01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN"

Transkrypt

1 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

2 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółwe dtyczące wyknania i dbiru rbót instalacji wdn-kanalizacyjnych. 1.2 Zakres stswania SST Specyfikacja techniczna stswana jest jak dkument przetargwy i kntraktwy przy zlecaniu i realizacji rbót wymieninych w punkcie Zakres rbót bjętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej stanwią wymagania dtyczące wyknania i dbiru rbót instalacji wdn-kanalizacyjnej. W skład instalacji wdn-kanalizacyjnej wchdzą: -Instalacja wdy zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej: Wyknanie wewnętrznej instalacji wdy zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej; Wyknanie pdłączenia d istniejącej instalacji wdy zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej; Wyknanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu ; Mntaż przewdów z rur PEX-a, w rurkach PESZLA; Mntaż łączników i uchwytów d rur PEX-a; Wyknanie pdejść d armatury z kształtek; Mntaż baterii sanitarnych Mntaż przyłączy elastycznych d armatury; Próby ciśnieniwe, płukanie i dezynfekcja instalacji. -Instalacja kanalizacji sanitarnej: Wyknanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; Wyknanie pdłączeń d istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej; Wyknanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu; Mntaż rurciągów raz pdejść dpływwych z PCV Ø mm; Mntaż kształtek PVC raz uszczelek gumwych; Zamntwanie umywalki, płuczki ustępwej; Przeprwadzenie próby szczelnści instalacji. 1.4 Określenia pdstawwe Stswane kreślenia pdstawwe są zgdne z bwiązującymi przepisami techniczn-budwlanymi, dpwiednimi Plskimi Nrmami. Instalacja wdciągwa zespół pwiązanych ze sbą elementów służących d zapatrywania w wdę biektu budwlaneg i jeg tczenia, stanwiących całść techniczn-użytkwą Instalacja ciepłej wdy - część instalacji wdciągwej służąca d przygtwania i dprwadzenia d punktów czerpalnych wdy pdwyższnej temperaturze, uznanej za użytkwą Instalacja kanalizacyjna - zespół pwiązanych ze sbą elementów służących d dprwadzania ścieków z biektu budwlaneg i jeg tczenia d sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub inneg dbirnika.. Próba szczelnści badanie mające na celu sprawdzenie szczelnści instalacji przed ddaniem d eksplatacji.

3 3 1.5 Ogólne wymagania dtyczące rbót Wyknawca ustanwi system zapewnienia jakści, aby należycie stswać się d wymagań kntraktu. System ten będzie zgdny z wymaganiami pdanymi w kntrakcie. Inspektr będzie uprawniny d kntrli systemu w każdym jeg aspekcie. Szczegółwe infrmacje na temat wszystkich prcedur i dkumentów stwierdzających stswanie się d nich, będą przedkładane Inspektrwi d wiadmści na jeg żądanie. Wyknawca rbót jest dpwiedzialny za jakść wyknania rbót, ich zgdnść z dkumentacją prjektwą, SST i pleceniami Inspektra Nadzru. Rbty budwlan mntażwe pwinny być prwadzne zgdnie z bwiązującymi przepisami w zakresie: chrny śrdwiska w czasie wyknywania rbót, bezpieczeństwa i higieny pracy raz z zapewnieniem chrny własnści publicznej i prywatnej. 2. MATERIAŁY Jakść materiałów, elementów i wyrbów dstarczanych na budwę pwinna być zgdna z wymaganiami nrm, a w przypadku braku nrm - z wymaganiami kreślnymi w Aprbatach Technicznych i pwinna być kntrlwana na bieżąc przy każdej dstawie na budwę. Materiały, które nie psiadają dpwiednich zaświadczeń jakści, wydanych na pdstawie nrm lub aprbat technicznych, alb nie psiadają świadectw dpuszczenia, nie pwinny być stswane. Dpuszcza się stswanie materiałów, elementów i wyrbów zarówn krajwych jak i z imprtu, przy czym materiały imprtwane muszą psiadać świadectwa zgdnści z PN (BN) i aprbatami technicznymi. Wyknawca jest zbwiązany zapewnić dpwiednie warunki składwania, magazynwania, rzładunku i transprtu na budwie wszystkich materiałów, elementów i wyrbów zgdnie z wymaganiami kreślnymi w "Warunkach technicznych wyknania rbót budwlan-mntażwych" raz szczegółwymi wymaganiami kreślnymi przez prducentów lub dstawców. Wyknawca uzyska przed wbudwaniem wyrbu akceptację Inspektra. 2.1 Instalacja wdciągwa Rury z pliprpylenu łącznye na kształtki zaciskwe. 2.2 Armatura czerpalna Bateria umywalkwa. Zawór spłukujący. Zawry czerpalne. 2.3 Kanalizacja sanitarna Rury kanalizacji deszczwej PVC-U. 3. SPRZĘT Rdzaje, ilści i parametry techniczne sprzętu kreśla prjekt rganizacji rbót budwlanych i mntażwych raz instrukcja techniczna mntażu dla pszczególnych rbót lub ich części mntwanych z gtwych elementów. Sprzęt zmechanizwany pdlegający przepism dzrze technicznym musi psiadać aktualne dkumenty uprawniające d jeg eksplatacji.

4 4 Sprzęt zmechanizwany i pmcniczy pwinien mieć trwały i wyraźny napis kreślający jeg isttne właściwści techniczne, np.: udźwig, nśnść, ciśnienie itp. Wyknawca jest zbwiązany d używania jedynie takieg sprzętu, który nie spwduje niekrzystneg wpływu na jakść wyknywanych rbt. Sprzęt pwinien być używany zgdnie z jeg przeznaczeniem raz pwinien spełniać wymagania kreślne drębnymi przepisami, w szczególnści przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprzęt będący własnścią Wyknawcy lub wynajęty d wyknania rbót ma być utrzymywany w dbrym stanie i gtwści d pracy. Będzie n zgdny z nrmami chrny śrdwiska i przepisami dtyczącymi jeg użytkwania. Jakiklwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachwania warunków kntraktu, zstaną przez Inspektra zdyskwalifikwane i nie dpuszczne d rbót. 4. TRANSPORT Wyknawca jest zbwiązany d stswania takich śrdków transprtu, które nie wpłyną niekrzystnie na stan i jakść transprtwanych materiałów i wyrbów budwlanych. D transprtu materiałów budwlanych d wbudwania należy zastswać urządzenia i sprzęt, które nie mgą stanwić zagrżenia dla tczenia raz śrdwiska. Wyrby z twrzyw sztucznych są pdatne na uszkdzenia mechaniczne, w związku z czym: należy chrnić je przed uszkdzeniami pchdzącymi d pdłża, na którym są składwane lub przewżne, zawiesi transprtwych, stswania niewłaściwych urządzeń i metd przeładunku; należy zachwać szczególną strżnść przy pracach w bniżnych temperaturach zewnętrznych, pnieważ pdatnść na uszkdzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; rury w prstych dcinkach należy składwać w stsach na równym pdłżu, na pdkładkach drewnianych szerkści nie mniejszej niż 0,1m i w dstępach 1 d 2m. Nie przekraczać wyskści składwania k. 1m dla rur mniejszych średnicach i 2m dla rur większych średnicach (jeśli szczegółwe wymagania nie stanwią inaczej); transprt pwinien być wyknywany pjazdami dpwiedniej długści tak, by wlne kńce wystające pza skrzynię ładunkwą nie były dłuższe niż 1 metr. Rury w kręgach pwinny w całści leżeć na płask na pwierzchni ładunkwej; przy załadwaniu rur nie mżna ich rzucać ani przetaczać p pchylni. Twrzywa sztuczne mają graniczną dprnść na pdwyższną temperaturę i prmieniwanie UV, w związku z czym należy chrnić je przed: długtrwałą ekspzycją słneczną, nadmiernym nagrzewaniem d źródeł ciepła.

5 5 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Wymagania gólne Wszystkie rbty budwlan-mntażwe muszą być prwadzne zgdnie z: umwą; prjektem budwlanym; pleceniami rganów kntrlujących i nadzrujących; warunkami technicznymi wyknania rbót; bwiązującymi przepisami prawa. 5.2 Instalacja wdn kanalizacyjna Rurciągi instalacji wdy łączne będą na kształtki zaciskwe przez zgrzewanie. Wymagania gólne dla płączeń zgrzewanych i gwintwanych kreślne są w tmie II Warunków technicznych wyknania i dbiru rbót. Rurciągi instalacji kanalizacji łączne będą na wcisk. Wymagania gólne dla płączeń na wcisk kreślne są w tmie II Warunków technicznych wyknania i dbiru rbót. Przed układaniem przewdów należy sprawdzić trasę raz usunąć mżliwe d wyeliminwania przeszkdy, mgące pwdwać uszkdzenie przewdów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betnwej i muru). Przed zamntwaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane d zamntwania nie psiadają uszkdzeń mechanicznych raz czy w przewdach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny spsób uszkdznych nie wln używać. Klejnść wyknywania rbót: Wyznaczenie miejsca ułżenia rur. Wyknanie gniazd i sadzenie uchwytów. Przecinanie rur. Załżenie tulei chrnnych. Wyknanie płączeń. W miejscach przejść przewdów przez ściany i strpy nie wln wyknywać żadnych płączeń. Przejścia przez przegrdy budwlane wyknać w tulejach chrnnych. Wlną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić dpwiednim materiałem termplastycznym. Wypełnienie pwinn zapewniać jedynie mżliwść siweg ruchu przewdu. Długść tulei pwinna być większa d grubści ściany lub strpu. Przejścia przez przegrdy kreślne jak granice ddzielenia pżarweg należy wyknywać za pmcą dpwiednich tulei zabezpieczających. Przewdy pinwe należy mcwać d ścian za pmcą uchwytów umieszcznych c najmniej c 3,0 m, przy czym na każdej kndygnacji musi być zastswany c najmniej jeden uchwyt. Wszelkie widczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pkryte statecznymi pwłkami wykńczeniwymi (w tym w szczególnści przewdy, izlacje, zamcwania, pdwieszenia, knstrukcje wsprcze, etc.), niezależnie d pkrycia dpwiednią pwłką zabezpieczającą, należy pkryć pwłką malarską w klrze wskazanym przez Inwestra (różne klry w różnych bszarach i w dniesieniu d różnych instalacji). Należy zastswać pwłki malarskie dpwiednie d rdzaju malwanej pwierzchni, zapewniające dpwiednią trwałść raz estetykę instalacji. Wytyczne kreślające, w których bszarach

6 6 należy zastswać ddatkwe pwłki malarskie, na których elementach instalacji raz typ i klr pwłk zstaną przekazane na etapie wyknywania instalacji. 5.3 Mntaż izlacji Mntaż izlacji cieplnej rzpczynać należy p uprzednim przeprwadzeniu wymaganych prób szczelnści, raz p ptwierdzeniu prawidłwści wyknania pwyższych rbót prtkłem dbiru. Pwierzchnia rurciągu lub urządzenia pwinna być czysta i sucha. Nie dpuszcza się wyknywania izlacji cieplnych na pwierzchniach zanieczyszcznych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczne d wyknania izlacji cieplnych pwinny być suche, czyste i nie uszkdzne, a spsób składwania materiałów na stanwisku pracy pwinien wykluczać mżliwść ich zawilgcenia lub uszkdzenia. Całść rbót przeprwadzić zgdnie z instrukcją mntażu prducenta. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Wymagania gólne Wyknawca ustanwi system zapewnienia jakści, aby należycie stswać się d wymagań kntraktu. System ten będzie zgdny z wymaganiami pdanymi w kntrakcie. Inspektr będzie uprawniny d kntrli systemu w każdym jeg aspekcie. Szczegółwe infrmacje na temat wszystkich prcedur i dkumentów stwierdzających stswanie się d nich, będą przedkładane Inspektrwi d wiadmści na jeg żądanie. 6.2 Pbieranie próbek Jeżeli każe się t knieczne, na plecenie Inspektra będą pbierane próbki materiałów. Wyknawca będzie przeprwadzać ddatkwe badania tych materiałów, które budzą wątpliwść c d jakści, ile kwestinwane materiały nie zstaną przez Wyknawcę usunięte lub ulepszne z własnej wli. Kszty tych ddatkwych badań pkrywa Wyknawca tylk w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kszty te pkrywa Zamawiający. 6.3 Badania i pmiary Wszystkie badania i pmiary będą przeprwadzne zgdnie z wymaganiami nrm. W przypadku, gdy nrmy nie bejmują jakiegklwiek badania wymaganeg w Ogólnej Specyfikacji Technicznej lub Szczegółwej Specyfikacji Technicznej, stswać mżna wytyczne krajwe, alb inne prcedury zaakceptwane przez Inspektra. Przed przystąpieniem d pmiarów lub badań Wyknawca pwiadmi Inspektra rdzaju, miejscu i terminie pmiaru lub badania. P wyknaniu pmiaru lub badania Wyknawca przedstawi na piśmie ich wyniki d akceptacji Inspektra. 6.4 Raprty z badań Wyknawca będzie przekazywać Inspektrwi kpie raprtów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie kreślnym w prgramie zapewnienia jakści. Wyniki badań (kpie) będą przekazywane Inspektrwi na frmularzach według dstarczneg przez nieg wzru lub innych, przez nieg zaaprbwanych. 6.5 Próby kńcwe Wyknawca przeprwadzi wymagane próby kńcwe zgdnie z wymaganiami kreślnymi w kntrakcie w zakresie kreślnym w Szczegółwych Specyfikacjach Technicznych i w bwiązujących Nrmach raz w stswnych Aprbatach Technicznych.

7 7 Wyknawca pwiadmi Inspektra z 5-dniwym wyprzedzeniem dacie, p której będzie gtwy d przeprwadzenia każdej z prób kńcwych, a próby te zstaną przeprwadzne w ciągu 14 dni p tej dacie, w dniu wyznacznym przez Inspektra. Wyknawca przedłży Inspektrwi pświadczny wynik tych prób. 6.6 Szczegółwe sprawdzenia Pnadt należy przeprwadzić następujące sprawdzenia: Zgdnści z prjektem. Ułżenia przewdów. Odchylenia si przewdu. Odchylenia spadku. Zabezpieczenia przewdu przy przejściach przez przeszkdy. Kntrli płączeń. Wyknania izlacji. Szczelnści przewdu. Materiały przeznaczne d wbudwania muszą psiadać dpwiednie atesty raz być zaakceptwane przez Inspektra Nadzru. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady bmiaru rbót Obmiaru rbót dknuje Wyknawca zgdnie z wymaganiami warunków kntraktu. Wyniki bmiaru będą wpisane d księgi bmiaru. Jakiklwiek błąd lub przeczenie (puszczenie) w ilściach pdanych w przedmiarze rbót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wyknawcy d bwiązku ukńczenia wszystkich rbót. Błędne dane zstaną pprawine wg instrukcji Inspektra na piśmie. Obmiar gtwych rbót będzie przeprwadzny z częstścią wymaganą d celu miesięcznej płatnści na rzecz Wyknawcy lub w innym czasie, kreślnym w kntrakcie lub czekiwanym przez Wyknawcę i Inspektra. 7.2 Czas przeprwadzania bmiaru Obmiary będą przeprwadzane przed wystawieniem świadectwa płatnści, a także w przypadku występwania dłuższej przerwy w rbtach i zmiany Wyknawcy rbót. Obmiar rbót zanikających przeprwadza się w czasie ich wyknywania. Obmiar rbót pdlegających zakryciu przeprwadza się przed ich zakryciem. 7.3 Jednstka bmiarwa Jednstką bmiarwą jest: 1m dla : -Rurciągów wdy zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. -Rurciągów kanalizacyjnych. -Otuliny termicznej rurciągów. 1m 2 dla -Wyknywania i zamurwania przekuć, bruzd. 1 szt. dla: -Zawrów czerpalnych wraz z pdejściami. -Wszystkich baterii sanitarnych. 1 kpl. dla:

8 8 - Umywalki; -Ustępów ze spłuczką typu np. GEBERIT. 8. ODBIÓR ROBÓT Pszczególne etapy rbót pwinny być debrane i zaakceptwane przez Inspektra Nadzru. Odbiru rbót (stwierdzenie wyknania zakresu rbót przewidzianeg w dkumentacji) dknuje Inspektr Nadzru, p zgłszeniu przez Wyknawcę rbót d dbiru. Odbiór pwinien być przeprwadzny w czasie umżliwiającym wyknanie ewentualnych pprawek bez hamwania pstępu rbót. Rbty pprawkwe Wyknawca wykna na własny kszt w terminie ustalnym z Inspektrem Nadzru. Odbiry rbót zanikających i ulegających zakryciu należy prwadzić w miarę pstępu rbót, kntrlując ich jakść. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pzytywne, wyknane rbty należy uznać za zgdne z wymaganiami. Jeżeli chciaż jedn badanie dał wynik ujemny, wyknane rbty należy uznać za niezgdne z wymaganiami nrm i kntraktu. W takiej sytuacji Wyknawca jest zbwiązany dprwadzić rbty d zgdnści z nrmą i dkumentacją prjektwą, przedstawiając je d pnwneg dbiru. Próby : Sprawdzenie kmpletnści i pprawnści wyknania rbót pddanych próbm, pprzez weryfikację ich zgdnści z dkumentacją prjektwą. Sprawdzenie mntażu instalacji pddanej próbm w zakresie usytuwania i zamntwania elementów instalacji, wyknania płączeń, zamcwań i pdpór. Sprawdzenie działania wszystkich części ruchmych instalacji pprzez uruchmienie ich ręczne (tam, gdzie t mżliwe). Sprawdzenie czystści i drżnści elementów dstępnych instalacji. Sprawdzenie skutecznści działania wszystkich elementów, załączania, sterwania i regulacji. 9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI Zasady rzliczania i płatnści za wyknane rbty stanwią warunki szczegółwe kreślne w umwie wyknanie rbót budwlanych. Płatnść należy przyjmwać na pdstawie jednstek bmiarwych według punktu 7 niniejszej specyfikacji. Pdstawą płatnści jest cena jednstkwa, kreślna w fercie przez Wyknawcę rbót za jednstkę bmiarwą, ustalną dla danej pzycji przedmiaru. Przepisy związane: PN-92/B PN-92/B PN-92/B Kanalizacja, przewdy kanalizacyjne. Wymagania i badania przy dbirze. Instalacje wdciągwe. Wymagania w prjektwaniu. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w prjektwaniu. Inne dkumenty:

9 9 Instrukcje techniczne prducenta. Warunki techniczne wyknania i dbiru rurciągów z twrzyw sztucznych ; wydane przez Plską Krprację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazwej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rk.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Specyfikacja Techniczna Systemu Telewizji Dzrwej Inwestr Wjewództw Łódzkie Obiekt: Budynek Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Łódzkieg Al. J. Piłsudskieg 90-051 Łódź Prjektant

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Dstawa mebli i wypsażenia d Labratrium Mikrbilgiczneg i Metablmiki na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP 644-101-94-28 PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo