Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU PODSTAWA OPRACOWANIA ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA INSTALACJA TELETECHNICZNA KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO OKABLOWANIE POZIOME SIEĆ SZKIELETOWA OKABLOWANIE TELEFONICZNE SYSTEM ORGANIZACJI POŁĄCZEŃ KABLOWYCH URZĄDZENIA AKTYWNE PUNKT DYSTRYBUCYJNY WYMAGANIA GWARANCYJNE ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA ODBIÓR I POMIARY SIECI UWAGI KOŃCOWE ALTERNATYWNE PROPOZYCJE OBJAŚNIENIA Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

2 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmitem pracwania jest prjekt instalacji kablwania strukturalneg w prjektwanym budynku nr 3 Uniwersytetu w Szczecinie przy al. Piastów 40b. Dkumentację pracwan zgdnie z ustaleniami szczegółów prjektwych z Użytkwnikiem raz z uwzględnieniem wymagań c d systemu transmisyjneg, mżliwści jeg rzbudwy i reknfiguracji raz urządzeń wykrzystujących transmisję danych ustandaryzwaną dla sieci LAN. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Okablwanie strukturalne ma być wyknane zgdnie ze specyfikacjami i wymaganiami zawartymi w nrmach, bwiązujących dla kablwania strukturalneg, jednak nie starszych niż bwiązujące w chwili twrzenia niniejszej dkumentacji, tj.: 2.1 w zakresie wymagań gólnych raz specyficznych dla śrdwiska biurweg: ISO/IEC11801: Infrmatin technlgy - Generic cabling fr custmer premises PN-EN :2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 1: Wymagania gólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 2: Budynki biurwe 2.2. w zakresie planwania i wyknawstwa: PN-EN :2010/A1:2011 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakści PN-EN :2010/A1:2011 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 2 - Planwanie i wyknawstw instalacji wewnątrz budynków PN-EN :2005 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 3 Planwanie i wyknawstw instalacji na zewnątrz budynków 2.3. w zakresie kmpnentów raz pmiarów weryfikacyjnych: PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania - Badanie zainstalwaneg kablwania PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika infrmatyczna - Implementacja i bsługa kablwania w zabudwaniach użytkwych - Część 3: Testwanie kablwania światłwdweg IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , EN Nrmy międzynardwe związane z palnścią pwłki kabla 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA Ilść i rzmieszczenie nw prjektwanych stanwisk rbczych przyjęt na pdstawie aktualneg dla daty wyknywania dkumentacji prjektu aranżacji wnętrz raz 2

3 wytycznych Użytkwnika. W trakcie realizacji, stateczna lkalizacja gniazd lgicznych (bez zmiany ich ilści w pmieszczeniach) pwinna być ustalna pmiędzy Użytkwnikiem, a Wyknawcą; Wszystkie elementy pasywne kablwania strukturalneg muszą być trwale znaczne nazwą lub znakiem firmwym teg sameg prducenta-wytwórcy elementów kablwania i pchdzić z jednlitej ferty reprezentującej kmpletny system w takim zakresie, aby zstały spełnine warunki niezbędne d uzyskania bezpłatneg certyfikatu gwarancyjneg w/w prducenta-wytwórcy; Budynek nr 3 składający się z czterech kndygnacji (piwnica, parter, I piętr i pddasze) bsługiwany jest przez Główny Punkt Dystrybucyjny BD3; Główny Punkt Dystrybucyjny BD3 zstał zaprjektwany w parciu szafę stjącą 42U 19 wymiarach 800x1000mm zlkalizwaną na parterze w pmieszczeniu 2 c dkładnie pkazan na pdkładach i rysunkach dłącznych d prjektu; Maksymalna długść kabla skrętkweg (d punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg) nie mże przekrczyć 90 metrów; Okablwanie pzime ma być prwadzne 4-parwym pdwójnie ekranwanym kablem typu S/FTP (PiMF) kat.7 A (wymagane znaczenie na kablu) w słnie trudnpalnej typu LSFRZH; Kabel symetryczny raz złącze trwale zakańczające kabel mają charakteryzwać się wydajnścią zgdną z wymaganiami draftu kat 8.2 (2000MHz); Punkt lgiczny stanwi zakńczenie dla 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 kabli transmisyjnych, każdy kabel ma być zakńczny w jedn lub wielkrtnej puszce pdtynkwej, kasetach pdłgwych lub klumnach na uniwersalnym gnieździe systemu twarteg. Przewdy transmisyjne mają być zakńczne trwale na ekranwanym złączu IDC typu 110, zarabianym metdą narzędziwą; Uniwersalne gniazda mntwać w uchwytach d sprzętu typu Msaic (45x45) w ramce wielkrtnej; Ekranwane uniwersalne gniazda systemu twarteg muszą umżliwiać wielkrtną wymianę wkładek, zmiany interfejsu kńcweg lub reknfiguracji transmisji d innych ptrzeb (bez zmian w trwałym zakńczeniu przewdów na złączu) tzn. pzwalać na reknfigurację ilści i typów interfejsów raz zmianę wydajnści w zależnści d ptrzeb Użytkwnika; Zestaw instalacyjny gniazd musi psiadać wyprwadzenie kabla d góry, w lew lub praw - pd kątem 90 0 ; Panel krswy w szafie GPD ma być wypsażny w 24 ekranwane prty zawierające złącze mdularne typu IDC 110.; System ma psiadać ptwierdzną wydajnść Klasy F A, natmiast jeg budwa ma pzwalać na sknfigurwanie płączeń d pracy z innymi wydajnściami, kreślnymi przez bwiązujące dkumenty nrmalizacyjne jak również uwzględniać zastswania wykraczające pza zakres standaryzacji kablwania; W knfiguracji pierwtnej d uruchmienia systemu, zastswan wkładki 1xRJ45 kat. 6 A zapewniające minimalne mżliwści transmisyjne Kat. 6 A / Klasa E A ; Aby zagwarantwać i ptwierdzić wymaganą wydajnść wymagane jest przedstawienie certyfikatów wydanych przez akredytwane niezależne labratria (np. GHMT, Delta) ptwierdzające zgdnść systemu raz kmpnentów z wymaganiami Nrmy międzynardwej, tj. ISO/IEC w zakresie knfiguracji Klasy F A i Kategrii 6 A ; 3

4 System ma pzwalać na zmianę wydajnści (kategrii, klasy kablwania), zarówn w górę jak i w dół, jedynie pprzez zmianę wkładek kńcwych bez zmian kabla transmisyjneg i bez zmian w jeg stałym zakńczeniu; Płączenia systemu uniwersalneg / twarteg mają pzwalać na rzbudwę ilści gniazd (interfejsów) kńcwych bez kniecznści dkładania kabla i pnwnej terminacji kabla na złączu raz bez ptrzeby wymiany lub ddawania paneli krswych. Zabrania się rzbudwy przez rzdzielne (rzparwane) kable krswe; System kablwania miedzianeg ma mieć mżliwść realizacji transmisji wielkanałwej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakńczeniwej; System kablwania miedzianeg ma gwarantwać zmiany interfejsu pprzez zastswanie dwlneg interfejsu wymienianeg w dwlnym czasie użytkwania, celem udstępnienia nwych/innych mżliwści transmisyjnych, zgdnie z życzeniem Użytkwnika i jeg ptrzebami w tym zakresie; Płączenie szkieletwe światłwdwe zewnętrzne pmiędzy budynkiem nr 3 a pzstałymi będą przedmitem sbneg pracwania prjektweg. W punkcie dystrybucyjnym BD 3 przewidzian jedynie wypsażenie dla zakńczenia kabli światłwdwych (panele, pigtaile, kable krswe). Istniejący kabel telekmunikacyjny wielparwy wprwadzić d szafy GPD i zakńczyć na panelu telefnicznym psiadającym 50 prtów RJ45. System kablwania ma mieć mżliwść realizacji transmisji wielkanałwej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakńczeniwej, np. 2xRJ45, 3xRJ45, 2xRJ45 + 1xF; System twarty ma gwarantwać mżliwść zmiany interfejsu na dwlny (np. RJ45, RS-485, złącze typu F, 2xRJ45, 3xRJ45, 2x1Gb/s RJ45 i inne), który mże być wymieniany wielkrtnie w dwlnym czasie użytkwania, celem udstępnienia nwych lub innych mżliwści transmisyjnych zgdnie z życzeniem Użytkwnika i jeg ptrzebami w tym zakresie; D paneli kablwania pzimeg raz pinweg należy zastswać bczne rganizatry z kntrlą prmienia gięcia i gumwym przepustem kablwym; W prjekcie przewidzian wkładki wymienne d rzbudwy i reknfiguracji. Ilści i rdzaj wkładek według zestawienia materiałweg. Wszystkie panele krswe, wieszaki, rganizatry ze względów estetycznych muszą być w jednlitym klrze, np. czarnym; Śrdwisk, w którym będzie instalwany sprzęt kablwy jest śrdwiskiem biurwym i zstał n sklasyfikwane jak M 1 I 1 C 1 E 2 wg. specyfikacji śrdwiska instalacji kablwania (MICE) zgdnie z PN-EN : INSTALACJA TELETECHNICZNA Rzprwadzenie kablwania pzimeg (z punktu dystrybucyjneg GPD d przestrzeni rbczej Użytkwnika) jest następujące: 4

5 na krytarzu kable mają być prwadzne nad przestrzenią sufitu pdwieszaneg w krytach metalwych lub kanałach instalacyjnych. w pmieszczeniach (zejścia d punktu lgiczneg w przestrzeni rbczej Użytkwnika) kable mają być prwadzne pdtynkw, w rurkach instalacyjnych typu peszel. Mntaż pdtynkwy, kaseta pdłgwa i klumny instalacyjne. Osprzęt płączeniwy gniazd kńcwych mntwać w ramkach typu Msaic. Ze względu na wymiary przepustów kablwych raz zaprjektwane trakty prwadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastswanie medium transmisyjneg maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5mm. Nie dpuszcza się kabli większej średnicy zewnętrznej. Wskazane jest zastswanie kabli w pwłkach trudnpalnych, zawierających substancje późniające rzprzestrzenianie gnia LSFRZH (ang. Lw Smke Fire Retardant Zer Halgen). Przy prwadzeniu tras kablwych zachwać bezpieczne dległści d innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinfrmatycznej i zasilającej biegną razem i równlegle d siebie należy zachwać dległść (rzdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i lgiczną), c najmniej 10 mm (w przypadku głównych ciągów kablwych) lub stswać metalwe przegrdy raz c najmniej 2 mm dla gniazd kńcwych. Wielkść separacji dla trasy kablwej jest bliczna dla przypadku kabli S/FTP tłumieniu sprzężenia nie grszym niż 80dB. Zakłada się w przypadku głównych ciągów kablwych, że ilść bwdów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15. Prwadzenie kablwania pinweg. Trasy kablwe pinwe należy udrżnić, a następnie zbudwać z elementów trwałych (drabinek) pzwalających na zamcwanie kabli raz zachwanie dpwiednich prmieni gięcia wiązek kablwych na zakrętach. Rzmiary (pjemnść) kanałów kablwych dbran w zależnści d maksymalnej liczby kabli prjektwanych w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu c najmniej 20% wlnej przestrzeni na ptrzeby ewentualnej rzbudwy systemu. Zajętść światła kanałów kablwych przez kable bliczn w miejscach zakrętów dla maksymalnej znaminwej średnicy kabla - przy całkwitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prstym dcinku wypełniny w 40%. Przy realizacji tras kablwych pd ptrzeby kablwania należy wziąć pd uwagę wymagania nrmy PN-EN :2010/A1:2011 dtyczące równległeg prwadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachwując dpwiednie dległści pmiędzy kablwaniem przy jednczesnym uwzględnieniu materiału, z któreg zbudwane są kanały kablwe. Przy wytyczaniu trasy dla kabli lgicznych uwzględnin knstrukcję budynku raz bezklizyjnść z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prstych równległych i prstpadłych d ścian i strpów zmieniając swój kierunek tylk w zależnści d ptrzeb (tynki, rzgałęzienia, pdejścia d urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatw dstępna d knserwacji i remntów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mcwania knstrukcji wsprczych instalacji. Trasa kablwa zstała uwzględnina pd względem knstrukcji w części elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakwych wyskści zamcwania wsprników i dległści między punktami pdparcia. Przy układaniu kabli miedzianych należy stswać się d dpwiednich zaleceń prducenta (tj. prmienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mcwać na drabinkach kablwych średni c 30cm, w przypadku długich tras pinwych zaleca się również wykrzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjneg średni c 350cm (kilka zwjów kabla) w celu eliminacji naprężeń występujących w kablach układanych pinw. Wszystkie kable należy znaczyć tzn. jednznacznie zaadreswać na etapie mntażu w spsób nie pwdujący uszkdzeń zarówn funkcji słn zewnętrznych, jak i knstrukcji elementów transmisyjnych kabli. Wyżej wymienine znaczenia mają być widczne 5

6 w miejscach rewizyjnych raz przy wprwadzeniu kabli d szaf kablwych. Adresacja kabli ma być zaznaczna na dkumentacji pwyknawczej. Należy wystrzegać się nadmierneg ściskania kabli paskami, deptania p kablach ułżnych na pdłdze raz załamywania kabli na elementach knstrukcji kanałów kablwych. Przy dwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia raz zwracać uwagę na t, by na kablu nie twrzyły się węzły ani supły. Przyjęty gólnie prmień gięcia pdczas instalacji wynsi 4-krtnść średnicy zewnętrznej kabla, natmiast p instalacji należy zapewnić prmień równy minimum 8-krtnści średnicy zewnętrznej instalwaneg kabla. Jeśli wykrzystuje się trasę kablwą przechdzącą przez granicę strefy pżarwej, światł jej twru należy zamknąć dpwiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwściami nie grszymi niż granica strefy, zgdnie z przepisami p.pż. i przymcwać w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną infrmacją granicy strefy. 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO Punkt lgiczny PL (system uniwersalny / twarty) wymaga mntażu 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 uniwersalnych ekranwanych gniazd teleinfrmatycznych (z mżliwścią wielkrtnej wymiany interfejsu kńcweg i jeg knfiguracji w pstaci wkładki, bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu). Zestaw instalacyjny każdeg uniwersalneg zestawu mntażweg ma zawierać: płytę człwą prstą z etykietą piswą i z ramką mntażwą 45mm, ekranwaną puszkę instalacyjną z zaciskami (knstrukcja budwy ma zapewniać kntakt ekranu kabla i budwy złącza p całym bwdzie kabla ) z wyprwadzeniem kabla d góry, w lew lub praw raz ekranwane złącze mdularne zgdne ze standardem przemysłwym IDC typ 110. Gniazda uniwersalne mntwać z uchwytem i ramką d sprzętu 45x45 (typ Msaic). Należy przy tym zapewnić dpwiednią ilść miejsca dla zapasu kabla. Zaprjektwan 6 knfiguracji Punktów Lgicznych. Ich widki pkazan na pniższych rysunkach. Punkt lgiczny występuje w następującej knfiguracji: Rys. 1 Gniazd ekranwane uniwersalne z wkładką 1xRJ45 kat.6 A uchwyt Msaic, mntaż pdtynkwy. 6

7 Rys. 2 Dwa gniazda ekranwane uniwersalne z wkładką 1xRJ45 kat.6 A uchwyt Msaic, mntaż pdtynkwy lub na klumnie. Rys. 3 Trzy gniazda ekranwane uniwersalne z wkładką 1xRJ45 kat.6 A uchwyt Msaic, mntaż pdtynkwy. Rys. 4 Cztery gniazda ekranwane uniwersalne z wkładką 1xRJ45 kat.6 A uchwyt Msaic, mntaż na klumnie. 7

8 Rys. 5 Pięć gniazd ekranwanych uniwersalnych z wkładką 1xRJ45 kat.6 A uchwyt Msaic, mntaż kaseta pdłgwa. Rys. 6 Sześć gniazd ekranwanych uniwersalnych z wkładką 1xRJ45 kat.6 A uchwyt Msaic, mntaż na klumnie. Kabel transmisyjny S/FTP kat.7 A zakńczyć na uniwersalnym ekranwanym złączu 8- pzycyjnym wydajnści d 2GHz, akceptującym drut miedziany średnicy 0,50-0,65mm (24-22 AWG). Prces zarabiania kabla na uniwersalnym złączu IDC 110 wymaga zastswania standardweg narzędzia instalatrskieg tzw. nża uderzeniweg lub narzędzia d złączy LSA+. Dpuszczalne jest zastswanie d mntażu narzędzi, które w jednym ruchu terminują trwale wszystkie (wcześniej przygtwane) żyły kabla transmisyjneg na całym 8-pzycyjnym złączu mdularnym. D mntażu mżna wykrzystać uchwyt mntażwy i wzrnik długści raz rzmieszczenia par kabla, a w celu uzyskania właściweg dstępu także narzędzie d twierania tylnej pkrywy gniazda. Prces mntażu ma pwtarzalnie gwarantwać najwyższe parametry w tym celu maksymalny rzplt par transmisyjnych na ekranwanym uniwersalnym złączu mdularnym 110 ma być nie większy niż 6 mm. Należy również zwrócić uwagę na pprawne zakńczenie indywidualnych ekranów par transmisyjnych. Taki zespół należy umieścić w ekranwanej budwie/składanej puszce Faraday a z 360 O uchwytem ekranu kabla. Gniazd uniwersalne w knfiguracji pdstawwej ma być mntwane w uchwytach i ramkach zgdnych ze standardem mcwania Msaic 45. 8

9 Wybór rdzaju transmisji, wydajnści i funkcjnalnści, a tym samym interfejsu kńcząceg kabel, zależy d zastswanej dpwiedniej wkładki wymiennej wkładanej d uniwersalneg ekranwaneg złącza mdularneg. W knfiguracji pdstawwej p bydwu strnach każdeg łącza należy umieścić wkładki wymienne 1xRJ45 Kat.6 A. 4.2 OKABLOWANIE POZIOME Zadaniem instalacji teleinfrmatycznej jest zapewnienie transmisji danych, głsu i brazów (862MHz) lub kmbinacji tych sygnałów przez twarte kablwanie strukturalne, wyknane w wersji ekranwanej. Otwarte kablwanie wymaga takiej knstrukcji elementów pasywnych kablwania, która zapewnia różne mżliwści wielkrtneg wprwadzania zmian reknfiguracyjnych, zmian wydajnści kablwania, a nawet rzbudów ilści kanałów transmisyjnych pprzez zastswanie wymiennych wkładek (z różnymi interfejsami). Wkładki wymienne mgą być zmieniane samdzielnie przez Użytkwnika, gdy tylk zajdzie taka ptrzeba. Dcelw system kablwy ma psiadać wydajnść parametrów Klasy F A (mają być dstępne elementy płączeniwe i certyfikaty niezależnych akredytwanych labratriów, ptwierdzające taką wydajnść), natmiast jeg budwa ma pzwalać na sknfigurwanie płączeń d pracy z innymi wydajnściami, kreślnymi przez Nrmy i Użytkwnika. Medium transmisyjne miedziane. Średnica zewnętrzna kabla jest zdeterminwana gabarytami zaprjektwanych tras kablwych. Kabel transmisyjny musi spełniać wymagania stawiane kmpnentm (kategrii 7 A ) przez najnwsze bwiązujące specyfikacje nrm kablwania, równcześnie zapewniając pełną zgdnść z niższymi kategriami kablwania. Pnadt charakterystyka kabla ma uwzględniać pnadnrmatywny margines pracy, tj. zapas pzytywnych parametrów transmisyjnych d min. 2000MHz. Instalacja ma być pprwadzna ekranwanym kablem knstrukcji S/FTP z słną zewnętrzną trudnpalną (LSFRZH). Wymagana knstrukcja ekranów kabla: 1. jednstrnnie laminwana flia aluminiwa platająca każdą parę transmisyjną (w celu redukcji ddziaływań miedzy parami), 2. wspólna siatka kalająca szczelnie wszystkie pary (skręcne razem między sbą) w celu redukcji wzajemneg ddziaływania kabli między sbą. Wymagana knstrukcja pzwala gwarantuje najwyższe parametry transmisyjne, zmniejsza przesłuch NEXT i PSNEXT raz pzim zakłóceń d kabla. Pprawia przy tym dprnść na zakłócenia zarówn wyskich, jak i niskich częsttliwści. Opis: WYMAGANE (MINIMALNE) PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis knstrukcji Zgdnść z nrmami: Kabel kat. 7 A S/FTP ISO/IEC Ed.2.2:2011; ISO/IEC : 2012, EN ; EN ; EN (draft) IEC Cat. C (palnść), IEC część 1 (tksycznść), IEC część 2 (dprnść na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstść zadymienia) EN i EN ( EMC ) 9

10 Średnica przewdnika: Średnica zewnętrzna kabla 7,5 mm Minimalny prmień gięcia Naprężenie pdczas instalacji Waga Temperatura pracy Temperatura pdczas instalacji Osłna zewnętrzna: Ekranwanie par: Ogólny ekran: drut 23 AWG (min Ø 0,54mm max Ø 0,61mm) pdczas instalacji 60 mm, p instalacji 30 mm 110 N 67 kg/km -20ºC d +60ºC 0ºC d +50ºC LSFRZH, klr biały laminwana plastikiem flia aluminiwa siatka miedziana Tabela 1. Wymgi knstrukcyjne i użytkwe kabla teleinfrmatyczneg miedzianeg. Rys. 7. Przekrój kabla S/FTP kat.7 A Charakterystyka elektryczna wartści typwe: Pasm przenszenia nminalne (rbcze) Impedancja MHz: NVP 79% Tłumienie: PSNEXT PSELFEXT RL: ACR: Tłumienie sprzężenia 1000MHz (d 2000MHz) 100 ±5 Ohm 58dB przy 1000MHz; 90,5 przy 2000MHz; 87dB przy 1000MHz; 82,7 przy 2000MHz; 41dB przy 1000MHz; 21dB przy 1000MHz; 14,3 przy 2000MHz; 30dB przy 1000MHz; 85 db Rezystancja przewdnika 7.5 Ohms /100m Pjemnść wzajemna 42 pf / m Tabela 2. Wymgi transmisyjne kabla teleinfrmatyczneg miedzianeg. Panel krswy systemu uniwersalneg - twarteg. Kable transmisyjne systemu twarteg należy zakńczyć na panelach krswych 24 prtwych, zawierających uniwersalne gniazda z ekranwanymi złączami mdularnymi typu IDC

11 wydajnści d 2GHz. Knstrukcja prtów w panelu czyli uniwersalnych zakńczeń kablwych ma być identyczna d pisanej wcześniej knstrukcji i funkcjnalnści zespłów gniazd naściennych systemu twarteg (i zawierać te same elementy: ekranwane złącze szeregwe IDC, szczelną elektrmagnetycznie budwę klatkę Faraday a z autmatycznym sprężynwym mechanizmem mcującym kabel), z tym że gniazda mają być zblkwane w jedną 2-mdułwą wspólną ramką mntażwą. Kable liniwe wyprwadzić z prtów panela naturalnie, bez załamań (czyli na wprst pd kątem 180 O ) i wesprzeć na tylnej prwadnicy panela, mcując je lekk za pmcą pasek kablwych, zaś sam panel uziemić wykrzystując zacisk uziemiający becny na prwadnicy tylnej. Na wyskści panela, p bydwu jeg strnach ddatkw należy zamntwać na stelażu bczne rganizatry z kntrlą prmienia gięcia wyskści 2U, które wymuszą naturalny kierunek wyprwadzenia kabli krsujących na bki szafy, zapewniając przy tym autmatyczny prządek i ułatwiając dstęp d przełączanych prtów. W uniwersalnym ekranwanym panelu wypsażnym w złącza mdularne i gniazda pisanej knstrukcji, należy dcelw umieścić wymienne wkładki ekranwane z interfejsem 1xRJ45 Kat.6 A. Dcelwa wydajnść systemu jest wyższa i zgdnie z wcześniejszymi wymaganiami na czas pmiarów należy zamntwać wkładki wymienne wydajnści Klasy F A. Ddatkw panel ma mieć mżliwść rzbudwy czujniki płączenia raz wyjście w każdej sekcji na analizatr, pzwalający uruchmić system inteligentneg zarządzania kablwaniem wraz z mnitringiem infrastruktury teleinfrmatycznej w czasie rzeczywistym. 4.3 SIEĆ SZKIELETOWA Okablwanie szkieletwe zewnętrzne nie wchdzi w zakres teg prjektu i będzie pracwane jak ddzielny prjekt sieci zewnętrznych. W punkcie dystrybucyjnym BD 3 przewidzian wypsażenie dla zakńczenia kabli światłwdwych (panele, pigtaile, kable krswe). Uniwersalny panel krswy z prstą płytą człwą pwinien psiadać wysuwaną, metalwą i blkwaną szufladę, w celu umżliwienia łatweg dstępu przy mntażu mdułów zatrzaskwych i ewentualnej reknfiguracji płączeń w kmfrtwej dległści d szafy kablwej. Mechanizm zamykania szuflady ma być zatrzaskwy, nie pwdujący kniecznści psiadania żadnych narzędzi d twarcia panela i wysunięcia szuflady mntażwej. Panel ma zapewnić zamntwanie 4 ddzielnych kaset/mdułów zatrzaskwych w wersji światłwdwej lub miedzianej (dla zakńczenia maksymalnie 96 włókien światłwdwych lub 24 kabli symetrycznych) z mżliwścią wprwadzenia, c najmniej 8 kabli światłwdwych. Mduły mają być zgrupwane w 4 sekcje p 6 gniazd, przy czym każdy prt ma mieć mżliwść ddzielneg pisu i znaczenia pprzez system klrwych ikn. Panel standardw ma być wypsażny w elementy zapasu włókna (prwadnice krzyżaki), dławiki d wprwadzania i utrzymania kabli raz przeźrczystą pkrywę górną. Przełącznice (panele krswe) dla części światłwdwej dla kabli wielmdwych i jednmdwych zaprjektwan z interfejsem SC w knfiguracji wtyk-adapter-wtyk. 4.4 OKABLOWANIE TELEFONICZNE Przy realizacji łączy telefnicznych w budynku zaplanwan wykrzystanie istniejąceg kabla wielparweg telekmunikacyjneg (10 par). Kabel należy rzszyć na panelu telefnicznym z interfejsem RJ45 (50 prtów dwuparwych). Panel telefniczny ma mieć wyskść mntażwą 1U i zawierać zintegrwaną prwadnicę, umżliwiającą przymcwanie kabli mających zakńczenie na panelu. Zmiana tru telefniczneg d transmisji sprwadza się t dpwiednieg krswania sygnału za pmcą kabla zakńczneg złączami RJ45. Transmisja dbywa się p kablwaniu pzimym. 11

12 4.5 SYSTEM ORGANIZACJI POŁĄCZEŃ KABLOWYCH W celu zapewnienia Użytkwnikwi kmfrtweg dstępu d każdeg łącza tak, aby mógł w pełni zapanwać nad wszystkimi elementami całeg pasywneg systemu kablwania raz zachwać prządek ułżenia kabli nie tylk pdczas nrmalneg użytkwania, ale nawet w trakcie rerganizacji, które są częścią użytkwania sieci, należy bezwzględnie zastswać ddatkwe elementy prządkujące, które gwarantują minimalny prmień zagięcia zainstalwanych kabli płączeniwych (miedzianych lub światłwdwych)i redukują naprężenia kabli raz ich zagęszczenie, pzwalając na lepszy dstęp i prwadzenie kabli krswych. Zastswane rzwiązanie znacznie granicza ptrzebę stswania wieszaków i rganizatrów pzimych (które zabierają wyskść mntażwą U w szafie), pdnsi pjemnść i gęstść płączeń w punkcie dystrybucyjnym. Zastswać bczne rganizatry z kntrlą prmienia gięcia i gumwym przepustem kablwym wyskściach 1U, 2U, 4U, 6U raz 15U (w zależnści d ptrzeb) i zamntwać zgdnie z rysunkami szaf dystrybucyjnych. Uwaga: Przed mntażem paneli krswych wraz z prwadnicami przednimi należy sprawdzić czy d pełneg zamknięcia drzwi szafy, nie jest knieczne cfnięcie stelaży mntażwych URZĄDZENIA AKTYWNE Wymagania dtyczące urządzeń aktywnych Należy zapewnić łącza prędkści 1000Mbit/s w tym 24 prty PE. Należy zapewnić łącznść w szkielecie sieci za pmcą 2 łączy 10Gbit/s. Należy zaprjektwać sieć łącznie z dedykwanym prgramwaniem zarządzającym przełącznikiem. Pzstałe szczegóły dtyczące wymagań dla przełącznika znajdują się w tabeli pniżej. Wymagania przełącznika mdularneg mżliwść instalacji min. 6 kart liniwych z następującymi prtami: 24x10/100/1000BaseT, 24x1000BaseX (SFP), 20x10/100/1000BaseT+4x1000BaseX(SFP), 8x10Gbe (10GBase-T lub SFP+), 20x10/100/1000BaseT+2x (SFP+) karta kntrlera np. Ilść prtów mdułu d sterwania siecią bezprzewdwą Ddatkwe infrmacje na temat prtów Mżliwść mntażu kart PE 802.3af, PE 802.3at Obudwa Obudwa mdularna z min. 6 sltami na karty liniwe, Rzmiar tablicy adresów MAC min pzycji Zarządzanie CLI, WWW, telnet, pzapasmwe (prt szeregwy) Warstwa przełącznia 2,3 static IP ruting, RIP, RIPv2, OSPF, ruting multicastów PIM Sparse/Dense mde, raz wsparcie dla VRRP, BGP, Plicy Based Funkcje warstwy 3 Ruting Prędkść magistrali min Gbps Przepustwść min 392 mpps Ilść bsługiwanych VLANów min (802.1q) Spanning Tree (802.1d), Rapid Cnvergence Spanning Tree Funkcje wyskiej dstępnści (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x (mżliwść jednczesnej autentykacji dwma spsbami np x raz MAC, lub 802.1x lub WWW, bsługa d 32 autentykwanych stacji na Bezpieczeństw jednym prcie, wsparcie dla vice vlanów), Access cntrl lists 12

13 (ACLs), Identity-driven ACL, DHCP Snping, Dynamic ARP Prtectin aut MDIX autnegcjacja prędkści, duplex-u raz płączenia (MDI/MDIX) agregacja prtów zgdna z 802.3ad LACP QS priryteryzacja zgdna z 802.1p, TS, TCP/UDP, DiffServ RMON 4 grupy statistics, histry, alarm, events, SFLOW, zdalny prt mirrring pprzez tunel UDP (mżliwść śledzenia całeg Mnitrwanie prtu, w parciu vlan bądź ACL) Oprgramwanie Aktualizacje dstępne na strnie prducenta Gwarancja Wieczysta LLDP,LLDP-MED, dual flash images, CPU prtectin, Virus Pzstałe funkcje Thrttling, ICMP thrttling, bsługa ramek typu Jumb Zasilanie Mżliwść instalacji dwóch niezależnych zasilaczy Urządzenie musi pchdzić z legalneg źródła, zakupine w autryzwanym kanale sprzedaży prducenta w Plsce i bjete standardwym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadcznych przez siec serwiswa prducenta na terenie Plski. Wymagania szczegółwe dtyczące dstawy urządzeń sieciwych. Wymaga się aby: 1. Sprzęt pchdził z legalneg kanału dystrybucji prducenta. 2. Sprzęt był fabrycznie nwy, nie używany i nie stanwił części prjektu d inneg klienta. 3. Sprzęt bjęty był standardwym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadcznych przez sieć serwiswą prducenta na terenie Plski. 4. Przedstawić listy numerów seryjnych ferwaneg sprzętu przed dstawą, w celu zweryfikwania u prducenta legalnści pchdzenia sprzętu. Przełącznik mdularny i elementy wypsażenia muszą pchdzić d jedneg prducenta i z tej samej rdziny prduktów. Mduły ptyczne SFP+ muszą pchdzić d prducenta przełączników. Prjektwany kntrler sieci WLAN musi spełniać następujące parametry Zamawiany system musi spełniać następujące wymagania: (a) Standardy radiwe: n, a, b, g (b) Uplinki budwa - Kntrler pwinien byś dstarczny jak slt d budwy przełącznika mdularneg - Min 2 prty 10Gbit/s (c) Pdłączanie AP - Pdłączanie z użyciem L2 (L2 radi adptin) - Pdłączanie AP pprzez sieć rutwanę IP (L3 radi adptin) (d) Obsługiwana ilść AP - Min 40 z mżliwścią dalszej rzbudwy (e) Uwierzytelnianie: - IEEE 802.1x RADIUS server authenticatin, - WPA TKIP with EAP-MD5, EAP-TLS, PEAP (f) Szyfrwanie: - 64/128 WEP PSK, WPA with 256 AES, WPA with TKIP, (g) Kntrla dstępu i jakść ruchu: - QS wielpzimwa kntrla pasma - Mapwanie SSID na VLAN (d min 16 jednczesnych SSID) - Autentykacja w parciu WWW (h) Zarządzanie: - WWW ver HTTPS, SNMP v.2, v3, CLI. 13

14 (i) Funkcja HOT-SPOT - Urządzenie musi umżliwiać utwrzenie knt administratrów umżliwiających zakładanie knt dla gści (tymczaswe lginy i hasła) d 500 jednczesnych użytkwników, urządzenie musi bsługiwać "gści" nawet w przypadku ich błędnej/statycznej knfiguracji IP - Administracja kntami tymczaswymi musi dbywać się z pzimu WWW (j) Pzstałe: - DHCP serwer - Lkalny radius serwer - NAT Prjektwane punkty dstępwe muszą spełniać pniższe wymagania Musi psiadać prgramwanie d pracy w trybie samdzielnym raz tzw. lekkieg AP pd kntrlą kntrlera sieci bezprzewdwej. Minimalne wymagania w pracy z kntrlerem t: - bsługa mesh - bsługa prtkłu umżliwiająceg ddzielenie ruchu lkalneg (wychdząceg bezpśredni z AP) d ruchu kierwaneg d kntrlera. - wsparcie dla WIDS Wymaganie szczegółwe d punktu bezprzewdweg Obsługiwane standardy radiwe: min a/b/g/n, jednczesna bsługa min 16ssid/bssid Ilść prtów: min 1 RJ-45 aut-sensing 10/100/1000 prt (IEEE Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, 1000BASE-T Full-duplex) Duplex: half r full 1 RJ-45 prt knsli szeregwej Ilść zainstalwanych mdułów radiwych: 2 - Radi 1: a/b/g/n - Radi 2: a/n Przepustwść 2 strumienie przestrzenne przepustwści 300 Mbps na radi. Obudwa: Wewnętrzna Ilść wbudwanych anten: 6 Temperatura pracy: 0º t 50º C Zasilanie: Zewnętrzny zasilacz AC 230VAC raz zasilanie zgdne z 802.3af, zużycie energii: maks 12,9W Certyfikaty dt. Bezpieczeństwa: min. UL 2043; UL 60950; IEC 60950; EN ; CSA 22.2 N ; CAN/CSA-C22.2 N ; EN Pzstałe certyfikaty: min. EN Class B; EN ; EN ; ICES-003 Class B; FCC Part 15, Class B Certyfikaty medyczne: EN standard fr healthcare Urządzenia muszą pchdzić z legalneg źródła, zakupine w autryzwanym kanale sprzedaży prducenta i bjęte standardwym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadcznych przez sieć serwiswą prducenta na terenie Plski. Sprzęt musi być fabrycznie nwy i nie mże pchdzić z dstawy d realizacji prjektu u inneg klienta. Z urządzeniami ma być dstarczne prgramwanie d zarządzania. System zarządzający urządzeniami aktywnymi: 1. System musi być zbudwany w architekturze klient serwer, 2. Dstęp d sytemu zarządzania musi być realizwany przez przeglądarkę internetwą lub dedykwaną aplikację (klient GUI), 14

15 3. System musi być zbudwany mdułw, tak aby mżliwe był dinstalwanie mdułu dająceg ddatkwą funkcjnalnść, 4. System zarządzania musi spełniać pdstawwe funkcje: Autmatyczne wykrywanie tplgii sieci Mnitrwanie stanu urządzeń p prtkle SNMP Knfiguracja urządzeń p prtkle SNMP Knfiguracja list dstępu (ACL) na zarządzanych urządzeniach Knfiguracja VLANów na zarządzanych urządzeniach Zarządzenie knfiguracją urządzeń, twrzenie backupów raz grupwe implementwanie knfiguracji przechwywanych w systemie zarządzania Zarządzenie zdarzeniami, przypisywanie alarmów d różneg rdzaju zdarzeń Mżliwść wysyłania alarmów np. mailem lub SMS em Generwanie raprtów w parciu szablny z mżliwścią dstswywania ich d ptrzeb klienta Obrazwanie sieci w pstaci mapki wraz z wyróżnianiem klrami występujących alarmów Lkalizwanie użytkwników p adresie IP lub MAC Mżliwść zdefiniwania plityki zmieniającej ustawienia sieci w przypadku wykrycia ataku sieciweg Mżliwść utwrzenia mapki sieciwej brazującej płączenia sieciwe związane z zarejestrwanym atakiem sieciwym 5. Muszą być dstępne mduły umżliwiające rzbudwę i integrację systemu następujące funkcjnalnści: Zarządzanie dstępem użytkwników z wykrzystaniem 802.1x Zarządzanie klientami na stacjach rbczych w ramach implementacji technlgii Netwrk Access Cntrl Zarządzenie infrastrukturą Wi-Fi z wykrzystaniem kntrlerów bezprzewdwych Zarządzenia mechanizmami QS w tym mnitrwanie parametrów SLA Obsługa infrmacji przesyłanych z wykrzystaniem sflw raz Netstream z urządzeń sieciwych raz brazwanie wyników Zarządzenie systemem telefnii IP Zarządzenie sieciami MPLS raz sieciami VPN w parciu MPLS raz VPLS 6. Niezbędne jest aby system zarządzania był w stanie pdłączyć się i imprtwać dane z Active Directry System pwinien wspierać dstęp dla gści w przypadku wykrzystywania 802.1x System musi mieć mżliwść autmatyczneg twrzenia i rzsyłania raprtów 7. Wymagana jest mżliwść twrzenia knt administratrskich z różnymi pzimami uprawnień, z mżliwścią przypisywania administratrów d grup urządzeń 8. System musi wspierać c najmniej 1400 urządzeń w ramach standardw dstarczaneg sytemu. Różnych prducentów urządzeń sieciwych. 9. Dla wszystkich bsługiwanych standardw urządzeń musi być dstępnie nie tylk mnitrwanie ale również zarządzanie, czyli mżliwść mdyfikacji knfiguracji urządzeń. 10. Musi również mieć mżliwść implementacji rzprsznej, wykrzystując różne serwery d instalacji swich kmpnentów. Wymagania dtyczące serwera Specyfikacja serwera DL380p Gen8 25-SFF CTO Server 1st Prcessr DL380p Gen8 E Kit, 2400 MHZ 1x 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit (R-DIMM/Dual Rank/Lw Vltage) Całkwita wielkść pamięci RAM: 8 GB 15

16 2x 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD Całkwita pjemnść dysków twardych: 600 GB 1x DL380p Gen8 Default PCI Riser Bard 1x Embedded P420i SA Cntrller 1x Ethernet 1GbE 4P 331FLR FIO Adptr 1x 512MB FBWC fr P-Series Smart Array Brak system peracyjneg (Nt Included) LTU 1x Insight Cntrl 1x Insight Cntrl ML/DL/BL FIO Bndl Lic 1x 3Y NBD Practive Care SVC 4.7 PUNKT DYSTRYBUCYJNY Szafy stjące mają być bezwzględnie ustawine na nóżkach i wypzimwane przed mntażem innych urządzeń. Główny Punkt Dystrybucyjny Szafa dystrybucyjna serwerwa 42U 19 wymiarach zew. 800x1000 mm ustawina na ckle wyskści 100 mm. W szafie GPD kable trzeba wprwadzić przez przepust szcztkwy w ckle lub panelu 4U znajdującym się w dlnej części tylnej ściany szafy z przepustem szcztkwym Budwa szafy: 1) Materiał: blacha alucynkw-krzemwa z katdwą chrną antykrzyjną, 2) Klr czarny RAL9005 3) W dachu i pdstawie p dwa twry pd zainstalwanie paneli wentylacyjnych/ zaślepek z włókniną, 4) Panel 4U znajdujące się w dlnej części tylnej ściany szafy z przepustem szcztkwym umżliwiającym wprwadzenie kabli liniwych 5) Drzwi przednie szklane perfrwane p bkach z mżliwścią mntażu praw i lewstrnneg z zamkiem trzypunktwym z klamką, 6) Ściany bczne i tylna zdejmwane, mcwane przy pmcy dwóch zamków jednpunktwych, 7) Sześć pinwych prfili/słupów mntażwych rzstawie 19, z mżliwścią mntwania ddatkwych paneli w pinie, 8) Wytrzymałść statyczna szafy kł 1200kg, 9) Szafa ma spełniać wymgi zabezpieczenia IP20 zgdnie z nrmami PN 92/E /EN / IEC 529, 10) Wszystkie elementy rzłączne tj. drzwi, ściany bczne itd. psiadają linki uziemiające, 11) Perfracja na szerkść 4U na wszystkich ścianach szafy na dle na wyskści kł 40-50cm d pdstawy szafy, 16

17 12) 4 belki pzime mcwane d zewnętrzneg stelaża szafy p 2 z każdej strny przeznaczne d mcwania kabli skrętkwych z mżliwścią dmntwania ddatkwych belek. 13) Mżliwść zastswania kmpletu kół jezdnych, zamiast mntażu na ckle, Wypsażenie szafy ma być zgdne ze specyfikacją materiałwą dłączną d prjektu. 5. WYMAGANIA GWARANCYJNE Należy zapewnić bjęcie wyknanej instalacji gwarancją systemwą prducenta, która zabezpieczy Inwestra/Użytkwnika przed błędami materiałwymi prduktów, kłptami transmisyjnymi, jak i błędami instalacyjnymi Wyknawcy, realizująceg budwę systemu kablwania strukturalneg. Okres gwarancji udzielnej bezpśredni przez prducenta nie mże być krótszy niż 25 lat (Wymagane jest dstarczenie certyfikatu gwarancyjneg prducenta-wytwórcy wszystkich elementów kablwania udzielneg bezpśredni Użytkwnikwi kńcwemu i stanwiąceg 25-letnie zbwiązanie gwarancyjne prducenta w zakresie dtrzymania parametrów wydajnściwych, jakściwych, funkcjnalnych i użytkwych wszystkich elementów ddzielnie i całeg systemu kablwania). Gwarancja na kablwanie pasywne ma być bezpłatną usługą serwiswą ferwaną Użytkwnikwi kńcwemu (Inwestrwi) przez prducenta-wytwórcę kablwania. Ma bejmwać swim zakresem całść systemu kablwania pzimeg, tj. d główneg punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg wraz z kablami krswymi i przyłączeniwymi, w tym również kablwanie pinwe, zarówn dla prjektwanej części lgicznej, jak i telefnicznej. 25 letnia gwarancja systemwa prducenta-wytwórcy ma bejmwać: - gwarancję materiałwą (Prducent-wytwórca zagwarantuje, że jeśli w jeg prduktach pdczas dstawy, instalacji bądź 25-letniej eksplatacji wykryte zstaną wady lub usterki fabryczne, t prdukty te zstaną naprawine bądź wymienine); - gwarancję parametrów łącza/kanału (Prducent-wytwórca zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudwany z jeg kmpnentów przez kres 25 lat będzie charakteryzwał się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymgi stawiane przez nrmę ISO/IEC Am. 1, 2 dla kreślnej kategrii lub klasy wydajnści); - gwarancję aplikacji (Prducent-wytwórca zagwarantuje, że na jeg systemie kablwania przez kres 25 lat będą pracwały dwlne aplikacje (współczesne i pracwane w przyszłści), które zaprjektwane były (lub będą) dla systemów kablwania w rzumieniu nrmy ISO/IEC Am. 1, 2. Okres gwarancji ma być standardw udzielany przez prducenta (wytwórcę wszystkich elementów kablwania), tzn. na warunkach ficjalnych, gólnie znanych, dstępnych i publikwanych. Tym samym świadczenia specjalnie wydłużnych kresach gwarancji wystawine przez prducentów, dstawców, dystrybutrów, pśredników, wyknawców lub innych nie są uznawane za wiarygdne i równważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczny jest d dnia, w którym pdpisan prtkół kńcweg dbiru prac i prducent kablwania wystawił certyfikat gwarancji. Udzielna gwarancja ma pnadt zapewniać naprawę lub wymianę prduktów wadliwych na kszt prducenta (tzn. bejmwać również kszt instalacji, czyli rbciznę w trakcie naprawy, wymiany lub zamiany). prducenta. Warunki udzielenia gwarancji prducenta nie mgą narzucać kniecznści przeprwadzania przeglądów wyknanej instalacji ani pwdwać Użytkwnika/Inwestra bciążenia ksztami serwisu. 17

18 Wszystkie knieczne prace i działania związane z psiadaniem gwarancji lub przywróceniem d stanu bezawaryjnści nie mgą bciążać finansw Użytkwnika/Inwestra przez cały kres trwania serwisu gwarancyjneg. Wszystkie pwyższe warunki mają utrzymane w ciągu całeg 25-letnieg kresu gwarancyjneg, któreg pczątek wyznacza data zarejestrwania instalacji przez prducenta. Certyfikat ma być wystawiny przez prducenta (a nie instalatra, dystrybutra, imprtera czy przedstawiciela prducenta), w języku plskim i psiadać jednznaczny identyfikatr, pzwalający na jeg szybkie dnalezienie w glbalnej bazie danych. Na certyfikacie musi być również umieszczna nazwa biektu/inwestra raz pdstawwe warunki gwarancyjne, z których nie wynika przeniesienie żadnych zbwiązań serwiswych na inne pdmity niż prducent, który udziela gwarancji 25-letniej. W celu zagwarantwania Użytkwnikwi najwyższej jakści parametrów technicznych i użytkwych raz zgdnści ze wszystkimi wymaganiami dkumentacji w zakresie technicznym i funkcjnalnym, niezależnie d kniecznści udzielenia gwarancji 25-letniej, cała instalacja pwinna być nadzrwana w trakcie budwy przez inżynierów ze strny prducenta. Zbudwana infrastruktura kablwa ma być fizycznie sprawdzna przez Prducenta przed dbirem technicznym i wystawieniem certyfikatu gwarancyjneg. Użytkwnik/Inwestr ma d Prducenta trzymać raprt (w j. plskim), ptwierdzający sprawdzenie całej instalacji pd kątem technicznym, funkcjnalnym i administracyjnym raz estetycznym. W celu zabezpieczenia dstarczenia raz ujawnienia prcedury, jak również zapznania Użytkwnika/Inwestra z prawami, bwiązkami i graniczeniami gwarancji, wyknawca ma psiadać aktualną umwę zawartą bezpśredni z prducentem-wytwórcą kablwania (tj. prducentem wszystkich elementów systemu kablwania) regulującą uprawnienia, prcedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkwnikwi przez prducenta kablwania raz zbwiązania każdej ze strn. Pnadt wyknawca ma psiadać dyplmy ukńczenia kursu kwalifikacyjneg przez zatrudninych pracwników w zakresie 1. instalacji, 2. pmiarów, nadzru, wykrywania raz eliminacji uszkdzeń raz 3. prjektwania kablwania strukturalneg, zgdnie z nrmami międzynardwymi raz prcedurami instalacyjnymi prducenta kablwania. Dkumenty mają być przedstawine Zamawiającemu przed pdpisaniem umwy. Dyplmy sprządzne w języku bcym należy dstarczyć wraz z tłumaczeniem na język plski, pświadcznym przez wyknawcę. W celu uzyskania gwarancji, p wyknaniu instalacji firma wyknawcza pwinna zgłsić wnisek certyfikację zbudwaneg systemu d prducenta kablwania. Przykładwy wnisek pwinien zawierać: nazwę instytucji i biektu, w którym jest zbudwan instalację, listę zainstalwanych elementów systemu zakupinych w autryzwanej sieci sprzedaży w Plsce, imienną listę pracwników wyknujących instalację (ukńczny kurs 1 i 2 stpnia), wyciąg z dkumentacji pwyknawczej pdpisanej przez pracwnika pełniąceg funkcję nadzrującą (np. Kierwnik Prjektu) z ukńcznym kursem 3 stpnia raz wyniki pmiarów dynamicznych łączy/kanałów transmisyjnych (Permanent Link/Channel) wszystkich trów miedzianych i światłwdwych według bwiązujących nrm, definiujących parametry transmisyjne lub prcedury pmiarwe kablwania strukturalneg raz według wskazań wymagań w dkumentacji prjektwej. 6. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA Wszystkie kable pwinny być znaczne numerycznie, w spsób trwały, tak d strny gniazda, jak i d strny szafy mntażwej. Te same znaczenia należy umieścić w spsób trwały na gniazdach sygnałwych w punktach przyłączeniwych Użytkwników raz na panelach. Przykładwa knwencja znaczeń kablwania pzimeg na gniazdach kńcwych: 18

19 A/B/C, gdzie: A numer szafy B numer panela w szafie C numer prtu w panelu Przykładwa knwencja znaczeń kablwania pzimeg na panelach krswych: A/B, gdzie: A numer pmieszczenia B numer gniazda w pmieszczeniu Pwyknawcz należy sprządzić dkumentację instalacji kablwej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablwych i rzeczywiste rzmieszczenie punktów przyłączeniwych w pmieszczeniach. D dkumentacji należy dłączyć raprty z pmiarów trów sygnałwych. 7. ODBIÓR I POMIARY SIECI Warunkiem kniecznym dla dbiru kńcweg instalacji przez Inwestra jest uzyskanie gwarancji systemwej prducenta, ptwierdzającej jakść i zgdnść wszystkich zainstalwanych trów transmisyjnych z wymaganiami dkumentacji prjektwej i parametrami zdefiniwanymi przez bwiązujące nrmy. W celu dbiru instalacji kablwania strukturalneg, należy spełnić następujące warunki: 1. Wyknać kmplet pmiarów pis pmiarów części miedzianej. 1. Wyknawstw pmiarów musi być zgdne z nrmą PN-EN 50346:2004/A1+A2: Pmiary należy wyknać dla wszystkich interfejsów kablwania pzimeg raz pinweg (szkieletweg). Należy użyć miernika dynamiczneg (analizatra), który psiada ryginalną i najnwszą wersję prgramwana wewnętrzneg (firmware), umżliwiającą dknanie analizy parametrów, według aktualnie bwiązujących nrm. Cały sprzęt pmiarwy musi psiadać aktualną kalibrację i legalizację (tj. certyfikat ptwierdzający dkładnść jeg wskazań, wydany przez serwis prducenta). Pmiary kablwania miedzianeg (sieci LAN) Miernik d pmiarów kablwania miedzianeg musi charakteryzwać się c najmniej IV klasą dkładnści wskazań wg. IEC /Ed. 3 (np. Fluke DSX-5000), przy czym analizatr bezwzględnie musi psiadać generatr sygnałów, pzwalający na wyknanie fizycznych analizy wszystkich parametrów w paśmie min. 20% wyższym niż limit nrmy dla danej wydajnści kablwania. Pmiary części miedzianej należy wyknać dla maksymalnej wydajnści kablwania, kreślnej w dkumentacji i sknfrntwać z wymaganiami nrm ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN :2011. Na raprcie (sprządznym ddzielnie dla każdeg pmiaru) mają być widczne: wynik pmiaru, identyfikacja łącza, wskazanie nrmy, knfiguracja pmiarwa raz infrmacja pisująca wielkść marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pmiędzy wymaganiem nrmy a pmiarem, zazwyczaj wyrażana w jednstkach dpwiednich dla każdej mierznej wielkści). Raprt pmiarwy ma jednznacznie infrmwać pprawnści pmiaru (dbry/zły, pass/fail) 19

20 W przypadku sieci miedzianej pmiary należy wyknać w knfiguracji pmiarwej: kanału transmisyjneg tj. razem z kablami krswymi (ang. Channel ) przy wykrzystaniu dpwiednich adapterów pmiarwych (z gniazdami referencyjnymi) specyfikwanych przez prducenta sprzętu pmiarweg, Przykładwy miernik DSX-5000 należy wypsażyć w przystawki typu DSX-CHA011S raz 2m kable krswe Kat.7 A zakńczne interfejsem TERA Cat 7 A. Następnie ustawić miernik na ISO11801 Channel Class F A lub EN50173 Channel Class F A raz wybrać typ kabla wskazać kabel skrętkwy S/FTP kat. 7 A. Pmiar każdeg tru transmisyjneg pzimeg (miedzianeg) pwinien zawierać: mapę płączeń, długść płączeń i rezystancje par, późnienie prpagacji raz różnicę późnień prpagacji, tłumienie, NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach, ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach, ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach, RL w dwóch kierunkach, PSAACRF raz PSANEXT lub infrmacje d prducenta, że parametry te są spełnine w danej knfiguracji (wymagany dpwiedni certyfikat wydany przez labratrium pmiarwe) 2. Zastswać się d prcedur certyfikacji kablwania prducenta. Przykładwa prcedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 2.1. Dstawy rzwiązań i elementów zatwierdznych w prjektach wyknawczych zgdnie z bwiązującą w Plsce ficjalną drgą dystrybucji 2.2. Przedstawienia prducentwi listy prduktów nabytych pprzez autryzwany kanał dystrybucji w Plsce Wyknania kablwania strukturalneg w całkwitej zgdnści z bwiązującymi nrmami ISO/IEC 11801, EN , EN , EN dtyczącymi parametrów technicznych kablwania, jak również prcedur instalacji i administracji Ptwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudwaneg kablwania na zgdnść z bwiązującymi nrmami przez przedstawienie certyfikatów pmiarwych wszystkich trów transmisyjnych miedzianych Wyknawca musi psiadać status Licencjnwaneg Przedsiębirstwa Prjektwania i Instalacji, który jest warunkiem udzielania w/w gwarancji przez prducenta W celu zagwarantwania Użytkwnikm kńcwym najwyższej jakści parametrów technicznych i użytkwych, cała instalacja jest weryfikwana przez inżynierów ze strny prducenta. 3. Wyknać dkumentację pwyknawczą Dkumentacja pwyknawcza ma zawierać Raprty z pmiarów dynamicznych kablwania Rzeczywiste trasy prwadzenia kabli transmisyjnych pzimych Oznaczenia pszczególnych szaf, gniazd, kabli i prtów w panelach krswych 20

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Załącznik nr 22 d OPZ WYMAGANIA NADRZĘDNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Instalacja CCTV przy wykrzystaniu kablwania strukturalneg w budynku Starstwa Pwiatweg w Kielcach ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ INSTALACJA OKOBLOWANIA STRUKTURALNEGO (LOGICZNA, TELEFONICZNA) ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...3 2. PODSTAWY OPRACOWANIA...3 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA..4 4. OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA...5 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. UWAGI OGÓLNE... 3 4. DEMONTAŻE... 4 5. ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA... 4 6. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala 2 SPIS RYSUNKÓW 1. IE-1 Schemat strukturalny układu zasilania napięciem 400/230V - budynku ddziału strych zaburzeń psychicznych 2. IE-2 Schemat strukturalny tablicy głównej RG-400/230V 3. IE-3 Schemat

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA 3 4. CZĘŚĆ TECHNICZNA KNALIZACJI TELETECHNICZNEJ... 6 1.1 Zagspdarwanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik nr 2 d frmularza ferty Przedmit zamówienia: dstawa urządzeń sieciwych, szaf serwerwych raz kablwania dla Instytutu Łącznści Państwweg Instytutu Badawczeg w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUILDING & COMPUTER SOLUTIONS Sp. Jawna 09-402 Płck, ul. Górna 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO dla Inwestycji pt.: Budwa sieci kmputerwej dla: Samdzielny

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Knfiguracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Lp Typ zamawian eg Specyfikacja zamawianeg sprzętu raz usług ddatkwych pwiązanych z zamówieniem Zadanie

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyknanie i dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany. Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie (2) znak znacza parametr wymagalny, znak O znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić):

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamwienia/tryby Reda: Część 1 Dstawa i mntaż mebli biurwych dla Urzędu Miasta w Redzie Część

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmitu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmit zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg typu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA 19 KWIETNIA 2015 NOWY SZPITAL WE WSCHOWE 1. Rzkład ddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następując: I. Budynek, w którym znajdują się ddziały: Gineklgiczn Płżniczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Alkacja rwerów w ramach systemu Bike_S - Szczeciński Rwer Miejski Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwe przełączniki 8-prtwe Gigabit Ethernet z 2 sltami SFP raz 4 prtami PE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: Obsługa 8 sltów RJ45 10/100/1000

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Dstawa i mntaż trybun przenśnych w Krzywsądwie Numer głszenia: 109290-2014;

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl Budwa agregatu prądtwórczeg, wiaty dla agregatu prądtwórczeg raz linii kablwej 0,4 kv celem zasilania rezerwweg budynku Zachdnipmrskieg Urzędu Wjewódzkieg w Szczecinie przy ul. Wały Chrbreg 4 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo