrzegania zasad etycznego postpowania w prowadzonej przez siebie działalnoci społecznej i zawodowej. Art Tytuł członka honorowego moe zosta nadany szczególnie zasłuonemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia lub te osobie niebdcej członkiem Stowarzyszenia, ale posiadajcej wybitne osignicia w dziedzinach zbienych z celami statutowymi Stowarzyszenia. 2.Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Zebranie Ogólne zwykł wikszoci głosów na wniosek Zarzdu. Art.16 Członkowie honorowi korzystaj w pełni z praw członkowskich okrelonych niniejszym Statutem z wyjtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego nie maj jednak obowizku opłacania składek członkowskich. Art.17 1.Członkiem wspierajcym Stowarzyszenia moe zosta osoba fizyczna albo prawna, która popiera cele Stowarzyszenia i wspiera jego działania. 2.Status członka wspierajcego przyznaje Zarzd Główny zwykł wikszoci głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata po uprzednim zweryfikowaniu moliwoci wspierania Stowarzyszenia przez kandydata. 3.Członek wspierajcy jest zobowizany do regularnego wywizywania si z zadeklarowanych działa wspierajcych Stowarzyszenie oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia. Art.18 Członkowie wspierajcy korzystaj z pełni praw i obowizków członkowskich okrelonych niniejszym Statutem, z wyjtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz

4 Stowarzyszenia. Członek wspierajcy ma prawo uywania nazwy i znaku firmowego na podstawie umowy zawartej z Zarzdem Głównym Stowarzyszenia. Art.19 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: - wystpienia zgłoszonego na pimie. - utraty zdolnoci do czynnoci prawnych. - skrelenia przez Zarzd Główny Stowarzyszenia z listy członków z powodu zalegania z opłat składek członkowskich przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe. - wykluczenia przez Sd Koleeski w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkod Stowarzyszenia, - pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sdu powszechnego, - pozbawienia godnoci członka honorowego uchwał Zebrania Ogólnego, - mierci. Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia Władzami Stowarzyszenia s: 1. Zebranie Ogólne 2. Zarzd Główny 3. Komisja Rewizyjna 4. Sd Koleeski Art.20 Art.21 Kadencja wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. W trakcie kadencji, w przypadku ustpienia albo zawieszenia w prawach członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednake liczba członków dokooptowanych nie moe przekracza 1/3 liczby członków władz pochodzcych z wyboru. Uchwały władz podejmowane s w głosowaniu jawnym albo tajnym zwykł wikszoci głosów przy obecnoci, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania o ile przepisy Statutu nie stanowi inaczej. Głosowania w sprawach personalnych s tajne. Art Zebranie Ogólne jest najwysz Władz Stowarzyszenia. 2.Do udziału w Zebraniu Ogólnym z głosem stanowicym uprawnieni s wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. W Zebraniu Ogólnym mog bra udział z głosem doradczym równie członkowie wspierajcy i zaproszeni gocie. Art.23 Do kompetencji Zebrania Ogólnego naley: 1. Zatwierdzanie porzdku obrad Zebrania, 2. Rozpatrywanie sprawozda Zarzdu z działalnoci merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, 3. Udzielanie Zarzdowi na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania planów finansowych Stowarzyszenia, 4. Wytyczanie głównych kierunków i sposobów działania Stowarzyszenia na kolejny okres sprawozdawczy, podejmowanie uchwał programowych, 5. Wybór członków Zarzdu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sdu Koleeskiego, 6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych niniejszym Statutem nalecych do kompetencji Zebrania Ogólnego

5 7. Uchwalanie wysokoci i terminów opłat składek członkowskich, 8. Uchwalanie regulaminów pracy Zarzdu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sdu Koleeskiego, 9. Uchwalanie innych regulaminów wewntrznych Stowarzyszenia, 10. Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia, 11. Podjcie uchwały o rozwizaniu Stowarzyszenia, Art.24 Zebranie Ogólne moe zosta zwołane w trybie zwyczajnym bd nadzwyczajnym. Art.25 1.Zwyczajne Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Zarzd Główny Stowarzyszenia raz na cztery lata. 2.O terminie, miejscu i porzdku obrad Zebrania Ogólnego zawiadamia członków Zarzd Główny Stowarzyszenia, co najmniej na 30 dni przed jego terminem. Art.26 1.Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Zarzd Główny w razie zaistnienia okolicznoci o charakterze wyjtkowym i powstania zagroe dla realizacji celów i zada Stowarzyszenia. 2.Zarzd Główny zobowizany jest zwoła Nadzwyczajne Zebranie Ogólne na danie Komisji Rewizyjnej lub zgłoszone na pimie danie, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 3. dajcy zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego zobowizani s okreli przyczyn i porzdek obrad Zebrania, 4.Nadzwyczajne Zebranie Ogólne powinno odby si nie póniej ni w cigu 14 dni od daty złoenia dania jego zwołania i obradowa jedynie nad sprawami objtymi porzdkiem obrad. Art.27 1.Uchwały Zebrania Ogólnego zapadaj zwykł wikszoci głosów, w obecnoci, co najmniej połowy członków Zebrania obecnych w tzw. pierwszym terminie, a w drugim terminie bez wzgldu na liczb obecnych o ile przepisy Statutu nie stanowi inaczej. 2.Głosowanie jest jawne chyba, e Zebranie Ogólne uchwali tajny tryb głosowania. Art.28 1.Zarzd Główny jest organem wykonawczym Stowarzyszenia 2.Zarzd Główny Stowarzyszenia składa si z siedmiu członków w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika i dwóch członków Zarzdu. Prezesowi przysługuje prawo uywania tytułu Prezydenta Polskiego Stowarzyszenia Finansowego. 3.Członkowie Zarzdu Głównego s powoływani i odwoływani w wyborach dokonywanych przez Zebranie Ogólne zwykł wikszoci głosów obecnych na Zebraniu na okres jednej kadencji. 4. W czasie trwania kadencji członek Zarzdu Głównego moe złoy rezygnacj i ustpi ze swojej funkcji albo moe zosta zawieszony w swoich prawach na podstawie orzeczenia Sdu Koleeskiego podjtego w wypadku popełnienia przez niego przestpstwa z niskich pobudek skutkujcego przedstawieniem mu przez Prokuratur zarzutów i tym samym nadaniem mu statusu podejrzanego. Art.29 Do kompetencji Zarzdu Głównego naley: - reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz, dla wanoci owiadcze woli w sprawach finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarzdu, w sprawach merytorycznych wystarczy samodzielne działanie Prezesa, kadego z Wiceprezesów lub

6 Sekretarza Generalnego, - wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego - opracowywanie porzdku obrad Zebrania Ogólnego - kierowanie biecymi pracami Stowarzyszenia - przygotowywanie długoterminowych ramowych i rocznych szczegółowych planów finansowych. - zarzdzanie majtkiem Stowarzyszenia i podejmowanie zobowiza finansowych w jego imieniu - przygotowywanie corocznych sprawozda z działalnoci finansowej Stowarzyszenia i składanie ich Komisji Rewizyjnej. - przygotowywanie wniosków i projektów uchwał - podejmowanie wszelkich niezbdnych działa i inicjatyw majcych na celu realizacj zada statutowych Stowarzyszenia, - podejmowanie uchwał o powołaniu bd likwidacji Oddziałów Regionalnych. - podejmowanie uchwał o powołaniu lub rozwizaniu Biur, Agend i innych jednostek organizacyjnych za pomoc, których prowadzona bdzie działalno gospodarcza i statutowa Stowarzyszenia oraz okrelanie zakresu ich działania i struktury organizacyjnej. - powoływanie składów osobowych komisji, zespołów do realizacji zada. Art. 30 Tryb prac Zarzdu Głównego okrela Regulamin zatwierdzany uchwał Zebrania Ogólnego z tym, e Sekretarz Generalny nadzoruje biec prac struktur i ma prawo wyznacza osoby sporód członków Stowarzyszenia do realizacji okrelonych przez Zarzd Główny zada statutowych oraz zatrudnia i zwalnia pracowników. Art.31 1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia 2.Komisja Rewizyjna składa si z trzech osób: Przewodniczcego i dwóch członków powoływanych i odwoływanych w wyborach dokonywanych przez Zebranie Ogólne na zasadach opisanych w Art. 27 niniejszego Statutu. 3.W sprawach kooptacji, ustpienia albo zawieszenia w prawach członka Komisji Rewizyjnej stosuje si odpowiednio Art. 21 i Art. 28 ust. 3 i 4 niniejszego Statutu. Art.32 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley: - kontrola realizacji uchwał władz Stowarzyszenia - przeprowadzanie kontroli działalnoci Stowarzyszenia, a zwłaszcza jego gospodarki finansowej - badanie dokumentów finansowych oraz zgodnoci wydatków z planami finansowymi - przedstawianie Zarzdowi Głównemu wyników kontroli i wniosków pokontrolnych oraz zawiadamianie Zarzdu Głównego Stowarzyszenia o stwierdzonych nieprawidłowociach - składanie Zebraniu Ogólnemu sprawozda dotyczcych własnej działalnoci. - składanie Zebraniu Ogólnemu wniosków o udzielenie absolutorium Zarzdowi Głównemu. Art.33 Tryb prac Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin zatwierdzany uchwał Zebrania Ogólnego. Art Sd Koleeski jest organem rozpatrujcym spory pomidzy członkami Stowarzyszenia. 2.Szczególnym uprawnieniem Sdu Koleeskiego jest prawo wydawania orzecze na podstawie, których członkowie Zarzdu Głównego, członkowie Zarzdów Regionalnych i członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy s podejrzani o popełnienie przestpstwa z niskich pobudek s zawieszani w swoich prawach na zasadach okrelonych w Art. 28 ust. 4

7 niniejszego Statutu. 3.Sd Koleeski składa si z trzech członków w tym Przewodniczcego i dwóch członków powoływanych i odwoływanych w wyborach dokonywanych przez Zgromadzenie Ogólne na zasadach opisanych w Art. 21 niniejszego Statutu. 4.W czasie trwania kadencji członek Sdu Koleeskiego moe złoy rezygnacj i ustpi ze swojej funkcji albo moe zosta zawieszony na zasadach okrelonych w Art. 28 ust. 4 niniejszego Statutu, w tej jednak sytuacji działania podejmuje Zarzd Główny niezwłocznie zwołujc Nadzwyczajne Zebranie Ogólne, które jest władne wyda orzeczenie zawieszajce członka Sdu Koleeskiego w jego prawach. Art. 35 Tryb prac Sdu Koleeskiego okrela Regulamin zatwierdzony uchwał Zebrania Ogólnego. Regulamin powinien uwzgldnia podstawowe zasady postpowania przed Sdami Powszechnymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Art Sd Koleeski ma prawo stosowa nastpujce kary organizacyjne: upomnienie, nagana, czasowe zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia i pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu. 2. Orzeczenia Sdu staj si prawomocne po upływie 14 tu dni od ich wydania. Od orzecze Sdu Koleeskiego przysługuje prawo odwołania si do Zebrania Ogólnego, które ostatecznie rozstrzyga spraw jako sd drugiej instancji. 3. Orzeczenia Zebrania Ogólnego i Sdu Koleeskiego zawieszajce członków Władz Stowarzyszenia w sytuacji przewidzianej w Art. 28 ust. 4 staj si natychmiast prawomocne i nie przysługuje od nich prawo odwołania si. Rozdział 5 Majtek i Finanse Stowarzyszenia Art.37 1.Majtek Stowarzyszenia powstaje ze składek, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalnoci gospodarczej oraz innych wpływów. 2.Podstaw gospodarki finansowej Stowarzyszenia s długoterminowe ramowe i roczne szczegółowe plany finansowe uchwalane przez Zarzd Główny. 3.Z działalnoci finansowej Stowarzyszenia Zarzd Główny składa roczne sprawozdania finansowe Komisji Rewizyjnej. 4. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia okrela regulamin. Rozdział 6 Oddziały Regionalne Stowarzyszenia Art. 38 Stowarzyszenie moe mie swoje Oddziały Regionalne nie posiadajce odrbnej osobowoci prawnej. Art. 39 Oddział moe powsta z inicjatywy minimum pitnastu osób - członków zwyczajnych Stowarzyszenia aktywnych zawodowo w okrelonym regionie. Oddziały Regionalne powołuje i rozwizuje Zarzd Główny Stowarzyszenia. Do szczególnej kompetencji Zarzdu Oddziału Regionalnego naley reprezentowanie Stowarzyszenia w swoim regionie i działanie w jego imieniu.

8 Art. 40 Zarzd Główny Stowarzyszenia w uchwale powołujcej Oddział Regionalny okreli jego zasig terytorialny, siedzib, struktur organizacyjn i regulaminy działania Zarzdu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego oraz Biur, Agend i innych jednostek organizacyjnych za pomoc, których prowadzona bdzie działalno gospodarcza i statutowa na terenie działania Oddziału Regionalnego. Art. 41 Władzami Oddziału Regionalnego s: - Zebranie Ogólne Oddziału Regionalnego, - Zarzd Oddziału Regionalnego składajcy si z trzech osób w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, - Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego składajca si z trzech osób w tym Przewodniczcego i dwóch członków, - do członków Zarzdu Oddziału Regionalnego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego stosuje si odpowiednio art. 21 i art. 28, ust. 4 Statutu Stowarzyszenia. Art. 42 Członków Zarzdu Oddziału Regionalnego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego wybiera Zebranie Ogólne Oddziału na okres jednej kadencji zwykł wikszoci głosów w głosowaniu tajnym. Art. 43 Do kompetencji Zebrania Ogólnego Oddziału Regionalnego naley: - uchwalanie planów działalnoci Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia, - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda z działalnoci Zarzdu Oddziału Regionalnego, - udzielanie absolutorium ustpujcemu Zarzdowi Oddziału Regionalnego na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego, - podejmowanie innych uchwał dotyczcych Oddziału Regionalnego a niezastrzeonych do kompetencji Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia. Art. 44 Zebranie Ogólne Oddziału Regionalnego moe by zwołane w trybie zwyczajnym bd nadzwyczajnym, do Zebra Ogólnych Oddziału Regionalnego stosuje si odpowiednio art. 25, 26 i 27 niniejszego Statutu. Art. 45 Do kompetencji Zarzdu Oddziału Regionalnego naley: - reprezentowanie Oddziału na zewntrz w sprawach merytorycznych, - wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego Oddziału Regionalnego, - kierowanie biecymi pracami Oddziału Regionalnego, W sprawach finansowych członkowie Zarzdu Oddziału Regionalnego mog wystpowa tylko i wyłcznie na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarzd Główny Stowarzyszenia. Art. 46 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego stosuje si odpowiednio art. 32 Statutu Stowarzyszenia. Art. 47 W Oddziałach Regionalnych nie działaj odrbne sdy koleeskie. Kompetencje Sdu

9 Koleeskiego Stowarzyszenia rozcigaj si na sprawy wszystkich członków Stowarzyszenia bez wzgldu na ich przynaleno do poszczególnych Oddziałów regionalnych. Rozdział 7 Dyplomy i odznaczenia Art. 48 Stowarzyszenie moe przyznawa dyplomy, wyrónienia, stypendia, nagrody i ustanawia inne formy uznania w celu uhonorowania osób posiadajcych wybitne uzdolnienia lub osignicia w dziedzinach zbienych z celami statutowymi Stowarzyszenia. Art. 49 Regulaminy przyznawania poszczególnych nagród i wyrónie uchwala Zebranie Ogólne na wniosek Zarzdu Głównego. Rozdział 8 Zmiana Statutu i Rozwizanie Stowarzyszenia Art. 50 Zmiana Statutu i rozwizanie Stowarzyszenia nastpuje uchwał Zebrania Ogólnego podjt wikszoci 3/4 głosów oddanych przy obecnoci, co najmniej połowy członków Zgromadzenia. Art. 51 W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maj zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Za zgodno: Prezes Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowoci Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska Marczak Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowoci Prof. dr hab. Boena Mikołajczyk

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Stan jednolity na dzień 9 czerwca 2014 r. Statut STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR. W dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie "Towarzystwo Dolina Raduni"

STATUT. Stowarzyszenie Towarzystwo Dolina Raduni 1/6 STATUT Stowarzyszenie "Towarzystwo Dolina Raduni" ul. Spacerowa 13 83-010 Straszyn Gmina: Pruszcz Gdański Powiat: Gdański Numer KRS: 0000225235 REGON: 192020500 NIP: 593-22-43-465 Numer Konta Bankowego:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STATUT STOWARZYSZENIA GIREVOY SPORT TORUŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Girevoy Sport Toruń, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę (...) w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Klub EKS Kolektyw, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego NIE IGRAJ z

Bardziej szczegółowo

STATUT ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.)

STATUT ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.) STATUT ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie ORGANIZACJA TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO, zwane dalej OTDL, działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Absolwentów Absolwentów Przyjaciół Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Inicjatywa Miasto w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.01.2012 r. STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE Tekst Jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIELICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA WIELICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA WIELICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zwane dalej w skrócie Wielickim UTW posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych I. Postanowienia Ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6.

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6. Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych Rodział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, zwane dalej SKFS. 2. SKFS jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Klub Wysokogórski w Toruniu i zwane jest w dalszym cigu Klubem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zawsze Razem i w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH. Rozdział I. Postanowienia Ogólne - 1 - STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO /Tekst jednolity przyjęty Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 25.03.2014 ROKU TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28.11.2007r.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA USTRONIE MORSKIE 2001 ROK Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 4/2001 z dnia 17 listopada 2001 r. 2 3 Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo