Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej"

Transkrypt

1 BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku 9A (Budynek scjaln-usługw-biurwy + Hala 9A jak część prdukcyjna) należącym d Bumar Elektrnika S.A. przy ulicy Plignwej 30 Nrmy Zakres niniejszeg prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach, bwiązujących w chwili twrzenia niniejszej dkumentacji, regulujących zasady prjektwania i dbru urządzeń kablwania strukturalneg raz jeg pracy w kreślnych warunkach śrdwiska. Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są bwiązujące nrmy eurpejskie i międzynardwe, dtyczące wymagań gólnych raz specyficznych dla śrdwiska biurweg: ISO/IEC11801:2002/Am2: Infrmatin technlgy - Generic cabling fr custmer premises PN-EN :2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 1: Wymagania gólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 2: Budynki biurwe; Ddatkwe nrmy eurpejskie związane z planwaniem (prjektwaniem) kablwania, pwłane w prjekcie: PN-EN :2010/A1:2011 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakści; PN-EN :2010/A1:2011 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 2 - Planwanie i wyknawstw instalacji wewnątrz budynków; PN-EN :2005 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 3 Planwanie i wyknawstw instalacji na zewnątrz budynków; Pzstałe nrmy pwłane w prjekcie: PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania - Badanie zainstalwaneg kablwania;

2 PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika infrmatyczna - Implementacja i bsługa kablwania w zabudwaniach użytkwych - Część 3: Testwanie kablwania światłwdweg; IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC Nrmy międzynardwe związane z palnścią pwłki kabla. Uwaga: W przypadku pwłań nrmatywnych niedatwanych bwiązuje zawsze najnwsze wydanie cytwanej nrmy. Wyknawca ma bwiązek wyknać instalację kablwania zgdnie z wymaganiami nrm bwiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych pisanych w dkumentacji prjektwej. System kablwania raz wydajnść kmpnentów musi pzstać w zgdzie z wymaganiami nrm PN-EN : 2011 i ISO/IEC11801:2002/Am2:2010. Wytyczne gólne Ilść i lkalizację stanwisk rbczych, przyjęt na pdstawie aktualnych dla daty wyknywania dkumentacji, wytycznych Użytkwnika i prjektu aranżacji wnętrz. W przypadku zmiany tej kncepcji, stateczna i precyzyjna lkalizacja gniazd lgicznych pwinna być ustalna między Użytkwnikiem, a Wyknawcą w trakcie realizacji; L.p. nr pmieszczenia telefn liczba użytkwników kmputerów stałych gniazd kmputerwe urządzeń a b a e a b 1 1

3 19 31c d e f b Razem Wszystkie elementy pasywne (miedziane i światłwdwe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krswe) składające się na kablwanie strukturalne muszą być trwale znaczne nazwą lub znakiem firmwym teg sameg prducenta kablwania i pchdzić z jednlitej ferty reprezentującej kmpletny system w takim zakresie, aby zstały spełnine warunki niezbędne d uzyskania bezpłatneg certyfikatu gwarancyjneg w/w prducenta; Budynek 9A ma być bsługiwany przez Punkt Dystrybucyjny znajdujący się w części usługwej na 1 piętrze, pmieszczenie nr 2.9. W tym celu trzeba: Zainstalwać szafę dystrybucyjną stjącą rzstawie 19 wyskści 42U, szerkści 800mm i głębkści 1000mm. Szkielet pwinien być wypsażny w przednie drzwi szklane i tylne perfrwane. Drzwi pwinny psiadać klamki wychylne. Zawiasy d drzwi pwinny być przekładane tak, aby istniała mżliwść ich twierania w lewą, jak i prawą, strnę. Zdejmwane słny bczne z pełnej blachy stalwej. Wszystkie drzwi i słny bczne pwinny być zamykane na kluczyk. Z uwagi na sprzęt aktywny, jaki będzie zainstalwany w szafie, dach szafy pwinien być perfrwany i wypsażny w panel wentylacyjny z termstatem. Szafa pwinna być umieszczna na ckle z wysuwaną ramą wsprczą zabezpieczającą szafę przed przewróceniem pdczas wysuwania ciężkich urządzeń zainstalwanych na prwadnicach. Ckół pwinien mieć mżliwść wypzimwania szafy. W szafie pwinien znajdwać się zamntwany kmplet linek uziemiających. Szafa pwinna być wyknana z blachy stalwej. Preferwany klr szafy RAL Przykładwa szafa : ZPAS SZB SE19 WZ-SZBSE Wypsażenie pasywne w szafie pwinny zstać dbrane w jednlitym klrze, aby zachwać estetyczny wygląd. Wszystkie elementy zgdne ze standardem 19. 2x Panel FO 1U z 24 plami kmutacyjnymi, 32 pla wypełnine prtami duplekswymi S.C. 1x Panel krswy 1U mdularny, ekranwany kat 5e, z 24 twrami, wypełninymi 9 ekranwanymi mdułami gniazd RJ45 SL FTP kat 5e. Panel ma być wypsażny w półkę pdtrzymującą kable tak zwane rganizery 1U p jednej sztuce dla FO i RJ45. Budwa i wypsażenie panelu pwinny zapewniać zabezpieczenie interfejsów światłwdwych przed kurzem, tj. pwinny być stswane zatyczki d

4 adapterów i zaślepki pustych miejsc, panel pwinien psiadać dpwiednie przepusty d prwadzenia kabli i nie psiadać dużych niezabezpiecznych przed kurzem twrów. Panel ma psiadać dpwiednie wypsażenie zapewniające trwałe mcwanie kabla światłwdweg w budwie panelu. Panel ma psiadać dpwiednie elementy służące d prwadzenia i składwania zapasu włókien światłwdwych. Ze względu na łatwść implementacji płączeń światłwdwych i ewentualne serwiswanie raz zmiany wymagany jest panel knstrukcji szufladwej. Panel ma być wypsażny w półkę pdtrzymującą kable. Listwa zasilająca pinwa jednfazwa 16A (min. 4 gniazd C13, min. 4 gniazda z blcem, zabezpieczenie przeciwprzepięciwe). Zamntwać urządzenie d pdtrzymywania napięcia - UPS typu rack 19 2U firmy APC 750VA (mdel SUA750RMI2U lub SMT750RMI2U) plus karta d zdalneg mnitrwania AP9630. D pmieszczenia 2.9 w części usługwej, dprwadzić zasilanie 1 fazwe 230V zakńczne dwma gniazdami z blcami w tylnej części szafy na wyskści kł 20 centymetrów d pdłgi szafy w celu pdłączenia 2 listew zasilających 16A dla urządzeń aktywnych i UPS-a. Pmieszczenie 2.9 pwinn psiadać świetlenie użytkwe. Pzime kablwanie lgiczne miedziane: 4 parwy kabel ekranwany F/UTP kategrii 5e. Maksymalna długść (d punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg) nie mże przekrczyć 90 metrów. Gniazda kńcwe natynkwe należy zamntwać na skśnej płycie człwej z mżliwścią mntażu jedneg lub dwóch mdułów gniazda RJ45 (45x45). Pzime kablwanie lgiczne światłwdwe: kabel FO uniwersalny z pwłki LSZH d prwadzenia wewnątrz budynków, wielmdwy 50/125, kategria włókien OM2. Dpuszczny mntaż skrzynek (przełącznice światłwdwe) w celu senswneg, eknmiczneg rzprwadzenia kabli pmiędzy szafą dystrybucyjna a kńcwymi gniazdami u użytkwników. Gniazda kńcwe natynkwe należy zamntwać na skśnej płycie człwej z mżliwścią mntażu jedneg lub dwóch mdułów gniazda SC duplex. Okablwanie pzime ma być prwadzne w krytkach pdsufitwych w krytarzach i krytkach natynkwych w pmieszczeniach biurwych i labratryjnych. Okablwanie pinwe, szkieletwe, ma być prwadzne w kanałach technicznych na dpwiednich drabinkach. Spsób prwadzenia kablwania pinweg i pzimeg w prjektwanych trasach kablwych pwinien umżliwiać dłżenie ddatkweg kablwania w późniejszym czasie, również p ddaniu biektu d użytkwania. Kryta pwinny uwzględniać maksymalne bciążenie, p ich ewentualnym dpełnieniu. Wszystkie metalwe elementy nśne, szafy dystrybucyjne raz urządzenia aktywne należy uziemić by zapewnić chrnę przeciwprażeniwą i zapbiec pwstawaniu zakłóceń, zgdnie z dpwiednimi nrmami. Przy układaniu kabli należy zstawić zapas k. 2m kabla przy szafach dystrybucyjnych.

5 Układanie kablwania musi zapewnić spełnienie wszystkich reżimów technlgicznych dtyczących m.in. siły wyciągania, prmieni gięcia, mcwania itp. Wszystkie kable pwinny być znaczne numerycznie, w spsób trwały, d strny gniazda i d strny szafy dystrybucyjnej. Te same znaczenia należy umieścić w spsób trwały na gniazdach telekmunikacyjnych i panelach krswych według pdaneg wzru: Symbl lkalizacji / nr pmieszczenia / nr gniazda liczny d lewej d prawej w tym samy pmieszczeniu Symbl lkalizacji : H Hala 9A, 0 parter w budynku usługwym 9A, 1 pierwsze piętr w budynku usługwym 9A Dla przykładu drugie gniazd w pmieszczeniu 15 na Hali 9A: H/15/2 Prducent ferwaneg systemu kablwania musi spełniać wymagania jakściwe ptwierdzne dpwiednimi certyfikatami lub prgramami, np. ISO 9001, itp. Sieć kablwania strukturalneg ma być bjęta bezpłatną gwarancją systemwą prducenta kablwania na czas minimum 25 lat, tj. taką, która bejmuje niezawdne działanie kmpnentów pasywnych raz mżliwść uruchmienia wyznaczneg zestawu aplikacji we wszystkich trach transmisyjnych pdczas trwania całeg kresu gwarancyjneg. Z uwagi na prwadzenie linii kablwych wzdłuż ciągów ewakuacyjnych raz w pmieszczeniach, w których przebywają ludzie materiały, z których wyknane jest kablwanie muszą spełniać dpwiednie nrmy dtyczące bezpieczeństwa. Całść kablwania ma pdlegać certyfikacji ptwierdzającej jakść zainstalwaneg kablwania i spełnienie wymagań dtyczących danej kategrii z wykrzystaniem sprzętu pmiarweg psiadająceg dpwiednią i ważną hmlgację. ODBIÓR I POMIARY SIECI Warunkiem kniecznym dla dbiru kńcweg instalacji przez Inwestra jest uzyskanie gwarancji systemwej prducenta ptwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalwanych trów na zgdnść parametrów z wymaganiami nrm Klasy D / Kategrii 5 wg bwiązujących nrm. W celu dbiru instalacji kablwania strukturalneg należy spełnić następujące warunki: 1. Wyknać kmplet pmiarów pis pmiarów części miedzianej i światłwdwej. Wyknawstw pmiarów pwinn być zgdne z nrmą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pmiary sieci światłwdwej pwinny być wyknane zgdnie z nrmą PN-EN :2009/A1:2010. Pmiary należy wyknać dla wszystkich interfejsów kablwania pzimeg raz szkieletweg.

6 Należy użyć miernika dynamiczneg (analizatra), który psiada wgrane prgramwanie umżliwiające pmiar parametrów według aktualnie bwiązujących nrm. Sprzęt pmiarwy musi psiadać aktualny certyfikat kalibracyjny, ptwierdzający dkładnść jeg wskazań. Analizatr kablwania wykrzystany d pmiarów musi charakteryzwać się przynajmniej IV klasą dkładnści wg IEC /Ed. 3 (prpnwane urządzenia t np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800). Pmiar każdeg tru transmisyjneg pzimeg (miedzianeg) pwinien zawierać: mapę płączeń, długść płączeń i rezystancje par, późnienie prpagacji raz różnicę późnień prpagacji, tłumienie, NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach, ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach, ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach, RL w dwóch kierunkach, Tłumienie światłwdweg tru transmisyjneg mże być wyznaczne za pmcą miernika spadku mcy ptycznej lub reflektmetru. Pmiar tłumienia mcy ptycznej należy wyknać przy wykrzystaniu metdy wtrąceniwej z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym. Przy pmiarze reflektmetrem należy użyć rzbiegówki raz dbiegówki w celu kreślenia jakści wszystkich złączy. Niezależnie d użyteg sprzętu pmiarweg kmpletny pmiar tłumienia każdeg dupleksweg tru transmisyjneg pwinien być przeprwadzny w dwie strny w dwóch knach transmisyjnych dla dwóch włókien (chyba że typ złącza uniemżliwia taką prcedurę): d punktu A d punktu B w knie 850nm i 1300nm (MM) / 1310nm i 1550nm (SM) d punktu B d punktu A w knie 850nm i 1300nm (MM) / 1310nm i 1550nm (SM) Na raprtach pmiarów pwinna znaleźć się infrmacja pisująca wielkść marginesu (inaczej zapasu, tj. różnicy pmiędzy wymaganiem nrmy a pmiarem, zazwyczaj wyrażana w jednstkach dpwiednich dla każdej mierznej wielkści). 2. Zastswać się d prcedur certyfikacji kablwania prducenta. Przykładwa prcedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 2.1. Dstawy rzwiązań i elementów zatwierdznych w prjektach wyknawczych zgdnie z bwiązującą w Plsce ficjalną drgą dystrybucji 2.2. Przedstawienia prducentwi faktury zakupu twaru (listy prduktów) nabyteg u Autryzwaneg Dystrybutra w Plsce.

7 2.3. Wyknania kablwania strukturalneg w całkwitej zgdnści z bwiązującymi nrmami ISO/IEC 11801, EN , EN , EN dtyczącymi parametrów technicznych kablwania, jak również prcedur instalacji i administracji Ptwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudwaneg kablwania na zgdnść z bwiązującymi nrmami przez przedstawienie certyfikatów pmiarwych wszystkich trów transmisyjnych miedzianych Wyknawca musi psiadać status Licencjnwaneg Przedsiębirstwa Prjektwania i Instalacji, ptwierdzny umwą typu NDI zawartą z prducentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez prducenta W celu zagwarantwania Użytkwnikm kńcwym najwyższej jakści parametrów technicznych i użytkwych, cała instalacja jest weryfikwana przez inżynierów ze strny prducenta. UWAGI: Obiekt Hala 9A jest biektem typu prdukcyjneg specyficznych warunkach śrdwiskwych Galwanizernia. Inwestr musi zapewnić ddatkwe słny raz użyć dpwiednich materiałów dla teg typu śrdwiska gdzie t jest knieczne, aby kablwanie światłwdwe wraz z gniazdkami miał dpwiednią szczelnść i zachwały wszystkie nrmy bezpieczeństwa. P zakńczeniu prac instalatrskich knieczne jest wyknanie kmpletnej dkumentacji pwyknawczej przez wyknawcę. B. Wytyczne prjektwe sieć telefnicznej. D budynku dprwadzny jest 100 parwy kabel telefniczny. Należy zdemntwać istniejącą szafkę telefniczną i w jej miejsce zainstalwać przełącznicę szafkwą 510 E dla 340 par wypsażną w łączówki nierzłączne KRONE. Wszystkie gniazda telefniczne płączyć z przełącznicą wejściwą kablem telefnicznym dwuparwym w ekranie.