01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN"

Transkrypt

1 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

2 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółwe dtyczące wyknania i dbiru rbót instalacji wdn-kanalizacyjnych. 1.2 Zakres stswania SST Specyfikacja techniczna stswana jest jak dkument przetargwy i kntraktwy przy zlecaniu i realizacji rbót wymieninych w punkcie Zakres rbót bjętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej stanwią wymagania dtyczące wyknania i dbiru rbót instalacji wdn-kanalizacyjnej. W skład instalacji wdn-kanalizacyjnej wchdzą: -Instalacja wdy zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej: Wyknanie wewnętrznej instalacji wdy zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej; Wyknanie pdłączenia d istniejącej instalacji wdy zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej; Wyknanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu ; Mntaż przewdów z rur PEX-a, w rurkach PESZLA; Mntaż łączników i uchwytów d rur PEX-a; Wyknanie pdejść d armatury z kształtek; Mntaż baterii sanitarnych Mntaż przyłączy elastycznych d armatury; Próby ciśnieniwe, płukanie i dezynfekcja instalacji. -Instalacja kanalizacji sanitarnej: Wyknanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; Wyknanie pdłączeń d istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej; Wyknanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu; Mntaż rurciągów raz pdejść dpływwych z PCV Ø mm; Mntaż kształtek PVC raz uszczelek gumwych; Zamntwanie umywalki, płuczki ustępwej; Przeprwadzenie próby szczelnści instalacji. 1.4 Określenia pdstawwe Stswane kreślenia pdstawwe są zgdne z bwiązującymi przepisami techniczn-budwlanymi, dpwiednimi Plskimi Nrmami. Instalacja wdciągwa zespół pwiązanych ze sbą elementów służących d zapatrywania w wdę biektu budwlaneg i jeg tczenia, stanwiących całść techniczn-użytkwą Instalacja ciepłej wdy - część instalacji wdciągwej służąca d przygtwania i dprwadzenia d punktów czerpalnych wdy pdwyższnej temperaturze, uznanej za użytkwą Instalacja kanalizacyjna - zespół pwiązanych ze sbą elementów służących d dprwadzania ścieków z biektu budwlaneg i jeg tczenia d sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub inneg dbirnika.. Próba szczelnści badanie mające na celu sprawdzenie szczelnści instalacji przed ddaniem d eksplatacji.

3 3 1.5 Ogólne wymagania dtyczące rbót Wyknawca ustanwi system zapewnienia jakści, aby należycie stswać się d wymagań kntraktu. System ten będzie zgdny z wymaganiami pdanymi w kntrakcie. Inspektr będzie uprawniny d kntrli systemu w każdym jeg aspekcie. Szczegółwe infrmacje na temat wszystkich prcedur i dkumentów stwierdzających stswanie się d nich, będą przedkładane Inspektrwi d wiadmści na jeg żądanie. Wyknawca rbót jest dpwiedzialny za jakść wyknania rbót, ich zgdnść z dkumentacją prjektwą, SST i pleceniami Inspektra Nadzru. Rbty budwlan mntażwe pwinny być prwadzne zgdnie z bwiązującymi przepisami w zakresie: chrny śrdwiska w czasie wyknywania rbót, bezpieczeństwa i higieny pracy raz z zapewnieniem chrny własnści publicznej i prywatnej. 2. MATERIAŁY Jakść materiałów, elementów i wyrbów dstarczanych na budwę pwinna być zgdna z wymaganiami nrm, a w przypadku braku nrm - z wymaganiami kreślnymi w Aprbatach Technicznych i pwinna być kntrlwana na bieżąc przy każdej dstawie na budwę. Materiały, które nie psiadają dpwiednich zaświadczeń jakści, wydanych na pdstawie nrm lub aprbat technicznych, alb nie psiadają świadectw dpuszczenia, nie pwinny być stswane. Dpuszcza się stswanie materiałów, elementów i wyrbów zarówn krajwych jak i z imprtu, przy czym materiały imprtwane muszą psiadać świadectwa zgdnści z PN (BN) i aprbatami technicznymi. Wyknawca jest zbwiązany zapewnić dpwiednie warunki składwania, magazynwania, rzładunku i transprtu na budwie wszystkich materiałów, elementów i wyrbów zgdnie z wymaganiami kreślnymi w "Warunkach technicznych wyknania rbót budwlan-mntażwych" raz szczegółwymi wymaganiami kreślnymi przez prducentów lub dstawców. Wyknawca uzyska przed wbudwaniem wyrbu akceptację Inspektra. 2.1 Instalacja wdciągwa Rury z pliprpylenu łącznye na kształtki zaciskwe. 2.2 Armatura czerpalna Bateria umywalkwa. Zawór spłukujący. Zawry czerpalne. 2.3 Kanalizacja sanitarna Rury kanalizacji deszczwej PVC-U. 3. SPRZĘT Rdzaje, ilści i parametry techniczne sprzętu kreśla prjekt rganizacji rbót budwlanych i mntażwych raz instrukcja techniczna mntażu dla pszczególnych rbót lub ich części mntwanych z gtwych elementów. Sprzęt zmechanizwany pdlegający przepism dzrze technicznym musi psiadać aktualne dkumenty uprawniające d jeg eksplatacji.

4 4 Sprzęt zmechanizwany i pmcniczy pwinien mieć trwały i wyraźny napis kreślający jeg isttne właściwści techniczne, np.: udźwig, nśnść, ciśnienie itp. Wyknawca jest zbwiązany d używania jedynie takieg sprzętu, który nie spwduje niekrzystneg wpływu na jakść wyknywanych rbt. Sprzęt pwinien być używany zgdnie z jeg przeznaczeniem raz pwinien spełniać wymagania kreślne drębnymi przepisami, w szczególnści przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprzęt będący własnścią Wyknawcy lub wynajęty d wyknania rbót ma być utrzymywany w dbrym stanie i gtwści d pracy. Będzie n zgdny z nrmami chrny śrdwiska i przepisami dtyczącymi jeg użytkwania. Jakiklwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachwania warunków kntraktu, zstaną przez Inspektra zdyskwalifikwane i nie dpuszczne d rbót. 4. TRANSPORT Wyknawca jest zbwiązany d stswania takich śrdków transprtu, które nie wpłyną niekrzystnie na stan i jakść transprtwanych materiałów i wyrbów budwlanych. D transprtu materiałów budwlanych d wbudwania należy zastswać urządzenia i sprzęt, które nie mgą stanwić zagrżenia dla tczenia raz śrdwiska. Wyrby z twrzyw sztucznych są pdatne na uszkdzenia mechaniczne, w związku z czym: należy chrnić je przed uszkdzeniami pchdzącymi d pdłża, na którym są składwane lub przewżne, zawiesi transprtwych, stswania niewłaściwych urządzeń i metd przeładunku; należy zachwać szczególną strżnść przy pracach w bniżnych temperaturach zewnętrznych, pnieważ pdatnść na uszkdzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; rury w prstych dcinkach należy składwać w stsach na równym pdłżu, na pdkładkach drewnianych szerkści nie mniejszej niż 0,1m i w dstępach 1 d 2m. Nie przekraczać wyskści składwania k. 1m dla rur mniejszych średnicach i 2m dla rur większych średnicach (jeśli szczegółwe wymagania nie stanwią inaczej); transprt pwinien być wyknywany pjazdami dpwiedniej długści tak, by wlne kńce wystające pza skrzynię ładunkwą nie były dłuższe niż 1 metr. Rury w kręgach pwinny w całści leżeć na płask na pwierzchni ładunkwej; przy załadwaniu rur nie mżna ich rzucać ani przetaczać p pchylni. Twrzywa sztuczne mają graniczną dprnść na pdwyższną temperaturę i prmieniwanie UV, w związku z czym należy chrnić je przed: długtrwałą ekspzycją słneczną, nadmiernym nagrzewaniem d źródeł ciepła.

5 5 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Wymagania gólne Wszystkie rbty budwlan-mntażwe muszą być prwadzne zgdnie z: umwą; prjektem budwlanym; pleceniami rganów kntrlujących i nadzrujących; warunkami technicznymi wyknania rbót; bwiązującymi przepisami prawa. 5.2 Instalacja wdn kanalizacyjna Rurciągi instalacji wdy łączne będą na kształtki zaciskwe przez zgrzewanie. Wymagania gólne dla płączeń zgrzewanych i gwintwanych kreślne są w tmie II Warunków technicznych wyknania i dbiru rbót. Rurciągi instalacji kanalizacji łączne będą na wcisk. Wymagania gólne dla płączeń na wcisk kreślne są w tmie II Warunków technicznych wyknania i dbiru rbót. Przed układaniem przewdów należy sprawdzić trasę raz usunąć mżliwe d wyeliminwania przeszkdy, mgące pwdwać uszkdzenie przewdów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betnwej i muru). Przed zamntwaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane d zamntwania nie psiadają uszkdzeń mechanicznych raz czy w przewdach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny spsób uszkdznych nie wln używać. Klejnść wyknywania rbót: Wyznaczenie miejsca ułżenia rur. Wyknanie gniazd i sadzenie uchwytów. Przecinanie rur. Załżenie tulei chrnnych. Wyknanie płączeń. W miejscach przejść przewdów przez ściany i strpy nie wln wyknywać żadnych płączeń. Przejścia przez przegrdy budwlane wyknać w tulejach chrnnych. Wlną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić dpwiednim materiałem termplastycznym. Wypełnienie pwinn zapewniać jedynie mżliwść siweg ruchu przewdu. Długść tulei pwinna być większa d grubści ściany lub strpu. Przejścia przez przegrdy kreślne jak granice ddzielenia pżarweg należy wyknywać za pmcą dpwiednich tulei zabezpieczających. Przewdy pinwe należy mcwać d ścian za pmcą uchwytów umieszcznych c najmniej c 3,0 m, przy czym na każdej kndygnacji musi być zastswany c najmniej jeden uchwyt. Wszelkie widczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pkryte statecznymi pwłkami wykńczeniwymi (w tym w szczególnści przewdy, izlacje, zamcwania, pdwieszenia, knstrukcje wsprcze, etc.), niezależnie d pkrycia dpwiednią pwłką zabezpieczającą, należy pkryć pwłką malarską w klrze wskazanym przez Inwestra (różne klry w różnych bszarach i w dniesieniu d różnych instalacji). Należy zastswać pwłki malarskie dpwiednie d rdzaju malwanej pwierzchni, zapewniające dpwiednią trwałść raz estetykę instalacji. Wytyczne kreślające, w których bszarach

6 6 należy zastswać ddatkwe pwłki malarskie, na których elementach instalacji raz typ i klr pwłk zstaną przekazane na etapie wyknywania instalacji. 5.3 Mntaż izlacji Mntaż izlacji cieplnej rzpczynać należy p uprzednim przeprwadzeniu wymaganych prób szczelnści, raz p ptwierdzeniu prawidłwści wyknania pwyższych rbót prtkłem dbiru. Pwierzchnia rurciągu lub urządzenia pwinna być czysta i sucha. Nie dpuszcza się wyknywania izlacji cieplnych na pwierzchniach zanieczyszcznych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczne d wyknania izlacji cieplnych pwinny być suche, czyste i nie uszkdzne, a spsób składwania materiałów na stanwisku pracy pwinien wykluczać mżliwść ich zawilgcenia lub uszkdzenia. Całść rbót przeprwadzić zgdnie z instrukcją mntażu prducenta. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Wymagania gólne Wyknawca ustanwi system zapewnienia jakści, aby należycie stswać się d wymagań kntraktu. System ten będzie zgdny z wymaganiami pdanymi w kntrakcie. Inspektr będzie uprawniny d kntrli systemu w każdym jeg aspekcie. Szczegółwe infrmacje na temat wszystkich prcedur i dkumentów stwierdzających stswanie się d nich, będą przedkładane Inspektrwi d wiadmści na jeg żądanie. 6.2 Pbieranie próbek Jeżeli każe się t knieczne, na plecenie Inspektra będą pbierane próbki materiałów. Wyknawca będzie przeprwadzać ddatkwe badania tych materiałów, które budzą wątpliwść c d jakści, ile kwestinwane materiały nie zstaną przez Wyknawcę usunięte lub ulepszne z własnej wli. Kszty tych ddatkwych badań pkrywa Wyknawca tylk w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kszty te pkrywa Zamawiający. 6.3 Badania i pmiary Wszystkie badania i pmiary będą przeprwadzne zgdnie z wymaganiami nrm. W przypadku, gdy nrmy nie bejmują jakiegklwiek badania wymaganeg w Ogólnej Specyfikacji Technicznej lub Szczegółwej Specyfikacji Technicznej, stswać mżna wytyczne krajwe, alb inne prcedury zaakceptwane przez Inspektra. Przed przystąpieniem d pmiarów lub badań Wyknawca pwiadmi Inspektra rdzaju, miejscu i terminie pmiaru lub badania. P wyknaniu pmiaru lub badania Wyknawca przedstawi na piśmie ich wyniki d akceptacji Inspektra. 6.4 Raprty z badań Wyknawca będzie przekazywać Inspektrwi kpie raprtów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie kreślnym w prgramie zapewnienia jakści. Wyniki badań (kpie) będą przekazywane Inspektrwi na frmularzach według dstarczneg przez nieg wzru lub innych, przez nieg zaaprbwanych. 6.5 Próby kńcwe Wyknawca przeprwadzi wymagane próby kńcwe zgdnie z wymaganiami kreślnymi w kntrakcie w zakresie kreślnym w Szczegółwych Specyfikacjach Technicznych i w bwiązujących Nrmach raz w stswnych Aprbatach Technicznych.

7 7 Wyknawca pwiadmi Inspektra z 5-dniwym wyprzedzeniem dacie, p której będzie gtwy d przeprwadzenia każdej z prób kńcwych, a próby te zstaną przeprwadzne w ciągu 14 dni p tej dacie, w dniu wyznacznym przez Inspektra. Wyknawca przedłży Inspektrwi pświadczny wynik tych prób. 6.6 Szczegółwe sprawdzenia Pnadt należy przeprwadzić następujące sprawdzenia: Zgdnści z prjektem. Ułżenia przewdów. Odchylenia si przewdu. Odchylenia spadku. Zabezpieczenia przewdu przy przejściach przez przeszkdy. Kntrli płączeń. Wyknania izlacji. Szczelnści przewdu. Materiały przeznaczne d wbudwania muszą psiadać dpwiednie atesty raz być zaakceptwane przez Inspektra Nadzru. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady bmiaru rbót Obmiaru rbót dknuje Wyknawca zgdnie z wymaganiami warunków kntraktu. Wyniki bmiaru będą wpisane d księgi bmiaru. Jakiklwiek błąd lub przeczenie (puszczenie) w ilściach pdanych w przedmiarze rbót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wyknawcy d bwiązku ukńczenia wszystkich rbót. Błędne dane zstaną pprawine wg instrukcji Inspektra na piśmie. Obmiar gtwych rbót będzie przeprwadzny z częstścią wymaganą d celu miesięcznej płatnści na rzecz Wyknawcy lub w innym czasie, kreślnym w kntrakcie lub czekiwanym przez Wyknawcę i Inspektra. 7.2 Czas przeprwadzania bmiaru Obmiary będą przeprwadzane przed wystawieniem świadectwa płatnści, a także w przypadku występwania dłuższej przerwy w rbtach i zmiany Wyknawcy rbót. Obmiar rbót zanikających przeprwadza się w czasie ich wyknywania. Obmiar rbót pdlegających zakryciu przeprwadza się przed ich zakryciem. 7.3 Jednstka bmiarwa Jednstką bmiarwą jest: 1m dla : -Rurciągów wdy zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. -Rurciągów kanalizacyjnych. -Otuliny termicznej rurciągów. 1m 2 dla -Wyknywania i zamurwania przekuć, bruzd. 1 szt. dla: -Zawrów czerpalnych wraz z pdejściami. -Wszystkich baterii sanitarnych. 1 kpl. dla:

8 8 - Umywalki; -Ustępów ze spłuczką typu np. GEBERIT. 8. ODBIÓR ROBÓT Pszczególne etapy rbót pwinny być debrane i zaakceptwane przez Inspektra Nadzru. Odbiru rbót (stwierdzenie wyknania zakresu rbót przewidzianeg w dkumentacji) dknuje Inspektr Nadzru, p zgłszeniu przez Wyknawcę rbót d dbiru. Odbiór pwinien być przeprwadzny w czasie umżliwiającym wyknanie ewentualnych pprawek bez hamwania pstępu rbót. Rbty pprawkwe Wyknawca wykna na własny kszt w terminie ustalnym z Inspektrem Nadzru. Odbiry rbót zanikających i ulegających zakryciu należy prwadzić w miarę pstępu rbót, kntrlując ich jakść. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pzytywne, wyknane rbty należy uznać za zgdne z wymaganiami. Jeżeli chciaż jedn badanie dał wynik ujemny, wyknane rbty należy uznać za niezgdne z wymaganiami nrm i kntraktu. W takiej sytuacji Wyknawca jest zbwiązany dprwadzić rbty d zgdnści z nrmą i dkumentacją prjektwą, przedstawiając je d pnwneg dbiru. Próby : Sprawdzenie kmpletnści i pprawnści wyknania rbót pddanych próbm, pprzez weryfikację ich zgdnści z dkumentacją prjektwą. Sprawdzenie mntażu instalacji pddanej próbm w zakresie usytuwania i zamntwania elementów instalacji, wyknania płączeń, zamcwań i pdpór. Sprawdzenie działania wszystkich części ruchmych instalacji pprzez uruchmienie ich ręczne (tam, gdzie t mżliwe). Sprawdzenie czystści i drżnści elementów dstępnych instalacji. Sprawdzenie skutecznści działania wszystkich elementów, załączania, sterwania i regulacji. 9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI Zasady rzliczania i płatnści za wyknane rbty stanwią warunki szczegółwe kreślne w umwie wyknanie rbót budwlanych. Płatnść należy przyjmwać na pdstawie jednstek bmiarwych według punktu 7 niniejszej specyfikacji. Pdstawą płatnści jest cena jednstkwa, kreślna w fercie przez Wyknawcę rbót za jednstkę bmiarwą, ustalną dla danej pzycji przedmiaru. Przepisy związane: PN-92/B PN-92/B PN-92/B Kanalizacja, przewdy kanalizacyjne. Wymagania i badania przy dbirze. Instalacje wdciągwe. Wymagania w prjektwaniu. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w prjektwaniu. Inne dkumenty:

9 9 Instrukcje techniczne prducenta. Warunki techniczne wyknania i dbiru rurciągów z twrzyw sztucznych ; wydane przez Plską Krprację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazwej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rk.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM - PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ROZBUDOWA INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU w POLKOWICACH UL.MONIUSZKI 18-22 KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: POLKOWICE, UL. MONIUSZKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKÓW PTBS SP. Z O.O POLKOWICE UL.MONIUSZKI 23-31 KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: POLKOWICE, UL.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP 644-101-94-28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZYBUDOWANEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MOTYLEWSKIEJ 9 W PILE INSTALACJE SANITARNE OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Wymagania ogólne... str.2. 3. Roboty rozbiórkowe CPV 45111000-8... str.13. 5.1 Roboty posadzkarskie CPV 45430000-0... str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Wymagania ogólne... str.2. 3. Roboty rozbiórkowe CPV 45111000-8... str.13. 5.1 Roboty posadzkarskie CPV 45430000-0... str. SPECYFIKACJA TECHNICZNA W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T R E M O N T U P O R T I E R N I W Z A M K U P I A S T O W S K I M W L E G N I C Y CZĘŚĆ BUDOWLANA OBIEKT ADRES INWESTOR ZAMEK PIASTOWSKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmit prjektu: REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkła Pdstawwa nr 10 w Łmży INWESTOR: Miast Łmża JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 10.1. Normy. 10.2. Inne. zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 10.1. Normy. 10.2. Inne. zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania, Specyfikacje Techniczne - str. 15 zakup kmpletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów raz transprt na miejsce wbudwania, wyknanie rbót mntaŝwych, wyknanie pdłączenia urządzeń, zarbienie i pdłączenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE SANITARNE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pppptwck.pl Otwck: Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz z zadaszeniem i dnwieniem elewacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl Krzyżwice: Budwa stacji uzdatniania wdy w Gminie Pawłwice wraz z siecią wdciągwą i instalacjami ftwltaicznymi - budwa stacji uzdatniania wdy w Warszwicach Numer głszenia: 116284-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl Budwa agregatu prądtwórczeg, wiaty dla agregatu prądtwórczeg raz linii kablwej 0,4 kv celem zasilania rezerwweg budynku Zachdnipmrskieg Urzędu Wjewódzkieg w Szczecinie przy ul. Wały Chrbreg 4 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13 Obiekt (nazwa i adres): Dm Pmcy Spłecznej Zameczek Lkalizacja Kuźnia Niebrwska, gmina Pilchwice ul. Knurwska 13 Inwestr (imię i nazwisk/ nazwa, adres): Pwiat Gliwicki Gliwice ul. Zygmunta Stareg 17 Jednstka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

ST 01.04. (CPV) 45261210-9

ST 01.04. (CPV) 45261210-9 ST 01.04. (CPV) 45261210-9 PROJEKTU BUDOWY KOLUMBARIÓW "Q" NA CMENTARZU WOJSKOWYM W WARSZAWIE 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmit ST... 2 1.2. Zakres stswania ST... 2 1.3. Określenia pdstawwe.... 2 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie remntu części III piętra tj. sali 317, krytarza i łazienki w budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIÓW ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA ul. Kściuszki 2,

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUILDING & COMPUTER SOLUTIONS Sp. Jawna 09-402 Płck, ul. Górna 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO dla Inwestycji pt.: Budwa sieci kmputerwej dla: Samdzielny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt części budynku zlkalizwaneg przy ul. Kasprwicza 1 w Olsztynie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI KUP W KM 17+575 DO KM 19+340 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł prjektu: PROJEKT BUDYNKU BIUROWEGO PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS PRZY UL. SŁOWACKIEGO W SANDOMIERZU DZ. NR EWID. 1510/4 Inwestr: KASA ROLNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Przetarg nieograniczony ZP/PN/1/2015 Numer ogłoszenia: 33651-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gdańsk: Przetarg nieograniczony ZP/PN/1/2015 Numer ogłoszenia: 33651-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wbpg.rg.pl Gdańsk: Przetarg niegraniczny ZP/PN/1/2015 Numer głszenia: 33651-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH (KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR, STYMULATOR,

Bardziej szczegółowo

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Bielsk-Biała, dnia 31.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budwa gminneg punktu selektywnej zbiórki dpadów kmunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Numer głszenia w BZP: 195066-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grzw-wlkp.s.gv.pl Grzów Wielkplski: ROZBIÓRKA KOMINA, ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE NOWEGO KOMINA PRZY

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukdopiewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukdopiewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zukdpiew.pl Dpiew: Budwa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radsnej w miejscwści Skórzew (Nr rejestru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. Świętchłwice: Dstawa wrków fliwych, treb reklamwych raz zapinek Numer głszenia: 16864-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem", ul. Andrzeja Struga 88, 26-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem, ul. Andrzeja Struga 88, 26-600 Radm: Mdernizacja Dmu pmcy Spłecznej Nad Ptkiem im. Bhdany Danuty Kijewskiej i twarzyszącej mu infrastruktury pmcniczej - II etap, realizwaneg w ramach działania 7.3 Infrastruktura służąca pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Remnt budynku Katlickieg Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskieg w Łmży, ul. Sadwa 12 Adres zadania: 18-400 Łmża ul. Sadwa 12 SPIS TREŚCI ST-00.00.00.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: REMONT I NAPRAWA ELEWACJI ORAZ DACHU PAWILONU 10A Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmsl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmsl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chelmsl.pl Chełm Śląski: Odbiór i zagspdarwanie dpadów kmunalnych d właścicieli nieruchmści z terenu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.jawr.dlnyslask.pl/ raz www.jawr.bip.net.pl Jawr: Wymiana dcinków kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezn.ibip.pl Brzeźn: Zakup średnieg samchdu ratwnicz-gaśniczeg dla OSP w Brzeżnie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Rbty budwlane plegające na wyknaniu, dstawie i mntażu kurtyn i drzwi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgszcz.pl Bydgszcz: Rbty remntw-budwlane na terenie biektu Wjewódzkieg Inspektratu Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 0361T Wjciechów- Skrzelczyce-Brdy d km: 0+000 d km:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

02/07/2015 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

02/07/2015 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 02/07/2015 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.pl Warszawa: Rbty budwlane w budynku willa Steffensa w Instytucie Łącznści - Państwwym Instytucie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov. Skółka: Rbty budwlane bejmujące remnt elewacji i dachu raz dstawę i instalację pdnśnika dla niepełnsprawnych w budynku Sądu Rejnweg w Skółce Numer głszenia: 97143-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane MT.2370.1.2014 Tarnów: Budwa garaży murwanych dla pjazdów specjalnych straży pżarnej zlkalizwanych na działce 16/2 br 99 przy ul. Błnie 2A w Tarnwie Numer głszenia: 108643-2014; data zamieszczenia: 21.05.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sdnkecie.pl Warszawa: ZP.1/2015 Przetarg niegraniczny na rbtę budwlaną pn.: Wyknanie i mntaż balustrady

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.pl/bip/przetargi Warszawa: Mdernizacja instalacji elektrycznych rzdzielni SN w budynku stacji

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jkjanw.pl Janów Lubelski: Adaptacja pddasza użytkweg z przeznaczeniem na Centrum Twrzenia Marki Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Krasne: Budwa przedszkla w miejscwści Krasne Numer głszenia: 255170-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.katy.dps.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.katy.dps.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.katy.dps.pl/ Kąty: Ogrdzenie terenu DPS w Kątach Numer głszenia: 187316-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla Rzbudwa Stacji Uzdatniania wdy wraz z budwą zbirników retencyjnych siecią wdciągwą, kanalizacyjną, elektrenergetyczną raz przyłączem ciepłwniczym

Bardziej szczegółowo