TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa obowiązuje od 04 maja 2011 r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r. Limanowa

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 3 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE 4 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY 4 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 5 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAśDE śądanie POTWIERDZINY KSIĄśECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 5 IV. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 6 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAśDE śądanie W WALUTACH WYMIENIALNYCH 7 VI. VII. VIII. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 7 RACHUNEK PŁATNY NA KAśDE śądanie W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 8 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 8 IX. BANK INTERNETOWY ebanknet 9 X. SMS BANKING 9 Rozdział IIA. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROR 10 I. KARTY PŁATNICZE 10 Rozdział IIB. KARTY KREDYTOWE 11 Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE 12 I. KREDYTY KONSUMENCKIE 12 II. KREDYT SAMOCHODOWY 13 III. KREDYTY MIESZKANIOWE DOM 13 IV. KREDYTY HIPOTECZNE V. KREDYT Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 14 VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 15 Rozdział IV. INNE USŁUGI 15 I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 15 II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 15 III. SKUP I SPRZEDAś WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 16 IV. USŁUGI RÓśNE 16 V. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 16 VI. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Limanowej zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niŝ raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do dyrektor oddziału ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych mogą ustalić odmienne, stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, Ŝe zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąŝa pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to równieŝ kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane w analogiczny sposób. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, Ŝe opłatę uiszcza odbiorca naleŝności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na Ŝądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i poŝyczek udzielonych ze środków Banku W przypadku kredytów i poŝyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku naleŝy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata /prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania naleŝności. 15. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciąŝają stronę krajową. 16. Bank moŝe ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 17. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od kaŝdej operacji. 18. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie dyrektor oddziału Banku moŝe ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku

4 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR opłata lub % kwoty min. max. 1. Otwarcie rachunku. 2. Ponowne otwarcie rachunku zlikwidowanego wcześniej w ciągu 3 miesięcy. 30,00 zł 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie: Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. a) ROR Standard, 6,00 zł b) ROR Optimum, 9,90 zł Uwaga: opłata obowiązuje od r. c) ROR Student, d) ROR Junior Opłata za pakiet usług miesięcznie: Uwaga: nie pobiera się opłaty za pakiet usług za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. a) ROR Optimum, b) ROR Student, 2,50 zł 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana: 4.1 w jednostkach organizacyjnych Banku, bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł naleŝy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, Kierownik jednostki organizacyjnej moŝe obniŝyć kwotę, którą naleŝy awizować. 6. Realizacja czeku gotówkowego: 6.1 w jednostkach Banku, bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 6.2 0,50% w bankach stronach Porozumienia z dnia r., min. 2,50 zł 7. Realizacja przelewu w formie papierowej na rachunek prowadzony: 7.1 w Banku i jego jednostkach organizacyjnych, 7.2 w innych bankach; 1. w systemie ELIXIR; a) za: energię elektryczną, telefon TP S.A., abonament RTV, 1,20 zł b) złoŝone na rzecz organizacji poŝytku publicznego, 1,20 zł c) pozostałe dyspozycje przelewu. 3,50 zł 2. w systemie SORBNET w kwocie; wyŝszej lub równej zł 30,00 zł niŝszej niŝ zł 40,00 zł 7.3 w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. 8. Realizacja zlecenia stałego na rachunek: ROR- Standard ROR- Optimum ROR- Student bez bez bez a) w Banku, opłat opłat opłat b) w innym banku krajowym. 1,50 zł bez opłat Uwaga: Opłata pobierana za kaŝdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. c) w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. 9. Polecenie zapłaty: ROR- Standard ROR- Optimum ROR- Junior bez opłat 1,50 zł 1,50 zł ROR- Student ROR- Junior 9.1 bez realizacja z rachunku dłuŝnika, 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł opłat 9.2 przyjęcie, odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9.3 odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłuŝnika na rachunek; a) w Banku, 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł b) w innym banku krajowym. 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł - 4 -

5 10. Potwierdzenie czeku od kaŝdego czeku. 5,00 zł 11. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,50 zł 12. Inkaso czeku. 13. Wyciąg z konta bankowego: 13.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upowaŝnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 13.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu lub rzadziej, częściej niŝ raz w miesiącu - za kaŝdą przesyłkę, 5,00 zł 13.3 sporządzony na wniosek posiadacza rachunku, za kaŝdy miesiąc 5,00 zł 14. Udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: 14.1 telefonicznie na hasło 5,00 zł Uwaga: opłata niezaleŝna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 15. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, dowodu toŝsamości i dokonanie zastrzeŝenia w jednostkach Banku 16. Przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia przez utraty blankietów czeków lub dowodu toŝsamości i rozesłanie zastrzeŝeń w innych bankach krajowych 50,00 zł oraz w placówkach Poczty Polskiej. 17. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłuŝnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłuŝnika za kaŝdy wysłany monit). 18. Likwidacja rachunku. 19. Przekształcenie rachunku osobistego na rachunek wspólny. 20. Opłata za dokonanie zmiany rodzaju rachunku poniŝej okresu 6 miesięcy 30,00 zł 21. Opłata za zamknięcie rachunku poniŝej okresu 3 miesięcy od daty jego otwarcia 30,00 zł II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY - EKSTRA-KONTO 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata na rachunek. 4. Wypłata środków w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego): a) pierwsza wypłata, b) kolejne wypłaty. III. RACHUNEK PŁATNY NA KAśDE śądanie W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄśECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie ksiąŝeczki. 15,00 zł Uwaga: nie dotyczy SKO 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku, bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi BPS SA w imieniu Banku zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie ksiąŝeczek oszczędnościowych. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 5.1 jednostkach organizacyjnych Banku, bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, - 5 -

6 5.2 innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie ksiąŝeczek oszczędnościowych; a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, 5,00 zł 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1 w Banku i jego jednostkach organizacyjnych, 6.2 w innych bankach: a) za energię elektryczną, telefon TP S.A., abonament RTV 1,20 zł b) złoŝone na rzecz organizacji poŝytku publicznego, 1,20 zł c) złoŝone w formie papierowej, 3,50 zł Uwaga: za przelewy złoŝone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł. 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie ksiąŝeczki oszczędnościowej i dokonanie zastrzeŝenia w Banku 8. ZastrzeŜenie lub odwołanie przez klienta zastrzeŝenia realizacji wypłat z utraconej ksiąŝeczki oszczędnościowej w innych bankach krajowych oraz 50,00 zł placówkach Poczty Polskiej. 9. ZastrzeŜenie lub odwołanie zastrzeŝenia realizacji wypłat z ksiąŝeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem 50,00 zł egzekucyjnym lub zabezpieczającym w innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 10. Przepisanie ksiąŝeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 11. Umorzenie ksiąŝeczki oszczędnościowej 15,00 zł 12. Likwidacja ksiąŝeczki. IV. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Przelew środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innych bankach. 3,50 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł naleŝy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, Kierownik jednostki organizacyjnej moŝe obniŝyć kwotę, którą naleŝy awizować

7 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAśDE śądanie W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na kaŝde Ŝądanie dla kaŝdej waluty 2. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na kaŝde Ŝądanie, bez wniesienia 15,00 zł wpłaty dla kaŝdej waluty 3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na kaŝde Ŝądanie dla kaŝdej waluty 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: a) prowadzony w Banku 0,20 % b) prowadzony w innym banku krajowym min. 20,00 zł max. 200,00 zł Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaŝy polecenia wypłaty w cięŝar rachunku prowadzonego w innym banku (Rozdział IV podrozdział II pkt. 7.2) 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w Banku Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty od 0,00% do 0,025% od 0,00% do 0,025% 6. Przelew na rachunek: 6.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 6.2 złotowy w innym banku krajowym a) w systemie ELIXIR Uwaga: za przelewy złoŝone z numerem rachunku niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkowa opłatę w wysokości 1,00 zł. 6.3 walutowy prowadzony w innym banku krajowym Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaŝy polecenia wypłaty w cięŝar rachunku prowadzonego w Banku (Rozdział IV podrozdział II pkt. 7.2) 3,50 zł 0,15 % min. max. 100,00 zł 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upowaŝnioną w jednostce Banku 7.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niŝ raz w miesiącu za kaŝdą przesyłkę 5,00 zł 8. Likwidacja rachunku bankowego VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla kaŝdej lokaty. 2. Wpłaty na rachunek lokaty. 3. Przelew na rachunek prowadzony: 3.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 3.2 złotowy w innym banku krajowym. 3,50 zł 3.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaŝy polecenia wypłaty w cięŝar rachunku prowadzonego w Banku (Rozdział IV podrozdział III pkt. 7.2a) 4. Wypłata gotówki z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w Banku. Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 0,15 % min. max. 100,00 zł - 7 -

8 VII. RACHUNEK PŁATNY NA KAśDE śądanie W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 6,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w jednostkach Banku 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5. Przelew na rachunek 5.1 w Banku 5.2 w innych bankach 3,50 zł 6. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,50 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 25,00 zł Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upowaŝnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 8.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu lub rzadziej, b) częściej niŝ raz w miesiącu - za kaŝdą przesyłkę, 5,00 zł 9. Dokonanie zmiany Karty Wzorów Podpisów 10. Likwidacja rachunku VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od kaŝdego dokumentu 5,00 zł 2. Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 20,00 zł 4. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za kaŝdy miesiąc roku bieŝącego, 5,00 zł max. 20 zł za cały rok b) za kaŝdy miesiąc roku poprzedniego. 5,00 zł max. 30 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku moŝe być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 5. ZastrzeŜenie lub odwołanie przez klienta zastrzeŝenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów toŝsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłuŝyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych 50,00 zł obejmujące zasięgiem jednostki Banku i inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej ZastrzeŜenie lub odwołanie przez osobę nie będącą klientem Banku zastrzeŝenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów toŝsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłuŝyć do fałszowania zapisów w oryginalnych 50,00 zł dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku i inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 6. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 3,00 zł Uwaga: Nie pobiera się opłaty za odwołanie pełnomocnictwa, jeŝeli wiąŝe się to jednocześnie ze zmianą karty wzorów podpisów.. 7. Zmiana karty wzorów podpisów. 3,00 zł 8. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 9. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci

9 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za kaŝdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłuŝnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za kaŝdą zawartą umowę: a) z Bankiem, b) z innymi bankami. 20,00 zł 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 5,00 zł 13. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków zgodnie z kartą wzorów podpisów 15,00 zł 14. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: a) telefonicznie na hasło, 5,00 zł Uwaga: opłata niezaleŝna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. b) poprzez bankofon. Uwaga: opłata pobiera się od kaŝdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. IX. BANK INTERNETOWY ebanknet ROR- ROR- ROR- ROR- Standard Optimum Student Junior 1. Dostęp do rachunku Uwaga: opłata uwzględniona w opłacie za prowadzenie rachunku 2. Generowanie PIN-ów jednorazowych (za pakiet 50 szt.) 5,00 zł 5,00 zł 3. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 0,50 zł 0,50 zł c) w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 0,50 zł 0,50 zł 5. Dostęp do rachunku Ekstra-konto 5.1. Generowanie PIN-ów jednorazowych w ramach Ekstra-konta (za pakiet 50 szt.) 5,00 zł Uwaga: opłata pobierana w przypadku gdy klient nie korzysta z usługi ebanknet do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 5.2. Realizacja przelewu lub zlecenia stałego z Ekstra-konta w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego) pierwszy kaŝdy kolejny - 6. Ponowne generowanie hasła 7. Usunięcie blokady dostępu do rachunku/wykonanie przelewu 2,00 zł 8. Wysłanie na pisemny wniosek uŝytkownika karty listy haseł za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. X. SMS BANKING ROR- ROR- ROR- ROR- Standard Optimum Student Junior 1. Aktywacja usługi SMS Banking 5,00 zł 5,00 zł 2. Zmiana zakresu usługi SMS Banking 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 3. Za wysłany komunikat SMS 0,18 zł 0,18 zł 0,18 zł 0,18 zł 4. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi SMS Banking 5. Zmiana numeru telefonu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - 9 -

10 Rozdział II A KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROR I. KARTY PŁATNICZE VISA Electron* (dotyczy kart wydanych do dnia r.) VISA Classic* (dotyczy kart wydanych do dnia r.) Maestro Junior* Visa Classic (dotyczy kart Debetowa wydanych do dnia r.) 1. Wydanie nowej karty. Uwaga: Wydanie nowej karty Visa Classic Debetowa w zamian za dotychczas posiadaną kartę Visa Classic lub Visa Electron traktuje się jak wznowienie dotychczas posiadanej karty. a) do ROR-Standard - b) do ROR-Optimum - c) do ROR-Student - d) do ROR-Junior Wznowienie karty oraz wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŝonej. a) do ROR-Standard 20,00 zł 20,00 zł - 20,00 zł b) do ROR-Optimum 20,00 zł 20,00 zł - 20,00 zł c) do ROR-Student - d) do ROR-Junior Opłata miesięczna za obsługę karty od kaŝdej karty wydanej do rachunku. a) do ROR-Standard 1,50 zł 1,50 zł - 1,50 zł b) do ROR-Optimum - c) do ROR-Student - d) do ROR-Junior Wydanie duplikatu karty. 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 4,00 zł - 6. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. b) w punktach handlowo usługowych za granicą. c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 7. Wypłata gotówki: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 0,50% min. 3,00 zł 0,50% min. 4,00 zł 1,00% min. 2,00 zł 0,50% min. 3,00 zł a) w pozostałych bankomatach w kraju, 4,00 zł b) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, 2,00 % min. 6 zł c) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie - - placówki handlowo-usługowej) w Polsce, d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., 2,00 zł e) w kasie innego banku w kraju, 5,00 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty, 2,00 % min. 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcych bankomatach. 2,00 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji. 10. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł - 3,00 zł 12. Zmiana danych UŜytkownika karty. 3,00 zł - 3,00 zł 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 8,00 zł - 8,00 zł

11 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł ,00 zł 15. ZastrzeŜenie lub zablokowanie karty Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym. 50,00 zł - 50,00 zł 17. Dostarczenie PIN-u w trybie ekspresowym 50,00 zł - 50,00 zł 18. Odblokowanie PIN-u na wniosek uŝytkownika - *Produkty wycofane z oferty. Rozdział II B KARTY KREDYTOWE I. KARTY KREDYTOWE VISA CLASSIC* (dotyczy kart wydanych do dnia r.) VISA CREDIT (dotyczy kart wydanych od dnia r.) 1. Wydanie karty nowej. 2. Wznowienie karty. 3. Opłata za obsługę karty: 3.1 dotyczy VISA CLASSIC - pobierana w 1 roku uŝytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł - b) mnie niŝ 6 600,00 zł 54,00 zł dotyczy VISA CLASSIC - pobierana od 2 roku uŝytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: c) co najmniej 600,00 zł - d) mniej niŝ 600,00 zł 4,50 zł dotyczy VISA CREDIT - pobierana co roku, po 12 miesiącach od dnia wydania karty, jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi: e) co najmniej 5 400,00 zł - f) mniej niŝ 5 400,00 zł - 54,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika karty. 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek UŜytkownika karty. 8. Transakcje bezgotówkowe Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: a) w kraju 3,00 % 3,00 % min. 5,00 zł min. 5,00 zł b) za granicą 2,00 % 2,00 % min. 20,00 zł min. 20,00 zł 10. Sprawdzenie salda w bankomacie. 11. Generowanie zestawienia operacji na Ŝyczenie UŜytkownika karty za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 3,00 zł 12. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę. 13. Zmiana danych UŜytkownika karty. 14. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 15. Obsługa nieterminowej spłaty. 20,00 zł 20,00 zł Uwaga: kwota płatna za kaŝde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. *Produkty wycofane z oferty

12 Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE I. KREDYTY KONSUMENCKIE 1 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego. 1.1 do kwoty 5.000,00 zł 1.2 od kwoty 5.001,00 zł do kwoty ,00 zł 25,00 zł 1.3 od kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł 50,00 zł 1.4 powyŝej ,00 zł 100,00 zł Uwaga: - opłata przygotowawcza pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku, a najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, - opłata nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, - nie pobiera się opłaty od kredytów: w ROR, Ekspresowa gotówka, Ratalnych, Bezpieczna gotówka 2. Prowizja za udzielenie: 2.1 kredytu gotówkowego a) dla posiadaczy rachunków ROR b) dla pozostałych klientów 2,00% - 4,00 % min 30,00 zł 2,50% - 4,50 % min 30,00 zł 2.2 limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo 3,00 % min. 3,00 zł rozliczeniowym, 2.3 kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków 1,50 % oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku (od kwoty przyznanego min. 40,00 zł kredytu), Uwaga: pobiera się prowizję za przedłuŝenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu. 2.4 kredytu gotówkowego Twój kredyt (Okolicznościowy) a) dla posiadaczy rachunków ROR 3,50 % min 30,00 zł b) dla pozostałych klientów 4,00 % min 30,00 zł 2.5 kredytu gotówkowego Ekspresowa gotówka * a) dla posiadaczy rachunków ROR 4,00 % min 30,00 zł b) dla pozostałych klientów 4,50 % min 30,00 zł Uwaga: * produkt wycofany z oferty, obowiązuje dla umów zawieranych do r. 2.6 kredytu gotówkowego Bezpieczna gotówka * 5,00 % min 30,00 zł Uwaga: * obowiązuje dla umów zawieranych do r. 2.7 kredytu gotówkowego Bezpieczna gotówka a) dla posiadaczy rachunków ROR od 3 miesięcy 3,00% min 30,00 zł b) dla pozostałych klientów 4,00% min 30,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od r. Według podpisanych umów 2.8 kredytu ratalnego o współpracy lub 2-4 % min 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej. 1% min. 30,00 zł 4. PodwyŜszenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym (od róŝnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością 1,5% min. 30,00 zł kredytu). 5. ObniŜenie kwoty kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 30,00 zł 6. Zmiana innych postanowień umowy kredytu (inne niŝ wymienione w pkt 3,4,5) dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od kaŝdego aneksu. 50,00 zł Uwaga: opłaty za sporządzenie aneksu nie pobiera się w przypadku, gdy zmiana warunków umowy kredytu spowodowana jest wyłącznie faktem przystąpienia klienta do pakietu ubezpieczeń: na Ŝycie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. 50,00 zł Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 1 w przypadku, gdy naliczona wysokość opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego wraz z prowizją przekroczy 5% kwoty udzielonego kredytu naleŝy pobrać opłatę w wysokości równej 5%

13 8. Ubezpieczenie z tytułu umowy ubezpieczenia na Ŝycie kredytobiorcy dla kredytu Bezpieczna gotówka ; Uwaga: składka płatna z góry za cały okres kredytowania. Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od r. a) zakres podstawowy 0,125% miesięcznie b) zakres rozszerzony 0,20% miesięcznie II. KREDYT SAMOCHODOWY 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego. 2. Prowizja za udzielenie kredytu samochodowego: 5,00 % 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. 50,00 zł Uwaga: o kwotę tę pomniejsza się prowizję od udzielonego kredytu. 4. Rozpatrzenie wniosku klienta o wydanie zgody na: a) wyjazdu poza granice RP 30,00 zł b) montaŝ instalacji gazowej, haka 30,00 zł c) zmiana przeznaczenia pojazdu (osobowy, cięŝarowy, specjalistyczny) 30,00 zł d) zmiany błędnych numerów silnika/nadwozia 30,00 zł 5. Czynności dotyczące przedmiotu kredytowania (pojazdu): a) zmiana przedmiotu kredytowania 1% kwoty kredytu nie mniej niŝ 50,00 zł b) wymiana silnika w kredytowanym pojeździe 1% kwoty kredytu nie mniej niŝ 50,00 zł c) dopisanie współwłaściciela pojazdu 1% kwoty kredytu nie mniej niŝ 50,00 zł d) wykreślenie/zmiana współwłaściciela 1% kwoty kredytu nie mniej niŝ 50,00 zł 6. Przejęcie/ przystąpienie do długu w tym wykreślenie/zmiana 1% kwoty kredytu współkredytobiorcy 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej. 8. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt (inne niŝ wymienione w pkt 4,5,6) dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od kaŝdego aneksu. Uwaga: opłaty za sporządzenie aneksu nie pobiera się w przypadku, gdy zmiana warunków umowy kredytu spowodowana jest wyłącznie faktem przystąpienia klienta do pakietu ubezpieczeń: na Ŝycie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy nie mniej niŝ 50,00 zł 1% min. 30,00 zł 50,00 zł III. KREDYTY MIESZKANIOWE DOM 1. Prowizja za udzielenie kredytu z okresem kredytowania do 10 lat 2,50 % min 300,00 zł 1.2. z okresem kredytowania powyŝej 10 do 20 lat 3,00 % min 300,00 zł 1.3. z okresem kredytowania powyŝej 20 do 30 lat 4,00 % min 300,00 zł Uwaga: Obowiązuje do umów zawieranych od r. 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej. 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niŝ wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od kaŝdego aneksu Uwaga: opłaty za sporządzenie aneksu nie pobiera się w przypadku gdy zmiana warunków umowy kredytu spowodowana jest wyłącznie faktem przystąpienia klienta do pakietu ubezpieczeń: na Ŝycie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz od utraty pracy 0,50% min. 100,00 zł 1,00% min 100,00 zł max 500,00 zł 100,00 zł 5. Sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych 6. ZłoŜenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 300,00 zł 7. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości. 75,00 zł 8. Zlecenie przez Bank sporządzenia operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego. 100,00 zł

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo