TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa obowiązuje od 04 maja 2011 r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r. Limanowa

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 3 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE 4 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY 4 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 5 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAśDE śądanie POTWIERDZINY KSIĄśECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 5 IV. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 6 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAśDE śądanie W WALUTACH WYMIENIALNYCH 7 VI. VII. VIII. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 7 RACHUNEK PŁATNY NA KAśDE śądanie W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 8 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 8 IX. BANK INTERNETOWY ebanknet 9 X. SMS BANKING 9 Rozdział IIA. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROR 10 I. KARTY PŁATNICZE 10 Rozdział IIB. KARTY KREDYTOWE 11 Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE 12 I. KREDYTY KONSUMENCKIE 12 II. KREDYT SAMOCHODOWY 13 III. KREDYTY MIESZKANIOWE DOM 13 IV. KREDYTY HIPOTECZNE V. KREDYT Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 14 VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 15 Rozdział IV. INNE USŁUGI 15 I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 15 II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 15 III. SKUP I SPRZEDAś WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 16 IV. USŁUGI RÓśNE 16 V. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 16 VI. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Limanowej zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niŝ raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do dyrektor oddziału ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych mogą ustalić odmienne, stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, Ŝe zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąŝa pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to równieŝ kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane w analogiczny sposób. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, Ŝe opłatę uiszcza odbiorca naleŝności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na Ŝądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i poŝyczek udzielonych ze środków Banku W przypadku kredytów i poŝyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku naleŝy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata /prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania naleŝności. 15. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciąŝają stronę krajową. 16. Bank moŝe ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 17. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od kaŝdej operacji. 18. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie dyrektor oddziału Banku moŝe ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku

4 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR opłata lub % kwoty min. max. 1. Otwarcie rachunku. 2. Ponowne otwarcie rachunku zlikwidowanego wcześniej w ciągu 3 miesięcy. 30,00 zł 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie: Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. a) ROR Standard, 6,00 zł b) ROR Optimum, 9,90 zł Uwaga: opłata obowiązuje od r. c) ROR Student, d) ROR Junior Opłata za pakiet usług miesięcznie: Uwaga: nie pobiera się opłaty za pakiet usług za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. a) ROR Optimum, b) ROR Student, 2,50 zł 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana: 4.1 w jednostkach organizacyjnych Banku, bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł naleŝy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, Kierownik jednostki organizacyjnej moŝe obniŝyć kwotę, którą naleŝy awizować. 6. Realizacja czeku gotówkowego: 6.1 w jednostkach Banku, bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 6.2 0,50% w bankach stronach Porozumienia z dnia r., min. 2,50 zł 7. Realizacja przelewu w formie papierowej na rachunek prowadzony: 7.1 w Banku i jego jednostkach organizacyjnych, 7.2 w innych bankach; 1. w systemie ELIXIR; a) za: energię elektryczną, telefon TP S.A., abonament RTV, 1,20 zł b) złoŝone na rzecz organizacji poŝytku publicznego, 1,20 zł c) pozostałe dyspozycje przelewu. 3,50 zł 2. w systemie SORBNET w kwocie; wyŝszej lub równej zł 30,00 zł niŝszej niŝ zł 40,00 zł 7.3 w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. 8. Realizacja zlecenia stałego na rachunek: ROR- Standard ROR- Optimum ROR- Student bez bez bez a) w Banku, opłat opłat opłat b) w innym banku krajowym. 1,50 zł bez opłat Uwaga: Opłata pobierana za kaŝdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. c) w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. 9. Polecenie zapłaty: ROR- Standard ROR- Optimum ROR- Junior bez opłat 1,50 zł 1,50 zł ROR- Student ROR- Junior 9.1 bez realizacja z rachunku dłuŝnika, 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł opłat 9.2 przyjęcie, odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9.3 odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłuŝnika na rachunek; a) w Banku, 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł b) w innym banku krajowym. 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł - 4 -

5 10. Potwierdzenie czeku od kaŝdego czeku. 5,00 zł 11. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,50 zł 12. Inkaso czeku. 13. Wyciąg z konta bankowego: 13.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upowaŝnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 13.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu lub rzadziej, częściej niŝ raz w miesiącu - za kaŝdą przesyłkę, 5,00 zł 13.3 sporządzony na wniosek posiadacza rachunku, za kaŝdy miesiąc 5,00 zł 14. Udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: 14.1 telefonicznie na hasło 5,00 zł Uwaga: opłata niezaleŝna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 15. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, dowodu toŝsamości i dokonanie zastrzeŝenia w jednostkach Banku 16. Przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia przez utraty blankietów czeków lub dowodu toŝsamości i rozesłanie zastrzeŝeń w innych bankach krajowych 50,00 zł oraz w placówkach Poczty Polskiej. 17. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłuŝnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłuŝnika za kaŝdy wysłany monit). 18. Likwidacja rachunku. 19. Przekształcenie rachunku osobistego na rachunek wspólny. 20. Opłata za dokonanie zmiany rodzaju rachunku poniŝej okresu 6 miesięcy 30,00 zł 21. Opłata za zamknięcie rachunku poniŝej okresu 3 miesięcy od daty jego otwarcia 30,00 zł II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY - EKSTRA-KONTO 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata na rachunek. 4. Wypłata środków w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego): a) pierwsza wypłata, b) kolejne wypłaty. III. RACHUNEK PŁATNY NA KAśDE śądanie W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄśECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie ksiąŝeczki. 15,00 zł Uwaga: nie dotyczy SKO 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku, bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi BPS SA w imieniu Banku zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie ksiąŝeczek oszczędnościowych. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 5.1 jednostkach organizacyjnych Banku, bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, - 5 -

6 5.2 innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie ksiąŝeczek oszczędnościowych; a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, 5,00 zł 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1 w Banku i jego jednostkach organizacyjnych, 6.2 w innych bankach: a) za energię elektryczną, telefon TP S.A., abonament RTV 1,20 zł b) złoŝone na rzecz organizacji poŝytku publicznego, 1,20 zł c) złoŝone w formie papierowej, 3,50 zł Uwaga: za przelewy złoŝone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł. 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie ksiąŝeczki oszczędnościowej i dokonanie zastrzeŝenia w Banku 8. ZastrzeŜenie lub odwołanie przez klienta zastrzeŝenia realizacji wypłat z utraconej ksiąŝeczki oszczędnościowej w innych bankach krajowych oraz 50,00 zł placówkach Poczty Polskiej. 9. ZastrzeŜenie lub odwołanie zastrzeŝenia realizacji wypłat z ksiąŝeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem 50,00 zł egzekucyjnym lub zabezpieczającym w innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 10. Przepisanie ksiąŝeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 11. Umorzenie ksiąŝeczki oszczędnościowej 15,00 zł 12. Likwidacja ksiąŝeczki. IV. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Przelew środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innych bankach. 3,50 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł naleŝy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, Kierownik jednostki organizacyjnej moŝe obniŝyć kwotę, którą naleŝy awizować

7 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAśDE śądanie W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na kaŝde Ŝądanie dla kaŝdej waluty 2. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na kaŝde Ŝądanie, bez wniesienia 15,00 zł wpłaty dla kaŝdej waluty 3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na kaŝde Ŝądanie dla kaŝdej waluty 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: a) prowadzony w Banku 0,20 % b) prowadzony w innym banku krajowym min. 20,00 zł max. 200,00 zł Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaŝy polecenia wypłaty w cięŝar rachunku prowadzonego w innym banku (Rozdział IV podrozdział II pkt. 7.2) 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w Banku Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty od 0,00% do 0,025% od 0,00% do 0,025% 6. Przelew na rachunek: 6.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 6.2 złotowy w innym banku krajowym a) w systemie ELIXIR Uwaga: za przelewy złoŝone z numerem rachunku niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkowa opłatę w wysokości 1,00 zł. 6.3 walutowy prowadzony w innym banku krajowym Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaŝy polecenia wypłaty w cięŝar rachunku prowadzonego w Banku (Rozdział IV podrozdział II pkt. 7.2) 3,50 zł 0,15 % min. max. 100,00 zł 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upowaŝnioną w jednostce Banku 7.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niŝ raz w miesiącu za kaŝdą przesyłkę 5,00 zł 8. Likwidacja rachunku bankowego VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla kaŝdej lokaty. 2. Wpłaty na rachunek lokaty. 3. Przelew na rachunek prowadzony: 3.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 3.2 złotowy w innym banku krajowym. 3,50 zł 3.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaŝy polecenia wypłaty w cięŝar rachunku prowadzonego w Banku (Rozdział IV podrozdział III pkt. 7.2a) 4. Wypłata gotówki z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w Banku. Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 0,15 % min. max. 100,00 zł - 7 -

8 VII. RACHUNEK PŁATNY NA KAśDE śądanie W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 6,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w jednostkach Banku 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5. Przelew na rachunek 5.1 w Banku 5.2 w innych bankach 3,50 zł 6. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,50 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 25,00 zł Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upowaŝnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 8.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu lub rzadziej, b) częściej niŝ raz w miesiącu - za kaŝdą przesyłkę, 5,00 zł 9. Dokonanie zmiany Karty Wzorów Podpisów 10. Likwidacja rachunku VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od kaŝdego dokumentu 5,00 zł 2. Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 20,00 zł 4. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za kaŝdy miesiąc roku bieŝącego, 5,00 zł max. 20 zł za cały rok b) za kaŝdy miesiąc roku poprzedniego. 5,00 zł max. 30 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku moŝe być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 5. ZastrzeŜenie lub odwołanie przez klienta zastrzeŝenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów toŝsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłuŝyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych 50,00 zł obejmujące zasięgiem jednostki Banku i inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej ZastrzeŜenie lub odwołanie przez osobę nie będącą klientem Banku zastrzeŝenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów toŝsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłuŝyć do fałszowania zapisów w oryginalnych 50,00 zł dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku i inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 6. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 3,00 zł Uwaga: Nie pobiera się opłaty za odwołanie pełnomocnictwa, jeŝeli wiąŝe się to jednocześnie ze zmianą karty wzorów podpisów.. 7. Zmiana karty wzorów podpisów. 3,00 zł 8. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 9. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci

9 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za kaŝdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłuŝnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za kaŝdą zawartą umowę: a) z Bankiem, b) z innymi bankami. 20,00 zł 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 5,00 zł 13. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków zgodnie z kartą wzorów podpisów 15,00 zł 14. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: a) telefonicznie na hasło, 5,00 zł Uwaga: opłata niezaleŝna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. b) poprzez bankofon. Uwaga: opłata pobiera się od kaŝdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. IX. BANK INTERNETOWY ebanknet ROR- ROR- ROR- ROR- Standard Optimum Student Junior 1. Dostęp do rachunku Uwaga: opłata uwzględniona w opłacie za prowadzenie rachunku 2. Generowanie PIN-ów jednorazowych (za pakiet 50 szt.) 5,00 zł 5,00 zł 3. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 0,50 zł 0,50 zł c) w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 0,50 zł 0,50 zł 5. Dostęp do rachunku Ekstra-konto 5.1. Generowanie PIN-ów jednorazowych w ramach Ekstra-konta (za pakiet 50 szt.) 5,00 zł Uwaga: opłata pobierana w przypadku gdy klient nie korzysta z usługi ebanknet do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 5.2. Realizacja przelewu lub zlecenia stałego z Ekstra-konta w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego) pierwszy kaŝdy kolejny - 6. Ponowne generowanie hasła 7. Usunięcie blokady dostępu do rachunku/wykonanie przelewu 2,00 zł 8. Wysłanie na pisemny wniosek uŝytkownika karty listy haseł za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. X. SMS BANKING ROR- ROR- ROR- ROR- Standard Optimum Student Junior 1. Aktywacja usługi SMS Banking 5,00 zł 5,00 zł 2. Zmiana zakresu usługi SMS Banking 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 3. Za wysłany komunikat SMS 0,18 zł 0,18 zł 0,18 zł 0,18 zł 4. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi SMS Banking 5. Zmiana numeru telefonu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - 9 -

10 Rozdział II A KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROR I. KARTY PŁATNICZE VISA Electron* (dotyczy kart wydanych do dnia r.) VISA Classic* (dotyczy kart wydanych do dnia r.) Maestro Junior* Visa Classic (dotyczy kart Debetowa wydanych do dnia r.) 1. Wydanie nowej karty. Uwaga: Wydanie nowej karty Visa Classic Debetowa w zamian za dotychczas posiadaną kartę Visa Classic lub Visa Electron traktuje się jak wznowienie dotychczas posiadanej karty. a) do ROR-Standard - b) do ROR-Optimum - c) do ROR-Student - d) do ROR-Junior Wznowienie karty oraz wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŝonej. a) do ROR-Standard 20,00 zł 20,00 zł - 20,00 zł b) do ROR-Optimum 20,00 zł 20,00 zł - 20,00 zł c) do ROR-Student - d) do ROR-Junior Opłata miesięczna za obsługę karty od kaŝdej karty wydanej do rachunku. a) do ROR-Standard 1,50 zł 1,50 zł - 1,50 zł b) do ROR-Optimum - c) do ROR-Student - d) do ROR-Junior Wydanie duplikatu karty. 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 4,00 zł - 6. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. b) w punktach handlowo usługowych za granicą. c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 7. Wypłata gotówki: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 0,50% min. 3,00 zł 0,50% min. 4,00 zł 1,00% min. 2,00 zł 0,50% min. 3,00 zł a) w pozostałych bankomatach w kraju, 4,00 zł b) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, 2,00 % min. 6 zł c) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie - - placówki handlowo-usługowej) w Polsce, d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., 2,00 zł e) w kasie innego banku w kraju, 5,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty, 2,00 % min. 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcych bankomatach. 2,00 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji. 10. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł - 3,00 zł 12. Zmiana danych UŜytkownika karty. 3,00 zł - 3,00 zł 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 8,00 zł - 8,00 zł

11 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł ,00 zł 15. ZastrzeŜenie lub zablokowanie karty Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym. 50,00 zł - 50,00 zł 17. Dostarczenie PIN-u w trybie ekspresowym 50,00 zł - 50,00 zł 18. Odblokowanie PIN-u na wniosek uŝytkownika - *Produkty wycofane z oferty. Rozdział II B KARTY KREDYTOWE I. KARTY KREDYTOWE VISA CLASSIC* (dotyczy kart wydanych do dnia r.) VISA CREDIT (dotyczy kart wydanych od dnia r.) 1. Wydanie karty nowej. 2. Wznowienie karty. 3. Opłata za obsługę karty: 3.1 dotyczy VISA CLASSIC - pobierana w 1 roku uŝytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł - b) mnie niŝ 6 600,00 zł 54,00 zł dotyczy VISA CLASSIC - pobierana od 2 roku uŝytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: c) co najmniej 600,00 zł - d) mniej niŝ 600,00 zł 4,50 zł dotyczy VISA CREDIT - pobierana co roku, po 12 miesiącach od dnia wydania karty, jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi: e) co najmniej 5 400,00 zł - f) mniej niŝ 5 400,00 zł - 54,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika karty. 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek UŜytkownika karty. 8. Transakcje bezgotówkowe Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: a) w kraju 3,00 % 3,00 % min. 5,00 zł min. 5,00 zł b) za granicą 2,00 % 2,00 % min. 20,00 zł min. 20,00 zł 10. Sprawdzenie salda w bankomacie. 11. Generowanie zestawienia operacji na Ŝyczenie UŜytkownika karty za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 3,00 zł 12. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę. 13. Zmiana danych UŜytkownika karty. 14. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 15. Obsługa nieterminowej spłaty. 20,00 zł 20,00 zł Uwaga: kwota płatna za kaŝde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. *Produkty wycofane z oferty

12 Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE I. KREDYTY KONSUMENCKIE 1 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego. 1.1 do kwoty 5.000,00 zł 1.2 od kwoty 5.001,00 zł do kwoty ,00 zł 25,00 zł 1.3 od kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł 50,00 zł 1.4 powyŝej ,00 zł 100,00 zł Uwaga: - opłata przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku, a najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, - opłata nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, - nie pobiera się opłaty od kredytów: w ROR, Ekspresowa gotówka, Ratalnych, Bezpieczna gotówka 2. Prowizja za udzielenie: 2.1 kredytu gotówkowego a) dla posiadaczy rachunków ROR b) dla pozostałych klientów 2,00% - 4,00 % min 30,00 zł 2,50% - 4,50 % min 30,00 zł 2.2 limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo 3,00 % min. 3,00 zł rozliczeniowym, 2.3 kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków 1,50 % oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku (od kwoty przyznanego min. 40,00 zł kredytu), Uwaga: pobiera się prowizję za przedłuŝenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu. 2.4 kredytu gotówkowego Twój kredyt (Okolicznościowy) a) dla posiadaczy rachunków ROR 3,50 % min 30,00 zł b) dla pozostałych klientów 4,00 % min 30,00 zł 2.5 kredytu gotówkowego Ekspresowa gotówka * a) dla posiadaczy rachunków ROR 4,00 % min 30,00 zł b) dla pozostałych klientów 4,50 % min 30,00 zł Uwaga: * produkt wycofany z oferty, obowiązuje dla umów zawieranych do r. 2.6 kredytu gotówkowego Bezpieczna gotówka * 5,00 % min 30,00 zł Uwaga: * obowiązuje dla umów zawieranych do r. 2.7 kredytu gotówkowego Bezpieczna gotówka a) dla posiadaczy rachunków ROR od 3 miesięcy 3,00% min 30,00 zł b) dla pozostałych klientów 4,00% min 30,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od r. Według podpisanych umów 2.8 kredytu ratalnego o współpracy lub 2-4 % min 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej. 1% min. 30,00 zł 4. PodwyŜszenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym (od róŝnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością 1,5% min. 30,00 zł kredytu). 5. ObniŜenie kwoty kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 30,00 zł 6. Zmiana innych postanowień umowy kredytu (inne niŝ wymienione w pkt 3,4,5) dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od kaŝdego aneksu. 50,00 zł Uwaga: opłaty za sporządzenie aneksu nie pobiera się w przypadku, gdy zmiana warunków umowy kredytu spowodowana jest wyłącznie faktem przystąpienia klienta do pakietu ubezpieczeń: na Ŝycie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. 50,00 zł Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 1 w przypadku, gdy naliczona wysokość opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego wraz z prowizją przekroczy 5% kwoty udzielonego kredytu naleŝy pobrać opłatę w wysokości równej 5%

13 8. Ubezpieczenie z tytułu umowy ubezpieczenia na Ŝycie kredytobiorcy dla kredytu Bezpieczna gotówka ; Uwaga: składka płatna z góry za cały okres kredytowania. Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od r. a) zakres podstawowy 0,125% miesięcznie b) zakres rozszerzony 0,20% miesięcznie II. KREDYT SAMOCHODOWY 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego. 2. Prowizja za udzielenie kredytu samochodowego: 5,00 % 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. 50,00 zł Uwaga: o kwotę tę pomniejsza się prowizję od udzielonego kredytu. 4. Rozpatrzenie wniosku klienta o wydanie zgody na: a) wyjazdu poza granice RP 30,00 zł b) montaŝ instalacji gazowej, haka 30,00 zł c) zmiana przeznaczenia pojazdu (osobowy, cięŝarowy, specjalistyczny) 30,00 zł d) zmiany błędnych numerów silnika/nadwozia 30,00 zł 5. Czynności dotyczące przedmiotu kredytowania (pojazdu): a) zmiana przedmiotu kredytowania 1% kwoty kredytu nie mniej niŝ 50,00 zł b) wymiana silnika w kredytowanym pojeździe 1% kwoty kredytu nie mniej niŝ 50,00 zł c) dopisanie współwłaściciela pojazdu 1% kwoty kredytu nie mniej niŝ 50,00 zł d) wykreślenie/zmiana współwłaściciela 1% kwoty kredytu nie mniej niŝ 50,00 zł 6. Przejęcie/ przystąpienie do długu w tym wykreślenie/zmiana 1% kwoty kredytu współkredytobiorcy 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej. 8. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (inne niŝ wymienione w pkt 4,5,6) dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od kaŝdego aneksu. Uwaga: opłaty za sporządzenie aneksu nie pobiera się w przypadku, gdy zmiana warunków umowy kredytu spowodowana jest wyłącznie faktem przystąpienia klienta do pakietu ubezpieczeń: na Ŝycie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy nie mniej niŝ 50,00 zł 1% min. 30,00 zł 50,00 zł III. KREDYTY MIESZKANIOWE DOM 1. Prowizja za udzielenie kredytu z okresem kredytowania do 10 lat 2,50 % min 300,00 zł 1.2. z okresem kredytowania powyŝej 10 do 20 lat 3,00 % min 300,00 zł 1.3. z okresem kredytowania powyŝej 20 do 30 lat 4,00 % min 300,00 zł Uwaga: Obowiązuje do umów zawieranych od r. 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej. 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niŝ wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od kaŝdego aneksu Uwaga: opłaty za sporządzenie aneksu nie pobiera się w przypadku gdy zmiana warunków umowy kredytu spowodowana jest wyłącznie faktem przystąpienia klienta do pakietu ubezpieczeń: na Ŝycie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy 0,50% min. 100,00 zł 1,00% min 100,00 zł max 500,00 zł 100,00 zł 5. Sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych 6. ZłoŜenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 300,00 zł 7. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości. 75,00 zł 8. Zlecenie przez Bank sporządzenia operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego. 100,00 zł

14 9. Wysłanie wezwania do zapłaty lub wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów z godnie z umową. 10. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu. IV. KREDYTY HIPOTECZNE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego. 1.1 do kwoty ,00 50,00 zł 1.2 od kwoty , ,00 zł 100,00 zł 1.3 od kwoty , ,00 zł 300,00 zł 1.4 powyŝej kwoty ,00 zł 500,00 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu. Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od r. 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej. 5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niŝ wymienione w pkt 4 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od kaŝdego aneksu Uwaga: opłaty za sporządzenie aneksu nie pobiera się w przypadku, gdy zmiana warunków umowy kredytu spowodowana jest wyłącznie faktem przystąpienia klienta do pakietu ubezpieczeń: na Ŝycie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy 3,00% - 4,00% min 300,00 zł 0,50% min. 100,00 zł 1,00% min 100,00 zł max 500,00 zł 100,00 zł 6. Sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych 7. ZłoŜenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 300,00 zł 8. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości. 75,00 zł 9. Zlecenie przez Bank sporządzenia operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego. 10. Wysłanie wezwania do zapłaty lub wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów z godnie z umową. 11. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu. 100,00 zł V. KREDYT Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 1) 50,00 zł 2. Prowizja od udzielenia kredytu. 3,50% 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 1,00% min 30,00 zł 5. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 30,00 zł 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł 7. Wyciąg z rachunku kredytowego 8. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 20,00 zł 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20,00 zł 10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 20,00 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) 12. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) wg kosztów rzeczywistych 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za kaŝdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłuŝnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 3) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji

15 VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wpłaty z tytułu kredytu i odsetek oraz wypłata kredytu. 2. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 3. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych 30,00 zł 4. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za kaŝdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 5. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 20,00 zł 6. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 7. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłuŝnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłuŝnika za kaŝdy wysłany monit) 8. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 9. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 1) wg kosztów rzeczywistych 1) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. Rozdział IV. INNE USŁUGI I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku). 1.1 do równowartości kwoty 50 EUR 30,00zł 1.2 powyŝej równowartości kwoty 50 EUR 0,25% min. 50,00 zł max. 300,00 zł Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od kaŝdego czeku osobno. NiezaleŜnie od opłaty Bank zagraniczny moŝe potrącić z kwoty czeku opłatę własną. 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (bank zagraniczny) opłata pobierana od podawcy czeku. 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 15 EUR 8,00 zł 1.2 przelewy SEPA 2) 15,00 zł 1.3 przelewy regulowane 3) 20,00 zł 1.4 polecenia wypłaty 4) 0,1% z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA min.20 zł, max. 100 zł 2. 0,15% Zwrot nie podjętej kwoty przekazu min. 20,00 zł, max. 100,00 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5) 4. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przelewy SEPA 2) 15,00 zł 4.2 przelewy regulowane 3) 40,00 zł zł + koszty banków trzecich 0,25% polecenia wypłaty 4)6) min. 30,00 zł, max. 300,00 zł 5. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 7) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 150,00 zł 5.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 100,00 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) : 75 zł + koszty banków trzecich

16 7.1 przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50,00 zł 7.2 przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80,00 zł 7.3 przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 zł 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 9. Opłata Non-STP 9) 30,00 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) NiezaleŜnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.2 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. III. SKUP I SPRZEDAś WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaŝ walut obcych. IV. USŁUGI RÓśNE 1. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela kserokopii umowy. 20,00 zł 100,00 zł 2. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta. 20,00 zł 300,00 zł 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności y. 10 zł lub na zasadach wzajemności V. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za kaŝdy depozyt. 2. Przechowywanie depozytu za kaŝdy depozyt: a) miesięcznie, 25,00 zł b) rocznie 300,00 zł Uwaga: - opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 23%

17 VI. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a) osób prywatnych prowadzone w Banku b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,25% min. 3,00 zł max. 400,00 zł c) prowadzone w innych bankach krajowych: 0,50 % min. 3,00 zł max. 400,00 zł d) organizacji poŝytku publicznego: w Banku przekazywane do innego banku 1,20 zł e) za energię elektryczną, telefon TP S.A., abonament RTV 1,20 zł f) w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. 2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: a) do 10 szt., b) powyŝej 10 szt. 0,50% min. 2,00 zł 3. Wymiana (zamiana) polskich znaków pienięŝnych wymagających przeliczenia, posegregowania: a) banknoty od zł 500,00 i więcej 1,00 % b) bilon: od 50 szt. do 100 szt. za kaŝde następne 100 szt. 2,00 zł 1,00 zł

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2010. obowiązuje od 10 lutego 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2010. obowiązuje od 10 lutego 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/02/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 07 lutego 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 10 lutego 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2010. obowiązuje od 02 sierpnia 2010 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2010. obowiązuje od 02 sierpnia 2010 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/07/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 lipca 2010 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 02 sierpnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 104/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od dnia 02

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) Lp. Rodzaj czynności/usługi

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r.zmieniony uchwałą nr 85/BS/2015 z dnia 04.11.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju KLIENT INDYWIDUALNY (zmiany naniesiono kolorem czerwonym)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo