SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA UWAGI OGÓLNE DEMONTAŻE ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE) KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO OKABLOWANIE POZIOME PUNKT DYSTRYBUCYJNY WYMAGANIA GWARANCYJNE POMIARY INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO POMIARY OKABLOWANIA MIEDZIANEGO POMIARY OKABLOWANIA ŚWIATŁOWODOWEGO ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA ODBIÓR I POMIARY SIECI UWAGI KOŃCOWE ALTERNATYWNE PROPOZYCJE Instalacja Okablwania Strukturalneg 1 /16

2 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Przedmitem niniejszeg pracwania jest prjekt przebudwy istniejącej instalacji sieci teleinfrmatycznej w budynku Izby Celnej w Krakwie, lkalizacja w Nwym Targu, al. Tysiąclecia 33. Dkumentację pracwan zgdnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestra, z uwzględnieniem elastycznści systemu raz wymagań nwczesnych urządzeń transmisji danych. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Opis przedmitu zamówienia d wnisku nr ILGW /2013 (Wyknanie kmplekswej dkumentacji prjektwej przebudwy istniejącej instalacji sieci teleinfrmatycznej raz sieci zasilania gwarantwaneg w budynku Izby Celnej w Krakwie, lkalizacja w Nwym Targu, al. Tysiąclecia 33) Wizja lkalna w budynku w dniu Prjekty archiwalne Zakres niniejszeg prjektu party jest na definicjach, specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach bwiązujących w chwili twrzenia niniejszej dkumentacji, regulujących zasady prjektwania i dbru urządzeń kablwania strukturalneg raz jeg pracy w kreślnych warunkach śrdwiska. Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są bwiązujące nrmy eurpejskie i międzynardwe, dtyczące wymagań gólnych raz specyficznych dla śrdwiska biurweg: ISO/IEC 11801:2011 Infrmatin technlgy. Generic cabling fr custmer premises. EN :2011 Infrmatin technlgy. Generic cabling systems Part 1: General requirements. TIA/EIA 568-C.2:2009 Generic Telecmmunicatins Cabling fr Custmer Premises Part 2. PN-EN :2011 Technika infrmatyczna. Systemy kablwania strukturalneg. Część 1: Wymagania gólne. PN-EN :2008/A1:2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 2: Budynki biurwe; PN-EN :2010 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakści. PN-EN :2010 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania. Część 2: Planwanie i wyknawstw instalacji wewnątrz budynków. PN-EN :2005 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania. Część 3: Planwanie i wyknawstw instalacji na zewnątrz budynków. PN-EN 50346:2009 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania - Badanie zainstalwaneg kablwania Instalacja Okablwania Strukturalneg 2 /16

3 Uwaga: W przypadku pwłań nrmatywnych niedatwanych bwiązuje zawsze najnwsze wydanie cytwanej nrmy. Wyknawca ma bwiązek wyknać instalację kablwania zgdnie z wymaganiami nrm bwiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych pisanych w dkumentacji prjektwej, a zdefiniwane przez dkumenty wskazane pwyżej. System kablwania raz wydajnść kmpnentów musi pzstać w zgdzie z wymaganiami nrm PN-EN : 2011 i ISO/IEC11801: UWAGI OGÓLNE Dla wskazanych w pracwaniu rzwiązań (w tym materiałów, urządzeń itp.) kreślnych przez pdanie znaków twarwych, patentów lub pchdzenia dpuszcza się stswanie rzwiązań równważnych. Przyjęty w pracwaniu spsób pisu rzwiązań (materiałów, urządzeń itp.) wynika ze specyfiki przedmitu pracwania uniemżliwiająceg dknanie jeg pisu w inny spsób niż przez pdanie znaków twarwych, patentów lub pchdzenia raz z uwagi iż brak jest biektywnej mżliwści pisania przedmitu pracwania w spsób inny. Całść rbót instalacyjnych należy wyknać zgdnie z dkumentacją prjektwą pd fachwym nadzrem sób psiadających dpwiednie uprawnienia, Wyknawca zbwiązany jest d stswania materiałów psiadających dpwiednie atesty, certyfikaty raz dpuszczenia d stswania w budwnictwie, Przepusty instalacyjne w ścianach ddzieleń pżarwych i strpach uszczelnić masą gniwą dprnści równej, c najmniej dprnści ściany pżarwej. Wszystkie prpnwane d zastswania materiały pwinny zstać zaakceptwane przez prjektanta i inspektra nadzru inwestrskieg, Wszelkie dstępstwa pwinny zstać uzgdnine z prjektantem raz uzyskać akceptacje Inwestra (lub jeg przedstawiciela), Wyknawca zbwiązany jest przeprwadzić wszelkie rzruchy i uruchmienia wyknanych instalacji raz próby działania, Wyknawca zbwiązany jest zapewnić wyknanie przez uprawnine sby pmiarów dbirczych instalacji elektrenergetycznych i na ich pdstawie sprządzić prtkły pmiarwe, które należy dłączyć d dkumentacji pwyknawczej, Wyknawca zbwiązany jest wyknać dkumentacje pwyknawcza, uwzględniająca wszystkie zmiany wprwadzne pdczas realizacji zadania Instalacja Okablwania Strukturalneg 3 /16

4 4. DEMONTAŻE Istniejące w biekcie kablwanie strukturalne należy całkwicie zdemntwać p czym zastąpić je nwprjektwanym. Należy zdemntwać 123 mduły gniazd kmputerw telefnicznych łącznie z ich kablwanie d gniazda d punkty dystrybucyjneg znajdująceg się na pzimie 0. Ddatkw należy zdemntwać centralę telefniczną znajdującą się w pmieszczeniu przy pmieszczeniu chrny (P.1) wraz z łączówkami. Dcelw centralę telefniczną należy zlkalizwać w nw-prjektwanej szafie rack i jej kablwanie d gniazd telefnicznych należy rzszyć na telefnicznych panelach krswych. D nw prjektwanej szafy należy dprwadzić światłwód z zapasu światłwdu zlkalizwaneg w zapleczu pmieszczenia P.2. D nwprjektwanej szafy należy przenieść serwer, przełącznik światłwdwy, przełączniki Ethernet. 5. ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA Ilść i lkalizację nw prjektwanych stanwisk rbczych przyjęt na pdstawie aktualnej dla daty wyknywania dkumentacji wytycznych Użytkwnika. W przypadku zmiany tej kncepcji, stateczna i precyzyjna lkalizacja gniazd lgicznych pwinna być ustalna między Użytkwnikiem, a Wyknawcą w trakcie realizacji; Wszystkie elementy pasywne składające się na kablwanie strukturalne muszą być trwale znaczne nazwą lub znakiem firmwym teg sameg prducenta kablwania i pchdzić z jednlitej ferty reprezentującej kmpletny system w takim zakresie, aby zstały spełnine warunki niezbędne d uzyskania bezpłatneg certyfikatu gwarancyjneg w/w prducenta; Maksymalna długść kabla instalacyjneg (d punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg) nie mże przekrczyć 90 metrów; Okablwanie miedziane przewyższające wymagania kategrii 6A (klasy EA). Okablwanie skrętkwe w wersji ekranwanej. Certyfikaty wydane przez międzynardwe, renmwane niezależne labratrium badawcze Delta, ptwierdzające zgdnść kablwania miedzianeg z najnwszymi, aktualnymi nrmami kablwania strukturalneg ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje nrmy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC AMD1:2006, ISO/IEC AMD2:2010), EN :2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty ptwierdzające zgdnść z nrmami w zakresie testu całeg łącza raz niezależnych kmpnentów (kabel, panel, złącze RJ45). Wszystkie prdukty muszą być fabrycznie nwe. Okablwanie pzime w budynku bsługiwane jest przez nw prjektwany Punkt Dystrybucyjny, Instalacja Okablwania Strukturalneg 4 /16

5 Punkt lgiczny stanwi zakńczenie dla 2 kabli transmisyjnych, Okablwanie telefniczne w szafie dystrybucyjnej ma być prwadzne kablem kat.3 w pwłce LSZH i zakńczne w szafie na panelach telefnicznych 50prt RJ45 PCB, 1U z mżliwścią rzszycia 2par na prcie; Śrdwisk, w którym będzie instalwany sprzęt kablwy jest śrdwiskiem biurwym i zstał wstępnie sklasyfikwane, jak M 1 I 1 C 1 E 2 (łagdne) wg. specyfikacji śrdwiska instalacji kablwania (MICE) zgdnie z PN-EN : 2011, jednak z pwdu dużeg natężenia instalacji, ich wzajemneg ddziaływania raz bezpieczeństwa należy zbudwać system ekranwany. 6. Wymagania gólne dtyczące wyknawcy systemu kablwania strukturalneg Celem prfesjnalneg wyknania instalacji kablwania strukturalneg, na najwyższym pzimie jakści i wydajnści, wszystkich czynnści instalacyjnych musi dknać wykwalifikwana firma spełniająca pniższe wymagania: Firma wyknawcza musi zatrudniać pracwników Certyfikwanych Instalatrów psiadających ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez prducenta kablwania przyjęteg w tym prjekcie. Certyfikat Instalatra musi być wydany p dbyciu szklenia, w którym każdy Instalatr zdbędzie wszystkie niezbędne umiejętnści praktyczne i teretyczne, uprawniające d instalwania, serwiswania, twrzenia dkumentacji pwyknawczej raz wyknywania pmiarów certyfikacyjnych sieci. Certyfikat Instalatra, który psiadają sby wyknujące instalację musi być dkumentem terminwym wydawanym na kres jedneg rku. P tym czasie instalatr musi g przedłużyć na klejny rk, uczestnicząc w szkleniu realizwanym przez prducenta lub dystrybutra kablwania. Wyknawca autryzujący system kablwania strukturalneg musi psiadać uprawnienia d bjęcia zainstalwaneg systemu 25-letnią systemwą gwarancją niezawdnści. 7. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE) Prwadzenie kablwania pzimeg. Ze względu na warunki budwy i status budynku kablwanie pzime zstanie rzprwadzne: 1. w krytarzach, w nw prjektwanych krytach kablwych w przestrzeni sufitu pdwieszaneg z uwzględnieniem występujących pdciągów; 2. w pmieszczeniach biurwych, d punktu lgiczneg w krytach kablwych w przestrzeni międzysufitwej, w zejściach pinwych w listwach kablwych, w listwach kablwych ściennych (wspólnych z inst. elektryczną, listwy w zakresie inst. elektrycznej) W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinfrmatycznej i zasilającej biegną razem i równlegle d siebie należy zachwać dległść (rzdział) między Instalacja Okablwania Strukturalneg 5 /16

6 instalacjami (szczególnie zasilającą i lgiczną), c najmniej 10mm (w przypadku głównych ciągów kablwych) lub stswać metalwe przegrdy raz c najmniej 3mm dla gniazd kńcwych. Wielkść separacji dla trasy kablwej jest bliczna dla przypadku kabli S/FTP tłumieniu sprzężenia nie grszym niż 80dB. Zakłada się, że ilść bwdów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15. Prwadzenie kablwania szkieletweg (pinweg). Trasy kablwe pinwe należy udrżnić a następnie zbudwać z elementów trwałych (drabinek) pzwalających na zamcwanie kabli raz zachwanie dpwiednich prmieni gięcia wiązek kablwych na zakrętach. Rzmiary (pjemnść) kanałów kablwych dbran w zależnści d maksymalnej liczby kabli prjektwanych w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu c najmniej 20% wlnej przestrzeni na ptrzeby ewentualnej rzbudwy systemu. Zajętść światła kanałów kablwych przez kable bliczn w miejscach zakrętów dla maksymalnej znaminwej średnicy kabla - przy całkwitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prstym dcinku wypełniny w 40%. Przy realizacji tras kablwych pd ptrzeby kablwania należy wziąć pd uwagę wymagania nrmy PN-EN :2010/A1:2011 dtyczące równległeg prwadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachwując dpwiednie dległści pmiędzy kablwaniem przy jednczesnym uwzględnieniu materiału, z któreg zbudwane są kanały kablwe. Przy wytyczaniu trasy dla kabli lgicznych uwzględnin knstrukcję budynku raz bezklizyjnść z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prstych równległych i prstpadłych d ścian i strpów zmieniając swój kierunek tylk w zależnści d ptrzeb (tynki, rzgałęzienia, pdejścia d urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatw dstępna d knserwacji i remntów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mcwania knstrukcji wsprczych instalacji. Trasa kablwa zstała uwzględnina pd względem knstrukcji w części elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakwych wyskści zamcwania wsprników i dległści między punktami pdparcia. Przy układaniu kabli miedzianych należy stswać się d dpwiednich zaleceń prducenta (tj. prmienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mcwać na drabinkach kablwych średni c 30cm, w przypadku długich tras pinwych zaleca się również wykrzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjneg średni c 350cm (kilka zwjów kabla) w celu eliminacji naprężeń występujących w kablach układanych pinw. Wszystkie kable należy znaczyć tzn. jednznacznie zaadreswać na etapie mntażu w spsób nie pwdujący uszkdzeń zarówn funkcji słn zewnętrznych, jak i knstrukcji elementów transmisyjnych kabli. Wyżej wymienine znaczenia mają być widczne w miejscach rewizyjnych raz przy wprwadzeniu kabli d szaf kablwych. Adresacja kabli ma być zaznaczna na dkumentacji pwyknawczej. Należy wystrzegać się nadmierneg ściskania kabli paskami, deptania p kablach ułżnych na pdłdze raz załamywania kabli na elementach knstrukcji kanałów kablwych. Przy dwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia raz zwracać uwagę na t, by na kablu nie twrzyły się węzły ani supły. Przyjęty gólnie prmień gięcia pdczas instalacji wynsi 4-krtnść średnicy zewnętrznej kabla, natmiast p instalacji należy zapewnić prmień równy minimum 8-krtnści średnicy zewnętrznej instalwaneg kabla. Jeśli wykrzystuje się trasę kablwą przechdzącą przez granicę strefy pżarwej, światł jej twru należy zamknąć Instalacja Okablwania Strukturalneg 6 /16

7 dpwiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwściami nie grszymi niż granica strefy, zgdnie z przepisami p.pż. i przymcwać w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną infrmacją tak zbudwanej granicy strefy. 7.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO Gniazda przyłączeniwe użytkwników (Punkty Lgiczne PL) należy zrganizwać w pstaci pjedynczych raz pdwójnych mdułów RJ45 keystne mntwanych w adapterze z twrzywa sztuczneg wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard mntażwy zapewni rganizację gniazd użytkwników w zależnści d ptrzeb, w frmie natynkwej, pdtynkwej lub w kasetach pdłgwych w parciu sprzęt elektrinstalacyjny wielu prducentów, również w płączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stwrzenia punktów elektryczn lgicznych (tzw. PEL). W gniazdach przyłączeniwych należy zastswać mduły RJ45 BC keystne, które będą zapewniać: Rys. Złącze RJ45 UTP keystne Kmpaktwy rzmiar pzwalający na zamntwanie dwóch niezależnych mdułów RJ45 keystne, w jednym uchwycie mntażwym 45 x 45 mm. Należy zastswać kmpnenty wydajnści kategrii 6A, wg. najnwszych, aktualnych nrm kablwania ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje nrmy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC AMD1:2006, ISO/IEC AMD2:2010), EN :2011, TIA-568-C.2. Należy t ptwierdzić certyfikatem z niezależneg labratrium badawczeg (Delta lub Intertek) ptwierdzającym przetestwanie sameg mdułu RJ45 pd kątem spełniania nrm kablwania (ddatkw należy dstarczyć certyfikat ptwierdzający przetestwanie mdułu w układzie całeg tru transmisyjneg w układzie Permanent Link). Mduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerkim paśmie częsttliwści, dzięki wewnętrznej knstrukcji mdułu keystne, w parciu płytkę drukwaną PCB, na której wyknane są wszystkie płączenia. Nie należy stswać mdułów z wewnętrznymi płączeniami drucianymi (bez płytki PCB). Mduł musi zapewniać wielletnie, niezawdne działanie, dlateg piny RJ45 muszą być pzłacane, c zagwarantuje dprnść na krzję raz łuki elektryczne pwstające przy pdłączaniu urządzeń PE. W celu szybkiej i łatwej instalacji dla szerkieg grna instalatrów, mduły RJ45 musza zapewniać zarówn beznarzędziwy jak i narzędziwy mntaż. Spsób mntażu beznarzędziweg pwinien dbywać się za pmcą rzłżenia wszystkich żył kabla na menadżerze kabla, według naklejki kreślającej klejnść klrów żył w mdule. Menadżer ten mntwany jest bezpśredni d tylnej części mdułu, w której znajdują się złącza IDC. Instalacja Okablwania Strukturalneg 7 /16

8 Drugi spsób mntażu pwinien pzwalać na zastswanie narzędzia uderzeniweg, którym każda z żył kabla mże zstać wciśnięta indywidualnie w złącze IDC. Mżliwść wybru spsbu instalacyjneg mdułu daje mżliwść zptymalizwania czasu instalacji, bez względu na spsób wyszklenia i technicznych przyzwyczajeń instalatra. W celu wzmcnienia i ustabilizwania kabla instalacyjneg wychdząceg ze złącza, należy zastswać mduły RJ45, w których na tylną część nakładana jest plastikwa kapsułka menadżer, słaniająca złącza IDC raz pdtrzymująca kabel instalacyjny. Dpaswanie d płytkich puszek instalacyjnych pdtynkwych i natynkwych raz kanałów elektrinstalacyjnych, pprzez mżliwść wyprwadzenia kabla instalacyjneg ze złącza na 3 spsby, nie tylk centralnie d tyłu, ale również pd kątem 90 na lew lub na praw. Kątwe wyprwadzenie zapewni brak uszkdzeń kabla w wyniku przekrczenia dpuszczalnych prmieni gięcia. Rys. Przykład kątweg wyprwadzenia kabla ze złącza RJ45 Minimalizację przesłuchów międzyparwych w miejscu wprwadzania par skrętkweg kabla instalacyjneg d złącza, pprzez gwieździste rzprwadzenie par biegnących w kierunku złączy IDC. W efekcie zapewni t minimalną ilść błędów transmisyjnych. Nie należy stswać złączy, w których pary w czasie instalacji biegną równlegle w stsunku d siebie gdyż pwduje t pdwyższne zakłócenia w pstaci przesłuchów międzyparwych. Klrwą etykietę wskazującą rzprwadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B. Należy zastswać schemat T568B. Wszystkie 8 żył skrętki musi zstać zakńcznych bezpśredni w złączu RJ45 keystne. Nie należy stswać ddatkwych rzłączalnych złączy raz wymiennych wkładek, które stanwią ddatkwe płączenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając tłumienie raz ilść sygnałów dbitych. Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych. Szerki zakres temperatury pracy d 20 C d + 60 C. Standard mechaniczneg mntażu typu keystne w celu dpaswania d płyt człwych gniazd szerkiej gamy prducentów sprzętu instalacyjneg. Mduły teg sameg typu należy zastswać w panelach rzdzielczych 19 w punktach dystrybucyjnych Instalacja Okablwania Strukturalneg 8 /16

9 7.2 OKABLOWANIE POZIOME Zadaniem kablwania pzimeg jest zapewnienie wydajnej i niezawdnej transmisji danych pmiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniwymi użytkwników. Długść kabla instalacyjneg, pmiędzy gniazdem RJ45 w panelu rzdzielczym a gniazdem przyłączeniwym użytkwnika (nie licząc kabli krswych i przyłączeniwych) nie pwinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wyskiej wydajnści należy zastswać kablwanie c najmniej klasy EA (kategrii 6A) wg najnwszych aktualnych standardów kablwania strukturalneg ISO/IEC 11801:2011 (który zastępuje nrmy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC AMD1:2006, ISO/IEC AMD2:2010), EN :2011, TIA- 568-C.2. Zagwarantuje t dpwiedni zapas parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgdnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgdnść z pwyższymi nrmami należy udkumentwać certyfikatami wydanymi przez labratrium badawcze Delta, w zakresie całeg łącza raz niezależnych kmpnentów (kabel, panel, złącze RJ45). Celem zapewnienia zasilania urządzenim kńcwym, należy zastswać kmpnenty kablwania strukturalneg zapewniające przesył energii zgdnie ze standardem PEP (ang. Pwer ver Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at mcy d 30W. Skrętkwe kable instalacyjne W celu implementacji wydajnych aplikacji, w kablwaniu pzimym przewidzian zastswanie kabli skrętkwych Multimedia Cnnect 4-pary F/UTP kat.6a 510 MHz, który przewyższa standardwe wymagania kat.6a i jest przetestwany w paśmie d 510 MHz. Kabel skrętkwy musi zapewniać: Niezawdną wymianę danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń kńcwych działających z przepływnścią 10Gb/s. Należy zastswać kabel wydajnści kategrii 6A (510MHz), który spełnia wszystkie aktualne nrm kablwania ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje nrmy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC AMD1:2006, ISO/IEC AMD2:2010), EN :2011, TIA-568-C.2. Należy t ptwierdzić certyfikatem z niezależneg labratrium badawczeg Delta ptwierdzającym przetestwanie kabla jak niezależneg kmpnentu pd kątem spełniania wszystkich wymieninych nrm, a nie w układzie całeg kanału transmisyjneg Permanent Link lub Channel. Graniczne wymagania dtyczące wartści parametrów transmisyjnych: F(MHz) TŁUMIENNOŚĆ WTRĄCENIOWA (db/100 m) NEXT (db/100 m) ACR-N (db/100 m) PSNEXT (db/100 m) ACR-F (db/100 m) PSACR-F (db/100 m) TŁUMIENNOŚĆ ODBIĆ (db/100 m) Max. Min. Min. Min. Min. Min. Min , Instalacja Okablwania Strukturalneg 9 /16

10 Zasilanie urządzeń kńcwych (kamer IP, telefnów IP, punktów dstępwych WiFi itd.) wg najnwszeg standardu PEP (przesył mcy d 30W). Ekranwanie typu FUTP w pstaci pjedynczeg ekranu wyknaneg z fli aluminiwej. W celu pdwyższenie skutecznści ekranwania i lepszeg uziemienia, c przełży się na wyższą dprnść na zakłócenia, kabel musi być wypsażny w ddatkwy drut drenażwy. W celu minimalizacji przesłuchów międzyparwych i zmniejszenia błędów w czasie transmisji, kabel musi zawierać plastikwy separatr krzyżwy ddzielający sąsiednie pary. Ddatkw plastikwy separatr zapewni większą wytrzymałść mechaniczną kabla na rzciąganie i zgniatanie raz zapewni zachwanie bezpiecznych prmieni gięcia w czasie układania. W celu spełnienia wymgów przeciwpżarwych należy zastswać kabel w pwłce zewnętrznej LSZH (ang. Lw Smke Zer Halgen), czyli wyknanej z materiału bezhalgenweg emitująceg graniczną ilść szkdliwych substancji w czasie pżaru. Ddatkwe parametry Parametr Wartść Rezystancja liniwa (maksymalna) 95 Ω / Km Pjemnść wzajemna (maksymalna) 45 pf / m Nminalna prędkść prpagacji (NVP) 79 % Temperatura pracy - 20 C / + 70 C Wymiary zewnętrzne (maksymalne) 7 x 14,5 mm Panele rzdzielcze RJ45 19 Przeznaczeniem paneli rzdzielczych RJ45 19 jest zakńczenie skrętkwych kabli instalacyjnych, które zbiegają się d punktu dystrybucyjneg z pwierzchni biektu bsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza kablwania z panela rzdzielczeg łączne są, przy użyciu kabli krswych, z prtami RJ45 urządzeń aktywnych lub z prtami centrali telefnicznej. W prjekcie należy zastswać panele RJ45 BC, które muszą zapewniać: Standardwą szerkść 19 wyskść 1U raz pjemnść 24 prtów RJ45 keystne (ddatkw system kablwania użyty w prjekcie musi również zawierać analgiczne panele wyskści 2U i pjemnści 48 prtów, w celu zakńczenia większych ilści kabli instalacyjnych). Mntaż mdułów RJ45 keystne dkładnie teg sameg typu jak w gniazdach przyłączeniwych. Fabrycznie numerwane prty RJ45. Ułatwi t lkalizację prtów w szafie 19 raz zminimalizuje prawdpdbieństw pmyłki przez niewłaściwe ich nazwanie. Łatwść mntażu w stelaży 19. Należy zastswać panele szybkie w instalacji dzięki mntażwi tylk na jedną śrubę M6 z każdej strny panela, umiejscwiną p śrdku daneg U. Ddatkw taka knstrukcja nie Instalacja Okablwania Strukturalneg 10 /16

11 granicza dstępu d śrub mntażwych (sąsiednich paneli) w prównaniu z sytuacją, gdy są ne umiejscwine w narżnikach urządzenia. Skalwalnść i pełną mdułwść, umżliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w dwlnym stpniu i dkładne dstswanie d ilści kabli wprwadzanych d panela. Nie należy stswać paneli wyknanych w technlgii płyty drukwanej PCB, w której kilka złączy trwale przytwierdznych jest d wspólnej płytki drukwanej. Takie rzwiązanie granicza czynnści eksplatacyjne i serwiswe, pnieważ w przypadku kniecznści wymiany pjedynczeg złącza RJ45 należy zdemntwać i wymienić cały panel, narażając na przestój znaczącą część sieci teleinfrmatycznej. Rzwiązanie mdułwe pzwala na serwiswanie pjedynczeg złącza bez ingerencji w pzstałe try transmisyjne. Łatwy dstęp d prtów RJ45 w czasie krswania dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rządzie bk siebie. Nie należy stswać paneli, w których złącza na jednym U rzmieszczne są w kilku rządach, gdyż granicza t dstęp d prtów, które zasłaniane są przez złącza z innych rządów, d których wpięte są kable krswe. W tylnej części panela musi znajdwać się prwadnica kabla, dająca mżliwść trwałeg przytwierdzenia skrętkwych kabli instalacyjnych, pdtrzymując i zabezpieczając je przed wyrwaniem. Prwadnica ta pwinna umżliwiać zamntwanie kabla instalacyjneg bez kniecznści użycia ddatkwych elementów, takich jak: paski zaciskwe lub rzepwe. 7.3 PUNKT DYSTRYBUCYJNY W punkcie dystrybucyjnym na pzimie 0 przy pmieszczeniu P.1 zstały zaprjektwane dwie szafy RACK 19, 42U, wymiarach 800x800 mm raz 800x600 mm. Jedna z szaf (800x800mm) zstanie wykrzystana jak szafa dla elementów aktywnych sieci (należy ją wypsażyć w listwy zasilające) raz centrali telefnicznej wraz z panelami krswymi. Druga szafa zstanie wykrzystana jak szafa na sprzęt pasywny - panele krswe. Szafa zstanie dstarczna przez Użytkwnika. Obwiązkiem wyknawcy jest ich prawidłwa instalacja raz ich wypsażenie i przystswanie d użytkwania. Wypsażenie szafy zgdne ze specyfikacją materiałwą dłączną d dkumentacji. Szafa stjąca ma być bezwzględnie ustawine na nóżkach i wypzimwana przed mntażem innych urządzeń. D budwy główneg punktu dystrybucyjneg należy użyć szafy stjącej MMC 19 42U 800x800 mm (szer. x gł.) pniższych parametrach: Knstrukcja metalwa malwana prszkw, klr czarny, RAL Dwie płaszczyzny mntażwe 19 (z przdu i z tyłu). Mżliwść pełnej regulacji prfili mntażwych 19, przód tył. Celem przeniesienia szafy nawet przez najwęższe drzwi pmieszczenia telekmunikacyjneg szafa musi psiadać mżliwść rzkręcenia elementów składwych szkieletu, a nie tylk zdjęcia słn. Drzwi przednie z metalwą ramą usztywniającą i wklejną szybą ze szkła hartwaneg, z mżliwścią twarcia 180 i mntażu praw lub lewstrnneg, zamcwane na trzech zawiasach. W celu łatwej analizy Instalacja Okablwania Strukturalneg 11 /16

12 stanu urządzeń w szafie, bez kniecznści twierania drzwi, szyba musi być wyknana z w pełni przezrczysteg szkła (nie przyciemnianeg). Drzwi zamcwane na c najmniej 4 zawiasach, celem pwęszenia ich sztywnści. Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz z trzypunktwym ryglwaniem (blkada na górze drzwi, na dle i p śrdku), celem zapewnienia większeg bezpieczeństwa. 4 przepusty kablwe d wprwadzenia kabli (2 na ścianie tylnej u góry i na dle, 1 w pdłdze, 1 w dachu). Dwuwarstwwy dach, z wyltem pwietrza w czasie wentylacji na krawędziach dachu i pełną warstwą górną, nie zawierająca twrów wentylacyjnych. Taka knstrukcja zapewni dprnść na kurz i wdę, która mże dstać się d pmieszczenia telekmunikacyjneg d gór, np. z instalacji wdy ldwej systemu klimatyzacji. Nśnść, c najmniej 400kg 8. WYMAGANIA GWARANCYJNE Inwestr czekuje, że zainstalwany system kablwania strukturalneg będzie działał niezawdnie przez wiele lat. Dlateg wymagane jest udzielenie przez Prducenta 25-letniej systemwej, bezpłatnej gwarancji niezawdnści, która zapewni: Zgdnść ze standardami kablwania strukturalneg bwiązującymi w czasie wyknania instalacji. Niezawdne działanie aplikacji (prtkłów transmisyjnych), zdefiniwanych w standardach kablwania strukturalneg bwiązujących w czasie wyknania instalacji, dla których system zstał zaprjektwany. Brak wad fabrycznych elementów łączy kablwania raz błędów w czasie instalacji kablwania. W tym celu w ciągu 15 dni d daty zakńczenia instalacji Wyknawca pwinien zgłsić Prducentwi ptrzebę udzielenia gwarancji i dstarczyć wymaganą dkumentację pwyknawczą raz pmiary sieci kablwania strukturalneg. W ciągu klejnych 15 dni Wyknawca jest zbwiązany d dstarczenia Inwestrwi certyfikatu gwarancyjneg łącznie ze szczegółwymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzględnieniem wymagań zawartych w dkumentacji pwyżej. 9. Pmiary instalacji kablwania strukturalneg P wyknaniu instalacji kablwania strukturalneg wyknawca musi przeprwadzić dpwiednie pmiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkwych i światłwdwych, ptwierdzające, iż wyknane kablwanie strukturalne spełnia wymagania nrm. Pmiary należy przeprwadzić zgdnie z wartściami granicznymi zdefiniwanymi w ISO lub EN Wyniki wszystkich pmiarów muszą być pzytywne. Pmiary należy wyknać przyrządem w pełni sprawnym, psiadającym ważny certyfikat ptwierdzający przejście prcesu kalibracji u prducenta, c będzie ptwierdzeniem pprawnści jeg wskazań. D dkumentacji pwyknawczej należy dłączyć wymieniny certyfikat kalibracji raz raprt z wynikami pmiarów wszystkich łączy kablwania skrętkweg i światłwdweg. Instalacja Okablwania Strukturalneg 12 /16

13 9.1. Pmiary kablwania miedzianeg Wszystkie łącza skrętkwe w systemie należy przetestwać pd kątem spełniania wymgów klasy EA / kategrii 6A wg ISO lub EN 50173: Należy przeprwadzić pmiary w układzie pmiarwym typu Channel (łącznie z kablami krswymi i kablami przyłączeniwymi). D pmiaru każdeg łącza należy użyć drębnej pary kabli płączeniwych, która w przyszłści pwinna być wykrzystywana w pwiązaniu właśnie z tym łączem. W związku z pwyższym należy zapewnić pełen zestaw kabli płączeniwych RJ45. Pmiary należy wyknać miernikiem pzimie dkładnści, c najmniej Level IV. Zalecane typy mierników: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Netwrks. Należy wyknać pmiary certyfikacyjne, w których p zmierzeniu rzeczywistych wartści parametrów łącza, miernik autmatycznie prówna je z granicznymi wartściami definiwanymi przez aktualne nrmy kablwania i kreśli wynik prównania. Wyniki pmiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłwe. Pmiary należy wyknać zgdnie z wymaganiami nrmy PN-EN Wymagany zakres mierznych parametrów dla każdej z par (kmbinacji par): Mapa płączeń - pprawnść i ciągłść wyknanych płączeń Straty dbiciwe (ang. RL - Return Lss) Straty wtrąceniwe - tłumienie (ang. IL - Insertin Lss) Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crsstalk Lss) Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT Pwer Sum NEXT) Współczynnik tłumienia w dniesieniu d straty przesłuchu na bliskim kńcu (ang. ACR-N Attenuatin t Crsstalk Rati at the Near end) Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N Pwer Sum ACR- N) Współczynnik tłumienia w dniesieniu d straty przesłuchu na dalekim kńcu (ang. ACR-F Attenuatin t Crsstalk Rati at the Far end) Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F Pwer Sum ACR- F) Rezystancja pętli dla prądu stałeg (ang. DC current lp) Opóźnienie prpagacji (ang. Prpagatin delay) Różnica późnień prpagacji (ang. Delay skew) 9.2. Pmiary kablwania światłwdweg Wszystkie łącza światłwdwe w systemie należy przetestwać pd kątem spełniania wymgów nrm ISO lub EN 50173: Należy przeprwadzić pmiary dwukierunkwe, w których źródł świetlneg sygnału referencyjneg będzie umieszczne w pierwszym krku na jednym kńcu łącza, a w klejnym krku na drugim kńcu łącza. Łącza wielmdwe (MM) należy przetestwać w dwóch knach transmisyjnych, dla długści fali: 850 nm i 1300 nm. Łącza jednmdwe (SM) należy przetestwać w dwóch knach transmisyjnych, dla długści fali: 1310 nm i 1550 nm. Należy wyknać pmiary certyfikacyjne, w których p zmierzeniu rzeczywistych wartści parametrów łącza, miernik autmatycznie prówna je z granicznymi wartściami definiwanymi przez aktualne nrmy kablwania i kreśli wynik prównania. Instalacja Okablwania Strukturalneg 13 /16

14 Wyniki pmiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłwe. Pmiary należy wyknać zgdnie z wymaganiami nrmy PN-EN Wymagany zakres mierznych parametrów: Ciągłść łącza. Długść łącza. Tłumienie włókien dla dwóch długści fali. 10. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA Wszystkie kable pwinny być znaczne numerycznie, w spsób trwały, tak d strny gniazda, jak i d strny szafy mntażwej. Te same znaczenia należy umieścić w spsób trwały na gniazdach sygnałwych w punktach przyłączeniwych Użytkwników raz na panelach. Zgdnie z wymaganiami Użytkwnika gniazda kńcwe raz w panelach krswych należy znaczyć w pniższy spsób: gdzie: R/PX R Rdzaj gniazda ( gniazda telefniczne T, gniazda kmputerwe - K ) P znaczenie kndygnacji ( piwnica A, parter B, I piętr C, itd.) X klejny numer gniazda P wyknaniu instalacji wyknawca jest zbwiązany d sprządzenia dkumentacji pwyknawczej, która będzie zawierała: Opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu raz charakterystykę rzwiązań technicznych zastswanych w systemie kablwania. Listę prduktów, z ilściami, wykrzystanych d budwy sieci kablwania strukturalneg. Schemat znaczeń łączy miedzianych i światłwdwych. Pdkłady budwlana z zaznaczeniem: łączy, punktów przyłączeniwych użytkwników raz punktów dystrybucyjnych. Schemat blkwy instalacji. Rysunki przedstawiające wypsażenie punktów dystrybucyjnych. Pzytywne wyniki pmiarów wszystkich łączy wg nrmy EN lub ISO/IEC Certyfikat ptwierdzający ważnść kalibracji przyrządu, którym wyknan pmiary Dkumentację należy sprządzić w dwóch kpiach: jedna przeznaczna dla Inwestra, druga przeznaczna dla prducenta, celem uzyskania gwarancji systemwej. Instalacja Okablwania Strukturalneg 14 /16

15 11. ODBIÓR I POMIARY SIECI Warunkiem kniecznym dla dbiru kńcweg instalacji przez Inwestra jest uzyskanie gwarancji systemwej prducenta, ptwierdzającej jakść i zgdnść wszystkich zainstalwanych trów transmisyjnych z wymaganiami dkumentacji prjektwej i parametrami zdefiniwanymi przez bwiązujące nrmy. W celu dbiru instalacji kablwania strukturalneg, należy spełnić następujące warunki: 12. UWAGI KOŃCOWE. Trasy prwadzenia przewdów transmisyjnych kablwania pzimeg zstały skrdynwane z istniejącymi i wyknywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykwaną raz gólną instalacją elektryczną, instalacją centralneg grzewania, wdy, gazu itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prwadzenia instalacji kablwania (lub innych wymieninych wyżej) należy ustalić właściwe rzprwadzenie z Prjektantem działającym w przumieniu z Użytkwnikiem kńcwym. Wszystkie krytka metalwe, drabinki kablwe, szafę kablwą 19" wraz z sprzętem, łączówki telefniczne wypsażne w grzebienie uziemiające raz urządzenia aktywne sieci teleinfrmatycznej muszą być uziemine, aby zapbiec pwstawaniu zakłóceń. Dedykwaną dla kablwania instalację elektryczną należy wyknać zgdnie z bwiązującymi nrmami i przepisami. Wszystkie materiały wprwadzne d rbót winny być nwe, nieużywane, najnwszych aktualnych wzrów, winny również uwzględniać wszystkie nwczesne rzwiązania techniczne. Różnice pmiędzy wymieninymi nrmami w prjekcie, a prpnwanymi nrmami zamiennymi muszą być w pełni pisane przez Wyknawcę i przedłżne d zatwierdzenia przez Zamawiająceg W przypadku, kiedy ustali się, że prpnwane dchylenia nie zapewniają zasadnicz równrzędneg działania, Wyknawca zastsuje się d wymieninych w dkumentacji prjektwej. 13. ALTERNATYWNE PROPOZYCJE. Uwaga: Zgdnie z zasadami zamówień publicznych mżna zastswać materiały i rzwiązania równważne, t jest w żadnym stpniu nie bniżające przyjęteg standardu i nie zmieniające isttnie zasad budwy raz realizacji rzwiązań technicznych ani nie pzbawiające Użytkwnika żadnych wydajnści i funkcjnalnści pisanych lub wynikających z dkumentacji prjektwej. Żadne prpzycje zamienne w zakresie materiałów czy technlgii nie mgą prwadzić d zmiany prjektu, tras kablwych czy warunków instalacji. Jeżeli wyknawca zaprpnuje zastswanie rzwiązania zamienneg (alternatywneg), pwinien przedstawić listę zamieninych materiałów (wraz z zaprjektwanymi dpwiednikami np. w frmie tabeli nr katalgwy prducenta, pis prduktu, ilść), jak również wszelkie karty katalgwe i certyfikaty wystawine przez akredytwane niezależne labratria testwe raz inne dkumenty pzwalające Zamawiającemu (Inwestrwi) i Prjektantwi działającemu na Instalacja Okablwania Strukturalneg 15 /16

16 zlecenie Inwestra, cenić zgdnść prpnwaneg rzwiązania ze wszystkimi wymaganiami dkumentacji prjektwej w zakresie technicznym, funkcjnalnym raz pd kątem spełniania warunków Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia, wraz z szacwaniem zgdnści w zakresie prjektu umwy, prawa budwlaneg raz Kdeksu Cywilneg. Sugerwane jest składanie takiej prpzycji przez ferenta na etapie przed twarciem fert, w tym celu ferent pwinien dstarczyć wszystkie w/w dkumenty jak załącznik d ferty w celu zapewnienia uczciwej infrmacji dla Zamawiająceg raz warunków uczciwej knkurencji dla innych ferentów, birących udział w tym pstępwaniu. W celu zapewnienia minimalnych warunków równważnści, należy uwzględnić przede wszystkim: Wszystkie wcześniej pisane wymagania prjektwe, techniczne i funkcjnalne; Całe rzwiązanie w zakresie sieci kablwania miedzianeg, światłwdweg i telefniczneg ma pchdzić d jedneg prducenta i być bjęte jednlitą i spójną gwarancją systemwą udzielną bezpśredni przez prducenta-wytwórcę kablwania na kres minimum 25 lat bejmującą wszystkie elementy pasywne tru transmisyjneg, jak również elementy rganizacyjne, np. płyty człwe gniazd kńcwych, wieszaki kablwe; W celu zagwarantwania Użytkwnikwi Kńcwemu najwyższej jakści parametrów technicznych i użytkwych cała instalacja ma być nadzrwana w trakcie budwy raz zweryfikwana przez inżynierów ze strny prducenta przed dbirem technicznym; Wszystkie elementy kablwania miedzianeg, światłwdweg i telefniczneg składające się na kmpletne try transmisyjne raz ich rganizację i mntaż (w szczególnści: kabel, panele krswe, gniazda, wkładki wymienne, kable krswe, prwadnice kablwe i inne) mają być trwale znaczne lg lub nazwą teg sameg prducenta i pchdzić z jednlitej ferty rynkwej; Wszystkie elementy tru transmisyjneg mają być zgdne z wymaganiami bwiązujących nrm przywłanych w prjekcie adekwatnie dla pszczególnych elementów, Wydajnść systemu i kmpnentów kablwania ma być ptwierdzna certyfikatem niezależneg akredytwaneg labratrium, np DELTA, GHMT, itp.; Panel telefniczny wyskści mntażwej 1U pwinien psiadać 50 prtów RJ45 z mżliwścią rzszycia d dwóch par na każdy prt Opracwał: mgr inż. Stanisław Hamerski Instalacja Okablwania Strukturalneg 16 /16

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Załącznik nr 22 d OPZ WYMAGANIA NADRZĘDNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Instalacja CCTV przy wykrzystaniu kablwania strukturalneg w budynku Starstwa Pwiatweg w Kielcach ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ INSTALACJA OKOBLOWANIA STRUKTURALNEGO (LOGICZNA, TELEFONICZNA) ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUILDING & COMPUTER SOLUTIONS Sp. Jawna 09-402 Płck, ul. Górna 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO dla Inwestycji pt.: Budwa sieci kmputerwej dla: Samdzielny

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU...3 2. PODSTAWY OPRACOWANIA...3 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA..4 4. OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA...5 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC

INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU. UL. LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jkjanw.pl Janów Lubelski: Adaptacja pddasza użytkweg z przeznaczeniem na Centrum Twrzenia Marki Turystycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie remntu części III piętra tj. sali 317, krytarza i łazienki w budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla oddziału ostrych zaburzeń psychicznych Szpitala 2 SPIS RYSUNKÓW 1. IE-1 Schemat strukturalny układu zasilania napięciem 400/230V - budynku ddziału strych zaburzeń psychicznych 2. IE-2 Schemat strukturalny tablicy głównej RG-400/230V 3. IE-3 Schemat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: WYMIANA STROPÓW PODWIESZANYCH ORAZ UTWORZENIE STANOWISKA WYDAWANIA NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Wyknanie rbót budwlanych wraz z dstawą i mntażem urządzeń na terenie nieruchmści

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany.

W kolumnie (3) wypełnić pola słowami TAK lub NIE W kolumnie (2) znak W oznacza parametr wymagalny, znak O oznacza parametr opcjonalny punktowany. Specyfikacja Techniczna Część pasywna klumnie (3) pla słwami TAK lub NIE klumnie (2) znak znacza parametr wymagalny, znak O znacza parametr pcjnalny punktwany. Prducent ferwaneg systemu kablwania(wymienić):

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Oczyszczalnia ścieków w Ruszwie - ETAP II - Wymiana kanalizacji dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyknanie i dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamwienia/tryby Reda: Część 1 Dstawa i mntaż mebli biurwych dla Urzędu Miasta w Redzie Część

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Bielsk-Biała, dnia 31.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budwa gminneg punktu selektywnej zbiórki dpadów kmunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Numer głszenia w BZP: 195066-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminableslawiec.pl Blesławiec: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI NOWA Numer głszenia: 13181-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Kraków: USŁUGA PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAWY KSEROKOPIAREK Numer głszenia: 97692-2013; data zamieszczenia: 12.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo