Gliwice, marzec 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gliwice, marzec 2012 r."

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień r. Gliwice, marzec 2012 r.

2 Spis treści str. I. Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2011 rok WSTĘP DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ŻRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ANALIZA WSKAŹNIKOWA OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW Dochody bieżące Dochody majątkowe OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW Wydatki bieżące Wydatki majątkowe STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe dotacje udzielane z budżetu miasta Dotacje inwestycyjne OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych według jednostek Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych według źródeł Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych informacje szczegółowe ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW ŻRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

3 20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM II. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień r Część I. Majątek miasta Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych Część II. Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Część III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej Część IV. Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne Część V. Mienie miasta w dyspozycji innych osób prawnych Część VI. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto Gliwice Część VII. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami w okresie od do Część VIII. Informacja na temat wierzytelności

4 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA DZIEŃ R. 4

5 WSTĘP Rada Miejska na sesji w dniu 3 lutego 2011 r. przyjęła uchwałę Nr IV/18/2011 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2011 rok w następujących kwotach: Dochody ogółem, ,00 zł w tym: dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł Wydatki ogółem ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił ,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu: a) nadwyżki z lat ubiegłych ,00 zł b) kredytów ,00 zł c) pożyczek ,00 zł Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w tej samej wysokości z tytułu spłaty pożyczek. Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł: Dochody ogółem w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe ,67 zł ,67 zł ,00 zł ,67 zł ,67 zł ,00 zł Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił ,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu: a) nadwyżki z lat ubiegłych ,00 zł b) pożyczek ,00 zł c) kredytów ,00 zł Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło odpowiednio: Dochody ogółem ,32 zł w tym: dochody bieżące ,17 zł dochody majątkowe ,15 zł Wydatki ogółem ,04 zł w tym: wydatki bieżące ,82 zł wydatki majątkowe ,22 zł Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł ,72 zł i sfinansowany został z przychodami z tytułu: a) nadwyżki z lat ubiegłych ,33 zł b) pożyczek ,00 zł c) kredytów ,39 zł 5

6 Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł została przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 1. DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dochody zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości ,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty ,67 zł a ich wykonanie wyniosło 96,81%, w tym z przeznaczeniem na zadania: własne wykonano w kwocie ,31 zł, co stanowi 96,58% planu; administracji rządowej realizowane przez gminę wykonano w kwocie ,19 zł, co stanowi 99,78% planu; administracji rządowej realizowane przez powiat wykonano w kwocie ,07 zł, co stanowi 99,82% planu; realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie ,01 zł, co stanowi 95,25% planu; realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie ,74 zł, co stanowi 97,99% planu. Wykres nr 1. Struktura dochodów według rodzajów zadań 0,04% 3,96% 0,80% 3,02% 92,18% Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat Zadania własne Porozumienia z organami administracji rządowej Zadania administracji rządowej realizowane przez gminę Porozumienia między jednostkamii samorządu terytorialnego 6

7 Wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości ,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty ,67 zł a ich wykonanie wyniosło 88,63%, w tym wydatki na zadania: własne wykonano w kwocie ,20 zł, co stanowi 87,54% planu; administracji rządowej realizowane przez gminę wykonano w kwocie ,48 zł, co stanowi 99,78% planu; administracji rządowej realizowane przez powiat wykonano w kwocie ,07 zł, co stanowi 99,82% planu; realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie ,01 zł, co stanowi 95,25% planu; realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie ,28 zł, co stanowi 97,69% planu; realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 99,96% planu. Wykres nr 2. Struktura wydatków według rodzajów zadań 0,04% 3,63% 1,47% 2,32% 2,77% 89,77% Zadania administracji rządow ej realizow ane przez pow iat Zadania w łasne Porozumienia z organami administracji rządow ej Zadania administracji rządow ej realizow ane przez gminę Porozumienia między jednostkamii samorządu terytorialnego Zadania realizow ane w spólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 7

8 2. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł ,72 zł i został sfinansowany przychodami z tytułu: a) nadwyżki z lat ubiegłych ,33 zł b) pożyczek ,00 zł c) kredytów ,39 zł Pożyczki: Na podstawie Zarządzenia Nr PM-149/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice w dniu 20 stycznia 2011 r. podpisano umowę pożyczki Nr 3/2011/21/OA/no/P na kwotę ,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ulicy Sportowej 17 w Gliwicach. Na podstawie Zarządzenia Nr PM-1087/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 sierpnia 2011 r., zmienionego Zarządzeniem Nr PM-1304/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice, w dniu 24 października 2011 r. podpisano umowę pożyczki Nr 278/2011/21/OA/oe/P na kwotę ,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej 14 w Gliwicach. Kredyty: Na podstawie Zarządzenia Nr PM-1573/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice z dnia 21 grudnia 2011 r. podpisano umowę Nr 35/2011 o zaciągnięciu kredytu do wysokości ,00 zł z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt został zaciągnięty w wysokości ,00 zł. Na podstawie Zarządzenia Nr PM-543/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice, a na wniosek Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/104/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.; w dniu 10 listopada 2011 r. podpisano ramową umowę kredytową. Europejski Bank Inwestycyjny przyznał miastu Gliwice kredyt w wysokości ,00 zł. W dniu 15 grudnia 2011 r. wpłynęła I transza kredytu w wysokości ,00 zł. Na koniec roku pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów w kwocie ,61 zł. 8

9 3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy poniżej analizę wykonania budżetu miasta, w skład której wchodzi: ocena sytuacji finansowej miasta, analiza równowagi finansowej oraz analiza rotacji środków budżetowych. Tabela nr 1. Ocena sytuacji finansowej miasta Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE WYLICZONY WSKAŹNIK 1 W B1 = 2 W B2 = 3 W B3 = 4 W B4 = 5 W B5 = 6 W B6 = W S K A Ź N I K I B U D Ż E T O W E udział dochodów bieżących w dochodach ogółem udział dochodów własnych w dochodach ogółem udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem 91,70 % 65,89 % 10,80 % 25,81 % 43,39 % 16,22 % 7 W B7 = wskaźnik samofinansowania 67,86 % 8 W L1 = 9 W L2 = 10 W L3 = 11 W L4 = 12 W Z1 = 13 W Z2 = 14 W Z3 = 15 W Z4 = 16 W Z5 = W S K A Ź N I K I N A 1 M I E S Z K A Ń C A transfery bieżące na 1 mieszkańca nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca W S K A Ź N I K I D L A Z O B O W I Ą Z A Ń udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia obciążanie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia 1.437,47 zł 478,21 zł 636,51 zł 636,51 zł 14,37 % 14,37 % 0,31 % 0,31 % 0,48 % 9

10 17 W Z6 = 18 W Z7 = 19 W U1 = 20 W U2 = obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązania ogółem udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogółem udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem 88,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Wskaźniki budżetowe Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową miasta. Wskaźnik W B1 udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi 91,70%, wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi ,38 zł, i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta. Wskaźnik W B2 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 65,89%, świadczy o samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych (PIT i CIT ,90 zł) oraz wpływy z podatków lokalnych ( ,76 zł). Wskaźnik W B3 udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 10,80%. Nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi równa się ,38 zł) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Wskaźnik W B6 - udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem także kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 16,22%. Nadwyżka operacyjna w 2011 r. wyniosła ,38 zł, a dochody ze sprzedaży majątku ,63 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają dochody ze sprzedaży składników majątkowych uzyskane w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami; z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości ,76 zł zrealizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami ( ,90 zł dochody są wynikiem zbycia nieruchomości leżących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej o powierzchni 9,4h na rzecz jednego inwestora) oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ( ,86 zł sprzedaż lokali na rzecz najemców oraz w drodze przetargów). Wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku mają wpływ na wskaźnik W B7 wskaźnik samofinansowania, który wynosi 67,86%. Wydatki majątkowe w 2011 r. stanowiły 25,81% wydatków ogółem (W B4 ) i wyniosły ,22 zł. Wartość wskaźnika W B7 obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje wolnymi środkami własnymi. Wskaźnik W B5 obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia wynosi 43,39%. Stosunkowo wysoki poziom wynika z faktu, iż realizowane są coroczne podwyżki płac dla nauczycieli. Wskaźniki na 1 mieszkańca Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2011 r., która wynosiła osób. Wskaźnik W L1 transfery bieżące na 1 mieszkańca wyniosły 1.437,47 zł. Do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji ( ,00 zł, w tym ,00 zł majątkowa) oraz dotacje z budżetu państwa ( ,39 zł, w tym ,41 majątkowe zł). Wskaźnik W L2 nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca wyniosła 478,21 zł. 10

11 Wskaźnik W L3 - zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca ukształtował się na dość wysokim poziomie i wynosi 636,51 zł. Poziom zadłużenia w 2011 r. w porównaniu z rokiem 2010 wzrósł o ,00 zł i wyniósł ,00 zł. Wskaźnik W L4 zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca jest taki sam jak W L3, ponieważ w roku 2011 nie zaciągnęliśmy kredytów na realizację programów/projektów unijnych. Wskaźniki dla zobowiązań Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota planowanego długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów ogółem. Ograniczeń tych nie stosuje się to wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na programy unijne. Wskaźnik W Z1 udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem wynosi na koniec 2011 roku 14,37% i W Z2 zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem także wynosi 14,37%. Na wielkość tych wskaźników ma wpływ zaciągnięty kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości ,00 zł oraz kredyt w wysokości ,00 zł zaciągnięty w Pekao S.A. na pokrycie planowanego deficytu. Wskaźnik W Z3 obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia wynosi 0,31% i mówi jaką część dochodów ogółem stanowi obsługa zadłużenia. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik nie może przekroczyć 15% wykonanych dochodów ogółem. Do obsługi zadłużenia zalicza się: spłatę rat kapitałowych, która w 2011 roku wyniosła ,00 zł oraz spłacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości ,21 zł. Ograniczenia 15% nie stosuje się do środków przeznaczonych na realizacje projektów unijnych. Wskaźnik W Z4 zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem jest taki sam jak W Z3, ponieważ w roku 2011 nie zaciągnęliśmy kredytów na realizację programów/projektów unijnych. Wskaźnik W Z5 obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,48%. Nie ma w przepisach dotyczących finansów publicznych wyznaczonego pułapu dla tego wskaźnika, natomiast im wyższa jego wartość, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności i braku płynności finansowej. Wskaźnik W Z6 obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia wyniosło 88,57%, dochody bieżące wyniosły ,20 zł, wydatki bieżące, wyniosły ,82 zł, a obsługa zadłużenia ,21 zł. Wskaźniki (W Z7, W U1 i W U2 ), dotyczące zobowiązań wymagalnych wynoszą 0,00%. Wskaźnik większy od zera świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności im wyższa jego wartość, tym większa skala tego zjawiska. Miasto Gliwice na dzień 31 grudnia 2011 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Analiza równowagi budżetowej dochody własne Wskaźnik samodzielności finansowej = wydatki budżetu x 100 Dochody własne pokryły 60,42 % rocznych wydatków, czyli 218 dni budżetowych. Oznacza to stabilną sytuację finansową, gdyż miasto ponad połowę swoich wydatków finansuje z dochodów własnych. Wskaźnik gwarancji podatkowej = wpływy podatkowe wydatki budżetu x 100 Wpływy podatkowe pokryły 15,70 % wydatków budżetu, czyli 57 dni budżetowych. 11

12 Wskaźnik podatków centralnych = udział w podatkach centralnych wydatki budżetu x 100 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 24,36% wydatków budżetu, czyli 88 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczący. Wskaźnik subwencji = subwencje wydatki budżetu x 100 Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 21,77 % wydatków, czyli 78 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa. Stopień pokrycia wydatków bieżących jednostek oświaty i wychowania subwencją oświatową wyniósł 76,21%. Wskaźnik dotacji z budżetu państwa = dotacje wydatki budżetu x 100 Dotacje z budżetu państwa pokryły 8,00 % wydatków budżetu, czyli 29 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych. Wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu UE środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE = wydatki budżetu x 100 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 1,28 % wydatków, czyli 5 dni budżetowych. Wskaźnik funduszy celowych = fundusze celowe wydatki budżetu x 100 Środki otrzymane z funduszy celowych (Fundusz Pracy) pokryły 0,24 % wydatków budżetu, czyli 1 dzień budżetowy. Analiza rotacji środków budżetowych Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu wydatki budżetu x 360 Dochody budżetu w 2011 r. pokryły 330 dni budżetowych, a pozostałą część wydatków (30 dni) miasto pokryło z przychodów nadwyżka z lat ubiegłych ,33 zł, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł oraz kredytu na pokrycie deficytu ,39 zł. 12

13 4. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW Plan dochodów został wykonany w kwocie ,32 zł, z czego: ,20 zł dochody bieżące 91,70 % dochodów ogółem, ,12 zł dochody majątkowe 8,30 % dochodów ogółem. Wielkość dochodów według źródeł kształtuje się następująco: 1. Dochody własne ,57 zł, co stanowi 65,89 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,78 zł, tj. 65,62 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe ,79 zł, tj. 68,87 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. w tym: udział we wpływach z podatków budżetu państwa ,90 zł, co stanowi 26,57 % ogólnej kwoty dochodów 2. Subwencje ,00 zł, co stanowi 23,74 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,00 zł, tj. 24,27 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe ,00 zł, tj. 17,89 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa ,39 zł, co stanowi 8,72 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,98 zł, tj. 8,89 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe ,41 zł, tj. 6,85 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 4. Środki z funduszy celowych ,93 zł, co stanowi 0,26 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,93 zł, tj. 0,28 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, 5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,43 zł, co stanowi 1,39 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,51 zł, tj. 0,94 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe ,92 zł, tj. 6,39 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. Wykres nr 3. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania 13

14 Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym Dział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania Struktura 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,07 100,00 0, Leśnictwo 1.600, , ,45 77,78 0, Transport i łączność , , ,59 28,26 0, Turystyka 0,00 0,00 2,10 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,77 91,64 14, Działalność usługowa , , ,63 89,84 1, Administracja publiczna , , ,63 90,74 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw , , ,55 95,00 0,04 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,52 100,07 2,05 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , , ,15 99,97 45,92 oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , ,68 99,30 23, Oświata i wychowanie , , ,93 84,08 1, Ochrona zdrowia , , ,76 99,88 0, Pomoc społeczna , , ,17 99,18 6, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 92,94 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,64 64,84 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,52 114,17 1, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , ,32 78,30 0, Kultura fizyczna , , ,84 97,75 1,07 O g ó ł e m , , ,32 96,81 100,00 14

15 4.1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM ,20 zł, DOCHODY BIEŻĄCE GMINY ,10 zł, DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU ,10 zł DOCHODY WŁASNE ,78 zł, DOCHODY WŁASNE GMINY ,66 zł, DOCHODY WŁASNE POWIATU ,12 zł. Źródłami dochodów własnych bieżących są: Wpływy z podatków ,76 zł Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków przedstawia się następująco: od nieruchomości ,06 zł, z tego: od osób prawnych ,37 zł (100,90% wykonania) i od osób fizycznych ,69 zł (108,71%). Wpływ na wykonanie podatku od nieruchomości miały m.in. przeprowadzane kontrole podatkowe w wyniku których ustalono większy wymiar podatku (często także za lata ubiegłe) oraz prowadzone egzekucje administracyjne. Wzrosła także liczba nieruchomości podlegająca opodatkowaniu na skutek zwiększenia wykupu mieszkań od spółdzielni mieszkaniowych, rolnego ,49 zł, z tego: od osób prawnych ,29 zł (118,19%) i od osób fizycznych ,20 zł (116,64%). Na wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego miało wpływ ujawnienie podatników (zarówno osób prawnych jak i fizycznych), którzy nie zgłosili do opodatkowania gruntów rolnych. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego dokonali wpłat za ubiegłe lata, leśnego ,20 zł, z tego: od osób prawnych ,00 zł (152,43%) i od osób fizycznych 702,20 zł (111,46%). Wykonanie wynika z faktu, dokonania zaległej wpłaty za lata , od środków transportowych ,05 zł, z tego: od osób prawnych ,33 zł (88,42%) i od osób fizycznych ,72 zł (105,51%). Poziom wykonania dochodów od osób prawnych (firmy leasingowe) wynika głównie z czasowych wyrejestrowań pojazdów, co skutkuje brakiem opłat za ten okres; zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu. W zakresie podatku od osób fizycznych poziom wykonania jest wynikiem prowadzonych postępowań egzekucyjnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,99 zł. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, od spadków i darowizn ,10 zł. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju, od czynności cywilnoprawnych ,87 zł. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej w kraju, a w szczególności zastoju na rynku nieruchomości Wpływy z opłat ,75 zł Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco: skarbowej ,24 zł. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, zarówno w sprawach administracyjnych, jak i sądowych, komunikacyjnej ,62 zł. Poziom wykonania zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: prawa jazdy, legitymacje instruktora nauki jazdy, karty parkingowe, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, karty pojazdu oraz tablice rejestracyjne, 15

16 targowej ,52 zł. Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz m.in. rodzajów pojazdów wystawianych do sprzedaży na giełdzie samochodowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,82 zł. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim, innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,30 zł. Wykonanie poszczególnych opłat, składających się na tą grupę przedstawia się następująco: planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ,39 zł. Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość i wysokość naliczonych opłat związanych ze zmianą przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydano 141 decyzji ustalających wysokość renty planistycznej. W 120 sprawach postępowania zostały umorzone m.in z powodu wykazania w operacie szacunkowym braku wzrostu wartości nieruchomości, w 21 decyzjach opłatę ustalono i nastąpiło terminowe dokonanie wpłat przez zobowiązanych, za zajęcie pasa drogowego ,08 zł. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych, montowanych reklam oraz od wysokości stawek i zajmowanej powierzchni. Wydano decyzji, adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału ,83 zł. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości sporządzonych operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Prowadzonych było 69 postępowań, za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 200,00 zł. Nowa opłata ustalona na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (Dz. U z 2011 Nr 45, poz. 235 z późn. zm.). Zgodnie z Uchwałą Nr X/153/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2011 r. wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 100,00 zł, eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego ,25 zł. Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzację, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, ustalającej wysokości poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobycia kopaliny. Wzrost dochodów był wynikiem wyższego wydobycia węgla w KWK Sośnica Makoszowy, KWK Knurów, za koncesje i licencje ,00 zł. Jest to opłata za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób oraz rzeczy powyżej 3,5 ton; przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową oraz dokonywania zmian w licencjach już wydanych. 16

17 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,67 zł Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, ujęte w następnych pozycjach. Wykonanie poszczególnych źródeł kształtuje się następująco: zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 355,00 zł. Należności te dotyczą podatku od środków transportowych należnego do końca 1997 r. i były objęte postępowaniem egzekucyjnym, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,83 zł. Dochód uzyskiwany w zależności od ilości dzieci przebywających w placówkach, wpływy z różnych opłat ,64 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy: dział ,44 zł, z tego: 5.017,50 zł z tytułu przeprowadzania analiz linii komunikacyjnych i opłat za wydane zezwolenia na przewozy regularne; 9.533,94 zł z tytułu opłat za przystąpienie do egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką oraz za wydawanie licencji na taksówki. Poziom wykonania tych opłat jest uzależniony od zgłaszanego zapotrzebowania, dział ,39 zł, z tytułu wydania wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego, map w formie elektronicznej oraz w formie wydruków komputerowych dotyczących dużych obszarów miasta, wydawanych przez Wydział Geodezji i Kartografii, w związku ze zgłoszeniami prac geodezyjnych, dział ,70 zł, z tytułu opłaty za materiały przetargowe i opłaty za udostępnienie informacji o środowisku, dział ,97 zł, w tym największy dochód to kwota ,36 zł, z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej. Wykonanie wynika ze znacznego przyrostu tytułów wykonawczych na skutek zmian orzecznictwa - Prezydent Miasta egzekwował należności, które wcześniej były przekazywane do egzekucji naczelnikom urzędów skarbowych (mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień), dział ,20 zł, z tytułu opłat pobranych przez jednostki oświaty i wychowania, dział ,73 zł, z tego: ,93 zł, z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej; 1.427,80 zł, zwrócone koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dział ,21 zł, w tym największy dochód to kwota ,86 zł z tytułu opłat za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska, w tym za: odprowadzenie ścieków, emisję zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, korzystanie z wód. Wpływy zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z likwidacją funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 17

18 wpływy z usług ,87 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne: dział ,86 zł, z tytułu świadczenia usług pogrzebowo cmentarnych, wykonywanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, dział ,62 zł, w tym najwyższymi wpływami ze świadczonych usług przez jednostki oświaty i wychowania były: odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich w kwocie ,80 zł; wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie ,37 zł oraz wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w kwocie ,00 zł, dział ,15 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień, dział ,97 zł, z tego: ,26 zł, Dom Pomocy Społecznej Nasz Dom, odpłatności mieszkańców za pobyt; ,84 zł, Dom Pomocy Społecznej Opoka, odpłatności mieszkańców za pobyt; ,63 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej z tego: ,53 zł - wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS; ,07 zł - odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej; 6.933,03 zł - zwrot od mieszkańców domów pomocy społecznej, wniesionej przez miasto opłaty zastępczej za ich pobyt, zgodnie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 3.210,11 zł, Dom Dziecka Nr 1, odpłatności pracowników za obiady, 2.151,17 zł, Dom Dziecka Nr 2, odpłatności za pobyt pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka pozostających w placówce na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz za pobyt interwencyjny dzieci w placówce, 3.909,96 zł, Dom Dziecka Nr 3, odpłatności pracowników za obiady oraz za pobyt pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka pozostających w placówce na podstawie umowy cywilnoprawnej, dział ,84 zł, z tego: ,19 zł, Żłobki Miejskie, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie; ,65 zł, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwrot przez podmioty wynajmujące pomieszczenia MZON środków za zużyte media, dział ,08 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w internacie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, dział ,66 zł, z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz przechowywania zwierząt w schronisku, realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, dział ,69 zł, głównie z tytułu administrowania gliwicką giełdą samochodową oraz: sprzedaży biletów na pływalnie kryte, Kąpielisko Leśne, udostępnianie hali widowiskowosportowej Sośnica, ośrodka w Czechowicach, wynajmu domków w OW TUR Czechowice i pokoi w Leśnym Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym realizowanych przez TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku, wpływy ze sprzedaży wyrobów ,25 zł. Wpływy pochodzą z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, głównie ze sprzedaży wykonanych krzyży, obudów do grobów i pozyskanego drewna, 18

19 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,83 zł. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Poziom wykonania zależy od spłat świadczeń, wpływy z różnych dochodów ,42 zł. Na wpływy z różnych dochodów składają się przede wszystkim rozliczenia jednostek, głównie z lat ubiegłych. Największy wpływ na wykonanie miały: dział ,01 zł, z tego: ,36 zł, środki otrzymane na podstawie Uchwały Zarządu KZK GOP z dnia r., w sprawie rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za rok 2010; ,30 zł, zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Jeleśnia, z przeznaczeniem na usuwanie poniesionych strat na terenie wsi Przyborów, w wyniku powodzi w czerwcu 2010 r; 5.538,35 zł wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz z tytułu odszkodowania za ubezpieczony składnik majątkowy z Zarządu Dróg Miejskich, dział ,34 zł, w tym najwyższa kwota ,85 zł, to środki z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, pozostała kwota to kary umowne i rozliczenia z lat ubiegłych wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Remontów oraz Zarządu Dróg Miejskich, dział ,16 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota ,97 zł z TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku - zwrot za wykorzystaną przez najemców energię elektryczną, dział ,48 zł, w tym: ,64 zł, zwrot podatku od towarów i usług VAT, związany z inwestycjami: Budowa nowoczesnej hali widowiskowo sportowej Podium, Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej ; Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice ; ,17 zł - wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, zwroty środków za rozmowy telefoniczne pracowników, należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe, rozliczenia z lat ubiegłych i koszty egzekucyjne; pozostała kwota to różne rozliczenia wydziałów: Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Promocji Miasta; Księgowości; Planowania Przestrzennego oraz Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, dział ,97 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 4.862,88 zł, to zwrot kosztów dla Centrum Ratownictwa Gliwice za emisję audycji radiowych z zakresu powszechnej samoobrony ludności, przeprowadzonego ćwiczenia obronnego oraz rozliczenia z lat ubiegłych i wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego; dział ,60 zł, kary umowne naliczane przez wydział Planowania Przestrzennego za nieterminowe wywiązywanie się przez wykonawców z zawartych umów, dział ,43 zł, wpływy z różnych dochodów, głównie rozliczenia z lat ubiegłych jednostek oświaty i wychowania, 19

20 dział ,26 zł, z tego: ,91 zł, zwroty niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji oraz należności przejęte po likwidacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej; 2.687,35 zł, różne rozliczenia Izby Wytrzeźwień, dział ,89 zł, z tego: ,21 zł, wpływy Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in.: odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych; zwroty za dożywiane dzieci w placówkach oświatowych oraz zwroty: nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych; składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków; nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych; nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i rozliczenia z lat poprzednich; ,68 zł, różne dochody domów pomocy społecznej m.in.: rozliczenia zasiłków pogrzebowych z ZUS; wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS; zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne; refundacja przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydatków dotyczących wyjazdów służbowych; ,40 zł, różne dochody domów dziecka, m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz rozliczenia za zużyte media z tytułu użyczonych powierzchni; 1.641,60 zł, zwrot: za pobyt mieszkańca Gliwic w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu; nienależnie pobranego świadczenia na dziecko z terenu miasta Gliwice przebywające w rodzinnie zastępczej na terenie innego powiatu; należności po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka, dział ,52 zł, z tego: 8.238,35 zł, różne rozliczenia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego; 6.300,78 zł, różne rozliczenia Żłobków Miejskich m.in.: zwrot od wykonawców remontów za zużyte media, odszkodowanie za zniszczone mienie, wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego; 713,39 zł, różne rozliczenia Powiatowego Urzędu Pracy; 600,00 z,ł zwrot niewykorzystanej przez stowarzyszenie dotacji, dział ,57 zł, wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania, głównie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, dział ,39 zł, najwyższy wpływ to różne rozliczenia z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych ,73 zł, w tym głównie zwrot podatku od towaru i usług VAT; pozostała kwota to różne rozliczenia wydziałów: Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Środowiska oraz Zarządu Dróg Miejskich, dział ,81 zł, zwrot niewykorzystanej przez stowarzyszenia dotacji, dział ,99 zł, z tego: ,00 zł, zwrot kosztów rozprawy, przed Krajową Izbą Odwoławczą, poniesionych na skutek pozwania miasta przez firmę uczestniczącą w przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium ; ,10 zł, różne rozliczenia TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku, głównie zwroty za wykorzystane przez najemców media oraz odszkodowania za zniszczone mienie; ,89 zł, zwrot niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji. 20

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 29 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Uchwała budżetowa nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 114.747.973,44 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo