Gliwice, marzec 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gliwice, marzec 2012 r."

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień r. Gliwice, marzec 2012 r.

2 Spis treści str. I. Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2011 rok WSTĘP DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ŻRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ANALIZA WSKAŹNIKOWA OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW Dochody bieżące Dochody majątkowe OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW Wydatki bieżące Wydatki majątkowe STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe dotacje udzielane z budżetu miasta Dotacje inwestycyjne OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych według jednostek Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych według źródeł Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych informacje szczegółowe ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW ŻRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

3 20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM II. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień r Część I. Majątek miasta Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych Część II. Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Część III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej Część IV. Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne Część V. Mienie miasta w dyspozycji innych osób prawnych Część VI. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto Gliwice Część VII. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami w okresie od do Część VIII. Informacja na temat wierzytelności

4 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA DZIEŃ R. 4

5 WSTĘP Rada Miejska na sesji w dniu 3 lutego 2011 r. przyjęła uchwałę Nr IV/18/2011 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2011 rok w następujących kwotach: Dochody ogółem, ,00 zł w tym: dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł Wydatki ogółem ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił ,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu: a) nadwyżki z lat ubiegłych ,00 zł b) kredytów ,00 zł c) pożyczek ,00 zł Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w tej samej wysokości z tytułu spłaty pożyczek. Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł: Dochody ogółem w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe ,67 zł ,67 zł ,00 zł ,67 zł ,67 zł ,00 zł Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił ,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu: a) nadwyżki z lat ubiegłych ,00 zł b) pożyczek ,00 zł c) kredytów ,00 zł Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło odpowiednio: Dochody ogółem ,32 zł w tym: dochody bieżące ,17 zł dochody majątkowe ,15 zł Wydatki ogółem ,04 zł w tym: wydatki bieżące ,82 zł wydatki majątkowe ,22 zł Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł ,72 zł i sfinansowany został z przychodami z tytułu: a) nadwyżki z lat ubiegłych ,33 zł b) pożyczek ,00 zł c) kredytów ,39 zł 5

6 Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł została przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 1. DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Dochody zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości ,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty ,67 zł a ich wykonanie wyniosło 96,81%, w tym z przeznaczeniem na zadania: własne wykonano w kwocie ,31 zł, co stanowi 96,58% planu; administracji rządowej realizowane przez gminę wykonano w kwocie ,19 zł, co stanowi 99,78% planu; administracji rządowej realizowane przez powiat wykonano w kwocie ,07 zł, co stanowi 99,82% planu; realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie ,01 zł, co stanowi 95,25% planu; realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie ,74 zł, co stanowi 97,99% planu. Wykres nr 1. Struktura dochodów według rodzajów zadań 0,04% 3,96% 0,80% 3,02% 92,18% Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat Zadania własne Porozumienia z organami administracji rządowej Zadania administracji rządowej realizowane przez gminę Porozumienia między jednostkamii samorządu terytorialnego 6

7 Wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości ,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty ,67 zł a ich wykonanie wyniosło 88,63%, w tym wydatki na zadania: własne wykonano w kwocie ,20 zł, co stanowi 87,54% planu; administracji rządowej realizowane przez gminę wykonano w kwocie ,48 zł, co stanowi 99,78% planu; administracji rządowej realizowane przez powiat wykonano w kwocie ,07 zł, co stanowi 99,82% planu; realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie ,01 zł, co stanowi 95,25% planu; realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie ,28 zł, co stanowi 97,69% planu; realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 99,96% planu. Wykres nr 2. Struktura wydatków według rodzajów zadań 0,04% 3,63% 1,47% 2,32% 2,77% 89,77% Zadania administracji rządow ej realizow ane przez pow iat Zadania w łasne Porozumienia z organami administracji rządow ej Zadania administracji rządow ej realizow ane przez gminę Porozumienia między jednostkamii samorządu terytorialnego Zadania realizow ane w spólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 7

8 2. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł ,72 zł i został sfinansowany przychodami z tytułu: a) nadwyżki z lat ubiegłych ,33 zł b) pożyczek ,00 zł c) kredytów ,39 zł Pożyczki: Na podstawie Zarządzenia Nr PM-149/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice w dniu 20 stycznia 2011 r. podpisano umowę pożyczki Nr 3/2011/21/OA/no/P na kwotę ,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ulicy Sportowej 17 w Gliwicach. Na podstawie Zarządzenia Nr PM-1087/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 sierpnia 2011 r., zmienionego Zarządzeniem Nr PM-1304/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice, w dniu 24 października 2011 r. podpisano umowę pożyczki Nr 278/2011/21/OA/oe/P na kwotę ,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej 14 w Gliwicach. Kredyty: Na podstawie Zarządzenia Nr PM-1573/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice z dnia 21 grudnia 2011 r. podpisano umowę Nr 35/2011 o zaciągnięciu kredytu do wysokości ,00 zł z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt został zaciągnięty w wysokości ,00 zł. Na podstawie Zarządzenia Nr PM-543/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice, a na wniosek Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/104/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.; w dniu 10 listopada 2011 r. podpisano ramową umowę kredytową. Europejski Bank Inwestycyjny przyznał miastu Gliwice kredyt w wysokości ,00 zł. W dniu 15 grudnia 2011 r. wpłynęła I transza kredytu w wysokości ,00 zł. Na koniec roku pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów w kwocie ,61 zł. 8

9 3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy poniżej analizę wykonania budżetu miasta, w skład której wchodzi: ocena sytuacji finansowej miasta, analiza równowagi finansowej oraz analiza rotacji środków budżetowych. Tabela nr 1. Ocena sytuacji finansowej miasta Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE WYLICZONY WSKAŹNIK 1 W B1 = 2 W B2 = 3 W B3 = 4 W B4 = 5 W B5 = 6 W B6 = W S K A Ź N I K I B U D Ż E T O W E udział dochodów bieżących w dochodach ogółem udział dochodów własnych w dochodach ogółem udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem 91,70 % 65,89 % 10,80 % 25,81 % 43,39 % 16,22 % 7 W B7 = wskaźnik samofinansowania 67,86 % 8 W L1 = 9 W L2 = 10 W L3 = 11 W L4 = 12 W Z1 = 13 W Z2 = 14 W Z3 = 15 W Z4 = 16 W Z5 = W S K A Ź N I K I N A 1 M I E S Z K A Ń C A transfery bieżące na 1 mieszkańca nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca W S K A Ź N I K I D L A Z O B O W I Ą Z A Ń udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia obciążanie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia 1.437,47 zł 478,21 zł 636,51 zł 636,51 zł 14,37 % 14,37 % 0,31 % 0,31 % 0,48 % 9

10 17 W Z6 = 18 W Z7 = 19 W U1 = 20 W U2 = obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązania ogółem udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogółem udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem 88,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Wskaźniki budżetowe Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową miasta. Wskaźnik W B1 udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi 91,70%, wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi ,38 zł, i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta. Wskaźnik W B2 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 65,89%, świadczy o samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych (PIT i CIT ,90 zł) oraz wpływy z podatków lokalnych ( ,76 zł). Wskaźnik W B3 udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 10,80%. Nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi równa się ,38 zł) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Wskaźnik W B6 - udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem także kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 16,22%. Nadwyżka operacyjna w 2011 r. wyniosła ,38 zł, a dochody ze sprzedaży majątku ,63 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają dochody ze sprzedaży składników majątkowych uzyskane w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami; z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości ,76 zł zrealizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami ( ,90 zł dochody są wynikiem zbycia nieruchomości leżących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej o powierzchni 9,4h na rzecz jednego inwestora) oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ( ,86 zł sprzedaż lokali na rzecz najemców oraz w drodze przetargów). Wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku mają wpływ na wskaźnik W B7 wskaźnik samofinansowania, który wynosi 67,86%. Wydatki majątkowe w 2011 r. stanowiły 25,81% wydatków ogółem (W B4 ) i wyniosły ,22 zł. Wartość wskaźnika W B7 obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje wolnymi środkami własnymi. Wskaźnik W B5 obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia wynosi 43,39%. Stosunkowo wysoki poziom wynika z faktu, iż realizowane są coroczne podwyżki płac dla nauczycieli. Wskaźniki na 1 mieszkańca Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2011 r., która wynosiła osób. Wskaźnik W L1 transfery bieżące na 1 mieszkańca wyniosły 1.437,47 zł. Do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji ( ,00 zł, w tym ,00 zł majątkowa) oraz dotacje z budżetu państwa ( ,39 zł, w tym ,41 majątkowe zł). Wskaźnik W L2 nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca wyniosła 478,21 zł. 10

11 Wskaźnik W L3 - zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca ukształtował się na dość wysokim poziomie i wynosi 636,51 zł. Poziom zadłużenia w 2011 r. w porównaniu z rokiem 2010 wzrósł o ,00 zł i wyniósł ,00 zł. Wskaźnik W L4 zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca jest taki sam jak W L3, ponieważ w roku 2011 nie zaciągnęliśmy kredytów na realizację programów/projektów unijnych. Wskaźniki dla zobowiązań Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota planowanego długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów ogółem. Ograniczeń tych nie stosuje się to wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na programy unijne. Wskaźnik W Z1 udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem wynosi na koniec 2011 roku 14,37% i W Z2 zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem także wynosi 14,37%. Na wielkość tych wskaźników ma wpływ zaciągnięty kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości ,00 zł oraz kredyt w wysokości ,00 zł zaciągnięty w Pekao S.A. na pokrycie planowanego deficytu. Wskaźnik W Z3 obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia wynosi 0,31% i mówi jaką część dochodów ogółem stanowi obsługa zadłużenia. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik nie może przekroczyć 15% wykonanych dochodów ogółem. Do obsługi zadłużenia zalicza się: spłatę rat kapitałowych, która w 2011 roku wyniosła ,00 zł oraz spłacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości ,21 zł. Ograniczenia 15% nie stosuje się do środków przeznaczonych na realizacje projektów unijnych. Wskaźnik W Z4 zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem jest taki sam jak W Z3, ponieważ w roku 2011 nie zaciągnęliśmy kredytów na realizację programów/projektów unijnych. Wskaźnik W Z5 obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,48%. Nie ma w przepisach dotyczących finansów publicznych wyznaczonego pułapu dla tego wskaźnika, natomiast im wyższa jego wartość, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności i braku płynności finansowej. Wskaźnik W Z6 obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia wyniosło 88,57%, dochody bieżące wyniosły ,20 zł, wydatki bieżące, wyniosły ,82 zł, a obsługa zadłużenia ,21 zł. Wskaźniki (W Z7, W U1 i W U2 ), dotyczące zobowiązań wymagalnych wynoszą 0,00%. Wskaźnik większy od zera świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności im wyższa jego wartość, tym większa skala tego zjawiska. Miasto Gliwice na dzień 31 grudnia 2011 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Analiza równowagi budżetowej dochody własne Wskaźnik samodzielności finansowej = wydatki budżetu x 100 Dochody własne pokryły 60,42 % rocznych wydatków, czyli 218 dni budżetowych. Oznacza to stabilną sytuację finansową, gdyż miasto ponad połowę swoich wydatków finansuje z dochodów własnych. Wskaźnik gwarancji podatkowej = wpływy podatkowe wydatki budżetu x 100 Wpływy podatkowe pokryły 15,70 % wydatków budżetu, czyli 57 dni budżetowych. 11

12 Wskaźnik podatków centralnych = udział w podatkach centralnych wydatki budżetu x 100 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 24,36% wydatków budżetu, czyli 88 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczący. Wskaźnik subwencji = subwencje wydatki budżetu x 100 Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 21,77 % wydatków, czyli 78 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa. Stopień pokrycia wydatków bieżących jednostek oświaty i wychowania subwencją oświatową wyniósł 76,21%. Wskaźnik dotacji z budżetu państwa = dotacje wydatki budżetu x 100 Dotacje z budżetu państwa pokryły 8,00 % wydatków budżetu, czyli 29 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych. Wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu UE środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE = wydatki budżetu x 100 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 1,28 % wydatków, czyli 5 dni budżetowych. Wskaźnik funduszy celowych = fundusze celowe wydatki budżetu x 100 Środki otrzymane z funduszy celowych (Fundusz Pracy) pokryły 0,24 % wydatków budżetu, czyli 1 dzień budżetowy. Analiza rotacji środków budżetowych Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu wydatki budżetu x 360 Dochody budżetu w 2011 r. pokryły 330 dni budżetowych, a pozostałą część wydatków (30 dni) miasto pokryło z przychodów nadwyżka z lat ubiegłych ,33 zł, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł oraz kredytu na pokrycie deficytu ,39 zł. 12

13 4. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW Plan dochodów został wykonany w kwocie ,32 zł, z czego: ,20 zł dochody bieżące 91,70 % dochodów ogółem, ,12 zł dochody majątkowe 8,30 % dochodów ogółem. Wielkość dochodów według źródeł kształtuje się następująco: 1. Dochody własne ,57 zł, co stanowi 65,89 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,78 zł, tj. 65,62 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe ,79 zł, tj. 68,87 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. w tym: udział we wpływach z podatków budżetu państwa ,90 zł, co stanowi 26,57 % ogólnej kwoty dochodów 2. Subwencje ,00 zł, co stanowi 23,74 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,00 zł, tj. 24,27 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe ,00 zł, tj. 17,89 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa ,39 zł, co stanowi 8,72 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,98 zł, tj. 8,89 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe ,41 zł, tj. 6,85 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 4. Środki z funduszy celowych ,93 zł, co stanowi 0,26 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,93 zł, tj. 0,28 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, 5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,43 zł, co stanowi 1,39 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,51 zł, tj. 0,94 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe ,92 zł, tj. 6,39 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. Wykres nr 3. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania 13

14 Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym Dział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie na dzień r. % wykonania Struktura 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,07 100,00 0, Leśnictwo 1.600, , ,45 77,78 0, Transport i łączność , , ,59 28,26 0, Turystyka 0,00 0,00 2,10 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,77 91,64 14, Działalność usługowa , , ,63 89,84 1, Administracja publiczna , , ,63 90,74 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw , , ,55 95,00 0,04 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,52 100,07 2,05 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , , ,15 99,97 45,92 oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , ,68 99,30 23, Oświata i wychowanie , , ,93 84,08 1, Ochrona zdrowia , , ,76 99,88 0, Pomoc społeczna , , ,17 99,18 6, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 92,94 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,64 64,84 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,52 114,17 1, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , ,32 78,30 0, Kultura fizyczna , , ,84 97,75 1,07 O g ó ł e m , , ,32 96,81 100,00 14

15 4.1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM ,20 zł, DOCHODY BIEŻĄCE GMINY ,10 zł, DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU ,10 zł DOCHODY WŁASNE ,78 zł, DOCHODY WŁASNE GMINY ,66 zł, DOCHODY WŁASNE POWIATU ,12 zł. Źródłami dochodów własnych bieżących są: Wpływy z podatków ,76 zł Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków przedstawia się następująco: od nieruchomości ,06 zł, z tego: od osób prawnych ,37 zł (100,90% wykonania) i od osób fizycznych ,69 zł (108,71%). Wpływ na wykonanie podatku od nieruchomości miały m.in. przeprowadzane kontrole podatkowe w wyniku których ustalono większy wymiar podatku (często także za lata ubiegłe) oraz prowadzone egzekucje administracyjne. Wzrosła także liczba nieruchomości podlegająca opodatkowaniu na skutek zwiększenia wykupu mieszkań od spółdzielni mieszkaniowych, rolnego ,49 zł, z tego: od osób prawnych ,29 zł (118,19%) i od osób fizycznych ,20 zł (116,64%). Na wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego miało wpływ ujawnienie podatników (zarówno osób prawnych jak i fizycznych), którzy nie zgłosili do opodatkowania gruntów rolnych. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego dokonali wpłat za ubiegłe lata, leśnego ,20 zł, z tego: od osób prawnych ,00 zł (152,43%) i od osób fizycznych 702,20 zł (111,46%). Wykonanie wynika z faktu, dokonania zaległej wpłaty za lata , od środków transportowych ,05 zł, z tego: od osób prawnych ,33 zł (88,42%) i od osób fizycznych ,72 zł (105,51%). Poziom wykonania dochodów od osób prawnych (firmy leasingowe) wynika głównie z czasowych wyrejestrowań pojazdów, co skutkuje brakiem opłat za ten okres; zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu. W zakresie podatku od osób fizycznych poziom wykonania jest wynikiem prowadzonych postępowań egzekucyjnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,99 zł. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, od spadków i darowizn ,10 zł. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju, od czynności cywilnoprawnych ,87 zł. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej w kraju, a w szczególności zastoju na rynku nieruchomości Wpływy z opłat ,75 zł Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco: skarbowej ,24 zł. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, zarówno w sprawach administracyjnych, jak i sądowych, komunikacyjnej ,62 zł. Poziom wykonania zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: prawa jazdy, legitymacje instruktora nauki jazdy, karty parkingowe, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, karty pojazdu oraz tablice rejestracyjne, 15

16 targowej ,52 zł. Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz m.in. rodzajów pojazdów wystawianych do sprzedaży na giełdzie samochodowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,82 zł. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim, innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,30 zł. Wykonanie poszczególnych opłat, składających się na tą grupę przedstawia się następująco: planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ,39 zł. Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość i wysokość naliczonych opłat związanych ze zmianą przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydano 141 decyzji ustalających wysokość renty planistycznej. W 120 sprawach postępowania zostały umorzone m.in z powodu wykazania w operacie szacunkowym braku wzrostu wartości nieruchomości, w 21 decyzjach opłatę ustalono i nastąpiło terminowe dokonanie wpłat przez zobowiązanych, za zajęcie pasa drogowego ,08 zł. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych, montowanych reklam oraz od wysokości stawek i zajmowanej powierzchni. Wydano decyzji, adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału ,83 zł. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości sporządzonych operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Prowadzonych było 69 postępowań, za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 200,00 zł. Nowa opłata ustalona na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (Dz. U z 2011 Nr 45, poz. 235 z późn. zm.). Zgodnie z Uchwałą Nr X/153/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2011 r. wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 100,00 zł, eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego ,25 zł. Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzację, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, ustalającej wysokości poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobycia kopaliny. Wzrost dochodów był wynikiem wyższego wydobycia węgla w KWK Sośnica Makoszowy, KWK Knurów, za koncesje i licencje ,00 zł. Jest to opłata za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób oraz rzeczy powyżej 3,5 ton; przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową oraz dokonywania zmian w licencjach już wydanych. 16

17 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,67 zł Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, ujęte w następnych pozycjach. Wykonanie poszczególnych źródeł kształtuje się następująco: zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 355,00 zł. Należności te dotyczą podatku od środków transportowych należnego do końca 1997 r. i były objęte postępowaniem egzekucyjnym, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,83 zł. Dochód uzyskiwany w zależności od ilości dzieci przebywających w placówkach, wpływy z różnych opłat ,64 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy: dział ,44 zł, z tego: 5.017,50 zł z tytułu przeprowadzania analiz linii komunikacyjnych i opłat za wydane zezwolenia na przewozy regularne; 9.533,94 zł z tytułu opłat za przystąpienie do egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką oraz za wydawanie licencji na taksówki. Poziom wykonania tych opłat jest uzależniony od zgłaszanego zapotrzebowania, dział ,39 zł, z tytułu wydania wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego, map w formie elektronicznej oraz w formie wydruków komputerowych dotyczących dużych obszarów miasta, wydawanych przez Wydział Geodezji i Kartografii, w związku ze zgłoszeniami prac geodezyjnych, dział ,70 zł, z tytułu opłaty za materiały przetargowe i opłaty za udostępnienie informacji o środowisku, dział ,97 zł, w tym największy dochód to kwota ,36 zł, z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej. Wykonanie wynika ze znacznego przyrostu tytułów wykonawczych na skutek zmian orzecznictwa - Prezydent Miasta egzekwował należności, które wcześniej były przekazywane do egzekucji naczelnikom urzędów skarbowych (mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień), dział ,20 zł, z tytułu opłat pobranych przez jednostki oświaty i wychowania, dział ,73 zł, z tego: ,93 zł, z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej; 1.427,80 zł, zwrócone koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dział ,21 zł, w tym największy dochód to kwota ,86 zł z tytułu opłat za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska, w tym za: odprowadzenie ścieków, emisję zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, korzystanie z wód. Wpływy zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z likwidacją funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 17

18 wpływy z usług ,87 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne: dział ,86 zł, z tytułu świadczenia usług pogrzebowo cmentarnych, wykonywanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, dział ,62 zł, w tym najwyższymi wpływami ze świadczonych usług przez jednostki oświaty i wychowania były: odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich w kwocie ,80 zł; wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie ,37 zł oraz wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w kwocie ,00 zł, dział ,15 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień, dział ,97 zł, z tego: ,26 zł, Dom Pomocy Społecznej Nasz Dom, odpłatności mieszkańców za pobyt; ,84 zł, Dom Pomocy Społecznej Opoka, odpłatności mieszkańców za pobyt; ,63 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej z tego: ,53 zł - wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS; ,07 zł - odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej; 6.933,03 zł - zwrot od mieszkańców domów pomocy społecznej, wniesionej przez miasto opłaty zastępczej za ich pobyt, zgodnie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 3.210,11 zł, Dom Dziecka Nr 1, odpłatności pracowników za obiady, 2.151,17 zł, Dom Dziecka Nr 2, odpłatności za pobyt pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka pozostających w placówce na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz za pobyt interwencyjny dzieci w placówce, 3.909,96 zł, Dom Dziecka Nr 3, odpłatności pracowników za obiady oraz za pobyt pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka pozostających w placówce na podstawie umowy cywilnoprawnej, dział ,84 zł, z tego: ,19 zł, Żłobki Miejskie, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie; ,65 zł, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwrot przez podmioty wynajmujące pomieszczenia MZON środków za zużyte media, dział ,08 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w internacie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, dział ,66 zł, z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz przechowywania zwierząt w schronisku, realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, dział ,69 zł, głównie z tytułu administrowania gliwicką giełdą samochodową oraz: sprzedaży biletów na pływalnie kryte, Kąpielisko Leśne, udostępnianie hali widowiskowosportowej Sośnica, ośrodka w Czechowicach, wynajmu domków w OW TUR Czechowice i pokoi w Leśnym Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym realizowanych przez TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku, wpływy ze sprzedaży wyrobów ,25 zł. Wpływy pochodzą z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, głównie ze sprzedaży wykonanych krzyży, obudów do grobów i pozyskanego drewna, 18

19 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,83 zł. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Poziom wykonania zależy od spłat świadczeń, wpływy z różnych dochodów ,42 zł. Na wpływy z różnych dochodów składają się przede wszystkim rozliczenia jednostek, głównie z lat ubiegłych. Największy wpływ na wykonanie miały: dział ,01 zł, z tego: ,36 zł, środki otrzymane na podstawie Uchwały Zarządu KZK GOP z dnia r., w sprawie rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za rok 2010; ,30 zł, zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Jeleśnia, z przeznaczeniem na usuwanie poniesionych strat na terenie wsi Przyborów, w wyniku powodzi w czerwcu 2010 r; 5.538,35 zł wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz z tytułu odszkodowania za ubezpieczony składnik majątkowy z Zarządu Dróg Miejskich, dział ,34 zł, w tym najwyższa kwota ,85 zł, to środki z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, pozostała kwota to kary umowne i rozliczenia z lat ubiegłych wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Remontów oraz Zarządu Dróg Miejskich, dział ,16 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota ,97 zł z TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku - zwrot za wykorzystaną przez najemców energię elektryczną, dział ,48 zł, w tym: ,64 zł, zwrot podatku od towarów i usług VAT, związany z inwestycjami: Budowa nowoczesnej hali widowiskowo sportowej Podium, Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej ; Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice ; ,17 zł - wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, zwroty środków za rozmowy telefoniczne pracowników, należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe, rozliczenia z lat ubiegłych i koszty egzekucyjne; pozostała kwota to różne rozliczenia wydziałów: Kadr, Szkoleń i Płac; Kultury i Promocji Miasta; Księgowości; Planowania Przestrzennego oraz Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, dział ,97 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 4.862,88 zł, to zwrot kosztów dla Centrum Ratownictwa Gliwice za emisję audycji radiowych z zakresu powszechnej samoobrony ludności, przeprowadzonego ćwiczenia obronnego oraz rozliczenia z lat ubiegłych i wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego; dział ,60 zł, kary umowne naliczane przez wydział Planowania Przestrzennego za nieterminowe wywiązywanie się przez wykonawców z zawartych umów, dział ,43 zł, wpływy z różnych dochodów, głównie rozliczenia z lat ubiegłych jednostek oświaty i wychowania, 19

20 dział ,26 zł, z tego: ,91 zł, zwroty niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji oraz należności przejęte po likwidacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej; 2.687,35 zł, różne rozliczenia Izby Wytrzeźwień, dział ,89 zł, z tego: ,21 zł, wpływy Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in.: odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych; zwroty za dożywiane dzieci w placówkach oświatowych oraz zwroty: nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych; składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków; nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych; nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i rozliczenia z lat poprzednich; ,68 zł, różne dochody domów pomocy społecznej m.in.: rozliczenia zasiłków pogrzebowych z ZUS; wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS; zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne; refundacja przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydatków dotyczących wyjazdów służbowych; ,40 zł, różne dochody domów dziecka, m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz rozliczenia za zużyte media z tytułu użyczonych powierzchni; 1.641,60 zł, zwrot: za pobyt mieszkańca Gliwic w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu; nienależnie pobranego świadczenia na dziecko z terenu miasta Gliwice przebywające w rodzinnie zastępczej na terenie innego powiatu; należności po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka, dział ,52 zł, z tego: 8.238,35 zł, różne rozliczenia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego; 6.300,78 zł, różne rozliczenia Żłobków Miejskich m.in.: zwrot od wykonawców remontów za zużyte media, odszkodowanie za zniszczone mienie, wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego; 713,39 zł, różne rozliczenia Powiatowego Urzędu Pracy; 600,00 z,ł zwrot niewykorzystanej przez stowarzyszenie dotacji, dział ,57 zł, wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania, głównie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, dział ,39 zł, najwyższy wpływ to różne rozliczenia z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych ,73 zł, w tym głównie zwrot podatku od towaru i usług VAT; pozostała kwota to różne rozliczenia wydziałów: Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Środowiska oraz Zarządu Dróg Miejskich, dział ,81 zł, zwrot niewykorzystanej przez stowarzyszenia dotacji, dział ,99 zł, z tego: ,00 zł, zwrot kosztów rozprawy, przed Krajową Izbą Odwoławczą, poniesionych na skutek pozwania miasta przez firmę uczestniczącą w przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium ; ,10 zł, różne rozliczenia TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku, głównie zwroty za wykorzystane przez najemców media oraz odszkodowania za zniszczone mienie; ,89 zł, zwrot niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji. 20

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 3043 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 11 lipca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok. Dziennik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 z tego: - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 600

Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 z tego: - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 600 1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2012 ROK WG ŹRÓDEŁ Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku z dnia I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA W GLIWICACH

RADA MIEJSKA W GLIWICACH RADA MIEJSKA W GLIWICACH BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK Gliwice, dnia 19 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2014 ROK... 1 Tabela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo